4.výroční zasedání SLM ČLS JEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.výroční zasedání SLM ČLS JEP"

Transkript

1 4.výroční zasedání SLM ČLS JEP Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP historie, současnost, budoucnost J.Scharfen předseda SLM ČLS JEP

2

3 zdarma

4 Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. ČESTNÝ ČLEN SLM ČLS JEP Diplom převzal v zastoupení prof. Votavy jeho žák a nástupce Doc.MUDr.Filip Růžička, PhD., člen výboru SLM ČLS JEP, vedoucí Mikrobiologického ústavu LF MÚ v Brně

5 Prof.MUDr.Miroslav Votava, CSc, čestný člen SLM ČLS JEP Přehled pedagogické činnosti: asistent a odborný asistent Mikrobiologického ústavu LF MU docent pro obor mikrobiologie, lékařská fakulta MU v Brně přednosta Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv.anny v Brně: 2003 profesor lékařské mikrobiologie Adresát mnohých dalších ocenění a poct Nebyl až dosud členem SLM ČLS JEP i když s naší společností těsně spolupracoval jako reprezentant Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP zejména v koncepční a praktické oblasti Významný spolutvůrce koncepce oboru lékařské mikrobiologie Hlavní tvůrce prvního sazebníku spolu s Dr.Marešem za SLM ČLS JEP Autor mnohých učebnic a skript a zároveň svými kořeny praktický diagnostik. 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP Náš přítel a rádce prof. Miroslav Votava, CSc.

6 Funkce oboru lékařské mikrobiologie

7 1.KONSILIA A KONZULTACE Nemocnice kvalita péče Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 2. KONTROLA INFEKCE Ustavení a řízení infekčních kontrolních programů v celé šíři zdravotní péče. Nemocnice kvalita péče DNES 4 sféry uplatnění lékařské mikrobiologie 3. KOMUNITNÍ PREVENCE A EPIDEMIOLOGIE ambulance 4. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE Vědecké a administrativní řízení diagnostické mikrobiologické Veřejné zdravotnictví a přenosné laboratoře. nemoci, prevence a epidemiologie.

8 potravináři 1. KOMUNITNÍ 2. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE PREVENCE A EPIDEMIOLOVČERA GIE administrativní řízení diagnostické mikrobiologické laboratoře. 3.KONSILIA A KONZULTACE Veřejné zdravotnictví a přenosné nemoci, prevence a epidemiologie. Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS? JEP

9 Musil jsem odpovídat na otázky mladé kolegyně, jaký má smysl existence naší společnosti, je to již drahných 21 let a paměť je krátká

10 Historie Vznik SLM ČLS JEP 1991 (letos 21 let) Důvody vzniku Začlenění v hygienické službě (kromě oddělení na fakultách všechny mikrobiologické laboratoře existovaly na OHES, později OHS) Ve světě se obor lékařské (klinické)mikrobiologie ubíral jinými cestami Odtržení od klinické praxe nemocnic prostorově i mentálně Centralismus Pragocentrismus Nemožnost svobodné diskuse a vyjádření názoru Nedostatek profesionálních informací ze světa SLM ČLS JEP od počátku podporovala klinickou orientaci oboru, decentralizaci a začlenění oboru do LPP složky. Dnešní situace v hygienické službě potvrzuje správnost změn v oboru po roce 1989.

11 Co se změnilo v oboru od r.1989 Po roce 1989 došlo k delimitaci mikrobiologických oddělení z bývalých OHS pod nemocnice (až na výjimky, Ostrava, SČ kraj) Pozitiva Kontakt s nemocničním prostředím, s ošetřujícími lékaři Decentralizace Nové možnosti a vybavení (automatizace, přístroje, půdy) Informace kongresy, semináře, cestování, knihy, internet Vztahy s laboratorním komplementem v nemocnicích Samostatná úloha lékařské (klinické) mikrobiologie Přesah praxe antibiotická střediska (již dříve Zahradnický, Potužník), kontrola infekcí v nemocnicích Konsolidace a její důsledky Zároveň vznik mnoha soukromých laboratoří, většinou odtržených od pacientů (ambulantní složka) v Praze 80 s různou mírou konsolidace, kvality atd. Vznik řetězců a skupování laboratoří

12 Současná problematika Koncepce oboru lékařské mikrobiologie = základní dokument, ústava oboru, nerodila se lehce. Vznikla ve spolupráci SLM a SEM. Akreditace, certifikace, kvalita, SLP Dokumenty Standardy Sazebník Vztahy v komplementu Řetězce Nové výzvy

13 Existence více společností Vznik SLM ČLS JEP byl reakcí na některé jevy, které vyvolávaly nespokojenost u lékařských mikrobiologů před rokem SLM ČLS JEP se orientuje do diagnostické (klinické) mikrobiologie, která se úplně nepřekrývá s mikrobiologií lékařskou (tak jak je vyučována na LF) SLM se za 20 let existence podařilo změnit chápání oboru jako součásti LPP, s významnou vazbou na klinickou praxi. Tomu odpovídá i struktura její členské základny. Existence více společností byla v určitém okamžiku chápána jako nevýhoda. Dnes spolu SEM a SLM spolupracují a existuje dělba práce. Existují modely jedné národní společnosti i modely s více společnostmi (např. UK jich má 6) Pokud by se někdy uvažovalo o slučování společností, má to smysl za předpokladu vzniku úplně nového subjektu, který bude kompatibilní s evropským modelem ESCMID (tj. s účastí SIL), což by významně zvýšilo význam klinické mikrobiologie a infekčního lékařství dnes ve společnostech SLM, SEM a SIL. Tato myšlenka však nemá obecnou podporu.

14 Vztah SLM ČLS JEP a ČLS Obor lékařské mikrobiologie je malý obor (stovky členů). X klinické obory: tisíce členů. Odborné společnosti do 500 členů mají jednoho delegáta ve střechové ČLS JEP.My máme cca 300 členů. Z tohoto pohledu by měla význam existence společnosti typu ESCMID (viz dále) sdružující SLM, SEM a SIL.

15 Svoboda a odpovědnost Centralizovaný režim s centralizovaným řízením Bylo možné si stěžovat, ale ne diskutovat Doporučené metody vydávané IHE, bez diskuse, stejně jako atestace, postgraduál atd. Odborná společnost byla součástí tohoto systému. Nezávislá společnost Samosprávná společnost s dělením odpovědnosti mezi členy výboru. Funkce nejsou ověnčeny leskem prestiže a přinášejí hlavně práci. Ta se s obtížemi decentralizuje mezi členy. Obtížně dosažené výsledky práce jsou však

16 Spolupráce Dělba práce SLM a SEM Příprava kongresů Třeboň SLM SEM SIL Mikrobiologická společnost ČSAV Pracovní skupiny.

17 SLM ČLS JEP současná struktura

18 Data o společnosti Počet členů 300+/-5 Akce Semináře, 10 x ročně Třeboň, částečná garance VZ KMIN, částečná garance Časopis, částečná garance Vzdělávání

19 Odbornost členů SLM ČLS JEP Lékaři VŠ nelékaři Lékařská komora Komora VŠ nelékařů Postgraduální studium IPVZ pozitivní úloha

20 Členové SLM ČLS JEP Zastoupení různých zájmových skupin mikrobiologů podle typů pracovišť Nemocniční, polostátní střední velikosti (dříve HS) geograficky většinou okresní nebo krajské Samostatné konsolidované Privátní samostatné čistě mikrobiologické konsolidované klinická laboratoř, laboratorní medicína samostatné v řetězcích Akademičtí funkcionáři Fakultní pracoviště (3x Praha, dříve fakultní IKEM, Bulovka, Thomayerova nemocnice) Laboratorní specialisté Odborné ústavy a referenční laboratoře (Státní zdravotní ústav) Podle velikosti Pracoviště okresního nebo krajského typu při nemocnicích nebo ZÚ (polostátní akciovky) Privátní laboratoře Samostatné mikrobiologické laboratoře Kombinované laboratoře Řetězce 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP splynuly s Fakultní pracoviště, pokud jsou v krajských městech, pak většinou krajským pracovištěm HS.

21 Výbor SLM ČLS JEP předseda: prim. MUDr. Josef Scharfen, CSc, Trutnov P,A Místopředsedkyně: prim. MUDr.Eliška Bébrová, Praha P,A vědecký sekretář: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Olomouc A, P členové: prim. MUDr. Václava Adámková, Praha P,A prim.mudr. Tamara Bergerová, Plzeň P doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc., Hradec Králové A MUDr. Dana Hedlová, Praha P, EPID. prim. MUDr. Blanka Heinigeová, Jindřichův Hradec P Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., Plzeň A prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., Praha A MUDr.Otakar Nyč, Ph.D. Praha, A,P doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., Brno A prim. MUDr. Eva Žampachová, České Budějovice P,A MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., Praha A doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc., Praha P,A MUDr. Karel Mencl, CSc.Pardubice P prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, Praha P, A MUDr. Hana Zákoucká, Praha P 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP

22 Obecné funkce odborných společností (podle stanov)

23 Funkce odborných společností stanovy ČLS Rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd důraz na preventivní činnost. zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictvíuplatňování v praxi. řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebně preventivní péče a činností souvisejících. výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce Dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání. Dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP současnosti uznávanými vědeckými důkazy.

24 Pregraduální studium na LF 2 funkce ve vztahu k oboru Funkcí lékařských fakult je poskytovat budoucím lékařům základní znalosti z obecné a speciální mikrobiologie s návazností na další studijní preklinické a klinické obory (patologie,hygiena, epidemiologie, infekční lékařství,interna, pediatrie, chirurgie atd.). Tj.v první řadě vychovávají klientelu pracovišť klinické mikrobiologie. I když se studijní obor na lékařských fakultách nazývá lékařská mikrobiologie, měl by mít jasnou klinicko-mikrobiologickou orientaci (koncepce oboru LM). ESCMID Ústavy lékařské mikrobiologie na LF iniciují, motivují, vzdělávají a kultivují zájemce o obor LM z řad studentů, přijímají je k doktorandskému studiu, zapojují je do vědeckovýzkumné činnosti a inspirují je pro práci v oboru 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP v oblasti vědy i diagnostiky (koncepce oboru LM).

25 Postgraduální studium V současnosti došlo k decentralizaci postgraduálního studia na lékařské fakulty to je naprosto správně, protože se obor po roce 1991 sám definoval jako obor LPP (koncepce) Studium by zcela jasně mělo mít rysy klinické mikrobiologie (koncepce oboru), protože jeho absolventi přicházejí z praxe a do praxe odcházejí. Je třeba motivovat studenty lékařství a vytvářet všechny podmínky pro jejich uplatnění v oboru LM, minimálně těsnou návazností oboru na klinickou medicínu ne ve funkci technologického servisu, ale v intencích oboustranně poučeného partnerství. Měla by se zachovat těsná návaznost na praxi, tj. využití vazby na praxi (zkušení lektoři, kteří pracovali pod IPVZ)

26 Formy činnosti stanovy ČLS Vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, semináře, kursy, kolokvia)* Organizování služebních cest a studijních pobytů.** Delegování zástupců do výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení.* Odborná poradenská a expertizní činnost.* Soutěže, udělování cen a poct* Poradní orgány parlamentu, MZČR, komor atd.* Informace pro odbornou veřejnost

27 Spolupráce SLM v komisích a uskupeních Oborová komise ČLK IGA SKAP Národní antibiotický program Pracovní skupiny MZ ČR Akreditace pro pre a postgraduální výuku

28 Motto (poslání): Cílem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii je služba oboru lékařské mikrobiologie a služba členům SLM podložená trvalým úsilím o naplňování platné koncepce oboru lékařské mikrobiologie, na jejímž vypracování se Společnost podílela. Koncepce oboru je ústředním dokumentem pro činnost SLM a SEM

29 Koncepce oboru Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR:

30 Co se nám podařilo Základní dokument oboru, vznik Společně se SEM koncepce oboru, zde díky prof. Votava, prof. Korych, prim. Jindrák, a náš tehdejší výbor. Kvalita, akreditace, certifikace Účast v RAKL Auditoři ČIA a NASKL Základní dokumenty v gesci SLP Minimální vybavení x vyhláška Technické personální Vzdělávání Organizace seminářů Časopisy Webovská stránka

31 Koncepce oboru lékařské mikrobiologie hlavní konsensuální dokument v oboru Měla by zaručit vnitřní a vnější integritu oboru lékařské mikrobiologie v oblastech činnosti: Vzdělávání Výzkumu Praxe A v oblastech správních Správná laboratorní praxe Kvalita Ekonomika Odpovídají začlenění oboru v medicíně - ve zdravotnických zařízeních s příslušnými přesahy do LPP (antibiotická politika, kontrola infekcí)

32

33 EARSS SZV PSSLP PSMY FAKULTY POSTGRADUÁL

34 PSSLP PSSLP PSSLP PREGR PSSLP PSSLP POSTGR PSMY FAKULTY POSTGRADUÁL

35 Výhled do budoucnosti

36 Malá, střední a velká pracoviště Kvalita laboratoří je nadbytek, zejména privátních. Jak u nás bývá dobrým zvykem, úspory se obvykle řeší na podstatě nikoli na přebytku Jistě jsou laboratoře kvalitní, splňující požadavky oborových minim a akreditačních požadavků, splňující nároky externích kontrol. Na druhé straně existují laboratoře, které nesplňují základní požadavky na kvalitu. Ekonomika a pojišťovny (hrozby, úvahy- pacient Změna úhradové vyhlášky Rekalkulace sazebníku Důsledky: nemocnicím se nevyplatí mít neziskové laboratoře. Řešení: outsourcing nebo prodej řetězcům, tj. zbavení se nákladů, ale i dat, komunikace a dalších ani nezmapovaných vymožeností. Centralizace Zánik malých laboratoří (do velikosti okresní laboratoře) Konsolidace komplementu v nemocnicích Konzultanti Drahá práce 4.VZpenalizován SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS JEP DRG systém, zatím není výskyt NI.

37 Fakultní pracoviště Za totality byla uchráněna před negativním vlivem hygienické služby, tak snad ani dnes nehrozí, že by byla ohrožena jejich samostatnost Jejich velikost ukolébává, ale je třeba táhnout za jeden provaz, protože obor nelze zredukovat na několik fakultních pracovišť. Lokálně možná někde existuje trend směřující pod ekonomickou záminkou ke konsolidaci nebo naopak k dělení pod různé odbornosti A to co postihne střední laboratoře, dotkne se i fakultních, ve smyslu redukce celé odbornosti. Nejsou to otázky odborářsko-existenční, ale otázky odborné: jaké je místo oboru v současné a 4.VZ SLM ČLS JEP_WEB SLM ČLS medicíně JEP jak je tento obor definován (standardy)

38 Státní zdravotní ústav by mohl najít nový inspirující moment v koncepcí oboru LM s nasměrováním k těsnější spolupráci např. při tvorbě SOP. Jeho NRL by mohly sloužit jako standardizační a servisní pracoviště vyššího stupně, které bude poskytovat služby při identifikaci a typizaci neznámých patogenů a budou spolupracovat s Pracovní skupinou na přípravě Standardních operačních postupů klinickomikrobiologického střihu, použitelné v denní praxi laboratoří klinické mikrobiologie (viz funkce PHLS v UK) Při takovém uspořádání by stoupla i kompatibilita dat při provádění surveillance v EU, 4.VZ SLM ČLS řízené JEP_WEB ECDC. SLM ČLS JEP

39 Optimismus odborný, snad trochu úchylný, ale biologicky pravdivý Mikroby nezničí ani hospodářská krize ani úsporná opatření.

40 Výroční zasedání SLM ČLS JEP

41 Výroční zasedání 1. výroční zasedání výroční zasedání výroční zasedání výroční zasedání Můžeme zauvažovat o synchronizaci číslování výročních zasedání s roky trvání společnosti, kdy zpráva o stavu společnosti byla dříve předkládána na posledním semináři v roce, nebo při volbách do výboru

42 Program 4.VZ SLM ČLS JEP Problematika antibiotik v programu 4.VZ. Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí (PSNI) skupin, je podřízenou složkou NRL pro antibiotika. Pracovní skupina pro monitorování rezistence (PSMR), není součástí volného sdružení Pracovních Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP) Pracovní skupina pro sazebník (PSSZV) Pracovní skupina pro pregraduální výuku (PSPV) v gesci fakult Pracovní skupina pro postgraduální výuku (PSPOSTGR) v gesci fakult Postgraduální výuka SZP a VŠ nelékařů (PSSZPVŠ) bez komunikace Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii (PSMM-TIDE) Pracovní skupina pro mykologii (PSM)

43 5.VZ SLM ČLS JEP

44 Co očekáváme od VZ (1) Výroční zasedání by mělo hrát úlohu každoroční valné hromady, kde by členové výboru průběžně informovali členy SLM ČLS JEP o činnosti společnosti. Výroční zasedání by mělo být pracovním setkáním k řešení celooborových a koncepčních problémů. Výroční zasedání by mělo stanovit úkoly na další rok Výroční zasedání by mělo být volebním shromážděním ve volebním roce. Výroční zasedání by mělo být místem udělování ocenění významným mikrobiologům a místem vyhlašování cen pro mladé mikrobiology. Výroční zasedání by ve smyslu schválené koncepce oboru lékařské mikrobiologie mělo sehrávat integrující úlohu mezi různými projekcemi oboru (v praktické diagnostice, ve školství a postgraduálním vzdělávání, v akreditační praxi, legislativě atd.

45 Co očekáváme od VZ (2) Výroční zasedání by mělo přispívat k předávání tradic v oboru a k společenskému setkávání lékařských mikrobiologů všech věkových kategorií ve všech druzích pracovního zařazení. Výbor společnosti se snažil tyto funkce SLM ČLS plnit v běžném roce v průběhu seminářů SLM ČLS JEP. Ty však mají povýtce vzdělávací charakter a nelze je bez ztráty kvality kombinovat s ostatní agendou společnosti. Vzhledem k tomu, že se stále více do popředí naší pozornosti prosazují otázky spojené s akreditacemi, sazebníkem, přípravou standardů a dalšími normotvornými aktivitami, které se promítají do naší každodenní praxe, stává se Výroční zasedání místem diskuse těchto problémů mezi jednotlivci i v rámci pracovních skupin.

46 Co očekáváme od VZ (3) Odborná společnost jako dobrovolné sdružení nemá moc zvrátit některá rozhodnutí přijatá na úrovni exekutivy a podnikání, může však aktivně vytvářet odborné normy jako preemptivní pojistku kvality v rámci diagnostické a léčebné praxe mikrobiálních onemocnění. Výroční zasedání nechce ani nemůže konkurovat kongresům, sympoziím nebo postgraduálním kursům např. pro vedoucí pracovníky, protože jeho obsah je zcela jiný: jde o aktivní řešení systémových praktických problémů oboru v denní praxi každého z nás. Z uvedených důvodů není důležité množství absolvovaných odborných akcí, ale naše osobní priority, které můžeme zatím svobodně řešit v době, kdy jsou ještě řešitelné.

47 O čem diskutovat v souvislosti s VZ Zda by se mělo konat každý rok? Kde by se mělo konat? Jak dlouho by mělo trvat? Co by mělo být jeho náplní? (Pracovní skupiny, agenda společnosti, volby, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti).

48 Racionalita oborová Kontext medicíny Znalost a zkušenost Intuice Metoda technologie

49 1.KONSILIA A KONZULTACE Nemocnice kvalita péče Poskytování klinických konsilií a konzultací k vyšetření, diagnostice a léčbě pacientů s infekčním onemocněním. 2. KONTROLA INFEKCE Ustavení a řízení infekčních kontrolních programů v celé šíři zdravotní péče. Nemocnice kvalita péče SOP 3. KOMUNITNÍ PREVENCE A EPIDEMIOLOGIE ambulance 4. ŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘE Vědecké a administrativní řízení diagnostické mikrobiologické Veřejné zdravotnictví a přenosné laboratoře. nemoci, prevence a epidemiologie.

50 Poděkování, dále viz dodatek: Děkuji vám všem za vaši nezištnou práci, kterou vykonáváte pro druhé tím, že prošlapáváte cestu k řešení obecných problémů a otázek oboru lékařské mikrobiologie. Přeji nám všem zdar v našem dnešním a zítřejším jednání. Děkuji vám za pozornost.

51 Rozhodnutí plenární schůze 4.VZ 2012 k otázkám k funkci VZ: Zda by se mělo konat každý rok? Kde by se mělo konat? Jak dlouho by mělo trvat? Co by mělo být jeho náplní? (Pracovní skupiny, agenda společnosti, volby, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti).

52 Rozhodnutí ke koncepci VZ VZ se bude konat každý rok ve stejné datum. VZ bude konat v Nemocnice na Homolce VZ bude trvat dva dny (pátek, sobota dopol.) Náplní VZ budou témata zpracovávaná v Pracovních skupinách, agenda společnosti, volby ve volebním roce, předávání a vyhlašování cen a další funkce společnosti. Účast na VZ je otevřená všem zájemcům s aktivní účastí na projednávaných tématech. Program bude včas oznámen

53 Přeji zdar 5.výročnímu zasedání v roce 2013 J.Scharfen

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Stanovy Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1. Obecná ustanovení 1 (1) Společnost pro transfuzní lékařství (dále STL) je odbornou společností, která

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima)

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP), vypracoval J.Scharfen Projednáno

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2006. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Zpráva o činnosti výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP v období 2007 2010 Vzhledem k

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE x AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI fakultní nemocnice >>>> a. s. fakultní nemocnice >>>> UN a.s. zdravotní pojišťovny

Více

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB Organizace a řízení ambulantních laboratoří Martin Radina SPADIA LAB INMED 2012 Pardubice, 22. 23.11.2012 Úvod Dramatické změny prostředí významně ovlivňuje laboratorní medicínu za posledních 20 let Legislativní

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ LÉKAĢSKÉ SPOLEČNOSTI JEP - JEJÍ CÍLE, AKTIVITY A STANOVISKA

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ LÉKAĢSKÉ SPOLEČNOSTI JEP - JEJÍ CÍLE, AKTIVITY A STANOVISKA Prof. MUDr. Štĕpán Svačina, Ing. Martin Zeman, Ing. Hynek Kružík, MUDr. Miroslav Seiner PRACOVNÍ SKUPINA PRO ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ LÉKAĢSKÉ SPOLEČNOSTI JEP - JEJÍ CÍLE, AKTIVITY A STANOVISKA

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM.

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Třeboň 04 Zvykli jsme si zahajovat nový rok Třeboní. Je to už takový rituál

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více