VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (v celých tisících Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 31.12.2011 (v celých tisících Kč)"

Transkript

1 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF ČR č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ke dni Rok VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu 3..0 (v elýh tisííh Kč) Měsí IČ Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Agentur ACP s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Hrdišťko Hrdišťko p. Medníkem x příslušnému finnčnímu úřdu Oznčení TEXT Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém I. Tržy z prodej zoží 0 A. Nákldy vynložené n prodné zoží 0 + Ohodní mrže (ř.0-0) 03 II. Výkony (ř ) II.. Tržy z prodej vlstníh výroků služe Změn stvu záso vlstní činnosti 0 B. 3. B.. B.. C. + C.. C.. C. 3. C. 4. D. E. III. III.. III.. F. F.. F.. G. H. IV. V. Aktive Výkonová spotře Spotře mteriálu energie Služy Přidná hodnot Osoní nákldy (ř.3 ž ) Mzdové nákldy Odměny členům orgánů společnosti družstv Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění Soiální nákldy Dně popltky Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku Tržy z prodeje mteriálu Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku Prodný mteriál 4 Změn stvu rezerv opr. položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí Osttní provozní výnosy Osttní provozní nákldy Převod provozníh výnosů (ř.09+0) (ř ) I. Převod provozníh nákldů 9 * Provozní výsledek hospodření (ř (-8)-(-9))

2 Oznčení TEXT Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 3 J. Prodné enné ppíry podíly 3 VII. VII.. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku. Výnosy z osttníh dlouhodoýh ennýh ppírů podílů 3. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku (ř ) Výnosy z podílů v ovládnýh osoáh v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti 4 X. Výnosové úroky 4 N. Nákldové úroky 43 5 XI. Osttní finnční výnosy 44 O. Osttní finnční nákldy 45 XII. Převod finnčníh výnosů 4 P. Převod finnčníh nákldů 47 Q. * Finnční výsledek hospodření (-4)-(-47)) Dň z příjmů z ěžnou činnost (ř.50+5) (ř Q.. - spltná Q.. - odložená 5 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S.. - spltná 5 S.. - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření (ř ) 58 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodření před zdněním (+/-) (ř ) Sestveno dne: 4..0 Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání Pozn.: Agentur ACP. s.r.o.

3 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF ČR č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni 3..0 (v elýh tisííh Kč) Rok 0 Měsí IČ 9550 Agentur ACP s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Hrdišťko Hrdišťko p. Medníkem Oznčení A K T I V A číslo Brutto Běžné účetní odoí Koreke 3 Minulé úč.odoí 4 AKTIVA CELKEM (ř )=ř A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 00 B. Dlouhodoý mjetek (ř ) B.I. Dlouhodoý nehmotný mjetek (ř.05 ž ) B.I.. Zřizoví výdje 005. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje Softwre Oenitelná práv Goodwill 009. Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 0 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný 8. mjetek 0 B.II. Dlouhodoý hmotný mjetek (ř.4 ž ) B II.. Pozemky 04. Stvy 05 Smosttné movité věi souory movitýh 3. věí Pěstitelské elky trvlýh porostů Dospělá zvířt jejih skupiny 08. Jiný dlouhodoý hmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 00 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný 8. mjetek 0 9. Oeňoví rozdíl k nytému mjetku 0 B.III. Dlouhodoý finnční mjetek (ř. 4ž 30) 03 B.III.. Podíly - ovládná oso 04 Podíly v účetníh jednotkáh pod podsttným. vlivem Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly 0 Půjčky úvěry ovládná neo ovládjíí 4. oso, podsttný vliv Jiný dlouhodoý finnční mjetek 08. Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 09 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční 7. mjetek 030

4 Oznčení A K T I V A Minulé úč.odoí C Oěžná ktiv (ř ) C.I. Zásoy (ř.33 ž 38) 03 C.I.. Mteriál 033. Nedokončená výro polotovry Výroky Mldá osttní zvířt jejih skupiny Zoží 037. Poskytnuté zálohy n zásoy 038 C.II. Dlouhodoé pohledávky (ř. ž 47) 039 C.II.. Pohledávky z ohodníh vzthů 0 číslo. Pohledávky - ovládná neo ovládjíí oso Pohledávky - podsttný vliv 04 Pohledávky z společníky,členy družstv z účstníky sdružení 5. Dlouhodoé poskytnuté zálohy 044. Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky Odložená dňová pohledávk 047 C.III. Krátkodoé pohledávky (ř.49 ž 57) C.III.. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky - ovládná neo ovládjíí oso Pohledávky - podsttný vliv 05 Pohledávky z společníky,členy družstv z účstníky sdružení 5. Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 053 Brutto Běžné účetní odoí Koreke 3 4. Stát - dňové pohledávky Krátkodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky Krátkodoý finnční mjetek C.IV (ř.59 ž ) C.IV.. Peníze Účty v nkáh Krátkodoé enné ppíry podíly 0 4. Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 0 D Čsové rozlišení (ř.4 ž ) Nákldy příštíh odoí Komplexní nákldy příštíh odoí Příjmy příštíh odoí 0

5 Oznčení P A S I V A Stv v ěžném účetním odoí 5 Stv v minulém účetním odoí PASIVA CELKEM (ř.8+8+9)=ř A Vlstní kpitál (ř ) A.I. Zákldní kpitál (ř.70 ž 7) A.I.. Zákldní kpitál Vlstní kie vlstní ohodní podíly Změny zákldního kpitálu 07 A.II. Kpitálové fondy (ř.74 ž 78) 073 A.II.. Emisní žio 074. Osttní kpitálové fondy Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků 07 Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh 4. společností Rozdíly z přeměn společností 078 Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku (ř.80 ž 8) A.III. 079 A.III.. Zákonný rezervní fond + Nedělitelný fond 080. Sttutární osttní fondy 08 A.IV. Výsledek hospodření minulýh let (ř.8+83) 08 8 A.IV.. Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrzená ztrát minulýh let 084 A.V. Výsledek hospodření ěžného účet.odoí (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř.88 ž 9) 087 B.I.. Rezervy podle zvláštníh právníh předpisů 088. Rezerv n důhody podoné závzky Rezerv n dň z příjmů Osttní rezervy 09 B.II. Dlouhodoé závzky (ř.93 ž 0) 09 B.II.. Závzky z ohodníh vzthů 093. Závzky - ovládná neo ovládjíí oso Závzky - podsttný vliv 095 Závzky ke společníkům, členům družstv k 4. účstníkům sdružení Dlouhodoé přijté zálohy 097. Vydné dluhopisy Dlouhodoé směnky k úhrdě Dohdné účty psivní Jiné závzky 0 0. Odložený dňový závzek 0

6 Oznčení P A S I V A Stv v ěžném účetním odoí 5 Stv v minulém účetním odoí B.III. Krátkodoé závzky (ř.04 ž 4) B.III.. Závzky z ohodníh vzthů Závzky - ovládná neo ovládjíí oso Závzky - podsttný vliv 0 Závzky ke společníkům, členům družstv k 4. účstníkům sdružení Závzky k změstnnům Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění Stát - dňové závzky dote Krátkodoé přijté zálohy 9. Vydné dluhopisy 0. Dohdné účty psivní 3. Jiné závzky B.IV. Bnkovní úvěry výpomoi (ř. ž 8) 5 B.IV.. Bnkovní úvěry dlouhodoé. Krátkodoé nkovní úvěry 7 3. Krátkodoé finnční výpomoi 8 C.I. Čsové rozlišení (ř.0 ž ) 9 C.I.. Výdje příštíh odoí 0. Výnosy příštíh odoí Sestveno dne: 4..0 Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání Pozn.: Agentur ACP. s.r.o.

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více