Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené východisku, kde se realizuje Subjektivně přiměřené cíli, který chceme dosáhnout Vědecká metoda představuje uspořádání základních logických procesů do určitého systému. Je charakteristická systematičností, přesností, kontrolovatelností, opakovatelností

3 Druhy vědeckých metod Člení se a klasifikují dle různých kriterií: Obecné metody využívané ve všech vědeckých směrech a také ve všech fázích výzkumu Specifické metody využívané v konkrétních vědách (zdravotnictví ) Techniky sběru dat také metody

4 Obecné metody 1 Analýza - syntéza Analýza rozčleňuje celek na základní součásti, vztahy a souvislosti. Syntéza protiklad analýzy = analýzou vyčlěnené části, vztahy a souvislosti spojují a sjednocují do určitého celku Indukce dedukce Indukce vyvození obecného pravidla o určité pravidelnosti. Obecně myšlenkový pochod od jednotlivého k obecnému

5 Obecné metody 2 Dedukce z daných tvrzení (premis) se odvozují jiná tvrzení (závěry). V empirickém výzkumu = případ aplikujeme na teorii Metoda logická Soustava logických prostředků, pomocí kterých se analyzuje struktura jevu a souvislosti mezi různými složkami. Hledají se kauzální závislosti. Má obecný charakter

6 Obecné metody 3 Metoda historická Založena na soustavě poznávacích prostředků k poznání jevu v širších historických souvislostech. Nutné doplnění logické metody u společenských jevů. Má obecný charakter Metoda analogie Druh úsudku na podkladě dvou nebo více předmětů se usuzuje na jejich podobnost i v dalších vlastnostech

7 Obecné metody 4 Metoda komparace Jednotlivé a různé pozorované jevy se analyzují, hledají se společné vlastnosti Další dělení metod: Empirické metody Typické pro empirickou fázi výzkumu a zahrnují: Pozorování, experiment, měření, dotazník, rozhovor, klasifikace, typologizace, korelace

8 Obecné metody 5 Teoretické metody Typické pro teoretickou fázi výzkumu a zahrnují: Hypotéza a hypoteticko-deduktivní metoda Elementární myšlenkové postupy Uplatňují se v různé míře a různých kombinacích ve všech fázích vědeckého výzkumu. Zahrnuje: Komparace, analýza, syntéza, dedukce, indukce, analogie, konkretizace OŠE mladá vědní disciplina, zatím nejsou přesně vymezené pojmy, metody výzkumu, proto využívá terminologii a metody příbuzných věd sociologie, psychologie, pedagogika, medicína

9 Dělení výzkumu 1 Dle nejrůznějších kriterií 1.Funkce a využití výsledků v praxi, míry všeobecnosti a konkrétnosti: Základní výzkum řešení klíčových teoretických problémů. Usiluje o hlubší odhalení vnitřní povahy jevů. Hlavním uživatelem výsledků jsou vědci pracující v dané oblasti. Účelem je příprava základních předpokladů pro další výzkum. V OŠE se zabývá teoretickými východisky OŠE, fcí OŠE v systému zdr.péče, osobností N a S...

10 Dělení výzkumu 2 Aplikovaný výzkum při potřebě řešit nebo zkoumat praktický problém. Do popředí staví využití teoretických výsledků v konkrétních podmínkách. V OŠE studie zaměřené na řešení praktických problémů, klinické pokusy na rozvoj a vyhodnocování nového programu, soustředěný na problémy oše. praxe, pracovní zátěž S, interakce S P, účinnost oš.procesu Cílem je návrh opatření, intervencí, programů zlepšujících podmínky N, personálu

11 Dělení výzkumu 3 Metodologický výzkum cílem je ověřovat stávající a hledat nové metody a techniky, vhodnost jejich použití pro různé druhy výzkumů Průzkum popisná funkce, je méně náročný. Zjišťuje stav, základní údaje, vhodnost metody, ověřování předběžných hypotéz Předvýzkum (sondáž, pilotáž) první etapa výzkumu, ověřuje všechny postupy, které se použijí k realizaci výzkumu. Na menším vzorku respondentů

12 Dělení výzkumu 4 2. Dle vztahu k realitě a objektivní skutečnosti: Teoretický výzkum nepracuje s konkrétními daty, ale používá teoretické vysvětlování a úvahy. OŠE sleduje z teoretického hlediska, výsledky není možné použít hned Empirický výzkum závěry musí být založené na skutečnosti s určitým stupněm objektivity. V OŠE např. spokojenost N s oš. péčí, psychické a tělesné zatížení S Praktický výzkum přímo na zlepšení oš. péče. Reaguje na aktuální potřeby oš. praxe...

13 Dělení výzkumu 5 3. Dle účelnosti: Historický výzkum hromadí a hodnotí údaje, které se vztahují k událostem v minulosti. Lze tak pochopit současnou oš. teorii a praxi Klinický výzkum předmětem studia je nemocný člověk, cílem je objasnění příčin nemoci, ověření nových terapeutických látek. S se účastní v medicínském jako členky týmu (zapisují hodnoty, sbírají data...) V OŠE je podstatou zkoumání efektivnosti oš. procesu, využívá klinické studie, které analyzují potřeby N, prožívání nemoci, účinky oš. postupů...

14 Dělení výzkumu 6 Epidemiologický výzkum studium faktorů určujících výskyt chorob nebo medicínských a ošetřovatelských významných jevů. V OŠE např. studium deficitu oš. potřeb ve skupině, komunitě 4. Dle toho, zkoumáme-li všechny stránky a znaky jevu nebo jen některé: Komplexní výzkum týká-li se jen jednoho předmětu (nemocnice, oddělení...), je to monografický výzkum Částečný (parciální) výzkum

15 Dělení výzkumu 7 5. Dle okolnosti, jak nebo za jaké okolnosti dochází k realizaci výzkumu: Individuální výzkum pracuje sám Týmový (skupinový) výzkum výzkumníků je více. Typický pro zdravotnictví Zkušební výzkum také předvýzkum, ověřování vhodnosti a validity výzkumné metodiky

16 Dělení výzkumu 8 Experimentální výzkum pokusné zjišťování působení různých faktorů v přesně vymezeném procesu Komparativní výzkum komparace (porovnání) získaných údajů z minimálně 2 výzkumů = základ nových poznatků. Významné při mezinárodní spolupráci 6. Dle použité metodologie: Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum

17 Kvantitativní výzkum 1 Způsob standardizovaného vědeckého výzkumu Jevy popisuje pomocí proměnných (znaků) lze jimi měřit určité vlastnosti, sleduje závislost mezi proměnnými Výsledky měření zpracovány a interpretovány, např. pomocí statistiky Zkoumá větší rozsah informací, zaměřen na ověřování platnosti teorií, které jsou měřené čísly, analyzované pomocí statistických postupů Pracuje s velkým souborem respondentů

18 Kvantitativní výzkum 2 Charakteristiky: Návrh testu pro podporu nebo zamítnutí tvrzení/hypotézy Test musí jednak hypotézu potvrdit a také zobecnit na další situace Tvorba kvantit. studie Závěry předchozích studií Hypotézy, návrh připravované studie Shromažďování dat, sumarizace dat pomocí statistiky, grafů, tabulek Závěry, doporučení pro praxi, další studium

19 Kvantitativní výzkum 3 Kvantitativní metodologie se uplatňuje zejména v přírodních vědách experimentální, observační, korelační... výzkum Metody: Dotazník, standardizovaný rozhovor, analýza dat Výhody kvantitativního výzkumu: Nezávislost na přesvědčení výzkumníka Verifikovatelnost dat Rychlý sběr dat, užitečné pro zkoumání velkých skupin

20 Kvantitativní výzkum 4 Rychlá analýza dat s využitím PC Nevýhody: Zkoumanou realita je nutné redukovat (v počtu proměnných, v počtu analyzovaných vztahů mezi proměnnými, na krátké časové období, ze základního souboru na výběrový soubor) Získané znalosti mohou být velice obecné, a tak obtížně aplikovatelné na místní podmínky

21 Kvalitativní výzkum 1 Opak kvantitativního, chápán jako doplněk výzkumných strategií Provádí se jako intenzivní a dlouhodobý kontakt s terénem nebo zkoumanou životní situací Pracuje s malým souborem respondentů, využívá induktivní metody Zásady kvalitativního výzkumu: Otevřenost otevřenost vůči zkoumaným objektům, k jejich zvláštnostem, situacím

22 Kvalitativní výzkum 2 Subjektivita zkoumající se musí částečně identifikovat se zkoumaným jevem = zaručuje, že výzkumník získá přístup k subjektivním interpretacím zkoumaných osob Procesuálnost výzkumný akt je procesem, v jeho průběhu se mění jeho jednotlivé prvky Reflexivita připravenost výzkumníka reagovat na nové nečekané momenty Zaměření na případ pozornost je věnována jednotlivým případům podrobně je popisuje, dle nich navrhuje teorie (a následně je podle nich přezkušují)

23 Kvalitativní výzkum 3 Historicita a kontextuálnost určitým situacím lze porozumět až po jejich situování do širšího historického kontextu snaha pochopit jevy, chování v jejich kontextu Účel kvalitativního výzkumu Popis procesů, vztahů a okolností Interpretace, explanace: Vysvětlují a provádějí zobecnění Identifikace problémů, vyjasnění otázek Návrh teorie

24 Kvalitativní výzkum 4 Ověřování předpokladů, teorií Realizace tohoto typu výzkumu obtížnější Shromažďovaná data mají subjektivní charakter Hlavním nástrojem je sám výzkumník Nutné praktické zkušenosti Uplatňuje se zejména jako historický, kazuistický výzkum

25 Kvalitativní výzkum 5 Výhody: Získává podrobný popis a vzhled při zkoumání jedince, skupiny Zkoumá v přirozeném prostředí Umožňuje navrhovat teorie Dobře reaguje na místní situace a podmínky, hledá místní souvislosti Nevýhody: Získané poznatky nemusejí být zobecnitelné na jiné prostředí, na celou populaci

26 Kvalitativní výzkum 6 Těžko převeditelné na kvantitativní poznatky Obtížné testovat hypotézy, teorie Analýza dat a jejich sběr jsou časově náročné etapy Výsledky snadno ovlivnitelné výzkumníkem, jeho preferencemi, naladěním v době sběru dat

27 Odlišnost kvanti- a kvalit- výzkumu 1 Záměr: Kvantitativní výzkum má deduktivní charakter Kvalitativní výzkum má induktivní charakter Optika zkoumání: Kvalitativní výzkum je orientovaný holisticky (člověk, skupina zkoumány v celé šíři, všech možných rozměrech) Kvantitativní výzkum zkoumá se pouze část celku, výsledky přesnější, ale chybí často jejich kontext

28 Odlišnost kvanti- a kvalit- výzkumu 2 Údaje: Kvalitativní výzkum data nejsou numerická Kvantitativní výzkum data numerická Procedury: Kvantitativní výzkum výzkumník je konstrukterem výzkumných situací Kvalitativní výzkum výzkumník je v přirozeném prostředí pouze pozorovatelem

29 Odlišnost kvanti- a kvalit- výzkumu 3 Validita a reliabilita: V kvalitativním výzkumu nejde o počet respondentů, ale o využijí co největšího počtu nástrojů význam tedy spočívá v tom, jak výzkumník dokáže dobře poznat několik jedinců v jejich nejkomplexnějším kontextu Zaměřený na vysvětlování jevů (např. strach N před operací), ověřování předpokladu (nespokojenost s kompetencemi S po získání vyššího stupně vzdělání), předvídání a popis událostí (zvýšení úrovně oš. péče po zavedení kontroly kvality)...

30 Odlišnost kvanti- a kvalit- výzkumu 4 V OŠE je preferován smíšený výzkum (kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu = metodologická triangulace)

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Techniky sběru dat (2) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Techniky sběru dat (2) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Techniky sběru dat (2) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pozorování Pozorování (1) Základ zkoumání, těžiště pro ošetřovatelský a klinický výzkum = soustředěné, cílevědomé sledování se záměrem něco

Více

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ PEDAGOGIKA 1 Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ Autoři studijních opor pro předmět KPG/PG1: PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

Více

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Detlef Baum Alice Gojová (eds.) Ostrava 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Pavel Janský 2010. IX. ETOPEDIE A ETOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Definování a obecné vymezení pojmů:

Pavel Janský 2010. IX. ETOPEDIE A ETOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Definování a obecné vymezení pojmů: MATERIÁL POUZE PRO STUDIJNÍ POTŘEBY (studenti etopedie University Hradec Králové) Vztahuje se (nekopírovat, nešířit, necitovat) - jde o součást připravovaného studijního materiálu k publikaci. Pavel Janský

Více

METODY EKONOMICKÉ ANALÝZY A PROGNÓZY DOPORUČENÉ PRO ZPRACOVÁNÍ SEKTOROVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

METODY EKONOMICKÉ ANALÝZY A PROGNÓZY DOPORUČENÉ PRO ZPRACOVÁNÍ SEKTOROVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 7 METODY EKONOMICKÉ ANALÝZY A PROGNÓZY DOPORUČENÉ PRO ZPRACOVÁNÍ SEKTOROVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Analyticko-prognostická

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Pokročilé metody vědecké práce

Pokročilé metody vědecké práce Pokročilé metody vědecké práce Ilustrace: Umělecká fotografie voskového obrazu Platýz (Brixí 2010) Zdeněk Molnár Stanislava Mildeová Hana Řezanková Radim Brixí Jaroslav Kalina POKROČILÉ METODY VĚDECKÉ

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ

KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 351 KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ Tato kapitola se zabývá měřením výkonu, monitorováním a hodnocením programů. Tyto nástroje a činnosti mají společný cíl:

Více

POTENCIÁL ZMĚNY V REALITĚ ŠKOLY: STRATEGIE PŘÍPADOVÉ STUDIE

POTENCIÁL ZMĚNY V REALITĚ ŠKOLY: STRATEGIE PŘÍPADOVÉ STUDIE 77 POTENCIÁL ZMĚNY V REALITĚ ŠKOLY: STRATEGIE PŘÍPADOVÉ STUDIE Abstrakt: Studie diskutuje strategii řešení dílčího cíle 5 projektu LCO6046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání. Cílem výzkumu

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

Diagnostika hudebnosti žáků základní školy

Diagnostika hudebnosti žáků základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Diagnostika hudebnosti žáků základní školy Komparace auditivní a audiovizuální verze testů Disertační práce Mgr. Eva Vachudová 2009

Více

POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ STUDIÍ. Marek Malý Státní zdravotní ústav

POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ STUDIÍ. Marek Malý Státní zdravotní ústav POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ STUDIÍ Marek Malý Státní zdravotní ústav ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY ZDRAVÍ POPULACE Sociodemografické indikátory věk, pohlaví, vzdělání, příjem Hlavní determinanty a rizikové faktory

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více