Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Obchodní podmínky obchodní společnosti IT STUDIO s. r. o. IČ se sídlem Brno, Hudcova 78b zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42267, pro poskytování služby CentralNews 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IT STUDIO s. r. o., IČ , se sídlem Brno, Hudcova 78b, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 42267, (dále jen Poskytovatel ) blíže upravují v souladu s ust odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování služby CentralNews (dále jen Smlouva ) uzavřené dle ust odst. 2. občanského zákoníku uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen Objednatel ) prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetové adrese (dále jen webová stránka ) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v písemné Smlouvě o poskytování služby CentralNews. Odchylná ujednání sjednaná v této smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek S těmito obchodními podmínkami má Objednatel možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Objednatel učiněním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 2. Předmět smlouvy 2.1. Poskytovatel poskytuje uživateli na svých serverech za podmínek dále v těchto obchodních podmínkách uvedených, službu pro tvorbu, hromadné rozesílání a správu ových marketingových kampaní (dále jen CentralNews ). 3. Objednávka a uzavření smlouvy 3.1. Veškerá prezentace Poskytovatele umístěná na webové stránce je informativního charakteru, Poskytovatel není povinen uzavřít s třetí osobou Smlouvu o CentralNews. Ustanovení 1732 odst. 2. občanského zákoníku se nepoužije Podmínkou pro užívání CentralNews je uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem a uhrazení zálohové faktury dle odst tohoto článku těchto Obchodních podmínek.

2 3.2. Pro objednání CentralNews vyplní Objednatel objednávkový formulář na webové stránce, přičemž objednávkový formulář obsahuje zejména informaci o specifikaci konkrétní vybrané služby v rámci CentralNews, výši odměny za poskytování CentralNews a způsob úhrady odměny Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko: OBJEDNAT. Poskytovatel po obdržení objednávky potvrdí její obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele (dále jen akceptace objednávky ) a současně uhrazením zálohové faktury za užívání CentralNews Objednatelem. Zálohová faktura bude Poskytovatelem vystavena a Objednateli zaslána ve lhůtě pěti pracovních dní od dne akceptace objednávky Objednatele Poskytovatelem Objednatel se zavazuje uvádět v objednávce, jakož i v komunikaci s Poskytovatelem, pouze správné, pravdivé a aktuální údaje o sobě. Tyto údaje je Objednatel povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat, tedy ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne jejich změny sdělit písemně Poskytovateli. Údaje uvedené Objednatelem v objednávce, jakož i v komunikaci s Poskytovatelem, jsou Poskytovatelem považovány za správné Objednatel učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky Poskytovatele, jež jsou pro obě smluvní strany závazné a jimiž jsou obě smluvní strany povinny se řídit Objednatel není oprávněn odeslat jménem třetích osob Poskytovateli objednávku, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. V případě, že dojde k odeslání objednávky a následně k uzavření smlouvy bez tohoto souhlasu třetí osoby, nabývá práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu osoba, jež objednávku fakticky odeslala a smlouvu uzavřela. 4. Doba trvání smlouvy 4.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 5. Licence 5.1. Poskytovatel uděluje Objednateli nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa k CentralNews a dále k software a jiným autorským dílům vytvořeným Poskytovatelem v přímém vztahu k CentralNews (dále jen Předmět licence ), k užití Předmětu licence (dále jen Licence ). Licence je Poskytovatelem udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití CentralNews Objednatel není zejména oprávněn pozměnit, upravit, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoliv informace, originál či rozmnoženiny Předmětu licence, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla. Objednatel není dále oprávněn užít Předmět licence způsobem, který by snižoval, případně mohl snižovat, hodnotu díla.

3 5.3. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele užívat obchodní název firmu Poskytovatele, doménová jména, jakož i ochranné známky Objednatel je povinen respektovat práva Poskytovatele, jakož i práva třetích osob, při nakládání s autorskými díly a předměty práv duševního vlastnictví. 6. Práva a povinnosti Objednatele 6.1. Objednatel se zavazuje užívat CentralNews pouze k účelu, k němuž je tento určen Objednatel se zavazuje neužívat CentralNews v rozporu s touto smlouvou ani jiným způsobem, jež by byl způsobilý poškodit Poskytovatele Objednatel není oprávněn zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit CentralNews nebo jakoukoliv součást aplikace, nebo se pokusit narušit stabilitu CentralNews nebo dat uložených v této souvislosti v systému Objednatel se zavazuje neužívat CentralNews v rozporu s právními předpisy České republiky a dalšími právními předpisy, jež jsou pro Českou republiku závazné, zejména prostřednictvím CentralNews rozesílat maily se závadným obsahem. Závadným obsahem je zejména takový obsah, který je v rozporu nebo z okolností existuje důvodná obava, že by mohl být v rozporu s právním pořádkem České republiky, s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, s dobrými mravy anebo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Závadný obsah je též zejména takový obsah, který svou podstatou vykazuje znaky trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva, přestupku podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle jiných předpisů přestupkového práva, správního deliktu podle předpisů správního práva. Závadným obsahem je též takový obsah v příslušné jazykové verzi, který je v rozporu s právním pořádkem, se zvyklostmi, s rozhodnutími soudu anebo právními obyčeji dané jazykové lokality Objednatel se zavazuje nerozesílat prostřednictvím CentralNews žádnou nevyžádanou poštu, zejména neodesílat na adresy uživatelů, kteří k tomuto nedali souhlas tzv. "spam" dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně viry nebo jiný škodlivý software Objednatel se zavazuje neužívat uživatelský účet CentralNews pro sdílení nebo výměnu dat prostřednictvím technologie Peer to Mail Objednatel se zavazuje užívat CentralNews způsobem, kterým nedochází k poškozování nebo přetížení serverů nezbytných pro poskytování CentralNews a dále se zavazuje nečinit nic co by narušilo nebo znemožnilo poskytování CentralNews Poskytovatelem Objednatel je srozuměn se skutečností, že porušení odst. 6.1., , 6.4., 6.5., 6.6. a 6.7. tohoto článku těchto Obchodních podmínek, je hrubým porušením smlouvy ve smyslu ust těchto obchodních podmínek V případě porušení povinností objednatele dle odst. 6.1., , 6.4., 6.5., 6.6. a 6.7. tohoto článku těchto Obchodních podmínek vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve

4 výši desetinásobku měsíční platby, která je Objednatelem hrazena za užívání CentralNews, a to za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti Objednatelem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu škody Objednatel je odpovědný za obsah sdělení rozeslaných em prostřednictvím CentralNews. Objednatel odpovídá Poskytovateli, jakož i třetím stranám, za veškerou škodu způsobenou rozesíláním mailů se závadným obsahem, šířením nevyžádané pošty tzv. spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby užívání Objednatelem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí. 7. Práva a povinnosti Poskytovatele 7.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz serveru, jenž je nezbytný pro poskytování CentralNews. Poskytovatel deklaruje základní parametry a dostupnost CentralNews tzv. SLA (server level asgreement, dále jen SLA ),, ve výši 99% v příslušném zúčtovacím kalendářním období, s výjimkou situací specifikovaných v odst a 7.4. tohoto článku, kdy doba takovéhoto omezení nebo přerušení poskytování CentralNews se do SLA nezapočítává Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat standardní užívání CentralNews Objednatelem Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování CentralNews z důvodu údržby serveru, jež je nezbytný pro poskytování CentralNews, přičemž se zavazuje: - provádět údržbu serveru maximálně jednou za dva měsíce, kdy tato nebude trvat déle než tři hodiny, pakliže tomuto nebrání provozní důvody, - provádět údržbu serveru v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin, pakliže tomuto nebrání provozní důvody, - oznámit Objednateli alespoň 48 hodin předem omezení nebo přerušení poskytování CentralNews z důvodu nezbytné údržby serveru na svých internetových stránkách, případně na mailu uvedeném Objednatelem v jím učiněné objednávce CentralNews Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit poskytování CentralNews z důvodu poruchy hardwarové nebo softwarové funkčnosti CentralNews, nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých je umístěn server, jež přímo ovlivňuje poskytování CentralNews. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování CentralNews, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy a pokud by mělo být přerušeno poskytování CentralNews v rozsahu větším alespoň dvou hodin, předem tak, aby mohla být ze strany Objednatele přijata nutná opatření. Poskytovatel je povinen o těchto skutečnostech informovat objednatele em na adresu, jenž je uvedena v objednávce Objednatele, nebo zveřejněním těchto na svých internetových stránkách. Plánované přerušení poskytování CentralNews je Poskytovatel oprávněn provádět pouze v nezbytně nutné míře v případě, že je to možné především v nočních hodinách.

5 7.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování CentralNews, jež jsou způsobeny poruchou hardwarové nebo softwarové funkčnosti CentralNews, nutnou správou síťové infrastruktury, přerušením dodávky energií, haváriemi, rekonstrukcemi objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých je umístěn server. Poskytovatel se zavazuje vyvinout veškerou snahu, jež od něj lze spravedlivě požadovat, aby v nejkratším možném termínu zajistil poskytování CentralNews Poskytovatel je oprávněn, v případech, kdy Objednatel prostřednictvím CentralNews rozesílá maily se závadným obsahem, šíří nevyžádanou poštu tzv. spam, používá uživatelský účet pro sdílení nebo výměnu dat dle čl. 6. odst. 6.4., 6.5., 6.6. a 6.7. těchto obchodních podmínek, případně Poskytovatel má na základě dostupných informací důvodnou obavu z takovéhoto jednání nebo stavu, ihned a bez náhrady přerušit poskytování CentralNews. Smluvní strany dále pro tento případ sjednávají smluvní pokutu ve prospěch Poskytovatele ve výši desetinásobku měsíční platby, která je Objednatelem hrazena za užívání CentralNews, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Objednatelem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu škody. Poskytovatel je oprávněn požadovat v těchto případech po objednateli úhradu všech účelně vynaložených nákladů, jež mu v souvislosti s přerušením poskytování CentralNews vznikly, případně, jež mu vznikly v souvislosti s odstraněním následků tohoto jednání Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování CentralNews v případě prodlení Objednatele s úhradou Poskytovatelem vystavené a splatné faktury Poskytovatel není oprávněn, bez souhlasu Objednatele, jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu mailů rozesílaných prostřednictvím CentralNews, s výjimkou umístění jména firmy Poskytovatele v zápatí mailu, ani monitorovat elektronickou poštu, vyjma zásahů přímo vyžádaných zmocněnými orgány (soud, Policie ČR, apod.) Poskytovatel je oprávněn seznámit se s obsahem mailů odesílaných Objednatelem prostřednictvím CentralNews, jakož i kontrolovat závadný obsah mailů dle čl. 6. odst těchto Obchodních podmínek a rozesílání nevyžádané pošty nebo sdílení a výměnu dat prostřednictvím technologie Peer to Mail dle čl. 6. odst a 6.6. těchto obchodních podmínek Poskytovatel není odpovědný za obsah sdělení rozeslaných Objednatelem em prostřednictvím CentralNews dle ust. 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku učiněnou Objednatelem, jež se v minulosti vůči Poskytovateli ocitl v prodlení s jakoukoliv úhradou za užívání některé služby Poskytovatelem poskytované. 8. Náhrada objednatele 8.1. Objednateli vzniká nárok na náhradu v případě porušení povinnosti Poskytovatele ve vztahu k dostupnosti CentralNews dle čl. 7. odst těchto Obchodních podmínek Náhrada činí dvojnásobek poměrné části ceny za poskytování CentralNews, která z důvodu nedostupnosti CentralNews nemohla být využita.

6 8.3. Náhradu je Objednatel povinen uplatnit formou doporučeného dopisu zaslanému Poskytovateli, a to ve lhůtě tří dní po opětovném zprovoznění CentralNews. Objednatel je v této souvislosti povinen v dopise specifikovat veškeré skutečnosti, jež jsou podstatné pro posouzení nároku. Nárok na náhradu vznesený po lhůtě, případně jinou formou, je Poskytovatel oprávněn odmítnout a objednatel tento nárok ztrácí Poskytovatel je povinen o nároku rozhodnout do 20 dní od jeho doručení Uplatnění nároku nemá odkladný účinek na úhradu ceny CentralNews. 9. Cena 9.1. Cena za poskytování CentralNews je stanovena aktuálním ceníkem Poskytovatele uveřejněném na internetových stránkách Poskytovatele a to ve variantě zvolené Objednatelem. Cena za poskytování CentralNews je rovněž uvedena v objednávkovém formuláři umístěném na webové stránce. Varianty ceny za poskytování CentralNews jsou odvislé od maximálního počtu unikátních kontaktů (kontaktních ových adres), které Objednatel požaduje evidovat. K ceně za poskytování CentralNews bude Poskytovatelem připočteno DPH v aktuální zákonné výši Poskytovatel je oprávněn vystavit Objednateli fakturu za poskytování CentralNews dle Objednatelem zvoleného účtovacího období: buďto čtvrtletně, půlročně, nebo ročně, vždy prvním dnem tohoto účtovacího období se splatností 10 dní ode dne jejího vystavení, s výjimkou vystavení první zálohové faktury, jež bude Objednateli Poskytovatelem vystavena v souladu s ust. čl. 3. odst těchto Obchodních podmínek 9.3. Objednatel souhlasí, že faktury budou Poskytovatelem vystavovány pouze v elektronické podobě ve formátu.pdf. Vystavená faktura bude v den jejího vystavení Poskytovatelem v elektronické podobě zaslána Objednateli na uvedený Objednatelem v odeslané internetové objednávce CentralNews Objednatel se zavazuje provádět úhradu faktur řádně a včas, nejpozději k datu jejich splatnosti. Uhrazením faktury se rozumí okamžik připsání platby na bankovní účet Poskytovatele. 10. Změna smlouvy Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v průběhu poskytování CentralNews změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb CentralNews, zejména si Poskytovatel vyhrazuje právo změnit tarifní pásma ve vztahu k maximálnímu počtu unikátních kontaktů (kontaktních mailových adres), které Objednatel požaduje evidovat dle čl. 9. odst těchto Obchodních podmínek a způsob účtování ceny za poskytování CentralNews, a to s účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci kdy ke změně došlo a kdy tato změna byla uveřejněna na internetové adrese Poskytovatele V případě, kdy Objednatel má již uhrazenu cenu za užívání CentralNews, jsou podmínky poskytování CentralNews zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. V případě, kdy jsou nové podmínky pro Objednatele méně výhodné, má tento právo odstoupit od smlouvy. Toto právo Objednatele zaniká uplynutím 45 dní od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, kdy ke změně došlo a kdy tato změna byla uveřejněna na internetové adrese Poskytovatele

7 11. Zánik smluvního vztahu Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni, v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, smlouvu o poskytování CentralNews písemně, formou doporučeného dopisu, vypovědět k datu doručení výpovědi. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo hrubé porušení povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek kteroukoliv smluvní stranou, případně zaviněná ztráta Poskytovatele k poskytování CentralNews Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni smlouvu o poskytování CentralNews kdykoliv v průběhu jejího trvání bez uvedení důvodu písemně formou doporučeného dopisu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, jež počíná plynout prvním dnem následujícím po dni, ve které byla výpověď doručena V případě ukončení smluvního vztahu nemá Objednatel, s výjimkou odst tohoto článku, právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za užívání CentralNews Smluvní strany sjednávají, že odstoupení od smlouvy, její výpověď, stejně jako doručování všech ostatních písemností v rámci tohoto smluvního vztahu, se provádí na adresu bydliště/sídla Objednatele, jež je uvedeno v jím učiněné objednávce v souvislosti s poskytováním CentralNews, případně, jež je Objednatelem v průběhu trvání smluvního vztahu Poskytovateli sděleno a na adresu sídla Poskytovatele. V případě změny bydliště/sídla jsou Objednatel i Poskytovatel povinni tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé smluvní straně. 12. Zneužití přihlašovacích údajů Objednatel je povinen své přihlašovací údaje a hesla pro užívání CentralNews sdělená mu Poskytovatelem, případně jím dle odst tohoto článku změněné, zabezpečit před neoprávněnými osobami tak, aby nedošlo k jejich zneužití Objednatel je srozuměn se skutečností, že hesla sdělená mu Poskytovatelem by měla být změněna po prvním přihlášení do systému CentralNews. V případech, kdy nedojde ke změně hesel Objednatelem bezprostředně po prvním přihlášení Objednatele do systému CentralNews, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za užití nebo zneužití těchto hesel Objednatel je srozuměn se skutečností, že nese plnou odpovědnost za veškeré rozeslané maily, které byly rozeslány prostřednictvím CentralNews z administračního rozhraní systému nebo s užitím jemu přidělených přihlašovacích údajů Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů Objednatele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil. Za zneužití těchto údajů ze strany Poskytovatele není považováno jejich zaslání Objednateli na jím v objednávce uvedený po uzavření smlouvy, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Objednateli poté, co o jejich opakované sdělení prostřednictvím tohoto u požádá Objednatel nese plnou zodpovědnost jím umožněné využívání uživatelského účtu třetí osobou.

8 12.6. Objednatel se zavazuje sdělit Poskytovateli bezodkladně zneužití svých identifikačních údajů a hesla jakoukoliv třetí osobou. 13. Ochrana osobních údajů a dat Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s platnými zákony České republiky Objednatel je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a shromažďovat osobní údaje Objednatele za účelem poskytování CentralNews a pro statistické účely Objednatel uděluje Poskytovateli jako správci souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v souvislosti s poskytováním CentralNews dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a to po dobu platnosti smlouvy, neodvolá-li Objednatel svůj souhlas písemně formou doporučeného dopisu dříve Poskytovatel nese odpovědnost za neoprávněné použití, využití, zneužití nebo zpřístupnění osobních údajů Objednatele třetími osobami, včetně použití, využití, zneužití a zpřístupnění uživatelského účtu Objednatele třetími osobami, pokud Objednatel prokáže, že Poskytovatel shromažďoval a uchovával Objednatelem zadané osobní údaje v nezabezpečené databázi a tyto nechránil způsobem, kterým od něj lze oprávněně požadovat pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technologického rozvoje Objednatel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem, a to maximálně jednou měsíčně. 14. Povinnost mlčenlivosti Objednatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se poskytování CentralNews, vyjma informací oficiálně zveřejněných, a to v průběhu smluvního vztahu, jakož i po jeho skončení. Objednatel je srozuměn se skutečností, že tyto informace považuje Poskytovatel za důvěrné a Objednatel se zavazuje s nimi jako s důvěrnými ve smyslu obchodního tajemství nakládat. Zejména se zavazuje, že je nepřístupní třetím osobám ani je nepoužije ve vlastní prospěch v rozporu s účelem této smlouvy V případě porušení této povinnosti Objednatele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch Poskytovatele ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu vzniklé škody. 15. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatel neodpovídá Objednateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Objednateli vznikne v souvislosti s používáním CentralNews, obsahu rozesílaných mailů a v případě porušení povinnosti ze strany Objednatele, zejména s poskytnutím nesprávných, nepřesných nebo neúplných údajů při učinění on-line objednávky CentralNews.

9 15.2. Poskytovatel dále Objednateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením u či doručením u neúplného nebo poškozeného. 16. Závěrečná ustanovení Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Poskytovatelem, na straně jedné, a Objednatelem, na straně druhé, ve vztahu k používání CentralNews, případně v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky, a to i pokud vztah založený Smlouvou o CentralNews obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek Objednatel prohlašuje, že všechna ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou mu srozumitelná a souhlasí s nimi Tyto obchodní podmínky Poskytovatele jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele v okamžiku odeslání elektronické objednávky Objednatelem Poskytovatel si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek. O změnách Obchodních podmínek bude Objednatel informován prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele V případě nesouhlasu Objednatele s novým zněním Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění nového znění Obchodních podmínek neodstoupí od uzavřené smlouvy, má se za to, že s jejich novým zněním souhlasí Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Nové znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti 31. dnem následujícím po dni jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele. Tyto Obchodní podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších Obchodních podmínek zveřejněných Poskytovatelem na internetových stránkách

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými obchodními

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti poskytovatele služby, jímž je Lukáš Linhart, nar. 12.1.1988, IČ: 87683041, místem podnikání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající )

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) OBCHODNÍ PODMÍNKY podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu www.miraf.cz. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33. identifikační číslo: 03891518

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33. identifikační číslo: 03891518 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33 identifikační číslo: 03891518 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87223 pro

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov se sídlem Hlavní tř. 246/31a, 736 01 Havířov-Město identifikační číslo: 00317985 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více