4.výroční zasedání SLM ČLS JEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.výroční zasedání SLM ČLS JEP"

Transkript

1 4.výroční zasedání SLM ČLS JEP Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP historie, současnost, budoucnost J.Scharfen předseda SLM ČLS JEP

2

3 zdarma

4 Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. ČESTNÝ ČLEN SLM ČLS JEP Diplom převzal v zastoupení prof. Votavy jeho žák a nástupce Doc.MUDr.Filip Růžička, PhD., člen výboru SLM ČLS JEP, vedoucí Mikrobiologického ústavu LF MÚ v Brně

5 Prof.MUDr.Miroslav Votava, CSc, čestný člen SLM ČLS JEP Přehled pedagogické činnosti: asistent a odborný asistent Mikrobiologického ústavu LF MU docent pro obor mikrobiologie, lékařská fakulta MU v Brně přednosta Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv.anny v Brně: 2003 profesor lékařské mikrobiologie Adresát mnohých dalších ocenění a poct Nebyl až dosud členem SLM ČLS JEP i když s naší společností těsně spolupracoval jako reprezentant Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP zejména v koncepční a praktické oblasti Významný spolutvůrce koncepce oboru lékařské mikrobiologie Hlavní tvůrce prvního sazebníku spolu s Dr.Marešem za SLM ČLS JEP Autor mnohých učebnic a skript a zároveň svými kořeny praktický diagnostik. 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP Náš přítel a rádce prof. Miroslav Votava, CSc.

6 Funkce oboru lékařské mikrobiologie

7 1.KONSILIA A KONZULTACE Nemocnice kvalita péče Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 2. KONTROLA INFEKCE Ustavení a řízení infekčních kontrolních programů v celé šíři zdravotní péče. Nemocnice kvalita péče DNES 4 sféry uplatnění lékařské mikrobiologie 3. KOMUNITNÍ PREVENCE A EPIDEMIOLOGIE ambulance 4. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE Vědecké a administrativní řízení diagnostické mikrobiologické Veřejné zdravotnictví a přenosné laboratoře. nemoci, prevence a epidemiologie.

8 potravináři 1. KOMUNITNÍ 2. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE PREVENCE A EPIDEMIOLOVČERA GIE administrativní řízení diagnostické mikrobiologické laboratoře. 3.KONSILIA A KONZULTACE Veřejné zdravotnictví a přenosné nemoci, prevence a epidemiologie. Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS? JEP

9 Musil jsem odpovídat na otázky mladé kolegyně, jaký má smysl existence naší společnosti, je to již drahných 21 let a paměť je krátká

10 Historie Vznik SLM ČLS JEP 1991 (letos 21 let) Důvody vzniku Začlenění v hygienické službě (kromě oddělení na fakultách všechny mikrobiologické laboratoře existovaly na OHES, později OHS) Ve světě se obor lékařské (klinické)mikrobiologie ubíral jinými cestami Odtržení od klinické praxe nemocnic prostorově i mentálně Centralismus Pragocentrismus Nemožnost svobodné diskuse a vyjádření názoru Nedostatek profesionálních informací ze světa SLM ČLS JEP od počátku podporovala klinickou orientaci oboru, decentralizaci a začlenění oboru do LPP složky. Dnešní situace v hygienické službě potvrzuje správnost změn v oboru po roce 1989.

11 Co se změnilo v oboru od r.1989 Po roce 1989 došlo k delimitaci mikrobiologických oddělení z bývalých OHS pod nemocnice (až na výjimky, Ostrava, SČ kraj) Pozitiva Kontakt s nemocničním prostředím, s ošetřujícími lékaři Decentralizace Nové možnosti a vybavení (automatizace, přístroje, půdy) Informace kongresy, semináře, cestování, knihy, internet Vztahy s laboratorním komplementem v nemocnicích Samostatná úloha lékařské (klinické) mikrobiologie Přesah praxe antibiotická střediska (již dříve Zahradnický, Potužník), kontrola infekcí v nemocnicích Konsolidace a její důsledky Zároveň vznik mnoha soukromých laboratoří, většinou odtržených od pacientů (ambulantní složka) v Praze 80 s různou mírou konsolidace, kvality atd. Vznik řetězců a skupování laboratoří

12 Současná problematika Koncepce oboru lékařské mikrobiologie = základní dokument, ústava oboru, nerodila se lehce. Vznikla ve spolupráci SLM a SEM. Akreditace, certifikace, kvalita, SLP Dokumenty Standardy Sazebník Vztahy v komplementu Řetězce Nové výzvy

13 Existence více společností Vznik SLM ČLS JEP byl reakcí na některé jevy, které vyvolávaly nespokojenost u lékařských mikrobiologů před rokem SLM ČLS JEP se orientuje do diagnostické (klinické) mikrobiologie, která se úplně nepřekrývá s mikrobiologií lékařskou (tak jak je vyučována na LF) SLM se za 20 let existence podařilo změnit chápání oboru jako součásti LPP, s významnou vazbou na klinickou praxi. Tomu odpovídá i struktura její členské základny. Existence více společností byla v určitém okamžiku chápána jako nevýhoda. Dnes spolu SEM a SLM spolupracují a existuje dělba práce. Existují modely jedné národní společnosti i modely s více společnostmi (např. UK jich má 6) Pokud by se někdy uvažovalo o slučování společností, má to smysl za předpokladu vzniku úplně nového subjektu, který bude kompatibilní s evropským modelem ESCMID (tj. s účastí SIL), což by významně zvýšilo význam klinické mikrobiologie a infekčního lékařství dnes ve společnostech SLM, SEM a SIL. Tato myšlenka však nemá obecnou podporu.

14 Vztah SLM ČLS JEP a ČLS Obor lékařské mikrobiologie je malý obor (stovky členů). X klinické obory: tisíce členů. Odborné společnosti do 500 členů mají jednoho delegáta ve střechové ČLS JEP.My máme cca 300 členů. Z tohoto pohledu by měla význam existence společnosti typu ESCMID (viz dále) sdružující SLM, SEM a SIL.

15 Svoboda a odpovědnost Centralizovaný režim s centralizovaným řízením Bylo možné si stěžovat, ale ne diskutovat Doporučené metody vydávané IHE, bez diskuse, stejně jako atestace, postgraduál atd. Odborná společnost byla součástí tohoto systému. Nezávislá společnost Samosprávná společnost s dělením odpovědnosti mezi členy výboru. Funkce nejsou ověnčeny leskem prestiže a přinášejí hlavně práci. Ta se s obtížemi decentralizuje mezi členy. Obtížně dosažené výsledky práce jsou však

16 Spolupráce Dělba práce SLM a SEM Příprava kongresů Třeboň SLM SEM SIL Mikrobiologická společnost ČSAV Pracovní skupiny.

17 SLM ČLS JEP současná struktura

18 Data o společnosti Počet členů 300+/-5 Akce Semináře, 10 x ročně Třeboň, částečná garance VZ KMIN, částečná garance Časopis, částečná garance Vzdělávání

19 Odbornost členů SLM ČLS JEP Lékaři VŠ nelékaři Lékařská komora Komora VŠ nelékařů Postgraduální studium IPVZ pozitivní úloha

20 Členové SLM ČLS JEP Zastoupení různých zájmových skupin mikrobiologů podle typů pracovišť Nemocniční, polostátní střední velikosti (dříve HS) geograficky většinou okresní nebo krajské Samostatné konsolidované Privátní samostatné čistě mikrobiologické konsolidované klinická laboratoř, laboratorní medicína samostatné v řetězcích Akademičtí funkcionáři Fakultní pracoviště (3x Praha, dříve fakultní IKEM, Bulovka, Thomayerova nemocnice) Laboratorní specialisté Odborné ústavy a referenční laboratoře (Státní zdravotní ústav) Podle velikosti Pracoviště okresního nebo krajského typu při nemocnicích nebo ZÚ (polostátní akciovky) Privátní laboratoře Samostatné mikrobiologické laboratoře Kombinované laboratoře Řetězce 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP splynuly s Fakultní pracoviště, pokud jsou v krajských městech, pak většinou krajským pracovištěm HS.

21 Výbor SLM ČLS JEP předseda: prim. MUDr. Josef Scharfen, CSc, Trutnov P,A Místopředsedkyně: prim. MUDr.Eliška Bébrová, Praha P,A vědecký sekretář: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Olomouc A, P členové: prim. MUDr. Václava Adámková, Praha P,A prim.mudr. Tamara Bergerová, Plzeň P doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc., Hradec Králové A MUDr. Dana Hedlová, Praha P, EPID. prim. MUDr. Blanka Heinigeová, Jindřichův Hradec P Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., Plzeň A prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., Praha A MUDr.Otakar Nyč, Ph.D. Praha, A,P doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., Brno A prim. MUDr. Eva Žampachová, České Budějovice P,A MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., Praha A doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc., Praha P,A MUDr. Karel Mencl, CSc.Pardubice P prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, Praha P, A MUDr. Hana Zákoucká, Praha P 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP

22 Obecné funkce odborných společností (podle stanov)

23 Funkce odborných společností stanovy ČLS Rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd důraz na preventivní činnost. zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictvíuplatňování v praxi. řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebně preventivní péče a činností souvisejících. výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce Dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání. Dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP současnosti uznávanými vědeckými důkazy.

24 Pregraduální studium na LF 2 funkce ve vztahu k oboru Funkcí lékařských fakult je poskytovat budoucím lékařům základní znalosti z obecné a speciální mikrobiologie s návazností na další studijní preklinické a klinické obory (patologie,hygiena, epidemiologie, infekční lékařství,interna, pediatrie, chirurgie atd.). Tj.v první řadě vychovávají klientelu pracovišť klinické mikrobiologie. I když se studijní obor na lékařských fakultách nazývá lékařská mikrobiologie, měl by mít jasnou klinicko-mikrobiologickou orientaci (koncepce oboru LM). ESCMID Ústavy lékařské mikrobiologie na LF iniciují, motivují, vzdělávají a kultivují zájemce o obor LM z řad studentů, přijímají je k doktorandskému studiu, zapojují je do vědeckovýzkumné činnosti a inspirují je pro práci v oboru 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP v oblasti vědy i diagnostiky (koncepce oboru LM).

25 Postgraduální studium V současnosti došlo k decentralizaci postgraduálního studia na lékařské fakulty to je naprosto správně, protože se obor po roce 1991 sám definoval jako obor LPP (koncepce) Studium by zcela jasně mělo mít rysy klinické mikrobiologie (koncepce oboru), protože jeho absolventi přicházejí z praxe a do praxe odcházejí. Je třeba motivovat studenty lékařství a vytvářet všechny podmínky pro jejich uplatnění v oboru LM, minimálně těsnou návazností oboru na klinickou medicínu ne ve funkci technologického servisu, ale v intencích oboustranně poučeného partnerství. Měla by se zachovat těsná návaznost na praxi, tj. využití vazby na praxi (zkušení lektoři, kteří pracovali pod IPVZ)

26 Formy činnosti stanovy ČLS Vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, semináře, kursy, kolokvia)* Organizování služebních cest a studijních pobytů.** Delegování zástupců do výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení.* Odborná poradenská a expertizní činnost.* Soutěže, udělování cen a poct* Poradní orgány parlamentu, MZČR, komor atd.* Informace pro odbornou veřejnost

27 Spolupráce SLM v komisích a uskupeních Oborová komise ČLK IGA SKAP Národní antibiotický program Pracovní skupiny MZ ČR Akreditace pro pre a postgraduální výuku

28 Motto (poslání): Cílem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii je služba oboru lékařské mikrobiologie a služba členům SLM podložená trvalým úsilím o naplňování platné koncepce oboru lékařské mikrobiologie, na jejímž vypracování se Společnost podílela. Koncepce oboru je ústředním dokumentem pro činnost SLM a SEM

29 Koncepce oboru Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR:

30 Co se nám podařilo Základní dokument oboru, vznik Společně se SEM koncepce oboru, zde díky prof. Votava, prof. Korych, prim. Jindrák, a náš tehdejší výbor. Kvalita, akreditace, certifikace Účast v RAKL Auditoři ČIA a NASKL Základní dokumenty v gesci SLP Minimální vybavení x vyhláška Technické personální Vzdělávání Organizace seminářů Časopisy Webovská stránka

31 Koncepce oboru lékařské mikrobiologie hlavní konsensuální dokument v oboru Měla by zaručit vnitřní a vnější integritu oboru lékařské mikrobiologie v oblastech činnosti: Vzdělávání Výzkumu Praxe A v oblastech správních Správná laboratorní praxe Kvalita Ekonomika Odpovídají začlenění oboru v medicíně - ve zdravotnických zařízeních s příslušnými přesahy do LPP (antibiotická politika, kontrola infekcí)

32

33 EARSS SZV PSSLP PSMY FAKULTY POSTGRADUÁL

34 PSSLP PSSLP PSSLP PREGR PSSLP PSSLP POSTGR PSMY FAKULTY POSTGRADUÁL

35 Výhled do budoucnosti

36 Malá, střední a velká pracoviště Kvalita laboratoří je nadbytek, zejména privátních. Jak u nás bývá dobrým zvykem, úspory se obvykle řeší na podstatě nikoli na přebytku Jistě jsou laboratoře kvalitní, splňující požadavky oborových minim a akreditačních požadavků, splňující nároky externích kontrol. Na druhé straně existují laboratoře, které nesplňují základní požadavky na kvalitu. Ekonomika a pojišťovny (hrozby, úvahy- pacient Změna úhradové vyhlášky Rekalkulace sazebníku Důsledky: nemocnicím se nevyplatí mít neziskové laboratoře. Řešení: outsourcing nebo prodej řetězcům, tj. zbavení se nákladů, ale i dat, komunikace a dalších ani nezmapovaných vymožeností. Centralizace Zánik malých laboratoří (do velikosti okresní laboratoře) Konsolidace komplementu v nemocnicích Konzultanti Drahá práce 4.VZpenalizován SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP DRG systém, zatím není výskyt NI.

37 Fakultní pracoviště Za totality byla uchráněna před negativním vlivem hygienické služby, tak snad ani dnes nehrozí, že by byla ohrožena jejich samostatnost Jejich velikost ukolébává, ale je třeba táhnout za jeden provaz, protože obor nelze zredukovat na několik fakultních pracovišť. Lokálně možná někde existuje trend směřující pod ekonomickou záminkou ke konsolidaci nebo naopak k dělení pod různé odbornosti A to co postihne střední laboratoře, dotkne se i fakultních, ve smyslu redukce celé odbornosti. Nejsou to otázky odborářsko-existenční, ale otázky odborné: jaké je místo oboru v současné a 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS medicíně JEP jak je tento obor definován (standardy)

38 Státní zdravotní ústav by mohl najít nový inspirující moment v koncepcí oboru LM s nasměrováním k těsnější spolupráci např. při tvorbě SOP. Jeho NRL by mohly sloužit jako standardizační a servisní pracoviště vyššího stupně, které bude poskytovat služby při identifikaci a typizaci neznámých patogenů a budou spolupracovat s Pracovní skupinou na přípravě Standardních operačních postupů klinickomikrobiologického střihu, použitelné v denní praxi laboratoří klinické mikrobiologie (viz funkce PHLS v UK) Při takovém uspořádání by stoupla i kompatibilita dat při provádění surveillance v EU, 4.VZ SLM ČLS řízené JEP_WEB ECDC. SLM ČLS JEP

39 Optimismus odborný, snad trochu úchylný, ale biologicky pravdivý Mikroby nezničí ani hospodářská krize ani úsporná opatření.

40 Výroční zasedání SLM ČLS JEP

41 Výroční zasedání 1. výroční zasedání výroční zasedání výroční zasedání výroční zasedání Můžeme zauvažovat o synchronizaci číslování výročních zasedání s roky trvání společnosti, kdy zpráva o stavu společnosti byla dříve předkládána na posledním semináři v roce, nebo při volbách do výboru

42 Program 4.VZ SLM ČLS JEP Problematika antibiotik v programu 4.VZ. Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí (PSNI) skupin, je podřízenou složkou NRL pro antibiotika. Pracovní skupina pro monitorování rezistence (PSMR), není součástí volného sdružení Pracovních Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP) Pracovní skupina pro sazebník (PSSZV) Pracovní skupina pro pregraduální výuku (PSPV) v gesci fakult Pracovní skupina pro postgraduální výuku (PSPOSTGR) v gesci fakult Postgraduální výuka SZP a VŠ nelékařů (PSSZPVŠ) bez komunikace Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii (PSMM-TIDE) Pracovní skupina pro mykologii (PSM)

43 5.VZ SLM ČLS JEP

44 Co očekáváme od VZ (1) Výroční zasedání by mělo hrát úlohu každoroční valné hromady, kde by členové výboru průběžně informovali členy SLM ČLS JEP o činnosti společnosti. Výroční zasedání by mělo být pracovním setkáním k řešení celooborových a koncepčních problémů. Výroční zasedání by mělo stanovit úkoly na další rok Výroční zasedání by mělo být volebním shromážděním ve volebním roce. Výroční zasedání by mělo být místem udělování ocenění významným mikrobiologům a místem vyhlašování cen pro mladé mikrobiology. Výroční zasedání by ve smyslu schválené koncepce oboru lékařské mikrobiologie mělo sehrávat integrující úlohu mezi různými projekcemi oboru (v praktické diagnostice, ve školství a postgraduálním vzdělávání, v akreditační praxi, legislativě atd.

45 Co očekáváme od VZ (2) Výroční zasedání by mělo přispívat k předávání tradic v oboru a k společenskému setkávání lékařských mikrobiologů všech věkových kategorií ve všech druzích pracovního zařazení. Výbor společnosti se snažil tyto funkce SLM ČLS plnit v běžném roce v průběhu seminářů SLM ČLS JEP. Ty však mají povýtce vzdělávací charakter a nelze je bez ztráty kvality kombinovat s ostatní agendou společnosti. Vzhledem k tomu, že se stále více do popředí naší pozornosti prosazují otázky spojené s akreditacemi, sazebníkem, přípravou standardů a dalšími normotvornými aktivitami, které se promítají do naší každodenní praxe, stává se Výroční zasedání místem diskuse těchto problémů mezi jednotlivci i v rámci pracovních skupin.

46 Co očekáváme od VZ (3) Odborná společnost jako dobrovolné sdružení nemá moc zvrátit některá rozhodnutí přijatá na úrovni exekutivy a podnikání, může však aktivně vytvářet odborné normy jako preemptivní pojistku kvality v rámci diagnostické a léčebné praxe mikrobiálních onemocnění. Výroční zasedání nechce ani nemůže konkurovat kongresům, sympoziím nebo postgraduálním kursům např. pro vedoucí pracovníky, protože jeho obsah je zcela jiný: jde o aktivní řešení systémových praktických problémů oboru v denní praxi každého z nás. Z uvedených důvodů není důležité množství absolvovaných odborných akcí, ale naše osobní priority, které můžeme zatím svobodně řešit v době, kdy jsou ještě řešitelné.

47 O čem diskutovat v souvislosti s VZ Zda by se mělo konat každý rok? Kde by se mělo konat? Jak dlouho by mělo trvat? Co by mělo být jeho náplní? (Pracovní skupiny, agenda společnosti, volby, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti).

48 Racionalita oborová Kontext medicíny Znalost a zkušenost Intuice Metoda technologie

49 1.KONSILIA A KONZULTACE Nemocnice kvalita péče Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 2. KONTROLA INFEKCE Ustavení a řízení infekčních kontrolních programů v celé šíři zdravotní péče. Nemocnice kvalita péče SOP 3. KOMUNITNÍ PREVENCE A EPIDEMIOLOGIE ambulance 4. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE Vědecké a administrativní řízení diagnostické mikrobiologické Veřejné zdravotnictví a přenosné laboratoře. nemoci, prevence a epidemiologie.

50 Poděkování, dále viz dodatek: Děkuji vám všem za vaši nezištnou práci, kterou vykonáváte pro druhé tím, že prošlapáváte cestu k řešení obecných problémů a otázek oboru lékařské mikrobiologie. Přeji nám všem zdar v našem dnešním a zítřejším jednání. Děkuji vám za pozornost.

51 Rozhodnutí plenární schůze 4.VZ 2012 k otázkám k funkci VZ: Zda by se mělo konat každý rok? Kde by se mělo konat? Jak dlouho by mělo trvat? Co by mělo být jeho náplní? (Pracovní skupiny, agenda společnosti, volby, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti).

52 Rozhodnutí ke koncepci VZ VZ se bude konat každý rok ve stejné datum. VZ bude konat v Nemocnice na Homolce VZ bude trvat dva dny (pátek, sobota dopol.) Náplní VZ budou témata zpracovávaná v Pracovních skupinách, agenda společnosti, volby ve volebním roce, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti. Účast na VZ je otevřená všem zájemcům s aktivní účastí na projednávaných tématech. Program bude včas oznámen

53 Přeji zdar 5.výročnímu zasedání v roce 2013 J.Scharfen

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR Globální cíl 1: Funkční síť infekčních pracovišť Očekávané benefity: Plně funkční síť lůžkových a ambulantních infekčních pracovišť; Adekvátní počet kvalifikovaného odborného personálu v oboru infekční

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2011. Tato zpráva je stručným

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2012. Tato zpráva je stručným

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Stanovy Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1. Obecná ustanovení 1 (1) Společnost pro transfuzní lékařství (dále STL) je odbornou společností, která

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

J.Scharfen, OLMI ON Trutnov, a.s. - LFUK Hradec Králové - Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PS SLP)

J.Scharfen, OLMI ON Trutnov, a.s. - LFUK Hradec Králové - Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Požadavky na laboratorní informační systém v klinické mikrobiologii (LIMS) (diskuse k nepodkročitelným minimům ) NÁVRH K OPONENTUŘE VYVĚŠEN V RUBRICE PRACOVNÍ SKUPINY - PSSLP J.Scharfen, OLMI ON Trutnov,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie PŘEDMĚT a ORGANIZACE oboru KLINICKÉ BIOCHEMIE 1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům 2. Vývoj oboru klinické biochemie Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno poskytují

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

CÍL 19: VÝZKUM A ZNALOSTI V ZÁJMU ZDRAVÍ

CÍL 19: VÝZKUM A ZNALOSTI V ZÁJMU ZDRAVÍ CÍL 19: VÝZKUM A ZNALOSTI V ZÁJMU ZDRAVÍ DO ROKU 2005 ZAVÉST TAKOVÝ ZDRAVOTNÍ VÝZKUM A INFORMAČNÍ I KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM, KTERÝ UMOŽNÍ VYUŽÍVAT A PŘEDÁVAT ZNALOSTI VEDOUCÍ K POSILOVÁNÍ A ROZVOJI ZDRAVÍ VŠECH

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Stanovy. 1 Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle. 3 Formy činnosti

Stanovy. 1 Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle. 3 Formy činnosti Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně z.s. Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP z.s. Stanovy 1 Obecná ustanovení (1) Společnost psychosomatické medicíny (dále jen SPM ) je dobrovolnou,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Členská základna K datu 31.12.2004 byl počet členů Společnosti lékařské genetiky (SLG) celkem 227. Oproti roku 2003 došlo k navýšení o 41 nově přihlášených

Více

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti voblastiradiační ochrany při lékařském ozáření H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha I. Vzdělávání a školení odborníků Výchozí předpoklad

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima)

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP), vypracoval J.Scharfen Projednáno

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.3. 2005 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.3. 2005 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.3. 2005 ver.0 Jak dál v postgraduálu Čtenáři zvyklí číst podrobně náš Bulletin by si možná všimli nenápadné změny v programu Katedry mikrobiologie IPVZ, kde v záhlaví

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Jaroslav Hrabák Téma jednání 1. Nepodkročitelná minima vybavení molekulárněmikrobiologické laboratoře Schválení dokumentu 1. Vzdělávání v molekulární

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Způsoby prokazování kvality činnosti klinické laboratoře. Antonín Jabor Praha, 2006-02-14

Způsoby prokazování kvality činnosti klinické laboratoře. Antonín Jabor Praha, 2006-02-14 Způsoby prokazování kvality činnosti klinické laboratoře Antonín Jabor Praha, 2006-02-14 Význam ISO 15189 Antonín Jabor, Miroslav Zámečník Hradec Králové, 2000-11-30 Závěr ISO 15189 je nejvhodnější normou

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více