Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska"

Transkript

1 AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska 2014 Realizátor projektu: CpKP jižní Čechy Partner projektu: Svazek obcí Blatenska

2 Obsah 1 Organizace a průběh akce Organizační zajištění akce Průběh akce Analytická část Sociodemografická analýza území Svazku obcí Blatenska Analýza sociálních služeb na území Svazku obcí Blatenska Průzkum názorů široké veřejnosti - anketa Analýzy potřeb zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů Vymezení cílových skupin SWOT analýzy Strategická část Vize, priority, opatření Přehled aktivit PRIORITA 1 - Udržení stávajícího systému sociálních služeb PRIORITA 2 - Rozvoj sociálních služeb PRIORITA 3 - Zajištění doprovodných oblastí PRIORITA 4 - Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb

3 Komunitní plánování Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby a jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí. Zájmy, potřeby a nároky, týkající se kvality života občanů komunity, jsou uspokojovány ve spolupráci s jejími dalšími příslušníky. Jejich zájmy a potřeby se mohou lišit. Lidé by měli v komunitě o svých potřebách a zájmech diskutovat a společně hledat řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a pro nikoho nebyla prohrou. Slovo plánování zahrnuje proces, v jehož rámci se komunita chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům komunity. Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného dohodnutá budoucnost. Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života a která posiluje principy zastupitelské demokracie. Znakem metody je důraz kladený na: Zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká. Dialog a vyjednávání. Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Co to je komunitní plánování sociálních služeb? Metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? Posilovat sociální soudržnost komunity. Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Cílem komunitního plánu sociálních služeb je při efektivním využití všech zdrojů v komunitě naplňovat skutečné potřeby občanů v oblasti sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, které v komunitě (městě, obci) vyvstávají, stanovování priorit (toho, co je nutno řešit dříve a co později) a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a materiálními možnostmi těch, kdo služby poskytují). Při komunitním plánování se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů a potenciálních uživatelů. 3

4 Sociální služby Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoa socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů atd. Cílem služeb bývá mimo jiné: - podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu - rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život - snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů. K pokrytí nákladů spojených s úhradou některých sociálních služeb, resp. se zajištěním potřebné pomoci slouží příspěvek na péči. Sociální služby lze podle cíle a zaměření rozdělit do 3 základních skupin: a) sociální poradenství b) služby sociální péče c) služby sociální prevence 4

5 Sociální služby lze poskytovat v těchto formách: a) pobytové b) ambulantní c) terénní Sociální poradenství zahrnuje: a) základní sociální poradenství je povinen poskytnout každý poskytovatel soc. služeb, b) odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Mezi služby sociální péče patří: Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 5

6 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám překonávat jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Mezi služby sociální prevence patří: Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra Krizová pomoc Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity Terénní programy Sociální rehabilitace 6

7 1 Organizace a průběh akce Základní informace o projektu Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska (KPSS obcí Blatenska) Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant CZ.1.04/ Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Území: území Svazku obcí Blatenska (32 obcí) Realizace: červenec 2013 září 2014 Cíle projektu: Všeobecným cílem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb. Specifickými cíly projektu je udržení a rozvoj místního partnerství na území Svazku obcí Blatenska a vypracování aktuálního plánu sociálních služeb. Partnerství se realizuje mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Do procesu je zapojena i široká veřejnost. Hlavním výstupem z procesu plánování je aktuální komunitní plán sociálních služeb, který pomůže vytvořit podmínky pro rozvoj a udržitelnost potřebných služeb. Dalším výstupem je aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, který podpoří informovanost občanů. Potřebnost projektu vyšla z aktuální situace ve Svazku obcí Blatenska a ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Na území Svazku obcí Blatenska proběhlo plánování sociálních služeb v roce Jedním z jeho hlavních výstupů byl první Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska. Obsahoval záměry, které směřovaly k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb na Blatensku. V roce byl vypracován plán s výhledem na další tříleté období. Aktivity plánu byly dle možností plněny, monitoring plnění probíhal v rámci plnění zakázky krajského projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji". V roce se realizoval projekt zaměřený na udržení procesu plánování a na zpracování aktuálních výstupů. 7

8 1.1 Organizační zajištění akce Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy Dvořákova 21, České Budějovice Partner projektu: Svazek obcí Blatenska tř. J. P. Koubka 4, Blatná Řídící tým projektu Řídící skupina vede proces komunitního plánování, tvoří ji zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Členové: Vladimíra Tomanová - Svazek obcí Blatenska Bc. Kateřina Malečková - Sociální odbor MěÚ Blatná Mgr. Hana Baušová - Domov pro seniory v Blatné Bc. Olga Medlínová, DiS. - Oblastní charita Strakonice Luboš Srb - Svaz tělesně postižených Blatná Realizační tým Realizační tým zajišťoval činnosti spojené s procesem plánování sociálních služeb. Členové: Ing. Radka Vokrojová - místní koordinátor Mgr. Ludmila Kolářová - metodik Bc. Daniel Rosecký - manažer projektu Pracovní skupiny Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a zástupci veřejnosti). V rámci komunitního plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska jsou aktivní 3 pracovních skupiny, řeší tyto oblasti: Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Podpora rodin, dětí a mládeže Podpora osob v krizi V rámci aktuálního projektu byla každá zpracovány SWOT analýzu a připravila návrhy opatření a aktivit plánu. Členové pracovních skupin se účastnili také dalších aktivit projektu. 8

9 Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Do činnosti pracovní skupiny se zapojili: Mgr. Hana Baušová - Domov pro seniory Blatná Mgr. Kateřina Suchá - Oblastní charita Strakonice Bc. Eliška Suchá - Domov PETRA Mačkov Mgr. Ivana Doubková - Domov pro seniory Blatná Mgr. Hana Kolínská - SKS Tricykl Blatná Luboš Srb st. - Svaz tělesně postižených Blatná Renáta Turková - Oblastní charita Strakonice Bc. Zdeňka Rodová - Základní škola speciální Blatná Jaroslava Hochmutová - Domov pro seniory Blatná Lenka Doležalová - Domov pro seniory Blatná Mgr. Anna Baťková zástupce veřejnosti Tereza Ptáčníková - MAS SOB, o.p.s. Ing. Radka Vokrojová - Svazek obcí Blatenska, koordinátor komunitního plánování Mgr. Ludmila Kolářová - metodička plánování sociálních služeb Pracovní skupina Podpora rodin, dětí a mládeže Do činnosti pracovní skupiny se zapojili: Bc. Markéta Koubková - Sociální odbor MěÚ Blatná Martin Klajn, Dis. - Občanské sdružení PREVENT Luboš Srb ml. - Dům dětí a mládeže Blatná Mgr. Jana Španihelová - MC Kapřík Adolf Voračka - SOŠ Blatná Zdeňka Braunová - Střední odborné učiliště, Blatná Anna Hůzlová - Občanské sdružení duhové ještěrky Renáta Turková - Oblastní charita Strakonice Vladimíra Kozáková - Svazek obcí Blatenska Adéla Sloupová - zástupce veřejnosti Tereza Ptáčníková - MAS SOB, o.p.s. Ing. Radka Vokrojová - Svazek obcí Blatenska, koordinátor komunitního plánování Mgr. Ludmila Kolářová - metodička plánování sociálních služeb 9

10 Pracovní skupina Podpora osob v krizi Do činnosti pracovní skupiny se zapojili: Bc. Kateřina Malečková - Sociální odbor MěÚ Blatná Vladimíra Tomanová - Svazek obcí Blatenska Bc. Kamil Podzimek - Občanské sdružení PREVENT, z.s. Anna Hůzlová - Občanské sdružení duhové ještěrky Stanislava Mašková - obec Lnáře Jan Hromada, Dis. - Sociální odbor MěÚ Blatná Hana Češková - Domácí zdravotní péče Blatná Štěpánka Hermanová - Domácí zdravotní péče Blatná Tereza Ptáčníková - MAS SOB, o.p.s. Ing. Radka Vokrojová - Svazek obcí Blatenska, koordinátor komunitního plánování Mgr. Ludmila Kolářová - metodička plánování sociálních služeb 10

11 2.2 Průběh akce Informační kampaň a propagace Zapojení širokého okruhu lidí a trvalá výměna informací s veřejností je základní podmínkou plánování sociálních služeb. Proto informační kampaň probíhala po celou dobu přípravy komunitního plánu. Cílem bylo poskytnout informace široké veřejnosti a zapojit maximální počet obyvatel regionu do procesu plánování. Informační kampaň byla zaměřena zejména na oslovení cílových skupin, ale i na propagaci komunitního plánování mezi širokou veřejností. Aktualizace metodiky a základních dokumentů Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska a jednací řády byly vypracovány v roce V roce 2013 byly tyto dokumenty aktualizovány. V základní listině bylo u jednotlivých principů komunitního plánování doplněno, jak jsou při plánování na Blatensku naplňovány. Jednací řády byly upraveny na základě zkušeností získaných v posledním procesu plánování. Metodika pro plánování sociálních služeb na území Svazku obcí Blatenska byla aktualizována tak, aby odpovídala současnému projektu a reflektovala zkušenosti z dřívějších procesů plánování sociálních služeb na Blatensku. Analýza aktuální sociální situace v regionu Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly nově zpracovány tyto analýzy: Sociodemografická analýza území Svazku obcí Blatenska Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety Analýza sociálních služeb - popis sociálních služeb na území Svazku obcí Blatenska Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb (výstupy z průzkumu spokojenosti uživatelů pečovatelské služby a domovy pro seniory). SWOT analýzy zaměřené na tři řešené oblasti (Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením, Podpora rodin, dětí a mládeže, Podpora osob v krizi). Veřejná setkání První veřejné setkání se uskutečnilo v srpnu Na programu bylo seznámení s významem komunitního plánování sociálních služeb a s obsahem a aktivitami projektu. Byly podány informace o dostupnosti sociálních služeb, aktivní zájemci o plánování byly motivováni 11

12 k zapojení se do činnosti pracovních skupin. Druhé veřejné setkání se konalo v červnu 2014 a bylo určeno především pro účastníky plánování. Obsahem bylo vyhodnocení procesu plánování a příprava na období implementace. Jednání řídící skupiny Řídící skupina pracovala ve stejném složení, jako v minulém procesu komunitního plánování. Setkávala se na pravidelných jednáních. Mezi nimi se dle potřeby konaly pracovní porady členů. Řídící skupina vedla proces plánování a schvalovala průběžné i finální výstupy. Jednání pracovních skupin Členové pracovních skupin byli na začátku práce proškoleni. Scházeli se na pravidelných jednáních. Definovali cílové skupiny, vypracovali SWOT analýzy a řešili problematiku jednotlivých priorit. Navrhli opatření a vypracovali podrobné návrhy aktivit. Kulaté stoly Spolupráce mezi obcemi byla podpořena setkáváním starostů u kulatých stolů. První setkání se uskutečnilo v prosinci Byla projednána sociální situace v regionu a možnosti spolupráce při zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Druhé setkání se konalo v červnu Bylo zaměřeno na přípravu schvalování komunitního plánu v jednotlivých obcích. Vytvoření plánu a katalogu, distribuce V rámci projektu byl vydán elektronický i tištěný Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku. Byl zkompletován Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska Všechny výstupy z projektu jsou vydány na CD ROMu s názvem Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska. Schválení plánu Po veřejném připomínkování, projednání připomínek a jejich zapracování byl Komunitní plán sociálních služeb ORP Blatná schválen řídící skupinou a byl/bude předložen k projednání a schválení valné hromadě Svazku obcí Blatenska a zastupitelstvu města Blatná. Následně byl/bude předložen ke schválení/vzetí na vědomí ostatním samosprávám zúčastněných obcí. 12

13 2 Analytická část Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou dostupné v elektronické podobě. 2.1 Sociodemografická analýza území Svazku obcí Blatenska Základní charakteristika území Území Svazku obcí Blatenska sdružuje 32 obce v severozápadní části okresu Strakonice v Jihočeském kraji. Na západě mikroregion sousedí s okresy Plzeň Jih a částečně i Klatovy v Plzeňském kraji, na severovýchodě s obcemi okresu Příbram ve Středočeském kraji a na východě s obcemi okresu Písek. Z celkového počtu obcí spadá většina (26) do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná, 6 obcí je na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice. Mikroregion Blatensko je vymezený územím shodným s územím řešených obcí. Zaujímá plochu 342,32 km 2 a k zde žilo obyvatel. Území je řidčeji osídleno, než zbytková část okresu Strakonice, průměrná hustota zalidnění tak ke konci roku 2012 činila 47,23 obyvatele na km 2 (okres Strakonice 68,56 obyv/km 2 ). V území jsou 2 města (Blatná a Sedlice) a jeden městys (Radomyšl). Ostatní obce mají spíše rurální charakter, o čemž svědčí i hodnota podílu městského obyvatelstva 58,2%. Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Blatná: Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záboří. Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Strakonice: Doubravice, Hlupín, Mečichov, Radomyšl, Třebohostice, Velká Turná. 13

14 17 obcí mikroregionu je dále členěno na jednotlivé části obcí. Nejvíce členěno je město Blatná 9 částí (Blatenka, Blatná, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice a Skaličany), Bělčice mají 7 částí (Bělčice, Hostišoice, Podruhlí, Tisov, Újezdec, Záhrobí a Závišín), stejně jako nevelká obec Myštice (Kožlí, Laciná, Myštice, Střížovice, Svobodka a Výšice). Radomyšl je rozdělen na 6 částí (Domanice Láz, Leskovice, Podolí, Radomyšl a Rojice). Obyvatelstvo Stav obyvatel K datu celostátního sčítání obyvatelstva, tj , určilo jako místa svého obvyklého pobytu v obcích mikroregionu Blatensko obyvatel, z toho žen (50,64%). V obcích spadajících pod ORP Blatná celkem obyvatel, z toho žen (50,66%), v obcích spadajících pod ORP Strakonice obyvatel, z toho (50,51 %) žen. Věková struktura Věková struktura obyvatelstva analyzovaného mikroregionu činila k datu sčítání obyvatelstva podíl obyvatelstva mladšího 14 let 13,83%. Podíl obyvatel v produktivním věku (do 64 let) je v mikroregionu 68,78%, a ve věkové kategorii nad 65 let je v celém mikroregionu 17,39 % obyvatelstva. Mikroregion má tak méně příznivou věkovou strukturu než je v Jihočeském kraji. Pokračuje tak trend stárnutí populace se zvyšujícím podílem občanů nad 65 let věku. Vzdělanostní struktura Základní vzdělání jako nejvýše ukončené má 20,0% obyvatelstva, naopak vysokoškolské 7,5%. Nejvíce obyvatel starších 15 let je vyučených 37,2%, maturitu má 27,0%. V porovnání s výsledky celostátního censu z roku 2001 stoupl za 10 let počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel z 5,2 na 7,5%. 14

15 Počet obyvatel a věková struktura k datu Obec Počet obyvatel Věkové kategorie Muži Věkové kategorie Ženy celkem muži Ženy Obce ORP Blatná Bělčice Bezdědovice Blatná Bratronice Březí Buzice Čečelovice Hajany Hornosín Chlum Chobot Kadov Kocelovice Lažánky Lažany Lnáře Lom Mačkov Myštice Předmíř Sedlice Škvořetice Tchořovice Uzenice Uzeničky Záboří Obce ORP Strakonice Doubravice Hlupín Mečichov Radomyšl Třebohostice Velká Turná

16 2.2 Analýza sociálních služeb na území Svazku obcí Blatenska (stručný výtah z analýzy) Analýza zahrnuje služby poskytovatelů, kteří mají sídlo (poskytovatel nebo jeho zařízení) na území Svazku obcí Blatenska. Zabývá se podrobným popisem těchto sociálních služeb včetně analýzy finančních toků. Jedná se o 4 poskytovatele. Počet zařízení, prostřednictvím kterých jsou služby poskytovány, je celkem 8. Tato zařízení poskytují celkem 7 sociálních služeb (včetně základního poradenství). Největší kapacitu má pečovatelská služba a domovy pro seniory. Byly mapovány i služby poskytovatelů, kteří sídlí mimo region a poskytují v něm služby terénní formou. Analýza obsahuje i přehled doprovodných (navazujících) služeb se sídlem v regionu. Přehled poskytovatelů a jejich služeb organizace, které mají sídlo (poskytovatel nebo zařízení) na území Svazku obcí Blatenska poskytovatel služba poskytovatel služba poskytovatel služba poskytovatel služba Domov Petra Mačkov domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociálně terapeutické dílny Domov pro seniory Blatná domov pro seniory pečovatelská služba Občanské sdružení PREVENT nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Oblastní charita Strakonice odborné sociální poradenství pečovatelská služba 16

17 Poskytovatelé, jejich zařízení a poskytované sociální služby: Poskytovatel Zařízení Služba Zařízení Služba Zařízení Služba Zařízení Služba Domov PETRA Mačkov Domov pro osoby se zdravotním postižením Mačkov 79 domovy pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Blatná Nerudova 505, Blatná chráněné bydlení Chráněné bydlení Mačkov Mačkov 79 chráněné bydlení Sociálně terapeutické dílny Mačkov 79 sociálně terapeutické dílny Poskytovatel Zařízení Služba Zařízení Služba Domov pro seniory Blatná Domov pro seniory tř. T. G. Masaryka 272, Blatná domovy pro seniory Domov pro seniory - pečovatelská služba Tyršova 436, Blatná pečovatelská služba Poskytovatel Zařízení Služba Občanské sdružení Prevent, z.s. NZDM STATION 17 PREVENT Spálená 727, Blatná nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Poskytovatel Zařízení Služba Zařízení Služba Oblastní charita Strakonice Odborné sociální poradenství Plzeňská 310, Blatná odborné sociální poradenství Pečovatelská služba Blatná Plzeňská 310, Blatná pečovatelská služba 17

18 Typy služeb a jejich zajištěnost na území Svazku obcí Blatenska: Služba Základní sociální poradenství Odborné sociální poradenství - Osobní asistence - Pečovatelská služba Tísňová péče - Průvodcovské a předčitatelské služby - Podpora samostatného bydlení - Odlehčovací služby - Centra denních služeb - Denní stacionáře - Týdenní stacionáře - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem - Chráněné bydlení Soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních - Raná péče - Telefonická krizová pomoc - Tlumočnické služby - Azylové domy - Domy na půl cesty - Kontaktní centra - Krizová pomoc - Intervenční centra nový druh služby - Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny - Služby následné péče - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP - Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity - Terénní programy Sociální rehabilitace Poskytuje Všichni poskytovatelé sociálních služeb Domov pro seniory Blatná Oblastní charita Strakonice Domov PETRA Mačkov Domov pro seniory Blatná Domov PETRA Mačkov - Občanské sdružení Prevent, z.s. Domov PETRA Mačkov Občanské sdružení Prevent, z.s. 18

19 2.3 Průzkum názorů široké veřejnosti - anketa Na konci roku 2013 se konal celkově třetí průzkum mezi širokou veřejností, který byl zaměřený na oblast sociálních služeb. První průzkum se na území Svazku obcí Blatenska konal v roce 2006, druhý v roce Průzkumy probíhají formou anonymních anket, které zjišťují zejména informovanost veřejnosti v oblasti sociálních služeb, názory na rozsah a kvalitu služeb v regionu, vnímané chybějící služby a preference řešení sociálních problémů v regionu. Při minulých průzkumech měl anketní lístek funkci dotazníku i informačního materiálu. Proto bylo záměrem dostat lístky do každé domácnosti a oslovit co největší počet lidí žijících na území Svazku obcí Blatenska. V roce 2006 bylo distribuováno anketních lístků, v roce 2010 se mezi občany Blatenska dostalo ks anketních lístků. Vyplněné lístky mohli občané vhazovat do sběrných schránek. V roce 2013 se změnila metoda, průzkum byl prováděn prostřednictvím několika vyškolených tazatelů. Ti oslovovali občany, sdělovali jim základní informace o sociálních službách a jejich plánování, žádali je o vyplnění anketního lístku. Oslovováni byli zejména lidé se zdravotním postižením. Tazatelé hovořili s cca 200 osobami, sebráno bylo 104 vyplněných anketních lístků. Většina respondentů (82 %) uvedla, že má dostatek informací o sociálních službách. Tento údaj je zajímavý ve srovnání s údaji z minulých anket. V roce 2006 bylo zřejmé, že obyvatelé Blatenska mají o dostupných sociálních službách malé povědomí, dostatek informací mělo jen 22 % respondentů. V roce 2010 byla situace lepší, informována byla zhruba polovina (54 %) respondentů. Na šíření informací o sociálních službách je na Blatensku trvale kladen důraz, zlepšování informovanost bylo obsaženo také v záměrech komunitních plánů. Výstupy z anket potvrzují, že se informovanost trvale zlepšuje. Většina lidí také ví, kde potřebné informace o sociálních službách získat, kam pro ně zajít, na koho se obrátit. Jako zdroje informací občané nejvíce preferují městské a obecní úřady (30 %), na druhém místě je internet (23 %), za ním místní tisk (15 %). Tyto údaje je také zajímavé srovnávat s údaji dřívějšími. V roce 2006 byl například téměř nulový zájem o informování prostřednictvím internetu. V současnosti je nejmenší zájem o katalogy. Ty jsou ale důležité pro lidi, kteří k internetu nemají přístup a informace o sociálních službách potřebují aktuálně. Jedná se zejména o starší občany. Katalogy jsou také vítanými pomocníky lékařů a pracovníků obecních úřadů. 19

20 K rozsahu a obecné úrovni sociálních služeb na Blatensku se vyjádřila zhruba polovina respondentů. Z těch, kteří se vyjádřili, je velká většina (84 %) spokojena. To znamená také velký posun oproti minulosti - v roce 2006 i v roce 2010 bylo spokojeno 39 % respondentů, kteří se k otázce vyjádřili. Další otázky zkoumaly, jaké konkrétní sociální služby respondenti využívají a jak jsou s nimi spokojeni. Vyhodnocení odpovědí ale nebylo možno vnímat jako relevantní výstup. Odpovědělo málo respondentů a pouze 4 z nich jsou uživatelé skutečných sociálních služeb. Spokojenost se sociálními službami ze strany jejich přímých uživatelů byla zjišťována v rámci dalších průzkumů, které poskytly relevantní výstupy. Občané v rámci ankety mohli vyjádřit také názor, kterým cílovým skupinám se má na Blatensku věnovat větší pozornost při řešení sociálních problémů. Řešení problémů seniorů, problémů osob v sociální krizi, problémů rodin s dětmi a problémů osob se zdravotním postižením preferují občané přibližně stejně. Nižší podporu má řešení situace osob s psychickými problémy. Tato cílová skupina byla v anketě vyčleněna záměrně, důvodem byla motivace k zamyšlení se nad situací těchto osob. Otázkou je, jak si jednotliví respondenti tuto cílovou skupinu představili. Mohli ji vnímat jako lidi s neurózami a pod. Skutečností je, že pokud bez sociální pomoci zůstává člověk s vážným psychiatrickým onemocněním, stává se osobou v sociální krizi. Které služby chybí: respondenti nejčastěji postrádají domovy se zvláštním režimem (20 odpovědí), denní stacionáře (16 odpovědí) a domy na půl cesty (16 odpovědí). Absence denních stacionářů koresponduje s problémem, který je v komunitním plánování řešen chybí zařízení pro absolventy základní praktické školy a základní speciální školy. Vnímání absence služby domy na půl cesty je zřejmě reakcí na existenci skupiny mladých lidí bez práce a zázemí (nejedná se o lidi, kteří se vrátili z dětského domova). Nejméně je postrádaná pečovatelská služba, průvodcovské a předčitatelské služby, chráněné bydlení. Pečovatelskou službu nabízí na území Svazku obcí Blatenska dva poskytovatelé a její kapacita je dostatečná., která by využila průvodcovské a předčitatelské služby, je velmi malá. Osoby s zdravotním postižením mají zájem o jiné služby, než je chráněné bydlení (podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní nebo týdenní stacionáře). 20

21 2.4 Analýzy potřeb zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb (stručný výtah) Průzkum se realizoval pomocí řízených rozhovorů mezi starosty obcí na území správního obvodu ORP Blatná. Do Svazku obcí Blatenska patří také 6 obcí z území správního obvodu ORP Strakonice, tam průzkum probíhal již dříve v rámci komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Strakonice. Cílem bylo zjistit, jaké sociální služby občané jednotlivých obcí využívají, jaké služby chybí a které ze služeb chtějí obce pro občany zajistit. Bylo zjišťováno, jaké sociální služby obce podporují (finančně nebo jiným způsobem) a jak podporují volnočasové aktivity. Průzkum se zabýval také dostupností informací o sociálních službách. Otázky byly zaměřeny také na to, co obce ohledně sociálních služeb tíží a jaké mají obecně problémy v sociální oblasti. Z průzkumu vyplynulo: - ve většině obcí je dostupná pečovatelská služba - ve většině obcí nepostrádají žádné sociální služby - většina starostů se málo orientuje v oblasti sociálních služeb (zákon, terminologie) - v některých obcích postrádají dostupnost domova pro seniory a bydlení v DPS - ve většině malých obcí neplánují v následujících 3 letech zavádět sociální služby - obce se snaží informovat občany o sociálních službách, využívají k tomu část možností. Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb (na území Svazku obcí Blatenska) (stručný výtah) Průzkum byl zaměřený zejména na problémy, se kterými se poskytovaté potýkají v jednotlivých službách, na jejich plány do budoucna a na názory ohledně chybějících služeb. Stejně jako v předchozích letech z průzkumu vyplynulo, že většina poskytovatelů chce, aby se jejich služby udržely i v příštích letech. K tomu potřebují dostatek financí - jak od státu, tak z ostatních zdrojů (EU, kraj, obce, dárci). Někteří poskytovatelé chtějí své služby rozšířit nebo zkvalitnit (vybavení, vozový park atd). Přínosem by dle jejich názoru bylo rozšíření poradenských služeb. 21

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Komunitní

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení projektu v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Sociodemografická analýza 3) SWOT analýza skupiny

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více