Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce"

Transkript

1 Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci bude originál tohoto zadání (originál z stává po obhajob na kated e), ve druhé bude na stejném míst neov ená kopie tohoto dokumentu (tato se vám vrátí po obhajob ). i

2 ii

3 ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Softwarová podpora pro fakturaci v maloobchod Stanislav tipl Vedoucí práce: Ing. Josef Hlavá, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, bakalá ský Obor: Výpo etní technika 2. ledna 2012

4 iv

5 v Pod kování D kuji Ing. Josefu Hlavá ovi, Ph.D. za cenné rady a pomoc p i tvorb bakalá ské práce. D kuji svým rodi m za podporu p i studiu a psaní této práce.

6 vi

7 vii Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem práci vypracoval samostatn a pouºil jsem pouze podklady uvedené v p iloºeném seznamu. Nemám závaºný d vod proti uºití tohoto ²kolního díla ve smyslu Ÿ60 Zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). V Hradci Králové dne

8 viii

9 Abstract This thesis deals with solving software support of invoicing process in a small internet shop. It denes requirements for the system and describes existing solutions of the problem. It includes analysis and design of the system. The main goal is implementation if invoicing application in PHP using Nette framework. Abstrakt Tato bakalá ská práce se zabývá e²ením softwarové podpory fakturace v malém internetovém obchod. Denuje poºadavky na systém a popisuje existující e²ení problému. Obsahuje analýzu a návrh systému. Hlavním cílem je implementace faktura ní aplikace v PHP s vyuºitím frameworku Nette. ix

10 x

11 Obsah 1 Úvod 1 2 Popis problému, specikace cíle Poºadavky na systém Funk ní poºadavky Nefunk ní poºadavky Údaje na faktu e Zákonné náleºitosti faktury Stav faktury Zp sob platby Po²tovné Fakturované poloºky Evidence zboºí Evidence uºivatel Evidence klient Existující e²ení Fakturoid Uctujte.cz Ekonomický systém Pohoda BambooInvoice Analýza Akté i v systému P ípady uºití Manipulace s fakturami Manipulace se zboºím P ehledy Manipulace s uºivatelskými ú ty Volba technologií Výb r knihoven Návrh a implementace Návrh databáze Zabezpe ení Autentizace a autorizace xi

12 xii OBSAH Hesla Ochrana proti XSS Ochrana proti CSRF Ochrana proti SQL injection Architektura aplikace Model View Controller JavaScript na stran klienta Uºivatelské rozhraní Testování Uºivatelské testování Testování bezpe nosti Útok XSS Útok CSRF Útok SQL injection Testování p ístupnosti a pouºitelnosti Validace HTML Zobrazení v r zných prohlíºe ích Vypnutí CSS a obrázk Vypnutí JavaScriptu Kontrola formulá Záv r 29 A Seznam pouºitých zkratek 33 B Instala ní p íru ka 35 C Uºivatelská p íru ka 37 C.1 Obecné funkce C.2 Práce s fakturami, zboºím a p ehledy C.3 Administrace aplikace D Obsah p iloºeného CD 39

13 Seznam obrázk 3.1 Uºivatelské rozhraní nástroje Fakturiod Akté i v systému UC správa faktur UC správa zboºí UC p ehledy UC správa uºivatel Databáze systému Uºivatelské rozhraní Validace kódu stránky Vzhled stránky bez CSS D.1 Seznam p iloºeného CD xiii

14 xiv SEZNAM OBRÁZK

15 Kapitola 1 Úvod V souvislosti se zvý²ením dostupnosti internetu mezi ²irokou ve ejností do²lo v uplynulých letech k nár stu obliby internetových obchod. Princip nákupu v internetovém obchod je vºdy stejný, bez ohledu na druh nabízeného zboºí. Zákazník si vybere zboºí z nabídky na internetových stránkách, které si následn vyzvedne osobn nebo je mu doru eno prost ednictvím po²ty nebo zásilkové sluºby. Ve v²ech vý²e uvedených p ípadech je nutné zákazníkovi vystavit doklad o zakoupení a zaplacení zboºí. Cílem této bakalá ské práce je usnadnit vystavování doklad v malém internetovém obchod. Konkrétn se jedná o internetový obchod Chytrásek [8]. Výsledek této práce by m l být pouºitelný i v jiných p ípadech, kdy je nutné vystavovat faktury. V uvedeném obchod se doklady dosud vystavovaly a evidovaly pomocí textového editoru a tabulkového kalkulátoru, kdy kaºdý doklad musel být manuáln vypln n podle objednávky v e-shopu. Jedná se o malý obchod, jehoº provozovatel není plátcem DPH. Produkty jsou ur eny výhradn pro koncové zákazníky. Systém by m l umoºnit snadné vystavování doklad. Doklady by m ly být v systému uchovány. Tato práce se skládá z n kolika ástí. Kapitola 2 Popis problému, specikace poºadavk se zabývá bliº²í specikací funk ních i nefunk ních poºadavk na systém. Zárove jsou zde uvedeny poºadavky dané existující legislativou a podrobn j²í popis ostatních poºadavk vzniklý na základ konzultací s koncovým uºivatelem. Kapitola 3 Existující e²ení popisuje vlastnosti nalezených existujících e²ení a analyzuje moºnost jejich vyuºití pro e²ení problému. Kapitola 4 Analýza obsahuje p ípady uºití a detailní popis jejich scéná. Dále je zde zd vodn na volba pouºitých technologií. V kapitole 5 Návrh a implementace jsou popsány jednotlivé ásti návrhu e²ení a implementace poºadovaných funkcí. Kapitola 6 Testování popisuje postup dola ování funkcionality ve spolupráci se zadavatelem práce. Dále jsem se v ní zabýval ov ením zabezpe ení aplikace. Uºivatelská a instala ní p íru ka jsou za azeny jako p ílohy této práce. Sou ástí práce je také CD-ROM médium se zdrojovými kódy, strukturou databáze a obsahem tohoto dokumentu v elektronické podob. 1

16 2 KAPITOLA 1. ÚVOD

17 Kapitola 2 Popis problému, specikace cíle Cílem práce je usnadnit vystavování faktur v malém internetovém obchod. Jde o jednoduchý systém pro neplátce DPH. Systém by m l poskytovat základní funkce s moºností budoucího roz²í ení. Systém by m l fungovat na vlastním serveru, aby se k dat m nemohly dostat t etí osoby. Pouºité technologie by m ly umoº ovat pouºití systému z libovolného po íta e se sí ovým p ipojením k serveru, kde bude systém nainstalován. Systém nebude závislý na pouºitém hardwaru i opera ním systému klientského po íta e. D leºitým poºadavkem je malá po áte ní investice a nulové pravidelné poplatky za pouºívání systému. 2.1 Poºadavky na systém Funk ní poºadavky 1. Vytvá ení, úprava a uchování faktur. 2. Kopírování faktury (vytvo ení nové faktury se stejným obsahem). 3. Evidence stavu faktur. 4. Automatický výpo et po²tovného. 5. Export faktur do formátu PDF. 6. Vkládání, úprava a uchování zboºí. 7. Import zboºí z externího zdroje. 8. Generování p ehledu prodaného zboºí Nefunk ní poºadavky 1. Cenov dostupné e²ení bez pravidelných poplatk. 2. Otev ený zdrojový kód v etn pouºitých knihoven. 3. Vyuºití webových a databázových technologií (PHP, JavaScript, MySQL). 3

18 4 KAPITOLA 2. POPIS PROBLÉMU, SPECIFIKACE CÍLE 4. Uloºení dat v rela ní databázi. 5. Moºnost provozu na vlastním serveru. 6. Zabezpe ení p ed neoprávn ným p ístupem. 2.2 Údaje na faktu e Zákonné náleºitosti faktury V následujícím textu se budu zabývat pouze doklady vydávanými ºivnostníkem, který není plátcem DPH. Doklad vystavený obchodní spole ností by se li²il údajem o zápisu do obchodního rejst íku. Náleºitosti dokladu plátce DPH (da ového dokladu) se ídí Zákonem o DPH a jejich popis by byl nad rámec této práce. Obchodní zákoník [27], ást první, Ÿ 13a stanovuje podnikateli povinnost uvád t na obchodních listinách (v etn faktury): údaj o své rm, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identika ním ísle, podnikatelé zapsaní v obchodním rejst íku téº údaj o tomto zápisu, v etn spisové zna ky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejst íku téº údaj o zápisu do jiné evidence, v níº jsou zapsáni. Zákon o ú etnictví [28], ást druhá, Ÿ 11 dále uvání povinnost uvést na faktu e: ozna ení ú etního dokladu, obsah ú etního p ípadu a jeho ú astníky, pen ºní ástku nebo informaci o cen za m rnou jednotku a vyjád ení mnoºství, okamºik vyhotovení ú etního dokladu, okamºik uskute n ní ú etního p ípadu, není-li shodný s okamºikem vyhotovení ú etního dokladu, podpisový záznam podle Ÿ 33a odst. 4 osoby odpov dné za ú etní p ípad a podpisový záznam osoby odpov dné za jeho zaú tování Stav faktury Nov vystavená faktura bude oza ená jako nezaplacená. Fakturu bude moºné ozna it jako zaplacenou nebo ji stornovat. V p ípad chybného ozna ení bude moºné vrátit stav faktury na nezaplaceno. 1 Uvedený podpisový záznam je povinný aº p i zaú tování na stran odb ratele. Z tohoto bodu nevyplývá povinnost ozna ovat faktury razítkem i podpisem p i vystavení dodavatelem.

19 2.3. EVIDENCE ZBOšÍ Zp sob platby Systém bude u kaºdé faktury evidovat zp sob její úhrady. Fakturu bude moºné zaplatit hotov, p evodem na ú et nebo dobírkou Po²tovné Systém bude provád t automatický výpo et po²tovného. Tento výpo et bude vycházet z p edpokladu, ºe zboºí uvedené na jedné faktu e bude zasláno v jedné zásilce a sou asn v kaºdé zásilce bude zboºí z práv jedné faktury. Pro kaºdý model zboºí bude v systému uloºeno obvyklé po²tovné. Vzhledem k tomu, ºe v prodávaném sortimentu p evaºují zásilky standardních rozm r (doporu ená zásilka, doporu ený balí ek) s hmotností do 2 kg [29], pro jednoduchost se nijak nezohled ují hmotnost a rozm ry jednotlivých kus ani celé zásilky. Nestandardních zásilek je málo a je jednodu²²í e²it je ru n. U faktury placené dobírkou nebo p evodem bude po²tovné za celou fakturu maximem po²tovného ze v²ech model zboºí uvedených na faktu e. U faktury s úhradou v hotovosti bude po²tovné nulové. Ve v²ech p ípadech bude moºné nastavit po²tovné na jinou hodnotu ru n Fakturované poloºky Faktura m ºe obsahovat libovolný po et poloºek (zboºí). U kaºdé poloºky se eviduje název zboºí, název modelu, cena za kus, po²tovné a po et kus. V p ípad, ºe dojde ke zm n ceny nebo jiných údaj o zboºí, musí údaje na vystavené faktu e z stat zachovány. 2.3 Evidence zboºí Systém bude evidovat zboºí. Kaºdé zboºí má název. Ke kaºdému zboºí m ºe existovat livolné mnoºství model zboºí. Kaºdý model má sv j název, cenu za kus a po²tovné. 2.4 Evidence uºivatel V systému budou evidováni jeho uºivatelé. Ke kaºdému uºivateli se budou evidovat údaje pro autentizaci, údaje pro autorizaci a faktura ní údaje. Konkrétn se bude jednat o: uºivatelské jméno, heslo (v zakódované podob ), typ uºivatelského ú tu, faktura ní adresu, název banky, íslo ú tu.

20 6 KAPITOLA 2. POPIS PROBLÉMU, SPECIFIKACE CÍLE 2.5 Evidence klient Internetový obchod Chytrásek má velký po et klient, kte í v²ak obvykle nakupují v tomto obchod pouze jednou. Nemá smysl je samostatn evidovat, zadávání údaj do evidence by jen zdrºovalo uºivatele a nic by nep ineslo. Klient bude vºdy uveden pouze na faktu e.

21 Kapitola 3 Existující e²ení 3.1 Fakturoid Fakturoid [10] je online nástroj pro tvorbu a tisk faktur. Jedná se o eský nástroj, který umí vystavovat faktury jak v e²tin a eských korunách, tak i v cizích m nách a v angli tin. Umí ukládat faktury do PDF a zasílat je em. Obsahuje statistiky a umí p es Iƒ importovat kontaktní údaje klient. Podporuje pravidelné a zálohové faktury a umí automaticky zasílat upomínky. Nabízí import bankovních výpis z vybraných bank. P i fakturaci do 5 klient je moºné nástroj pouºivat zdarma, do 20 klient je cena 150 K /m síc a nad 20 klient je cena 300 K /m síc. Obrázek 3.1 obsahuje ukázku uºivatelského rozhraní. Aplikace Fakturoid spl uje funk ní poºadavky s výjimkou importu dat o zboºí. Je v²ak zpoplatn na p íli² vysokým m sí ním poplatkem. Zdrojové kódy aplikace nejsou dostupné a aplikace neumoº uje pouºití na vlastním serveru. 3.2 Uctujte.cz Systém Uctujte.cz [6] je zjednodu²enou verzí ekonomického systému FlexiBee, který vychází z ekonomického systému WinStrom. Umoº uje p ístup k dat m p es webový prohlíºe, mobilní telefon i tablet i desktopovou aplikaci. V základní verzi do 50 doklad ro n umoº uje pouºívání zdarma. Cena za pouºívání aplikace do 500 doklad ro n je 199 K m sí n a do 2000 doklad ro n 499 K m sí n. Samotný systém FlexiBee je moºné pouºívat i na vlastním serveru. Cena nejlevn j²í verze FlexiBee Mini+, která to umoº uje, je 6490 K. Po et doklad ve verzi zdarma není dostate ný. M sí ní poplatky nebo po izovací cena vy²²í verze jsou p íli² vysoké. Systém obsahuje mnoho funkcionality, která není poºadována. 3.3 Ekonomický systém Pohoda Program Pohoda [26] je komplexní ú etní a ekonomický software pro malé, st ední a v t²í rmy z ad fyzických i právnických osob. Umoº uje vést ú etnictví i da ovou evidenci a bude vyhovovat plátc m i neplátc m DPH. Systém funguje jako desktopová aplikace. Cena základní verze systému Pohoda 2012 Mini je K. 7

22 8 KAPITOLA 3. EXISTUJÍCÍ E ENÍ Obrázek 3.1: Uºivatelské rozhraní nástroje Fakturiod Moºnosti systému spl ují funk ní poºadavky. Systém ale nespl uje v t²inu nefunk ních poºadavk. Nejsou dostupné zdrojové kódy a systém nevyuºívá webových technologií. Základní verzi není moºné provozovat na vlastním serveru. Ve vy²²ích verzích to moºné je, ale je nutné mít na klientských po íta ích nainstalovanou desktopovou aplikaci. 3.4 BambooInvoice BambooInvoice [5] je svobodný software pro tvorbu faktur. Je napsán v PHP a ²í en pod licencí GPL. Umoº uje tvorbu faktur, export do PDF, evidenci zákazník a tvorbu p ehled. Software je moºné provozovat na vlastním serveru. Je poskytován pod vhodnou licencí. Pro jeho pouºití by bylo nutné provést rozsáhlé úpravy, zejména p izp sobit evidované údaje a formát výsledné faktury eským zákon m a doplnit zcela novou funkci evidence zboºí.

23 Kapitola 4 Analýza Z p edchozí kapitoly vyplývá, ºe ºádné z porovnávaných e²ení nevyhovuje v²em poºadavk m. Jako nejvhodn j²í z uvedených systém se zdá BambooInvoice, bylo by ov²em nutné provést rozsáhlé úpravy, jejichº náro nost by byla srovnatelná s tvorbou nového systému. Proto byla zvolena moºnost tvorby vlastního systému, který bude spl ovat v²echny funk ní i nefunk ní poºadavky. D leºitou sou ástí této kapitoly jsou UML diagramy, p i jejichº tvorb jsem vycházel z knihy UML 2 a unikovaný proces vývoje aplikací [7]. Pro kreslení diagram jsem pouºil nástroj ArgoUML [1]. 4.1 Akté i v systému Akté i nep edstavují konkrétní osoby, ale uºivatelské role. Jeden uºivatel m ºe mít (a asto má) více rolí. Mezi uºivatelskými rolemi m ºe být vztah generalizace. Platí pravidlo, ºe potomek m ºe zastoupit p edka. Přihlášený uživatel Nepřihlášený uživatel Správce faktur Správce uživatelů Obrázek 4.1: Akté i v systému Obrázek 4.1 ukazuje jednotlivé role uºivatel v systému. 9

24 10 KAPITOLA 4. ANALÝZA Nep ihlá²ený uºivatel p edstavuje uºivatele, který není p ihlá²en do systému. P ihlá²ený uºivatel je uºivatel, který je p ihlá²en do systému. Jeho potomky jsou Správce uºivatel a Správce faktur. Správce uºivatel se stará se o vytvá ení a úpravy dal²ích uºivatel. Správce faktur vystavuje, upravuje a tiskne faktury, zadává a upravuje údaje o zboºí a zobrazuje p ehledy. 4.2 P ípady uºití Manipulace s fakturami Obrázek 4.2 zobrazuje p ípady uºití pro manipulaci s fakturami. UC_0101_Vypsat_faktury UC_0102_Vytvorit_fakturu Přihlášený uživatel UC_0103_Upravit_fakturu Správce uživatelů Správce faktur UC_0104_Zkopírovat_fakturu UC_0105_Změnit_stav_faktury UC_0106_Vygenerovat_PDF Obrázek 4.2: UC správa faktur UC0101 Vypsat faktury 1. Uºivatel zvolí funkci Vypsat faktury 2. Systém vypí²e v²echny faktury 3. UC kon í

25 4.2. P ÍPADY UšITÍ 11 UC0102 Vytvo it fakturu 1. Uºivatel zvolí funkci Vytvo it fakturu 2. Systém zobrazí prostor pro zadání údaj s p edvypln ným íslem faktury, datem vystavení a datem splatnosti 3. Uºivatel vyplní údaje na faktu e 4. Systém ov í validitu zadaných údaj a uloºí je 5. ALTERNATIVA: Pokud údaje nejsou validní, návrat na bod 3 bez uloºení 6. UC kon í UC0103 Upravit fakturu 1. Uºivatel vybere fakturu k úprav ze seznamu faktur 2. Pokud je faktura nezaplacená, systém zobrazí údaje o faktu e a zboºí 3. ALTERNATIVA: Pokud je faktura zaplacená nebo stornovaná, systém neumoºní úpravu faktury, UC kon í 4. Uºivatel upraví údaje o faktu e nebo p idá zboºí a potvrdí 5. Systém zvaliduje zadané údaje a uloºí je do databáze 6. ALTERNATIVA: Pokud údaje nejsou validní, návrat na bod 4 bez uloºení 7. Uºivatel m ºe znovu p ejít na bod 4 nebo UC kon í UC0104 Zkopírovat fakturu 1. Uºivatel vybere ze seznamu faktur funkci Zkopírovat u konkrétní faktury 2. Systém zkopíruje v²echny údaje a poloºky na faktu e, vyplní nový variabilní symbol ( íslo faktury), datum vystavení a datum splatnosti 3. UC kon í UC0105 Zm nit stav faktury 1. Uºivatel vybere ze seznamu faktur funkci Zm nit stav faktury 2. Pokud je faktura zaplacená, systém vyplní datum zaplacení a zm ní stav na zaplaceno 3. ALTERNATIVA: Pokud je faktura zaplacená nebo stornovaná, systém se zeptá, zda ozna it fakturu jako nezaplacenou, po potvrzení ji takto ozna í a smaºe datum zaplacení 4. UC kon í

26 12 KAPITOLA 4. ANALÝZA UC0106 Vygenerovat PDF 1. Uºivatel zvolí ze seznamu faktur volbu Vygenerovat PDF u konkrétní faktury 2. Systém zobrazí fakturu v PDF 3. UC kon í Manipulace se zboºím Obrázek 4.3 zobrazuje p ípady uºití pro manipulaci se zboºím. UC_0201_Zobrazit_seznam_zboží Přihlášený uživatel UC_0202_Přidat_zboží Správce uživatelů Správce faktur UC_0203_Upravit_zboží UC_0204_Smazat_zboží UC_0205_Importovat_zboží Obrázek 4.3: UC správa zboºí UC0201 Zobrazit seznam zboºí 1. Uºivatel vybere funkci Zobrazit seznam zboºí 2. Systém zobrazí seznam zboºí 3. UC kon í UC0202 P idat zboºí 1. Uºivatel vybere funkci P idat zboºí 2. Systém zobrazí pole pro zadání názvu zboºí

27 4.2. P ÍPADY UšITÍ Uºivatel vyplní název zboºí a potvrdí 4. Systém uloºí údaje o zboºí 5. UC kon í UC0203 Upravit zboºí 1. Uºivatel vybere funkci Upravit u konkrétního zboºí 2. Systém zobrazí název zboºí a názvy, ceny a po²tovné jednotlivých model 3. Uºivatel upraví údaje o zboºí a potvrdí je 4. Systém zvaliduje zadané údaje a uloºí je 5. ALTERNATIVA: Pokud nejsou údaje validní, systém vyzve uºivatele k oprav údaj a pokra uje se bodem 3 6. UC kon í UC0204 Smazat zboºí 1. Uºivatel zvolí moºnost Smazat u konkrétního zboºí 2. Systém ozna í zboºí jako smazané. Zboºí z stane v systému uloºeno, protoºe jiº m ºe být na fakturách. 3. UC kon í UC0205 Importovat zboºí 1. Uºivatel zvolí moºnost Importovat zboºí 2. Systém zobrazí pole pro výb r importovaného souboru a formátu 3. Uºivatel zadá soubor a formát a potvrdí import 4. Systém importuje údaje o zboºí 5. ALTERNATIVA: Zadané údaje nejsou validní, import se neprovede, pokra uje se bodem 3 nebo UC kon í 6. UC kon í P ehledy Obrázek 4.4 obsahuje p ípad uºití pro zobrazení p ehled.

28 14 KAPITOLA 4. ANALÝZA Přihlášený uživatel UC_0301_Zobrazit_přehled Správce uživatelů Správce faktur Obrázek 4.4: UC p ehledy UC0301 Zobrazit p ehled 1. Uºivatel zvolí moºnost P ehledy 2. Systém zobrazí pole pro zadání data za átku a data konce p ehledu 3. Uºivatel vyplní pole 4. Systém zobrazí p ehled v uvedeném asovém rozsahu 5. ALTERNATIVA: Zadané údaje nejsou validní, p ehled se nezobrazí, pokra uje se bodem 3 nebo UC kon í 6. UC kon í Manipulace s uºivatelskými ú ty Obrázek 4.5 zobrazuje p ípady uºití pro manipulaci s uºivatelskými ú ty. UC0401 P ihlásit se 1. Nep ihlá²ený uºivatel vstoupí do aplikace 2. Systém zobrazí pole pro zadání uºivatelského jména a hesla 3. Uºivatel vyplní uºivatelské jméno a heslo 4. Systém ov í zadané údaje a role uºivatele se zm ní na Správce faktur nebo Správce uºivatel 5. ALTERNATIVA: Zadané údaje nejsou validní, systém zobrazí informaci o této skute nosti a pokra uje se bodem 2 6. UC kon í

29 4.2. P ÍPADY UšITÍ 15 UC_0401_Přihlásit_se Nepřihlášený uživatel UC_0402_Změnit_heslo Přihlášený uživatel UC_0403_Odhlásit_se UC_0404_Vytvořit_uživatele UC_0405_Zobrazit_seznam_uživatelů Správce faktur Správce uživatelů UC_0406_Upravit_uživatele Obrázek 4.5: UC správa uºivatel UC0402 Zm nit heslo 1. Uºivatel vybere volbu Zm nit heslo 2. Systém zobrazí pole pro zadání stávajícího a nového hesla 3. Uºivatel vyplní pole 4. Systém zvaliduje heslo a uloºí jej v zakódované podob 5. ALTERNATIVA: Zadané stávající heslo není v po ádku, pokra uje se bodem 2 nebo UC kon í 6. UC kon í UC0403 Odhlásit se 1. Uºivatel zvolí moºnost Odhlásit se 2. Systém odhlásí uºivatele a role se zm ní na Nep ihlá²ený uºivatel 3. UC kon í

30 16 KAPITOLA 4. ANALÝZA UC0404 Vytvo it uºivatele 1. Uºivatel vybere moºnost Vytvo it uºivatele 2. Systém zobrazí pole pro zadání uºivatelského jména, hesla, role, faktura ní adresy, názvu banky a ísla ú tu 3. Uºivatel vyplní údaje 4. Systém zvaliduje zadané údaje a uloºí je 5. ALTERNATIVA: Zadané údaje nejsou v po ádku, opravou údaj podle bodu 2 nebo UC kon í 6. UC kon í UC0405 Zobrazit seznam uºivatel 1. Uºivatel vybere moºnost Zobrazit uºivatele 2. Systém zobrazí seznam v²ech uºivatel systému 3. UC kon í UC0406 Upravit uºivatele 1. Uºivatel vybere u konkrétního uºivatele moºnost Upravit uºivatele 2. Systém zobrazí p edvypln ná pole (uºivatelské jméno, role, faktura ní adresa, název banky a íslo ú tu) a dv prázdná pole pro heslo 3. Uºivatel opraví nebo vyplní poºadované údaje 4. Systém zvaliduje zadané údaje a uloºí je 5. ALTERNATIVA: Zadané údaje nejsou v po ádku, pokra uje se bodem 3 nebo UC kon í 6. UC kon í 4.3 Volba technologií Jazyk PHP V zadání je explicitn uveden jazyk PHP, takºe v tomto jazyce provedu implementaci práce. Vzhledem k rozsahu projektu povaºuji tento jazyk za nejvhodn j²í. Dal²ími moºnostmi jsou nap íklad jazyky Java, Python nebo Ruby s vyuºitím pat i ného frameworku. HTML a CSS Pouºití zna kovacího jazyka HTML a kaskádových styl (CSS) vyplývá ze skute nosti, ºe se bude jednat o webovou aplikaci.

31 4.4. VÝB R KNIHOVEN 17 Databáze MySQL Data aplikace budou ukládána v rela ní databázi. Zvolil jsem databázový systém MySQL, s nímº jiº mám zku²enosti z jiných aplikací v PHP. Díky standardizaci jazyka SQL by v²ak po drobných úpravách m lo být moºné pouºít i jiný databázový systém. Webový server Apache Aplikace bude vyvíjena a testována na webovém serveru Apache, ale bude moºné ji provozovat i na jiném webovém serveru s podporou PHP. 4.4 Výb r knihoven Nette Framework Implementaci aplikace provedu ve frameworku Nette [4]. Jedná se o eský framework pro tvorbu webových aplikací v PHP. Framework jsem zvolil proto, ºe s ním jiº mám zku²enosti z d ív j²í doby. Komponenta DataGrid DataGrid [24] je komponenta pro Nette. Komponenta výrazn zjednodu²uje tvorbu p ehledových tabulek a zaji² uje vizuální prezentaci t chto dat uºivateli. Umoº uje data rychle t ídit, ltrovat a manipulovat s nimi uºivatelsky denovanými rutinami. V aplikaci bude pouºita upravená verze [22]. Knihovna mpdf Knihovna mpdf [16] umoº uje generovat dokumenty ve formátu PDF. Je zaloºena na knihovn FPDF. Soubor ve formátu PDF je generován z HTML ²ablony. Knihovna dibi Framework Nette obsahuje vlastní vrstvu pro práci s databází [19]. Tato ást frameworku, která vychází z knihovny NotORM [9], v²ak byla do frameworku p idána pom rn nedávno a nepovaºuji ji za ov enou a dostate n stabilní. Dostupná dokumentace je navíc pom rn stru ná. Z t chto d vod jsem pro práci s databází zvolil knihovnu dibi [2], která usnad uje a zp ehled uje zápis SQL dotaz. Jedná se o tenkou vrstvu pro p ístup k databázi. Vzhledem k rozsahu projektu povaºuji knihovnu za vhodné e²ení, pro v t²í projekt by bylo vhodn j²í pouºít ORM (nap. Doctrine 2 [13]). Knihovna jquery Knihovna jquery [14] klade d raz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Z velké ásti eliminuje problémy s r znou implementací JavaScriptu ve webových prohlíºe ích. Umoº uje snadno vytvá et stránky vyuºívající AJAX. Srovnatelnou alternativou k jquery je knihovna Prototype [21]. Knihovna jquery UI Knihovna jquery UI [15] je JavaScriptový framework. Uleh uje implementaci pokro ilých efekt. V systému bude vyuºita nap íklad pro zadávání data vystavení, splatnosti a zaplacení faktury.

32 18 KAPITOLA 4. ANALÝZA

33 Kapitola 5 Návrh a implementace 5.1 Návrh databáze Pro vytvo ení struktury databáze byl pouºit nástroj MySQL Workbench [23]. Jedná se o nástroj p ímo od rmy Oracle, který je dostupný zdarma pro Windows, Linux a Mac OS pod licencí GPL a komer ními licencemi. Obrázek 5.1 znázor uje strukturu databáze systému. rows id INT(10) name VARCHAR(64) model VARCHAR(64) price DECIMAL(10,2) shipping DECIMAL(10,2) count INT(11) prices_id INT(11) docs_id INT(10) Indexes prices id INT(10) goods_id INT(10) model VARCHAR(64) price DECIMAL(10,2) shipping DECIMAL(10,2) Indexes docs id INT(10) number INT(10) date DATE date_pay DATE date_paid DATE customer TEXT shipping DECIMAL(10,2) type INT(11) status INT(11) note TEXT users_id INT(10) Indexes goods id INT(10) name VARCHAR(64) users_id INT(10) deleted INT(10) Indexes users id INT(10) login VARCHAR(64) password VARCHAR(64) role VARCHAR(64) address TEXT bank VARCHAR(64) account VARCHAR(64) Indexes Obrázek 5.1: Databáze systému 19

34 20 KAPITOLA 5. NÁVRH A IMPLEMENTACE Tabulka users Obsahem tabulky jsou vlastnosti uºivatel systému. Jedná se o údaje pro autorizaci a autentizaci (login, password, role) a faktura ní údaje (address, bank, account). Tabulka docs V tabulce jsou uloºeny hlavi ky jednotlivých faktur. Jedná se o íslo faktury (number), datum vystavení, splatnosti a zaplacení (date, date_pay, date_paid), údaje o zákazníkovi (customer), manuáln nastavené po²tovné (shipping), zp sob úhrady (type), stav faktury (status), poznámku (note) a cizí klí na vlastníka faktury (users_id). Tabulka goods Obsahem tabulky je zboºí v systému. Jedná se o název zboºí (name), p íznak smazání (deleted) a cizí klí na vlastníka zboºí (users_id). Tabulka prices Obsahem tabulky jsou názvy (model) a ceny (price) jednotlivých model zboºí. Tabulka dále obsahuje minimální po²tovné za model zboºí (shipping). K p i azení modelu ke zboºí slouºí cizí klí na tabulku goods (goods_id). Tabulka rows V tabulce jsou uloºeny jednotlivé poloºky faktury. Vzhledem k tomu, ºe v pr b hu asu m ºe dojít ke zm n názvu zboºí i zm n názvu, ceny a po²tovného pro model zboºí, obsahuje tabulka hodnoty t chto údaj v dob p idání zboºí na fakturu (name, model, price, shipping). Dále obsahuje po et kus (count), cizí klí e na fakturu (docs_id) a na model zboºí (prices_id). 5.2 Zabezpe ení Autentizace a autorizace P ihla²ování uºivatel a ov ování uºivatelských rolí obstarává p ímo framework Nette bez nutnosti zásahu programátora. P i prvním p ístupu na webovou stránku je vygenerováno tzv. Session ID, které je uloºeno jak na stran klienta (ve form cookies), tak na stran serveru. Pomocí tohoto ID se prokazuje, ºe se jedná o stále stejného klienta Hesla Hesla nejsou v databázi uloºena v istém textu, ale jsou zakódována pomocí algoritmu md5. Pro zvý²ení bezpe nosti je p idána tzv. salt, takºe na za átek kaºdého hesla je p ed zavoláním algoritmu md5 p idán et zec znak Ochrana proti XSS Jednou z nej ast j²ích zranitelností webových aplikací je Cross site scripting (XSS). Útok XSS je zneuºitím neo²et ených výstup. Princip útoku spo ívá v tom, ºe úto ník podstr í do stránky vlastní skript. Tento typ útoku se asto vyskytuje nap íklad v diskuzních fórech. O ochranu proti XSS se stará p ímo framework Nette [18].

35 5.3. ARCHITEKTURA APLIKACE Ochrana proti CSRF Útok CSRF ( teno jako sea-surf) je druh útoku, kdy p im jeme uºivatele nav²tívit stránku, která skryt vykoná p ístup na webovou aplikaci, ve které je uºivatel práv p ihlá²en. Uºivatel tak neúmysln a bez svého v domí spustí akci na na svém ú tu v rámci této aplikace. Framework Nette obsahuje vestav nou ochranu formulá proti CSRF [18] Ochrana proti SQL injection Dal²ím druhem útoku je vloºení SQL dotazu z webu, které je známé jako SQL injection. Uºivatel by mohl vloºit dotaz nap íklad do formulá e pro p ihlá²ení nebo do jména zákazníka i názvu zboºí. Tím by se mohl nep ihlá²ený i p ihlá²ený uºivatel dostat k dat m ostatních uºivatel nebo provést jejich úpravu i smazání. Pouºitá databázová vrstva dibi zahrnuje ochranu proti útoku SQL injection [3]. 5.3 Architektura aplikace Aplikace vyuºívá architektury MVC Model Modelová komponenta systému postihuje aplika ní logiku. Spravuje sv j vnit ní stav a je moºné volat jeho metody, kterými lze tento stav m nit. Model neví o existenci a stavu View a Controlleru. Framework Nette v pouºité verzi obsahuje obsahuje podporu Dependency injection [17], kterou jsem vyuºil pro práci s instancemi modelových t íd. T ída ModelLoader V konguraci je nastaveno, ºe se instance této t ídy vytvo í jako sluºba. Do konstruktoru t ídy je p edána kongurace databáze. Sluºba je pak dostupná v kaºdém presenteru a jejím prost ednictvím se vytvá i instance konkrétních model, a to aº ve chvíli, kdy je toho t eba. T ída Base T ída je spole ným p edkem v²ech t íd modelové ásti aplikace (s výjimkou t ídy ModelLoader). Konstruktor této t ídy p ijímá parametr typu \Nette\DI\Container, jehoº instanci si uloºí pro dal²í pouºití. Pomocí metody getuser() je moºné získat p ihlá²eného uºivatele. Pomocí metody getdatabase() je moºné získat p ipojení k databázi. T ída Users T ída implementuje rozhraní Nette\Security\IAuthenticator, aby mohla slou- ºit k p ihla²ování uºivatel v rámci frameworku Nette. Dále obsahuje metody pro vytvo ení, tení a úpravu uºivatelských údaj a metody pro zm nu hesla uºivatele. T ída Docs T ída umoº uje íst, vytvá et a upravovat faktury a poloºky faktur. Pro kaºdého uºivatele t ída umoº uje pracovat jen s údaji o jeho vlastních fakturách. To je zaji²t no pomocí metody getuser() z rodi ovské t ídy Base.

36 22 KAPITOLA 5. NÁVRH A IMPLEMENTACE T ída Goods T ída umoº uje íst, vytvá et a upravovat zboºí a modely zboºí v etn cen. Podobn jako t ída Docs umoº uje kaºdému uºivateli pracovat jen s vlastním zboºím. T ída Summary T ída obsahuje metody pro získání p ehledu View Komponenta View p evádí data do podoby vhodné k interaktivnímu zobrazení uºivateli. V Nette Framework je tvo ena zejména tzv. Latte ²ablonami. ablonovací systém Latte usnad uje tvorbu ²ablon ve srovnání s istým PHP. Slouºí k tomu makra a helpery. Dále podporuje nap íklad automatické escapování obsahu prom nné. Makra Makro v latte se zapisuje mezi závorky { a }. Pokud mezi závorky napí²eme název prom nné, vypí²e se její obsah s vyuºitím escapování. Helpery Helper je jednoduchá funkce, jejímº prvním parametrem je obvykle et zec. Dal²í parametry ur ují zp sob, jakým bude et zec zformátován. Funkce vrací et zec, který se vypí²e na výstup. Helpery se pouºívají nap íklad pro formátování data a íselných údaj. V Latte je vestav no n kolik helper pro obvyklé pouºití. Krom vestav ných helper je moºné vytvo it i vlastní helpery. V aplikaci jsou helpery czdate, czmoney, docstatus a docpayment. Ty slouºí k formátování výpisu data v eském formátu, ástky v eských korunách, stavu faktury a zp sobu platby Controller Obdobou Controller v Nette jsou Presentery [20]. Presenter je t ída, která je obvykle potomkem t ídy \Nette\Application\UI\Presenter. Zpracovává poºadavky uºivatele, na jejich základ volá model a ºádá view o zobrazení dat. Presentery mají n kolik druh metod. Nejd leºit j²í z nich jsou akce, které slouºí k zobrazení stránky, a signály, které slouºí k vykonání operace. Presentery v aplikaci tvo í hierarchii, která do jisté míry odpovídá uºivatelským rolím. BasePresenter Tento presenter je potomkem t ídy \Nette\Application\UI\Presenter a zárove p edkem v²ech ostatních presenter v aplikaci. Jeho úkoly jsou následující: umoº uje p ístup do aplikace pouze p ihlá²enému uºivateli, na základ role uºivatele vytvá í odpovídající nabídku (menu), roz²i uje výchozí Nette formulá e o DatePicker [25] a vlastní helpery, obsahuje formulá a zpracování formulá e pro zm nu hesla, obsahuje metody invalidateformcontrol a invalidatevalue, coº jsou univerzální metody pro AJAX formulá e.

37 5.4. JAVASCRIPT NA STRAN KLIENTA 23 SingPresenter uºivatele. Je sou ástí distribude frameworku a slouºí k p ihla²ování a odhla²ování ErrorPresenter Je sou ástí distribude frameworku a slouºí k zobrazování chyb. Pokud se v aplikaci vyskytne výjimka, tento presenter zobrazí chybovou stránku podle typu výjimky. DocsPresenter Slouºí pro práci s fakturami. Je p ístupný pouze uºivatel m v roli Správce faktur. Akce default slouºí k zobrazení seznamu faktur. Akce doc2 slouºí pro vytvo ení nebo editaci faktury. Akce pdf slouºí k vygenerování faktury ve formátu pdf. Signál pay slouºí k ozna ení faktury jako zaplacené. Signál renew slouºí k ozna ení faktury jako nezaplacené. Signál copy slouºí k vytvo ení kopie faktury. Signály changemodel a changename slouºí k dynamickým zm nám select box p i editaci faktury. Továrni ka createcomponentdatagrid slouºí k vytvo ení komponenty pro výpis seznamu faktur. GoodsPresenter faktur. Slouºí pro práci se zboºím. Je p ístupný pouze uºivatel m v roli Správce SummaryPresenter v roli Správce faktur. Slouºí pro zobrazování p ehled. Je p ístupný pouze uºivatel m UsersPresenter Slouºí pro správu uºivatelských ú t v etn zm ny hesel. Je p ístupný pouze uºivatel m v roli Správce uºivatel. 5.4 JavaScript na stran klienta Ke zprovozn ní AJAX je pouºita upravená knihovna [11]. Pro zprovozn ní dopl ku DatePicker s eskou lokalizací byl pouºit kód z [12]. JavaScript je dále vyuºit pro validaci formulá a pro zprovozn ní DataGridu. 5.5 Uºivatelské rozhraní Pro aplikaci jsem vytvo il jednoduché uºivatelské rozhraní. Obrázek 5.2 obsahuje jeho ukázku. Navíc je v systému vyuºito originální gracké rozhraní dopl k DatePicker a DataGrid.

38 24 KAPITOLA 5. NÁVRH A IMPLEMENTACE Obrázek 5.2: Uºivatelské rozhraní

39 Kapitola 6 Testování 6.1 Uºivatelské testování Testování aplikace probíhalo pr b ºn od po átku vývoje systému. První fázi testování jsem provád l sám p ímo p i vývoji. Zárove jsem pr b ºn odstra- oval chyby. Druhou fázi testování provád l p ímo koncový uºivatel systému. V po átku vývoje jsem testovací verzi za tímto ú elem zprovoznil na serveru dostupném na internetu. Pozd ji byl systém nainstalován p ímo na serveru u koncového uºivatele. Hlá²ení chyb probíhalo prost ednictvím u. Uvádím n kolik p íklad chyb, které byly nahlá²eny p ímo koncovým uºivatelem: po zm n po tu zboºí na faktu e a stisknutí klávesy enter do²lo k vymazání poloºky, u faktury jde zadat stav zaplaceno, aniº by bylo uvedeno datum zaplacení, v PDF chybí po²tovné a celková ástka, datum na faktu e není v eském formátu, na faktu e není uveden variabilní symbol a forma úhrady. V²echny nahlá²ené problémy byly v pr b hu lad ní odstran ny. 6.2 Testování bezpe nosti Útok XSS P i testování jsem se pokou²el vloºit JavaScriptový kód do ozna ení zákazníka, názvu zboºí a modelu zboºí. Tento kód v²ak byl vyescaponán ²ablonovacím systémem Latte a ke spu²t ní skriptu nedo²lo. Uºivatelem zadané údaje se navíc zobrazí pouze v rámci jeho ú tu. Z toho vyplývá, ºe pokud by escapování nebylo funk ní, neohrozilo by to ostatní uºivatele systému. 25

40 26 KAPITOLA 6. TESTOVÁNÍ Útok CSRF P i testování jsem se nejd íve pokusil provést útok na formulá. Tam nebyl útok úsp ²ný, protoºe formulá e ve frameworku Nette obsahují speciální token. Tento token je náhodn vygenerováný a úto ník jej nem ºe p edem znát. Kaºdý token je vyuºit pouze jednou, ímº se navíc zabrání opakovanému odeslání formulá e. Narazil jsem v²ak na problém u ostatních akcí. Bylo by moºné, aby úto ník metodou CSRF ozna il fakturu jako zaplacenou, nezaplacenou nebo provedl smazání zboºí. Úto ník by v²ak musel znát formát URL adres v rámci systému a id modikované poloºky v databázi. Nedostatek jsem odstranil p idáním tokenu pro ochranu proti CSRF i do v²ech akcí Útok SQL injection P i testování jsem se pokusil vloºit SQL dotaz do formulá. Konkrétn jsem do pole Login p ihla²ovacího formulá e vloºil et zec: a '; DELETE FROM users WHERE '1 Pokud by aplikace nebyla chrán na proti SQL injection, do²lo by ke spu²t ní dotaz, které mohou potenciáln smazat obsah tabulky users. SELECT * FROM users WHERE login =' a '; DELETE * FROM users WHERE '1 '; Díky knihovn dibi v²ak dojde k vyescaponání apostrofu, takºe se spustí dotaz v následující podob : SELECT * FROM users WHERE login =' a\'; DELETE * FROM users WHERE \ '1 '; Tento dotaz patrn vrátí nulový po et ádk, ale nezp sobí ºádné ohroºení dat v aplikaci. 6.3 Testování p ístupnosti a pouºitelnosti Validace HTML Zdrojový kód n kolika stránek webu jsem vloºil do validátoru na adrese Stránky jsou validní podle deklarovaného doctype HTML5. Výsledek jednoho z test ukazuje obrázek Zobrazení v r zných prohlíºe ích Aplikace se b ºn pouºívá v prohlíºe i Mozilla Firefox. V rámci testování jsem ji v²ak zkou²el otev ít v prohlíºe ích Internet Explorer (IE) ve verzích 6, 7 a 8, Google Chrome a Opera. Mezi prohlíºe i byly drobné rozdíly ve vzhledu stránky, ale itelnost obsahu a pouºitelnost aplikace z stala zachována.

41 6.3. TESTOVÁNÍ P ÍSTUPNOSTI A POUšITELNOSTI 27 Obrázek 6.1: Validace kódu stránky Vypnutí CSS a obrázk Pokud je struktura stránek aplikace správn navrºena, m la by aplikace být pouºitelná i po vypnutí kaskádových styl a obrázk. P i testování jsem provedl vypnutí CSS a obrázk v prohlíºe i Mozilla Firefox. Vzhled stránky se zm nil, jak ukazuje obrázek 6.2, ale funk nost v²ech prvk z stala zachována Vypnutí JavaScriptu V ideálním p ípad by aplikace s vypnutým JavaScriptem m la poskytovat stejné funkce jako s podporou JavaScriptu. Po et uºivatel, kte í mají JavaScript zcela vypnutý, je v²ak tak malý, ºe se od tohoto e²ení v praxi ob as upou²tí. Aplikaci jsem testoval s vypnutým JavaScriptem v prohlíºe i Mozilla Firefox. Prohlíºení v²ech stránek v etn generování PDF a zadávání zboºí bylo funk ní, pouze validace formulá probíhala aº na stran serveru. Funk ní v²ak nebylo p idávání a úprava poloºek na faktu e. Vzhledem k tomu, ºe tato funkce je e²ena dynamickými Select Boxy, není moºné podporu bez JS jednodu²e doplnit Kontrola formulá Framework Nette obsahuje ²irokou nabídku nástroj pro validaci formulá. Obsah textových polí je moºné validovat podle p eddenovaných funkcí nebo pomocí regulárních výraz. Dále se nap íklad kontroluje, zda vybraná hodnota v Select Boxu je z mnoºiny povolených hodnot. P i testování jsem se pokou²el do polí zadávat nepovolené hodnoty. U n kterých polí jsem zjistil, ºe jsem zapomn l nastavit validaci. Tyto chyby jsem opravil. Pokud byla validace správn nastavena, fungovala bez problém.

42 28 KAPITOLA 6. TESTOVÁNÍ Obrázek 6.2: Vzhled stránky bez CSS

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Knihovna QT4 a moºnosti jejího vyuºití

Knihovna QT4 a moºnosti jejího vyuºití Fakulta jaderná a fyzikáln inºenýrská ƒeské vysoké u ení technické v Praze 2.6.2010 Osnova 1 Úvod 2 Seznámení s Qt4 3 Prost edí QtCreator 4 Vyuºití v praxi Problém Aplikace pro ovládání realtime PCR za

Více

Web SIGCHI komunity. Bc. Tomá² Höger

Web SIGCHI komunity. Bc. Tomá² Höger ii ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Web SIGCHI komunity Bc. Tomá² Höger Vedoucí práce: Ing. Míkovec Zden k, Ph.D. Studijní

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalá ská práce Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod Robert korpil Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008 LYX Adam Farnik V B - TU Ostrava Elektronické publikování, 2008 Osnova 1 Co je LYX? 2 Vlastnosti a nástroje Formatování textu Matematický reºim Dal²í moºnosti 3 Instalace 4 Zdroje WYSIWYM WYSIWYG prost

Více

ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Software pro skupinovou spolupráci v programátorském týmu Ji í Nápravník Vedoucí práce: Mgr. Jan Stoklasa Studijní

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

IPCorder Uºivatelský manuál

IPCorder Uºivatelský manuál IPCorder Uºivatelský manuál 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Popis systému....................................... 5 1.2 Systémové poºadavky.................................. 6 2 Kongurace 7 2.1 Nastavení

Více

Kucha ka - sociální sí. Tomá² P asli ák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Kucha ka - sociální sí. Tomá² P asli ák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Kucha ka - sociální sí Tomá² P asli ák Vedoucí práce: Ing. Ond ej Macek Studijní program: Softwarové technologie

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

JabloSuite - návod k obsluze

JabloSuite - návod k obsluze Verze 2.2 JABLOSUITE NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 z 14 JabloSuite - návod k obsluze Úvod...2 Seznam funkcí JabloSuite...2 Instalace...3 Minimální softwarové a hardwarové po adavky...3 Podporované opera ní

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Software pro ízení PMS a digitální rekonstrukci obrazu Interní i.. RC201301 Rok vydání: 2013 Interní identika ní íslo: RC201301 Autor: Mgr. Radek ƒelechovský, Ph.D. Vlastník: Univerzita

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Pracovní balí ek. 2 - Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita Software pro synchronní ízení systém pro p esné polohování optických komponent Interní i.. RC201302

Více

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací spole nosti SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o. 1. P edm t V²eobecných podmínek 1.1. V²eobecné podmínky poskytování ve

Více

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Replikace uºivatelských dat Bc. Jan Vo avka Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program:

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní Petr Mach Vedoucí práce: Ing. Tomá² Novotný Studijní program:

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Komplexní informa ní systém neziskové organizace. Bc. Vojt ch Koukal. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Komplexní informa ní systém neziskové organizace. Bc. Vojt ch Koukal. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Diplomová práce Komplexní informa ní systém neziskové organizace Bc. Vojt ch Koukal Vedoucí práce: Ing. Tomá² ƒerný MSc. Studijní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

E-chef server a desktopový klient. Ladislav Záruba. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

E-chef server a desktopový klient. Ladislav Záruba. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce E-chef server a desktopový klient Ladislav Záruba Vedoucí práce: Ing. Tomá² Kadlec Studijní program: Softwarové

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Semestrální projekt Finalizace model ve Virtuální Staré Praze Vojt ch šoha Vedoucí práce: prof. Ing. Ji í šára, CSc. Studijní

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

C/C++ projekt v programu NetBeans

C/C++ projekt v programu NetBeans C/C++ projekt v programu NetBeans Tento manuál vznikl za pomocí sebraných lánk na internetu, zabývajících se problematikou nastavení programu NetBeans. Jako vzor poslouºila verze NetBeans 6.8, prakticky

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč Hopi Logistic Portal uživatelská příruč ka Akce Jméno Datum Vytvoř il Jan Pěč ek 11.10.2005 14:27 Poslední změ na Jan Pěč ek 25.5.2007 15:16 Obsah : 1. Úvodní informace...2 1.1. Úč el aplikace...2 1.2.

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více