POZVÁNKA. svolává. Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U Společnosti DOPLA PAP a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA. svolává. Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U Společnosti DOPLA PAP a.s."

Transkript

1 POZVÁNKA Představenstvo společnosti DOPLA PAP a.s. se sídlem Pod Svatoborem 41, Sušice II, Sušice, IČ zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 194 Pořad jednání valné hromady: svolává Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U Společnosti DOPLA PAP a.s. na v 9:00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení Jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014, o stavu jejího majetku a programu rozvoje 3. Projednání roční účetní závěrky, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok Zpráva dozorčí rady a vyjádření k roční účetní závěrce za rok Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 Návrh usnesení Valná hromada schvaluje: a) Roční účetní závěrku za rok b) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši tis. Kč, který bude po přídělu do sociálního fondu 150 tis. Kč přeúčtován na nerozdělený zisk minulých let v hodnotě tis. Kč. 6. Rozhodnutí o rozpuštění rezervního fondu a o způsobu jeho vypořádání Návrh usnesení Valná hromada schvaluje: a) Rozhodnutí o rozpuštění rezervního fondu podle stavu k datu řádné účetní závěrky k b) Výplatu prostředků z rozpuštěného rezervního fondu v hodnotě tis. Kč akcionářům společnosti a to postupem shodným s postupem při výplatě dividend. 7. Projednání zprávy představenstva k vyloučení přednostního práva na upisování akcií dle 488 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v souvislosti s návrhem na zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem pro vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií je zejména přínos konkrétního upisovatele společnosti FINEST S. P. A., v jehož prospěch se přednostní právo vylučuje. Společnost FINEST S. P. A. se sídlem v Itálii, PORDENONE (PN), VIA DEI MOLINI, 4, CAP 33170, je firma, která podporuje hospodářskou spoluprtáci se zeměmi střední a východní Evropy, alkánu, Ruska atd., získává základní kapitál mezinárodně orientovaných firem v jakémkoliv odvětví a podílí se na jejich projektech vedoucích k jejich rozvoji a možnosti uplatnění na globálním trhu. FINEST S. P. A. v minulosti již jednou vystupoval jako akcionář společnosti DOPLA PAP a.s. a formou zvýšení základního kapitálu poskytl v roce 2009 finanční zdroje v celkové hodnotě tis. Kč na významný investiční program, zařazený do dotačních programů EU, představující modernizaci a rekonstrukci ve společnosti. Stejně jako v minulosti je zvýšení zakladního kapitálu touto firmou důležitým zájmem společnosti DOPLA PAP a.s. i jejích akcionářů a související vyloučení přednostního práva pro stávající akcionáře nepovede k rozporu s jejich zájmy.

2 Návrh usnesení Valná hromada rozhodla: a) Vyloučit přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií dle 488 zákona o obchodních korporacích. b) Využít možnosti zvýšení základního kapitálu společností FINEST S. P. A. úpisem ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) v zaknihované podobě s emisním kursem jedné akcie 1.561,26 Kč (slovy: jeden tisíc pět set šedesát jedna korun českých dvacet šest haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. 8. Projednání a schválení návrhu rozhodnutí představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti DOPLA PAP a.s. Návrh usnesení I. Valná hromada rozhodla: a) O zvýšení základního kapitálu o ,00 Kč (slovy: osm milionů osm set sedm tisíc korun českých) upsáním ks kmenových akcií na majitele (doručitele) o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v zaknihované podobě, s nimiž budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi, akcie nebudou registrovány podle zvláštního právního předpisu, upisování akcií nad částku ,00 Kč se nepřipouští. b) Že všechny akcie budou upsány společností FINEST S. P. A., Itálie 1. místem úpisu je sídlo společnosti DOPLA PAP a.s., Pod Svatoborem 41, Sušice II, Sušice, kancelář č.111/přízemí, 2. lhůta pro úpis akcií bude trvat dva týdny a počátek bude upisovateli oznámen písemně, upsat akcie lze každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hodin, 3. emisní kurs akcií činí 1.561,26 Kč (slovy: jeden tisíc pět set šedesát jedna korun českých dvacet šest haléřů) za jednu novou akcii, 4. upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, 5. upisovatel je povinen splatit jednorázově celý emisní kurs jím upsaných akcií na účet společnosti číslo /2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., nejpozději do dvou dnů po uplynutí lhůty pro upisování. II. Valná hromada ukládá představenstvu, aby: 1. se bez zbytečného odkladu ujalo výkonu pravomocí vyplývajících z podmínek pro upisování akcií a zabezpečilo optimální podmínky pro úpis, 2. postupovalo způsobem uvedeným ve stanovách a v právních předpisech a činilo i jiné úkony nezbytné k zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, 3. zabezpečilo sloučení nové emise se stávající emisí v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.. 9. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování Návrh usnesení Valná hromada schvaluje: a) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s panem Renato Levadou b) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s panem Carlo Levadou c) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a generálního ředitele s panem Stanislavem Karasem d) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Josefem Maršátem e) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s paní Evou Dankovou f) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Štefanem Malagou

3 10. Ukončení valné hromady výsledky hlasování Registrace akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby, musí předložit též originál (popř. ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku zmocnitele, ne starší jak tři měsíce. Náklady spojené s účastí na valné hromadě hradí každý účastník sám. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění a ostatní dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti a jsou též k dispozici v sídle společnosti, v sekretariátu generálního ředitele, v pracovních dnech od vždy od 8:00 do 13:00 hodin, do dne konání valné hromady. Představenstvo DOPLA PAP a.s.

4 DOPLA PAP a.s. Řádná valná hromada v Sušici 10. června 2015 Příloha k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY DOPLA PAP A.S. 1. Valné hromady jsou oprávnění zúčastnit se akcionáři společnosti: - majitelé zaknihovaných akcií na majitele, kteří jsou k rozhodnému dni uvedenému na oznámení o svolání valné hromady zapsáni v registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, - jejich oprávnění zmocněnci, - členové představenstva a dozorčí rady. Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci organizačního týmu valné hromady. 2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zmocněnec prokáže svoji totožnost platným průkazem totožnosti, vyplní do listiny přítomných své rodné číslo (cizinec číslo pasu) a na listinu přítomných se zároveň podepíše. Zmocněnec fyzické osoby při prezenci navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby. Pokud se valné hromady za právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, předloží výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu) nebo úředně ověřenou kopii ne starší jak tři měsíce. Zmocněnci akcionářů právnických osob prokáží svoji totožnost platným průkazem totožnosti a odevzdají plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo úředně ověřenou kopii ne starší jak tři měsíce. 3. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen se odepsat z prezence a odevzdat nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy prezenční listiny. 4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zmocněnců akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat. Pokud nebude valná hromada v době zahájení schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení za jakéhokoliv počtu přítomných akcionářů. 5. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady. 6. Po zahájení seznámí zahajující valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezence, prvního hlasování a zápisu do doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží ke schválení návrh jednacího a hlasovacího řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda převezme řízení valné hromady.

5 7. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zmocněnců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise o valné hromadě. 8. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty, opatřené pod vlastním textem čitelným podpisem oprávněného předkladatele a jeho rodným číslem, cizinci číslem pasu (bez těchto určení nelze příspěvek valné hromadě předložit), podávají akcionáři nebo jejich zmocněnci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady písemně předáním do informačního střediska. V záhlaví je nutno vyznačit, zda-li jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest. Akcionář může požádat i o ústní vystoupení, jehož obsah může předat do zápisu o valné hromadě písemně. 9. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a návrhy, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání. 10. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích a protinávrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Nejdříve se hlasuje o návrhu akcionáře. 11. Akcionáři a jejich zmocněnci hlasují hlasovacími lístky, na které vyplní rodné číslo, cizinci číslo pasu a podepíší se. Na hlasovacím lístku vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko PRO. Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko PROTI, pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko ZDRŽEL SE u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá hlasovací lístek. Nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný. Za neplatné jsou považovány roztrhané či jinak znehodnocené hlasovací lístky (tj. s nečitelnými informacemi). Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (dále jen skrutátor). Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zmocněncem) potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátora o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis. Pouze k bodu l pořadu valné hromady probíhá hlasování aklamací (tj. zvednutím ruky akcionáře s vyplněným hlasovacím lístkem) a současně hlasovacími lístky. 12. Skrutátor po každém hlasování sebere hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu zahajující informuje o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise o valné hromadě. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají skrutátorovi po jejich vyplnění. 13. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu o valné hromadě nebo jeho části. 14. Zahajující i předseda valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Zahajující i předseda valné hromady jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním hrubě narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady.

6 15. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady. Návrh usnesení valné hromady Valná hromada schvaluje předložený návrh Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti DOPLA PAP a.s. tak, jak byl navržen v písemném materiálu představenstvem.

7 DOPLA PAP a.s. Řádná valná hromada v Sušici 10. června 2015 Příloha k bodu č. 2 pořadu valné hromady ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 O STAVU JEJÍHO MAJETKU A PROGRAMU ROZVOJE ÚVOD Uplynulý rok 2014 nebyl pro společnost DOPLA PAP tak komplikovaný po stránce ekonomiky a prodeje jako v předcházejícím roce. Výsledky naznačují, že ekonomická situace se stabilizovala a společnost se postupně dostávala ze složité situace v letech a pak ještě odezvy v roce Výjimku vytváří rok 2012, kdy došlo k výkyvu v pozitivním smyslu jak ve výrobě, prodeji, tak i v obecných podmínkách ekonomiky. Především se pozitivně projevila stabilita cen surovin a energie na trhu a následně se toto odrazilo i v cenové a obchodní politice společnosti DOPLA PAP. Pro společnost DOPLA PAP a.s. bylo velmi významné, že se udržela po celý uplynulý rok zvýšená poptávka po výrobcích společnosti na trhu Evropy a meziroční nárůst prodeje výrobků o 6,7 % prokazuje stabilní pozici naší společnosti na trhu. Na ekonomiku společnosti měl velký vliv poměrně stabilní kurz Kč vůči EUR. V průběhu roku 2014 se vcelku dařilo rovnoměrně plnit prodejní cíle a výroba bez výrazných problémů dokázala zajistit potřebné zboží v požadovaných termínech, kvalitě a sortimentu. Pozitivní vliv na celkovou ekonomiku DOPLA PAP a.s. mělo především zvládnutí technologie máčené kartonáže a rovněž stabilnější provoz velkokapacitní linky OMV na výrobu pohárků z plastu PP. V obou případech se zvýšilo časové využití této technologie. U produkce máčené kartonáže se podařilo splnit přijaté zakázky a současně se odstranily poslední technické a technologické problémy. Ve svém důsledku se pro rok 2015 vytvořily reálné předpoklady plynulé výroby v požadované kvalitě a efektivnosti produkce. V roce 2014 především velmi dobře dopadlo ověření těchto výrobků na trhu z pohledu kvality. Postupně se začaly zvyšovat dodávky a celkový výsledek je, že celá výrobní linka již byla využita na 50 % instalované kapacity. Pro další rok 2015 je technicky připravena na standardní plynulou produkci. Linka na výrobu pohárků z polypropylénu (OMV) prošla v uplynulém roce rekonstrukcí a po dokončení této opravy začala plnit očekávané výkony v produkci nápojových pohárků. I tady lze očekávat v dalším období výrobu, která bude splňovat kvalitativní i výkonové požadavky. Novým přínosem bylo i zprovoznění tvarovací linky TFT 6 na výrobky z polypropylénu, tácky v různém barevném provedení, které se začínaly velmi dobře uplatňovat na trhu jako inovativní produkt a pro další období se jeví jako velmi perspektivní výrobek. Celková zlepšená ekonomická situace společnosti v roce 2014 nebyla výrazněji ovlivněna v závěru roku snížením prodeje a produkce jako reakce na snížené požadavky trhu. I když v průběhu roku docházelo k pohybu prodeje v určité cykličnosti, důsledky nebyly již tak výrazné jako v předcházejících letech. To se projevilo i v ekonomice společnosti za uplynulý rok 2014, kdy se meziročně zvýšil ukazatel EBDIT o 39,1 %. Hodnocení programu pro rok Úvodem se vraťme do roku 2012, kdy jsme zaznamenali jistý optimismus ve zlepšení hospodaření společnosti, ale následující rok 2013 ve svém výsledku jednoznačně potvrdil, že ekonomika trhu se ještě plně nevzpamatovala z útlumu. Přesto, že společnost DOPLA PAP do konce roku 2013 dokončila a uvedla do provozu nové výrobní kapacity - ať již to byla výroba

8 máčené kartonáže a zprovoznila se nová vysokokapacitní linka na výrobu pohárků z polypropylenu a tvarovací stroj na produkci plochého zboží rovněž na bázi PP- nebyly dosaženy v tomto období žádoucí výsledky. Teprve výsledky za rok 2014 naznačují, že turbulence všeobecné ekonomické krize se uklidnila a po cca pěti letech tohoto složitého období se ekonomika společnosti DOPLA PAP opět dostává do očekávané úrovně. V roce 2014 se začalo, a především v dalších letech se očekává, zúročení vložených investic v předcházejícím období zvýšením produktivity práce a kapacity výroby a prodeje. Cílem pro rok 2014 bylo zapojení nových výrobních kapacit k zajištění potřeb prodeje. Stanovené úkoly valnou hromadou se splnily. Stabilizovala se produkce máčené kartonáže, vyřešily se technické a technologické problémy a byl připraven k prodeji požadovaný sortiment v odpovídající kvalitě. Nová linka na výrobu pohárků (OMV) zvýšila výrobní kapacitu a postupným doplněním nástrojů přebírá větší rozsah produkce. Plné zprovoznění informačního systém Galileo umožnilo zvýšit efekt řízení společnosti. Velký pozitivní význam má zapojení společnosti DOPLA PAP a.s. do koordinace výroby a prodeje se společnostmi skupiny DOPLA IT. Celkově lze hodnotit uplynulý rok 2014 jako období stabilizace společnosti a ekonomického posílení. Toto je dobrým východiskem pro rozvoj společnosti v dalších letech. Podnikatelské aktivity Prodej Tržby za vlastní výrobky vzrostly proti předcházejícímu roku o 6,7 % především díky nárůstu prodejních cen v reakci na nárůst cen surovin, které byly v případě exportů podpořeny oslabením kurzu CZK vůči EUR v závěru loňského roku. Pozitivně se v nárůstu tržeb projevilo také zahájení výroby a prodeje nových segmentů v oblasti jednorázových obalů výrobků z buničiny a exkluzivní řady PP výrobků X-tabels. Jelikož i nadále pokračoval pokles prodeje nápojových pohárků pro manuální použití v důsledku expanze výrobců z Balkánu do dalších zemí EU, bylo rozhodnuto o investicích do výrobků a tržních segmentů s vyšší přidanou hodnotou, jakými jsou automatové pohárky SQUAT pro trh UK, pivní pohárky ½ a 1 Pinta a víčka s vysokou transparencí. Přínos těchto investic se plně projeví v roce Díky rozšíření portfolia a vysoké flexibilitě ve výrobě a dodávkách obalů pro mlékárenský průmysl se daří zvyšovat prodeje i v tomto tržním segmentu. Nákup surovin V roce 2014 se nevyskytly problémy z hlediska zajištění potřebného množství materiálu a surovin pro výrobu. Velká pozornost byla věnována výběru dodavatelů jak z hlediska kvality nabízeného materiálu, tak i z hlediska ceny. Toto umožnovala právě situace relativně dostatečné nabídky ze strany dodavatelů. Nákup suroviny PS se však zkomplikoval v okamžiku, kdy jeden z klíčových dodavatelů v první polovině roku 2014 neočekávaně změnil dodací podmínky materiálu pro naši společnost s důsledkem výrazného omezení dodávek polystyrenu ze strany tohoto dodavatele. Díky pružné a účinné kooperaci nákupu materiálu ve skupině DOPLA došlo velice rychle k výběru nového dostatečně velkého dodavatele PS. Byly tak zajištěny dodávky jak z hlediska požadované kvality nabízeného materiálu, tak i z hlediska ceny a obchodních podmínek. Včasným uzavřením dohody o spolupráci nedošlo k omezení výroby. V uplynulém roce 2014 se nadále výrazně projevila skutečnost, že se rozevíraly cenové rozdíly mezi nákupní cenou polystyrénu (PS) a polypropylénu (PP) a to v neprospěch PS. Tento rozdíl v nákupních cenách surovin přiměl následně zákazníky našich výrobků, aby se přiklonili k nákupu výrobků z materiálu PP. Dodávky PP pro zvýšenou plynulou produkci se podařilo zajistit bez větších problémů.

9 Každá skupina materiálu měla v průběhu roku 2014 svůj vlastní odlišný vývoj nákupní ceny. Polystyren se důsledkem nedostatečných kapacit výrobců držel neustále na relativně vyšších cenách. Naopak cena polypropylenu byla po celý rok stabilnější v nižší cenové úrovni. Počátek roku 2014 zaznamenal mírný nárůst cen všech základních přímých surovin a materiálů. Cenová hladina surovin, polypropylenu i polystyrenu, byla v průběhu prvního čtvrtletí roku pravidelně zvyšována. Od poloviny roku 2014 došlo na trhu ke stabilizaci. Cena obou, pro výrobu hlavních komodit (PS a PP), vystoupala na své maximum ve II. Q Vzájemný rozdíl vysoké ceny polystyrenu a ceny polypropylenu byl na konci roku až 600 /t. Závěrem roku však nečekaně dochází ke snížení nákupních cen jak u PS, tak i u PP a do roku 2015 vstupují s výrazně nižší cenovou hladinou proti předcházejícímu roku. Při zajišťování nákupu surovin jsme více využili větší nabídky dodavatelů a začali více nakupovat materiály i od dalších evropských dodavatelů na bázi smluvních spotových měsíčních cen. Více jsme odzkoušeli nové typy materiálů ze zemí východní Evropy a v některých případech se bude po provedených úspěšných zkouškách tento materiál zařazovat do seznamu dodavatelů vhodných surovin k výrobě. Zprovozněním nové technologie výroby z máčené buničiny se rozšířily potřeby výroby na další surovinu buničinu. Prioritou bylo získat co největší přehled o potenciálních výrobcích v České republice nebo na Slovensku, kvalitě tohoto materiálu a logistických podmínkách. Objemy nákupu nebyly v tomto období roku 2014 vysoké, ale byl splněn cíl zajistit pravidelné nákupy suroviny pro tuto technologii. Ekonomika Ekonomické výsledky společnosti DOPLA PAP a. s. v roce 2014 vykazují proti předchozímu roku nárůst tržeb za vlastní výrobky o 6,7 %, což je důsledek zvýšeného prodeje jak stávajícím tak i novým zákazníkům. Pokud hodnotíme hlavní nákladovou položku, spotřebu materiálu u plastové výroby, dochází v roce 2014 oproti roku 2013 jen k mírnému nárůstu průměrných cen základních surovin, polystyrenu a polypropylenu. Průměrná cena polystyrenu v CZK/kg vzrostla proti roku 2013 o 2,31 % a polypropylenu o 0,63 %. V roce předchozím, v roce 2013, průměrná cena polystyrenu v CZK/kg vzrostla proti roku 2012 o 11,79 % a polypropylenu o 3,68 %. V ekonomice společnosti v roce 2014 se tedy především díky tomuto vývoji cen hlavních surovin podíl výkonové spotřeby na celkových výkonech snížil proti úrovni roku 2013 o 2,98 %. Přidaná hodnota se proti roku 2013výrazně zvýšila o 22,8 %. Osobní náklady meziročně vzrostly o 1,26 mil. Kč, tj. o 1,88 % a průměrný počet pracovníků o 2. Výše průměrného výdělku se zvýšila o 0,89 %. V oblasti provozní ještě mezi významnější náklady za rok 2014 patří vytvořená rezerva na bonusy v hodnotě 1,5 mil. Kč na základě splnění vybraných ekonomických ukazatelů pro jejich přiznání, opravná položka na zásoby ve výši 1,07 mil. Kč a 3,47 mil. Kč odpis pohledávek, které byly uhrazeny pojišťovnou. Provozní výsledek hospodaření v roce 2014 proti předchozímu roku vzrostl z 11,376 mil. Kč na 29,230 mil. Kč. Pokud jde o hodnocení vývoje finančních nákladů a výnosů v uplynulém období, finanční výsledek hospodaření, který v roce 2014 činí 8,87 mil. Kč, což představuje proti roku 2013 nárůst o 13,43 %, nejvíce ovlivňují nákladové úroky v hodnotě 10,833 mil. Kč, výnosové úroky, plynoucí především z půjček ve skupině ve výši 0,92 mil. Kč, získaný finanční dodavatelský bonus 1,07 mil. K a přijaté dividendy z dceřiné společnosti PAP-POL Sp. z o.o. v hodnotě 0,53 mil. Kč. Společnost uzavřela rok 2014 dosažením účetního zisku po zdanění ve výši 15,891 mil. Kč. Celková aktiva a pasiva společnosti se proti roku 2013 snížila nevýznamně, jen o 1 %. Voběžných aktivech dochází především k poklesu hodnoty krátkodobých pohledávek a zásob, naproti tomu u krátkodobého finančního majetku k nárůstu. V pasivech cizí zdroje poklesly především v oblasti úvěrů, hodnota zadluženosti v roce 2014 činí 48,7 % a ve srovnání s rokem 2013 se snížila o cca 3,25 % a porovnáme-li hodnotu zadluženosti v roce 2013, která byla 51,96 % s rokem 2012 i v tomto roce se snížila o cca 2,8 % a to především díky snížení závazků vůči mateřské společnosti.

10 Investice V roce 2014 dosáhly realizované investice finančního objemu tis. Kč. Nejvýznamnější akce byly: Rekonstrukce celého systému extruzní a tvarovací linky OMV76 na výrobu pohárků z polypropylénu v celkové hodnotě tis. Kč. U této rekonstrukce byla především důležitá úprava řídícího systému. Dále se realizoval nákup na leasing kompresoru GA 315 v hodnotě tis. Kč a jeho instalace a dovybavení ve výši 411tis. Kč. Realizací této investiční akce bylo sledováno posílení celkové kapacity výroby tlakového vzduchu s dalším přínosem ve využití odpadního tepla pro vytápění objektů firmy. Významnou investiční akcí bylo rovněž propojení tvarovacího stroje na kelímky Illig II s rekonstruovaným extruderem od vyřazené tvarovací linky na pohárky Kiefel. Vznikla tak další výrobní linka v in-line systému (výroba folie a následné tvarování) jak na výrobu pohárků, tak především na posílení potřebné kapacity pro výrobu kelímků pro potravinářský program - celková hodnota této investice byla tis. Kč. Ke stávajícímu tvarovacímu stroji TFT 6 (na výrobu plochého zboží z polypropylénu), zařazenému do majetku v hodnotě tis. Kč byl pořízen předehřev za 525 tis. Kč ke stabilizaci kvalitní produkce. Vedle výše uvedených větších akcí byla v uplynulém období realizována řada menších investic, především do nástrojového vybavení. Potřeba nových nástrojů je reakcí na požadavky zákazníků, dále se sleduje zvýšení kapacity tvarování v žádaných výrobcích nebo jako obnova vyhospodařeného vybavení. Nejvýznamnější investicí tohoto charakteru byl v roce 2014 nástroj Illig kelímek průměr 95 mm v hodnotě tis. Kč. Ostatní investice realizované v roce 2014 v hodnotě tis. Kč tvoří pak především finančně ne příliš významná technická zhodnocení nástrojů a strojů, která jsou však pro společnost velice důležitá, neboť slouží k rozšíření výrobního sortimentu a splnění požadavků zákazníků a jiné drobné investice. Dceřiné společnosti Polská republika PAP-POL Sp. z o. o. Společnost PAP-POL Sp. z o o., jejímž stoprocentním vlastníkem je DOPLA PAP a.s. působila v roce 2014 pouze jako nájemce objektu pro firmu ART PLAST POLSKA. Obchodní aktivity se soustředily právě do této společnosti, kde je spoluvlastníkem i DOPLA PAP a.s.. ARTPLAST POLSKA V roce 2011 vedení skupiny DOPLA rozhodlo o spoluúčasti na nové obchodní společnosti ARTPLAST POLSKA, od roku 2014 s podílem 23 % na základním kapitálu, za účelem zvýšení obchodních aktivit na těchto trzích prodejem zboží všech společníků. V roce 2014 prodala tato společnost výrobky z DOPLA PAP a.s. v hodnotě tis. Kč, v roce 2013 to bylo tis. Kč. Itálie ISAP Packaging S.p.A. V této společnosti vlastní od roku 2006 DOPLA PAP a.s. podíl v hodnotě 40 %. Díky výrobě homogenního sortimentu obě společnosti vzájemně spolupracují při zajišťování zákaznických dodávek pro evropské odběratele.

11 Česká republika Pulp5 s.r.o. Společnost založená v roce 2011, v roce 2012 investovala do technologie. Byla zakoupena linka na přípravu směsi máčené kartonáže a dále tři lisy k výrobě obalů jednorázového použití. Zařízení bylo uvedeno do testovacího provozu v závěru roku Ověřovací provoz trval i v průběhu roku 2013 a od října 2013 byla technologie pronajata společnosti DOPLA PAP a.s. V roce 2014 společnost DOPLA PAP a.s. na této technologii vyrobila a prodala výrobky ve výši tis. Kč. Konsolidované výsledky Konsolidaci za skupinu provádí společnost DOPLA S.p.A.. Za rok 2014 byly ve skupině dosaženy celkové tržby ve výši cca 131,2 mil. EUR. Program pro rok Posuzujeme-li výsledky v roce 2012, který naznačil jistý optimismus ve zlepšení hospodaření společnosti, přičemž rok 2013 ve svém výsledku naopak jednoznačně potvrdil, že ekonomika trhu se v tomto období ještě plně nevzpamatovala z útlumu, pak rok 2014 signalizuje budoucí pozitivní vývoj. Pro společnost DOPLA PAP uplynulý rok 2014 byl v porovnání s předcházejícím vývojem ekonomiky velice pozitivní a významný. Především se stabilizovala produkce na nových výrobních linkách technologie máčené kartonáže a velkokapacitní lince k výrobě polypropylénových pohárků OMV. Naplnily se předpoklady, že v roce 2014 tyto investice budou přínosem v ekonomice společnosti. Investiční program v tomto roce byl zaměřen na stabilizaci produkce, udržení požadované kvality a posílení energetických zdrojů. Další úkoly v roce 2015 / 2016 jsou Podchytit zvýšený zájem o výrobky naší společnosti na trhu České republiky v oblasti mlékárenství. Výrobu technologií máčené kartonáže provozovat v plném rozsahu a připravit podmínky pro rozhodnutí o případném dalším zvýšení výrobní kapacity. Nová linka na výrobu PP pohárků přebere rozhodující objem produkce v tomto sortimentu a umožní uvolnit kapacitu stávajících linek, které tuto výrobu zajišťovaly pro zvýšení produkce kelímků pro mlékárenský program. Informační systém Galileo plní svoji funkci a v roce 2015 budou funkční programy určené pro řízení a využití analytických informací a ekonomických modelů řízení společnosti. V oblasti investic bude společnost připravovat koncepčnější program modernizace a zvýšení výrobní kapacity s využitím možnosti finančních dotací v rámci programů EU. Bude se jednat o projekty týkající se tvarování, výroby folie extruze, možnost zvýšení produkce máčené kartonáže a řady další energetických programů a v neposlední řadě i modernizaci nástrojového vybavení. ZÁVĚR Představenstvo usuzuje, že z pohledu dlouhodobějšího hodnocení ekonomiky společnosti je reálný trend zvyšování produkce a prodeje v dalších letech. K vytvoření podmínek k naplnění těchto cílů bude vedení společnosti připravovat programy rozvoje v souladu s koncepční strategií celé skupiny DOPLA Italy.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962 konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady:

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady: Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Registrace: Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVNKA NA MIMOŘDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. IČ: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 Holešovice, zapsaná v obchodním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

s v o l á v á Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U a k c i o n á ř ů,

s v o l á v á Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U a k c i o n á ř ů, Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1 IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 s v o l á v á Ř Á

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 IČ O : 2 5 04 55 04, D IČ : C Z 25 04 55 04 : 482 423 111*, fax : 485 130 398, e -m ai l: info@csadl b.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti ZEAS Podhorní Újezd a.s., IČ 647 89 306, se sídlem Podhorní Újezd 119, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice, zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

V Pardubicích dne 28. 5. 2015. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. Vážený akcionáři,

V Pardubicích dne 28. 5. 2015. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. Vážený akcionáři, Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu.

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu. Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ 45147833 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1471 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více