Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří."

Transkript

1 JEDNACÍ a HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady obchodní společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20 IČO konané dne 29. června 2015 v Náchodě Článek I 1. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Listina přítomných obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, datum narození a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, které jej opravňují k hlasování. 2. Zástupce jednající za akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. 3. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. 4. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Článek II 1. Valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. To neplatí pokud se jedná o náhradní valnou hromadu. 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani 1 hodinu po hodině konání valné hromady uvedené v pozvánce, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Článek III 1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Článek IV 1. Akcionář má právo požadovat a dostat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Dále má akcionář právo uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Hlasuje se nejdříve o návrhu předkládaném představenstvem společnosti. O dalších návrzích a protinávrzích se hlasuje v pořadí v jakém byly podány. Pokud je návrh schválen potřebnou většinou hlasů o dalších návrzích se nehlasuje. 3. Hlasuje se zvednutím hlasovacího listu, na kterém je uveden počet akcií, se kterými je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. 4. Při hlasování je s jednou akcií spojen jeden hlas.

2 5. Při hlasování je pořadí otázek následující: 1) kdo je pro?, 2) kdo je proti?, 3) kdo se zdržel hlasování? 6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. Článek V 1. Zápis o valné hromadě obsahuje: Firmu a sídlo společnosti Místo a dobu konání valné hromady Jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady Rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování Obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. 3. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. Článek VI 1. Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou. V Náchodě, dne 29. června 2015

3 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20, PSČ , IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 12. června 2006 od 11,00 hod. v konferenčním salonku hotelu HRON, Purkyňova 436, Náchod Program: 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2005, stavu jejího majetku k , podnikatelského záměru na rok 2006 včetně předložení řádné účetní závěrky k a návrhu na úhradu ztráty. 4. Zpráva dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k a návrhu představenstva na úhradu ztráty. 5. Schválení roční účetní závěrky k a rozhodnutí o úhradě ztráty. 6. Návrh smluv statutárních orgánů 7. Závěr ukončení Organizační pokyny: Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců popř. jeho ověřenou kopii. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka, ověřená auditorem za rok 2005 bude k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od 12. května 2005, v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hodin, případně v jiném čase dle dohody s generálním ředitelem společnosti a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov a projednávaných materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2005 ( auditované v tis. Kč )

4 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy: z toho z toho Náklady Stála aktiva: Vlastní kapitál Oběžná aktiva: Cizí zdroje Hospodářský Ostatní aktiva: Ostatní pasiva 350 výsledek - 10 Za představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. Jiří Rudolf předseda představenstva Ing. Tomáš Balcar místopředseda představenstva

5 Představenstvo akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem Náchod, Jugoslávská ul. 20, PSČ , IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 oznamuje svolání řádné valné hromady, která se bude konat dne od 13,00 hod. v salonku restaurace Pod Montací, Běloveská ul. 944, Náchod Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, organizační záležitosti a ověření usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2001, stavu jejího majetku k , auditované účetní závěrky, podnikatelských záměrech v následujících obdobích a návrh na rozdělení zisku. 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření, přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v následujících obdobích. 6. Změna stanov 7. Poskytování půjček akcionáři a členy orgánů společnosti. 8. Závěr. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti: změny v předmětu podnikání společnosti, změny v dozorčí radě, změna titulu celostátního deníku určeného ke zveřejňování informací a další změny, které je nutno provést za účelem dosažení souladu jednotlivých ustanovení stanov společnosti se zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 12,30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum Valné hromady jsou oprávnění se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni ve výpisu v registru společnosti Střediska cenných papírů. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou představenstva za rok 2001, návrhem na rozdělení zisku a návrhem na změnu stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8,00 hod. do 15,00 hod. do dne konání valné hromady a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií návrhů na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu uvedeném v oznámení pod bodem 6., je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2001 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy z toho z toho Náklady Stála aktiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Hospodářský 113 Ostatní aktiva Ostatní pasiva výsledek

6 Představenstvo společnosti Představenstvo akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem Náchod, Jugoslávská ul. 20, PSČ , IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 oznamuje svolání řádné valné hromady, která se bude konat dne od 13,00 hod. v salonku restaurace Pod Montací, Běloveská ul. 944, Náchod Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2001, stavu jejího majetku k , auditované účetní závěrky, podnikatelských záměrech v následujících obdobích a návrh na rozdělení zisku. 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření, přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v následujících obdobích. 6. Změna stanov 7. Poskytování půjček akcionáři a členy orgánů společnosti. 8. Závěr. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti: změny v předmětu podnikání společnosti, změny v dozorčí radě, změna titulu celostátního deníku určeného ke zveřejňování informací a další změny, které je nutno provést za účelem dosažení souladu jednotlivých ustanovení stanov společnosti se zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 12,30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum Valné hromady jsou oprávnění se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni ve výpisu v registru společnosti Střediska cenných papírů. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou představenstva za rok 2001, návrhem na rozdělení zisku a návrhem na změnu stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8,00 hod. do 15,00 hod. do dne konání valné hromady a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií návrhů na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu uvedeném v oznámení pod bodem 6., je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

7 Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2001 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy z toho z toho Náklady Stála aktiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Hospodářský 113 Ostatní aktiva Ostatní pasiva výsledek Představenstvo společnosti Představenstvo akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem Náchod, Jugoslávská ul. 20, PSČ , IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 oznamuje svolání řádné valné hromady, která se bude konat dne od hod. v salonku restaurace Pod Montací, Běloveská ul. 944, Náchod Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, organizační záležitosti a ověření usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2002 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a hlavních podnikatelských záměrech v roce Projednání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002 a stanovisko auditora k roční účetní závěrce za rok Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, kontrole hospodaření, návrhu představenstva na rozdělení zisku a stanovisko k výroční zprávě představenstva včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva společnosti, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v roce 2003 včetně odměňování orgánů společnosti od roku Změna stanov společnosti. 8. Závěr. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti: změny v předmětu podnikání společnosti, dozorčí radě, druhu a formě akcií, titulu celostátního deníku určeného ke zveřejňování informací a další změny, které je nutno provést za účelem dosažení souladu jednotlivých ustanovení stanov společnosti se zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum Valné hromady jsou oprávnění se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni ve výpisu v registru společnosti Střediska cenných papírů. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou představenstva za rok 2002, návrhem na rozdělení zisku a návrhem na změnu stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do hod. do dne konání valné hromady a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií návrhů na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu uvedeném v oznámení pod bodem 7, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

8 Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2002 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy z toho z toho Náklady Stála aktiva: Vlastní kapitál Oběžná aktiva: Cizí zdroje Hospodářský 404 Ostatní aktiva 840 Ostatní pasiva 866 výsledek Představenstvo společnosti Představenstvo akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem Náchod, Jugoslávská ul. 20, PSČ , IČO:

9 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 oznamuje svolání řádné valné hromady, která se bude konat dne od hod. v salonku restaurace Pod Montací, Běloveská ul. 944, Náchod Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2003 a hlavních podnikatelských záměrech v roce Projednání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003 a stanovisko auditora k roční účetní závěrce za rok Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, kontrole hospodaření, návrhu představenstva na rozdělení zisku a stanovisko k výroční zprávě představenstva včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva společnosti, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v roce 2004 včetně odměňování orgánů společnosti na rok Rozhodnutí o přeměně podoby akcií z podoby zaknihované na listinnou. 8. Rozhodnutí o změně formy akcií z formy na majitele na formu na jméno. 9. Změna stanov společnosti. 10. Změny v orgánech společnosti, uplynutí funkčního období, odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady. 11. Závěr. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti: změny v předmětu podnikání společnosti, formě a podobě akcií včetně možnosti a postupu vydávání hromadných listin a další změny, které je nutno provést za účelem dosažení souladu jednotlivých ustanovení stanov společnosti se zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum Valné hromady jsou oprávnění se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni ve výpisu v registru společnosti Střediska cenných papírů. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou představenstva za rok 2003, návrhem na rozdělení zisku a návrhem na změnu stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do hod. do dne konání valné hromady a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov a projednávaných materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn formy, podoby a stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2003 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy z toho z toho Náklady Stála aktiva: Vlastní kapitál Oběžná aktiva: Cizí zdroje Hospodářský Ostatní aktiva: 208 Ostatní pasiva 0 výsledek + 1 Představenstvo společnosti

10 Vážená paní JUDr. Helena Součková notářská kancelář Strnadova Náchod Věc: Pozvání na jednání řádné valné hromady

11 Vážená paní notářko, na základě našeho telefonického a následně osobního jednání v květnu t.r., dovoluji si Vás požádat o účast na jednání řádné valné hromady společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s., která se koná dne 10. června 2005 od 11,00 hod. v prostorách salonku hotelu U Beránka v Náchodě. Na pořadu jednání je mimo jiné i změna stanov společnosti. S úctou V Náchodě dne Jiří Rudolf předseda představenstva Přílohy: Návrh stanov společnosti Materiály k jednání řádné VH 11. června 2004 BOD 1 1. Zahájení Z pověření představenstva Přivítání akcionářů, členů statutárních orgánů, notářky a hostů

12 Řádná valná hromada byla řádně svolána tak jak ukládá zákon a to oznámením resp. inzerátem v Hospodářských novinách dne , Obchodním věstníku č.19 ze dne 12. května Navíc byly materiály projednávané dnešní VH ( zejména výroční zpráva a návrh stanov byly v elektronické podobě zaslány ing. Revákovi a to následně pak v tištěné podobě doporučenou poštou. ( Nadstandard ) Povinností akcionářů je podat návrh na změnu nejpozději 5 pracovních dnů před konáním VH nikdo z akcionářů tak neučinil. V této době je přítomno akcií což představuje %. Oznamuji tedy tímto, že jednání dnešní řádné VH je usnášeníschopné v souladu se zákonem a stanovami. Schválení pořadu jednání valné hromady dle oznámení!!! Schválení jednacího a hlasovacího řádu. Tento jste obdrželi prezenci. Takže se ptám. Je někomu něco nejasného, je dotaz, návrh na doplnění. Není-li tomu tak dávám hlasovat tomto jednacím a hlasovacím řádu Materiály k jednání řádné VH 11. června 2004 BOD 2 2. Volba orgánů valné hromady Představenstva společnosti předkládá tento návrh

13 Předsedající resp. předseda VH JUDr. Kamil Souček Zapisovatel: paní Hana Matýsková Ověřovatelé zápisu: Mgr. Olga Mařáčková Jiří Rudolf Sčitatelé hlasů ing. Juraj Revak Milan Dyntar Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 3 3. Zpráva představenstva Výroční zpráva Akcionáři měli možnost se s touto zprávou seznámit Ptám se zda má být komplet čtena????

14 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 4 4. Roční účetní závěrka výsledek hospodaření Návrh představenstva na rozdělení zisku 1 tis. do rizikového fondu Stanovisko auditora včetně zprávy akcionářům

15 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 5 5. Zpráva DR přednese předseda DR p. Milan Dyntar člen užšího managementu společnosti

16 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 6 6. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, podnikatelských záměrů v roce 2004 včetně odměňování orgánů společnosti na rok 2004.

17 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD Rozhodnutí o přeměně podoby akcií z podoby zaknihované na listinnou Stručné zdůvodnění zejména náklady 8. Rozhodnutí o změně formy akcií z formy na majitele na formu na jméno Stručné zdůvodnění - zejména náklady

18 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 9 9. Změna stanov- soulad s legislativou Obchodní zákoník Živnostenský zákon Přeměna formy a podoby akcií

19 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD Odvolání statutárních orgánů společnosti v souvislosti s ukončením funkčního obdoí Odvolání členů představenstva Jednotlivě Následně volba nového člena Jednotlivě Návrh představenstva JUDr. Kamil Souček Ing. Tomáš Balcar Jiří Rudolf Odvolání členů DR mimo M. Dyntara Odvolání MUDr. Jany Zemanové a ing. Jaroslava

20 Míla Návrh představenstva Následně volba nových členů DR Jednotlivě Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, organizační záležitosti a ověření usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2001, stavu jejího majetku k , auditované účetní závěrky, podnikatelských záměrech v následujících obdobích a návrh na rozdělení zisku.

21 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření, přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v následujících obdobích. 6. Změna stanov 7. Poskytování půjček akcionáři a členy orgánů společnosti. 8. Závěr. Jednací řád valné hromady akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod IČO konané dne v Náchodě Článek I 5. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování. 6. Zástupce jednající za akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. 7. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. 8. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Článek II

22 3. Valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. To neplatí pokud se jedná o náhradní valnou hromadu. 4. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani 1 hodinu po hodině konání valné hromady uvedené v pozvánce, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Článek III 3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 4. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Článek IV 9. Akcionář má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jeli takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. 10. Hlasuje se nejdříve o protinávrhu akcionáře. O dalších návrzích a protinávrzích se hlasuje v pořadí v jakém byly podány. Pokud je návrh schválen potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. 11. Hlasuje se zvednutím hlasovacího listu, na kterém je uveden počet akcií se kterými je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. 12. Při hlasování je s jednou akcií spojen jeden hlas Při hlasování je pořadí otázek následující: 1) kdo je pro?, 2) kdo je proti?, 3) kdo se zdržel hlasování?. 14. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. Článek V Zápis o valné hromadě obsahuje: Firmu a sídlo společnosti Místo a dobu konání valné hromady Jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady Rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování Obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.

23 Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání požádal. Článek VI 5. Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou. V Náchodě dne Prezenční listina z jednání valné hromady Prádelny a čistírny Náchod a.s., Jugoslávská 20, Náchod konané dne v Náchodě

24

25 Seznam předpokládaných akcionářů na valné hromadě konané Ing. Juraj REVÁK str. 24 počet akcií ks 2. Provena Třtice a.s. str počet akcií ks 3. MUDr. Jana Zemanová str. 26 počet akcií 499 ks 4. Lenka Reváková str. 26 počet akcií 1 ks 5. Marcela Reváková str. 26 počet akcií 8 ks 6. Jiří Rudolf str. 27 počet akcií 158 ks 7. Ing. Luděk Volf str. 27 počet akcií 45 ks

26 Seznam předpokládaných akcionářů PaČ Náchod na valné hromadě konané Ing. Juraj REVÁK str. 24 počet akcií ks 2. Provena Třtice a.s. str počet akcií ks 3. MUDr. Jana Zemanová str. 26 počet akcií 499 ks 4. Lenka Reváková str. 26 počet akcií 1 ks 5. Marcela Reváková str. 26 počet akcií 8 ks 6. Jiří Rudolf str. 27 počet akcií 158 ks 7. Ing. Luděk Volf str. 27 počet akcií 45 ks V Náchodě Jiří Rudolf

27 Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2004 Hospodářský výsledek za účetní období 1 tis. Kč Návrh na rozdělení: 1 tis. Kč příděl do rezervního fondu V Náchodě Jiří Rudolf předseda představenstva

28

29 Valná hromada společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. IČO:

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova ul. 32/25, 115 25 Praha 1, IČ: 60192402, sp. zn.

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s. IČ: 282 19 490 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČO: 241 98 099, zapsané v

Více

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady:

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady: Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČ: 258 16 039, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady

P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 15503461 zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

9, 14, PSČ IČ:

9, 14, PSČ IČ: P O Z V Á N K A na valnou hromadu akciové společnosti SERENITY, a.s. se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská čp. 1847/č. or. 14, PSČ 190 00 IČ: 257 66 538 -zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

svolává dle ustanovení 402 a násl. ZOK VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává dle ustanovení 402 a násl. ZOK VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti AGRO Bílá a.s. se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43 identifikační číslo: 259 37 154 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333 (dále

Více

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách. Představenstvo akciové společnosti ALA, a.s. Řepníky se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pracoviště Pardubice, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 8. února 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962 konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s., Společnost řádnou valnou hromadu Pořad jednání valné hromady:

Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s., Společnost řádnou valnou hromadu Pořad jednání valné hromady: Představenstvo obchodní společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s., IČ: 29112460, se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ: 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:

Více

Počet hlasů, nutných ke schválení usnesení, která budou na dnešní valné hromadě projednávána, je:

Počet hlasů, nutných ke schválení usnesení, která budou na dnešní valné hromadě projednávána, je: Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Nádražní 641, 379 20 Třeboň IČ 13503031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S. Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora,

Více

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem Pekárenská 10 č.p. 1151, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 23. června 2016 POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 12. ledna 2016 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Registrace: Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6.

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6. Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 2. června 2005 Program jednání Platný program jednání

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, Přítkovská 1689, IČO 49099451, registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 465

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 01, IČ 45534543 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc.

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc. POZVÁNKA POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555, zapsaná

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem č.p. 83, 386 01 Radošovice, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s.

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. ZÁPIS z řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. Se sídlem Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 IČ: 262 36 788 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Platný program jednání

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Statutární ředitel

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Statutární ředitel POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Statutární ředitel společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČO 44569491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti. Crystal BOHEMIA, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti. Crystal BOHEMIA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Crystal BOHEMIA, a.s. se sídlem Poděbrady, Jiráskova 223, PSČ 290 01, IČO: 28486722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s.

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. IČ: 463 55 863 sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

Řádná valná hromada Návrh jednacího a volební řádu

Řádná valná hromada Návrh jednacího a volební řádu Řádná valná hromada 2016 Návrh jednacího a volební řádu Článek 1 Postavení valné hromady Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Článek 2 Svolavatel valné hromady navrhuje orgány valné

Více

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A Municipální finanční společnost a.s. M U F I S a. s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 telefon 255 721 487, 255 721 485 telefax 222 245 883 e-mail MUFIS@cmzrb.cz IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Zápis z mimořádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s. se sídlem Kdyně. Nádražní 104. IČ 45357293. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni. odd.

Více