4.výroční zasedání SLM ČLS JEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.výroční zasedání SLM ČLS JEP"

Transkript

1 4.výroční zasedání SLM ČLS JEP Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP historie, současnost, budoucnost J.Scharfen předseda SLM ČLS JEP

2

3 zdarma

4 Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. ČESTNÝ ČLEN SLM ČLS JEP Diplom převzal v zastoupení prof. Votavy jeho žák a nástupce Doc.MUDr.Filip Růžička, PhD., člen výboru SLM ČLS JEP, vedoucí Mikrobiologického ústavu LF MÚ v Brně

5 Prof.MUDr.Miroslav Votava, CSc, čestný člen SLM ČLS JEP Přehled pedagogické činnosti: asistent a odborný asistent Mikrobiologického ústavu LF MU docent pro obor mikrobiologie, lékařská fakulta MU v Brně přednosta Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv.anny v Brně: 2003 profesor lékařské mikrobiologie Adresát mnohých dalších ocenění a poct Nebyl až dosud členem SLM ČLS JEP i když s naší společností těsně spolupracoval jako reprezentant Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP zejména v koncepční a praktické oblasti Významný spolutvůrce koncepce oboru lékařské mikrobiologie Hlavní tvůrce prvního sazebníku spolu s Dr.Marešem za SLM ČLS JEP Autor mnohých učebnic a skript a zároveň svými kořeny praktický diagnostik. 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP Náš přítel a rádce prof. Miroslav Votava, CSc.

6 Funkce oboru lékařské mikrobiologie

7 1.KONSILIA A KONZULTACE Nemocnice kvalita péče Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 2. KONTROLA INFEKCE Ustavení a řízení infekčních kontrolních programů v celé šíři zdravotní péče. Nemocnice kvalita péče DNES 4 sféry uplatnění lékařské mikrobiologie 3. KOMUNITNÍ PREVENCE A EPIDEMIOLOGIE ambulance 4. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE Vědecké a administrativní řízení diagnostické mikrobiologické Veřejné zdravotnictví a přenosné laboratoře. nemoci, prevence a epidemiologie.

8 potravináři 1. KOMUNITNÍ 2. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE PREVENCE A EPIDEMIOLOVČERA GIE administrativní řízení diagnostické mikrobiologické laboratoře. 3.KONSILIA A KONZULTACE Veřejné zdravotnictví a přenosné nemoci, prevence a epidemiologie. Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS? JEP

9 Musil jsem odpovídat na otázky mladé kolegyně, jaký má smysl existence naší společnosti, je to již drahných 21 let a paměť je krátká

10 Historie Vznik SLM ČLS JEP 1991 (letos 21 let) Důvody vzniku Začlenění v hygienické službě (kromě oddělení na fakultách všechny mikrobiologické laboratoře existovaly na OHES, později OHS) Ve světě se obor lékařské (klinické)mikrobiologie ubíral jinými cestami Odtržení od klinické praxe nemocnic prostorově i mentálně Centralismus Pragocentrismus Nemožnost svobodné diskuse a vyjádření názoru Nedostatek profesionálních informací ze světa SLM ČLS JEP od počátku podporovala klinickou orientaci oboru, decentralizaci a začlenění oboru do LPP složky. Dnešní situace v hygienické službě potvrzuje správnost změn v oboru po roce 1989.

11 Co se změnilo v oboru od r.1989 Po roce 1989 došlo k delimitaci mikrobiologických oddělení z bývalých OHS pod nemocnice (až na výjimky, Ostrava, SČ kraj) Pozitiva Kontakt s nemocničním prostředím, s ošetřujícími lékaři Decentralizace Nové možnosti a vybavení (automatizace, přístroje, půdy) Informace kongresy, semináře, cestování, knihy, internet Vztahy s laboratorním komplementem v nemocnicích Samostatná úloha lékařské (klinické) mikrobiologie Přesah praxe antibiotická střediska (již dříve Zahradnický, Potužník), kontrola infekcí v nemocnicích Konsolidace a její důsledky Zároveň vznik mnoha soukromých laboratoří, většinou odtržených od pacientů (ambulantní složka) v Praze 80 s různou mírou konsolidace, kvality atd. Vznik řetězců a skupování laboratoří

12 Současná problematika Koncepce oboru lékařské mikrobiologie = základní dokument, ústava oboru, nerodila se lehce. Vznikla ve spolupráci SLM a SEM. Akreditace, certifikace, kvalita, SLP Dokumenty Standardy Sazebník Vztahy v komplementu Řetězce Nové výzvy

13 Existence více společností Vznik SLM ČLS JEP byl reakcí na některé jevy, které vyvolávaly nespokojenost u lékařských mikrobiologů před rokem SLM ČLS JEP se orientuje do diagnostické (klinické) mikrobiologie, která se úplně nepřekrývá s mikrobiologií lékařskou (tak jak je vyučována na LF) SLM se za 20 let existence podařilo změnit chápání oboru jako součásti LPP, s významnou vazbou na klinickou praxi. Tomu odpovídá i struktura její členské základny. Existence více společností byla v určitém okamžiku chápána jako nevýhoda. Dnes spolu SEM a SLM spolupracují a existuje dělba práce. Existují modely jedné národní společnosti i modely s více společnostmi (např. UK jich má 6) Pokud by se někdy uvažovalo o slučování společností, má to smysl za předpokladu vzniku úplně nového subjektu, který bude kompatibilní s evropským modelem ESCMID (tj. s účastí SIL), což by významně zvýšilo význam klinické mikrobiologie a infekčního lékařství dnes ve společnostech SLM, SEM a SIL. Tato myšlenka však nemá obecnou podporu.

14 Vztah SLM ČLS JEP a ČLS Obor lékařské mikrobiologie je malý obor (stovky členů). X klinické obory: tisíce členů. Odborné společnosti do 500 členů mají jednoho delegáta ve střechové ČLS JEP.My máme cca 300 členů. Z tohoto pohledu by měla význam existence společnosti typu ESCMID (viz dále) sdružující SLM, SEM a SIL.

15 Svoboda a odpovědnost Centralizovaný režim s centralizovaným řízením Bylo možné si stěžovat, ale ne diskutovat Doporučené metody vydávané IHE, bez diskuse, stejně jako atestace, postgraduál atd. Odborná společnost byla součástí tohoto systému. Nezávislá společnost Samosprávná společnost s dělením odpovědnosti mezi členy výboru. Funkce nejsou ověnčeny leskem prestiže a přinášejí hlavně práci. Ta se s obtížemi decentralizuje mezi členy. Obtížně dosažené výsledky práce jsou však

16 Spolupráce Dělba práce SLM a SEM Příprava kongresů Třeboň SLM SEM SIL Mikrobiologická společnost ČSAV Pracovní skupiny.

17 SLM ČLS JEP současná struktura

18 Data o společnosti Počet členů 300+/-5 Akce Semináře, 10 x ročně Třeboň, částečná garance VZ KMIN, částečná garance Časopis, částečná garance Vzdělávání

19 Odbornost členů SLM ČLS JEP Lékaři VŠ nelékaři Lékařská komora Komora VŠ nelékařů Postgraduální studium IPVZ pozitivní úloha

20 Členové SLM ČLS JEP Zastoupení různých zájmových skupin mikrobiologů podle typů pracovišť Nemocniční, polostátní střední velikosti (dříve HS) geograficky většinou okresní nebo krajské Samostatné konsolidované Privátní samostatné čistě mikrobiologické konsolidované klinická laboratoř, laboratorní medicína samostatné v řetězcích Akademičtí funkcionáři Fakultní pracoviště (3x Praha, dříve fakultní IKEM, Bulovka, Thomayerova nemocnice) Laboratorní specialisté Odborné ústavy a referenční laboratoře (Státní zdravotní ústav) Podle velikosti Pracoviště okresního nebo krajského typu při nemocnicích nebo ZÚ (polostátní akciovky) Privátní laboratoře Samostatné mikrobiologické laboratoře Kombinované laboratoře Řetězce 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP splynuly s Fakultní pracoviště, pokud jsou v krajských městech, pak většinou krajským pracovištěm HS.

21 Výbor SLM ČLS JEP předseda: prim. MUDr. Josef Scharfen, CSc, Trutnov P,A Místopředsedkyně: prim. MUDr.Eliška Bébrová, Praha P,A vědecký sekretář: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Olomouc A, P členové: prim. MUDr. Václava Adámková, Praha P,A prim.mudr. Tamara Bergerová, Plzeň P doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc., Hradec Králové A MUDr. Dana Hedlová, Praha P, EPID. prim. MUDr. Blanka Heinigeová, Jindřichův Hradec P Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., Plzeň A prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., Praha A MUDr.Otakar Nyč, Ph.D. Praha, A,P doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., Brno A prim. MUDr. Eva Žampachová, České Budějovice P,A MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., Praha A doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc., Praha P,A MUDr. Karel Mencl, CSc.Pardubice P prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, Praha P, A MUDr. Hana Zákoucká, Praha P 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP

22 Obecné funkce odborných společností (podle stanov)

23 Funkce odborných společností stanovy ČLS Rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd důraz na preventivní činnost. zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictvíuplatňování v praxi. řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebně preventivní péče a činností souvisejících. výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce Dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání. Dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP současnosti uznávanými vědeckými důkazy.

24 Pregraduální studium na LF 2 funkce ve vztahu k oboru Funkcí lékařských fakult je poskytovat budoucím lékařům základní znalosti z obecné a speciální mikrobiologie s návazností na další studijní preklinické a klinické obory (patologie,hygiena, epidemiologie, infekční lékařství,interna, pediatrie, chirurgie atd.). Tj.v první řadě vychovávají klientelu pracovišť klinické mikrobiologie. I když se studijní obor na lékařských fakultách nazývá lékařská mikrobiologie, měl by mít jasnou klinicko-mikrobiologickou orientaci (koncepce oboru LM). ESCMID Ústavy lékařské mikrobiologie na LF iniciují, motivují, vzdělávají a kultivují zájemce o obor LM z řad studentů, přijímají je k doktorandskému studiu, zapojují je do vědeckovýzkumné činnosti a inspirují je pro práci v oboru 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP v oblasti vědy i diagnostiky (koncepce oboru LM).

25 Postgraduální studium V současnosti došlo k decentralizaci postgraduálního studia na lékařské fakulty to je naprosto správně, protože se obor po roce 1991 sám definoval jako obor LPP (koncepce) Studium by zcela jasně mělo mít rysy klinické mikrobiologie (koncepce oboru), protože jeho absolventi přicházejí z praxe a do praxe odcházejí. Je třeba motivovat studenty lékařství a vytvářet všechny podmínky pro jejich uplatnění v oboru LM, minimálně těsnou návazností oboru na klinickou medicínu ne ve funkci technologického servisu, ale v intencích oboustranně poučeného partnerství. Měla by se zachovat těsná návaznost na praxi, tj. využití vazby na praxi (zkušení lektoři, kteří pracovali pod IPVZ)

26 Formy činnosti stanovy ČLS Vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, semináře, kursy, kolokvia)* Organizování služebních cest a studijních pobytů.** Delegování zástupců do výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení.* Odborná poradenská a expertizní činnost.* Soutěže, udělování cen a poct* Poradní orgány parlamentu, MZČR, komor atd.* Informace pro odbornou veřejnost

27 Spolupráce SLM v komisích a uskupeních Oborová komise ČLK IGA SKAP Národní antibiotický program Pracovní skupiny MZ ČR Akreditace pro pre a postgraduální výuku

28 Motto (poslání): Cílem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii je služba oboru lékařské mikrobiologie a služba členům SLM podložená trvalým úsilím o naplňování platné koncepce oboru lékařské mikrobiologie, na jejímž vypracování se Společnost podílela. Koncepce oboru je ústředním dokumentem pro činnost SLM a SEM

29 Koncepce oboru Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR:

30 Co se nám podařilo Základní dokument oboru, vznik Společně se SEM koncepce oboru, zde díky prof. Votava, prof. Korych, prim. Jindrák, a náš tehdejší výbor. Kvalita, akreditace, certifikace Účast v RAKL Auditoři ČIA a NASKL Základní dokumenty v gesci SLP Minimální vybavení x vyhláška Technické personální Vzdělávání Organizace seminářů Časopisy Webovská stránka

31 Koncepce oboru lékařské mikrobiologie hlavní konsensuální dokument v oboru Měla by zaručit vnitřní a vnější integritu oboru lékařské mikrobiologie v oblastech činnosti: Vzdělávání Výzkumu Praxe A v oblastech správních Správná laboratorní praxe Kvalita Ekonomika Odpovídají začlenění oboru v medicíně - ve zdravotnických zařízeních s příslušnými přesahy do LPP (antibiotická politika, kontrola infekcí)

32

33 EARSS SZV PSSLP PSMY FAKULTY POSTGRADUÁL

34 PSSLP PSSLP PSSLP PREGR PSSLP PSSLP POSTGR PSMY FAKULTY POSTGRADUÁL

35 Výhled do budoucnosti

36 Malá, střední a velká pracoviště Kvalita laboratoří je nadbytek, zejména privátních. Jak u nás bývá dobrým zvykem, úspory se obvykle řeší na podstatě nikoli na přebytku Jistě jsou laboratoře kvalitní, splňující požadavky oborových minim a akreditačních požadavků, splňující nároky externích kontrol. Na druhé straně existují laboratoře, které nesplňují základní požadavky na kvalitu. Ekonomika a pojišťovny (hrozby, úvahy- pacient Změna úhradové vyhlášky Rekalkulace sazebníku Důsledky: nemocnicím se nevyplatí mít neziskové laboratoře. Řešení: outsourcing nebo prodej řetězcům, tj. zbavení se nákladů, ale i dat, komunikace a dalších ani nezmapovaných vymožeností. Centralizace Zánik malých laboratoří (do velikosti okresní laboratoře) Konsolidace komplementu v nemocnicích Konzultanti Drahá práce 4.VZpenalizován SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP DRG systém, zatím není výskyt NI.

37 Fakultní pracoviště Za totality byla uchráněna před negativním vlivem hygienické služby, tak snad ani dnes nehrozí, že by byla ohrožena jejich samostatnost Jejich velikost ukolébává, ale je třeba táhnout za jeden provaz, protože obor nelze zredukovat na několik fakultních pracovišť. Lokálně možná někde existuje trend směřující pod ekonomickou záminkou ke konsolidaci nebo naopak k dělení pod různé odbornosti A to co postihne střední laboratoře, dotkne se i fakultních, ve smyslu redukce celé odbornosti. Nejsou to otázky odborářsko-existenční, ale otázky odborné: jaké je místo oboru v současné a 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS medicíně JEP jak je tento obor definován (standardy)

38 Státní zdravotní ústav by mohl najít nový inspirující moment v koncepcí oboru LM s nasměrováním k těsnější spolupráci např. při tvorbě SOP. Jeho NRL by mohly sloužit jako standardizační a servisní pracoviště vyššího stupně, které bude poskytovat služby při identifikaci a typizaci neznámých patogenů a budou spolupracovat s Pracovní skupinou na přípravě Standardních operačních postupů klinickomikrobiologického střihu, použitelné v denní praxi laboratoří klinické mikrobiologie (viz funkce PHLS v UK) Při takovém uspořádání by stoupla i kompatibilita dat při provádění surveillance v EU, 4.VZ SLM ČLS řízené JEP_WEB ECDC. SLM ČLS JEP

39 Optimismus odborný, snad trochu úchylný, ale biologicky pravdivý Mikroby nezničí ani hospodářská krize ani úsporná opatření.

40 Výroční zasedání SLM ČLS JEP

41 Výroční zasedání 1. výroční zasedání výroční zasedání výroční zasedání výroční zasedání Můžeme zauvažovat o synchronizaci číslování výročních zasedání s roky trvání společnosti, kdy zpráva o stavu společnosti byla dříve předkládána na posledním semináři v roce, nebo při volbách do výboru

42 Program 4.VZ SLM ČLS JEP Problematika antibiotik v programu 4.VZ. Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí (PSNI) skupin, je podřízenou složkou NRL pro antibiotika. Pracovní skupina pro monitorování rezistence (PSMR), není součástí volného sdružení Pracovních Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP) Pracovní skupina pro sazebník (PSSZV) Pracovní skupina pro pregraduální výuku (PSPV) v gesci fakult Pracovní skupina pro postgraduální výuku (PSPOSTGR) v gesci fakult Postgraduální výuka SZP a VŠ nelékařů (PSSZPVŠ) bez komunikace Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii (PSMM-TIDE) Pracovní skupina pro mykologii (PSM)

43 5.VZ SLM ČLS JEP

44 Co očekáváme od VZ (1) Výroční zasedání by mělo hrát úlohu každoroční valné hromady, kde by členové výboru průběžně informovali členy SLM ČLS JEP o činnosti společnosti. Výroční zasedání by mělo být pracovním setkáním k řešení celooborových a koncepčních problémů. Výroční zasedání by mělo stanovit úkoly na další rok Výroční zasedání by mělo být volebním shromážděním ve volebním roce. Výroční zasedání by mělo být místem udělování ocenění významným mikrobiologům a místem vyhlašování cen pro mladé mikrobiology. Výroční zasedání by ve smyslu schválené koncepce oboru lékařské mikrobiologie mělo sehrávat integrující úlohu mezi různými projekcemi oboru (v praktické diagnostice, ve školství a postgraduálním vzdělávání, v akreditační praxi, legislativě atd.

45 Co očekáváme od VZ (2) Výroční zasedání by mělo přispívat k předávání tradic v oboru a k společenskému setkávání lékařských mikrobiologů všech věkových kategorií ve všech druzích pracovního zařazení. Výbor společnosti se snažil tyto funkce SLM ČLS plnit v běžném roce v průběhu seminářů SLM ČLS JEP. Ty však mají povýtce vzdělávací charakter a nelze je bez ztráty kvality kombinovat s ostatní agendou společnosti. Vzhledem k tomu, že se stále více do popředí naší pozornosti prosazují otázky spojené s akreditacemi, sazebníkem, přípravou standardů a dalšími normotvornými aktivitami, které se promítají do naší každodenní praxe, stává se Výroční zasedání místem diskuse těchto problémů mezi jednotlivci i v rámci pracovních skupin.

46 Co očekáváme od VZ (3) Odborná společnost jako dobrovolné sdružení nemá moc zvrátit některá rozhodnutí přijatá na úrovni exekutivy a podnikání, může však aktivně vytvářet odborné normy jako preemptivní pojistku kvality v rámci diagnostické a léčebné praxe mikrobiálních onemocnění. Výroční zasedání nechce ani nemůže konkurovat kongresům, sympoziím nebo postgraduálním kursům např. pro vedoucí pracovníky, protože jeho obsah je zcela jiný: jde o aktivní řešení systémových praktických problémů oboru v denní praxi každého z nás. Z uvedených důvodů není důležité množství absolvovaných odborných akcí, ale naše osobní priority, které můžeme zatím svobodně řešit v době, kdy jsou ještě řešitelné.

47 O čem diskutovat v souvislosti s VZ Zda by se mělo konat každý rok? Kde by se mělo konat? Jak dlouho by mělo trvat? Co by mělo být jeho náplní? (Pracovní skupiny, agenda společnosti, volby, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti).

48 Racionalita oborová Kontext medicíny Znalost a zkušenost Intuice Metoda technologie

49 1.KONSILIA A KONZULTACE Nemocnice kvalita péče Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 2. KONTROLA INFEKCE Ustavení a řízení infekčních kontrolních programů v celé šíři zdravotní péče. Nemocnice kvalita péče SOP 3. KOMUNITNÍ PREVENCE A EPIDEMIOLOGIE ambulance 4. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE Vědecké a administrativní řízení diagnostické mikrobiologické Veřejné zdravotnictví a přenosné laboratoře. nemoci, prevence a epidemiologie.

50 Poděkování, dále viz dodatek: Děkuji vám všem za vaši nezištnou práci, kterou vykonáváte pro druhé tím, že prošlapáváte cestu k řešení obecných problémů a otázek oboru lékařské mikrobiologie. Přeji nám všem zdar v našem dnešním a zítřejším jednání. Děkuji vám za pozornost.

51 Rozhodnutí plenární schůze 4.VZ 2012 k otázkám k funkci VZ: Zda by se mělo konat každý rok? Kde by se mělo konat? Jak dlouho by mělo trvat? Co by mělo být jeho náplní? (Pracovní skupiny, agenda společnosti, volby, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti).

52 Rozhodnutí ke koncepci VZ VZ se bude konat každý rok ve stejné datum. VZ bude konat v Nemocnice na Homolce VZ bude trvat dva dny (pátek, sobota dopol.) Náplní VZ budou témata zpracovávaná v Pracovních skupinách, agenda společnosti, volby ve volebním roce, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti. Účast na VZ je otevřená všem zájemcům s aktivní účastí na projednávaných tématech. Program bude včas oznámen

53 Přeji zdar 5.výročnímu zasedání v roce 2013 J.Scharfen

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII Současný stav kolem šestiměsíčních praxí studentů farmacie RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Pavla Šrámková Odborné šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách v souladu s požadavky

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více