Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb společností IT STUDIO s. r. o., IČO , se sídlem Brno, Hudcova 78b, , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 42267, a týkají se všech obchodních vztahů mezi společností IT STUDIO s. r. o. (dále jen IT STUDIO ) a jejím Klientem. I. Uzavření smlouvy 1. Smlouva mezi IT STUDIEM a jejím Klientem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem akceptace řádně vyplněné a odeslané on-line objednávky Klienta společnosti IT STUDIO nebo okamžikem, kdy IT STUDIO potvrdí em učiněnou objednávku Klienta. 2. Klient učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s. r. o., jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a jimiž jsou obě smluvní strany povinny se řídit. 3. Klient je povinen do objednávky a případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o sobě a v případě jejich změny je povinen do jednoho měsíce ode dne jejich změny provést nebo řádným způsobem zajistit jejich aktualizaci v databázi IT STUDIA. 4. Klient není oprávněn uzavřít jménem třetích osob smlouvu s IT STUDIEM, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. V případě, že dojde k uzavření smlouvy bez tohoto souhlasu, nabývá práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu osoba, jenž smlouvu fakticky uzavřela. II. Doba trvání smlouvy Smlouva o provozu virtuálního serveru je uzavřena na dobu neurčitou. III. Ochrana osobních údajů 1. Společnost IT STUDIO prohlašuje, že s osobními údaji Klienta je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 2. Klient uděluje společnosti IT STUDIO souhlas s používáním údajů (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) poskytnutých v této souvislosti s objednávkou služeb pro jejich: použití pro marketing v rámci služeb IT STUDIA, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům,

2 použití pro personifikaci firemních a produktových www stránek IT STUDIA a čerpaných služeb. 3. Klient prohlašuje že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 4. IT STUDIO se zavazuje, že osobní údaje Klienta poskytnuté mu dle odst. 2 neposkytne třetím osobám. IV. Předmět smlouvy 1. IT STUDIO prohlašuje, že na základě závazné objednávky Klienta zajistí provoz klientského virtuálního serveru na síti internet. 2. Provozem virtuálního serveru se rozumí služba přenosu dat po síti internet pod protokoly http, HTTPS, FTP a/nebo provoz smluveného počtu ových schránek dále jen provoz serveru, server. V. Vyloučení z provozu 1. Na serveru nesmí být provozován závadný obsah - jedná se zejména o takový obsah, který je v rozporu nebo z okolností existuje důvodná obava, že by mohl být v rozporu s právním pořádkem České republiky, s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, s dobrými mravy anebo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Závadný obsah serveru je též zejména takový obsah, který svou podstatou vykazuje znaky trestného činu podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva, přestupku podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle jiných předpisů přestupkového práva, správního deliktu podle předpisů správního práva. Závadným obsahem serveru je též takový obsah v příslušné jazykové verzi, který je v rozporu s právním pořádkem, se zvyklostmi, s rozhodnutími soudu anebo právními obyčeji dané jazykové lokality. Klient není oprávněn provozovat na serveru stránky se závadným obsahem a v tomto rozsahu se zavazuje, že nebude na serveru stránky se závadným obsahem provozovat. 2. Prostřednictvím serveru nesmí být provozovány stránky s pornografickým obsahem. 3. Na serveru nesmí být šířena nevyžádaná pošta tzv. spam. 4. Klient odpovídá IT STUDIU jakož i třetím stranám za veškerou škodu způsobenou provozováním serverů se závadným obsahem, šířením nevyžádané pošty tzv. spamu a dalšími činnostmi, které jsou v rozporu se smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Klientem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí.

3 5. IT STUDIO je v případech, že Klient na serveru provozuje závadný nebo pornografický obsah, nebo šíří nevyžádanou poštu tzv. spam dle odst. 1, 2 a 3, oprávněno okamžitě a bez náhrady přerušit provozování poskytované služby a ukončit smluvní vztah odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá vůči Klientovi platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení. IT STUDIO je dále oprávněno požadovat úhradu všech nákladů, které mu v souvislosti s tímto jednáním Klienta vznikly. 6. V případě, že Klient provozuje na serveru závadný nebo pornografický obsah, nebo šíří nevyžádanou poštu tzv. spam dle odst. 1, 2 a 3, je IT STUDIO oprávněno účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení. VI. Práva a povinnosti IT STUDIA 1. IT STUDIO si vyhrazuje právo odmítnout provozovat nekvalitní zákaznické scripty, které mohou způsobit přetížení serveru nebo narušit jeho bezpečnost. 2. IT STUDIO je povinno informovat Klienta o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy, předem tak, aby mohla být ze strany Klienta přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu serveru z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány. IT STUDIO je povinno informovat Klienta o těchto případech bez zbytečných prodlev písemně em na adresu, jenž je uvedena v objednávce nebo zveřejněním těchto informací pod příslušným odkazem na svých internetových stránkách. 3. Plánované přerušení poskytování služeb je IT STUDIO oprávněno provádět v nejkratší možné míře a v případě, že je to možné v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. 4. Společnost IT STUDIO není oprávněna jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu vystavených dat ani monitorovat elektronickou poštu, vyjma zásahů přímo vyžádaných zmocněnými orgány (soud, Policie ČR, apod.). 5. IT STUDIO je oprávněno na webových stránkách, provozovaných prostřednictvím aplikace pro internetový obchod EasyShop, nebo prostřednictvím aplikace publikačního systému WebGet, umístit v písmu o velikosti 10 pixelů text tohoto znění: Název a verze služby IT STUDIO s. r. o., rok. 6. IT STUDIO neodpovídá Klientovi ani třetím osobám za případné škody vzniklé v důsledku poskytování služeb virtuálního serveru. 7. V případě, že předmětem závazku IT STUDIA je registrace domény, je Klient srozuměn se skutečností, že doména je registrována okamžikem úhrady ceny registrace příslušnému registrátoru doménových jmen. IT STUDIO neodpovídá Klientovi za případné škody vzniklé v souvislosti s registrací domény.

4 VII. Práva a povinnosti Klienta 1. Klient není oprávněn rozesílat prostřednictvím služeb provozovaných v rámci provozu serveru, žádnou nevyžádanou poštu - tzv. "spam". 2. Pokud Klient otevře na svém počítači poštovní relay (tj. dovolí odesílání pošty bez autorizace uživatelům z internetu), může být pro jeho IP adresu bez upozornění zakázáno odesílání pošty přes odchozí SMTP server IT STUDIA. Opětovné povolení odesílání bude provedeno až po opravě konfigurace na straně Klienta a bude zpoplatněno částkou 1000,- Kč bez DPH. 3. Klient je povinen informovat IT STUDIO prostřednictvím ové adresy o všech závadách souvisejících s provozem serveru ve lhůtě 60 minut od okamžiku, kdy se o této závadě dozvěděl. V tomto u je povinen závadu popsat. V případě, že od IT STUDIA neobdrží do 60 minut od okamžiku odeslání u s ohlášením závady na serveru, sdělení, že IT STUDIO jeho obdrželo, je povinen neprodleně kontaktovat IT STUDIO telefonicky na čísle V pracovních dnech v době od 17 do 9 hodin a ve dnech pracovního klidu je Klient povinen hlásit IT STUDIU závady na serveru tak, že přímo neprodleně kontaktuje IT STUDIO formou krátké textové zprávy (SMS) na čísle V případě nesplnění této povinnosti zanikají veškeré nároky Klienta vyplývající z těchto závad. 4. Klient je oprávněn požadovat běžné změny a úpravy používaného software dle čl. XI. VIII. Zneužití přihlašovacích údajů 1. Klient je povinen své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu IT STUDIEM zabezpečit před neoprávněnými osobami tak, aby nedošlo k jejich zneužití. 2. Klient je oprávněn přihlašovací údaje sdělené mu IT STUDIEM změnit. 3. Klient nese plnou odpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. 4. IT STUDIO nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů Klienta, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobilo. 5. Za zneužití těchto údajů ze strany IT STUDIA není považováno jejich zaslání Klientovi na jím v objednávce uvedený po zřízení služby, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Klientovi poté, co o jejich opakované sdělení požádá a bude dostatečným způsobem ověřena jeho totožnost.

5 IX. Krátkodobé přerušení provozu serveru 1. IT STUDIO je oprávněno na nezbytně nutnou dobu přerušit provoz serveru z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány, jenž přímo ovlivňují poskytování služeb. 2. V případě přerušení provozu serveru v rozsahu delším než je obvyklé, je Klient oprávněn požadovat po IT STUDIU smluvní pokutu ve výši jednonásobku sjednané měsíční sazby za poskytované služby. Uhrazením smluvní pokuty zaniká nárok na náhradu škody jenž případně v souvislosti s přerušením provozu serveru vznikla. 3. Nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 2 Klientovi nevzniká, pokud je v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči IT STUDIU. X. Dlouhodobé přerušení provozu serveru 1. IT STUDIO je oprávněno okamžitě a bez náhrady přerušit provoz serveru v případě, že je na něm provozován závadný nebo pornografický obsah, nebo je prostřednictvím něj šířena nevyžádaná pošta tzv. spam dle čl. V. odst. 1, 2, 3 nebo v případě prodlení Klienta s úhradou peněžitého závazku za provoz serveru delšího než 60 dní. 2. IT STUDIO neodpovídá za vzniklou škodu (nemajetkovou újmu) a nenese žádnou zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě že: - k přerušení poskytování služeb došlo zásahem třetích osob nebo vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.), - toto přerušení bylo způsobeno poruchou na zařízení třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení, atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí společnosti IT STUDIO anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu serveru. Ustanovení 421a občanského zákoníku vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se nepoužije. - je na serveru provozován závadný nebo pornografický obsah, nebo v případě že Klient rozesílá prostřednictvím služeb provozovaných v rámci provozu serveru nevyžádanou poštu tzv. spam dle čl. V. - je Klient v prodlení s plněním jakéhokoli peněžitého závazku za provoz serveru IT STUDIU.

6 XI. Úpravy a změny software dle požadavků Klienta 1. Klient je oprávněn požadovat běžné změny a úpravy používaného software. Tyto změny a úpravy budou IT STUDIEM provedeny na základě písemné objednávky Klienta dle platného ceníku uveřejněného na firemních a produktových internetových stránkách IT STUDIA. 2. V případě odstoupení Klienta od objednávky na provedení změn a úpravy software učiněné dle čl. XI. odst. 1 je IT STUDIO oprávněno účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 10% z ceny objednávky dle ceníku účinného v době, kdy došlo k přijetí objednávky Klienta IT STUDIEM. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 3. Smluvní strany sjednávají, že Klientovi nevzniká vlastnické právo k IT STUDIEM změněnému a upravenému software. Veškerá majetková práva k software náleží IT STUDIU. 4. Smluvní strany sjednávají, že v případě ukončení smluvního vztahu mezi IT STUDIEM a Klientem nevzniká Klientovi nárok na vydání IT STUDIEM změněného a upraveného software, ani na navrácení částky uhrazené dle čl. XI. odst. 1. XII. Změna a zrušení služby 1. IT STUDIO je oprávněno kdykoli v průběhu poskytování služby změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, jejich cenu nebo jejich jiné parametry (včetně služeb již existujících), a to s účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, kdy ke změně došlo, přičemž Klientům, jenž mají již uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. 2. IT STUDIO je oprávněno kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu jakoukoli službu odebrat ze své nabídky. Klient jenž tuto odebranou službu využívá, má nárok, aby byla provozována v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. 3. Klient je oprávněn po dohodě s IT STUDIEM převést odebranou službu na některou jinou službu dle aktuální nabídky IT STUDIA. 4. Veškeré změny nebo zrušení služeb je IT STUDIO povinno zveřejnit na svých internetových stránkách. Toto ustanovení se netýká jednotlivých modulů služeb. XIII. Platby 1. Cena za provoz serveru je stanovena aktuálním ceníkem uveřejněném na firemních a produktových internetových stránkách IT STUDIA. 2. Dohodnutou částku za provoz serveru bude společnost IT STUDIO fakturovat předem podle Klientem zvoleného platebního modelu: buďto měsíčně, čtvrtletně, půlročně, nebo ročně, se splatností 10 dnů ode dne vystavení faktury.

7 3. První faktura za provoz serveru bude vystavena po vyplnění a odeslání on-line objednávky Klienta společnosti IT STUDIO, nedohodnou-li se Klient a IT STUDIO na jiném způsobu prvotní fakturace. 4. Klient se zavazuje provádět platby řádně a včas nejpozději k datu splatnosti faktury. Platbou faktury se rozumí připsání platby z běžného účtu Klienta ve prospěch účtu společnosti IT STUDIO. 5. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku za provoz serveru nebo jeho části delší než 60 dní je IT STUDIO oprávněno provoz serveru Klienta kdykoliv přerušit a umístit na něj do doby připsání platby na účet text tohoto znění: Provoz služeb na této adrese byl pozastaven pro neuhrazení poplatků za objednané služby. Pokud jste majitelem této stránky, kontaktujte fakturační oddělení firmy IT STUDIO s.r.o. ohledně uhrazení a opětovného spuštění služeb. Kontaktní informace.. Spolu s provozem serveru je IT STUDIO oprávněno přerušit i jiné služby s provozem serveru Klienta související. 6. V případě prodlení Klienta s úhradou peněžitého závazku za provoz serveru nebo jeho části je IT STUDIO oprávněno účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 7. V případě prodlení Klienta s úhradou peněžitého závazku za provoz serveru nebo jeho části zaniká Klientovi nárok na předplatitelskou slevu, jenž je stanovena aktuálním ceníkem uveřejněným na firemních a produktových internetových stránkách IT STUDIA. XIV. Ukončení smlouvy 1. Od uzavřené smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení písemně formou doporučeného dopisu odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména prodlení Klienta s úhradou faktury nebo hrubé porušení povinností vyplývajících z této smlouvy nebo "VOP" kteroukoliv smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabývá vůči Klientovi platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení. 2. V případě odstoupení IT STUDIA od smlouvy z důvodů porušení povinností na straně Klienta v prvních třech měsících ode dne platnosti smlouvy je IT STUDIO oprávněno účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok IT STUDIA na náhradu škody. 3. Smlouvu o provozu virtuálního serveru je možné kdykoliv v průběhu jejího trvání bez uvedení důvodu písemně formou doporučeného dopisu vypovědět. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci v němž byla odstupující smluvní stranou druhé smluvní straně doručena. 4. Obdrží-li Klient od IT STUDIA fakturu za objednané služby, které nehodlá využívat a jejich plnění nebylo zahájeno, může zaslat písemnou žádost o zrušení objednávky a faktury. Tuto žádost je možné zaslat do data splatnosti uvedeného na příslušné faktuře na adresu společnosti IT STUDIO Hudcova 78b, Brno, Na základě této žádosti bude vystaven společností IT STUDIO s.r.o. opravný daňový doklad, který se Klient zavazuje potvrdit a písemnou formou zaslat do 7 dnů od jeho vystavení zpět na adresu uvedenou v tomto ustanovení. Pokud tak Klient do 7 dnů neučiní, je povinen uhradit plnou výši vystavené faktury.

8 5. Smluvní strany sjednávají, že odstoupení od smlouvy, její výpověď, stejně jako doručování všech ostatních písemností v rámci tohoto smluvního vztahu, se provádí na adresu bydliště/sídla Klienta jež je uvedena v objednávce a na adresu sídla IT STUDIA. V případě změny bydliště/sídla jsou Klient i IT STUDIO povinni tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé smluvní straně. V případě, že adresát písemnosti nebyl zastižen, písemnost se uloží u subjektu provádějícího přepravu a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud písemnost není u subjektu provádějícího přepravu ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli, a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. XV. Povinnost mlčenlivosti 1. Klient se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se poskytovaných služeb, vyjma informací oficiálně zveřejněných, a to v průběhu smluvního vztahu jakož i po jeho skončení. Tyto informace považuje IT STUDIO za důvěrné a Klient se zavazuje s nimi jako s důvěrnými ve smyslu obchodního tajemství nakládat. Zejména se zavazuje, že je neposkytne třetím osobám ani je nepoužije ve vlastní prospěch v rozporu s účelem této smlouvy. 2. V případě porušení této povinnosti je IT STUDIO oprávněno účtovat smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. XVI. Ochrana dat Společnost IT STUDIO prohlašuje, že veškerá data Klienta umístěná na serveru považuje za obchodní tajemství náležející k jeho podniku. IT STUDIO se zavazuje tato data chránit, nakládat s nimi jako s obchodním tajemstvím Klienta, zejména je nezpřístupní třetím osobám a nepoužije je ve vlastní prospěch v rozporu s účelem uzavřené smlouvy. XVII. Závěrečná ustanovení 1. IT STUDIO je oprávněno tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit. Veškeré změny uveřejní IT STUDIO na svých internetových stránkách. 2. V případě nesouhlasu s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek je Klient oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. V případě, že Klient ve lhůtě 30 dní ode dne jejich zveřejnění neodstoupí od uzavřené smlouvy, má se za to, že s jejich novým zněním souhlasí. 3. Změna Všeobecných obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly jejich změny zveřejněny. 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny služby poskytované IT STUDIEM a jsou platné a účinné ode dne 9. dubna 2013 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky dosavadní.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: -------

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: ------- BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. Vysočanská 241 Praha, 19000 IČ: 28546342 T 777 726 780 info@blacksun.cz DOKUMENT: Všeobecné podmínky datum: 1.5.2009 platnost: ------- 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smluvní podmínky Webhostingových služeb

Smluvní podmínky Webhostingových služeb Smluvní podmínky Webhostingových služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Smluvní

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování webhostingových služeb projektu UNIHOST.cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KTS Asap, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KTS Asap, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KTS Asap, s.r.o. Obchodní společnost KTS Asap, s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Společnost HostingSolutions s.r.o. vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), tyto

Více

Pravidla o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších služeb.

Pravidla o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších služeb. Pravidla o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších služeb. Níže uvedená Pravidla poskytování služeb mají povahu všeobecných smluvních podmínek pro poskytování služeb vydané v souladu

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Uzavřená dne...... a platná do...... mezi Milan Kozák, Wellnerova 1215/3, IČ: 86992775, DIČ: CZ8204165827 jako Poskytovatel na straně

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ

Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ 1. Smluvní strany Gransy s.r.o. se sídlem Bořivojova 35, Praha 3 Michle, 130 00 IČ: 28087755, DIČ: CZ28087755 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Následující ujednání jsou platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu www služeb (dále jen Podmínky), které nabízí společnost TROELL spol. s r.o.

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz platné od 01.09.

Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz platné od 01.09. Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz platné od 01.09.2014 I. Úvodní ustanovení a definice pojmů 1. Poskytovatelem se rozumí

Více

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz 1. Definice základních pojmů 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem je Milan Brych, sídlo: Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně, IČO 76373461 www stránky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

VOP virtuální a dedikované servery Českého hostingu

VOP virtuální a dedikované servery Českého hostingu VOP virtuální a dedikované servery Českého hostingu Všeobecné obchodní podmínky služeb pronájmu virtuálních a dedikovaných serverů Českého hostingu platné od 3. 6. 2015. Smluvní strany THINline interactive

Více

Všeobecné podmínky webhostingu u ROOTSHELL.CZ

Všeobecné podmínky webhostingu u ROOTSHELL.CZ Všeobecné podmínky webhostingu u ROOTSHELL.CZ Tyto řádky považujte za základní všeobecné smluvní podmínky hostování Vašich stránek (dále jen zákazník) na serveru společnosti ROOTSHELL, s.r.o. (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ

Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ NETIO Solutions s.r.o. Přecechtělova 2238/1 15500, Praha 5 - Česká republika IČ: 24318027, DIČ: CZ24318027 Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ (aktuální a platné ke dni 05. 04. 2013) 1. Smluvní strany

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA Platné od 22.10.2014 Squelle Group, s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel: Společnost: Squelle Group, s.r.o Se sídlem: Nad Palatou 2801/48, Praha 5 - Smíchov,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více