Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :"

Transkript

1 Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Těmito obchodními podmínkami prodeje pobytů a zájezdů se řídí vztah mezi CK a zákazníkem, pokud není mezi nimi písemně ve smlouvě ujednáno jinak. Uvedené podmínky se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Podpisem smlouvy o zajištění ubytování zákazník souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek. II. Objednávka Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství NEZÁVAZNÝCH objednávek. CK nemá v momentu objednávání zájezdu zákazníkem informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli. CK si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. CK si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi zákazníkovi. III. Vyřízení objednávek Po přijetí NEZÁVAZNÉ objednávky provede CK rezervaci zájezdu. V případě, že to není možné - CK neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup. Upozorňujeme, že hovory s pracovníky INVIA.CZ mohou být v rámci zkvalitňování našich služeb monitorovány. Při úspěšné rezervaci je zákazníkovi dle předchozí dohody zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu ceny služeb buď faxem, em, poštou nebo kurýrem, a to na náklady CK. CK informuje zákazníka do jaké doby je třeba (v případě jeho zájmu) zaslat podepsanou smlouvu zpět do CK. Stornopodmínky jsou uvedeny níže. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CK není odpovědna za následky zpožděné platby (může dojít ke stornu rezervace nebo ubytování). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy. IV. Cena služeb - Cenou pobytu se rozumí cena uvedená ve smlouvě. Ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. - Cena zájezdu zahrnuje ubytování. Strava a další služby jsou zahrnuty v ceně pobytu pouze v případě, je-li to výslovně uvedeno ve smlouvě. 1

2 - V některých případech nemusí cena pobytu zahrnovat doplňkové poplatky. Jedná se zejména o rekreační poplatky, poplatky za parkování, poplatky za sportoviště, poplatky za koupaliště, platby za energie, kauce apod. Informace o poplatcích je uvedena v doplňkových informacích na webových stránkách, případně informaci poskytne prodejce. Povinné poplatky, nezahrnuté v ceně pobytu, je zákazník povinen uhradit na místě. CK si vyhrazuje právo jednostranným právním úkonem zvýšit cenu služeb a je povinna toto zvýšení ceny oznámit zákazníkovi nejpozději 21 dní před nástupem na ubytování. V. Platba Za běžné zájezdy objednávané více, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním pobytu zaplatí zákazník zpravidla 50 procent z jeho plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou částku do plné ceny zájezdu. Zákazník je povinen uhradit minimálně 50% z ceny zájezdu do dne uvedeným na cestovní smlouvě jako den splatnosti zálohy. Služby typu "last moment" a objednávané méně, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CK, bankovním převodem nebo složením hotovosti na pobočce CK. Nedodrží li zákazník platební podmínky a nezaplatí-li cenu služeb v dohodnutých termínech, je CK INVIA.CZ oprávněna odstoupit od smlouvy a zákazník je povinen na základě zaslané výzvy CK uhradit stornopoplatky. Cestovní smlouva se stává účinnou v okamžiku zaplacení zálohy a potvrzením ze strany CK. Cena pobytu se hradí takto: 1) dle pokynů prodejce uhradí celou částku, či zálohu na účet CK INVIA.CZ 2) případný doplatek je zákazník povinen uhradit dle pokynu prodejce uvedených ve smlouvě, a to buď na účet CK, není-li prodejcem určeno jinak (doplatek v hotovosti či bezhotovostně v ubytovacím zařízení). Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CK nebo přijetím platby v hotovosti. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny služeb. Pokud není cena služeb zaplacena, pak má CK právo od cestovní smlouvy odstoupit a zákazník je povinen zaplatit stornopoplatky. VI. Cestovní doklady 2

3 Potřebné doklady vouchery, ubytovací poukazy apod. obdrží zákazník od CK, a to nejpozději 5 dní před dnem zahájení zájezdu, a to za předpokladu, že zaplatí sjednanou cenu služeb VII. Storno podmínky Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně: o o Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků. Později podle storno podmínek: Zákazník je oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit kdykoli. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno v písemné formě a musí být podepsáno zákazníkem, který podepsal cestovní smlouvu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do CK, ode dne doručení se počítají stornopoplatky. Osoba podepsaná na odstoupení od smlouvy ručí za zaplacení stornopoplatků. Není-li důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany CK, je zákazník povinen zaplatit následující odstupné (stornopoplatky): dojde-li k odstoupení do 71. dne před termínem nástupu, skutečně vzniklé náklady, minimálně však 200Kč/osoba, dojde-li k odstoupení od 55. do 70. dne před termínem nástupu, skutečně vzniklé náklady, minimálně však 15% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 45. do 54. dne před termínem nástupu, skutečně vzniklé náklady, minimálně však 25% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 35. do 44. dne před termínem nástupu, skutečně vzniklé náklady, minimálně však 40% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 25. do 34. dne před termínem nástupu, skutečně vzniklé náklady, minimálně však 50% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 25. do 34. dne před termínem nástupu, dojde-li k odstoupení od 15. do 24. dne před termínem nástupu, skutečně vzniklé náklady, minimálně však 75% ceny pobytu, 100% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 14. do 0. dne před termínem nástupu, či se zákazník nezúčastní pobytu bez ohlášení. Při určení počtu dní pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu. V případě storna jedné ze dvou osob ve 2-lůžkovém pokoji, musí zbývající osoba doplatit příplatek za 1-lůžkový pokoj, jinak jí nemohou být poskytnuty služby. V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování, zmešká odjezd (odlet) zájezdu nebo musí být vyloučen ze zájezdu, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší část zájezdu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby. 3

4 CK INVIA.CZ, zejména v případech, které nemůže sama ovlivnit (ekonomické výkyvy, změna kurzu Kč, změny daňových sazeb, změny vlastníků či provozovatelů zařízení poskytujících služby, změny dodavatelů, překnihování hotelu, živelné pohromy apod.) a v případech, které jinak brání poskytovat služby podle předem stanovených podmínek, je u těchto služeb oprávněna: a) změnit termín pobytu b) změnit cenu pobytu c) změnit místo pobytu d) odstoupit od smlouvy Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo nejpozději do 5 kalendářních dnů od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy odstoupit. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. Za podstatné změny se nepovažují: změna ceny o méně než 10 %, změna objektu ubytování ve stejné oblasti a ve stejné nebo vyšší kvalitě. V takovém případě jsou další nároky vůči CK INVIA.CZ vyloučeny. VIII. Informační povinnost Zákazník je povinen uvést do smlouvy svoje kontaktní údaje, tj. adresu, telefonní či e- mailové spojení, kde bude k zastižení pro případ, že by CK byla nucena mu sdělovat naléhavé informace či změny, a to i bezprostředně před čerpáním služeb. CK nenese odpovědnost za škodu způsobenou zákazníkovi v případě, že zákazník na uvedených spojeních nebyl k zastižení. Jestliže zákazník nebude moci čerpat služby z tohoto důvodu, pak to bude považováno za porušení smlouvy z jeho strany (stornování) a CK vzniká nárok na zaplacení stornopoplatků. VIII. Reklamace Reklamaci je třeba zaslat písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený vlastníkem objektu, fotografie, atd. Vše je nutno zaslat na a doporučeně na adresu sídla společnosti INVIA.CZ, a.s., Senovážné nám. 5, Praha 1, reklamační oddělení. Odmítnutí zákazníka CK si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech: IX. o zákazník zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky nebo o zasílá objednávky s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná o zákazník více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu X. Osobní údaje 4

5 XI. o Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) Vámi poskytované při využívání tohoto serveru a služeb cestovní kanceláře INVIA.CZ, a.s., jsou osobními údaji dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. My si důvěrnost vašich osobních údajů uvědomujeme a prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. o Společnost INVIA.CZ, a.s. zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo em na odvolat a INVIA.CZ, a.s. údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje. o Společnost INVIA.CZ, a.s. prohlašuje, že veškeré Vaše údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům společnosti INVIA.CZ, a.s. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt než INVIA.CZ, a.s., bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti INVIA.CZ, a.s. za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě. o Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. o Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. pojištění). o Další zpracování probíhá jen na základě zvláštního zákona. o Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví naší společnosti. o Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat společnost INVIA.CZ, a.s. o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás společnost INVIA.CZ, a.s. zpracovává. Recenze Každý klient je po návratu z cesty požádán o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh dovolené, jednotlivé služby INVIA.CZ, a.s., ubytovacího zařízení atd. Odesláním recenze klient dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze na www stránkách provozovaných INVIA.CZ, a.s. případně dceřinými společnostmi v zahraničí s uvedením jména objednavatele této cesty. 5

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PEŘEJ tours s.r.o. -zapsané v Obchodním rejstříku

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více