Všeobecné smluvní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem sestavených a nabízených cestovní kanceláří Maris Travel, s.r.o. a při prodeji jiných služeb cestovního ruchu dle požadavku klienta, zejména služeb ubytovacích, stravovacích, dopravních, individuálně sestavených programů pro jednotlivce nebo skupiny, apod. Tyto podmínky se vztahují na veškeré zájezdy a jiné služby poskytované Maris Travel na základě uzavřené Cestovní smlouvy mezi klientem a Maris Travel. 2. Všeobecné smluvní podmínky Maris Travel tvoří nedílnou součást Cestovní smlouvy. II. Účastníci smluvního vztahu Smluvními stranami jsou: Provozovatel cestovní kancelář Maris Travel, s.r.o., IČO: , se sídlem Nuselská 204/40, Praha 4 (dále jen CK Maris Travel ), který do smluvního vztahu vstupuje sám nebo prostřednictvím obchodních zástupců a klient, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen klient ). III. Cestovní smlouva a potvrzení účasti 1. Zájezd si může klient rezervovat ve všech prodejních místech CK Maris Travel a u všech obchodních zástupců. 2. K uzavření Cestovní smlouvy mezi klientem a CK Maris Travel dochází v okamžiku přijetí podepsané Cestovní smlouvy a jejího potvrzení ze strany CK Maris Travel. 3. V případě předběžné rezervace je klient povinen objednávku, resp. Cestovní smlouvu zaslat v dohodnutém termínu CK Maris Travel. V opačném případě je CK Maris Travel oprávněna ji neakceptovat. 4. Obsah Cestovní smlouvy je určen dle katalogu CK Maris Travel, dalších dodatečných nabídek a informací a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. 5. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených v Cestovní smlouvě ručí klient podepisující Cestovní smlouvu. Za neplnoleté osoby podepisuje Cestovní smlouvu jejich zákonný zástupce. 6. Cestovní smlouvou se CK Maris Travel zavazuje, že poskytne klientovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a klient se zavazuje, že zaplatí závaznou cenu zájezdu.

2 IV. Ceny a cenová garance 1. Závazná cena zájezdu je uvedena v Cestovní smlouvě. 2. Závazná cena zájezdu zahrnuje dopravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfer z a na letiště, ubytování a příslušné stravování, služby delegáta, pojištění léčebných výloh a povinné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona 159 / 99 Sb. 3. Dojde-li dodatečně k zásadním změnám cen, je CK Maris Travel povinna bezodkladně, nejpozději však 21 dnů před odletem, oznámit tuto změnu klientovi. 4. Zásadní změny cen mohou nastat v důsledku zvýšení cen za dopravu včetně pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, např. letištní poplatky, palivové příplatky nebo v případě poklesu české koruny o více než 10% od kurzu platného v dubnu 2007, kdy byly ceny zájezdu kalkulovány. 5. V případě, že klient nesouhlasí se změnou ceny zájezdu, může odstoupit od smlouvy a to bezodkladně nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení změny ceny. V případě, že klient v uvedené lhůtě neodstoupí od smlouvy, znamená to, že s novou cenou souhlasí a je zároveň povinen doplatit požadovanou částku. 6. V případě, že klient zaplatí plnou cenu zájezdu již při sepsání cestovní smlouvy, CK Maris Travel garantuje, že cena nebude zvýšena. V. Platební podmínky 1. Ceny zájezdů pořádaných CK Maris Travel jsou cenami sjednanými dohodou mezi cestovní kanceláří a klientem. 2. CK Maris Travel je oprávněna vyžadovat zaplacení objednaných služeb před zahájením jejich poskytování. 3. Při sepsání Cestovní smlouvy má CK Maris Travel právo požadovat od klienta zaplacení zálohy ze závazné ceny zájezdu, která je splatná ihned. Minimální záloha činí Kč / osoba nebo 50 % z ceny zájezdu, je-li celková cena zájezdu nižší než Kč / osoba. 4. Doplatek je klient povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena smluvené služby připsána na účet CK Maris Travel. Bez úplného zaplacení klient neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu.pokud klient neuhradí doplatek ve stanovené lhůtě, je CK Maris Travel oprávněna od smlouvy odstoupit a klient ztrácí právo účasti na zájezdu. Zaplacená záloha propadá ve prospěch CK Maris Travel jako paušální náhrada vynaložených prostředků, resp. klient je povinen uhradit adekvátní Stornovací poplatky (viz čl. XII). 5. V případě, že si klient závazně zarezervuje zájezd v době kratší 30 dnů před jeho zahájením, je povinen uhradit celkovou závaznou cenu ihned při sepsání Cestovní smlouvy.

3 Na zájezd je nutné vzít s sebou veškeré doklady o zaplacení a na požádání je předložit ke kontrole. 6. Poplatky za změny v knihování a za odstoupení od smlouvy stornovací poplatky (viz. čl. XII) jsou splatné ihned. 7. Klient má nárok na poskytnutí objednaných služeb jen v případě, že byla z jeho strany uhrazena závazná cena zájezdu. VI. Práva a povinnosti klienta 1. Klient má právo požadovat řádné poskytnutí všech zaplacených a smluvně sjednaných služeb. 2. Klient má právo na poskytnutí dodatečných informací, pokud nejsou uvedeny v katalogu a též právo být seznámen se všemi případnými změnami týkajícími se termínu, programu, rozsahu služeb a ceny zájezdu. 3. Klient má právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy, a to v souladu se Stornovacími podmínkami CK Maris Travel (odst. XII). 4. Klient má právo na ochranu osobních dat a informací o cíli cesty, které jsou obsahem smlouvy příp. dalších dokumentů, před nepovolanými osobami. 5. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb, požadovat jejich odstranění a doplnění služeb. Nároky klientů zanikají, nejsou-li uplatněny z titulu odpovědnosti za vady, do 6 měsíců od poskytnutí služby. CK Maris Travel si vyhrazuje právo na odpověď do 1 měsíce od obdržení reklamace. 6. Klient je povinen poskytnout CK Maris Travel potřebnou součinnost k řádnému zabezpečení a poskytování služeb, jak při koupi zájezdu, tak v celém jeho průběhu, úplně a pravdivě uvádět údaje v Cestovní smlouvě a předložit cestovní kanceláři požadované doklady potřebné pro zabezpečení zájezdu. 7. Klient je povinen uhradit závaznou cenu zájezdu podle platebních podmínek CK Maris Travel. 8. Klient je povinen bezodkladně oznámit CK Maris Travel své stanovisko k případným změnám, o kterých byl CK Maris Travel obeznámen. V případě, že se klient svobodně rozhodne pro operativní změnu rozsahu Cestovní smlouvy (eventuelně i pro služby nižší kvality) v průběhu zájezdu, není možné si původně objednané služby, které mu na základě tohoto jeho rozhodnutí nebyly poskytnuty, nárokovat. 9. Klient je povinen se před začátkem čerpání objednaných služeb dostavit podle pokynů CK Maris Travel v určeném čase na stanovené místo a převzít si potřebné doklady (letenky, ubytovací poukazy, pokyny a jiné), překontrolovat je a řídit se jimi.

4 10. Klient je povinen dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje. Cizí státní příslušník je povinen se informovat na zastupitelském úřadě země, kam cestuje, o vízových povinnostech pro něho platných, dále o dokladech, o zdravotním pojištění apod. Všechny náklady a důsledky vzniklé nedodržením těchto předpisů nese klient. 11. Klient je povinen řídit se pokyny CK Maris Travel pro účastníky zájezdu a ústními pokyny delegáta resp. průvodce zájezdu, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců, obyvatel a provozovatelů ubytovacích zařízení. 12. Klient je povinen uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby zabezpečené CK Maris Travel. 13. Klient, který bez zavinění CK Maris Travel nevyčerpá všechny smluvní služby, nemá nárok na jejich náhradu. 14. Delegát CK Maris Travel je vybrán na základě striktních kritérií a musí splnit širokou škálu stanovených požadavků, z tohoto důvodu nejsou subjektivní názory ze strany klienta na osobu delegáta považovány za relevantní důvod k reklamaci, mohou však posloužit jako další inspirace pro zkvalitnění služeb CK Maris Travel. 15. Za poškození nebo ztrátu zavazadel při letecké přepravě přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. VII. Práva a povinnosti CK Maris Travel 1. Právům a povinnostem klienta odpovídají práva a povinnosti CK Maris Travel. 2. CK Maris Travel je povinna poskytnout klientovi řádný rozsah objednaných služeb. 3. CK Maris Travel není povinna poskytnout klientovi plnění nad rámec předem potvrzených, objednaných a zaplacených služeb. 4. CK Maris Travel je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb., na základě níž vzniká klientovi, s nímž CK Maris Travel uzavřela smlouvu, právo na plnění v případě pojistné události. CK Maris Travel je povinna v těchto případech předat klientům současně s Cestovní smlouvou doklad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 5. CK Maris Travel je oprávněna ve výjimečných případech: a) změnit trasu letu, leteckou společnost a typ letadla b) změnit místo odletu / příletu c) posunout termín odletu či příletu d) změnit cenu zájezdu

5 e) upravit délku zájezdu f) odstoupit od smlouvy a zrušit zájezd Upozorňujeme klienty, že změny související s leteckou dopravou mohou nastat v neomezené časové lhůtě před odletem vzhledem k tomu, že mohou být ovlivněny např. počasím, technickými problémy, přeplněním vzdušných koridorů, atd. VIII Objednané služby 1. Objednané služby jsou uvedeny v Cestovní smlouvě. 2. Rozšíření nebo změny služeb na přání klienta, které přesahují rámec Cestovní smlouvy, musí být ze strany CK Maris Travel písemně potvrzeny a klientem uhrazeny nejpozději do termínu zahájení zájezdu. V opačném případě nebudou požadované změny ze strany CK Maris Travel akceptovány. 3. Klientovi, který vyžaduje samostatné ubytování, může CK Maris Travel vyhovět jen v případě, že jsou jednolůžkové pokoje k dispozici a klient předem doplatí povinný příplatek za tento pokoj. Jak požadavek, tak i souhlas klienta s doplatkem musí být uvedeny v Cestovní smlouvě. 4. Za třílůžkový nebo čtyřlůžkový pokoj se považuje pokoj dvoulůžkový s přistýlkou / přistýlkami, čímž se ale obytný prostor zmenší. 5. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými v Cestovní smlouvě. Platný čas odletu je uveden v Pokynech na cestu, které obdrží klient nejpozději 7 dnů před odletem. V případě, že si klient zakoupí zájezd v době kratší 7 dnů před odletem, pokyny na cestu obdrží od CK Maris Travel ihned po zaplacení závazné ceny zájezdu. Pokyny na cestu předá klientovi prodejce. 6. První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Případné zpoždění odletu podléhá momentální situaci v letovém provozu, kterou CK Maris Travel nemůže ovlivnit, proto případná nespokojenost klienta s délkou pobytu, ovlivněnou zpožděnými odlety, nebude považována za důvod k reklamaci. Není možné také vycházet z toho, že odlety budou realizovány dopoledne a zpáteční lety ve večerních hodinách. V případě nočních letů, kdy je příjezd do místa určení v nočních hodinách, se celá noc účtuje. Za poskytnutí noclehu se považuje ubytování v době od 12:00 hod. jednoho dne do 12:00 hod. dalšího dne, i když nebyla doba pobytu v pokoji čerpána v plném rozsahu. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění, přičemž CK Maris Travel neručí za škody, které v důsledku tohoto zpoždění mohou cestujícím vzniknout. 7. Na základě mezinárodně platných hotelových směrnic je při příletech v brzkých ranních hodinách poskytovatel ubytovacích služeb oprávněn ubytovat klienty až po 12:00 hod. V den odletu je nutno uvolnit pokoje nejpozději do 12:00 hod.

6 8. CK Maris Travel nemá vliv na rozdělovaní pokojů, které probíhá zásadně ze strany poskytovatele služeb. CK Maris Travel nenese odpovědnost za stavební činnost probíhající v areálu hotelu, případně v jeho okolí. Termín začátku a ukončení fungování klimatizace (musí být zapnuta pouze v období hlavní sezóny červenec + srpen, v ostatním období může být vypnuta) je plně v kompetenci vedení hotelu. Podobně to je i s provozováním krytých bazénů. 9. Ubytovací, stravovací a jiné služby odpovídají kategorii hotelu, přitom kategorizace hotelů spadá výhradně do kompetence zodpovědných orgánů a probíhá na základě platných norem, které však nejsou shodné s normami platnými v České republice. Určité rozdíly v kategorizaci ubytovacích zařízení se vyskytují i mezi jednotlivými destinacemi. 10. U zájezdů se stravováním formou polopenze začíná klient pobyt v den příletu večeří a končí snídaní v den odletu. Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. CK Maris Travel nenese odpovědnost za případné zmeškání objednaného jídla z důvodu pozdějšího příletu resp. brzkého odletu, neboť toto je nahrazeno stravou v letadle. 11. Fakultativní výlety nejsou součástí objednaných služeb. Klient má právo vlastního výběru typu fakultativního výletu a místa jeho zakoupení. Fakultativní výlety jsou organizovány místní cestovní kanceláří a delegát CK Maris Travel zprostředkovává jejich prodej. Pro nápravu případných nedostatků je proto nutné uplatnit reklamaci přímo na místě.nároky vůči CK Maris Travel jsou vyloučeny. 12. V dodatečné speciální nabídce (např. Last Minute, Mimořádná nabídka atd.) mohou být zařazeny hotely, které nejsou uvedeny v aktuálním katalogu CK Maris Travel, případně může být upraven rozsah služeb oproti katalogové nabídce u jednotlivých hotelů. Kategorie hotelu objednaného v Cestovní smlouvě odpovídá kategorii stejného hotelu uvedeného v aktuálním katalogu CK Maris Travel. CK Maris Travel si vyhrazuje právo upřednostnit klienty se zakoupeným zájezdem z aktuálního katalogu před klienty se zakoupeným zájezdem z nabídky last minute. IX. Reklamace V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než bylo předem potvrzeno v Cestovní smlouvě, vzniká klientovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí klient uplatnit u CK Maris Travel písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může klient uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, jinak právo na reklamaci zaniká. Při výskytu závad v plnění je klient povinen společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Klient je zejména povinen veškeré svoje výhrady sdělit písemně v místě vzniku delegátovi CK Maris Travel, případně vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. Opomene-li klient z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše delegát CK Maris Travel, případně jiný odpovědný pracovník s klientem reklamační protokol. V případě, že není nutno reklamaci vyřešit na místě, podepíše delegát/průvodce klientovi převzetí

7 reklamačního protokolu. Tento potvrzený reklamační protokol je klient povinen předložit při reklamaci. Klient je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK Maris Travel (vis major) nebo k okolnostem na straně klienta, na základě kterých klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká klientovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena klientem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. X. Další podmínky 1. Servis a služby Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. 2. Hygiena Kulturní hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí. 3. Ubytování Poskytnuté ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Rozdíly jsou v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelích jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na něj nemá vliv. Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech je za třílůžkový a čtyřlůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou / přistýlkami. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. U dodatečně vypsaných zvláštních nabídek CK Maris Travel garantujeme pouze kategorii, nemusí se vždy jednat o hotel z katalogu. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK Maris Travel vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi.

8 4. Klimatizace/topení Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. U hotelů nižší kategorie se stává, že klimatizace bývá v provozu pouze několik hodin denně. Klimatizace musí být v provozu v období hlavní sezóny (červenec + srpen), v ostatním období může být vypnuta. 5. Pláže Slunečníky jsou zpravidla zdarma a lehátka jsou k pronajmutí za poplatek (pokud není uvedeno jinak). Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu katalogu jen orientační. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy často hlučnému obyvatelstvu. Počet lehátek a slunečníků neodpovídá vždy kapacitě hotelu. 6. Bazény Pokud je součástí hotelového zařízení i krytý bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván, a tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků neodpovídá vždy kapacitě hotelu. 7. Voda a elektrické napětí Obyvatelé exotických zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo hotelu. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a zásobování vodou. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. 8. Hmyz K exotickým zemím patří i hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny. XI. Změny dohodnutých služeb a jejich důsledky 1. CK Maris Travel je oprávněna uskutečnit operativní změny jednotlivých služeb oproti objednanému obsahu smlouvy, které jsou z objektivních důvodů nevyhnutelné a které CK Maris Travel nezpůsobila, ale byly zapříčiněny tzv. důvody vyšší moci (vis major), rozhodnutím státních orgánů, změnami u zahraničních partnerů, dopravců či překnihováním hotelu. 2. CK Maris Travel nenese odpovědnost za případné zmeškání letu a neručí za škody, které mohou klientovi z tohoto důvodu vzniknout. Zmeškání letadla není považováno za relevantní důvod pro odstoupení od smlouvy.

9 3. CK Maris Travel si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu, pokud nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků. O této situaci je CK Maris Travel povinna včas informovat klienta, nejpozději 21 dnů před odletem. K takovým situacím však dochází velmi zřídka. 4. Při změně odletového či příletového místa přebírá CK Maris Travel odpovědnost za náklady na náhradní dopravu, a to vlakem II. třídy či autobusem. 5. V případě překnihování objednaného hotelu je CK Maris Travel povinna zajistit náhradní hotel stejné nebo vyšší kategorie, přičemž bude zachováno poskytování služeb odpovídajících dané kategorii hotelu. Obdobný postup je i tehdy, pokud v objednaném hotelu dojde k závažnému zhoršení ubytovacích či stravovacích podmínek (např. zahájení rekonstrukčních prací). V případě, že pokračování zájezdu není možné zabezpečit jinak než prostřednictvím služeb nižších kvalit, než jsou uvedeny v cestovní smlouvě, je CK Maris Travel povinna rozdíl ceny mezi poskytovanými a objednanými službami vrátit klientovi. 6. CK Maris Travel je oprávněna ve výjimečných případech přistoupit k okamžité změně programu a to z důvodů vyšší moci, rozhodnutí státních orgánů, mimořádných nepředvídatelných okolností, atd. 7. Výše uvedené změny nejsou důvodem k reklamaci nebo k odstoupení od smlouvy.v případě, že klientovi byla poskytnuta plná náhrada objednaných služeb, jsou další nároky klienta vůči CK Maris Travel vyloučeny. 8. V případě výše uvedených změn ze strany cestovní kanceláře musí být klient o nich informován v nejkratší možné době a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada. Klient nemůže za výše uvedených okolností trvat na dodržení původní smlouvy. 9. CK Maris Travel může na přání klienta, pokud je to možné, provádět změny podmínek sjednaných v Cestovní smlouvě. Provedení takovýchto změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek uvedených v katalogu. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí. XII. Odstoupení od smlouvy, stornovací podmínky a poplatky 1. Klient má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od Cestovní smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy je klient povinen doručit CK Maris Travel písemnou formou, a to osobně nebo doporučenou poštou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají přijetím písemného oznámení. 2. Při odstoupení od smlouvy je klient povinen uhradit následující stornovací poplatky, a to za každého účastníka zájezdu: 1000,-Kč / os. od potvrzení Cestovní smlouvy do 60. dne před zahájením zájezdu 10% z celkové ceny zájezdu od 59. dne do 45. dne před zahájením zájezdu 30% z celkové ceny zájezdu od 44. dne do 31. dne před zahájením zájezdu

10 50% z celkové ceny zájezdu od 30. dne do 21. dne před zahájením zájezdu 70% z celkové ceny zájezdu od 20. dne do 15. dne před zahájením zájezdu 80% z celkové ceny zájezdu od 14. dne do 07. dne před zahájením zájezdu 90% z celkové ceny zájezdu od 06. dne do 04. dne před zahájením zájezdu 100% z celkové ceny zájezdu od 3 dnů před zahájením zájezdu a v případě, že klient zruší zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu nebo odlet zmešká. 3. Stornovací poplatky jsou splatné ihned. CK Maris Travel má právo odečíst si stornopoplatky ze složené zálohy nebo zaplacené závazné ceny. 4. CK Maris Travel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě: a) vážného porušení průběhu zájezdu klientem, porušením právních předpisů České republiky nebo cílové země ze strany klienta. V tomto případě nemá klient právo na vymáhání adekvátní částky z ceny služeb, které nebyly čerpány. Klient má dále povinnost uhradit cestovní kanceláři náklady vzniklé s jeho zpáteční přepravou. b) nesplnění minimálního počtu účastníků, pokud je realizace zájezdu pro CK Maris Travel ekonomicky neúnosná a v případě, že by vynaložené náklady výrazně překročily náklady plánované. c) zásahu vyšší moci a kvůli příčinám, kterým CK Maris Travel nemohla zabránit. CK Maris Travel je přisouzeno právo na úhradu poskytovaných služeb vynaložených do tohoto okamžiku. XIII. Změny v knihování 1. Na základě přání klienta může CK Maris Travel provést změny v knihování zájezdu, pokud je možné tyto změny realizovat a pokud klient uhradí potřebné poplatky podle níže uvedených tarifů. Tyto poplatky jsou splatné ihned. 2. Za změnu jména cestujícího v období kratší 14 dnů před začátkem zájezdu, je klient povinen uhradit poplatek 1000,-Kč/os. 3. Za změnu termínu odletu na základě přání klienta CK Maris Travel účtuje: 500,-Kč/os., pokud byla změna oznámena více jak 30 dnů před původním odletem. 1000,-Kč/os., pokud byla změna oznámena 30 až 21 dnů před původním odletem. Částku podle výše uvedených stornovacích podmínek CK Maris Travel (viz. čl. 10.2), pokud byla změna oznámena v době 20 a méně dnů před původním odletem. 4. Při změně hotelu na základě přání klienta CK Maris Travel účtuje:

11 1500,-Kč, pokud byla změna oznámena více jak 30 dnů před odletem. 2000,-Kč, pokud byla změna oznámena 30 a méně dnů před odletem. 5. Ztratí-li klient letenku, je povinen uhradit CK Maris Travel poplatek ve výši 500,-Kč/os. za vystavení nové. XIV. Pojištění 1. V ceně zájezdu je zahrnuto povinné smluvní pojištění zájezdu pro případ úpadku CK Maris Travel ve smyslu zákona 159/1999 Sb. 2. V ceně zájezdu je zahrnuto cestovní pojištění léčebných výloh. Informace o rozsahu a podmínkách smluvního pojištění zájezdu, rozsahu pojistného plnění, podmínkách plnění nároku klienta, o pojistitelovi, s kterým má CK Maris Travel uzavřeno povinné smluvní pojištění zájezdu, ale i o možnosti uzavřít individuální pojištění klienta na cestu a pobyt včetně pojištění pro případ, že objednatelovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy, budou klientovi poskytnuty jinou písemnou formou před uzavřením smlouvy. XV. Všeobecné a závěrečné ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdu platí pro všechny zájezdy organizované CK Maris Travel a vstupují v platnost dne Všeobecné smluvní podmínky CK Maris Travel jsou závazné pro obě smluvní strany. 3. Klient podpisem Cestovní smlouvy potvrzuje, že je se Všeobecnými podmínkami CK Maris Travel seznámen a v plném rozsahu je přijímá. 4. Veškeré údaje uvedené v katalogu CK Maris Travel o službách, cenách a cestovních smluvních podmínkách odpovídají skutečnostem a informacím známým CK Maris Travel v době jeho tisku. CK Maris Travel si vyhrazuje právo na jejich změnu do okamžiku uzavření Cestovní smlouvy se klientem.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. 1 Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s.r.o. na rok 2013 ve smyslu zákona č.: 159/1999Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení:

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PINOCCHIO Všeobecné podmínky a informace 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Azur reizen

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Azur reizen Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Azur reizen 160 1) Smluvní vztah Vzájemný smluvní vztah a právní poměr mezi cestovní kanceláří AZUR REIZEN, s.r.o. se sídlem Praha 1, Revoluční 17/7646, PSČ 110 00,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy,

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Úvodní ustanovení 2. Vznik smluvního vztahu 3. Cestovní smlouva o zajištění zahraničního zájezdu, povinný doprovod 4. Cena zájezdu

Úvodní ustanovení 2. Vznik smluvního vztahu 3. Cestovní smlouva o zajištění zahraničního zájezdu, povinný doprovod 4. Cena zájezdu Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CK Vitalita travel se sídlem Nad Porubkou 141/11, 708 00 Ostrava, IČ: 733 15 486 (dále jen Vitalita travel ) se řídí zejména zákonem č. 40/1964

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS, v.o.s. ( dále jen CK ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen Podmínky) jsou platné pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky LÉTO 2010

Všeobecné obchodní podmínky LÉTO 2010 Všeobecné obchodní podmínky LÉTO 2010 EXIM TOURS a. s. se sídlem Revoluční 23, 110 00 Praha 1, zajišťuje a poskytuje služby cestovní kanceláře, tj. stravovací, ubytovací a dopravní, včetně doplňkových

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

Obchodní podmínky prodeje zájezdů:

Obchodní podmínky prodeje zájezdů: Obchodní podmínky prodeje zájezdů: Airservices Czech Republic, s.r.o. Palouček 1710 266 01 Beroun IČ: 241 30 516 DIČ: CZ24130516 Spisová značka: C181361 vedená u rejstříkového soudu v Praze I. Úvod Cestovní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o. (dále

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Všeobecné podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s.

Všeobecné podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s. Všeobecné podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s. I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky platí pro produkty cestovního ruchu a zájezdy nabízené Hranickou rozvojovou

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. (dále jen SPARK AIRTICKETS ) jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou

Více

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel. Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.: +420 603 110 967 web: www.vigintinovem.cz Řídíme se normou ČSN EN

Více

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty,

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Všeobecné obchodní podmínky spol. ABECEDA s.r.o. Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Akreditované kurzy, Firemní kurzy, Individuální kurzy. Jazykovou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky I. Úvod Cestovní agentura Radek Johanides (provozovatel internetových stránek www.solidnidovolena.cz, dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Cestovní agentura KOUZELNÁ DOVOLENÁ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011 Všeobecné obchodní podmínky Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů platné ke dni 19. 06. 2011 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb. ----------------------------------------------------------------------- Tyto všeobecné podmínky vymezují

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více