GPS a geocaching. GPS and geocaching. Petr Luzar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GPS a geocaching. GPS and geocaching. Petr Luzar"

Transkript

1 GPS a geocaching GPS and geocaching Petr Luzar Bakalářská práce 2011

2

3

4 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši programů pro mobilní zařízení, které se využívají v oblasti geocachingu a na základě zjištěných informací vytvořit aplikaci, která bude zpracovávat data posílaná z GPS přijímače pomocí protokolu NMEA Vytvořená aplikace má napomáhat účastníkům této sportovně turistické hry. Teoretická část se převážně věnuje popisu aplikací pro geocaching a pravidly hry. Je zde také popsán charakter komunikačního protokolu a uvedeny základní informace o historii a vývoji navigace jako takové. Praktická část se zabývá popisem vytvořené aplikace. Jsou zde vysvětleny a popsány jednotlivé důležité metody, které implementují výstupy programu. Závěr této části je věnován nejlepšímu a správnému používání aplikace. Klíčová slova: Geocaching, GPS, navigace

5 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRACT The aim of this Bachelor thesis is to elaborate a literature retrieval of programmes used in mobile devices which are exploited in the area of geocaching. On the basis of thus gained information create an application which processes data sent from a GPS receiver through NMEA 0183 protocol. The created application should be helpful for participants of geocaching. The theoretical section addresses to the description of applications used in geocaching and to the rules of this game. The character of communicational protocol is described as well as the essential information about the history and the development of navigation in itself. The practical section of the thesis deals with the description of the created application. The individual important methods are explained and described. They implement outputs of the programme. At the end of this section the optimal and correct use of that application is also introduced. Keywords: Geocaching, GPS, Navigation

6 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Rád bych poděkoval panu doc. Ing. Martinu Syslovi, Ph.D., za poskytnutou odbornou pomoc při tvorbě bakalářské práce a za všechny jeho rady a připomínky, které mi byly velmi nápomocny. V neposlední řadě také děkuji své blízké rodině a přátelům za morální a duševní podporu během mého bakalářského studia. Jdu na sever, normálně jdu na sever a už jdu na jih! učitel Václav Poustka (Dobytí Severního pólu; Z. Svěrák, L. Smoljak, 1985)

7 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby; beru na vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce; byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3; beru na vědomí, že podle 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona; beru na vědomí, že podle 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům; beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce. Prohlašuji, že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor. že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné. Ve Zlíně.. podpis diplomanta

8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD...10 I TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE NAVIGACE A SATELITNÍHO SYSTÉMU GPS ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS KOSMICKÝ SEGMENT Atomové hodiny ŘÍDICÍ SEGMENT UŽIVATELSKÝ SEGMENT GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉM GALILEO HISTORIE A ORGANIZACE GALILEO V ČESKÉ REPUBLICE ROZDĚLENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GALILEO Globální složka ROZDĚLENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB EXPERIMENTÁLNÍ SATELITY SYSTÉMU GALILEO ÚVOD DO GEOCACHINGU ROZVOJ GEOCACHINGU VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ PRINCIP URČOVÁNÍ POLOHY DATOVÝ PROTOKOL NMEA DRUHY VÝRAZŮ GGA podrobné informace o pozici GSA Odchylky od přesnosti měření GSV Informace o družicích RMC Informační minimum pro navigaci LITERÁRNÍ REŠERŠE TREKBUDDY GPS COMPASS WMGEO VITO NAVIGATOR II NONIGPS PLOT...42 II PRAKTICKÁ ČÁST POPIS APLIKACE...47

9 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, BLOKOVÉ SCHÉMA APLIKACE PŘÍJEM NOVÝCH DAT ZPRACOVÁNÍ RMC VĚTY UPDATERMC() ZPRACOVÁNÍ GGA VĚTY METODA UPDATEGGA() VÝPOČET VZDÁLENOSTI DO CÍLE METODA VZDALENOSTDOCILE() LOKALIZACE NA MAPĚ METODA UPDATEMAPA() ZOBRAZENÍ ČASU METODA UPDATEHODINY(STRING DATAHODINY) DETEKCE GPS PORTU METODA DATAPORTDETEKCE() PŘÍPRAVA MAPOVÉHO PODKLADU A PRÁCE S APLIKACÍ PŘÍPRAVA MAPOVÉHO PODKLADU A JEHO KALIBRACE PRÁCE S VYTVOŘENOU APLIKACÍ Název aplikace...59 ZÁVĚR...60 ZÁVĚR V ANGLIČTINĚ...61 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...62 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...64 SEZNAM OBRÁZKŮ...65 SEZNAM TABULEK...66

10 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD Již od dávných dob s rozvojem lidské populace a nutnosti mapovat svět, docházelo k prvním přesunům obyvatelstva za lepšími a příznivějšími podmínkami k životu. Vznikala potřeba zaznamenávat trasy, svou polohu a bezpečné lokality. První záznamy byly jednoduché pravěké plánky zachované v podobě náčrtků a rytin. Podrobnější geografické popisy míst jsou známé ze starověku, kdy byla vytvořena první mapa tehdejšího světa. Obor navigace sílil především v dobách s rozvojem obchodních cest. Neopomenutelnou zásluhu o rozmach navigace má také objevování nových oblastí na planetě Zemi v období novověku, o kterou se především zasloužili Kryštof Kolumbus (objevení Ameriky, r.1492), Vasco de Gama (obeplutí Afriky, r.1498), Fernando Magalhaes (první cesta kolem světa, r.1522) nebo také cestovatelé 20. století Roald Amundsen (dosažení jižního pólu, r.1911), Edmund Hillary (první výstup Mount Everest, r.1953) a mnozí další. Vznikaly tedy postupně prostředky pro navigaci, které umožňovaly určení polohy, ovšem na dnešní dobu velmi nepřesné. [1] [11] S vývojem vědy, technologií a výzkumu v období druhé světové války a po ní došlo k rozvoji ve zlepšení principů lokalizace. V současné době je možné polohu určit s poměrně velkou přesností na několik málo centimetrů v kterékoliv části světa. Tento systém, který dokáže takto přesně určit polohu, byl pojmenován NAVSTAR GPS, později se zažilo zkrácené pojmenování jen jako GPS. Princip lokalizace v systému GPS je založen na výpočtu časových zpožděních a porovnávání vzdáleností mezi přijímačem a satelity na oběžné dráze. [2] [11] V 80. letech minulého století bylo GPS uvolněno pro civilní účely a později, začátkem 21. století, byla odstraněna regulační odchylka přesnosti.[2] Tento krok byl impulsem pro implementaci zpracování jednoho z nejznámějších protokolů NMEA 0183 především do specializovaných silničních navigací, zaměřovacích zařízení nebo PDA. Protokol se stal tedy hojně využívaný k vývoji navigačních aplikací jak v komerční a tak soukromé sféře. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, jež dokáže zpracovat GPS data na zařízeních PDA pro geolokační hru pod názvem Geocaching.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, I. TEORETICKÁ ČÁST

12 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, HISTORIE NAVIGACE A SATELITNÍHO SYSTÉMU GPS Pojem navigace je datován s potřebou člověka přemisťovat se z místa na místo na větší vzdálenosti. V dřívějších dobách lidstvo určovalo polohu pomocí orientačních bodů. Jednalo se hlavně o hory, které měly specifický tvar, různorodé přírodní formace, vodní toky apod. Navigace, jako taková, byla téměř až do počátku 20. století spojována spíše s lodní dopravou. S vývojem člověka a jeho znalostí bylo při cestách k navigaci a orientaci využíváno i vesmírných objektů na nebi. Zpočátku ty nejvíce jasné jako je Slunce, později také body v podobě souhvězdí a jejich hvězd. S rozvojem námořní dopravy byla objevena orientace pomocí zemského magnetismu a tím i vynález kompasu, který určoval přibližný směr vzhledem k zemským pólům. Dalším významným objevem byl tzv. sextant, který byl sestrojen Isaacem Newtonem. Jedná se o velmi přesný přístroj, jenž slouží pro měření úhlové vzdálenosti dvou těles nebo úhlů výšky vesmírných těles nad horizontem. Z těchto údajů je pak možné vypočítat polohu na povrchu planety Země. [1] Ve čtyřicátých letech minulého století byl započat vývoj radiového navigačního systému, ten byl předchůdcem celosvětového navigačního systému NAVSTAR GPS. Termín navigace vznikl spojením dvou latinských slov navis - loď a agere - přemisťování. Zmínky o prvních satelitních navigačních systémech můžeme najít v druhé polovině 20. století. Konkrétně se jedná o rok 1960, kdy US-NAVY započalo spouštění systému TRANSIT (někdy také NAVSAT - Navy Navigation Satellite System) a umisťování jejich družic na oběžnou dráhu. Cíl tohoto systému spočíval v určování polohy lodních plavidel a ponorek. O sedm let později, tedy v roce 1967, byl TRANSIT uvolněn pro civilní sektor USA a jeho blízké státy. Poslední družice byla vypuštěna v roce 1988 a celá podpora projektu skončila koncem roku V tomto roce byl TRANSIT překonán novým systém, který byl už v plném provozu. Jednalo se o NAVSTAR GPS. [2] Vývoj navigačního systému NAVSTAR GPS (Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System), někdy také zkráceně jen GPS, spadá do roku V tomto roce byly vývojovými týmy vypuštěny první čtyři pokusné družice na oběžnou dráhu a byl tak započat vývoj uživatelských zařízení. Jednalo se o první fázi tohoto projektu.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ve druhé vývojové fázi, která začala v roce 1979, bylo postupně vypuštěno celkem jedenáct družic. V tomto období byly také vybudovány pozemní střediska a počet kosmických družic se zvýšil na čtyřiadvacet. Až do prosince roku 1993 pracoval systém GPS ve dvourozměrném modelu 2D, po tomto roce pracoval již systém trojrozměrně. V roce 1995 byla oficiálně vyhlášena plná operační funkčnost systému. [2] Technologie GPS byla původně využívána pro vojenské účely jako přesný navigační prostředek na sledování pozic jednotek, zaměřování nepřátelských cílů apod. Od osmdesátých let minulého století bylo rozhodnuto, jako u systému TRANSIT, o uvolnění funkce i pro civilní využití. Od této doby začal velký rozvoj a vnořování technologie GPS do velké škály oblastí lidské činnosti, i tak jak ho známe v dnešní době.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS Systém GPS je možné rozdělit na tři funkční segmenty: Kosmický družice na oběžných drahách Řídicí stanice rozmístěné na planetě Zemi Uživatelský přijímače 2.1 Kosmický segment Kosmický segment je tvořen 24 družicemi, které obíhají na šesti kruhových oběžných drahách se sklonem 55 vzhledem k rovníku naší planety. Každá družice obíhá nad Zemí ve výšce km; uvažuje se o větší vzdálenosti od povrchu, aby bylo docíleno větší přesnosti při určování polohy. Jeden oběh družice kolem Země je uskutečněn za 11 hodin a 58 minut, což vychází na dva oběhy denně. Rychlost pohybu činí km/h. Na každé z oběžných drah krouží až pět navigačních družic, tzn. že jejich počet může být až třicet. Některé z 24 operačně způsobilých družic slouží jako záložní v případě problémů. Základem jednotlivých stanic jsou atomové hodiny (viz ), které jsou velmi přesné díky cesiovému nebo rubídiovému krystalovému oscilátoru. Starají se o frekvenční stabilitu vysílaného signálu a do pozemního přijímače ho přenášení ve formě zakódovaných dat v pásmu kolem 1,566 MHz. Družice jsou nejen vybaveny přijímačem, vysílačem a hodinami, ale také řadou dalších jiných přístrojů, jež slouží k navigaci nebo pro jiné speciální úlohy. GPS satelity tedy nejen, že vysílají a přijímají, ale také uchovávají a zpracovávají informace z řídícího pozemního centra, podle kterých například korigují svoji dráhu, stav sledování vlastních systémů aj. [8] Atomové hodiny Atomové hodiny jsou velmi přesné zařízení, které na základě rezonanční frekvence atomů cesia nebo rubídia měří čas. Ve srovnání s kmitáním atomů křemíku lze dosáhnout větší přesnosti a to takové, že maximální odchylka je jedna sekunda za 150 milionů let. Jedna sekunda je definována jako kmitů atomů cesia.

15 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Řídicí segment Jedná se o segment, jehož hlavním úkolem je sledování drah družic a jejich korekci při vychýlení a také synchronizaci a sledování stavu atomových hodin. Řídicí centra se také starají o požadovanou míru přesnosti určení polohy. Dále jsou také zodpovědná za správu a údržbu stávajících satelitů na orbitě. Samozřejmostí je také příprava na vypouštění nových strojů a stahování těch vysloužilých z oběžných drah. Řídicí segment je tvořen soustavou pěti monitorovacích a kontrolních pozemních stanic. Jedná se o pět vysílačů a hlavní řídicí středisko. Stanice jsou rozmístěny rovnoměrně, většinou kolem rovníku po celém obvodu Země. Kontrolní stanice jsou v Ascension Island, Cape Canaveral, Diego Garcia a Kwajaleinu. Tyto kontrolní stanice jsou zároveň i stanicemi monitorovacími a patří k nim ještě stanice na Hawaii a hlavní řídicí středisko na Schrieverově letecké základně v Colorado Springs. Samotných monitorovacích stanic je více, ty však už slouží pro velmi přesná měření. Nachází se například na Britských ostrovech, v Austrálii, Bahrajnu, Argentině či Ekvádoru. [8] Obr. 1. Mapa s rozmístěním monitorovacích a kontrolních stanic

16 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Uživatelský segment Tento segment je složen ze samotných uživatelských GPS přijímačů umožňujících přijímat signály z družic a získávat tak časové údaje a informace o poloze. Přijímače pracující v pasivním režimu jsou schopné přijímat a dekódovat data z družic. V pasivním režimu pracují proto, že pouze data přijímají, ale nevysílají. Bylo tak učiněno především z důvodu, aby GPS přijímače nemohly být zaměřeny nepřítelem a také proto, aby bylo možné obsloužit neomezený počet uživatelů. [8] Systém GPS má v uživatelském segmentu velké spektrum využití, jsou to především: Vojenství jednotky GPS jsou využívány k označení cílů, navádění raket a jsou hlavně namontovány do široké škály vojenské výzbroje, jako jsou tanky, ponorky, letadla, lodě aj. Doprava v dopravě je nejčastěji používán u běžných uživatelů osobních a nákladních vozidel. Satelitní navigace je využívána také v letectví a pomáhá jak při navigaci samotné, tak i při leteckých manévrech (vzlet, přistání apod.). GPS systém lze dále najít v námořní dopravě, kde pomáhá především k lokalizaci různých důležitých míst, či dokonce k mapování cest migrujících ryb. Za zmínku také stojí, že GPS má zastoupení i v železniční dopravě. Stavitelství a zeměměřičství navigační systém napomáhá při vyměřování velkých výstaveb, pozemních cest, železničních tratí, výstavbě infrastruktury měst, vyměřování zemědělských ploch apod. Záchranný sektor je využit pro rychlé určení místa neštěstí a aplikování schopnosti být na tomto místě za co nejkratší dobu. Volný čas technologie satelitní navigace spadá i do řad obyčejného člověka. Přenosné přijímače umožňují absolvovat nejrůznější typy tras v neznámých oblastech a vyhnout se tak různým zbytečným nebezpečím, bez obav ztráty orientace. Stále také přibývá uživatelů, kteří GPS využívají pří hraní outdoorových her, speciálně založených na satelitní navigaci. Jde o hry jako je Degree Confluence Points nebo GPS-Drawing, ale především Geocaching.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉM GALILEO 3.1 Historie a organizace Navigační systém Galileo, o kterém se předpokládá, že bude absolutně autonomním systémem od systému GPS a Glonass, má být plně vyvinut a provozován pro evropský kontinent. Spuštění Galilea se plánovalo na rok Toto datum bylo po několikáté posunuto a nyní je spuštění systému naplánováno na rok Původní představu o spuštění systému za 1,8 miliardy EUR v roce 2008 překazilo financování a rizika s tím spojená ze strany investorů. Záštitu nad tímto projektem proto převzala evropská komise s plánem vybudovat Galileo z evropských fondů za 3,4 miliardy EUR. Organizace Galileo je složena z několika částí: Administrativní centrum GSA (Galileo Supervising Authority) v Praze, dříve v Bruselu. Technologické centrum GCC (Galileo Control Centre) v Oberpfaffenhofenu. Vývojové centrum ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v Noordwijku. Systém Galileo slibuje uživatelům přijímačů určit aktuální polohu s vysokou přesností. Jeho služby by měli být natolik spolehlivé, že bude možné navádět letedla v letovém provozu letišť, řídit dopravu vlaků nebo samozřejmě také navádět řidiče automobilů na cestách. Velkou výhodou bude kompatibilita s nynějšími systémy, což povede k lepšímu pokrytí planety a zároveň tak bude docílena dostatečná záloha v případě výpadku. 3.2 Galileo v České republice V předchozí kapitole (kapitola 3.1) je naznačeno, že jedno ze středisek systému Galileo bude sídlit v hlavním městě České republiky, v Praze. Rozhodlo se tak 10.prosince 2010 po téměř jednomyslném zvolení velvyslanci členských zemí evropské unie. Úkolem pražského centra bude administrativa celého satelitního navigačního systému.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Cíle GSA centra: Uvedení systému na trh. Propagace služeb a aplikací v oblasti satelitní navigace. Marketing a komercionalizace systému Galileo. Bezpečnostní akreditace a prověrky. Certifikace komponent systému. Kontrola používání prostředků a řízení oblasti výzkumu a vývoje. Vydávání a zajištění koncesí a smluv spojené s provozem systému Galileo. Řešení právnických záležitostí v oblasti kmitočtů potřebné k provozu systému. Obr. 2. Sídlo GSA projektu Galileo [13] Ostatní hlavní technologická a řídicí centra se budou dále nacházet v německém Oberpfaffenhofenu a Nizozemském Noordwijku. [13] [14]

19 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Rozdělení navigačního systému Galileo Systém lze rozdělit do tří složek Globální jádro celého systému tvořené satelity Regionální složka by se měla skládat z externích regionálních integrovaných systémů, tvořených a poskytovaných soukromými společnostmi nebo státy mimo území Evropské unie. Budou zajišťovat hlášení o integritě systému nezávisle na Galileu. Lokální složka, která by se měla starat o vylepšení lokálního příjmu signálu. Půjde hlavně o oblasti se špatným nebo téměř žádným signálem z družic Galileo. Napomůže ale také při zvýšení přesnosti určení místa v oblastech kolem letišť, přístavů nebo pro využití uvnitř budov. Tuto službu budou opět zajišťovat soukromé společnosti Globální složka Globální složka systému bude tvořena vesmírným a pozemním segmentem. Vesmírný segment se bude skládat z družic vysílajících jak navigační data, tak i časové signály z oběžné dráhy Země. Takových družic bude na orbitě celkem třicet, se sklonem 56 vzhledem k rovníku, ve třech oběžných rovinách. V každé rovině bude obíhat deset družic, z toho devět pro plnou pohotovost a jedna záložní pro případ selhání. Každých deset dní se bude opakovat rozmístění družic a za tuto dobu oběhnou sedmnáctkrát kolem Země ve výšce km. Pozemní segment bude složen z monitorovacích stanic, deseti komunikačních stanic a dvou evropských kontrolních center. Monitorovací stanice budou rozmístěny po celé planetě a jejich úlohou bude měřit s co největší přesností signály satelitů, které předají kontrolním centrům k dalšímu zpracování. Vyhodnocená data poslouží ke kontrole atomových hodin a oběžných drah družic. Tento cyklus kontroly bude opakován každé dvě hodiny, čímž bude docíleno vysoké přesnosti signálů. Kontrolní centra (součást také regionální složky) se budou zároveň starat i správnou integritu dat a jejich informace bude odeslána k uživatelům skrze družice. V případě poruchy některého ze satelitů budou uživatelé informování do deseti sekund.

20 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Přenos satelitních dat bude zajištěn sítí komunikačních stanic rozdělených na telemetry, Telecommunications and Tracking Stations (TTC) a Mission Uplink Stations (ULS). Úkolem stanic TTC bude ovládání a kontrola družic v pásmu 2GHz. Stanice ULS budou družicím dodávat navigační data v pásmu 5GHz, obsahující informace o oběžných drahách, synchronizaci hodin a data integrity. 3.4 Rozdělení poskytovaných služeb Open Service (OS) Základní služba, bude poskytována všem bez poplatku, tedy zdarma. Měla by zajišťovat max. přesnost jako systém GPS. Safety od Life Service (SoL) Služba kritická z hlediska bezpečnosti, bude zpoplatněná služba, která bude uživateli poskytovat varování o porušení integrity polohy, pokud budou překročené určité limity přesnosti. Commercial Service (CS) Komerční využití služeb, bude zpoplatněná služba poskytující vyšší přesnost určování polohy. Public Regulated Service (PRS) Veřejně regulovaná služba, bude poskytovat velkou škálu služeb s kontrolovaným veřejným sektorem a šifrovaným přístupem pro aplikace státních institucí a armádu. Search And Rescue Service (SAR) Vyhledávací záchranná služba, bude využívána při nouzových situacích. Družice systému Galileo budou součástí mezinárodního systému záchranného centra, které budou tvořit subsystém umožňující přijímat nouzové signály od letadel, lodí nebo lidí a bude tak usnadněna a zrychlena záchrana. 3.5 Experimentální satelity systému Galileo První experimentální družice, která byla průmyslově nazývána GSTB-V2/A a nyní GIOVE-A, je technologická družice pro ověřování pozemního systému. Družice byla vynesena na oběžnou dráhu Satelit GIOVE-A se pohybuje po první orbitální rovině s dobou oběhu 840,98 minuty. Družice o rozměrech 1,3 x 1,8 x 1,65m disponuje dvěma fotovoltaickými panely o rozpětí 4,54m, třemi dobíjejícími akumulátorovými

21 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, bateriemi dodávající 700W elektrické energie a pohonným butanovým systémem složený ze dvou 25kg lahví. Hmotnost je okolo 700kg. Na palubě jsou instalována experimentální zařízení: Kruhová vysílací anténa Experimentální navigační přijímač GPS (testování autonomnosti) Dva navigační vysílače Dvoje rubidiové atomové hodiny (viz ) Kromě toho GIOVE-A nese přístroje pro měření statického náboje a dvě monitorovací stanice zjišťující pronikavou radiaci. Od , spolu s družicí GIOVE-A, obíhá i družice s označením GIOVE-B. Její původní start byl plánován na druhou polovinu roku 2006, ovšem kvůli závadám na palubním počítači bylo její spuštění přesunuto na pozdější termín. GIOVE-B byla vytvořena s podobnými záměry jako GIOVE-A. Později má být vypuštěna další experimentální družice, tentokrát s označením GIOVE-A2. [10]

22 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD DO GEOCACHINGU Geocaching je zařazen mezi sportovně turistické outdoorové hry s využitím satelitního navigačního systému GPS. Cílem hry je hledání ukryté schránky s pokladem nazývané jako cache. O schránce jsou známé pouze zeměpisné souřadnice. Člověk, tedy hráč, který se zabývá geocachingem, bývá označován jako geocacher. Geocacher používá při hledání běžné příruční turistické navigační přijímače. Cílem hry je tedy hledat a umisťovat cache na nejrůznorodější místa, která jsou něčím zajímavá a zároveň turisty moc nedotčená. Schránky s pokladem se také umisťují na velmi frekventovaná místa, jako jsou centra měst, městské parky, nákupní střediska apod. Zajímavé jsou i úkoly, které jsou spojené s nalezením některých cache. Jak již bylo zmíněno, základem hry je tzv. cache, tou většinou bývá označená plastová a vodovzdorná schránka. Měla by být dostatečně velká, aby se do ní vešly všechny potřebné náležitosti, jako je tužka a deník, do něhož jsou zapsáni nálezci. Zvykem je vložit do schránky nějaký dárek. Nálezce si může některý z dárků ponechat, ovšem měl by místo něj vložit něco jiného pro další hráče. Malou výjimkou jsou trasovatelné předměty, které putují z místa na místo bez výměny. Podle přání majitele tyto předměty například cestují postupně na druhý konec světa. Všechny tyto události jsou zapisovány do deníku, který je nazýván logblok. Schránky lze rozčlenit i podle velikosti: Micro jedná se o velmi malou cache, která je vyrobena z krabiček od kinofilmů, bonbonů nebo léku. Nejčastěji jsou objevovány na frekventovaných veřejných místech. Small malá schránka, obsahující malé předměty. Regular do schránky se vejdou předměty, jako jsou menší hračky a obdobné věci. Large tyto skrýše jsou objevovány velmi výjimečně. Mohou obsahovat knihy, kazety, CD a předměty podobné velikosti.

23 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Rozdělení schránek podle charakteru: Tradiční je umístěna na přesně souřadnicemi definovaném místě. Mystery hráč je naváděn souřadnicemi do blízkého okolí, ale ve skutečnosti souřadnice musí být získány vyluštěním hádanky nebo šifry, prostudováním některých informací apod. Multi k nalezení cílové schránky je nutno najít nejprve první skrýš, ve které jsou umístěny informace o souřadnicích ke skrýši následující, ta může i nemusí být skrýší poslední. Webcam jedná se speciální cache, kdy cílem není schránka ale webkamera. K odlovení je potřeba další osoby, která udělá snímek a uloží ho. Hráč pak snímek nahraje do elektronického logu na Internetu. Virtuální na zadaných souřadnicích není ukryta fyzicky žádná schránka. Hráč musí něco zjistit na patřičném místě a získané informace odeslat majiteli pro uznání zápisu do deníku. Earth jde o velmi podobnou skupinu skrýší, jako jsou ty virtuální. Jsou zakládány v místech s geologicky či jinak zajímavou oblastí. Cílem je opět získaní informací nebo pořízení fotografie daného místa. [4] [5] 4.1 Rozvoj geocachingu ve světě a v České republice Geocaching je původně hrou, která vznikla ve Spojených státech amerických na jaře v květnu roku Těsně poté, co bylo rozhodnuto o odstranění navigační odchylky, přidávanou do vysílaného signálu z družic GPS. Zlepšena tak byla přesnost, z desítek až stovek, na několik málo metrů pro běžné uživatele. Nejen ve světě, ale i u nás se geocaching těší popularitě. Statistiky hovoří, že v polovině roku 2005 bylo na skrýší ve 215 zemích světa, z toho zhruba 700 v České republice. Za uplynulý rok vzrostl počet schránek nad a koncem roku 2007 byl tento počet více jak dvojnásobný. V květnu roku 2011 bylo v Česku registrováno kolem pokladů z celkového světového počtu, jenž už překročil na miliónu a čtvrt aktivních schránek. [12]

24 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ZÁKLADNÍ PRINCIP URČOVÁNÍ POLOHY Určení polohy je klasickou výpočetní úlohou každého kódového přijímače, který je schopen měřit časový rozdíl mezi okamžikem vyslání a okamžikem příjmu informace. Tento časový rozdíl, je označen jako t, čas vyslání signálu z družice R t a čas příjmu signálu jako S t. R S t = t t (1) Opravy hodin, které jsou způsobeny tímto časovým rozdílem, je také nutné označit. Satelitní jsou označeny jako S δ a ty na straně příjmu jako S S = t TS R δ. Pak lze uvést: δ (2) Kde proměnné T S a R R = t TR δ (3) T R značí správné časy. Opravy hodin jsou časově proměnlivé, tzn. nejsou konstantní. Celkovou dobu přenosu lze tedy vyjádřit jako: R S [ T ( )] S R + δ T + δ Po úpravách vypadá výsledná rovnice tedy takto: Symbol T je skutečná doba přenosu. t = (4) R S t = T + δ δ (5) Vynásobením předchozích rovnic časovou konstantou rychlostí světla c, kde c = m/s, dostaneme vztah pro výpočet pseudovzdálenosti (vzdálenost, ve které jsou projeveny chyby hodin satelitu a přijímače) mezi družicí S a přijímací jednotnou R. Skutečnou vzdálenost mezi přijímačem a satelitem označíme S ρ = c T. R R S R R S S R S ( δ δ ) = ρ + c δ c δ = c T + c (6) R Z těchto poznatků je vyvozen důkaz o použití čtyř satelitů pro určení polohy v trojrozměrném prostotu: R S R = 2 2 R S ( X X ) + ( Y Y ) + ( Z Z ) + c δ c δ R S 2 (7) R S R S V rovnici jsou obsaženy čtyři neznámé X, Y, Z a R R R R δ, které lze vypočíst soustavou čtyř rovnic. Graficky tuto skutečnost je možné naznačit pomocí pseudovzdáleností, které byly získány.

25 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Výsledná oblast, která vlivem nepřesností nemusí být pouze bod, je zobrazena na obrázku kolečkem. [8] [9] Obr. 3. Průnik vzdáleností [3]

26 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, DATOVÝ PROTOKOL NMEA 0183 Komunikační protokol je považován za nezbytné pojítko mezi GPS přijímačem, technickým zařízením a aplikacemi, které tyto data vyhodnocují. Datových protokolům, jež data zpracovávají, existuje více. Jsou rozděleny do tříd podle účelu použití, pro který byl GPS přijímač zkonstruován. Nižší moduly implementované v mobilních zařízeních, externí GPS pracující s notebooky, automobilové a turistické navigační přístroje. Střední mapovací zařízení sloužící ke sběru dat. Specializované metody sbírání a zpracovávání těchto naměřených dat. Vyšší referenční stanice a geodetické přístroje. Specializovaná především vojenské účely. Protokol NMEA 0183 byl specifikován společností The National Marine Electronics Association. Komunikace probíhá mezi velkým množstvím posluchačů a jedním mluvčím (tzv. Listener, Talker), díky pevně dané struktuře posílaných textových vět. Každá tato textová věta, jejíž délka činí maximálně 83 bajtů, začíná znakem $ (dolar) a další sérií znaků, které větu identifikují a označují tak její obsah. Následují datové údaje oddělené čárkou. Celý výraz je ukončen znakem * (hvězdička), za kterým se ještě nachází hodnota kontrolního součtu v hexadecimálním tvaru. Kontrolní součet věty je výsledkem operace XOR skrz všechny znaky mezi $ a *. Datový výraz je identifikován ve tvaru $ttsss, kde tt je identifikace mluvčího a sss označuje druh věty.

27 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obecně jsou věty rozděleny do tří skupin: Mluvčího věty (Talker sentences) výrazy zasílané GPS přístrojem, obsahující informace o poloze, rychlosti, času aj. Dotazovací věty (Query senteces) jedná se o požadavky k GPS zařízením o zaslání konkrétního typu věty. Proprietární věty (Proprietary sentence) věty obsahující dodatečné výrazy konkrétních modelů GPS přijímačů, které specificky rozšiřují standardní výrazy komunikačního protokolu. [1] [6] Příklady výrazů od mluvčího: 1 $GPGGA,083717, ,N, ,E,1,05,02.1, ,M,043.1,M,,*46 2 $GPGSA,A,3,02,12,29,30,31,,,,,,,,03.8,02.1,03.1*03 3 $GPGSV,2,1,08,31,45,294,38,05,09,098,00,21,14,189,00,30,68,112,43*76 4 $GPGSV,2,2,08,10,10,087,26,29,79,253,50,12,32,111,42,02,30,051,38*75 5 $GPRMC,083717,A, ,N, ,E,025.3,073.6,251109,,,A*74 V některých větách, jako například v $GPGSA, může chybět několik údajů. Jedná se o absenci dílčích dat, která nebyla přijata. Situace je lehce vyřešena tak, že mezi oddělovači (čárkami) zkrátka informace nejsou. Malou výjimkou může být údaj o poloze, kde chybějící zeměpisná souřadnice (šířka nebo délka) je nahrazena hodnotou resp Prázdné údaje ve větě mohou být způsobeny slepými místy, ve kterých je slabý signál nebo lokacemi nepoužívající DGPS (metoda, se kterou můžeme zpřesnit výsledky měření), data proto nelze přijmout. Výše uvedené přijaté výrazy jsou zasílány v periodickém cyklu stále dokola. 6.1 Druhy výrazů Jelikož protokol NMEA 0183 poskytuje nepřeberné množství kódových vět, které obyčejný uživatel nevyužije při své denní potřebě nebo geocachingu, jsou zde popsány jen ty nejčastěji využívané výrazy, jež jsou užívány majoritní většinou GPS přijímačů.

28 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, GGA podrobné informace o pozici Příklad věty: $GPGGA,083717, ,N, ,E,1,05,02.1, ,M,043.1,M,,*46 Tab. 1. Vysvětlení GGA věty [6] # Formát Příklad Popis údaje 1 hhmmss.sss Čas nad nultým poledníkem 2 ddmm.mmmm Zeměpisná šířka 3 c N Identifikátor polokoule (N = sever, S = jih) 4 dddmm.mmmm Zeměpisná délka 5 6 c d E 1 Identifikátor polokoule (E = východní, W = západní) Indikátor kvality signálu: 0 - pozici nelze určit 1 - pozice úspěšně učena 2 - pozice úspěšně učena s DGPS 7 dd 05 Počet viditelných satelitů 8 d.d 02.1 Odchylka rozestavění družic na určení polohy HDOP 9 d.d Výška antény na geoidem (střední hladina moře) 10 c M Jednotka pro 9. údaj (M = metr) 11 d.d Rozdíl mezi WGS-84 zemským elipsoidem geoidem. 12 c M Jednotka pro 11. údaj (M = metr) 13 d.d dddd 0 Doba v sekundách od poslední aktualizace DGPS. Jestliže údaj chybí, tak se DGPS nepoužívá. Identifikační číslo referenční stanice pro DGPS ( ) 15 *xx 46 Kontrolní součet

29 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, GSA Odchylky od přesnosti měření Příklad věty: $GPGSA,A,3,02,12,29,30,31,,,,,,,,03.8,02.1,03.1*03 Tab. 2. Vysvětlení GSA věty [6] # Formát Příklad Popis údaje 1 a A N-rozměrný mód (A = automatický, M = manuální) 2 b 3 Dimenze (1 =?, 2 = 2D, 3 = 3D) 3-14 yy 02 ID satelitu pro výpočet 15 p.p 03.8 PDOP - prostorová odchylka v metrech 16 h.h 02.1 HDOP - horizontální odchylka v metrech 17 v.v 03.1 VDOP - vertikální odchylka v metrech 18 *xx 03 Kontrolní součet GSV Informace o družicích Příklad věty: $GPGSV,2,1,08,31,45,294,38,05,09,098,00,21,14,189,00,30,68,112,43*76 Tab. 3. Vysvětlení GSV věty [6] # Formát Příklad Popis údaje 1 n 2 Celkový počet vět 2 m 1 Číslo aktuální věty 3 ss 08 Počet viditelných družic 4 xx 31 Identifikační číslo družice 5 ee 45 Úhlová výška družice 6 aaa 294 Azimut družice 7 ch 38 SNR - odstup signálu od šumu. Je-li údaj nulový, nelze ho použít pro výpočet polohy Další čtveřice údajů 4-7 podle počtu viditelných satelitů n *xx 76 Kontrolní součet

30 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, RMC Informační minimum pro navigaci Příklad věty: $GPRMC,083717,A, ,N, ,E,025.3,073.6,251109,,,A*74 Tab. 4. Vysvětlení RMC věty [6] # Formát Příklad Popis údaje 1 hhmmss.sss Čas nad nultým poledníkem 2 c A Status (A = OK, V = Varování, nedostupné družice) 3 ddmm.mmmm Zeměpisná šířka 4 c N Identifikátor polokoule (N = sever, S = jih) 5 dddmm.mmmm Zeměpisná délka 6 c E Identifikátor polokoule (E = východní, W = západní) 7 d.d Vodorovná rychlost v uzlech 8 d.d Kurz pohybu 9 ddmmyy Datum 10 d.d N/A Magnetická deklinace ve stupních 11 c N/A Identifikátor polokoule (E = východní, W = západní) 12 *xx 74 Kontrolní součet

31 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, LITERÁRNÍ REŠERŠE 7.1 TrekBuddy Aplikaci, která bude popisována jako první, byla zařazena podle oblíbenosti u hráčů geocachingu a lidí provozující turistiku vůbec, na první příčky v užívání. Program TrekBuddy je naprogramován v jazyce Java a je ho tedy možné používat jak na běžných mobilních telefonech bez operačního systému, tak i na zařízeních s operačním systémem Symbian, Android nebo Windows Mobile. Velkou výhodou tohoto software je práce s mapami. TrekBuddy totiž nabízí možnost importování vlastních map, které lze vytvořit pomocí některých internetových skriptů. Většinou se jedná o mapy vygenerované skrz prostředí volně stažitelných Internetových map (Obr. 5). Ovšem je i možné nahrávat turistické mapy a cyklomapy z jiných zdrojů. Na displeji mobilního telefonu je zobrazena bez problémů jakákoliv oblast světa v jakémkoliv zpracování. Obr. 4. Základní obrazovka s mapou světa po instalaci Samozřejmostí programu je nabídka zobrazení informací o poloze, rychlosti, směru pohybu, nadmořské výšce a dalších základních údajů v horní části obrazovky. Získané aktuální informace mohou být odesílány pomocí textové zprávy.

32 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Jak již bylo naznačeno, program disponuje velkou kompaktností, a proto je dobré si uvědomit, co všechno se bude v TrekBuddy v budoucnu používat. Pokud si uživatel bude chtít prohlížet vlastní naimportované mapy z interní paměti nebo z paměťové karty mobilního telefonu pouze v off-line režimu, stačí aplikaci nainstalovat běžným způsobem a ihned používat. Do rozšířených funkcí toho programu patří například vlastní GUI rozhraní. Místo mapy tak lze sledovat pouze zeměpisné informace nebo obrazovku pouze s kompasem a prošlou trasu. Aplikace byla testována jak na PDA s operačním systémem Windows Mobile, tak i na mobilním telefonu bez operačního systému, k němuž byl připojený externí GPS receiver přes technologii Bluetooth. U zařízení PDA byly objeveny problémy v komunikaci s interní GPS. Aplikace našla satelity GPS, ale data bohužel nezpracovávala. Na obyčejném mobilním telefonu pracovala aplikace bez větších problémů. Obr. 5. Naimprtovaná mapa do aplikace TrekBuddy

33 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Výhody: Běží na většině současných mobilních telefonech. TrekBuddy je freeware, tzn. je zdarma. Vytváření vlastních map dle svých požadavků. Vytváření a upravování uživatelského rozhraní. Nevýhody: Horší ovládání na PDA než na klasickém mobilním telefonu. 7.2 GPS Compass Program GPS Compass je dalším programem, který byl vybrán. Programu zaujme jeho jednoduchostí a intuitivním ovládáním. Princip činnosti je velice jednoduchý. Nedělá nic jiného, než podle kompasu dovede hráče ke skrýši podle uložených souřadnic. Nepracuje tedy s žádnými mapami, jak už s nějakými lokálními, tak ani těmi, jež by si mohl hráč sám vytvořit a přenést do PDA. Uživatelské zeměpisné souřadnice pokladů lze vytvářet a ukládat přímo v aplikaci. Další možností je tyto body s poklady importovat ze souboru uloženého na mobilním zařízení a nebo přímo z webového serveru geocaching.com. U posledního způsobu nahrávání blízkých skrýší, je tedy nutné být připojený k Internetu. Celý program je kompatibilní s operačním systémem Windows Mobile.

34 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 6. Souhrnné informace v GPS Compass K navigaci do cíle slouží jednoduchý kompas (Obr. 7), na kterém lze zřetelně vidět, kterým směrem se má hráč vydat při hledání a vidí také zbývající vzdálenost do cíle. Samozřejmě tzv. vzdušnou čarou. Obr. 7. Kompas v GPS Compass

35 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Na úvodní obrazovce (Obr. 6) se zobrazují základní informační údaje, jako je zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška, rychlost, kurz pohybu, použité a viditelné satelity a také čas. Ve spodní části této obrazovky jde opět vidět vzdálenost do cíle. Zajímavou funkcí programu je nahrávání dat do souboru o pohybu uživatele po okolí. V nastavitelném časovém intervalu lze do souboru zaznamenávat údaje o čase, zeměpisných souřadnicích, nadmořské výšce, rychlosti a azimutu. Všechny údaje jsou volitelné, hráč si sám může vybrat, co chce nebo nechce do logovacího souboru zaznamenávat. Obr. 8. Správa WayPointů v TrekBuddy Výhody: Jednoduché a intuitivní ovládání. Je zdarma. Správa uživatelských bodů se skrýšemi. Zaznamenávání pohybu.

36 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nevýhody: Absence map, jejich vlastní vytváření a nahrávání. 7.3 WMGeo Dalším popisovaným programem je WMGeo. Program, jak sám autor aplikace uvádí, je stále ve fázi vývoje. Ovšem už i tak se jedná o velmi silný nástroj pro geocaching. Na domovských internetových stránkách můžeme nalézt jak portable verzi s knihovnou pro spuštění, tak i instalační soubor *.CAB. WMGeo je aplikace určena pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Komunikace GPS probíhala bez problému a celkově celý chod WMGeo byl rychlý. Na první pohled se jeví jako graficky povedená aplikace. Na úvodní obrazovce (Obr. 9) se nachází šestice velkých tlačítek, které lze snadno ovládat bez pomoci stylusu. V horní liště si lze povšimnout informace o satelitech, ze kterých jsou přijímána data. Obr. 9. Úvodní obrazovka WMGeo Po stisknutí položky GPS na úvodní obrazovce se objeví údaje o aktuální poloze, rychlosti pohybu, nadmořské výšce a souhrnné informace o síle signálu z jednotlivých satelitů na orbitě.

37 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Modré sloupce ukazují úroveň signál družic, ze kterých jsou data zpracovávána, v šedých jsou slepé satelity s neúplnými daty (Obr. 10). Obr. 10. Souhrnné informace ve WMGeo Pod položkou Navigation se nachází pouze jednoduchá šipka k navigaci, informující o směru pohybu k místu, kde je ukryta hledaná cache. Na stejné obrazovce je i vzdálenost do cíle (Obr. 11).

38 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 11. Kompas ve WMGeo Zajímavou položkou je Nearest. Po kliknutí je na displeji zobrazen seznam pokladů, které lze snadno nahrát z *.LOC nebo *.GPX souboru. Nahrávání spadá pod kategorii Import. Evidence a práce s importovanými daty by mohla v budoucnu doznat určitého vylepšení. Při testování nahrávání většího objemu byla akce velice pomalá. Ovšem i tak to nelze považovat za velkou chybu. Sekce Settings je určena pro snadné nastavení komunikačního portu a baudrate. Program WMGeo v testované verzi nedisponoval grafickým zobrazením o pohybu uživatele, jak už ve slepé čtvercové síti, tak přímo na mapě. Výhody: Hezké grafické a intuitivní ovládání. Jedná se o OpenSource, který je zdarma.

39 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nevýhody: Není podporován český jazyk (Program je od českého tvůrce). Pomalejší import při větším objemu dat se skrýšemi. 7.4 Vito Navigator II Následující program nespadá do kategorie freeware aplikací jako v předchozích případech, byla tu ovšem možnost vyzkoušet jeho zkušební verzi. Aplikace Vito Navigator II je určena pro PDA s operačním systémem Windows Mobile. Při prvním zapnutí zřejmě nejvíc zaujme velký ukazatel, ten tvoří přibližně třetinu obrazovky. Ukazatel má dva módy zobrazení, směr cesty nebo rychlost pohybu. V levé části je možné si zvolit mezi vzdáleností do cíle, kompasem nebo aktuální pozicí. Poměrně velká část je také tvořena dvěma čtverci, do kterých je možné navolit zobrazování různých informací. Například o síle signálu může informovat radar zobrazující jednotlivé družice. V nejspodnější části se nachází čtveřice velkých tlačítek pro obsluhu programu, které lze snadno ovládat pomocí prstů (Obr. 12). Obr. 12. Souhrnné informace ve Vito Navigator II

40 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, První věc, která se musí udělat před používáním aplikace, je správně nastavit GPS přijímač. K tomu slouží poslední tlačítko ze spodní lišty na pravé straně s motivem ozubených kol. Z nabídky vybereme GPS. V podpoložkách se dále nachází nastavení zvuku, evidence skrýší a jiná podrobnější nastavení aplikace jako je metrický systém, formáty datumu a času, zeměpisného systému čí správa plug-in do aplikace. Vito Navigator II umí spravovat evidenci o skrýších. Je tedy možné vytvářet a editovat souřadnice WayPointu přímo v mobilním telefonu (Obr. 13). Samozřejmostí je také import z *.LOC souboru. Nový WayPoint je možné také vytvořit přes tlačítko s červenou vlaječkou na základní obrazovce. Program nabízí souřadnice bodu, kde se právě nachází uživatel, ale tyto údaje lze smazat a zadat jakékoliv jiné. Pro úplnost se doplní název a popis pokladu. Stisknutím tlačítka s ikonou zelené šipky je vybrán ze seznamu cílový bod, ke kterému bude uživatel směřovat. Po nastavení všech nezbytných akcí, se může přepnout na úvodní obrazovku. Obr. 13. Správa WayPointů ve Vito Navigator II Jednou z předností aplikace je slepá čtvercová mapa (Obr. 14), ovšem je možné i nahrát mapu vlastní. Zobrazení mapy je docíleno klinutím na symbol zeměkoule na úvodní

41 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obrazovce (Obr. 12). Mapu lze přibližovat až na rozlišení 10 metrů či oddalovat na kilometrů. Na mapě jsou zobrazeny všechny cílové body. Červená čára zaznamenává vykonanou cestu. Obr. 14. Slepá mapa ve Vito Navigator II Výhody: Jednoduché základní ovládaní. Podpora interních i externích GPS. Nevýhody: Horší dostupnost map. Komerční produkt.

42 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, NoniGPS Plot Dalším popisovaným programem je NoniGPS Plot určený pro platformu Windows Mobile. Na první pohled na uživatelské rozhraní skromná aplikace však v sobě skrývá nepřeberné množství užitečných a zajímavých funkcí. Ovšem ne všechny funkce jsou obsaženy ve volně šiřitelné verzi. Za menší peněžní podporu jsou uživatelům zpřístupněny rozšířené funkce. Obr. 15. Slepá mapa v NoniGPS Plot Po spuštění aplikace je zobrazena slepá mapa, která je zároveň i pozadím zobrazovaných informací (Obr. 15). Obrazovka je rozdělena na dvě části. V horní části se zobrazuje trajektorie zdolané trasy, informační značky o pokladech, měřítko mapy a malý kompas. Spodní část poskytuje grafické zobrazení geografického výškového profilu cesty. Krátkým dotykem na mapě jsou aktivována ovládací tlačítka, jež slouží k ovládání mapy, jako je přibližování resp. oddalování, pohyb na mapě, měření vzdálenosti aj. Na obrazovce je permanentně zobrazen ve spodní časti stavový řádek, ve kterém lze zobrazit několik údajů, jako jsou aktuální souřadnice, nadmořská výška, délka trasy, rychlost, aktuální čas apod. Nechybí také informace o síle signálu a stavu baterie. Pokud informace zčervenají, znamená to, že program zachytil GPS signál z dostupných družic a zpracovává ho. Jestliže je zelený, signál GPS není dostupný (tento způsob signalizace je poněkud matoucí).

43 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Aby bylo možné NoniGPS Plot používat, je nutné udělat prvotní nastavení GPS přijímače. Přidržením displeje asi na jednu sekundu je vyvoláno hlavní menu programu, kde lze nakonfigurovat celý program. Menu v nastavení může některým uživatelům přijít poněkud komplikované, na druhou stranu je to malý důkaz toho, jak je program bohatý na své možnosti. Zřejmě nejvíce využívanou položkou je Advanced Setup. Zde je vybrána kategorie GPS a nastaven komunikační port společně s přenosovou rychlostí. Pokud si uživatel není jistý, může být port vyhledán tlačítkem Search. Další, asi hodně využívanou položkou, bude Quick Setup. V této kategorii lze najít základní nastavení jako je aktivování trasy, zapnutí GPS přijímače, přepnutí do nočního režimu, orientace displeje, nastavení barev apod. Nesmí být také opomenuto na položku Tools. Pod touto záložkou může uživatel hromadně importovat WayPointy nebo celé trasy, a to ve formátech *.GPX, *.ASC, *.CSV nebo *.KML. Konkrétně tento import lze najít v záložce List points (Obr. 16). Samozřejmostí je také přidávání bodů jednotlivě. V sekci Tools je dostupná malá funkce s názvem Dashbord (Obr. 17). Jedná se o obrazovku se souhrnnými informacemi psanou přehledně velkým písmem. Nachází se zde údaje o aktuální, průměrné a maximální rychlosti, nadmořské výšce, délce absolvované trasy a čase. Obr. 16. Správa WayPointů v NoniGPS Plot

44 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 17. Ukázka Dashboardu v NoniGPS Plot Aplikace také umožňuje zpracovávat importované vlastní mapy. Například již zkalibrované mapy ve formátu JPG a poté je jednoduše nahrát do zařízení. Další možností jak mapy získat je s využitím připojení k mobilnímu Internetu. Mapy jsou tedy stahovány s aktuálně měnící se pozicí. V placené verzi je možné údajně mapy stahovat do zařízení a při příštím použití tak odpadá nutnost být připojený k Internetu. Poslední možností jak se dostat k mapám pro NoniGPS Plot je díky externí aplikaci NoniMapView. Tento program je nutné spustit na stolním počítači a jeho schopnost spočívá ve stahování zkalibrovaných map z některých serverů poskytující geografické mapy. Získané mapy pak lze přesunout do PDA a následně importovat do aplikace NoniGPS Plot.

45 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 18. Trojrozměrný kompas v NoniGPS Plot Výhody: Podpora interních i externích GPS. Jazyková multiplatformnost angličtina, francouzština, španělština Množství programových funkcí. Nevýhody: Do jisté míry neintuitivní ovládání.

46 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, II. PRAKTICKÁ ČÁST

47 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, POPIS APLIKACE Jedním z bodů bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci v jazyce C# na základě získaných informací a poznatků z vypracované literární rešerše. Napomáhat by tak měla hráčům geocachingu. Naprogramovaná aplikace je primárně optimalizována pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Program umí zobrazovat základní informace, jako jsou zeměpisné souřadnice, přesný čas na nultém poledníku, kurz, nadmořskou výšku, rychlost pohybu. Dokáže také numericky určit pomyslnou vzdušnou vzdálenost k pokladu a směr hledání. Součástí aplikace je jednoduchý správce, který dokáže importovat *.LOC soubory. Dále také umí lokalizovat hráče na rastrové mapě z aktuálních zeměpisných souřadnic. Nedílnou součástí je také jednoduchý kompas. Pro spuštění tohoto programu je nutné mít nainstalovanou verzi.net Framework 3.5 nebo novější. 8.1 Blokové schéma aplikace Cache data NMEA 0183 data Kalibrační soubor Zpracování LOC souboru Příjem nových dat Zpracování INI souboru Zpracování RMC Zpracování GGA Vzdálenost do cíle Hodiny Lokalizace na mapě Směrovka hledání Tachometr Kompas Obr. 19. Blokové schéma aplikace

48 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Vstupními entitami jsou především data přijímaná z GPS satelitů, lokační soubor s údaji o skrýších a konfigurační soubor pro zkalibrovanou mapu. Všechny takto získané informace jsou zpracovávány jednotlivými metodami, ty jsou popsány v dalších částech. 8.2 Příjem nových dat Příjem nových dat ze sériového portu je zajištěn metodou updatedata(). Primárním úkolem metody je roztřídit data na jednotlivé věty, které jsou od sebe odděleny znakem dolar ( $ ). Rozdělení vstupních řetězců zabezpečuje funkce Split(). Poté se následně vrací pole obsahující již rozdělený původní balík dat. Po rozdělení a zjištění druhu konkrétní věty jsou informace předány dílčím metodám, jež se starají o další zpracování. Stěžejní část metody updatedata() je popsána zdrojovým kódem: 6 string[] vetybalicku = prijatebalicky.split('$'); 7 for (int i = 0; i < vetybalicku.getlength(0); i++) 8 { 9 dataprijata = vetybalicku[i].split(','); 10 if (dataprijata.contains("gprmc")) updatermc(); 11 if (dataprijata.contains("gpgga")) updategga(); 12 if (dataprijata.contains("gpgsa")) updategsa(); 13 } O zpracování vět se starají metody: private void UpdateRMC() private void UpdateGGA() Dalšími vstupními daty, které aplikace zpracovává, jsou z lokačního soubor *.LOC. V podstatě se jedná o soubor XML. Úprava je zajištěna metodou seznamcache(), jejímž obsahem je jednoduchý XML parser.

49 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ukázka lokačního souboru: 14 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 15 <loc version="1.0" src="groundspeak"> 16 <waypoint> 17 <name id="gc13tdg"><![cdata[zamek Kromeriz by martin.turista]]> 18 </name> 19 <coord lat=" " lon=" "/> 20 <type>geocache</type> 21 <link text="cache Details"> </link> 22 </waypoint> 23 </loc> Jako poslední vstupní data jsou z konfiguračního kalibračního souboru. Tento soubor, jenž obsahuje název mapy, zeměpisné souřadnice a k nim přiřazené pixely na rastrové mapě, připravuje externí desktopová aplikace (viz. 9.1). Ukázka kalibračního souboru: 24 mapa.jpg;a1;23;a2;72;sa;49,23104;da;17,65632;b1;683;b2;783;sb;49,221 06;dB;17,67048;Q1;46609,66;Q2;-71247, Zpracování RMC věty updatermc() Jestliže je zjištěna přítomnost RMC věty, je právě tato věta předána metodě updatermc(). Jak již bylo napsáno, v RMC sentenci je uchováno základní informační minimum. Data se začínají zpracovávat ve chvíli, kdy druhý prvek věty je roven hodnotě A. Znamená to, že jsou dostupné družice a má smysl zpracovávat data. Jedním z úkolů metody je upravit zeměpisné souřadnice na správný tvar. To je zajištěno úpravou třetího údaje pro zeměpisnou šířku a pátého údaje pro zeměpisnou délku pomocí funkce Substring(Int32, Int32) a následným přepočtem.

50 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zdrojový kód na převod zeměpisných souřadnic vypadá tedy takto: 25 string sirkastupne = dataprijata[3].substring(0, 2); 26 string sirkaminuty = dataprijata[3].substring(2, 2); 27 double sirkavteriny = (Convert.ToSingle(dataPrijata[3].Substring(5, 4))) * 60 / 10000; V RMC větě se dále nachází informace o kurzu, ten je důležitý pro správnou funkci kompasu. Dále zde jde také najít údaj o aktuální rychlosti v horizontálním směru. Aby však původní rychlost uvedenou v uzlech bylo možné vyjádřit v jednotkách km/h, musí být hodnota vynásobena číslem 1,852. V metodě updatermc() jsou volány ke zpracování další metody např. pro vypočet vzdálenosti, vykreslování aktuální polohy na mapě a čas na nultém poledníku. Ty jsou popsány v následujících kapitolách. 8.4 Zpracování GGA věty metoda updategga() Z této věty je do programu předáváno pouze pár informací. Jedná se o údaj kvality signálu, který je zastoupena šestým členem řetězce. Podle hodnoty 0, 1 nebo 2 je pomocí funkce Switch() číslu přiřazeno textové vyjádření, Žádná, Dobrá nebo Výborná. Dále je zobrazen počet viditelných satelitů nad orbitou, který není jinak dále upraven. GGA záznam taktéž obsahuje informaci o zeměpisné poloze, jako věta RMC. Navíc je z této věty zobrazen i údaj o nadmořské výšce. 8.5 Výpočet vzdálenosti do cíle metoda vzdalenostdocile() Funkce této metody je velice jednoduchá. Metoda pracuje pouze ze zeměpisnými souřadnicemi aktuální polohy a souřadnicemi daného cíle. Aby bylo možné vzdálenost vypočítat tzv. ortodromu (Obr. 19), je potřeba souřadnice dosadit do matematického vzorce (8), kde λ je zeměpisná délka a φ je zeměpisná šířka. Indexy 1 resp. 2 značí počáteční resp. cílové zeměpisné souřadnice. Hodnota 6372,795 je průměrný poloměr hlavní kružnice Země.

51 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 20. Znázornění ortodromy ( cosϕ1 cos λ1 cosϕ 2 cos λ2 ) + ( cosϕ1 sin λ1 cosϕ 2 sin λ2 ) + ( sinϕ sinϕ ) + R = arccos (8) 1 2 Metoda vzdalenostdocile() se také stará o výpočet směrového úhlu, aby uživatel věděl, kterým směrem se pohybovat k zadanému cílu. Pro určení a výpočet potřebuje znát aktuální směr pohybu uživatele a dále úhel, pod kterým se nachází cílová souřadnice od aktuální pozice. Známe-li tedy směr současného pohybu a vypočtený úhel (9) (10) pro hledaný bod, potom rozdílem těchto dvou hodnot dostaneme výsledný směr hledání, relativně ke směru současného pohybu. Takto získané hodnoty o směru pohybu a směru hledání jsou předávány do událostí Paint jednotlivých grafických prvků pro vykreslování. Pro výpočet I. a II. kvadrantu, kdy ϕ 1 < ϕ2 ( λ) sin cosϕ ( ) 2 α = arctan (9) sinϕ2 cosϕ1 cosϕ2 sinϕ1 cos λ Pro výpočet III. a IV. kvadrantu, kdy ϕ1 ϕ2 ( λ) sin cosϕ 2 α = arctan + ( ) 360 (10) sinϕ2 cosϕ1 cosϕ2 sinϕ1 cos λ

52 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Lokalizace na mapě Metoda updatemapa() Jedná se o jednu z nejdůležitějších funkcí, která bude uživatele zajímat. Níže popsaný algoritmus je nezávislý na použité mapě. Jediné podmínky však jsou, aby mapový podklad byl v rastrovém formátu. Lze tedy použít libovolnou mapu, ať už jimi jsou, naskenované papírové mapy, satelitní snímky, případně mapy z navigačních programů nebo webových stránek. Protože mobilní zařízení nedokáží zpracovat a zobrazit příliš velkou mapu, z důvodu omezení paměti, je další podmínkou, aby její celkové rozměry byly 800 px na výšku a 800 px na šířku. I když vztah mezi polohou na mapě v pixelech a zeměpisnými souřadnicemi není lineární, můžeme pro malé plochy v geocachingu použít výpočet zjednodušené aproximace (12). Poloha na mapě je výsledkem rozdílu aktuálních zeměpisných souřadnic a souřadnic z kalibračního souboru, kde λ je opět zeměpisná délka a φ značí zeměpisnou šířku. Získaný rozdíl je vynásoben poměrným koeficientem Q a následně je přičtena pixelová hodnota, která odpovídá příslušné zeměpisné souřadnici v kalibračním souboru. Neznámé X a Y jsou výsledné souřadnice v pixelech na mapě, které hledáme. Zmiňovaný koeficient Q je podíl rozdílu hodnot v pixelech prvního a druhého kalibračního bodu a rozdílu jim příslušících zeměpisných souřadnic (11). Aλ Bλ Q = resp. 1 λ λ A B Aϕ Bϕ Q2 = (11) ϕ ϕ A B X ( λx A ) Q1 = A + λ λ resp. ( y A ) 2 Y = Aϕ + ϕ ϕ Q (12) Kalibrace se provádí pomocí dvou bodů, které jsou zvoleny podle vlastního uvážení. První bod se doporučuje zvolit v levém horním rohu a druhý v pravém dolním rohu. Například je tedy definováno, že levý horní roh mapy bude mít zeměpisné souřadnice 49,23104 stupňů severní šířky a 17,65632 stupňů východní délky a pravý dolní roh mapy 49,22106 stupňů severní šířky a 17,67048 stupňů východní délky. K těmto souřadnicím je přiřazena pixelová hodnota na rastrové mapě. Takto určenými body lze vypočítat koeficient Q, tedy vztah mezi použitou mapou a zeměpisný souřadnicemi.

53 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zobrazení času metoda updatehodiny(string datahodiny) Úkolem metody updatehodiny(string datahodiny) je správně zobrazit čas nad nultým poledníkem, který je předávám přes parametr z metody updatermc(). Kód metody je následující: 28 string hodiny = datahodiny.substring(0, 2); 29 string minuty = datahodiny.substring(2, 2); 30 string vteriny = datahodiny.substring(4, 2); 31 string milisekundy; 32 if (datahodiny.length > 7) milisekundy = datahodiny.substring(7); 33 else milisekundy = "000"; 34 string cas = hodiny+":"+minuty+":"+vteriny; 35 return cas; 8.8 Detekce GPS portu metoda dataportdetekce() Metoda má sloužit uživatelům, kteří si nejsou jistí portem připojeného GPS modulu. Algoritmus postupně otevírá jednotlivé porty v zařízení a několikrát ověří obsah přijatých dat každého z nich. Jestliže narazí na výraz GPS sentence, nastaví příslušný port tomu odpovídající. Uživatel je následně informován a skončení detekce portu.

54 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, PŘÍPRAVA MAPOVÉHO PODKLADU A PRÁCE S APLIKACÍ Požadavky pro spuštění aplikace: Mobilní zařízení s operačním systémem Windows Mobile 5 nebo vyšší Compact.NET Framework 3.5 GPS přijímač (nejlépe integrovaný přímo v PDA) Osobní počítač pro úpravu a nahrávání map 9.1 Příprava mapového podkladu a jeho kalibrace Zeměpisnou polohu bodu na mapě definují souřadnice patřičného pixelu. Pixely ve směru horizontálním značíme X, ve směru vertikálním Y. Levý horní roh má vždy souřadnice X = 0 a Y = 0. Bude-li se postupovat směrem dolů po vertikální ose, bude se hodnota Y zvětšovat. Totéž se bude dít s hodnotou X, bude-li se postupovat směrem doprava po horizontální ose. Skutečná poloha bodu je určena zeměpisnou délkou a šířkou ve stupních. Pro lepší určování kalibračních bodů je vhodné volit body, které se dobře určují. Jako jsou například rohy budov, silniční křižovatky, ústí řeky, vrcholy hor a jiné snadno měřitelné objekty. Zeměpisné souřadnice lze snadno získat z některých on-line geografických systémů nebo je-li k dispozici originál oskenované klasické papírové mapy, lze polohu odečíst přímo z ní. Body se musí určit co nejpřesněji, aby následně nedocházelo k větším chybám. Aby bylo využito funkce lokalizace na mapě updatemapa() je potřeba nahrát mapu společně s aplikací do mobilního zařízení. Jak bylo uvedeno, (kapitola 0) importovaná mapa musí být patřičně upravena. Její celková velikost musí čtvercového formátu o délce strany 800 pixelů. Takto velká mapa se bude následně kalibrovat. Větších ploch může být dosaženo pouze za předpokladu, že bude zmenšena barevná hloubka mapy. Jestliže je k dispozici takto připravená mapa, lze přejít k hlavnímu kroku, což je kalibrace mapy. Z tohoto přiřazení pak můžeme pomocí desktopové aplikace vypočítat poměrový koeficient Q a vytvořit kalibrační soubor, jenž je také nahrán do mobilního zařízení.

55 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 21. Desktopová aplikace pro kalibraci map Postup přípravy Kliknout na Otevřít mapu. Nadefinovat kalibrační body A a B zadáním zeměpisných souřadnic a jejich příslušící pixely kliknutím do mapy. Kliknou na Zkalibrovat. Nyní lze provést kontrolu pomocí Kontrolního bodu. Kalibrabční soubor *.MAP, který má totožné pojmenování podle názvu mapy, se nyní nachází ve stejné složce jako je tato aplikace, ten společně s mapou zkopírovat do PDA (např. do složky My Documents). Případnou editaci kalibračního souboru lze provést kliknutím na Otevřít kalibraci.

56 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Práce s vytvořenou aplikací Jakmile je aplikace spuštěna, zobrazí se klasické obrázkové menu (Obr. 22) s ikonou domečku pro zpětný návrat (ten se nachází ve všech sekcích). Jako první je nutné po spuštění nastavit komunikační port pro GPS a jeho přenosovou komunikační rychlost. Ten se nastavuje v sekci Nastavení (Obr. 23) po stisknutí ikony Kladívka. Poté už stačí pouze stisknout tlačítko Start. Obr. 22. Úvodní obrazovka Obr. 23. Nastavení aplikace

57 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nyní už aplikace přijímá a zpracovává dostupná data ze satelitů. Po stisku ikony satelitu v hlavním menu se zobrazí základní informace ke hledání (Obr. 24). Těmi jsou aktuální zeměpisné souřadnice, vzdálenost do cíle a směr, azimut pod kterým je skryt poklad, kurz pohybu, síla signálu, čas na nultém poledníku, nadmořská výška a především kompas. Obr. 24. Navigační GPS obrazovka Pod záložkou Tachometr se nachází jednoduchý tachometr, který ukazuje aktuální rychlost (Obr. 25). Jak v grafickém, tak i numerickém zobrazení. Obr. 25. Tachometr

58 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Neméně důležitou položkou je sekce Cache (Obr. 26). Zde se nachází nastavení cíle, který se zadává ve formátu *.LOC nacházející se na serveru geocaching.com. Pro usnadnění lze nahrát lokační soubor, který je vygenerován na stejnojmenném serveru. Po správném nastavení souřadnic stačí kliknout na tlačítko GO. Obr. 26. Nastavení cache Jedna z nejdůležitějších funkcí, která bude uživatele zajímat je zobrazení aktuální polohy na importované mapě. Lokalizační funkci najdeme v záložce Mapa (Obr. 27). Obr. 27. Zobrazení na mapě

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

Určování polohy s využitím GPS a GSM sítí

Určování polohy s využitím GPS a GSM sítí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Určování polohy s využitím GPS a GSM sítí Vypracovali: Spolupracovali: Předmět: Jaroslav Jureček, Petr Putík Jan Hlídek, Tomáš

Více

Navigace využívající družicové systémy

Navigace využívající družicové systémy Navigace využívající družicové systémy NAVSTAR GPS USA (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System) GALILEO - EU GLONASS - Rusko Trocha historie Vznik satelitních navigačních systémů

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 14. listopadu 2007 1 Diferenciální 2 Motivace Linearizace Metoda Matematický model Global Positioning System - Diferenciální 24 navigačních satelitů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1 Kapitola 10: GPS 1 10. GPS GPS Určování pozice Složky přijímačů Účely použití Další funkce přístrojů Doplňky k přístrojům Sledování polohy 10.1 Základní pojmy GPS (Global Positioning System) je systém

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Google Earth Časová dotace: 4 hodiny Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Naučit se pracovat s volně dostupným programem Google Earth v hodinách ICT i v hodinách geografie a využívat

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com 1 Nevýhody uzavřených navigací nemožnost modifikovat funkcionalitu co když výrobce přestane podporovat

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Verze 0.1.334.0 IVAO-CZ Notifikátor je komponenta aplikace vesup. Obsah Licenční ujednání... 2 Instalace... 2 Systémové požadavky... 2 Základní myšlenka... 3 Funkce...

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Klidné příhraničí Portál Doprava Plzeňský kraj

Klidné příhraničí Portál Doprava Plzeňský kraj Projekt Klidné příhraničí Klidné příhraničí Portál Doprava Plzeňský kraj Manuál http:/doprava.plzensky-kraj.cz Obsah 1. O systému... 3 2. Portál Doprava Plzeňský kraj... 4 3. Dopravní mapa... 5 3.1 Celkový

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 3/3 GPS - výpočet polohy stanice pomocí

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více