4.výroční zasedání SLM ČLS JEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.výroční zasedání SLM ČLS JEP"

Transkript

1 4.výroční zasedání SLM ČLS JEP Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP historie, současnost, budoucnost J.Scharfen předseda SLM ČLS JEP

2

3 zdarma

4 Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. ČESTNÝ ČLEN SLM ČLS JEP Diplom převzal v zastoupení prof. Votavy jeho žák a nástupce Doc.MUDr.Filip Růžička, PhD., člen výboru SLM ČLS JEP, vedoucí Mikrobiologického ústavu LF MÚ v Brně

5 Prof.MUDr.Miroslav Votava, CSc, čestný člen SLM ČLS JEP Přehled pedagogické činnosti: asistent a odborný asistent Mikrobiologického ústavu LF MU docent pro obor mikrobiologie, lékařská fakulta MU v Brně přednosta Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv.anny v Brně: 2003 profesor lékařské mikrobiologie Adresát mnohých dalších ocenění a poct Nebyl až dosud členem SLM ČLS JEP i když s naší společností těsně spolupracoval jako reprezentant Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP zejména v koncepční a praktické oblasti Významný spolutvůrce koncepce oboru lékařské mikrobiologie Hlavní tvůrce prvního sazebníku spolu s Dr.Marešem za SLM ČLS JEP Autor mnohých učebnic a skript a zároveň svými kořeny praktický diagnostik. 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP Náš přítel a rádce prof. Miroslav Votava, CSc.

6 Funkce oboru lékařské mikrobiologie

7 1.KONSILIA A KONZULTACE Nemocnice kvalita péče Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 2. KONTROLA INFEKCE Ustavení a řízení infekčních kontrolních programů v celé šíři zdravotní péče. Nemocnice kvalita péče DNES 4 sféry uplatnění lékařské mikrobiologie 3. KOMUNITNÍ PREVENCE A EPIDEMIOLOGIE ambulance 4. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE Vědecké a administrativní řízení diagnostické mikrobiologické Veřejné zdravotnictví a přenosné laboratoře. nemoci, prevence a epidemiologie.

8 potravináři 1. KOMUNITNÍ 2. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE PREVENCE A EPIDEMIOLOVČERA GIE administrativní řízení diagnostické mikrobiologické laboratoře. 3.KONSILIA A KONZULTACE Veřejné zdravotnictví a přenosné nemoci, prevence a epidemiologie. Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS? JEP

9 Musil jsem odpovídat na otázky mladé kolegyně, jaký má smysl existence naší společnosti, je to již drahných 21 let a paměť je krátká

10 Historie Vznik SLM ČLS JEP 1991 (letos 21 let) Důvody vzniku Začlenění v hygienické službě (kromě oddělení na fakultách všechny mikrobiologické laboratoře existovaly na OHES, později OHS) Ve světě se obor lékařské (klinické)mikrobiologie ubíral jinými cestami Odtržení od klinické praxe nemocnic prostorově i mentálně Centralismus Pragocentrismus Nemožnost svobodné diskuse a vyjádření názoru Nedostatek profesionálních informací ze světa SLM ČLS JEP od počátku podporovala klinickou orientaci oboru, decentralizaci a začlenění oboru do LPP složky. Dnešní situace v hygienické službě potvrzuje správnost změn v oboru po roce 1989.

11 Co se změnilo v oboru od r.1989 Po roce 1989 došlo k delimitaci mikrobiologických oddělení z bývalých OHS pod nemocnice (až na výjimky, Ostrava, SČ kraj) Pozitiva Kontakt s nemocničním prostředím, s ošetřujícími lékaři Decentralizace Nové možnosti a vybavení (automatizace, přístroje, půdy) Informace kongresy, semináře, cestování, knihy, internet Vztahy s laboratorním komplementem v nemocnicích Samostatná úloha lékařské (klinické) mikrobiologie Přesah praxe antibiotická střediska (již dříve Zahradnický, Potužník), kontrola infekcí v nemocnicích Konsolidace a její důsledky Zároveň vznik mnoha soukromých laboratoří, většinou odtržených od pacientů (ambulantní složka) v Praze 80 s různou mírou konsolidace, kvality atd. Vznik řetězců a skupování laboratoří

12 Současná problematika Koncepce oboru lékařské mikrobiologie = základní dokument, ústava oboru, nerodila se lehce. Vznikla ve spolupráci SLM a SEM. Akreditace, certifikace, kvalita, SLP Dokumenty Standardy Sazebník Vztahy v komplementu Řetězce Nové výzvy

13 Existence více společností Vznik SLM ČLS JEP byl reakcí na některé jevy, které vyvolávaly nespokojenost u lékařských mikrobiologů před rokem SLM ČLS JEP se orientuje do diagnostické (klinické) mikrobiologie, která se úplně nepřekrývá s mikrobiologií lékařskou (tak jak je vyučována na LF) SLM se za 20 let existence podařilo změnit chápání oboru jako součásti LPP, s významnou vazbou na klinickou praxi. Tomu odpovídá i struktura její členské základny. Existence více společností byla v určitém okamžiku chápána jako nevýhoda. Dnes spolu SEM a SLM spolupracují a existuje dělba práce. Existují modely jedné národní společnosti i modely s více společnostmi (např. UK jich má 6) Pokud by se někdy uvažovalo o slučování společností, má to smysl za předpokladu vzniku úplně nového subjektu, který bude kompatibilní s evropským modelem ESCMID (tj. s účastí SIL), což by významně zvýšilo význam klinické mikrobiologie a infekčního lékařství dnes ve společnostech SLM, SEM a SIL. Tato myšlenka však nemá obecnou podporu.

14 Vztah SLM ČLS JEP a ČLS Obor lékařské mikrobiologie je malý obor (stovky členů). X klinické obory: tisíce členů. Odborné společnosti do 500 členů mají jednoho delegáta ve střechové ČLS JEP.My máme cca 300 členů. Z tohoto pohledu by měla význam existence společnosti typu ESCMID (viz dále) sdružující SLM, SEM a SIL.

15 Svoboda a odpovědnost Centralizovaný režim s centralizovaným řízením Bylo možné si stěžovat, ale ne diskutovat Doporučené metody vydávané IHE, bez diskuse, stejně jako atestace, postgraduál atd. Odborná společnost byla součástí tohoto systému. Nezávislá společnost Samosprávná společnost s dělením odpovědnosti mezi členy výboru. Funkce nejsou ověnčeny leskem prestiže a přinášejí hlavně práci. Ta se s obtížemi decentralizuje mezi členy. Obtížně dosažené výsledky práce jsou však

16 Spolupráce Dělba práce SLM a SEM Příprava kongresů Třeboň SLM SEM SIL Mikrobiologická společnost ČSAV Pracovní skupiny.

17 SLM ČLS JEP současná struktura

18 Data o společnosti Počet členů 300+/-5 Akce Semináře, 10 x ročně Třeboň, částečná garance VZ KMIN, částečná garance Časopis, částečná garance Vzdělávání

19 Odbornost členů SLM ČLS JEP Lékaři VŠ nelékaři Lékařská komora Komora VŠ nelékařů Postgraduální studium IPVZ pozitivní úloha

20 Členové SLM ČLS JEP Zastoupení různých zájmových skupin mikrobiologů podle typů pracovišť Nemocniční, polostátní střední velikosti (dříve HS) geograficky většinou okresní nebo krajské Samostatné konsolidované Privátní samostatné čistě mikrobiologické konsolidované klinická laboratoř, laboratorní medicína samostatné v řetězcích Akademičtí funkcionáři Fakultní pracoviště (3x Praha, dříve fakultní IKEM, Bulovka, Thomayerova nemocnice) Laboratorní specialisté Odborné ústavy a referenční laboratoře (Státní zdravotní ústav) Podle velikosti Pracoviště okresního nebo krajského typu při nemocnicích nebo ZÚ (polostátní akciovky) Privátní laboratoře Samostatné mikrobiologické laboratoře Kombinované laboratoře Řetězce 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP splynuly s Fakultní pracoviště, pokud jsou v krajských městech, pak většinou krajským pracovištěm HS.

21 Výbor SLM ČLS JEP předseda: prim. MUDr. Josef Scharfen, CSc, Trutnov P,A Místopředsedkyně: prim. MUDr.Eliška Bébrová, Praha P,A vědecký sekretář: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Olomouc A, P členové: prim. MUDr. Václava Adámková, Praha P,A prim.mudr. Tamara Bergerová, Plzeň P doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc., Hradec Králové A MUDr. Dana Hedlová, Praha P, EPID. prim. MUDr. Blanka Heinigeová, Jindřichův Hradec P Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., Plzeň A prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., Praha A MUDr.Otakar Nyč, Ph.D. Praha, A,P doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., Brno A prim. MUDr. Eva Žampachová, České Budějovice P,A MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., Praha A doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc., Praha P,A MUDr. Karel Mencl, CSc.Pardubice P prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, Praha P, A MUDr. Hana Zákoucká, Praha P 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP

22 Obecné funkce odborných společností (podle stanov)

23 Funkce odborných společností stanovy ČLS Rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd důraz na preventivní činnost. zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictvíuplatňování v praxi. řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebně preventivní péče a činností souvisejících. výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce Dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání. Dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP současnosti uznávanými vědeckými důkazy.

24 Pregraduální studium na LF 2 funkce ve vztahu k oboru Funkcí lékařských fakult je poskytovat budoucím lékařům základní znalosti z obecné a speciální mikrobiologie s návazností na další studijní preklinické a klinické obory (patologie,hygiena, epidemiologie, infekční lékařství,interna, pediatrie, chirurgie atd.). Tj.v první řadě vychovávají klientelu pracovišť klinické mikrobiologie. I když se studijní obor na lékařských fakultách nazývá lékařská mikrobiologie, měl by mít jasnou klinicko-mikrobiologickou orientaci (koncepce oboru LM). ESCMID Ústavy lékařské mikrobiologie na LF iniciují, motivují, vzdělávají a kultivují zájemce o obor LM z řad studentů, přijímají je k doktorandskému studiu, zapojují je do vědeckovýzkumné činnosti a inspirují je pro práci v oboru 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP v oblasti vědy i diagnostiky (koncepce oboru LM).

25 Postgraduální studium V současnosti došlo k decentralizaci postgraduálního studia na lékařské fakulty to je naprosto správně, protože se obor po roce 1991 sám definoval jako obor LPP (koncepce) Studium by zcela jasně mělo mít rysy klinické mikrobiologie (koncepce oboru), protože jeho absolventi přicházejí z praxe a do praxe odcházejí. Je třeba motivovat studenty lékařství a vytvářet všechny podmínky pro jejich uplatnění v oboru LM, minimálně těsnou návazností oboru na klinickou medicínu ne ve funkci technologického servisu, ale v intencích oboustranně poučeného partnerství. Měla by se zachovat těsná návaznost na praxi, tj. využití vazby na praxi (zkušení lektoři, kteří pracovali pod IPVZ)

26 Formy činnosti stanovy ČLS Vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, semináře, kursy, kolokvia)* Organizování služebních cest a studijních pobytů.** Delegování zástupců do výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení.* Odborná poradenská a expertizní činnost.* Soutěže, udělování cen a poct* Poradní orgány parlamentu, MZČR, komor atd.* Informace pro odbornou veřejnost

27 Spolupráce SLM v komisích a uskupeních Oborová komise ČLK IGA SKAP Národní antibiotický program Pracovní skupiny MZ ČR Akreditace pro pre a postgraduální výuku

28 Motto (poslání): Cílem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii je služba oboru lékařské mikrobiologie a služba členům SLM podložená trvalým úsilím o naplňování platné koncepce oboru lékařské mikrobiologie, na jejímž vypracování se Společnost podílela. Koncepce oboru je ústředním dokumentem pro činnost SLM a SEM

29 Koncepce oboru Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR:

30 Co se nám podařilo Základní dokument oboru, vznik Společně se SEM koncepce oboru, zde díky prof. Votava, prof. Korych, prim. Jindrák, a náš tehdejší výbor. Kvalita, akreditace, certifikace Účast v RAKL Auditoři ČIA a NASKL Základní dokumenty v gesci SLP Minimální vybavení x vyhláška Technické personální Vzdělávání Organizace seminářů Časopisy Webovská stránka

31 Koncepce oboru lékařské mikrobiologie hlavní konsensuální dokument v oboru Měla by zaručit vnitřní a vnější integritu oboru lékařské mikrobiologie v oblastech činnosti: Vzdělávání Výzkumu Praxe A v oblastech správních Správná laboratorní praxe Kvalita Ekonomika Odpovídají začlenění oboru v medicíně - ve zdravotnických zařízeních s příslušnými přesahy do LPP (antibiotická politika, kontrola infekcí)

32

33 EARSS SZV PSSLP PSMY FAKULTY POSTGRADUÁL

34 PSSLP PSSLP PSSLP PREGR PSSLP PSSLP POSTGR PSMY FAKULTY POSTGRADUÁL

35 Výhled do budoucnosti

36 Malá, střední a velká pracoviště Kvalita laboratoří je nadbytek, zejména privátních. Jak u nás bývá dobrým zvykem, úspory se obvykle řeší na podstatě nikoli na přebytku Jistě jsou laboratoře kvalitní, splňující požadavky oborových minim a akreditačních požadavků, splňující nároky externích kontrol. Na druhé straně existují laboratoře, které nesplňují základní požadavky na kvalitu. Ekonomika a pojišťovny (hrozby, úvahy- pacient Změna úhradové vyhlášky Rekalkulace sazebníku Důsledky: nemocnicím se nevyplatí mít neziskové laboratoře. Řešení: outsourcing nebo prodej řetězcům, tj. zbavení se nákladů, ale i dat, komunikace a dalších ani nezmapovaných vymožeností. Centralizace Zánik malých laboratoří (do velikosti okresní laboratoře) Konsolidace komplementu v nemocnicích Konzultanti Drahá práce 4.VZpenalizován SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP DRG systém, zatím není výskyt NI.

37 Fakultní pracoviště Za totality byla uchráněna před negativním vlivem hygienické služby, tak snad ani dnes nehrozí, že by byla ohrožena jejich samostatnost Jejich velikost ukolébává, ale je třeba táhnout za jeden provaz, protože obor nelze zredukovat na několik fakultních pracovišť. Lokálně možná někde existuje trend směřující pod ekonomickou záminkou ke konsolidaci nebo naopak k dělení pod různé odbornosti A to co postihne střední laboratoře, dotkne se i fakultních, ve smyslu redukce celé odbornosti. Nejsou to otázky odborářsko-existenční, ale otázky odborné: jaké je místo oboru v současné a 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS medicíně JEP jak je tento obor definován (standardy)

38 Státní zdravotní ústav by mohl najít nový inspirující moment v koncepcí oboru LM s nasměrováním k těsnější spolupráci např. při tvorbě SOP. Jeho NRL by mohly sloužit jako standardizační a servisní pracoviště vyššího stupně, které bude poskytovat služby při identifikaci a typizaci neznámých patogenů a budou spolupracovat s Pracovní skupinou na přípravě Standardních operačních postupů klinickomikrobiologického střihu, použitelné v denní praxi laboratoří klinické mikrobiologie (viz funkce PHLS v UK) Při takovém uspořádání by stoupla i kompatibilita dat při provádění surveillance v EU, 4.VZ SLM ČLS řízené JEP_WEB ECDC. SLM ČLS JEP

39 Optimismus odborný, snad trochu úchylný, ale biologicky pravdivý Mikroby nezničí ani hospodářská krize ani úsporná opatření.

40 Výroční zasedání SLM ČLS JEP

41 Výroční zasedání 1. výroční zasedání výroční zasedání výroční zasedání výroční zasedání Můžeme zauvažovat o synchronizaci číslování výročních zasedání s roky trvání společnosti, kdy zpráva o stavu společnosti byla dříve předkládána na posledním semináři v roce, nebo při volbách do výboru

42 Program 4.VZ SLM ČLS JEP Problematika antibiotik v programu 4.VZ. Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí (PSNI) skupin, je podřízenou složkou NRL pro antibiotika. Pracovní skupina pro monitorování rezistence (PSMR), není součástí volného sdružení Pracovních Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP) Pracovní skupina pro sazebník (PSSZV) Pracovní skupina pro pregraduální výuku (PSPV) v gesci fakult Pracovní skupina pro postgraduální výuku (PSPOSTGR) v gesci fakult Postgraduální výuka SZP a VŠ nelékařů (PSSZPVŠ) bez komunikace Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii (PSMM-TIDE) Pracovní skupina pro mykologii (PSM)

43 5.VZ SLM ČLS JEP

44 Co očekáváme od VZ (1) Výroční zasedání by mělo hrát úlohu každoroční valné hromady, kde by členové výboru průběžně informovali členy SLM ČLS JEP o činnosti společnosti. Výroční zasedání by mělo být pracovním setkáním k řešení celooborových a koncepčních problémů. Výroční zasedání by mělo stanovit úkoly na další rok Výroční zasedání by mělo být volebním shromážděním ve volebním roce. Výroční zasedání by mělo být místem udělování ocenění významným mikrobiologům a místem vyhlašování cen pro mladé mikrobiology. Výroční zasedání by ve smyslu schválené koncepce oboru lékařské mikrobiologie mělo sehrávat integrující úlohu mezi různými projekcemi oboru (v praktické diagnostice, ve školství a postgraduálním vzdělávání, v akreditační praxi, legislativě atd.

45 Co očekáváme od VZ (2) Výroční zasedání by mělo přispívat k předávání tradic v oboru a k společenskému setkávání lékařských mikrobiologů všech věkových kategorií ve všech druzích pracovního zařazení. Výbor společnosti se snažil tyto funkce SLM ČLS plnit v běžném roce v průběhu seminářů SLM ČLS JEP. Ty však mají povýtce vzdělávací charakter a nelze je bez ztráty kvality kombinovat s ostatní agendou společnosti. Vzhledem k tomu, že se stále více do popředí naší pozornosti prosazují otázky spojené s akreditacemi, sazebníkem, přípravou standardů a dalšími normotvornými aktivitami, které se promítají do naší každodenní praxe, stává se Výroční zasedání místem diskuse těchto problémů mezi jednotlivci i v rámci pracovních skupin.

46 Co očekáváme od VZ (3) Odborná společnost jako dobrovolné sdružení nemá moc zvrátit některá rozhodnutí přijatá na úrovni exekutivy a podnikání, může však aktivně vytvářet odborné normy jako preemptivní pojistku kvality v rámci diagnostické a léčebné praxe mikrobiálních onemocnění. Výroční zasedání nechce ani nemůže konkurovat kongresům, sympoziím nebo postgraduálním kursům např. pro vedoucí pracovníky, protože jeho obsah je zcela jiný: jde o aktivní řešení systémových praktických problémů oboru v denní praxi každého z nás. Z uvedených důvodů není důležité množství absolvovaných odborných akcí, ale naše osobní priority, které můžeme zatím svobodně řešit v době, kdy jsou ještě řešitelné.

47 O čem diskutovat v souvislosti s VZ Zda by se mělo konat každý rok? Kde by se mělo konat? Jak dlouho by mělo trvat? Co by mělo být jeho náplní? (Pracovní skupiny, agenda společnosti, volby, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti).

48 Racionalita oborová Kontext medicíny Znalost a zkušenost Intuice Metoda technologie

49 1.KONSILIA A KONZULTACE Nemocnice kvalita péče Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 2. KONTROLA INFEKCE Ustavení a řízení infekčních kontrolních programů v celé šíři zdravotní péče. Nemocnice kvalita péče SOP 3. KOMUNITNÍ PREVENCE A EPIDEMIOLOGIE ambulance 4. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE Vědecké a administrativní řízení diagnostické mikrobiologické Veřejné zdravotnictví a přenosné laboratoře. nemoci, prevence a epidemiologie.

50 Poděkování, dále viz dodatek: Děkuji vám všem za vaši nezištnou práci, kterou vykonáváte pro druhé tím, že prošlapáváte cestu k řešení obecných problémů a otázek oboru lékařské mikrobiologie. Přeji nám všem zdar v našem dnešním a zítřejším jednání. Děkuji vám za pozornost.

51 Rozhodnutí plenární schůze 4.VZ 2012 k otázkám k funkci VZ: Zda by se mělo konat každý rok? Kde by se mělo konat? Jak dlouho by mělo trvat? Co by mělo být jeho náplní? (Pracovní skupiny, agenda společnosti, volby, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti).

52 Rozhodnutí ke koncepci VZ VZ se bude konat každý rok ve stejné datum. VZ bude konat v Nemocnice na Homolce VZ bude trvat dva dny (pátek, sobota dopol.) Náplní VZ budou témata zpracovávaná v Pracovních skupinách, agenda společnosti, volby ve volebním roce, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti. Účast na VZ je otevřená všem zájemcům s aktivní účastí na projednávaných tématech. Program bude včas oznámen

53 Přeji zdar 5.výročnímu zasedání v roce 2013 J.Scharfen

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR Globální cíl 1: Funkční síť infekčních pracovišť Očekávané benefity: Plně funkční síť lůžkových a ambulantních infekčních pracovišť; Adekvátní počet kvalifikovaného odborného personálu v oboru infekční

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Volby výboru ČGS 2014

Volby výboru ČGS 2014 Programové téze kandidátů do výboru ČGS Vážené kolegyně, vážení kolegové, vývoj nelze zastavit. Probíhá nezadržitelně v každém společenství v různých časových periodách s odlišnou intenzitou. Česká gastroenterologická

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

2.2 STL podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru transfuzní lékařství. Zastupuje

2.2 STL podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru transfuzní lékařství. Zastupuje Stanovy Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti JEP 1. Obecná ustanovení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP 1.1. Společnost pro transfuzní lékařství (STL) je dobrovolnou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém Miroslav Průcha Centralizace a konsolidace Nekonsolidovaná laboratoř - samostatné laboratoře OKB,

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Přítomni, omluveni: viz níže Jednání řídil předseda Rady, prof Palička Hosté: NASKL: p Kotrbatý,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Stanovy Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1. Obecná ustanovení 1 (1) Společnost pro transfuzní lékařství (dále STL) je odbornou společností, která

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2011. Tato zpráva je stručným

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Kudy vede cesta z pasti ven 28.5.2014 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Lékaři i zdravotnictví v pasti Komplikovaný až nepřátelský systém specializačního vzdělávání označují mladí lékaři vedle špatného

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Stanovy České ortodontické společnosti

Stanovy České ortodontické společnosti Stanovy České ortodontické společnosti Platné od 27.prosince 1993 (Změna 2.7.2003) I. Obecná ustanovení 1. Česká ortodontická společnost (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2012. Tato zpráva je stručným

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Národní Standardní operační postupy proč se jim bráníme?

Národní Standardní operační postupy proč se jim bráníme? Národní Standardní operační postupy proč se jim bráníme? Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP 4.VZ - SOP_WEB SLM ČLS JEP 1 Historie Do roku 1989 existovaly Doporučené metody vydávané v IHE IHE Doporučené

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 H I S T O R I E Asociace mamodiagnostiků české republiky /AMA-CZ/ byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 6. 2003 ASOCIACE

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2014 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR II. III. IV. Vzdělávací program oboru klinická farmacie Spolupráce

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí evropský projekt TRICE-IS

Vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí evropský projekt TRICE-IS Konference nemocniční epidemiologie a hygieny, Brno, 2016 Vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí evropský projekt TRICE-IS Vlastimil Jindrák, Dana Hedlová NRC pro infekce spojené se zdravotní

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B.

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. Braun Praha 4 ÚVOD V rámci celoživotního vzdělávání sester nabízí společnost

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Z Á P I S z výroční členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, která se konala dne 6. října 2016 v rámci Národního kongresu úrazové chirurgie XIII. Ostravské traumatologické dny s

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

J.Scharfen, OLMI ON Trutnov, a.s. - LFUK Hradec Králové - Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PS SLP)

J.Scharfen, OLMI ON Trutnov, a.s. - LFUK Hradec Králové - Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Požadavky na laboratorní informační systém v klinické mikrobiologii (LIMS) (diskuse k nepodkročitelným minimům ) NÁVRH K OPONENTUŘE VYVĚŠEN V RUBRICE PRACOVNÍ SKUPINY - PSSLP J.Scharfen, OLMI ON Trutnov,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty. P. Schneiderka OKB FN Olomouc

Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty. P. Schneiderka OKB FN Olomouc Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty P. Schneiderka OKB FN Olomouc Symposium FONS, Pardubice 2010 Vzdělávání Kontinuální celoživotní aktualizace, rozšiřování a zvyšování (znalostní části) profesní

Více

Vzdělávání zdravotníků

Vzdělávání zdravotníků Vzdělávání zdravotníků Transformace specializačního vzdělávání 2 fáze 1. Fáze změna zákonů (lékaři a nelékaři) realizováno v roce 2008 1. Fáze praktická změna Vyhlášky Nařízení vlády Financování Vzdělávací

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

Odbor chemických a fyzikálních laboratoří v OPVZ. Státní zdravotní ústav

Odbor chemických a fyzikálních laboratoří v OPVZ. Státní zdravotní ústav Odbor chemických a fyzikálních laboratoří v OPVZ Státní zdravotní ústav SZÚ byl v roce 2008 zásadně reorganizován Od září 2008 zde existují dvě základní centra: COČ v OPVZ centrum odborných činností v

Více

Stanovy. 1 Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle. 3 Formy činnosti

Stanovy. 1 Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle. 3 Formy činnosti Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně z.s. Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP z.s. Stanovy 1 Obecná ustanovení (1) Společnost psychosomatické medicíny (dále jen SPM ) je dobrovolnou,

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA,

Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, Moderní medicínu nelze provozovat bez laboratorních metod. Laboratorní medicínu nelze mentálně oddělovat od klinické jsou

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

CÍL 19: VÝZKUM A ZNALOSTI V ZÁJMU ZDRAVÍ

CÍL 19: VÝZKUM A ZNALOSTI V ZÁJMU ZDRAVÍ CÍL 19: VÝZKUM A ZNALOSTI V ZÁJMU ZDRAVÍ DO ROKU 2005 ZAVÉST TAKOVÝ ZDRAVOTNÍ VÝZKUM A INFORMAČNÍ I KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM, KTERÝ UMOŽNÍ VYUŽÍVAT A PŘEDÁVAT ZNALOSTI VEDOUCÍ K POSILOVÁNÍ A ROZVOJI ZDRAVÍ VŠECH

Více

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie PŘEDMĚT a ORGANIZACE oboru KLINICKÉ BIOCHEMIE 1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům 2. Vývoj oboru klinické biochemie Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno poskytují

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více