Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb společností IT STUDIO s. r. o., IČO , se sídlem Brno, Hudcova 78b, , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 42267, a týkají se všech obchodních vztahů mezi společností IT STUDIO s. r. o. (dále jen IT STUDIO ) a jejím Klientem. I. Uzavření smlouvy 1. Smlouva mezi IT STUDIEM a jejím Klientem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem akceptace řádně vyplněné a odeslané on-line objednávky Klienta společnosti IT STUDIO nebo okamžikem, kdy IT STUDIO potvrdí em učiněnou objednávku Klienta. 2. Klient učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s. r. o., jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a jimiž jsou obě smluvní strany povinny se řídit. 3. Klient je povinen do objednávky a případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o sobě a v případě jejich změny je povinen do jednoho měsíce ode dne jejich změny provést nebo řádným způsobem zajistit jejich aktualizaci v databázi IT STUDIA. 4. Klient není oprávněn uzavřít jménem třetích osob smlouvu s IT STUDIEM, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. V případě, že dojde k uzavření smlouvy bez tohoto souhlasu, nabývá práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu osoba, jenž smlouvu fakticky uzavřela. II. Doba trvání smlouvy Smlouva o provozu virtuálního serveru je uzavřena na dobu neurčitou. III. Ochrana osobních údajů 1. Společnost IT STUDIO prohlašuje, že s osobními údaji Klienta je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 2. Klient uděluje společnosti IT STUDIO souhlas s používáním údajů (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) poskytnutých v této souvislosti s objednávkou služeb pro jejich: použití pro marketing v rámci služeb IT STUDIA, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům,

2 použití pro personifikaci firemních a produktových www stránek IT STUDIA a čerpaných služeb. 3. Klient prohlašuje že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 4. IT STUDIO se zavazuje, že osobní údaje Klienta poskytnuté mu dle odst. 2 neposkytne třetím osobám. IV. Předmět smlouvy 1. IT STUDIO prohlašuje, že na základě závazné objednávky Klienta zajistí provoz klientského virtuálního serveru na síti internet. 2. Provozem virtuálního serveru se rozumí služba přenosu dat po síti internet pod protokoly http, HTTPS, FTP a/nebo provoz smluveného počtu ových schránek dále jen provoz serveru, server. V. Vyloučení z provozu 1. Na serveru nesmí být provozován závadný obsah - jedná se zejména o takový obsah, který je v rozporu nebo z okolností existuje důvodná obava, že by mohl být v rozporu s právním pořádkem České republiky, s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, s dobrými mravy anebo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Závadný obsah serveru je též zejména takový obsah, který svou podstatou vykazuje znaky trestného činu podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva, přestupku podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle jiných předpisů přestupkového práva, správního deliktu podle předpisů správního práva. Závadným obsahem serveru je též takový obsah v příslušné jazykové verzi, který je v rozporu s právním pořádkem, se zvyklostmi, s rozhodnutími soudu anebo právními obyčeji dané jazykové lokality. Klient není oprávněn provozovat na serveru stránky se závadným obsahem a v tomto rozsahu se zavazuje, že nebude na serveru stránky se závadným obsahem provozovat. 2. Prostřednictvím serveru nesmí být provozovány stránky s pornografickým obsahem. 3. Na serveru nesmí být šířena nevyžádaná pošta tzv. spam. 4. Klient odpovídá IT STUDIU jakož i třetím stranám za veškerou škodu způsobenou provozováním serverů se závadným obsahem, šířením nevyžádané pošty tzv. spamu a dalšími činnostmi, které jsou v rozporu se smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Klientem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí.

3 5. IT STUDIO je v případech, že Klient na serveru provozuje závadný nebo pornografický obsah, nebo šíří nevyžádanou poštu tzv. spam dle odst. 1, 2 a 3, oprávněno okamžitě a bez náhrady přerušit provozování poskytované služby a ukončit smluvní vztah odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá vůči Klientovi platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení. IT STUDIO je dále oprávněno požadovat úhradu všech nákladů, které mu v souvislosti s tímto jednáním Klienta vznikly. 6. V případě, že Klient provozuje na serveru závadný nebo pornografický obsah, nebo šíří nevyžádanou poštu tzv. spam dle odst. 1, 2 a 3, je IT STUDIO oprávněno účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení. VI. Práva a povinnosti IT STUDIA 1. IT STUDIO si vyhrazuje právo odmítnout provozovat nekvalitní zákaznické scripty, které mohou způsobit přetížení serveru nebo narušit jeho bezpečnost. 2. IT STUDIO je povinno informovat Klienta o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy, předem tak, aby mohla být ze strany Klienta přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu serveru z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány. IT STUDIO je povinno informovat Klienta o těchto případech bez zbytečných prodlev písemně em na adresu, jenž je uvedena v objednávce nebo zveřejněním těchto informací pod příslušným odkazem na svých internetových stránkách. 3. Plánované přerušení poskytování služeb je IT STUDIO oprávněno provádět v nejkratší možné míře a v případě, že je to možné v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. 4. Společnost IT STUDIO není oprávněna jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu vystavených dat ani monitorovat elektronickou poštu, vyjma zásahů přímo vyžádaných zmocněnými orgány (soud, Policie ČR, apod.). 5. IT STUDIO je oprávněno na webových stránkách, provozovaných prostřednictvím aplikace pro internetový obchod EasyShop, nebo prostřednictvím aplikace publikačního systému WebGet, umístit v písmu o velikosti 10 pixelů text tohoto znění: Název a verze služby IT STUDIO s. r. o., rok. 6. IT STUDIO neodpovídá Klientovi ani třetím osobám za případné škody vzniklé v důsledku poskytování služeb virtuálního serveru. 7. V případě, že předmětem závazku IT STUDIA je registrace domény, je Klient srozuměn se skutečností, že doména je registrována okamžikem úhrady ceny registrace příslušnému registrátoru doménových jmen. IT STUDIO neodpovídá Klientovi za případné škody vzniklé v souvislosti s registrací domény.

4 VII. Práva a povinnosti Klienta 1. Klient není oprávněn rozesílat prostřednictvím služeb provozovaných v rámci provozu serveru, žádnou nevyžádanou poštu - tzv. "spam". 2. Pokud Klient otevře na svém počítači poštovní relay (tj. dovolí odesílání pošty bez autorizace uživatelům z internetu), může být pro jeho IP adresu bez upozornění zakázáno odesílání pošty přes odchozí SMTP server IT STUDIA. Opětovné povolení odesílání bude provedeno až po opravě konfigurace na straně Klienta a bude zpoplatněno částkou 1000,- Kč bez DPH. 3. Klient je povinen informovat IT STUDIO prostřednictvím ové adresy o všech závadách souvisejících s provozem serveru ve lhůtě 60 minut od okamžiku, kdy se o této závadě dozvěděl. V tomto u je povinen závadu popsat. V případě, že od IT STUDIA neobdrží do 60 minut od okamžiku odeslání u s ohlášením závady na serveru, sdělení, že IT STUDIO jeho obdrželo, je povinen neprodleně kontaktovat IT STUDIO telefonicky na čísle V pracovních dnech v době od 17 do 9 hodin a ve dnech pracovního klidu je Klient povinen hlásit IT STUDIU závady na serveru tak, že přímo neprodleně kontaktuje IT STUDIO formou krátké textové zprávy (SMS) na čísle V případě nesplnění této povinnosti zanikají veškeré nároky Klienta vyplývající z těchto závad. 4. Klient je oprávněn požadovat běžné změny a úpravy používaného software dle čl. XI. VIII. Zneužití přihlašovacích údajů 1. Klient je povinen své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu IT STUDIEM zabezpečit před neoprávněnými osobami tak, aby nedošlo k jejich zneužití. 2. Klient je oprávněn přihlašovací údaje sdělené mu IT STUDIEM změnit. 3. Klient nese plnou odpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. 4. IT STUDIO nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů Klienta, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobilo. 5. Za zneužití těchto údajů ze strany IT STUDIA není považováno jejich zaslání Klientovi na jím v objednávce uvedený po zřízení služby, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Klientovi poté, co o jejich opakované sdělení požádá a bude dostatečným způsobem ověřena jeho totožnost.

5 IX. Krátkodobé přerušení provozu serveru 1. IT STUDIO je oprávněno na nezbytně nutnou dobu přerušit provoz serveru z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány, jenž přímo ovlivňují poskytování služeb. 2. V případě přerušení provozu serveru v rozsahu delším než je obvyklé, je Klient oprávněn požadovat po IT STUDIU smluvní pokutu ve výši jednonásobku sjednané měsíční sazby za poskytované služby. Uhrazením smluvní pokuty zaniká nárok na náhradu škody jenž případně v souvislosti s přerušením provozu serveru vznikla. 3. Nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 2 Klientovi nevzniká, pokud je v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči IT STUDIU. X. Dlouhodobé přerušení provozu serveru 1. IT STUDIO je oprávněno okamžitě a bez náhrady přerušit provoz serveru v případě, že je na něm provozován závadný nebo pornografický obsah, nebo je prostřednictvím něj šířena nevyžádaná pošta tzv. spam dle čl. V. odst. 1, 2, 3 nebo v případě prodlení Klienta s úhradou peněžitého závazku za provoz serveru delšího než 60 dní. 2. IT STUDIO neodpovídá za vzniklou škodu (nemajetkovou újmu) a nenese žádnou zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě že: - k přerušení poskytování služeb došlo zásahem třetích osob nebo vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.), - toto přerušení bylo způsobeno poruchou na zařízení třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení, atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí společnosti IT STUDIO anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu serveru. Ustanovení 421a občanského zákoníku vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se nepoužije. - je na serveru provozován závadný nebo pornografický obsah, nebo v případě že Klient rozesílá prostřednictvím služeb provozovaných v rámci provozu serveru nevyžádanou poštu tzv. spam dle čl. V. - je Klient v prodlení s plněním jakéhokoli peněžitého závazku za provoz serveru IT STUDIU.

6 XI. Úpravy a změny software dle požadavků Klienta 1. Klient je oprávněn požadovat běžné změny a úpravy používaného software. Tyto změny a úpravy budou IT STUDIEM provedeny na základě písemné objednávky Klienta dle platného ceníku uveřejněného na firemních a produktových internetových stránkách IT STUDIA. 2. V případě odstoupení Klienta od objednávky na provedení změn a úpravy software učiněné dle čl. XI. odst. 1 je IT STUDIO oprávněno účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 10% z ceny objednávky dle ceníku účinného v době, kdy došlo k přijetí objednávky Klienta IT STUDIEM. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 3. Smluvní strany sjednávají, že Klientovi nevzniká vlastnické právo k IT STUDIEM změněnému a upravenému software. Veškerá majetková práva k software náleží IT STUDIU. 4. Smluvní strany sjednávají, že v případě ukončení smluvního vztahu mezi IT STUDIEM a Klientem nevzniká Klientovi nárok na vydání IT STUDIEM změněného a upraveného software, ani na navrácení částky uhrazené dle čl. XI. odst. 1. XII. Změna a zrušení služby 1. IT STUDIO je oprávněno kdykoli v průběhu poskytování služby změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, jejich cenu nebo jejich jiné parametry (včetně služeb již existujících), a to s účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, kdy ke změně došlo, přičemž Klientům, jenž mají již uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. 2. IT STUDIO je oprávněno kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu jakoukoli službu odebrat ze své nabídky. Klient jenž tuto odebranou službu využívá, má nárok, aby byla provozována v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. 3. Klient je oprávněn po dohodě s IT STUDIEM převést odebranou službu na některou jinou službu dle aktuální nabídky IT STUDIA. 4. Veškeré změny nebo zrušení služeb je IT STUDIO povinno zveřejnit na svých internetových stránkách. Toto ustanovení se netýká jednotlivých modulů služeb. XIII. Platby 1. Cena za provoz serveru je stanovena aktuálním ceníkem uveřejněném na firemních a produktových internetových stránkách IT STUDIA. 2. Dohodnutou částku za provoz serveru bude společnost IT STUDIO fakturovat předem podle Klientem zvoleného platebního modelu: buďto měsíčně, čtvrtletně, půlročně, nebo ročně, se splatností 10 dnů ode dne vystavení faktury.

7 3. První faktura za provoz serveru bude vystavena po vyplnění a odeslání on-line objednávky Klienta společnosti IT STUDIO, nedohodnou-li se Klient a IT STUDIO na jiném způsobu prvotní fakturace. 4. Klient se zavazuje provádět platby řádně a včas nejpozději k datu splatnosti faktury. Platbou faktury se rozumí připsání platby z běžného účtu Klienta ve prospěch účtu společnosti IT STUDIO. 5. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku za provoz serveru nebo jeho části delší než 60 dní je IT STUDIO oprávněno provoz serveru Klienta kdykoliv přerušit a umístit na něj do doby připsání platby na účet text tohoto znění: Provoz služeb na této adrese byl pozastaven pro neuhrazení poplatků za objednané služby. Pokud jste majitelem této stránky, kontaktujte fakturační oddělení firmy IT STUDIO s.r.o. ohledně uhrazení a opětovného spuštění služeb. Kontaktní informace.. Spolu s provozem serveru je IT STUDIO oprávněno přerušit i jiné služby s provozem serveru Klienta související. 6. V případě prodlení Klienta s úhradou peněžitého závazku za provoz serveru nebo jeho části je IT STUDIO oprávněno účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 7. V případě prodlení Klienta s úhradou peněžitého závazku za provoz serveru nebo jeho části zaniká Klientovi nárok na předplatitelskou slevu, jenž je stanovena aktuálním ceníkem uveřejněným na firemních a produktových internetových stránkách IT STUDIA. XIV. Ukončení smlouvy 1. Od uzavřené smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení písemně formou doporučeného dopisu odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména prodlení Klienta s úhradou faktury nebo hrubé porušení povinností vyplývajících z této smlouvy nebo "VOP" kteroukoliv smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabývá vůči Klientovi platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení. 2. V případě odstoupení IT STUDIA od smlouvy z důvodů porušení povinností na straně Klienta v prvních třech měsících ode dne platnosti smlouvy je IT STUDIO oprávněno účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok IT STUDIA na náhradu škody. 3. Smlouvu o provozu virtuálního serveru je možné kdykoliv v průběhu jejího trvání bez uvedení důvodu písemně formou doporučeného dopisu vypovědět. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci v němž byla odstupující smluvní stranou druhé smluvní straně doručena. 4. Obdrží-li Klient od IT STUDIA fakturu za objednané služby, které nehodlá využívat a jejich plnění nebylo zahájeno, může zaslat písemnou žádost o zrušení objednávky a faktury. Tuto žádost je možné zaslat do data splatnosti uvedeného na příslušné faktuře na adresu společnosti IT STUDIO Hudcova 78b, Brno, Na základě této žádosti bude vystaven společností IT STUDIO s.r.o. opravný daňový doklad, který se Klient zavazuje potvrdit a písemnou formou zaslat do 7 dnů od jeho vystavení zpět na adresu uvedenou v tomto ustanovení. Pokud tak Klient do 7 dnů neučiní, je povinen uhradit plnou výši vystavené faktury.

8 5. Smluvní strany sjednávají, že odstoupení od smlouvy, její výpověď, stejně jako doručování všech ostatních písemností v rámci tohoto smluvního vztahu, se provádí na adresu bydliště/sídla Klienta jež je uvedena v objednávce a na adresu sídla IT STUDIA. V případě změny bydliště/sídla jsou Klient i IT STUDIO povinni tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé smluvní straně. V případě, že adresát písemnosti nebyl zastižen, písemnost se uloží u subjektu provádějícího přepravu a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud písemnost není u subjektu provádějícího přepravu ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli, a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. XV. Povinnost mlčenlivosti 1. Klient se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se poskytovaných služeb, vyjma informací oficiálně zveřejněných, a to v průběhu smluvního vztahu jakož i po jeho skončení. Tyto informace považuje IT STUDIO za důvěrné a Klient se zavazuje s nimi jako s důvěrnými ve smyslu obchodního tajemství nakládat. Zejména se zavazuje, že je neposkytne třetím osobám ani je nepoužije ve vlastní prospěch v rozporu s účelem této smlouvy. 2. V případě porušení této povinnosti je IT STUDIO oprávněno účtovat smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. XVI. Ochrana dat Společnost IT STUDIO prohlašuje, že veškerá data Klienta umístěná na serveru považuje za obchodní tajemství náležející k jeho podniku. IT STUDIO se zavazuje tato data chránit, nakládat s nimi jako s obchodním tajemstvím Klienta, zejména je nezpřístupní třetím osobám a nepoužije je ve vlastní prospěch v rozporu s účelem uzavřené smlouvy. XVII. Závěrečná ustanovení 1. IT STUDIO je oprávněno tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit. Veškeré změny uveřejní IT STUDIO na svých internetových stránkách. 2. V případě nesouhlasu s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek je Klient oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. V případě, že Klient ve lhůtě 30 dní ode dne jejich zveřejnění neodstoupí od uzavřené smlouvy, má se za to, že s jejich novým zněním souhlasí. 3. Změna Všeobecných obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly jejich změny zveřejněny. 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny služby poskytované IT STUDIEM a jsou platné a účinné ode dne 9. dubna 2013 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky dosavadní.

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti IT STUDIO s. r. o. IČ 26294974 se sídlem Brno, Hudcova 78b zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42267, pro poskytování služby

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER

Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: kupující: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická jednajícím:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Uzavřená dne...... a platná do...... mezi Milan Kozák, Wellnerova 1215/3, IČ: 86992775, DIČ: CZ8204165827 jako Poskytovatel na straně

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni Smluvní podmínky Smluvní podmínky pro poskytování marketingových služeb v oblasti PPC reklamy. Služeb MarketingForYou.cz, Tomáš Čisárik, 17.listopadu 242, Domažlice, IČO: 74443003, DIČ: 8703051896, platné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby CMSko.cz

Všeobecné obchodní podmínky služby CMSko.cz Všeobecné obchodní podmínky služby CMSko.cz 1. SMLUVNÍ STRANY Petr Kabát CMSko.cz Se sídlem Skřivanova 4, Brno 602 00 IČ: 73866709 DIČ: CZ8707014151 Bankovní spojení: 211651989/0300 (dále jen "Poskytovatel")

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

III. Smluvní povinnosti Abeceda Zdraví s.r.o.

III. Smluvní povinnosti Abeceda Zdraví s.r.o. I. Vymezení pojmů Abeceda Zdraví s. r. o. se sídlem Praha 3, Prokopova 148/15, PSČ 130 00, IČ: 27710211, DIČ: CZ27710211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o poskytování Internetových služeb General Registry

Smlouva o poskytování Internetových služeb General Registry Smlouva o poskytování Internetových služeb General Registry Smluvní strany Smluvními stranami je společnost General Registry, s.r.o, na straně jedné jako Provozovatel (dále jen Provozovatel) a objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bitcon spol. s r.o. se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, identifikační číslo: 43003028 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Greendata s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Greendata s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Greendata s.r.o. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost Greendata s.r.o.vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

MICRODESIGN INT., Antonín Kozan, Jagellonská 1498/29, 130 00 Praha 3, IČ: 73822094. 3.4 zrušeno 20.03.2009

MICRODESIGN INT., Antonín Kozan, Jagellonská 1498/29, 130 00 Praha 3, IČ: 73822094. 3.4 zrušeno 20.03.2009 Všeobecné obchodní podmínky 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ MICRODESIGN INT. - Antonín Kozan vydává tímto podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění nebo dle zákona tento zákon nahrazujícím,

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost ANAFRA, s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost RedCat - Jan Daniel vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP"):

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více