Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011"

Transkript

1 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne byla doručena žádost o prodej částí pozemku parc. č. 1 ost. plocha se souhrnnou výměrou 125 m 2 v obci Štětí, k.ú. Hněvice z důvodu majetkoprávního vypořádání u dlouhodobě oploceného pozemku u objektu RD. Rada města dne schválila zveřejnění záměru prodeje. Zveřejněno od bez připomínek. Rada města dne doporučila ZM ke schválení prodej částí pozemku parcelní číslo 1 ost. plocha, označených dle GP č /2011 jako pozemky parcelní číslo 1/2 ostatní plocha o výměře 18 m 2 za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 200,- Kč/m 2 + ostatní náklady a parcelní číslo 1/3 ostatní plocha o výměře 107 m 2 za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 100,- Kč/m 2 + ostatní náklady, vše v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petru Ďabolkovi, Hněvice prodej pozemku parc. č. 149 v obci Štětí, k.ú. Radouň u Štětí Pavel a Petra Frejlachovi, Vojanova 605/56, Ústí nad Labem Dne byla podána žádost o prodej pozemku parcelní číslo 149 trvalý travní porost o výměře 82 m 2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí. Pozemek je oplocen a je součástí pozemku u RD žadatelů. Rada města dne schválila zveřejnění záměru prodeje. Zveřejněno od bez připomínek. Rada města dne doporučila ZM ke schválení prodej pozemku parcelní číslo 149 trvalý travní porost o výměře 82 m 2 v obci Štětí, k.ú. Radouň u Štětí za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 200,- Kč/m 2 + ostatní náklady manželům Pavlovi a Petře Frejlachovým, Vojanova 605/56, Ústí nad Labem. 3. prodej pozemků v obci Štětí, k.ú. Štětí I Mondi Štětí a.s. Dne byla doručena žádost o prodej pozemků parcelní číslo 2082, 2089, 2090, 2092, 1791/3, 1791/7, 1792/1, 2079/45, 2079/47 a 2079/51, všechny v obci Štětí, k.ú. Štětí I za účelem výstavby výrobního areálu pily. Na základě podané žádosti včetně příloh bylo provedeno posouzení lokalizace jednotlivých pozemků s ohledem na platnou ÚPD a faktický stav, přičemž bylo zjištěno, že pozemky parc. č. 1791/3, 1791/7 a 1792/1 tvoří území mimo plánovaný výrobní areál a jako takové zahrnují stávající panelovou komunikaci a doprovodnou zeleň mezi areálem Mondi, kalovým polem a zahradami. Proto tyto pozemky by neměly být předmětem prodeje. Zbývající pozemky jsou částečně zahrnuty do již vymezené plochy pro průmyslovou výrobu, částečně do plochy řešené Změnou č. 7 ÚP města Štětí a částečně jsou navazujícími k této ploše. Rada města dne schválila zveřejnění záměru prodeje. Zveřejněno od bez připomínek. Rada města dne doporučila ZM ke schválení prodej pozemků v obci Štětí, k.ú. Štětí následovně: 1. pozemky parcelní číslo 2082, 2092, 2079/45, 2079/47, 2079/51 za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 400,- Kč/m 2 + ostatní náklady, 2. pozemky parcelní číslo 2089, 2090 za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. dle znaleckého posudku + ostatní náklady, společnosti Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, Štětí, IČO: prodej stavebních pozemků v rámci lokality 23 RD ve Štětí Vzhledem k tomu, že rada města dne schválila zveřejnění záměru prodeje ve smyslu platných zásad prodeje se stanovením ceny pozemků určených pro výstavbu RD v k.ú. Štětí I na 1

2 částku 500,- Kč/m 2 + alikvotní část veškerých nákladů na realizaci zasíťování lokality, vyjma nákladů na výstavbu komunikací, chodníků a veřejného osvětlení, tj. 354,- Kč/m 2, celkem tedy 854,- Kč/m 2 + ostatní náklady, byla možnost prodeje stavebních pozemků projednávána postupně s jednotlivými žadateli. Ke dni byl ze strany žadatelů potvrzen zájem o koupi stavebních pozemků následovně: 1. Pavel a Marcela Novotných, Stračenská 612, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/63 o výměře 1033 m 2 2. Vít Tesař, Mánesova 630, Štětí + Veronika Sitová, Ostrovní 475,Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/65 o výměře 1033 m 2 3. Luboš a Alena Honsárkovi, Lidická 527, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/62 o výměře 1163 m 2 4. Jaroslav a Michaela Tymichovi, Polské armády 657, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/75 o výměře 1033 m 2 5. Pavel a Kateřina Čechalovi, Nové náměstí 137, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/66 o výměře 1033 m 2 6. Kateřina Sochrová, Františka Kadlece 1259/8, Praha 8 - pozemek parcelní číslo 1155/68 o výměře 1033 m 2 7. Jiří a Lenka Hrdličkovi, Horní Počaply pozemek parcelní číslo 1155/76 o výměře 1033 m 2 8. Martin Pokorný, Čs. armády 515, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/40 o výměře 1086 m 2 9. Vít a Kateřina Dolečkovi, Družstevní 640, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/73 o výměře 1033 m Michal Kašpar a Renata Příbramská, Obchodní 675, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/74 o výměře 1033 m Josef a Eva Košecovi, Stračenská 614 a Obchodní 673, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/61 o výměře 1163 m Matěj Dvořák, Příčná 609, Štětí + Martina Běloubková, Ostrovní 478, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/72 o výměře 1033 m 2 Rada města dne doporučila ZM ke schválení prodeje částí pozemků parc. č. 1155/38 a 1155/40, oba v obci Štětí, katastrální území Štětí I, níže označených dle GP č /2010 za kupní cenu 854,- Kč/m 2 + ostatní náklady a sice takto: 1. Pavel a Marcela Novotných, Stračenská 612, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/63 o výměře 1033 m 2 2. Vít Tesař, Mánesova 630, Štětí + Veronika Sitová, Ostrovní 475,Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/65 o výměře 1033 m 2 3. Luboš a Alena Honsárkovi, Lidická 527, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/62 o výměře 1163 m 2 za celkovou kupní cenu ,- Kč 4. Jaroslav a Michaela Tymichovi, Polské armády 657, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/75 o výměře 1033 m 2 5. Pavel a Kateřina Čechalovi, Nové náměstí 137, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/66 o výměře 1033 m 2 6. Kateřina Sochrová, Františka Kadlece 1259/8, Praha 8 - pozemek parcelní číslo 1155/68 o výměře 1033 m 2 7. Jiří a Lenka Hrdličkovi, Horní Počaply pozemek parcelní číslo 1155/76 o výměře 1033 m 2 2

3 8. Martin Pokorný, Čs. armády 515, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/40 o výměře 1086 m 2 za celkovou kupní cenu ,- K 9. Vít a Kateřina Dolečkovi, Družstevní 640, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/73 o výměře 1033 m Michal Kašpar a Renata Příbramská, Obchodní 675, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/74 o výměře 1033 m Josef a Eva Košecovi, Stračenská 614 a Obchodní 673, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/61 o výměře 1163 m 2 za celkovou kupní cenu ,- Kč 12. Matěj Dvořák, Příčná 609, Štětí + Martina Běloubková, Ostrovní 478, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/72 o výměře 1033 m 2. Současně odbor VRMM doporučuje, aby v případě uzavření kupní smlouvy obsahovala tato vždy ujednání, kdy prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní pokutě podle 544 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného domu na tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč/m 2 do 14 dnů od provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil. 5. výkup pozemků parc. č. 787/15, 974/355, 974/352, 974/353, 974/356, 973/111, 975/3 v obci Štětí, k.ú. Štětí I Dne byla doručena nabídka odprodeje pozemků parcelní číslo 787/15, 974/355, 974/352, 974/353, 974/356, 973/111 a 975/3, všechny v obci Štětí, katastrální území Štětí I. Předmětné pozemky představují území družstevních garáží u městského obchvatu v blízkosti podnikatelského areálu a zároveň území navazujících zahrádek. Předmětné pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví 8 fyzických osob, přičemž 1 spoluvlastník má na svém podílu (1/24) evidovanou nařízenou exekuci. V daném případě by město kupovalo pouze podíly, které nejsou na vlastnickém právu nijak omezeny a teprve po vypořádání omezení vlastnického práva bude i zbývající minoritní spoluvlastnický podíl možné vykoupit. Rada města dne schválila záměr výkupu za cenu dle zásad pro prodej a výkup, tj. dle znaleckého posudku. Cena dle znaleckého posudku byla vlastníky odsouhlasena dne Odbor VRMM doporučuje výkup pozemků parcelní číslo 787/15, 974/355, 974/352, 974/353, 974/356, 973/111 a 975/3, všechny v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle zásad pro prodej a výkup, tj. dle znaleckého posudku, vyjma spoluvlastnického podílu, na kterém je evidován exekuční příkaz a to následovně: podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku od Stanislava Jordána, Dobroměřice podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku od Vladimíra Jordána, Lužný-Pernštejn podíl o velikosti 1/6 vzhledem k celku od Jiřího Klementa, Hejtmánkovice podíl o velikosti 1/24 vzhledem k celku od Zdislawy Klementové, Hejtmánkovice podíl o velikosti 1/24 vzhledem k celku od Naděždy Krejsové, Hejtmánkovice podíl o velikosti 1/24 vzhledem k celku od Dany Ratajské, Křinice-Broumov podíl o velikosti 1/6 vzhledem k celku od Věry Šponarové, Vamberk vše za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč. 3

4 6. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádosti RM dne schválila zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 528 ulice Lidická ve Štětí nájemcům. Zveřejněno od do bez připomínek. Rada města dne doporučila ZM ke schválení prodej bytové jednotky č. 5, ulice Lidická v domě č.p. 528 manželům Miroslavovi a Heleně Smolovým v souladu s pravidly pro prodej bytů nájemcům. 7. Změna č. 5 Územního plánu města Štětí vydání změny Odbor výstavby, rozvoje a majetku města Městského úřadu Štětí jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace předkládá v souladu s ustanovením 54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), návrh na vydání Změny č. 5 Územního plánu města Štětí s jeho odůvodněním. Rada města dne doporučila ZM, aby: I. ověřilo, že zpracovaná Změna č. 5 Územního plánu města Štětí není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Zásadami územního rozvoje ÚK, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, II. vydalo Změnu č. 5 Územního plánu města Štětí formou opatření obecné povahy (dále jen OOP) a III. dnem nabytí účinnosti OOP doplnilo obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2005 o vymezení závazné části územního plánu města Štětí, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o vymezení závazné části Změny č. 1 Územního plánu města Štětí, Změnu č. 2 Územního plánu města Štětí vydanou formou OOP s účinností od , Změnu č. 3 Územního plánu města Štětí vydanou formou OOP s účinností od a Změnu č. 4 Územní plánu města Štětí vydanou formou OOP s účinností od Změna č. 7 územního plánu města Štětí rozšíření předmětu pořizované změny Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo výjimku ze stop stavu pořizování změn ÚP města Štětí a rozhodlo o pořízení Změny č. 7 ÚP Štětí, spočívající v rozšíření zastavitelných ploch pro průmyslovou výrobu a technickou infrastrukturu v návaznosti na již vymezenou plochu se stejným funkčním využitím v lokalitě Tylka v k.ú. Štětí I. Na základě uzavření smlouvy o dílo s projektantem ÚPD byly provedeny doplňující průzkumy a rozbory v území, jakožto podklad pro zpracování návrhu zadání této změny. Při společném jednání zástupců MěÚ, zastupitelů města a zástupců budoucího investora dřevozpracujícího areálu bylo zjištěno, že investiční záměr svým rozsahem zasahuje kromě již vymezené plochy a plochy navrhované v rámci Změny č. 7 také do rozvojových ploch vymezených pro doprovodnou a izolační zeleň a do manipulačních ploch, které jsou deklarovány v platném ÚP města Štětí. Vzhledem k tomu, že investor požaduje v rámci svého záměru využít i posledně jmenované plochy, je třeba rozsah Změny č. 7 rozšířit o zahrnutí již definovaných manipulačních ploch a ploch zeleně nacházejících se mezi silnicí II/261 a plochou pro průmyslovou výrobu do plochy s funkčním využitím pro průmyslovou výrobu a technickou infrastrukturu. Rada města dne doporučila ZM doplnění rozsahu pořizované Změny č. 7 ÚP města Štětí tak, že součástí změny ÚPD bude též zahrnutí vymezených manipulačních ploch a ploch určených pro zeleň do ploch s funkčním využitím pro průmyslovou výrobu a technickou infrastrukturu. 9. smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Štětí - PPO na řece Labi S ohledem na možnost realizace protipovodňových opatření na řece Labi v lokalitě Štětí v rámci vyhlášeného programu Podpora prevence před povodněmi II byl Městu Štětí předložen společností Povodí Labe, státní podnik, IČO: návrh znění smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Štětí. Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace na stavbu Labe, Štětí protipovodňová ochrana zaregistrované v systému EDS pod číslem 4

5 129D ve výši ,- Kč. Ve smyslu metodiky zmíněného programu je nutné, aby znění předloženého návrhu smlouvy bylo schváleno příslušným orgánem města, tedy zastupitelstvem města. Rada města dne doporučila ZM ke schválení znění smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Štětí na stavbu Labe, Štětí protipovodňová ochrana zaregistrované v systému EDS pod číslem 129D a to v celkové výši ,- Kč a její uzavření s Povodím Labe, státním podnikem, IČO: , se sídlem Hradec Králové 3, Víta Nejedlého smlouva o financování akce realizované v rámci PROGRAMU č PPO na řece Labi S ohledem na možnost realizace protipovodňových opatření na řece Labi v lokalitě Štětí v rámci vyhlášeného programu Podpora prevence před povodněmi II byl Městu Štětí předložen společností Povodí Labe, státní podnik, IČO: návrh znění smlouvy o financování akce realizované v rámci programu , která by měla být uzavřena mezi třemi smluvními stranami, tzn. Ministerstvem zemědělství (správcem programu), IČO: , Povodím Labe, státní podnik (žadatelem), IČO: a Městem Štětí (navrhovatelem). Předmětem této smlouvy je rozpis zdrojů financování a povinnosti smluvních stran. Ve smyslu metodiky zmíněného programu je nutné, aby znění předloženého návrhu smlouvy bylo schváleno příslušným orgánem města, tedy zastupitelstvem města. Rada města dne doporučila ZM ke schválení znění smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU č. O a její uzavření s Ministerstvem zemědělství, IČO: , se sídlem Praha 1, Těšnov 17 a Povodím Labe, státním podnikem, IČO: , se sídlem Hradec Králové 3, Víta Nejedlého prodej volné bytové jednotky č. 493/2 v obci Stětí, k. ú. Štětí I Zastupitelstvo města dne schválilo prodej volné bytové jednotky č. 493/2 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 493 a na pozemku p. č. 425/1 v obci Štětí, k. ú. Štětí I formou veřejné dražby. Dříve než došlo k uskutečnění veřejné dražby bylo ZM přijato usnesení, kterým byly zrušeny veškeré prodeje volných bytových jednotek formou dražby. Z tohoto důvodu již nebyla veřejná dražba realizována a odbor VRMM předložil RM k projednání revokaci původního usnesení ZM z 04/2011. Rada města dne doporučila ZM revokaci usnesení č. I/19 ze dne s ohledem na zrušení pravidel pro prodej bytů bez nájemce ke dni

6 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚTÍ ODBOR: VÝSTAVBY, ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA Podklady pro jednání ZM dne: NÁVRH USNESENÍ I. Zastupitelstvo města Štětí schvaluje: 1. Prodej částí pozemku parcelní číslo 1 ost. plocha, označených dle GP č /2011 jako pozemky parcelní číslo 1/2 ostatní plocha o výměře 18 m 2 za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 200,- Kč/m 2 + ostatní náklady a parcelní číslo 1/3 ostatní plocha o výměře 107 m 2 za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 100,- Kč/m 2 + ostatní náklady, vše v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petru Ďabolkovi, Hněvice 33. Odůvodnění: Z hlediska záměrů rozvoje obce není připomínek. S ohledem na koncepci ÚP lze konstatovat, že část požadovaného pozemku o výměře 18 m 2 je zahrnuta do ploch nízkopodlažní zástavby a část o výměře 107 m 2 je zahrnuta do ploch zahrad u RD. 2. Prodej pozemku parcelní číslo 149 trvalý travní porost o výměře 82 m 2 v obci Štětí, k.ú. Radouň u Štětí za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 200,- Kč/m 2 + ostatní náklady manželům Pavlovi a Petře Frejlachovým, Vojanova 605/56, Ústí nad Labem. Odůvodnění: Z hlediska záměrů rozvoje obce není připomínek. Jedná se o pozemek tvořící součást oploceného pozemku u objektu žadatelů a je zahrnut do ploch pro nízkopodlažní zástavbu venkovského typu. 3. Prodej pozemků v obci Štětí, k.ú. Štětí následovně: 1) pozemky parcelní číslo 2082, 2092, 2079/45, 2079/47, 2079/51 za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 400,- Kč/m 2 + ostatní náklady, 2) pozemky parcelní číslo 2089, 2090 za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. dle znaleckého posudku + ostatní náklady, společnosti Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, Štětí, IČO: Odůvodnění: Důvodem podané žádosti je získání vlastnictví k pozemkům pro účely budoucí výstavby výrobního areálu pily. Předmětný záměr je částečně v souladu s platnou ÚPD, v případě dalších pozemků je ve smyslu usnesení ZM pořizována změna ÚPD, která řeší vymezení nových ploch pro průmyslovou výrobu. S ohledem na skutečnost, že některé požadované pozemky byly zcela mimo zájmové území, nedoporučil odbor VRMM zveřejnění záměru jejich prodeje. Kupní cena vychází dle platných zásad pro prodej. 4. Prodej částí pozemků parc. č. 1155/38 a 1155/40, oba v obci Štětí, katastrální území Štětí I, níže označených dle GP č /2010 za kupní cenu 854,- Kč/m 2 + ostatní náklady a sice takto: 1. Pavel a Marcela Novotných, Stračenská 612, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/63 o výměře 1033 m 2 2. Vít Tesař, Mánesova 630, Štětí + Veronika Sitová, Ostrovní 475,Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/65 o výměře 1033 m 2 3. Luboš a Alena Honsárkovi, Lidická 527, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/62 o výměře 1163 m 2 za celkovou kupní cenu ,- Kč 4. Pavel a Kateřina Čechalovi, Nové náměstí 137, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/66 o výměře 1033 m 2 6

7 5. Kateřina Sochrová, Františka Kadlece 1259/8, Praha 8 - pozemek parcelní číslo 1155/68 o výměře 1033 m 2 6. Martin Pokorný, Čs. armády 515, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/40 o výměře 1086 m 2 za celkovou kupní cenu ,- K 7. Vít a Kateřina Dolečkovi, Družstevní 640, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/73 o výměře 1033 m 2 8. Michal Kašpar a Renata Příbramská, Obchodní 675, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/74 o výměře 1033 m 2 9. Josef a Eva Košecovi, Stračenská 614 a Obchodní 673, Štětí - pozemek parcelní číslo 1155/61 o výměře 1163 m 2 za celkovou kupní cenu ,- Kč Aby v případě uzavření kupní smlouvy obsahovala tato vždy ujednání, kdy prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní pokutě podle 544 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného domu na tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč/m 2 do 14 dnů od provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil. Odůvodnění: Město Štětí převzalo dokončenou stavbu a na základě toho bylo možné vyčíslit celkovou kupní cenu pozemků. Možnost prodeje byla projednávána s jednotlivými žadateli ve smyslu usnesení rady města ze dne V době od přijatého usnesení RM o doporučení prodeje stavebních pozemků jednotlivým 12 žadatelům do bylo odboru VRMM předloženo písemné potvrzení o odstoupení od koupě stavebního pozemku a to od 3 žadatelů. 5. Výkup pozemků parcelní číslo 787/15, 974/355, 974/352, 974/353, 974/356, 973/111 a 975/3, všechny v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle zásad pro prodej a výkup, tj. dle znaleckého posudku, vyjma spoluvlastnického podílu, na kterém je evidován exekuční příkaz a to následovně: podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku od Stanislava Jordána, Dobroměřice podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku od Vladimíra Jordána, Lužný-Pernštejn podíl o velikosti 1/6 vzhledem k celku od Jiřího Klementa, Hejtmánkovice podíl o velikosti 1/24 vzhledem k celku od Zdislawy Klementové, Hejtmánkovice podíl o velikosti 1/24 vzhledem k celku od Naděždy Krejsové, Hejtmánkovice podíl o velikosti 1/24 vzhledem k celku od Dany Ratajské, Křinice-Broumov podíl o velikosti 1/6 vzhledem k celku od Věry Šponarové, Vamberk vše za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč. Odůvodnění: Předmětné pozemky tvoří součást území řadových garáží a zahrádek, ve kterém je již část pozemků ve vlastnictví města. 6. Prodej bytové jednotky č. 528/5, ulice Lidická č.p. 528 ve Štětí manželům Miroslavovi a Heleně Smolovým ve smyslu pravidel pro prodej bytů nájemcům. Odůvodnění: V souladu se schválenými pravidly pro prodej bytů z vlastnictví města jejich nájemcům byla uvedená žádost prověřena z hlediska bezdlužnosti vůči městu, přičemž žádost splňuje veškeré náležitosti pro její schválení. 7. Vydání Změny č. 5 Územního plánu města Štětí ve smyslu stavebního zákona s tím, že: ověřuje, že zpracovaná Změna č. 5 Územního plánu města Štětí není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 7

8 Zásadami územního rozvoje ÚK, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, vydává Změnu č. 5 Územního plánu města Štětí formou opatření obecné povahy (dále jen OOP) a dnem nabytí účinnosti OOP doplňuje obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2005 o vymezení závazné části územního plánu města Štětí, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o vymezení závazné části Změny č. 1 Územního plánu města Štětí, Změnu č. 2 Územního plánu města Štětí vydanou formou OOP s účinností od , Změnu č. 3 Územního plánu města Štětí vydanou formou OOP s účinností od a Změnu č. 4 Územní plánu města Štětí vydanou formou OOP s účinností od Odůvodnění: Zastupitelstvo Města Štětí rozhodlo na svém jednání dne o pořízení Změny č. 5 Územního plánu města Štětí. Rozsah předmětu pořizované změny byl rozšířen o další lokality ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Štětí ze dne Určeným zastupitelem byl jmenován pan Jiří Holinka. Projektantem změny územně plánovací dokumentace byl Ing. Arch. Petr Vávra, ČKA Na základě projednání návrhu zadání a následně samotného návrhu předmětné změny se tato ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů vydává formou opatření obecné povahy. 8. Doplnění rozsahu pořizované Změny č. 7 ÚP města Štětí tak, že součástí změny ÚPD bude též zahrnutí vymezených manipulačních ploch a ploch určených pro zeleň podél silnice II/261 do ploch s funkčním využitím pro průmyslovou výrobu a technickou infrastrukturu. Odůvodnění: Původně schválený rozsah pořizované změny ÚPD neodpovídá požadovanému záměru budoucího investora, přičemž tato skutečnost vyšla najevo teprve při společném jednání zástupců města a investora, při kterém byla předložena zastavovací studie budoucího průmyslového areálu. Pro možnost realizace investičního záměru je třeba, aby tento byl v souladu s platnou ÚPD. 9. Znění smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Štětí na stavbu Labe, Štětí protipovodňová ochrana zaregistrované v systému EDS pod číslem 129D a to v celkové výši ,- Kč a její uzavření s Povodím Labe, státním podnikem, IČO: , se sídlem Hradec Králové 3, Víta Nejedlého 951. Akce bude realizována v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II. Odůvodnění: Ve smyslu metodiky zmíněného programu je nutné, aby znění předloženého návrhu smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města. Navrhovaná protipovodňová ochrana bude realizována v roce Znění smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU č. O a její uzavření s Ministerstvem zemědělství, IČO: , se sídlem Praha 1, Těšnov 17 a Povodím Labe, státním podnikem, IČO: , se sídlem Hradec Králové 3, Víta Nejedlého 951. Odůvodnění: Ve smyslu metodiky zmíněného programu je nutné, aby znění předloženého návrhu smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města, přičemž akce bude zrealizována v roce V. Zastupitelstvo města revokuje: 1. Usnesení ZM č. I/19 ze dne , kterým byl schválen prodej bytové jednotky č. 493/2 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 493 a na pozemku p. č. 425/1 v obci Štětí, k. ú. Štětí I formou veřejné dražby. Odůvodnění: ZM dne usnesením č. I/19 schválilo zrušení pravidel pro prodej bytů bez nájemce a tyto se již neprodávají. Ve Štětí dne: Předkládá: Přemysl Pech vedoucí odboru výstavby, rozvoje a majetku města 8

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH Metodické doporučení Koordinační výkres ukázka výřezu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje prosinec 2014 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Komu je metodika určena...

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN)

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) NÁVRH ZADÁNÍ I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více