Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o., Korunní 1961/109, Praha 3, Česká republika (dále jen Podmínky"). I.2. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi klientem a cestovní kanceláří MARINE TOUR s.r.o. II. Účastníci smluvního vztahu Účastníky smluvního vztahu jsou: a) provozovatel cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Korunní 1961/109, Praha 3, , Česká republika, IČ: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka , který do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních prodejních míst nebo externích prodejních míst svých obchodních zástupců (dále jen MARINE TOUR") a b) klient, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen klient"). III. Vznik smluvního vztahu III.1. Smluvní vztah mezi klientem a MARINE TOUR vzniká uzavřením cestovní smlouvy, tj. přijetím (podepsáním) klientem (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), případně jeho zákonným zástupcem, nebo zástupcem na základě předložené plné moci, a jejím potvrzením ze strany MARINE TOUR. V případě realizace prostřednictvím externích prodejních míst, vzniká smluvní vztah okamžikem oboustranného přijetí (podpisu) zainteresovaných stran (klient, prodejce). Smluvní vztah je určen cestovní smlouvou, těmito Podmínkami, obsahem katalogu, případně dodatečnou nabídkou s odkazem na číslo akce, případně zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. III.2. Podpisem cestovní smlouvy nebo potvrzením objednávky klient stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s jejím obsahem, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a tudíž všechny smluvní podmínky přijímá a souhlasí s nimi. III.3. Stvrzením cestovní smlouvy či objednávky klienta se MARINE TOUR zavazuje klientovi zajistit služby v deklarovaném rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami. III.4. Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením ceny zájezdu. Klient má právo na poskytnutí služeb jen při plné úhradě ceny zájezdu. III.5. Povinnost závazné rezervace zájezdu (objednané služby) ve prospěch klienta ze strany MARINE TOUR vzniká v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy, přijetím zálohy, popř. celé ceny zájezdu a prohlášením, že klient byl plně seznámen s Podmínkami a s těmito souhlasí. IV. Platební podmínky IV.1. MARINE TOUR má právo na zaplacení ceny zájezdů a služeb před jejich poskytnutím a klient je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Cenou zájezdů a služeb je cena sjednaná dohodou mezi MARINE TOUR a klientem. IV.2. Ceny zájezdu zahrnují dopravu, transfer z a na letiště v místě pobytu, ubytování a stravování podle vlastního výběru z katalogu MARINE TOUR, pojištění cestovní kanceláře MARINE TOUR pro případ úpadku, eventuální program během zájezdu pokud tento tvoří jeho nedílnou součást dle nabídky zájezdu, dále služby delegáta (s výjimkou víkendových zájezdů s nižším než stanoveným počtem účastníků), není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak. IV.3. Cena zájezdu nezahrnuje následující povinné příplatky: letištní a bezpečnostní taxy včetně pozemních služeb, případné vízum, místní taxy a pojištění v případě zakoupení zájezdu včetně pronájmu auta zdarma, případný palivový příplatek, veškeré vstupy dle programu výletů a místního odborného průvodce není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, cestovní pojištění klientů (viz dále čl. XII. Podmínek). V tomto případě zákazník bere na vědomí, že nesjednáním tohoto pojištění nese na vlastní zodpovědnost a náklady nebezpečí škody nepokryté pojištěním v důsledku nesjednání pojištění. Klient tak nemá nárok na pojistné plnění v případě úrazu s následkem smrti, odcizení či poškození zavazadel, vzniku škody na zdraví či majetku způsobené jiné osobě. Dále cena zájezdu nezahrnuje pojištění klienta pro případ, že mu vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením (tzv. pojištění storna). Klient se zavazuje všechny povinné příplatky řádně uhradit v termínu splatnosti. U některých destinací se při zpátečním odletu platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny. IV.4. Za zaplacení ceny zájezdů a služeb se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet MARINE TOUR (tj. na účet cestovní kanceláře či v případě uzavření cestovní smlouvy s obchodním zástupcem na účet obchodního zástupce) výše 100% stanovené ceny služeb. Při porušení tohoto závazku klientem má MARINE TOUR bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno její právo na náhradu škody. IV.5. Klient je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu minimálně ve výši 50 % stanovené ceny zájezdu a služeb, doplatek celkové ceny je klient povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je klient povinen uhradit 100% stanovené ceny. IV.6. Poplatky za změny v knihování a za odstoupení od smlouvy (viz dále v textu) jsou splatné ihned. IV.7. MARINE TOUR je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu pokud je toto oznámení o zvýšení ceny odesláno klientovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu a jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. IV.8. Cenu zájezdu podle odstavce IV.2. lze zvýšit jen v případě, že po datu stanovení cen v katalogu dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků nebo c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 %. Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedené pod písmeny 1

2 a) a b), respektive o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 10 % dle bodu c). V jiných případech, kdy MARINE TOUR trvá na zvýšení ceny zájezdu navrhne klientovi změnu cestovní smlouvy. IV.9. Případné slevy vyhlášené MARINE TOUR po datu podpisu cestovní smlouvy klientem nezakládají práva klienta na slevu z ceny zájezdu dle uzavřené cestovní smlouvy. IV.10. Pokud si klient zakoupí zájezd za speciální zlevněnou cenu (nabídky na poslední chvíli Last Minute), tedy za cenu nižší, než je cena katalogová, pak bere na vědomí, že některé služby uvedené v katalogu nemusejí být garantovány (např. zvláštní přání). IV.11. Jak je již uvedeno v čl. III. odst. III.4., právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením ceny zájezdu. Klient má právo na poskytnutí služeb jen při plné úhradě ceny zájezdu. V. Práva a povinnosti klienta V.1. K základním právům klienta patří: a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění MARINE TOUR dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, které jsou MARINE TOUR známy a jež se předmětně dotýkají smluvně ujednaných a zaplacených služeb c) právo být seznámen s případnými změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny d) právo kdykoliv v mezidobí před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v čl. IX. odst. IX.3. Podmínek e) právo písemně MARINE TOUR sdělit změnu v osobě účastníka zájezdu namísto původního klienta uvedeného v cestovní smlouvě. Toto právo je však možné uplatňovat pouze ve lhůtě do 30 dnů před zahájením zájezdu, po uplynutí tohoto limitu, dotčené právo klienta zaniká. V případě uplatnění je klient povinen dodržet postup dle ustanovení čl. V. odst. V.2. bodu o) Podmínek f) právo na reklamaci dle ustanovení čl. XI. a XIV. Podmínek. g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami h) právo na poskytnutí dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro klienta rozhodné, jež jsou MARINE TOUR známy, pokud nejsou již obsaženy v cestovní smlouvě (nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu). Tyto informace mohou být klientovi zasílány na ovu adresu uvedenou v cestovní smlouvě. Klient je po obdržení těchto informací prostřednictvím ové pošty povinen potvrdit MARINE TOUR obdržení těchto informací. Ustanovení článku VIII. odst. VIII.1.2. Podmínek platí obdobně. V.2. K základním povinnostem klienta patří: a) poskytnout MARINE TOUR součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění služeb, zejména pak úplně a pravdivě vyplnit požadované údaje v cestovní smlouvě nebo objednávce, sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit další podklady podle konkrétních požadavků MARINE TOUR b) zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka zájezdu. c) doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá služby bez doprovodu a dohledu dotčeného zástupce d) oznámit účast cizích státních příslušníků e) bez zbytečného prodlení oznámit své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb f) dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje. Zodpovídá za to, že platnost jeho cestovních dokladů bude minimálně 6 měsíců po skončení zájezdu. Klient je povinen mít u sebe při přepravě platnou letenku. V případě ztráty letenky je klient povinen neprodleně o této skutečnosti uvědomit delegáta cestovní kanceláře MARINE TOUR, který mu za manipulační poplatek 1.000,- Kč vystaví letenku novou. Při přepravě nemocného cestujícího a těhotných žen, avšak max. do konce 34. týdne těhotenství, je třeba předložit potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopen letecké přepravy. U těhotných žen nad 34. týden těhotenství se zříká letecká společnost jakékoliv zodpovědnosti. Letecká společnost má právo odmítnout přepravu těhotné ženy, není-li doloženo lékařské potvrzení. g) v případě čerpání služeb v zahraničí, je klient povinen vybavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod.) Klienti s jinou než českou státní příslušností jsou povinni se informovat o své případné vízové povinnosti a obstarat si veškeré požadované cestovní doklady bez součinnosti MARINE TOUR. h) zaplatit cenu zájezdu v souladu s ustanovením čl. IV. Podmínek i) převzít od MARINE TOUR doklady nutné pro následné čerpání služeb a dostavit se v předem stanoveném časovém období na místo určení j) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či MARINE TOUR, uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil k) zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při cestách do zemí, u nichž existují dané mezinárodní zdravotnické předpisy l) postupovat dle pokynů průvodce zájezdu či jiné osoby určené MARINE TOUR, dodržovat stanovený program, jakož i předpisy platné v navštívené zemi, nedílně s tím i předpisy dopravců a ubytovatelů n) v případě odstoupení od smlouvy je klient povinen tuto skutečnost MARINE TOUR oznámit a zaplatit odstupné dle ustanovení čl. X, odstavce X.1. Podmínek o) v případě, že klient ve stanoveném limitu využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle čl. V.1. bodu e) Podmínek, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit a zaslat doporučenou poštou nebo doručit na prodejní místo. K tomuto oznámení je klient povinen přiložit prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou s úředně ověřeným podpisem. K tomuto oznámení je klient povinen dále přiložit prohlášení nového klienta, že splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány v cestovní smlouvě nebo v katalogu, s úředně ověřeným podpisem. V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle 2

3 tohoto ustanovení původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdy a úhradu nákladů, pokud MARINE TOUR se změnou zákazníka vzniknou. Veškeré náklady, které vzniknou z nedodržení uvedeného postupu nese klient ke své tíži. p) v případě zdravotního omezení osob (kardiaci, diabetici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem) uvedených v cestovní smlouvě, je klient povinen na tuto skutečnost upozornit při prvním knihování smlouvy. V opačném případě nese klient zodpovědnost za případné škody s tímto související. q) ověřit si nejpozději 24 hodin před plánovaným odletem letové časy buď přímo u MARINE TOUR nebo u delegáta v místě pobytu V.3. K povinnostem zákazníků právnických osob dále patří: a) seznámit své účastníky s těmito Podmínkami cestovní kanceláře MARINE TOUR. jakož i s dalšími informacemi, které od MARINE TOUR obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb, b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku VI. odst. VI.4. Podmínek, c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti klientů, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník, d) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s MARINE TOUR není zajištěn doprovod průvodcem MARINE TOUR. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu služeb, e) odevzdat MARINE TOUR předem jmenný seznam účastníků, u dětí do l5ti let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod dle čl. V. odst. V.2. bod b) Podmínek VI. Práva a povinnosti MARINE TOUR VI.1. K právům a povinnostem klientů uvedeným v článku V. Podmínek se vztahují odpovídající povinnosti a práva MARINE TOUR. VI.2. MARINE TOUR je povinna pravdivě a řádně informovat klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro klienta důležité a které jsou MARINE TOUR známy. VI.3. MARINE TOUR není povinna poskytnout klientovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb, VI.4. MARINE TOUR je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění, na základě níž vzniká klientovi, s nímž MARINE TOUR uzavřela cestovní smlouvu dle článku III. odst. III.1. Podmínek, právo na plnění v případě pojistné události. MARINE TOUR je povinna v těchto případech předat klientům současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Převzetí tohoto dokladu klient stvrzuje podpisem cestovní smlouvy. VII. Zrušení sjednaných služeb VII.1. MARINE TOUR je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z jakýchkoliv důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy. MARINE TOUR si vyhrazuje právo zrušit zájezd a jednotlivé služby jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo stanoveného minimálního počtu klientů u takového zájezdu. Jestliže MARINE TOUR zruší zájezd z důvodu nedosažení stanoveného minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost klientovi písemně oznámit, nejpozději však ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. VII.2. Jestliže MARINE TOUR zájezd či jednotlivé služby podle odstavce VII.1. Podmínek zruší, má klient právo požadovat, aby mu MARINE TOUR na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd či služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li MARINE TOUR takový zájezd či služby nabídnout. Nedojde- li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je MARINE TOUR povinna bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu či služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit MARINE TOUR odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu či služeb nižší než již uskutečněné platby, je MARINE TOUR povinna takto vzniklý rozdíl klientovi bez zbytečného odkladu vrátit. VII.3. MARINE TOUR má dále právo zrušit zájezd či jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. VII.4. Pro případ, že MARINE TOUR zruší zájezd z jiných důvodů než je uvedeno v předchozích odstavcích tohoto článku ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, zavazuje se klientovi uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. VIII. Změna sjednaných služeb VIII.1. Změna před zahájením zájezdu a čerpání služeb VIII.1.1. Nastanou-li okolnosti, které MARINE TOUR brání poskytnout služby cestovního ruchu dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit klientovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Klient má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí. a) Pokud klient ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny služeb cestovního ruchu, je klient povinen uhradit MARINE TOUR rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku klienta uhradit MARINE TOUR rozdíl v ceně služeb má MARINE TOUR právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo MARINE TOUR na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede i ke snížení ceny zájezdu, je MARINE TOUR povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb cestovního ruchu, pokud nebyl klientem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že klient již uhradil celkovou cenu služeb. b) Jestliže klient nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu MARINE TOUR na základě nové smlouvy poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě 3

4 odpovídající původní smlouvě, může-li MARINE TOUR takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je MARINE TOUR povinna bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb cestovního ruchu podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit MARINE TOUR odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby, je MARINE TOUR povinna takto vzniklý rozdíl klientovi bez zbytečného odkladu vrátit. VIII.1.2. MARINE TOUR není zodpovědná za škodu způsobenou zákazníkovi v případě nemožnosti jeho informování o jakýchkoliv změnách, na jím uvedeném kontaktním telefonním čísle nebo adrese určené pro doručení veškerých cestovních dokladů v cestovní smlouvě. Jestliže se zákazník z těchto důvodů nebude moci zájezdu účastnit, bude to považováno za storno zájezdu z jeho strany VIII.2. Změna v průběhu zájezdu a čerpání služeb VIII.2.1. MARINE TOUR je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmů klienta operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je MARINE TOUR povinna: a)zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám b) vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění c) poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. Tuto slevu nelze poskytnout v případě zmeškané stravy z důvodu pozdního příletu či časného odletu letadla do/z destinace. V případě, že MARINE TOUR zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči MARINE TOUR vyloučeny. VIII.2.2. MARINE TOUR si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu neodvratitelných událostí, kterým nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní požadovat, z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, a další okolnosti, které MARINE TOUR nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá klient právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy bez storpnopoplatků. VIII.2.3. V případě, že bude z důvodu překnihování hotelu, nebo případného náhodně vzniklého technického problému či jiné závažné okolnosti bránící ubytování klienta v jím vybraném hotelu nezbytné ubytovat klienta v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Služby a vybavení náhradního hotelu nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené stravovací služby. Změna ubytování může být i na část pobytu a do kteréhokoliv z hotelů splňujících výše uvedenou podmínku kategorie a stravování a nacházejících se v dané destinaci. MARINE TOUR vynaloží ve výše popsaném případě maximální úsilí, aby bylo zachováno původní klientem zvolené místo pobytu. V případě dodržení výše uvedených podmínek nemá klient právo na odstoupení od smlouvy bez stornopoplatků a další nároky vůči MARINA TOUR jsou vyloučeny. VIII.2.4. Pokud se klient nedostaví, nebude puštěn přes celní zónu z důvodu neplatného či předpisům zvolené destinace neodpovídajícího cestovního dokladu nebo zmešká odlet, má MARINE TOUR nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. VIII.3. Změny na přání klienta VIII.3.1. MARINE TOUR na přání klienta může dle aktuálních možností provést změny podmínek sjednaných ve smlouvě (změna v osobě účastníka, termínu, ubytovacího zařízení). Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši 1.000,- Kč. Poplatek je účtován vždy za každou osobu, včetně dětí. IX. Odstoupení od smlouvy IX.1. MARINA TOUR je oprávněna před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu od smlouvy odstoupit z důvodu: a) porušení povinností klientem, nebo b) z důvodu zrušení zájezdu. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů zasílá MARINE TOUR do bydliště/sídla klienta nebo na jinou klientem ve smlouvě uvedenou kontaktní adresu a účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. IX. 2. Po zahájení zájezdu je MARINE TOUR oprávněna od cestovní smlouvu odstoupit s účinností ke dni doručení odstoupení z důvodů porušení smlouvy klientem. Za porušení smlouvy se považují i případy, kdy klient vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a dále případy, kdy klient bude prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek nebo bude slovně napadat zástupce MARINE TOUR či se bude vulgárně a hrubě vyjadřovat o cestovní kanceláři MARINE TOUR nebo o jejích zástupcích. Klientovi v případě tohoto porušení smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je klient povinen uhradit MARINE TOUR náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit event. škodu, která byla zákazníkem způsobena v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho cestovní smlouvy. MARINE TOUR žádá o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené ostatních klientů, jakož i ochrana osobnosti pracovníků celé cestovní kanceláře. IX. 3. Klient má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením čerpání služeb a) bez udání důvodu, b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII.2. Podmínek nebo ustanovení článku VIII.1.1. písm. b) Podmínek, Oznámení o odstoupení od smlouvy klient buď sepíše formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. V oznámení klient uvede základní údaje důležité k identifikaci smlouvy od které odstupuje (osobní údaje klienta, č. zájezdu, č. rezervace, objednávky ap.) Odstoupení od smlouvy musí být vždy podepsáno osobou, která podepsala závaznou cestovní smlouvu. Tato osoba je zároveň zodpovědná za platbu odstupného (stornopoplatků), které je klient při odstoupení od smlouvy povinen uhradit z každého účastníka. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si klient službu zakoupil. 4

5 X. Odstupné X.1. Odstoupí-li MARINE TOUR od smlouvy uzavřené se klientem před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu z důvodu porušení povinností klientem, je MARINE TOUR oprávněna požadovat a klient povinen uhradit MARINE TOUR odstupné. Odstupné se účtuje ve výši níže uvedených částek či procentech z celkové ceny za zájezd za každého přihlášeného účastníka: nejpozději do 45dne před začátkem zájezdu 1.000,- Kč/osobu od 44 do 30 dne před začátkem zájezdu 10% z ceny od 29 do 21 dne před začátkem zájezdu 30% z ceny od 20 do 15 dne před začátkem zájezdu 50% z ceny od 14 do 3 dne před začátkem zájezdu 70% z ceny v době kratší než 3 dny před začátkem zájezdu 90% z ceny pokud zákazník zruší zájezd v den odletu, nedostaví se nebo ho zmešká 100% z ceny X.2. Předem stanovenou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb. X.3. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod. XI. Reklamace Klient má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušný zájezd. Pokud má klient nějakou výhradu nebo reklamaci za poskytnuté služby, je oprávněn tyto služby reklamovat. XI.1. Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování, označuje MARINE TOUR veškeré obrázky pokojů v katalogu jako orientační. Obrázky nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude klient ubytován, a nemůže to být předmětem reklamace. Součástí katalogu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro doplnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu ubytování, pláží, okolí atd. XI.2. MARINE TOUR nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb u akcí nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné organizace. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3.stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé, havárie dopravních partnerů apod.) MARINE TOUR je od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace zcela osvobozena. XI.3. Pokud se jedná o středisko nebo letovisko, které je prezentováno jako živé a rušné místo, vznikající možný hluk nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. S ohledem na množství zřejmých odlišností v mentalitě každého etnika, dotýkající se zejména náboženských, kulturních a hygienických zvyklostí i postupů uplatňovaných v běžném životě, je nezbytností tyto plně respektovat. V případě, že projevy spojené s popisovanými zvyklostmi jsou odlišné od evropských standardů, nezakládá uvedené příčinnou souvislost pro vznesení reklamace. XI.4. V případě důvodné a oprávněné reklamace je MARINE TOUR povinna odstranit vadu příslušné služby nebo ji doplnit nebo poskytnout službu náhradní, je-li to možné. V opačném případě je MARINE TOUR povinna poskytnout slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou pro vady nemohl zákazník vůbec využít. XI.5. U zájezdů pořádaných MARINE TOUR jsou první a poslední dny určeny především k zajištění dopravy, transferu a ubytování. Tyto dny nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Cena zájezdu je kalkulována na počet nocí, ne na počet dní. Délka pobytu se počítá od chvíle, kdy klient převezme od zástupce MARINE TOUR potřebné doklady k zájezdu (letenky, vouchery, pojištění,apod.). V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení pobytu. XI.6. V případě zmeškané stravy z důvodu pozdního příletu či časného odletu nelze klientovi poskytnout slevu za nevyčerpané služby. XI.7. MARINE TOUR nenese zodpovědnost za škody vzniklé nevyčerpáním dohodnutých či poskytnutých náhradních služeb, pokud k tomuto dojde bez jejího zavinění. XI.8. Reklamační postup: cestovní kancelář doporučuje klientovi oznámit případnou reklamaci ihned a neprodleně, nejpozději 1 den po zjištění závady zástupci MARINE TOUR, popřípadě vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání zájezdu. V případě, že se oznámený nedostatek nepodaří odstranit, sepíše klient se zástupcem MARINE TOUR písemný protokol o reklamaci. Klient odpovídá za čitelnost a pravdivost uvedených údajů v reklamačním protokolu potřebných pro identifikaci zákazníka. XI.9. Klient je povinen při výskytu závad spolupracovat na minimalizování a zabránění škod. Opomene-li klient z vlastní viny na závadu poukázat, zcela zaniká nárok klient na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak nemá klient nárok na slevu v případě, že oznámí reklamaci se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat nápravu. Kopii reklamačního protokolu sepsaného se zástupcem MARINE TOUR popřípadě s vedoucím provozovny poskytující své služby nebo jiným odpovědným pracovníkem v místě konání zájezdu může klient nechat přímo u delegáta nebo zaslat doporučeným dopisem nebo donést osobně do sídla cestovní kanceláře MARINE TOUR. XI.10. Klient uplatňuje své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Reklamaci provádí osoba, která podepsáním uzavřela závaznou s MARINE TOUR cestovní smlouvu na zájezd nebo její zplnomocněný zástupce, přičemž plná moc nemusí být ověřena notářem. MARINE TOUR ručí za úroveň a cenu služeb u těch akcí, které si klient objedná při zaknihování zájezdu nebo na místě u delegáta MARINE TOUR. Za úroveň a cenu cizích služeb zakoupených u delegáta partnerské cestovní kanceláře nebo jiné cestovní kanceláře MARINE TOUR neručí. V takovýchto případech MARINE TOUR doporučuje uplatňovat reklamaci v místě, aby nedocházelo k případnému zkreslování informací. Cestovní kancelář MARINE TOUR je povinna sdělit svoje stanovisko k reklamaci do 30-ti dnů od jejího doručení klientem do sídla v písemné formě. 5

6 XII. Pojištění XII.1. Cestovní pojištění klientů uzavřela cestovní kancelář MARINE TOUR s Českou pojišťovnou. Cestovní pojištění klientů je dobrovolné a není zakalkulováno do celkové ceny zájezdu. Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění pro cesty a pobyt vč. pojištění pro případ, že klientovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením (tzv. pojištění storna) od smlouvy, jsou uvedena ve Všeobecných pojistných podmínkách a příp. v dalších dokumentech pojišťovny, které jsou k nahlédnutí u každého prodejce. Podpisem cestovní smlouvy klient stvrzuje, že je mu obsah Všeobecných pojistných podmínek znám. Pojistná smlouva vzniká výhradně mezi cestujícím a pojišťovnou, MARINE TOUR je pouze zprostředkovatelem. Případnou pojistnou událost řeší klient přímo s pojišťovnou. XII.2. Klient bere na vědomí, že nesjednáním pojištění dle odst. XII.1. přebírá plnou zodpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti se zájezdem. XII. 3.Pojištění storna je nepovinným příplatkem k ceně zájezdu. Pojištění storna lze zakoupit pouze v kombinaci s cestovním pojištěním. Pojištění se v případě použití vlastní dopravy vztahuje pouze na dobu pobytu, nikoliv cesty. XII.4. Cestovní kancelář MARINE TOUR je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Na základě tohoto pojištění vzniká klientovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: neposkytne klientovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu nevrátí klientovi zaplacenou zálohu nebo celou částku za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo nevrátí klientovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. MARINE TOUR je povinna předat klientovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. XIII. Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů XIII.1. Podpisem cestovní smlouvy nebo podpisem objednávky klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném znění MARINE TOUR zpracovávala a shromažďovala osobní údaje klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. XIII.2. Poskytnuté osobní údaje klienta je MARINE TOUR oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných MARINE TOUR, pro tento účel lze použít jméno, příjmení a adresu klienta. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu klienta je MARINE TOUR dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.o některých službách informační společnosti v platném znění. XIII.3. Poskytnuté osobní údaje klienta je oprávněna zpracovávat a shromažďovat v rozsahu dle odst. XIII.1. tohoto článku a za účelem i pro potřeby dle odst. XIII.2. tohoto článku MARINE TOUR, nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s 6 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění po dobu 5ti let. Po uplynutí této lhůty je MARINE TOUR povinna tyto údaje klienta zlikvidovat. XIII.4. Poskytnuté osobní údaje klienta v rozsahu dle odst. XIII.1. tohoto článku budou zpracovávány MARINE TOUR i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě. XIII.5. Poskytnuté osobní údaje klienta v rozsahu dle odst. XIII.1. tohoto článku mohou být zpřístupněny zaměstnancům MARINE TOUR, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované MARINE TOUR a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu klienta těm, jež jsou oprávněni šířit jménem MARINE TOUR obchodní sdělení MARINE TOUR dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.v platném znění. XIII.6. Při zpracovávání osobních údajů klienta je MARINE TOUR povinna dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. XIII.7. Klient má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu klienta má klient právo zdarma nebo na účet MARINE TOUR odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení MARINE TOUR dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.v platném znění. XIII.8. Klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle 21 citovaného zákona č. 101/2002 Sb. v platném znění. XIV. Další ujednání XIV.1. Letecká přeprava XIV.1.1. Letecká přeprava je zajišťována renomovanými leteckými společnostmi charterovou nebo pravidelnou leteckou přepravou. U leteckých zájezdů je první a poslední den určen k přepravě klientů do jednotlivých letovisek a nikoliv k vlastní rekreaci. MARINE TOUR nezodpovídá za změny času odletů, tyto jsou plně záležitostí leteckých společností a MARINE TOUR je nemůže ovlivnit. Součástí přímých letů mohou být tzv. mezipřistání. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb v ojedinělých případech přesahující časový rámec stanoveného odletového dne, stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže MARINE TOUR poskytovat záruky a žádnou náhradu. MARINE TOUR neručí za možné zpoždění letadla (např. z technických důvodů, nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů atd.) a nenese odpovědnost za škody s tím spojené ani za případný ušlý zisk klientů. Při případném plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů aj. je třeba brát v úvahu možnost i výraznějšího zpoždění. XIV.1.2. Ve spojitosti s leteckou dopravou zákazník bere na vědomí, že ceny zájezdů nezahrnují pohyblivé složky: letištní a bezpečnostní taxy povinný palivový příplatek, jehož výše je variabilní a závisí na aktuální ceně leteckého paliva. Tyto náklady je nutné uhradit současně s cenou zájezdu. XIV.1.3. Při pozdních nočních letech může být přílet do cílové destinace posunut až do ranních hodin následujícího dne v závislosti na délce letu. V tomto smyslu nelze reklamovat eventuelní zkrácení pobytu. 6

7 XIV. 2. Ubytování XIV.2.1. Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Kategorie hotelů je dána příslušným počtem hvězdiček, přidělených k tomu kompetentním orgánem veřejné správy dané země. Neustále se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá MARINE TOUR vliv. K dovolené patří i večerní zábava, diskotéky, noční kluby, animační programy, restaurace a bary, které mohou působit hluk. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. XIV.2.2. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že činnost některých zařízení (bary, diskotéky, animační program apod.) je omezena nebo nejsou v provozu. Na jejich činnost a výskyt taktéž nemá MARINE TOUR vliv a toto nemůže být předmětem reklamace. XIV.2.3. Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování, označuje MARINE TOUR veškeré obrázky pokojů v katalogu jako orientační. Obrázky nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude klient ubytován a nemůže to být předmětem reklamace. Přidělování pokojů klientům je výhradně záležitostí recepce hotelu. Jednotlivé pokoje se mohou lišit velikostí, polohou či jinak. Ke speciálním přáním klientům, jako je například výhled na moře, vyšší patro apod., se snaží MARINE TOUR přihlížet, ale tyto požadavky nelze považovat za součást objednávky, pokud není tato služba službou placenou. MARINE TOUR upozorňuje klienty, že v některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkónu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palandy nebo lehátko. XIV.2.4. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odletu do 12 hodin (v některých případech již do 10 hodin), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14. hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. XIV.2.5. Veškeré nedostatky týkající se ubytování a ubytovacích služeb jsou klienti povinni řešit nejdříve s recepcí hotelu případně s delegátem. Pokud tyto nedostatky nebyly řešeny postupem jak výše uvedeno, nebude přihlíženo k následné reklamaci takových nedostatků u MARINE TOUR po návratu ze zájezdu v rámci reklamace zájezdu. XIV.3. Stravování Rozsah a způsob stravování je podrobně uveden v katalogu. Cestovní kancelář MARINE TOUR nenese odpovědnost za kvalitu, úroveň a množství stravy v hotelu. Jakékoliv nedostatky je nutné řešit přímo s recepcí hotelu případně s delegátem pro příslušnou oblast. XIV.4. Pláže, moře Cestovní kancelář nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodu klimatických podmínek nebo jiných nepředvídatelných důvodů. Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu inzerované v katalogu jsou pouze orientační a je nutné takto k nim přistupovat. Lehátka a slunečníky jsou k pronájmu za poplatek (pokud není stanoveno jinak).většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy často hlučnému obyvatelstvu. Počet lehátek a slunečníků u bazénu či na pláži neodpovídá vždy kapacitě hotelu. V teplých letních měsících je možný výskyt medúz, MARINE TOUR nemá na jejich výskyt žádný vliv. XIV.5. Bazény Pokud je předmětem inzerce služeb i dispozice bazénem, je uvedení bazénu do provozu, zprovoznění vyhřívání vody v bazénu plně v kompetenci správy ubytovacího zařízení. Je nutné zohlednit běžně uplatňovanou praxi určitého časového omezení využití bazénů s ohledem na jejich čištění. XIV.6. Klimatizace, topení Dispozice uvedeným zařízením je vždy transparentně deklarována, v opačném případě nelze dotčenou náležitost předpokládat. Ve většině případů je klimatizace/topení ovládáno centrálně, konkrétní určení časového rozmezí funkčnosti je plně v kompetenci správy ubytovacího zařízení. XIV.7. Hmyz Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daných oblastech a s tím spojené existenci rozličné fauny je logickým důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu i v prostorách ubytovacích zařízení. I přes intenzivní snahy ubytovatelů nelze striktně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách pokoje, problém je vždy nutno řešit v okamžité návaznosti po zjištění aktuálního výskytu, následně po skončení zájezdu je eventualita nápravy i jakékoliv hypotetické náhrady vyloučena. XIV.8. Voda, elektrické napětí Voda z vodovodu není většinou určena ke konzumaci. Vodu ke konzumaci doporučuje MARINE TOUR klientům zakoupit v místních obchodech nebo hotelu. V hotelích se solárním topením teče občas vlažná voda. Elektrické napětí je většinou 220V. Může však docházet i k opakovaným výpadkům elektrické sítě, s tím pak souvisí i výpadek klimatizace a dodávek vody. XV. Závěrečná ustanovení XV.1. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem podpisu cestovní smlouvy oběmi smluvními stranami XV.2. Veškeré údaje a informace o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době jeho tisku. Nabídka v tomto katalogu je připravována se značným předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace zájezdu. Cestovní kancelář MARINE TOUR si proto vyhrazuje právo změnit údaje uvedené v tomto katalogu z technických, provozních nebo jiných důvodů, zejména rozsah a obsah služeb a dále i podmínky realizace účasti na zájezdu. 7

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO Pension restaurace Moravanka a Areál Srubů Větrný vrch Dolní Morava 561 69 Králíky tel: +420 731 172 765 email: info@dolnimorava.cz Smluvní podmínky (dále jen podmínky ) Miroslav Slončík, gen. Svobody

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Dutris, s.r.o. (dále jen "Podmínky") jsou platné pro všechny pobyty společnosti Dutris, s.r.o. se sídlem Primátorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní

1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Tourbox s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře provozované

Více

lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné

lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné smluvní podmínky2016 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky TIP travel s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen VSP ) cestovní kanceláře Blue Style k.s., se sídlem Jindřišská 27, 110 00 Praha 1, IČ: 25 60 96 88

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1) Sport-S, s.r.o. (dále jen Sport-S) je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle zákona č.159/99 Sb. 2) Sport-S: a) organizuje

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Cestovní smlouva a všeobecné podmínky účasti na zájezdech a poskytování služeb CK Thajsko Travel

Cestovní smlouva a všeobecné podmínky účasti na zájezdech a poskytování služeb CK Thajsko Travel Cestovní smlouva a všeobecné podmínky účasti na zájezdech a poskytování služeb CK Thajsko Travel THAJSKO TRAVEL Co.Ltd. (dále jen cestovní kancelář nebo CK) se sídlem: 209/119 Moo 6, Phaniad Chang Road.,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky OK-TOURS a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení:

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PINOCCHIO Všeobecné podmínky a informace 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ tel: +420 602 483 242 e-mail: info@mojelode.cz web: www.mojelode.cz CK Mojelode.cz EKOSAN servis s.r.o. Fortenská 43 537 01 Chrudim Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ 1. Vymezení pojmů CK MOJELODE.CZ

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Úvodní ustanovení 2. Vznik smluvního vztahu 3. Cestovní smlouva o zajištění zahraničního zájezdu, povinný doprovod 4. Cena zájezdu

Úvodní ustanovení 2. Vznik smluvního vztahu 3. Cestovní smlouva o zajištění zahraničního zájezdu, povinný doprovod 4. Cena zájezdu Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CK Vitalita travel se sídlem Nad Porubkou 141/11, 708 00 Ostrava, IČ: 733 15 486 (dále jen Vitalita travel ) se řídí zejména zákonem č. 40/1964

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Surf dovolená, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

b převodem na účet prodejce (variabilní symbol = číslo rezervace, specifický symbol = Vaše rodné číslo).

b převodem na účet prodejce (variabilní symbol = číslo rezervace, specifický symbol = Vaše rodné číslo). Vážený pane/vážená paní, velice nás těší, že jste si vybral/a z naší nabídky pro letošní sezonu. Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům, které Vás seznámí s postupem při zakoupení a uhrazení zájezdu.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem sestavených a nabízených cestovní

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy (ve smyslu 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jejichž pořadatelem je CK Pazderka

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

b) změna termínu odletu/odjezdu návratu (během zájezdu v destinaci) c) změna místa odjezdu nebo typu dopravy

b) změna termínu odletu/odjezdu návratu (během zájezdu v destinaci) c) změna místa odjezdu nebo typu dopravy I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem smlouvy o zájezdu zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit povinnosti pro

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE TCHEQUIE TOUR s.r.o. Cestovní kancelář Tchequie Tour s.r.o., se sídlem Neumannova 1476/3, 150 00 Praha 5, zajišťuje a poskytuje

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné smluvní podmínky AGROLEX s.r.o., provozovna AGL travel

Všeobecné smluvní podmínky AGROLEX s.r.o., provozovna AGL travel Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky AGROLEX s.r.o., provozovna AGL travel AGROLEX s.r.o. provozovna AGL travel cestovní kancelář se sídlem Ploskovická 959/19, 184 00, Praha 8 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

Všeobecné smluvní podmínky FUNDIVING HR

Všeobecné smluvní podmínky FUNDIVING HR Všeobecné smluvní podmínky FUNDIVING HR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky firmy FUN DIVING. (dále jen FUN DIVING ) jsou platné pro všechny pobyty a služby v zahraničí poskytované firmou

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Cestovní kancelář Afrodita s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Cestovní kancelář Afrodita s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Cestovní kancelář Afrodita s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kancelář Afrodita s.r.o. (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře Prosper Golf Travel provozovatele PROSPER TRADING

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK Lenka s. r. o., cestovní kancelář

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK Lenka s. r. o., cestovní kancelář VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK Lenka s. r. o., cestovní kancelář 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky CK Lenka s. r. o. (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

1. Úvodní ustanovení WORLD TRAVEL, a. s. 2. Cestovní smlouva - závazná přihláška 3. Platební podmínky při uzavírání cestovní smlouvy

1. Úvodní ustanovení WORLD TRAVEL, a. s. 2. Cestovní smlouva - závazná přihláška 3. Platební podmínky při uzavírání cestovní smlouvy 1. Úvodní ustanovení Právní vztahy mezi cestovní kanceláří WORLD TRAVEL, a. s. /dále jen CK/, IČ: 25214667, jako poskytovatelem služeb cestovního ruchu na straně jedné a zákazníkem / fyzickou i právnickou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS, v.o.s. ( dále jen CK ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen Podmínky) jsou platné pro

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Enjoy Travel s.r.o. jako pořadatel zájezdu (dále jen všeobecné podmínky ) upravují

Více