Měsíc IČO AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3"

Transkript

1 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z dň z příjmů k 1. prosinci 2011 vyšší odborná škol, s.r.o. 1x příslušnému finnčnímu úřdu (v celých tisících Kč) Melntrichov 971/19, Prh 1 1x okresní sttistické správě Česká republik Rok 2011 Měsíc IČO Oznč. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky z upsné vlstní jmění 002 B. Stálá ktiv (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný mjetek (ř.05ž12) 00 B.I.1. Zřizovcí výdje Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 006. Softwre 007. Ocenitelná práv Jiný dlouhodobý nehmotný mjetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný mjetek 010 Poskytnuté zálohy n dlouhodobý nehmotný 7. mjetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný mjetek (ř.1 ž 22) B.II.1. Pozemky Stvby 015. Smosttné movité věci soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvlých porostů Zákldní stádo tžná zvířt Jiný dlouhodobý hmotný mjetek Nedokončený dlouhodobý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý hmotný mjetek Oceňovcí rozdíly k nbytému mjetku 022 B.III. Dlouhodobý finnční mjetek (ř.2 ž 0) 02 B.III.1. Podíly v ovládných řízených osobách 02 Podíly v účetních jednotkách pod podsttným 2. vlivem 025. Osttní dlouhodobé cenné ppíry vkldy 026 Půjčky úvěry ovládným řízeným osobám. účetním jednotkám pod podsttným vlivem Jiný dlouhodobý finnční mjetek Pořizovný dlouhodobý finnční mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý finnční mjetek 00

2 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Rozvh k 1. prosinci 2011 Oznč. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 C. Oběžná ktiv (ř ) C.I. Zásoby (ř. 2 ž 8) 02 C.I.1. Mteriál 0 2. Nedokončená výrob 0. Výrobky 05. Zvířt Zboží Poskytnuté zálohy n zásoby 08 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.0 ž 6) C.II.1 Pohledávky z obchodních vzthů Pohledávky z ovládnými řízenými osobmi 01 Pohledávky z účetními jednotkmi pod. podsttným vlivem 02 Pohledávky ze společníky, členy družstv z. účstníky sdružení 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky 8. Odložená dňová pohledávk 06 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 8 ž 56) C.III.1. Pohledávky z obchodních vzthů Pohledávky z ovládnými řízenými osobmi 09 Pohledávky z účetními jednotkmi pod. podsttným vlivem 050 Pohledávky ze společníky, čelny družstv z. účstníky sdružení Sociální zbezpečení zdrvotní pojištění Stát dňové pohledávky Osttní poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky 056 C.IV. Finnční mjetek (ř. 58 ž 61) C.IV.1. Peníze Účty v bnkách Krátkodobé cenné ppíry podíly 060. Pořizovný krátkodobý finnční mjetek 061 D. Čsové rozlišení (ř. 58 ž 65) D.I.1. Nákldy příštích období Komplexní nákldy příštích období 06. Příjmy příštích období

3 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Rozvh k 1. prosinci 2011 Oznč. PASÍVA řád. Běžné Minulé b c 5 6 PASÍVA CELKEM (ř ) A. Vlstní kpitál (ř ) A.I. Zákldní kpitál (ř. 69 ž 71) A.I.1. Zákldní kpitál Vlstní kcie vlstní obchodní podíly 070. Změny zákldního kpitálu 071 A.II. Kpitálové fondy (ř. 7 ž 76) 072 A.II.1. Emisní žio Osttní kpitálové fondy 07. Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků 075. Oceňovcí rozdíly z přecenění při přeměnách 076 A.III. Fondy ze zisku (ř ) A.III.1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Sttutární osttní fondy 079 A.IV. Výsledek hospodření minulých let (ř ) AIV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrzená ztrát minulých let 082 A.V. Výsledek hospodření běžného účet. období (+/) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř. 86 ž 89) 085 B.I.1 Rezervy podle zvláštního předpisu Rezerv n důchody podobné závzky 087. Rezerv n dň z příjmů 088. Osttní rezervy 089 B.II. Dlouhodobé závzky (ř. 91 ž 100) 090 B.II.1. Závzky z obchodních vzthů Závzky k ovládným řízeným osobám 092. Závzky k účetním jednotkám pod podsttným vlivem 09. Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Dlouhodobé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhrdě Dohdné účty psivní Jiné závzky Odložený dňový závzek 100 období období

4 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Rozvh k 1. prosinci 2011 Oznč. PASÍVA řád. Běžné Minulé období období b c 5 6 B.III. Krátkodobé závzky (ř. 102 ž 112) B.III.1 Závzky z obchodních vzthů Závzky k ovládným řízeným osobám 10. Závzky k účetním jednotkám pod podsttným vlivem 10. Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Závzky k změstnncům Závzky ze sociálního zbezpečení zdrvotního pojištění Stát dňové závzky dotce Krátkodobé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dohdné účty psivní Jiné závzky 112 B.IV. Bnkovní úvěry výpomoci (ř. 11 ž 116) 11 B.IV.1. Bnkovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bnkovní úvěry 115. Krátkodobé finnční výpomoci 116 C.I. Čsové rozlišení (ř. 118 ž 119) 117 C.I.1. Výdje příštích období Výnosy příštích období 119 Odesláno dne: Podpis sttutárního orgánu Osob odpovědná z Osob odpovědná z nebo fyzické osoby, která je účetnictví (jméno podpis) účetní závěrku (jméno podpis) účetní jednotkou Hlvní předmět činnosti: Obstrvtelská, zprostředkovtelská, genturní pordenská činnost v oblsti vzdělávání kultury.

5 Schváleno MF ČR VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z dň z příjmů k 1. prosinci 2011 vyšší odborná škol, s.r.o. 1x příslušnému finnčnímu úřdu (v celých tisících Kč) Melntrichov 971/19, Prh 1 1x okresní sttistické správě Česká republik Rok 2011 Měsíc IČO Oznč. řádku sledovném minulém b c 1 2 I. Tržby z prodej zboží A. Nákldy vynložené n prodné zboží Obchodní mrže (ř. 0102) 0 5 II. Výkony (ř ) II.1. Tržby z prodej vlstních výrobků služeb II.2. Změn stvu vnitropodnikových zásob vlstní výroby 06 II.. Aktivce 07 B. Výkonová spotřeb (ř ) B.1. Spotřeb mteriálu B.2. Služby Přidná honot (ř ) C. Osobní nákldy (ř. 1 ž 16) C.1. Mzdové nákldy C.2. Odměny členům orgánů společnosti družstv 1 C.. Nákldy n sociální zbezpečení C.. Sociální nákldy D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku mteriálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku 20 III.2. Tržby z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková cen prodného dlouhodobého mjetku mteriálu 22 G. TEXT F.1. Zůsttková cen prodného dlouhodobého mjetku 2 F.2. Zůsttková cen prodného mteriálu 2 Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní oblsti komplexních nákldů příštích období IV. Osttní provozní výnosy H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákldů 29 Provozní hospodářský výsledek (ř * ) číslo 25 Skutečnost v účetním období

6 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Výkz zisků ztrát k 1. prosinci 2011 Oznč. TEXT číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovném minulém b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných ppírů vkldů 0 J. Prodné cenné ppíry vkldy 1 VII. Výnosy z dlouhodobého finnčního mjetku (ř. ++5) 2 Výnosy z podílů v ovládných řízených osobách v účetních VII.1 jednotkách pod podsttným vlivem VII.2 Výnosy z dlouhodobého finnčního mjetku (ř. ++5) VII. Výnosy z osttního dlouhodobého finnčního mjetku 5 VIII. Výnosy z krátkodobého finnčního mjetku K. Nákldy z finnčního mjetku IX. Výnosy z přecenění cennýh ppírů derïvátů 5 L. Nákldy z přecenění cennýh ppírů derïvátů 6 M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční oblsti 7 X. Výnosové úroky 8 N. Nákldové úroky 9 XI. Osttní finnční výnosy 0 9 O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčních výnosů 2 P. Převod finnčních nákldů Hospodářský výsledek z finnčních opercí * (ř ) Q. Dň z příjmů z běžnou činnost (ř. 9+50) Q.1. spltná Q.2. odložená 7 ** Hospodářský výsledek z běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 50 R. Mimořádné nákldy 51 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 52 S.1. spltná 5 S.2. odložená 5 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 5555) 55 T. Převod podílu n hospodářském výsledku společníkům (+/) 56 *** Hospodářský výsledek z účetní období (+/) (ř ) Hospodářský výsledek před zdněním (+/) (ř ) Odesláno dne: Podpis sttutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osob odpovědná z účetnictví (jméno podpis) Osob odpovědná z účetní závěrku (jméno podpis) Hlvní předmět činnosti: Obstrvtelská, zprostředkovtelská, genturní pordenská činnost v oblsti vzdělávání kultury.

7 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Přehled o peněžních tocích (v tisících Kč) k 1. prosinci 2011 Běžné Minulé účet.období účet.období P. Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n Peněžní toky z hlvní výdělečné činnosti Z. Účetní zisk nebo ztrát z běžné činnosti před zdněním A.1. A.1.1. A.1.2. A A A.1.. A.1.. A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.. A.2.. A.** A.. A.. Úprvy o nepeněžní operce Odpisy stálých oběžných ktiv Změn stvu: oprvné položky k nbytému mjetku rezerv osttních oprvných položek Zisk () ztrát (+) z prodeje stálých ktiv Zisk () ztrát (+) z prodeje cenných ppírů Výnosy z dividend podílu n zisku Vyúčtovné nákldové výnosové úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finnčními Změn potřeby prcovního kpitálu Změn stvu pohledávek z provozní činnosti Změn stvu krátkodobých závzků z provozní činnosti Změn stvu zásob Změn stvu finnčního mjetku, který není zhrnut do peněžn. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finnčními Zplcené úroky s výjimkou kpitlizovných úroků Přijté úroky Zplcená dň z příjmů z běžnou činnost doměrky dně z A.5. A.6. A.*** minulá lét Příjmy výdje spojené s mimořádnými účetními přípdy Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nbytí stálých ktiv B.1.1. Nbytí dlouhodobého nehmotného mjetku B.1.2. Nbytí dlouhodobého hmotného mjetku B.1.. Nbytí dlouhodobého finnčního mjetku B.2. Příjmy z prodeje stálých ktiv B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného hmotného B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finnčního mjetku B.. B. *** Půjčky úvěry spřízněným osobám Čiský peněžní tok vzthující se k investiční činnosti Peněžní toky z finnčních činností C.1. Změn stvu dlouhodobých, popř. krátkodobých závzků C.2. Dopdy změn vlstního kpitálu n peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení zákldního kpitálu, event. rezervního fondu C.2.2. Vyplcení podílu n vlstním kpitálu společníkům C.2.. Peněžní dry dotce do vlstního kpitálu dlší vkldy C.2.. Úhrd ztráty společníky C.2.5. Pltby z fondů tvořených ze zisku C.2.6. Vyplcené dividendy nebo podíly ze zisku včetně zplcené C.. C.*** Přijté dividendy podíly ze zisku Čistý peněžní tok vzthující se k finnční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 66 R. Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n konci

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více