Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Obchodní podmínky obchodní společnosti IT STUDIO s. r. o. IČ se sídlem Brno, Hudcova 78b zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42267, pro poskytování služby CentralNews 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IT STUDIO s. r. o., IČ , se sídlem Brno, Hudcova 78b, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 42267, (dále jen Poskytovatel ) blíže upravují v souladu s ust odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování služby CentralNews (dále jen Smlouva ) uzavřené dle ust odst. 2. občanského zákoníku uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen Objednatel ) prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetové adrese (dále jen webová stránka ) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v písemné Smlouvě o poskytování služby CentralNews. Odchylná ujednání sjednaná v této smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek S těmito obchodními podmínkami má Objednatel možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Objednatel učiněním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 2. Předmět smlouvy 2.1. Poskytovatel poskytuje uživateli na svých serverech za podmínek dále v těchto obchodních podmínkách uvedených, službu pro tvorbu, hromadné rozesílání a správu ových marketingových kampaní (dále jen CentralNews ). 3. Objednávka a uzavření smlouvy 3.1. Veškerá prezentace Poskytovatele umístěná na webové stránce je informativního charakteru, Poskytovatel není povinen uzavřít s třetí osobou Smlouvu o CentralNews. Ustanovení 1732 odst. 2. občanského zákoníku se nepoužije Podmínkou pro užívání CentralNews je uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem a uhrazení zálohové faktury dle odst tohoto článku těchto Obchodních podmínek.

2 3.2. Pro objednání CentralNews vyplní Objednatel objednávkový formulář na webové stránce, přičemž objednávkový formulář obsahuje zejména informaci o specifikaci konkrétní vybrané služby v rámci CentralNews, výši odměny za poskytování CentralNews a způsob úhrady odměny Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko: OBJEDNAT. Poskytovatel po obdržení objednávky potvrdí její obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele (dále jen akceptace objednávky ) a současně uhrazením zálohové faktury za užívání CentralNews Objednatelem. Zálohová faktura bude Poskytovatelem vystavena a Objednateli zaslána ve lhůtě pěti pracovních dní od dne akceptace objednávky Objednatele Poskytovatelem Objednatel se zavazuje uvádět v objednávce, jakož i v komunikaci s Poskytovatelem, pouze správné, pravdivé a aktuální údaje o sobě. Tyto údaje je Objednatel povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat, tedy ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne jejich změny sdělit písemně Poskytovateli. Údaje uvedené Objednatelem v objednávce, jakož i v komunikaci s Poskytovatelem, jsou Poskytovatelem považovány za správné Objednatel učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky Poskytovatele, jež jsou pro obě smluvní strany závazné a jimiž jsou obě smluvní strany povinny se řídit Objednatel není oprávněn odeslat jménem třetích osob Poskytovateli objednávku, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. V případě, že dojde k odeslání objednávky a následně k uzavření smlouvy bez tohoto souhlasu třetí osoby, nabývá práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu osoba, jež objednávku fakticky odeslala a smlouvu uzavřela. 4. Doba trvání smlouvy 4.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 5. Licence 5.1. Poskytovatel uděluje Objednateli nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa k CentralNews a dále k software a jiným autorským dílům vytvořeným Poskytovatelem v přímém vztahu k CentralNews (dále jen Předmět licence ), k užití Předmětu licence (dále jen Licence ). Licence je Poskytovatelem udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití CentralNews Objednatel není zejména oprávněn pozměnit, upravit, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoliv informace, originál či rozmnoženiny Předmětu licence, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla. Objednatel není dále oprávněn užít Předmět licence způsobem, který by snižoval, případně mohl snižovat, hodnotu díla.

3 5.3. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele užívat obchodní název firmu Poskytovatele, doménová jména, jakož i ochranné známky Objednatel je povinen respektovat práva Poskytovatele, jakož i práva třetích osob, při nakládání s autorskými díly a předměty práv duševního vlastnictví. 6. Práva a povinnosti Objednatele 6.1. Objednatel se zavazuje užívat CentralNews pouze k účelu, k němuž je tento určen Objednatel se zavazuje neužívat CentralNews v rozporu s touto smlouvou ani jiným způsobem, jež by byl způsobilý poškodit Poskytovatele Objednatel není oprávněn zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit CentralNews nebo jakoukoliv součást aplikace, nebo se pokusit narušit stabilitu CentralNews nebo dat uložených v této souvislosti v systému Objednatel se zavazuje neužívat CentralNews v rozporu s právními předpisy České republiky a dalšími právními předpisy, jež jsou pro Českou republiku závazné, zejména prostřednictvím CentralNews rozesílat maily se závadným obsahem. Závadným obsahem je zejména takový obsah, který je v rozporu nebo z okolností existuje důvodná obava, že by mohl být v rozporu s právním pořádkem České republiky, s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, s dobrými mravy anebo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Závadný obsah je též zejména takový obsah, který svou podstatou vykazuje znaky trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva, přestupku podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle jiných předpisů přestupkového práva, správního deliktu podle předpisů správního práva. Závadným obsahem je též takový obsah v příslušné jazykové verzi, který je v rozporu s právním pořádkem, se zvyklostmi, s rozhodnutími soudu anebo právními obyčeji dané jazykové lokality Objednatel se zavazuje nerozesílat prostřednictvím CentralNews žádnou nevyžádanou poštu, zejména neodesílat na adresy uživatelů, kteří k tomuto nedali souhlas tzv. "spam" dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně viry nebo jiný škodlivý software Objednatel se zavazuje neužívat uživatelský účet CentralNews pro sdílení nebo výměnu dat prostřednictvím technologie Peer to Mail Objednatel se zavazuje užívat CentralNews způsobem, kterým nedochází k poškozování nebo přetížení serverů nezbytných pro poskytování CentralNews a dále se zavazuje nečinit nic co by narušilo nebo znemožnilo poskytování CentralNews Poskytovatelem Objednatel je srozuměn se skutečností, že porušení odst. 6.1., , 6.4., 6.5., 6.6. a 6.7. tohoto článku těchto Obchodních podmínek, je hrubým porušením smlouvy ve smyslu ust těchto obchodních podmínek V případě porušení povinností objednatele dle odst. 6.1., , 6.4., 6.5., 6.6. a 6.7. tohoto článku těchto Obchodních podmínek vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve

4 výši desetinásobku měsíční platby, která je Objednatelem hrazena za užívání CentralNews, a to za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti Objednatelem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu škody Objednatel je odpovědný za obsah sdělení rozeslaných em prostřednictvím CentralNews. Objednatel odpovídá Poskytovateli, jakož i třetím stranám, za veškerou škodu způsobenou rozesíláním mailů se závadným obsahem, šířením nevyžádané pošty tzv. spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby užívání Objednatelem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí. 7. Práva a povinnosti Poskytovatele 7.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz serveru, jenž je nezbytný pro poskytování CentralNews. Poskytovatel deklaruje základní parametry a dostupnost CentralNews tzv. SLA (server level asgreement, dále jen SLA ),, ve výši 99% v příslušném zúčtovacím kalendářním období, s výjimkou situací specifikovaných v odst a 7.4. tohoto článku, kdy doba takovéhoto omezení nebo přerušení poskytování CentralNews se do SLA nezapočítává Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat standardní užívání CentralNews Objednatelem Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování CentralNews z důvodu údržby serveru, jež je nezbytný pro poskytování CentralNews, přičemž se zavazuje: - provádět údržbu serveru maximálně jednou za dva měsíce, kdy tato nebude trvat déle než tři hodiny, pakliže tomuto nebrání provozní důvody, - provádět údržbu serveru v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin, pakliže tomuto nebrání provozní důvody, - oznámit Objednateli alespoň 48 hodin předem omezení nebo přerušení poskytování CentralNews z důvodu nezbytné údržby serveru na svých internetových stránkách, případně na mailu uvedeném Objednatelem v jím učiněné objednávce CentralNews Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit poskytování CentralNews z důvodu poruchy hardwarové nebo softwarové funkčnosti CentralNews, nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých je umístěn server, jež přímo ovlivňuje poskytování CentralNews. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování CentralNews, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy a pokud by mělo být přerušeno poskytování CentralNews v rozsahu větším alespoň dvou hodin, předem tak, aby mohla být ze strany Objednatele přijata nutná opatření. Poskytovatel je povinen o těchto skutečnostech informovat objednatele em na adresu, jenž je uvedena v objednávce Objednatele, nebo zveřejněním těchto na svých internetových stránkách. Plánované přerušení poskytování CentralNews je Poskytovatel oprávněn provádět pouze v nezbytně nutné míře v případě, že je to možné především v nočních hodinách.

5 7.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování CentralNews, jež jsou způsobeny poruchou hardwarové nebo softwarové funkčnosti CentralNews, nutnou správou síťové infrastruktury, přerušením dodávky energií, haváriemi, rekonstrukcemi objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých je umístěn server. Poskytovatel se zavazuje vyvinout veškerou snahu, jež od něj lze spravedlivě požadovat, aby v nejkratším možném termínu zajistil poskytování CentralNews Poskytovatel je oprávněn, v případech, kdy Objednatel prostřednictvím CentralNews rozesílá maily se závadným obsahem, šíří nevyžádanou poštu tzv. spam, používá uživatelský účet pro sdílení nebo výměnu dat dle čl. 6. odst. 6.4., 6.5., 6.6. a 6.7. těchto obchodních podmínek, případně Poskytovatel má na základě dostupných informací důvodnou obavu z takovéhoto jednání nebo stavu, ihned a bez náhrady přerušit poskytování CentralNews. Smluvní strany dále pro tento případ sjednávají smluvní pokutu ve prospěch Poskytovatele ve výši desetinásobku měsíční platby, která je Objednatelem hrazena za užívání CentralNews, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Objednatelem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu škody. Poskytovatel je oprávněn požadovat v těchto případech po objednateli úhradu všech účelně vynaložených nákladů, jež mu v souvislosti s přerušením poskytování CentralNews vznikly, případně, jež mu vznikly v souvislosti s odstraněním následků tohoto jednání Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování CentralNews v případě prodlení Objednatele s úhradou Poskytovatelem vystavené a splatné faktury Poskytovatel není oprávněn, bez souhlasu Objednatele, jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu mailů rozesílaných prostřednictvím CentralNews, s výjimkou umístění jména firmy Poskytovatele v zápatí mailu, ani monitorovat elektronickou poštu, vyjma zásahů přímo vyžádaných zmocněnými orgány (soud, Policie ČR, apod.) Poskytovatel je oprávněn seznámit se s obsahem mailů odesílaných Objednatelem prostřednictvím CentralNews, jakož i kontrolovat závadný obsah mailů dle čl. 6. odst těchto Obchodních podmínek a rozesílání nevyžádané pošty nebo sdílení a výměnu dat prostřednictvím technologie Peer to Mail dle čl. 6. odst a 6.6. těchto obchodních podmínek Poskytovatel není odpovědný za obsah sdělení rozeslaných Objednatelem em prostřednictvím CentralNews dle ust. 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku učiněnou Objednatelem, jež se v minulosti vůči Poskytovateli ocitl v prodlení s jakoukoliv úhradou za užívání některé služby Poskytovatelem poskytované. 8. Náhrada objednatele 8.1. Objednateli vzniká nárok na náhradu v případě porušení povinnosti Poskytovatele ve vztahu k dostupnosti CentralNews dle čl. 7. odst těchto Obchodních podmínek Náhrada činí dvojnásobek poměrné části ceny za poskytování CentralNews, která z důvodu nedostupnosti CentralNews nemohla být využita.

6 8.3. Náhradu je Objednatel povinen uplatnit formou doporučeného dopisu zaslanému Poskytovateli, a to ve lhůtě tří dní po opětovném zprovoznění CentralNews. Objednatel je v této souvislosti povinen v dopise specifikovat veškeré skutečnosti, jež jsou podstatné pro posouzení nároku. Nárok na náhradu vznesený po lhůtě, případně jinou formou, je Poskytovatel oprávněn odmítnout a objednatel tento nárok ztrácí Poskytovatel je povinen o nároku rozhodnout do 20 dní od jeho doručení Uplatnění nároku nemá odkladný účinek na úhradu ceny CentralNews. 9. Cena 9.1. Cena za poskytování CentralNews je stanovena aktuálním ceníkem Poskytovatele uveřejněném na internetových stránkách Poskytovatele a to ve variantě zvolené Objednatelem. Cena za poskytování CentralNews je rovněž uvedena v objednávkovém formuláři umístěném na webové stránce. Varianty ceny za poskytování CentralNews jsou odvislé od maximálního počtu unikátních kontaktů (kontaktních ových adres), které Objednatel požaduje evidovat. K ceně za poskytování CentralNews bude Poskytovatelem připočteno DPH v aktuální zákonné výši Poskytovatel je oprávněn vystavit Objednateli fakturu za poskytování CentralNews dle Objednatelem zvoleného účtovacího období: buďto čtvrtletně, půlročně, nebo ročně, vždy prvním dnem tohoto účtovacího období se splatností 10 dní ode dne jejího vystavení, s výjimkou vystavení první zálohové faktury, jež bude Objednateli Poskytovatelem vystavena v souladu s ust. čl. 3. odst těchto Obchodních podmínek 9.3. Objednatel souhlasí, že faktury budou Poskytovatelem vystavovány pouze v elektronické podobě ve formátu.pdf. Vystavená faktura bude v den jejího vystavení Poskytovatelem v elektronické podobě zaslána Objednateli na uvedený Objednatelem v odeslané internetové objednávce CentralNews Objednatel se zavazuje provádět úhradu faktur řádně a včas, nejpozději k datu jejich splatnosti. Uhrazením faktury se rozumí okamžik připsání platby na bankovní účet Poskytovatele. 10. Změna smlouvy Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v průběhu poskytování CentralNews změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb CentralNews, zejména si Poskytovatel vyhrazuje právo změnit tarifní pásma ve vztahu k maximálnímu počtu unikátních kontaktů (kontaktních mailových adres), které Objednatel požaduje evidovat dle čl. 9. odst těchto Obchodních podmínek a způsob účtování ceny za poskytování CentralNews, a to s účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci kdy ke změně došlo a kdy tato změna byla uveřejněna na internetové adrese Poskytovatele V případě, kdy Objednatel má již uhrazenu cenu za užívání CentralNews, jsou podmínky poskytování CentralNews zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. V případě, kdy jsou nové podmínky pro Objednatele méně výhodné, má tento právo odstoupit od smlouvy. Toto právo Objednatele zaniká uplynutím 45 dní od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, kdy ke změně došlo a kdy tato změna byla uveřejněna na internetové adrese Poskytovatele

7 11. Zánik smluvního vztahu Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni, v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, smlouvu o poskytování CentralNews písemně, formou doporučeného dopisu, vypovědět k datu doručení výpovědi. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo hrubé porušení povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek kteroukoliv smluvní stranou, případně zaviněná ztráta Poskytovatele k poskytování CentralNews Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni smlouvu o poskytování CentralNews kdykoliv v průběhu jejího trvání bez uvedení důvodu písemně formou doporučeného dopisu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, jež počíná plynout prvním dnem následujícím po dni, ve které byla výpověď doručena V případě ukončení smluvního vztahu nemá Objednatel, s výjimkou odst tohoto článku, právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za užívání CentralNews Smluvní strany sjednávají, že odstoupení od smlouvy, její výpověď, stejně jako doručování všech ostatních písemností v rámci tohoto smluvního vztahu, se provádí na adresu bydliště/sídla Objednatele, jež je uvedeno v jím učiněné objednávce v souvislosti s poskytováním CentralNews, případně, jež je Objednatelem v průběhu trvání smluvního vztahu Poskytovateli sděleno a na adresu sídla Poskytovatele. V případě změny bydliště/sídla jsou Objednatel i Poskytovatel povinni tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé smluvní straně. 12. Zneužití přihlašovacích údajů Objednatel je povinen své přihlašovací údaje a hesla pro užívání CentralNews sdělená mu Poskytovatelem, případně jím dle odst tohoto článku změněné, zabezpečit před neoprávněnými osobami tak, aby nedošlo k jejich zneužití Objednatel je srozuměn se skutečností, že hesla sdělená mu Poskytovatelem by měla být změněna po prvním přihlášení do systému CentralNews. V případech, kdy nedojde ke změně hesel Objednatelem bezprostředně po prvním přihlášení Objednatele do systému CentralNews, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za užití nebo zneužití těchto hesel Objednatel je srozuměn se skutečností, že nese plnou odpovědnost za veškeré rozeslané maily, které byly rozeslány prostřednictvím CentralNews z administračního rozhraní systému nebo s užitím jemu přidělených přihlašovacích údajů Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů Objednatele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil. Za zneužití těchto údajů ze strany Poskytovatele není považováno jejich zaslání Objednateli na jím v objednávce uvedený po uzavření smlouvy, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Objednateli poté, co o jejich opakované sdělení prostřednictvím tohoto u požádá Objednatel nese plnou zodpovědnost jím umožněné využívání uživatelského účtu třetí osobou.

8 12.6. Objednatel se zavazuje sdělit Poskytovateli bezodkladně zneužití svých identifikačních údajů a hesla jakoukoliv třetí osobou. 13. Ochrana osobních údajů a dat Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s platnými zákony České republiky Objednatel je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a shromažďovat osobní údaje Objednatele za účelem poskytování CentralNews a pro statistické účely Objednatel uděluje Poskytovateli jako správci souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v souvislosti s poskytováním CentralNews dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a to po dobu platnosti smlouvy, neodvolá-li Objednatel svůj souhlas písemně formou doporučeného dopisu dříve Poskytovatel nese odpovědnost za neoprávněné použití, využití, zneužití nebo zpřístupnění osobních údajů Objednatele třetími osobami, včetně použití, využití, zneužití a zpřístupnění uživatelského účtu Objednatele třetími osobami, pokud Objednatel prokáže, že Poskytovatel shromažďoval a uchovával Objednatelem zadané osobní údaje v nezabezpečené databázi a tyto nechránil způsobem, kterým od něj lze oprávněně požadovat pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technologického rozvoje Objednatel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem, a to maximálně jednou měsíčně. 14. Povinnost mlčenlivosti Objednatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se poskytování CentralNews, vyjma informací oficiálně zveřejněných, a to v průběhu smluvního vztahu, jakož i po jeho skončení. Objednatel je srozuměn se skutečností, že tyto informace považuje Poskytovatel za důvěrné a Objednatel se zavazuje s nimi jako s důvěrnými ve smyslu obchodního tajemství nakládat. Zejména se zavazuje, že je nepřístupní třetím osobám ani je nepoužije ve vlastní prospěch v rozporu s účelem této smlouvy V případě porušení této povinnosti Objednatele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch Poskytovatele ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu vzniklé škody. 15. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatel neodpovídá Objednateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Objednateli vznikne v souvislosti s používáním CentralNews, obsahu rozesílaných mailů a v případě porušení povinnosti ze strany Objednatele, zejména s poskytnutím nesprávných, nepřesných nebo neúplných údajů při učinění on-line objednávky CentralNews.

9 15.2. Poskytovatel dále Objednateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením u či doručením u neúplného nebo poškozeného. 16. Závěrečná ustanovení Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Poskytovatelem, na straně jedné, a Objednatelem, na straně druhé, ve vztahu k používání CentralNews, případně v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky, a to i pokud vztah založený Smlouvou o CentralNews obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek Objednatel prohlašuje, že všechna ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou mu srozumitelná a souhlasí s nimi Tyto obchodní podmínky Poskytovatele jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele v okamžiku odeslání elektronické objednávky Objednatelem Poskytovatel si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek. O změnách Obchodních podmínek bude Objednatel informován prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele V případě nesouhlasu Objednatele s novým zněním Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění nového znění Obchodních podmínek neodstoupí od uzavřené smlouvy, má se za to, že s jejich novým zněním souhlasí Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Nové znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti 31. dnem následujícím po dni jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele. Tyto Obchodní podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších Obchodních podmínek zveřejněných Poskytovatelem na internetových stránkách

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými obchodními

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Společnost HostingSolutions s.r.o. vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), tyto

Více

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost ANAFRA, s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování webhostingových služeb projektu UNIHOST.cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Smluvní podmínky Webhostingových služeb

Smluvní podmínky Webhostingových služeb Smluvní podmínky Webhostingových služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: -------

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: ------- BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. Vysočanská 241 Praha, 19000 IČ: 28546342 T 777 726 780 info@blacksun.cz DOKUMENT: Všeobecné podmínky datum: 1.5.2009 platnost: ------- 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ

Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ 1. Smluvní strany Gransy s.r.o. se sídlem Bořivojova 35, Praha 3 Michle, 130 00 IČ: 28087755, DIČ: CZ28087755 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Romana Střečková (dále jen,,it ZA7 ) vydává tímto podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní

Více

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 pro dodání vzdělávacích online programů a zboží prostřednictvím webové stránky www. dominiklambert.cz (.eu,.com)

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek Všeobecné podmínky poskytování Veřejných telekomunikačních služeb společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více