Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost"

Transkript

1 Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ , se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5114, svolává valnou hromadu akcionářů akciové společnosti, která se bude konat dne v 15:30 hodin v sídle společnosti na adrese Blansko, Pražská 1602/7, PSČ Jedná se o řádnou valnou hromadu. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů 3. Schválení převodu akcií 4. Zvýšení základního kapitálu 5. Změna stanov v čl. 5 odst Změna stanov v čl Závěr valné hromady Návrhy usnesení a jeho zdůvodnění: K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Předsedou valné hromady se volí Ing. Miroslav Růžička. Zapisovatelem se volí Radek Pernica. Ověřovatelem zápisu se volí Antonín Oujezdský. Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Radek Pernica. Navržené osoby jsou vybrány z osob, které budou přítomny a které mají zkušenosti s průběhem valné hromady. K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Valná hromada schvaluje převod všech akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ , se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 67801, vlastněných akcionářem společnosti, panem Božetěchem Oujezdským, nar , bytem Valchov 5, PSČ , tj. 40 kusů akcií společnosti čísel 41 až 50, 91 až 100, 141 až 150 a 191 až 200, série 01, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, 20 kusů akcií společnosti číslo 1208 až 1227, série 02, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, 30 kusů akcií společnosti číslo 61 až 90, série 02, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč,

2 celkem tedy akcií o celkové jmenovité hodnotě ,- Kč, na společnost AUTOS, spol. s r.o., IČ , se sídlem Kunštát, Palackého 157, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Převod akcií společnosti podléhá dle ustanovení čl. 5., odst stanov společnosti souhlasu valné hromady. Stávající akcionář dle informací představenstva v souladu s ustanovení čl. 5. odst stanov společnosti nabídl své akcie ostatním akcionářům společnosti k odkupu, dle informací představenstva společnosti však tohoto svého předkupního práva žádný z akcionářů společnosti k dnešnímu dni nevyužil. Byly tedy splněny všechny formální podmínky pro udělení souhlasu s převodem akcií stávajícího akcionáře na společnost AUTOS, spol. s r.o. Představenstvo zároveň nespatřuje žádný důvod, proč by tento převod neměl být valnou hromadou schválen, kdy skutečnost, že by se společnost AUTOS, spol. s r.o. měla stát vlastníkem těchto akcií společnosti, když tato společnost již je akcionářem společnosti. Vzhledem k výše uvedenému představenstvo doporučuje schválit převod akcií. K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Valná hromada rozhoduje takto: 1) Základní kapitál společnosti NOVATISK, akciová společnost se zvyšuje o částku ,- Kč (slovy: třináct milionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých) z původní výše ,- Kč (slovy: osmdesát čtyři miliónů čtyři sta padesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu ,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů čtyři sta dvacet šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Částka ,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na (slovy: třináct milionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět) kusů listinných akcií na jméno, kmenových ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcí je pro každou akcii 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), emisní ážio se rovná nule. Nově emitované akcie na jméno budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude sídlo společnosti, toto právo bude možno vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle 485 zákona o obchodních korporacích akcionáři. Akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií písemně tak, že zásilka bude zaslána akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále vyvěšením na internetových stránkách společnosti Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě ,- Kč lze upsat nově emitovaných akcií, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě ,- Kč lze upsat nově

3 emitovaných akcií, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě ,- Kč lze upsat nově emitovaných akcií. S využitím přednostního práva budou upisovány všechny nově emitované akcie, tj (slovy: třináct milionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět) kusů listinných akcií na jméno, kmenových ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcí je pro každou akcii 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), emisní ážio se rovná nule. Nově emitované akcie na jméno budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Upisovatel akcií s využitím přednostního práva na upisování akcií splatí emisní kurs upsaných akcií na účet číslo /0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., IČ , se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, pobočka Blansko, ve lhůtě do 30 dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva. V případě, že se všichni akcionáři vzdají přednostního práva na upisování akcií před konáním valné hromady nebo jim marně uplyne lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií, budou všechny nové akcie nebo ty, jenž nebyly upsány akcionáři s využitím přednostního práva na upisování akcií, upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost APOS-AUTO, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, jež akcie upíše ve smlouvě uzavřené se společností NOVATISK, akciová společnost v souladu s ustanovením 479 zákona č. 90/2012 Sb., a to listinné akcie na jméno, kmenové ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), za emisní kurs pro každou akcii 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), emisní ážio se rovná nule. Akcie, ani jejich část, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb. Lhůta pro upsání nových akcií pro předem určeného zájemce společnost APOS-AUTO, s.r.o. začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování a bude trvat čtrnáct dnů. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností NOVATISK, akciová společnost v sídle společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. na adrese Pražská 1602/7, Blansko, do tří dnů ode dne uplynutí lhůty všem akcionářům pro uplatnění práva na přednostní upisování akcií akcionářem, nebo v případě, že se tohoto práva před rozhodnutím valné hromady všichni akcionáři vzdají, do tří dnů ode dne rozhodnutí valné hromady společnosti NOVATISK, akciová společnost. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti, tj. adresa Pražská 1602/7, Blansko. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem společností APOS-AUTO, s.r.o. výhradně splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. 2) Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií takto: a) předmětem započtení je peněžitá pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne v původní výši ,73 Kč, nyní ve výši ,77 Kč (slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet pět tisíc pět set deset korun českých sedmdesát sedm haléřů) uzavřená mezi akciovou společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a společností APOS-AUTO, s.r.o. jako věřitelem, přičemž uvedená

4 částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce, a tato pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši. Vlastníkem této pohledávky je společnost APOS-AUTO, s.r.o. b) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne v původní výši ,39 Kč, nyní ve výši ,39 Kč (slovy: šest milionů sedmdesát tři tisíc jedno sto šest korun českých třicet devět haléřů) uzavřená mezi akciovou společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a společností APOS-AUTO, s.r.o. jako věřitelem, přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce, a tato pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši. Vlastníkem této pohledávky je společnost APOS-AUTO, s.r.o. c) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, vzniklá z titulu Smlouvy o dílo ze dne uzavřené mezi akciovou společností NOVATISK, akciová společnost jako objednatelem a společností APOS-AUTO, s.r.o. jako zhotovitelem, na jejímž základě vystavila společnost APOS-AUTO, s.r.o. společnosti NOVATISK, akciová společnost tyto faktury: faktura č ze dne na částku ,- Kč, která nebyla ani částečně faktura č ze dne na částku ,- Kč, která nebyla ani částečně faktura č ze dne na částku ,60 Kč, která nebyla ani částečně faktura č ze dne na částku ,10 Kč, která nebyla ani částečně faktura č ze dne na částku ,40 Kč, která nebyla ani částečně faktura č ze dne na částku ,60 Kč, která nebyla ani částečně faktura č ze dne na částku ,20 Kč, která nebyla ani částečně kdy na základě uvedených faktur vystavených z titulu Smlouvy o dílo ze dne akciová společnost NOVATISK, akciová společnost dluží společnosti APOS-AUTO, s.r.o. částku ve výši ,90 Kč (slovy: tři miliony sedmdesát sedm tisíc jedno sto třicet osm korun českých devadesát haléřů), přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu nezaplacené ceny za dílo na základě Smlouvy o dílo ze dne , a tato pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v určené výši ,84 Kč (slovy: tři miliony padesát sedm tisíc osm set padesát sedm korun českých osmdesát čtyři haléřů). Vlastníkem této pohledávky je společnost APOS-AUTO, s.r.o. Valná hromada schvaluje smlouvu o započtení, která bude s předem určeným zájemcem uzavřena ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem

5 společností APOS-AUTO, s.r.o. Místem podpisu smlouvy o započtení je sídlo společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. adresa Pražská 1602/7, Blansko. Návrh na uzavření smlouvy o započtení předloží společnost NOVATISK, akciová společnost předem určenému zájemci v sídle společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. na adrese výše uvedené, do 5 (pěti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo navrhuje zvýšit základní kapitál společnosti emitováním nových akcií, které budou upsány předem určeným zájemcem společností APOS-AUTO, s.r.o. a jejichž emisní kurs bude uhrazen v plné výši započtením peněžitých pohledávek této společnosti za společností (tzv. kapitalizací pohledávek). Důvodem pro zvyšování základního kapitálu je řešení záporného vlastního kapitálu společnosti, který vznikl v důsledku ztrátového hospodaření společnosti v minulosti a který není společnost v současné době schopna v plné výši vyrovnat z výsledků hospodaření, přestože toto bylo již v minulém účetním období ziskové. Důvodem pro upsání nově emitovaných akcií společností APOS-AUTO, s.r.o. a uhrazení emisního kursu započtením pohledávek této společnosti je snížení dluhu společnosti vůči věřiteli APOS-AUTO, s.r.o. a tím snížení celkového objemu závazků společnosti. Zároveň se jedná o vklad od osoby, která je majoritním vlastníkem společnosti, tudíž do vlastnické struktury společnosti nebude vstupovat žádná třetí osoba. K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Stanovy společnosti se mění tak, že se ruší dosavadní znění článku 5. odstavce 5.6. stanov a nahrazuje se novým odstavcem níže uvedeného znění, přičemž tato změna stanov nabývá účinnosti pouze v případě, že nabude účinnosti zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ,- Kč (slovy: třináct milionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých) z původní výše ,- Kč (slovy: osmdesát čtyři miliónů čtyři sta padesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu ,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů čtyři sta dvacet šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých) tak, jak je navrženo ke schválení v bodě 4. pořadu jednání této valné hromady, a to okamžikem účinnosti zvýšení základního kapitálu: Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tj. s akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen jeden hlas, s akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno deset tisíc hlasů, s akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno jedno sto tisíc hlasů a s akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojen jeden milion hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je (slovy: devadesát osm miliónů čtyři sta dvacet šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět). Vzhledem k tomu, že dle bodu 4. navrženého pořadu jednání valné hromady má dojít ke zvýšení základního kapitálu společnosti emisí nových akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, a dle aktuálního znění stanov společnosti je spjat jeden hlas s každými deseti tisíci korun českých vkladu akcionáře, je nutno v případě, že dojde k navýšení základního kapitálu tak, jak je navrženo, změnit úpravu počtu

6 hlasů ve stanovách tak, aby i s nově emitovanými akciemi bylo spjato hlasovací právo. Vzhledem k výši nominální hodnoty nově emitovaných akcií se navrhuje, aby jeden hlas byl spjat s každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie, kdy toto odpovídá skutečnosti, že jmenovitá hodnota nově emitovaných akcií má činit právě 1,- Kč, tudíž s každou takovouto akcií bude spjat jeden hlas. Změna stanov pak dle návrhu je podmíněna tím, že dojde k navýšení základního kapitálu dle návrhu, neboť v opačném případě by navržené znění ustanovení stanov neodpovídalo skutečnosti. K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Stanovy společnosti se mění tak, že se do článku 10 stanov doplňuje nový odstavec tohoto znění: Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. Navrhuje se přijmout usnesení o změně stanov za účelem zjednodušení upisování akcií v případě změn výše základního kapitálu. Tato změna stanov v případě jejího schválení nabývá účinnosti až zápisem do veřejného rejstříku, tudíž se nevztahuje na zvýšení základního kapitálu navržené v předchozím bodě. Prezence akcionářů bude zahájena v 15:15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci s jeho úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady. Při prezenci je akcionář nebo jeho zástupce povinen předložit akcie, jež ho opravňují k hlasování na valné hromadě. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne nahlédnul zdarma do návrhu stanov vždy v pracovní dny od 9.00 do hodin. V Blansku dne Ing. Miroslav Růžička, předseda představenstva NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Představenstvo akciové společnosti AO REAL, a.s., IČ 28263278, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S - strana první - N 328/2005 NZ 316/2005 S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne 14.07.2005, slovy čtrnáctého července roku dvou tisícího pátého, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou v

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost REPROCENTRUM, a.s., se sídlem Blansko, Bezručova 1547/29, PSČ 678 01, IČ 25504835, zapsaná v obchodním

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost OBRUČ - Agro, a.s., se sídlem Černovice 126, PSČ 679 75, IČ 25304101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným

Více

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Firma společnosti zní: PALOMO, a.s. Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo společnosti Sídlo společnosti je: Loštice, Olomoucká č.p. 580, PSČ 789

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

1. Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I N T E G R O a.s. (dále jen společnost ).---------- 1.2. Sídlem společnosti je: Kladruby čp. 81, PSČ 338 08.-------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014

STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma společnosti zní: Nupharo Park, a.s. (dále jen společnost ). (2) Obec, ve které

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497987 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Břeclav, červen 2015 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 Článek 1 4 Založení a vznik společnosti 4 Článek 2 4 Obchodní firma a sídlo společnosti 4 Článek

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úplné znění stanov akciové společnosti SNĚŽNÍK, a.s. ke dni 4.9.2014, založené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. jednorázově, zakladatelskou smlouvou. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Návrh nového znění stanov společnosti společnosti e Flow a.s.,se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 795/40, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 247 29 973, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Tereos TTD, a.s. - 1 - I. ZÁKLADNÍ U STANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky Obchodní firma společnosti zní: Tereos TTD, a.s. Sídlo

Více