Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0"

Transkript

1 Evko - uºivatelská p íru ka verze ervna 2005

2 2

3 Kapitola 1 Úvod Program EVKO je ur en jako pomocník p edev²ím pro montáºní a servisní rmy p i plánování a evidenci pravidelných revizí, kontrol, údrºby a oprav, pro evidenci zákazník, objekt a systém v nich pouºívaných se zam ením p edev²ím na EZS, EPS, CCTV, ACCESS, vjezdové systémy, DT (dom.telefony), DVT (domovní videotelefony), TÚ, TV a SAT a pod., ale SW je pouºitelný i p i plánování a evidenci pro dal²í subjekty jako nap. bytová druºstva (revize výtah,poºárních hydrant a hasicích p ístroj ), správcovské rmy, úklidové rmy aj. Automatické plánování je moºno nastavit a provád t s periodou den, týden, m síc a rok,p i emº je nastavitelné na jak dlouhou dobu dop edu se má plánování provést. Program EVKO je dodáván ve variantách podle maximálního po tu evidovaných zákazník a je p ístupný v p ti r zných úrovních oprávn ní po zadání uºivatelského jména a hesla. 3

4 4 KAPITOLA 1. ÚVOD

5 Kapitola 2 Instalace Instala ní program (EvkoInstall.exe) lze stáhnout z internetových stránek výrobce ( nebo získat od vybraného distributora. B hem instalace je t eba zadat pouze poºadované umíst ní programu - standardn C:\Program Files\Jantar Servis\Evko. 2.1 Licen ní soubor Licen ní soubor, který byl získán od distributora nebo p ímo od výrobce, musí být umíst n ve stejném adresá i, jako se nachází vlastní program evko.exe. Název licen ního souboru musí být vºdy evko.lic. Licen ní soubor denuje rozsah funkcí programu, které si p íslu²ný zákazník zakoupil. Pokud b hem startu programu není nalezen platný licen ní soubor, je program spu²t n v reºimu demoverze. 2.2 První p ihlá²ení P ístup do programu je chrán n pomocí uºivatelského jména a hesla. V databázi, která je sou ástí distribuce, jsou p ipraveny dva uºivatelské ú ty - uºivatel admin s heslem evkoheslo s neomezeným p ístupem a uºivatel demo s heslem demo, jehoº p ístup k jednotlivým funkcím programu je omezen. Po úsp ²ném p ihlá²ení do programu lze samoz ejm m nit hesla stávajících uºivatel a vytvá et nové uºivatele v etn denice rozsahu jejich oprávn ní (viz Nastavení-uºivatelé). 2.3 Demoverze V reºimu demoverze je program spu²t n v p ípad, ºe b hem startu není nalezen platný licen ní soubor. V tomto reºimu jsou n které funkce programu omezeny: - po et zákazník je omezen na 5 - nelze upravovat seznam dostupných systém, které lze instalovat - nelze provád t jakékoliv tiskové výstupy z programu 5

6 6 KAPITOLA 2. INSTALACE

7 Kapitola 3 Hlavní okno programu 3.1 Záloºka Zákazníci Tato záloºka obsahuje p ehled v²ech zákazník, jejich objekt a systém, které jsou v jejich objektech nainstalovány. V²echny tyto údaje jsou p ehledn zobrazeny v levé ásti okna. V pravé ásti okna jsou potom údaje popisující vybraného zákazníka/objekt/systém. zákazník bez servisní smlouvy zákazník s alespo jedním objektem se servisní smlouvou zru²ený (bývalý) zákazník objekt bez servisní smlouvy objekt se servisní smlouvou zru²ený (bývalý) objekt instalovaný systém s povoleným automatickým plánováním kontrol instalovaný systém bez povoleného automatického plánování kontrol zru²ený (odinstalovaný) systém Zákazníci Vedle b ºných kontaktních údaj je popis zákazníka dopln n o tyto poloºky: Aktivní - denuje zda se jedná o stávajícího zákazníka (za²krtnuto), nebo zda jde o bývalého zákazníka, který byl ponechán v databázi pouze pro ú ely evidence Smlouva - toto pole nelze editovat. Jedná se pouze o informaci, zda byla se zákazníkem uzav ena servisní smlouva na v²echny/vybrané/ºádné objekty. Nastavuje se zatrºením poloºky Smlouva v okn Objekt, viz obr Popis tla ítek: Odstranit - nevratn odstraní vybraného zákazníka z databáze. Zákazník nesmí mít p i azen ºádný objekt. Nový - vytvo ení nového zákazníka. Je spu²t n pr vodce vloºením zákazníka. Zapsat - pokud byly editovány n které údaje, je t eba pro uloºení provedených zm n do databáze stisknout toto tla ítko (platí pro v²echna okna!) Storno - zru²í provedené zm ny Tisk seznamu - vytiskne seznam v²ech zákazník, objekt a instalovaných systém 7

8 8 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU Obrázek 3.1: Seznam zákazník Tisk jen vybrané - jako Tisk seznamu, ale vytisknou se pouze údaje týkající se práv vybraného zákazníka. Tisk jen smluvní - tiskne pouze zákazníky s uzav enou servisní smlouvou Návod - zobrazí tento návod Objekt B ºná kontaktní data dopl ují tyto údaje: Pásmo - uºivatelem denovaný symbol ur ující p ibliºné geogracké umíst ní objektu Stupe zabezpe ení - uºivatelem denovaný symbol ur ující stupe zabezpe ení objektu dle p íslu²né normy Typ objektu - uºivatelem denovaný symbol ur ující typ objektu Aktivní - denuje zda se jedná o objekt, který je p íslu²ným zákazníkem vyuºíván (za²krtnuto) a nebo zda se jedná o objekt, který jiº není zákazníkem vyuºíván a který byl ponechán v databázi pouze pro ú ely evidence Smlouva - ur uje zda byla se zákazníkem na tento objekt uzav ena servisní smlouva. Projeví se i v poli smlouva v seznamu zákazník - viz obr Funkce tla ítek je obdobná jako v p ípad zobrazení údaj o zákazníkovi.

9 3.1. ZÁLOšKA ZÁKAZNÍCI Instalovaný systém Obrázek 3.2: Seznam objekt Systém - specikace jednoho nebo více konkrétních systém, které jsou v objektu nainstalovány. Denuje uºivatel. Typ systému - pouze pro tení, je aktualizováno automaticky p i zm n systému. Konkrétní typy systém a p i azení systém k t mto typ m denuje uºivatel. Popis - dopl ující informace vztahující se k tomuto nainstalovanému systému (popis umíst ní v budov a pod.). Tiskne se p i tisku naplánovaných/provedených kontrol. Poznámka - dal²í dopl ující informace, zobrazuje se pouze v p ípad, ºe uºivatel nemá omezení na p ístup pouze ke kontrolám Uvedení do provozu - datum kdy byl tento systém uveden do provozu Poslední kontrola - datum a typ naposledy provedené kontroly Dal²í kontrola - datum na kdy je naplánována nejbliº²í kontrola a její typ. Perioda kontrol - poºadovaná perioda kontrol. Blíºe viz automatické plánování kontrol. Perioda revizí - poºadovaná perioda revizí (po et kontrol, po kterých bude kontrola nahrazena revizí). Blíºe viz automatické plánování kontrol. Cena za kontrolu - p edpokládaná cena za kontrolu (nebo cena obsaºená ve smlouv ). Cena za revizi - p edpokládaná cena za revizi (nebo cena obsaºená ve smlouv ). P ipojen na PCO - informace zda je systém p ipojen na PCO P ipojen od - od kdy je systém na PCO p ipojen

10 10 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU Obrázek 3.3: Seznam instalovaných systém Firma - ke které rm provozující PCO je systém p ipojen Kód systému - identika ní íslo systému p id lené pro PCO Kód subsystému - identika ní íslo subsystému p id lené pro PCO (pouze pokud lze systém d lit na subsystémy) Telefon - telefonní íslo pevné linky z níº je p ipojení na PCO realizováno (vytá eno) GSM - telefonní íslo SIM karty z níº je p ipojení na PCO realizováno (vytá eno) Rádio - pokud je p ipojení na PCO bezdrátové Automaticky plánovat kontroly - povoluje pro daný systém automatické plánování kontrol. Systém zru²en - systém je vyuºíván (neza²krtnuto) nebo je v databázi ponechán pouze pro evidenci Popis tla ítek: Odstranit, Nový, Zapsat, Storno - viz popis údaj o zákazníkovi. Zóny EZS - moºnost denice jednotlivých zón EZS (pouze jedná-li se o systém EZS). P ed P i azením typ zón EZS vybranému systému je vhodné mít p edem nadenovány i prvky EZS. P i azení subsystém - pokud je daná úst edna rozd lena na více subsystém, bude po stisku tohoto tla ítka zobrazeno p i azení v²ech subsystém této úst edny k jednotlivým zákazník m/objekt m. Naplánovat kontrolu - pro vybraný systém naplánujeme ru n novou kontrolu. Bude spu²t n pr - vodce vloºením kontroly. Historie systému - bude zobrazen souhrn poznámek ke v²em kontrolám, které byly na daném systému provedeny.

11 3.2. PROVEDENÉ KONTROLY Provedené kontroly Obrázek 3.4: Seznam EZS zón Tato sekce p edstavuje archiv informací o provedených kontrolách. Údaje zde uvedené nelze p ímo editovat. Jejich editace je moºná pouze po stisknutí tla ítka Editovat záznam, nebo dvojklikem na p íslu²ný ádek v tabulce. V obou p ípadech se otev e okno editace kontroly. V seznamu jsou uvedeny vºdy v²echny záznamy. Pro zúºení výb ru lze pouºít ltr. Pokud je ve ltru zvoleno více poloºek, budou zobrazeny pouze údaje vyhovující v²em zvoleným podmínkám. Filtr lze také invertovat, v takovém p ípad budou zobrazeny v²echny záznamy, které nevyhovují alespo jedné poloºce ltru. Filtr musí být vºdy zapnut tla ítkem Zapnout. Zru²ení ú innosti ltru se poté provede tla ítkem Vypnout. Tla ítkem V²e vymazat lze nastavit výchozí obsah jednotlivých poloºek ltru. Stiskem tla ítka Trºby bude zobrazen sou et trºeb za v²echny zobrazené kontroly, tj. sou et poloºek cena. Tla ítkem Tisk lze vytisknout p ehled kontrol. V obou p ípadech se uplatní ltr, kterým je tedy moºno specikovat které kontroly se budou tisknout nebo jejichº trºby budou se teny.

12 12 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU Obrázek 3.5: Seznam provedených kontrol

13 3.3. NAPLÁNOVANÉ KONTROLY Naplánované kontroly Obrázek 3.6: Seznam naplánovaných kontrol P ehled naplánovaných kontrol (viz obr. 3.6) je obdobný jako p ehled kontrol provedených. Výjimkou je tla ítko Vloºit kontrolu, kterým lze ru n naplánovat novou kontrolu. Za tímto ú elem je spu²t n pr vodce vloºením kontroly. N které poloºky v tabulce naplánovaných kontrol mohou být gracky zvýrazn ny: tu né písmo - na p íslu²ný systém máme uzav enu servisní smlouvu (m ºe být kombinováno s dal- ²ími barvami, viz dále) ervená - kontrola jiº m la být provedena modrá - kontrola má být provedena práv dnes zelená - kontrola má být provedena b hem p í²tích 7 dn erná - kontrola má být provedena za více neº 7 dn

14 14 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 3.4 Nastavení V této sekci lze vytvá et a editovat v t²inu prvk, které jsou pouºity p i popisu zákazník, objekt, instalovaných systém a kontrol. Vºdy je zobrazena tabulka v²ech poloºek dané kategorie. Jednotlivé údaje vybrané poloºky jsou zkopírovány do editovacích polí, kde je lze editovat. Provedené zm ny musí být potvrzeny stiskem tla ítka Zapsat nebo zru²eny tla ítkem Storno. Tla ítkem Odstranit bude p íslu²ná poloºka smazána. Podmínkou je, aby nebyla pouºita v popisu instalací. V takovém p ípad bude její zru²ení odmítnuto. Po stisku tla ítka Nový lze nadenovat novou poloºku Stupn zabezpe ení Pro daný stupe zabezpe ení objektu m ºeme zadat interval za jak dlouho po nainstalování systému bude provedena první kontrola, jaká bude perioda dal²ích kontrol a jaká bude perioda revizí. Periodu kontrol lze zadat ve dnech, týdnech, m sících i letech. Nap. 3 m síc znamená, ºe kontrola bude provedena 1x za 3 m síce. Perioda revizí je vºdy udána jako kolikátá kontrola v posloupnosti kontrol bude nahrazena revizí. Tyto údaje mají význam pouze p i automatickém plánování kontrol. Obrázek 3.7: Nastavení - stupn zabezpe ení

15 3.4. NASTAVENÍ Typy objekt Pro ú ely vlastní evidence je moºno libovoln denovat typ objektu. Zde uvedené údaje nemají ºádnou vazbu na dal²í funkce programu a proto mohou být vyuºívany zcela podle pot eb uºivatele. Obrázek 3.8: Nastavení - typy objekt

16 16 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU Typy systém Zde se denují ve²keré typy systém, které budeme do systému zavád t v sekci systémy. Obrázek 3.9: Nastavení - typy systém

17 3.4. NASTAVENÍ Systémy V této sekci se denují ve²keré systémy, které budou poté instalovány v objektech zákazník. Aktivní - daný systém je aktuáln montován. Pokud se jedná o systém, který jiº není dodáván, m ºeme zru²ením za²krtnutí tohoto polí ka zakázat jeho nabízení p i instalaci nových systém. Lze p ipojit na PCO - ur uje zda lze daný systém p ipojit na PCO. Lze d lit na subsystémy - ur uje zda lze daný systém rozd lit na více subsystém. P i azení typ zón EZS - pokud je typ systému EZS, je moºno p i adit íselné kódy jednotlivým typ m EZS zón - viz. Nastavení - Typy zón EZS. Obrázek 3.10: Nastavení - systémy

18 18 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU Obrázek 3.11: Nastavení - systémy, p i azení íselných kód typ m EZS zón

19 3.4. NASTAVENÍ Pásma Decice geograckých pásem. Je pouºito pro up esn ní lokality daného objektu, m ºe být libovoln podle pot eb uºivatele. Obrázek 3.12: Nastavení - pásma

20 20 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU Pracovníci Seznam pracovník, kte í mohou být p id lování k provád ní naplánovaných oprav/kontrol. Aktivní - pracovník je k dispozici (zatrºeno). Pokud ne, tak nebude nabízen v seznamu pracovník p i plánování kontrol a jeho jméno bude vypisováno kurzívou. Obrázek 3.13: Nastavení - pracovníci

21 3.4. NASTAVENÍ Typy kontrol/oprav Typ kontroly K a R p edstavuje plánovanou kontrolu a revizi a je tedy pouºíván p i automatickém plánování kontrol. Proto by zkratka a název t chto typ kontrol nem ly být editovány. To je dovoleno pouze uºivateli s oprávn ním správce systému. Ostatní typy kontrol mohou být libovoln editovány nebo vytvá eny nové typy. Vybraný typ kontroly smí být odstran n pouze za podmínky, ºe v seznamu kontrol není ºádna naplánovaná nebo provedená kontrola tohoto typu. Obrázek 3.14: Nastavení - typy kontrol/oprav

22 22 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU PCO Seznam rem provozujících PCO. K t mto rmám lze p ipojovat instalované systémy. Obrázek 3.15: Nastavení - PCO

23 3.4. NASTAVENÍ Prvky EZS Seznam prvk pouºívaných v EZS instalacích - idla, kontakty a podobn. V systému Evko lze také evidovat jednotlivé zóny EZS a prvky v nich nainstalované. Zde lze nadenovat jednotlivé prvky, které lze do EZS zón instalovat. Prvky lze sdruºovat do skupin, jednotlivé skupiny mohou obsahovat dal²í skupiny. Obrázek 3.16: Nastavení - prvky EZS

24 24 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU Typy zón EZS Zde se denují názvy jednotlivých typ EZS zón. Konkrétní íselný kód, pod kterým je p íslu²ný typ zóny denován v dané úst edn se potom p i adí v sekci Nastavení - systémy. Obrázek 3.17: Nastavení - typy zón EZS

25 3.4. NASTAVENÍ Nastavení Obrázek 3.18: Nastavení - nastavení Parametry plánování kontrol Kontroly naplánovány do - datum do kdy byly naplánovány kontroly p i posledním automatickém plánování Varovat p i poklesu pod - pokud se p i spu²t ní programu zjistí, ºe kontroly jsou naplánovány na mén neº zde uvedený po et dn, bude zobrazeno varování. Plánovat dop edu na - p i spu²t ní automatického plánování budou naplánovány kontroly na zde uvedený po et dní dop edu Zapsat - zapí²e zm n né údaje do databáze. Storno - zru²í nezapsaná data, návrat k p edchozí hodnot. Naplánovat kontroly - provede jednorázov automatické naplánování kontrol s ohledem na parametr Plánovat dop edu na Uºivatelé Zde lze denovat uºivatele, kte í budou pouºívat program Evko, nastavit jim p ístupové heslo a ur it jejich úrove oprávn ní: Správce systému - povoleny ve²keré innosti bez jakýchkoliv omezení Uºivatel bez omezení - nemá dovoleno zadávat nové uºivatele, m nit úrovn oprávn ní stávajících uºivatel a m nit hesla jiných uºivatel.

26 26 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU Uºivatel s omezením - jako uºivatel bez omezení, ale není dovoleno provád t jakékoliv zm ny údaj. Jen kontroly - nevidí sekce seznam zákazník a nastavení, vidí pouze seznam naplánovaných a provedených kontrol, m ºe je editovat, nevidí údaj o cen za kontrolu a tla ítko trºby v seznamu provedených kontrol Jen kontroly, s omezením - vidí pouze seznamy kontrol bez moºnosti provád t zm ny Zálohování Zálohování dat je t eba provád t co nej ast ji, nejlépe po kaºdé zm n. Lze zvolit umíst ní zálohy na disketu (vºdy soubor a:\evkozal.gbk) nebo do jiného libovolného souboru. Je zobrazen údaj o posledním zálohování, tj. kdy a do kterého souboru bylo zálohování naposledy provedeno a také údaj o posledním obnovení ze zálohy. Zde se zobrazuje jak datum a as kdy bylo obnovení ze zálohy provedeno, ale také název a asová známka souboru, který byl pro obnovu dat pouºit. Popis tla ítek: Zálohovat - do zvoleného souboru bude provedena záloha kompletní databáze Obnovit ze zálohy - databáze uvedena do stavu odpovídajícího obsahu zdrojového záloºního souboru. POZOR! P i obnov dat ze zálohy musí být záloºní soubor vytvo en ve verzi programu Evko, která má první íslo verze stejné, jako verze ve které se provádí obnova dat. Tj. byla-li záloha vytvo ena v programu Evko verze 5.0, je moºno provést obnovu dat v programu Evko verze 5.1. Ov²em zálohu dat vytvo enou nap. ve verzi 4.1 nelze pouºít pro obnovu ze zálohy ve verzi 5.1. Nedodrºení toho pravidla bude mít za d sledek ztrátu dat Licence Tato sekce zobrazuje obsah licen ního souboru. Vedle identika ních údaj drºitele licence je zde uvedeno íslo licence a p ípadné omezující podmínky - maximální po et zákazník eventuáln jiné funkce. Zde uvedené údaje nelze editovat.

27 3.4. NASTAVENÍ 27 Obrázek 3.19: Nastavení - licence

28 28 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 3.5 Pr vodce vloºením zákazníka Pr vodce vloºením zákazníka je nástroj usnad ující nejen zadání nového zákazníka, ale i denici nového objektu a nainstalování systému. Je spu²t n bu to stiskem tla ítka Nový v okn popisujícím zákazníka, objekt i systém, nebo z menu, které se vyvolá kliknutím pravého tla ítka v p ehledu instalací (viz obr. 3.20). Obrázek 3.20: Start pr vodce vloºením zákazníka Vlastní pr vodce je tvo en t emi okny - zadání zákazníka, objektu a instalovaného systému. Obrázek 3.21: Pr vodce vloºením zákazníka - zákazník

29 3.5. PR VODCE VLOšENÍM ZÁKAZNÍKA 29 Obrázek 3.22: Pr vodce vloºením zákazníka - objekt Obrázek 3.23: Pr vodce vloºením zákazníka - instalovaný systém

30 30 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 3.6 Pr vodce vloºením kontroly Pr vodce vloºením kontroly je spu²t n stiskem tla ítka Naplánovat kontrolu (viz obr. 3.3 nebo tla ítkem Vloºit kontrolu v seznamu naplánovaných kontrol. Pr vodce obsahuje ty i fáze: 1. volbu zákazníka (obr. 3.24) 2. volbu objektu (obr. 3.25) Obrázek 3.24: Volba zákazníka 3. volbu instalovaného systému (obr. 3.26) Obrázek 3.25: Volba objektu 4. nastavení parametr kontroly (obr. 3.27) Obrázek 3.26: Volba instalovaného systému Je-li pr vodce p idáním kontroly spu²t n stiskem tla ítka Naplánovat kontrolu v seznamu instalovaných systém, je jiº v pr vodci automaticky nastaven zákazník, objekt a systém.

31 3.6. PR VODCE VLOšENÍM KONTROLY 31 Obrázek 3.27: Nastavení parametr kontroly

32 32 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU 3.7 Editace kontroly Kontroly lze editovat bu to stiskem tla ítka Editovat záznam v seznamu provedených nebo naplánovaných kontrol, a nebo dvojklikem my²i na p íslu²ném ádku v tabulce seznamu kontrol. Poloºky Provedena a Kontrola je provedena jsou vzájemn provázány. Údaje o systému a zákazníkovi v tomto okn nelze editovat, to je moºné pouze v seznamu zákazník a instalovaných systém. Obrázek 3.28: Editace kontroly 3.8 Automatické plánování Program Evko umoº uje pro instalované systémy automaticky plánovat kontroly. Tato funkce musí být pro kaºdý instalovaný systém povolena za²krtnutím polí ka Automaticky plánovat kontroly v seznamu instalovaných systém. Jiº p i zadávání instalovaného systému do databáze m ºeme tuto funkci povolit volbou Automaticky plánovat v p íslu²ném okn pr vodce vloºení zákazníka. Perioda plánování kontrol a revizí je zadána individuáln pro kaºdý systém bu to b hem instalace systému v pr vodci vloºení zákazníka nebo v seznamu instalovaných systém. Perioda revizí je dána jako íslo udávající kolikátá kontrola v ad bude zm n na na revizi. P i instalaci systému je nastavena výchozí perioda kontrol a revizí v závislosti na zvoleném stupni zabezpe ení objektu. Tyto výchozí hodnoty lze samoz ejm poté pro kaºdý instalovaný systém libovoln zm nit. Automatické plánování je proces, který je spu²t n jednorázov uºivatelem stisknutím tla ítka Naplánovat kontroly v sekci nastavení. Tento proces postupn prohledá seznam instalovaných systém a provede tyto kroky: 1. vytvo ení seznamu v²ech kontrol typu K a R (viz nastavení - typy kontrol) ze seznamu provedených kontrol. Poslední kontrola v tomto seznamu je výchozím bodem pro dal²í plánování. Pokud není nalezena ºádná kontrola typu K nebo R, je zobrazeno okno viz obr. 3.29: V tomto okn jsou zobrazeny v²echny nalezené kontroly pro tento systém a je na uºivateli, aby sám zvolil, od které kontroly chce odvodit plánování dal²ích kontrol. To se provede tak, ºe se zvolená kontrola vybere v seznamu a stiskne tla ítko Pouºít vybranou kontrolu. Druhá moºnost je, ºe se zvolí datum, kdy má být naplánována první automaticky plánovaná kontrola a na

33 3.9. SUBSYSTÉMY 33 Obrázek 3.29: Výchozí kontrola pro automatické plánování p edchozí kontroly tedy nebude brán z etel. V takovém p ípad se datum nastaví v poli Datum kontroly a stiskne se tla ítko Pouºít zvolené datum. 2. se zvolenou periodou kontrol se automaticky plánují kontroly tak dlouho, aº se p ekro í doba ur ená poloºkou plánovat dop edu na v sekci nastavení. 3. V okamºiku, kdy by dal²í naplánovaná kontrola p ipadla na datum, které je vzdáleno o více neº Plánovat dop edu na dn od dne, kdy je plánování provád no, je plánování pro daný systém ukon eno a pokra uje se dal²ím systémem. Datum do kdy byly tímto zp sobem naplánovány kontroly je zobrazeno v poli Kontroly naplánovány do v sekci nastavení. 3.9 Subsystémy Pokud lze daný systém rozd lit na subsystémy, m ºeme v popup menu, které se objeví po kliknutí pravým tla ítkem my²i na p íslu²ný systém v seznamu zákazník zvolit poloºku p idat subsystém. Objeví se okno (viz obr. 3.30), kde zvolíme, zda bude nový subsystém p i azen: a) novému zákazníku, který bude umíst n ve stejném objektu - bude spu²t n pr vodce p idáním zákazníka, kde zadáme údaje o zákazníkovi a po p echodu na zadávání objektu budou p edvypln ny údaje o objektu ve kterém je umíst n systém který je d len na subsystémy. b) stejnému zákazníku ve stejném objektu c) stejnému zákazníku, bude pro n ho zaloºen nový objekt

34 34 KAPITOLA 3. HLAVNÍ OKNO PROGRAMU Obrázek 3.30: Nový subsystém d) jinému zákazníku, který je jiº v systému zaveden Ve v²ech p ípadech se výsledn dostaneme do okna pr vodce p idání zákazníka, kde je specikován instalovaný systém. V tomto p ípad jsou jiº p edvypln ny údaje týkající se p vodního systému. Zde se doporu uje neprovád t ºádné zm ny krom zm n v popisu systému a pokud je systém p ipojen na PCO, tak samoz ejm zm ny kódu subsystému.

35 Kapitola 4 Tipy a triky 4.1 Tisk do PDF souboru Pokud pot ebujete výstupní tiskové sestavy v elektronické podob, nap íklad pro jejich odeslání em, m ºete pouºít nap íklad nástroj pdffactory ( Tento program vytvo í ve Va²em PC virtuální tiskárnu, která tiskne do souboru ve formátu PDF. Obdobn m ºete pouºít nap íklad balík 602Print Pack ( 35

36 36 KAPITOLA 4. TIPY A TRIKY

37 Dodatek A Licen ní podmínky D LEšITÉ! ƒt TE POZORN! Tyto licen ní podmínky jsou smlouvou mezi koncovým uºivatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) a spole ností Ing. Petr Janeba - JANTAR SERVIS (dále jen Jantar Servis), týkající se SOFTWA- ROVÉHO PRODUKTU spole nosti Jantar Servis. Produkt zahrnuje po íta ový software, p íslu²ná média a rovn º m ºe obsahovat dokumentaci a uº v ti²t né nebo v tzv. "on-line" neboli elektronické form ("SOFTWAROVÝ PRODUKT" nebo "SOFTWARE"). Instalací nebo jiným pouºitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU potvrzujete, ºe souhlasíte s podmínkami této licen ní smlouvy pro koncového uºivatele a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této licen ní smlouvy pro koncového uºivatele nesouhlasíte, bezodkladn vra te nepouºitý SOFTWAROVÝ PRODUKT na místo, odkud jste jej získali. SOFTWAROVÝ PRODUKT je chrán n autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakoº i dal²ími zákony a dohodami o du²evním vlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT se neprodává, nýbrº se pouze ud luje licence k jeho uºívání. A.1 Ud lení licence Na základ této licen ní smlouvy pro koncového uºivatele se ud lují následující práva: Software. Na po íta smíte nainstalovat a provozovat jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT neoprav uje sdílet nebo pouºívat softwarový produkt sou asn na více neº jednom po íta i. Uloºení a provozování v síti. Tento SOFTWAROVÝ PRODUKT m ºete rovn º uloºit nebo instalovat do pam ového za ízení, jako je nap. sí ový server, uºívaného výhradn pro ú ely provozování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na jiných po íta ích v rámci interní po íta ové sít. Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT neoprav uje sdílet nebo pouºívat softwarový produkt sou asn na více neº jednom po íta i. A.2 Popis dal²ích práv a omezení - Omezení týkající se zp tné analýzy, dekompilace a p evodu ze strojového kódu. Zp tná analýza, dekompilace a p evod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou povoleny, s výjimkou a v rozsahu innosti, která je výslovn povolena p íslu²ným zákonem a jeº má p ednost p ed tímto omezením. - D lení komponent. Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze odd lovat pro pouºití na více neº jednom po íta i. - Úpravy programu. Program je uºivateli k dispozici tak, jak byl autorem vytvo en, tudíº uºivatel nem ºe poºadovat na autorovi bezplatné úpravy nebo roz²í ení funkcí programu. 37

38 38 DODATEK A. LICENƒNÍ PODMÍNKY - Odpov dnost za ²kodu. Spole nost Jantar Servis nenese odpov dnost za nesprávné pou- ºívání programu, za nesprávnou interpretaci jeho dat, za ²kody, které vznikly na základ pouºití, nebo nemoºnosti program pouºít, za ²kody zp sobené za b hu programu, zejména p i kolizi s jinými programy pracujícími ve výpo etním systému uºivatele, ²kody ze ztrát zisku z podnikání, p eru²ení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv dal²í nan ní ztráty. - Pronájem. SOFTWAROVÝ PRODUKT nelze pronajímat ani prop j ovat. - P evod software. Ve²kerá svoje práva v rámci licen ní smlouvy pro koncového uºivatele smíte trvale p evést za p edpokladu, ºe si neponecháte ºádné kopie, p evedete celý SOFT- WAROVÝ PRODUKT (v etn v²ech komponent, médií a ti²t ného materiálu, v²ech aktualizovaných verzí software, této licen ní smlouvy pro koncového uºivatele a p ípadn osv d ení o autenti nosti) a za p edpokladu, ºe nabyvatel souhlasí s podmínkami této licen ní smlouvy pro koncového uºivatele. Pokud SOFTWAROVÝ PRODUKT p edstavuje aktualizovanou verzi (tzv. "upgrade"), sou ástí jakéhokoliv p evodu musí být i v²echny p edchozí verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. - Zru²ení smlouvy. Bez omezení dal²ích práv m ºe spole nost Jantar servis zru²it tuto licen ní smlouvu pro koncového uºivatele, pokud tento nesplní její podmínky. V tomto p ípad musíte zni it v²echny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a jeho komponent. A.3 Autorská práva Ve²kerá vlastnická a autorská práva týkající se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (v etn, ale bez omezení na jakékoli zobrazení, fotograe, animace, obrazové záznamy, zvukové záznamy, text a symboly, jeº jsou sou ástí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jakoº i ti²t ný materiál dodávaný se softwarovým produktem a jakékoli kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, jsou majetkem spole nosti Jantar servis. SOFTWAROVÝ PRODUKT je chrán n autorskými zákony a ustanoveními mezinárodních smluv. To znamená, ºe se softwarovým produktem musíte zacházet jako s kaºdým jiným materiálem podléhajícím autorským práv m, s následujícími výjimkami, které vám umoº ují bu : - zhotovit jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU výhradn pro záloºní nebo archivní ú ely nebo - instalovat SOFTWAROVÝ PRODUKT na nejvý²e jeden po íta, a to za p edpokladu, ºe si ponecháte originál výhradn pro záloºní nebo archivní ú ely. P ípadnou doprovodnou dokumentaci k softwarovému produktu nesmíte kopírovat.

39 Obsah 1 Úvod 3 2 Instalace Licen ní soubor První p ihlá²ení Demoverze Hlavní okno programu Záloºka Zákazníci Zákazníci Objekt Instalovaný systém Provedené kontroly Naplánované kontroly Nastavení Stupn zabezpe ení Typy objekt Typy systém Systémy Pásma Pracovníci Typy kontrol/oprav PCO Prvky EZS Typy zón EZS Nastavení Licence Pr vodce vloºením zákazníka Pr vodce vloºením kontroly Editace kontroly Automatické plánování Subsystémy Tipy a triky Tisk do PDF souboru A Licen ní podmínky 37 39

40 40 OBSAH A.1 Ud lení licence A.2 Popis dal²ích práv a omezení A.3 Autorská práva

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod 1. Úvod...2 1.1 O programu...2 1.1.1 Historie...2 1.1.2 Použití...2 1.1.3 Nezbytná konfigurace PC a verze operačního systému...2 2. Instalace...2 2.1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011

Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011 Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011 1 Úvod Cílem této práce, tvo ené v rámci p edm tu Návrh uºivatelského rozhraní, je navrhnout uºivatelské rozhraní set-top boxu (zobrazené

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Software IS Řízení stavebních zakázek

Software IS Řízení stavebních zakázek Software IS Řízení stavebních zakázek Stručný popis Informačního systému řízení zakázek Hlavní cíl - sledování zakázky od jejího mapování, získání, realizaci, dokončení a běhu záručních lhůt. Obsah a rozsah

Více

KNIHY 2.0. (Program pro evidenci knih a jejich výpůjček)

KNIHY 2.0. (Program pro evidenci knih a jejich výpůjček) KNIHY 2.0 (Program pro evidenci knih a jejich výpůjček) Tento program dokáže vést kompletní evidenci o knihách a o jejich výpůjčkách. Umožňuje uchovávat data o knihách (autor, název, cena, klíčová slova

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

POKYNY PRO PLATBY FINANČNÍ MECHANISMUS EHP A NORSKÝ FINANČNÍ MECHANISMUS 2004-2009. (1.revize - 21.června 2007)

POKYNY PRO PLATBY FINANČNÍ MECHANISMUS EHP A NORSKÝ FINANČNÍ MECHANISMUS 2004-2009. (1.revize - 21.června 2007) PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO PLATBY FINANČNÍ MECHANISMUS EHP A NORSKÝ FINANČNÍ MECHANISMUS 2004-2009 (1.revize - 21.června 2007) Ministerstvo financí- Centrum pro zahraniční pomoc Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit dostupnost a instalace MSSF Benefit bude dostupný ke stažení na stránkách www.kr-olomoucky.cz

Více

Geometrické plány (1)

Geometrické plány (1) Geometrické plány (1) Geometrické plány Ing. Tomáš Vacek - VÚGTK, v.v.i. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE dle ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 121/2000 Sb. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ LICENČNÍ SMLOUVY 1.1 Veškerá práva ve smyslu ust. 2358 a násl. zákona č.

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

Popis programu. Můj PVS. verze pro ESO 9 PAM ELDP + PRIHL. Pro komunikaci s Portálem veřejné správy.

Popis programu. Můj PVS. verze pro ESO 9 PAM ELDP + PRIHL. Pro komunikaci s Portálem veřejné správy. Popis programu Můj PVS verze pro ESO 9 PAM ELDP + PRIHL Pro komunikaci s Portálem veřejné správy. Tvorba Evidenčních listů důchodového pojištění a Přihlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění pro Českou

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY SSZ Investi ní akce malého rozsahu - strojní; ást EPS Podlimitní ve ejná zakázka Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb.,

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

verze 12.2 - Uživatel akceptuje návrh Smlouvy zaslané mu Poskytovatelem, anebo

verze 12.2 - Uživatel akceptuje návrh Smlouvy zaslané mu Poskytovatelem, anebo Všeobecné obchodní podmínky dodávky a užívání ekonomického systému PREMIER system společnosti PREMIER system a.s. sídlem Praha, Uhříněves, Saturnova 1197/1, PSČ 10400 IČ 25820516 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Město Městský úřad Česká Třebová SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení,

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru

Více

Portál vedoucího pracoviště

Portál vedoucího pracoviště Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě Portál vedoucího pracoviště Svazek 8 Verze: 2.14 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) s názvem Dodávka optického mikroskopu

Více

Portál pro podávání žádostí o podporu je spuštěn na adrese https://mseu.mssf.cz/.

Portál pro podávání žádostí o podporu je spuštěn na adrese https://mseu.mssf.cz/. 1. Základní informace o MS2014+ 1.1. Kde se portál nachází Portál pro podávání žádostí o podporu je spuštěn na adrese https://mseu.mssf.cz/. 1.2. Informace o přípravě a realizaci portálu Jedná se o jednotný

Více

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov Komenského 82/14, 796 01 Prostějov Prostějov 1 tel.: 582302511, fax: 585552401, e-mail: kp.prostejov@cuzk.cz V Prostějově dne 21.12.2015

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK2 Hodina: 47-50 Číslo: III/2 5. Wi-Fi

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců Informační systém o státní službě (ISoSS) Název dokumentu: Verze dokumentu: 1.2 (z 9. 12. 2015) Strana: 1/35 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Popis revize Změny označeny 1.0

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

ZW3D Tréninkový manuál pokročilá animace sestavy

ZW3D Tréninkový manuál pokročilá animace sestavy ZW3D Tréninkový manuál pokročilá animace sestavy Autorské právo a ochranná známka Autorské právo ZWCAD Software Co., Ltd.2013. Všechna práva rezervována. Floor 4, NO.886, Tianhe North Road, Guangzhou 510635

Více

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Obsah 1. První spuštění... 2 1.1 Hlavní (výchozí) stránka ovládací aplikace... 5 1.2 Světla... 8 1.3 - Přehled teplot (Climate)... 9 1.4 Scény (hromadné

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) Všeobecné obchodní podmínky E-SHOPu Národního geoportálu INSPIRE (dále

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (ze dne 6. prosince 2006) Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst. 6 zákona č.

Více

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011 Manuál pro WebRSD verze 2.0 z 14. 10. 2011 Tento manuál je inovací předchozího manuálu z 15. října 2005. Je vytvořen, aby pomáhal vedoucím soutěží prezentovat výsledky a další informace na webu ŠSČR. Ke

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 45 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK 25639/2013-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis

Více