Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píloha k roní úetní závrce za rok 2012"

Transkript

1 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování softwre dtum vzniku: 5. srpn 1994 Spoleníi s víe jk 20% ve spolenosti: Josef Krvš 1/3 Vít Nvrátil 1/3 Mrtin Dniel 1/3 Popis zmn dodtk provedenýh v uplynulém úetním odoí v ohodním rejstíku: V roe 2012 nedošlo ke zmn. Popis orgnizní struktury podniku její zákldní zmny hem uplynulého odoí: 1. U2Brno s.r.o. je smosttná úetní jednotk se sídlem v Brn, Píkop 843/4 2. Spolenost nevlstní žádný podíl jiné spolenosti. 3. Prmrný poet provník z rok 2012: 5 oso - z toho ídííh: 3 osoy vyplené mzdy zmstnnm: ,- K z toho mzdy ídííh provník: ,- K 4. Výše pjek, poskytnutýh záruk osttníh plnní lenm sttutárníh, dozoríh ídííh orgán, vetn ývlýh len thto orgán (jk v penžní, tk i nturální form): - ezpltné užívání osoního utomoilu: 0 - ezpltné užívání osttníh movitýh ví: 0 - zápjk z enu nižší než je en ovyklá: 0 - využití služe poskytovnýh úetní jednotkou: 0 - plty dhodového pipojištní: 0

2 l. 2 Informe o úetníh metodáh oenýh úetníh zásdáh 1) Zpso oenní: ) nkupovné zásoy jsou oeovány poizovími enmi ) DNM vytváený vlstní inností je oeován ve výši vynloženýh nákld n jeho výrou ) spolenost nevlstní žádné enné ppíry 2) Zpso stnovení reprodukní poizoví eny u mjetku oenného v této en poízeného v prhu úetního odoí: Spolenost nevlstní mjetek oenný reprodukní poizoví enou. 3) Druhy vedlejšíh poizovíh nákld zhrnutýh do poizoví eny nkupovnýh záso: - doprv pod. 4) Zmny ve zpsou oeování, postup odpisování, postup útování, uspoádání položek úetní závrky o proti pedházejíímu odoí s uvedením dvod thto zmn s vyíslením penžníh ástek thto zmn ovlivujííh výši mjetku, závzk hospodáského výsledku: V úetnitví nenstly žádné zmny. 5) Zpso stnovení oprvnýh položek k mjetku, s uvedením zdroje informe pro stnovení výše oprvnýh položek: Neyl vytvoen žádná oprvná položk. 6) Zpso sestvení odpisovýh plán pro dlouhodoý mjetek použité odpisové metody pi stnovení úetníh odpis: Spolenost pi odpisování DHM postupuje podle 26 násl. zák.. 586/1992 S. o dníh z píjm podle vlstního interního pedpisu. 7) Zpso upltnný pi pepotu údj v izíh mnáh n eskou mnu (upltnní žnýh kurz stálýh kurz s uvedením termín jejih zmn): Spolenost upltuje žné kurzy vyhlšovné NB. l. 3 Doplujíí informe k rozvze k výkzu zisku ztrát osžené v píloze 1) Rozpis hmotného mjetku, který je ztížen zástvním právem, pop. u nemovitostí vným emenem, s uvedením povhy formy tohoto zjištní. Spolenost nemá mjetek ztížený zástvním právem. 2) Souhrnná výše pohledávek víe jk1 rok po lht spltnosti: Souhrnná výše pohledávek víe jk 1 rok po lht spltnosti iní 2.400,- K 3) Souhrnná výše závzk víe jk 180 dn po lht spltnosti: Spolenost nemá tkové závzky.

3 4) Závzky kryté podle zástvního práv s uvedením povhy formy tohoto zjištní pro pípd jeho nesplení: Spolenost nemá tkové závzky. 5) Závzky (nepenžní i penžní) nevyútovné v úetnitví neuvedené v rozvze, np. záruky pijté z jiný podnik z titulu nkovního úvru neo smneného práv, pokud neyly proútovány ve form úetníh rezerv: Spolenost nemá tkové závzky. V Brn, dne

4 Příloh k přiznání k dni z příjmů právnikýh oso ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu ke dni... (V elýh tisííh Kč) Rok Měsí IČ Ohodní firm neo jiný název účetní firmy U2Brno s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Příkop BRNO-STŘED Oznčení AKTIVA Běžné účetní odoí Minulé úč. odoí Brutto Koreke Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 002 B. Dlouhodoý mjetek (ř.4 ž 6) B.I. Dlouhodoý nehmotný mjetek B.II. Dlouhodoý hmotný mjetek B.III. Dlouhodoý finnční mjetek 006 C. Oěžná ktiv (ř.8 ž 11) C.I. Zásoy 008 C.II. Dlouhodoé pohledávky 009 C.III. Krátkodoé pohledávky C.IV. Krátkodoý finnční mjetek D.I. Čsové rozlišení

5 Oznčení PASIVA Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlstní kpitál (ř.15 ž 19) A.I. Zákldní kpitál A.II. Kpitálové fondy 016 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodření minulýh let A.V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) B. Cizí zdroje (ř.21 ž 24) B.I. Rezervy 021 B.II. Dlouhodoé závzky 022 B.III. Krátkodoé závzky B.IV. Bnkovní úvěry výpomoi 024 C.I. Čsové rozlišení Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Pozn. Společnost s ručením omezeným Osttní vydávání softwru

6 Příloh k přiznání k dni z příjmů právnikýh oso VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozshu ke dni... (V elýh tisííh Kč) Rok Měsí IČ Ohodní firm neo jiný název účetní firmy U2Brno s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Příkop BRNO-STŘED Oznčení TEXT Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém I. Tržy z prodej zoží 001 A. Nákldy vynložené n prodné zoží Ohodní mrže (ř.1-2) 003 II. Výkony B. Výkonová spotře Přidná hodnot (ř ) C. Osoní nákldy D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu 010 F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu 011 Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti G. 012 komplexníh nákldů příštíh odoí IV. Osttní provozní výnosy H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozníh výnosů 015 I. Převod provozníh nákldů 016 * Provozní výsledek hospodření (ř (-15)-(- 16))

7 Oznčení TEXT Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 018 J. Prodné enné ppíry podíly 019 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku 020 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 021 K. Nákldy z finnčního mjetku 022 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 023 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 024 M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti 025 X. Výnosové úroky N. Nákldové úroky 027 XI. Osttní finnční výnosy 028 O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčníh výnosů 030 P. Převod finnčníh nákldů 031 * Finnční výsledek hospodření (ř (-30)-(-31)) Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 035 R. Mimořádné nákldy 036 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti 037 * Mimořádný výsledek hospodření (ř ) 038 T. Převod podílů n výsledku hospodření společníkům (+/-) 039 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-)(ř ) **** Výsledek hospodření před zdněním (ř ) Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Pozn. Společnost s ručením omezeným Osttní vydávání softwru

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2014. ke dni...

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2014. ke dni... Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 312014 ke dni...

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více