NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné ovládání modelu ve volném prostoru bez rušivých vlivů je možné do 10 m od tohoto radiového řídícího vysílače. Pro řízení modelu slouží na vysílači volant pro zatáčení vlevo a vpravo a dále jsou zde páčky pro jízdu vpřed nebo vzad. Pohon modelu je zajištěn nabíjecími bateriemi, umístěnými uvnitř modelu.. Pro nabíjení těchto baterií slouží nabíjecí plošinka na kterou se model položí. Nabíjecí přístroj (síťový adaptér, napájený z elektrické sítě 230 V ~),vytváří stejnosměrné napětí,které je z něj přivedeno do nabíjecí plošiny. Doba nabíjení činí cca 15 minut.

2 2 1. Úvod Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Váš nákup tohoto modelu auta, které lze dálkově řídit. Zakoupením tohoto modelu auta jste obdrželi výrobek, který byl vyvinut a vyroben podle nejnovějšího stavu vědy a techniky. Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských norem a národních směrnic. Jednotnost tohoto výrobku je prokázána příslušnými předepsanými doklady. Veškeré písemné podklady a zákonem předepsané příslušné doklady o této skutečnosti jsou uloženy u výrobce tohoto přístroje. Pro zachování dobrého stavu přístroje a po zajištění jeho bezpečného provozu jste jako uživatel povinen zachovávat tento Návod k použití. 2. Určení použití: U tohoto dálkové řízeného modelu auta se jedná o určitý model auta, jehož pohyb, zatáčení nebo přímý směr je řízen bezdrátově, pomocí radiového vysílače. Tento model řízeného auta obsahuje nabíjecí baterie, přičemž lze tyto baterie po vybití opět znovu nabíjet. K tomuto účelu slouží zvláštní nabíjecí plošinka, na kterou se model auta před nabíjením položí. S modelem auta lze jezdit pouze na hladké, rovné a suché ploše. Výrobek, tedy model auta není odolný proti stříkající vodě, proto jej nutno chránit proti proudu stříkající vody. Při nedodržení této podmínky je s tím spojeno nebezpečí, jako na př. krátkospoj, požár, úder elektrickým proudem a pod. Není přípustné používat výrobek pro jiné účely než pro ty, které jsou v tomto Návodu k obsluze popsány. 3. Bezpečnostní upozornění: U škod, které vznikly zanedbáním Návodu k použití, zanikne nárok na záruku přístroje! Za následné škody nepřejímá výrobce žádné závazky. U věcných škod, nebo poranění a poškození zdraví osob, které vzniknou při nepřiměřeném zacházení s tímto výrobkem nebo zanedbáním bezpečnostních upozornění, nepřejímáme žádné závazky! V těchto případech rovněž zaniknou jakékoliv nároky na záruku! Z bezpečnostních důvodů a z důvodů obecně zákonně platných předpisů (CE) není dovolena žádná vlastní přestavba nebo z měna tohoto výrobku. Je nutno, aby jste zcela vyloučili jakýkoliv vliv mechanických otřesů na přístroj. Tento výrobek nesmí být vystaven vlivu žádných vysokých teplot, mechanických vibrací a také nesmí být vystaven vlivu vysoké vlhkosti vzduchu. Bezpodmínečně dodržujte upozornění, jež jsou vedena v kapitole "Příprava modelu auta k provozu" a "Výměna baterie v modelu auta". Předpokládáte-li, že nebudete model auta používat delší dobu, tak vyjměte z něj baterii. Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 14 let.

3 3 Dříve než začnete tento výrobek čistit nebo provádět jeho údržbu,přečtěte si následující bezpečnostní upozornění a dodržujte je: Při otevření krytu přístroje nebo odejmutí jednotlivých částí pouzdra přístroje mohou být odhaleny ty části přístroje, které vedou napětí. Před údržbou přístroje nebo před jeho prvním uvedením do provozu musí být proto přístroj odpojen od všech zdrojů napětí a od veřejné elektrické sítě. Kondenzátory uvnitř přístroje mohou být ještě nabity, a to zvláště tehdy, když byl přístroj právě odpojen od všech zdrojů elektrického napětí. Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze odborně vyškolený a kvalifikovaný elektrotechnický pracovník, který je prokazatelně seznámený s nebezpečím při práci na elektrických strojích a zařízeních a je seznámen s bezpečnostními předpisy pro práci s elektrickými zařízeními. Nenechte volně ležet obalový materiál od tohoto přístroje, neboť plastikové sáčky a polystyrenové díly se mohou stát velmi nebezpečnými hračkami pro děti! 4. Rozsah dodávky: 1 Dálkově řízený model auta 1 Nabíjecí plošinka 1 Sítový adaptér 1 Návod k obsluze 5. Vybalení přístroje: Pomocí vhodného křížového šroubováku vyšroubujte šroubky, které slouží pro upevnění vysílače dálkového řízení a modelu auta při přepravě a vyjměte tyto díly z balíku. Odstraňte zajištění pro přepravu modelu autíčka tím, že vyšroubujete oba šrouby z dolní části nabíjecí plošinky. 6. Příprava modelu auta k provozu ( nabíjení baterie): Do modelu auta je vestavěna baterie typu NiCd o napětí 4,8 V=, která musí být před prvním provozem modelu auta nabita. Před vlastním nabíjením vypněte model auta vypínačem ( vypínač je umístěn na dolní stěně modelu), který nastavte do polohy "OFF".Nyní položte model auta na nabíjecí plošinku. Dbejte při tom na to, aby byly kontakty na dolní stěně pouzdra modelu auta dobře spojeny s nabíjecími kontakty nabíjecí plošinky. Pak zastrčte nízkonapěťovou zástrčku nabíjecího přístroje síťového adaptéru do zásuvky nabíjecí plošinky. Teprve nyní připojte nabíjecí přístroj - síťový adaptér do zásuvky elektrické sítě (230 V~) Na nabíjecí plošince začne svítit LED dioda, jakmile se začne nabíjet baterie v modelu auta. Červené světlo LED diody signalizuje, že nabíjecí přístroj pracuje v módu rychlého nabíjení; oranžové světlo LED diody znamená, že nabíjecí přístroj pracuje v normálním nabíjecím režimu. Průměrná doba nabíjení baterií v modelu auta činí cca 15 minut. Po ukončení nabíjecího procesu vytáhněte nejdříve zástrčku síťového adaptéru ze zásuvky elektrické sítě a potom vytáhněte zástrčku adaptéru ze zásuvky nabíjecí plošinky. Při těchto úkonech dbejte na to, aby síťový adaptér byl připojen k elektrické síti (230 V~) ne déle, než pouze po dobu trvání nabíjecího procesu. Nabíjení modelu auta je dovoleno pouze za dohledu dospělé osoby. Není přípustné používat síťový adaptér k jinému účelu, než je zde v Návodu popsáno.

4 4 7. Obsluha modelu auta: Před zahájením řízení modelu auta se přesvědčte, zda je vysílací anténa na ovládacím vysílači dálkového řízení dobře zašroubována; v opačném případě ji pevně zašroubujte otáčením ve smyslu hodinových ručiček. Potom zapněte řízený model auta (vypínač na dolní stěně pouzdra modelu dejte do polohy "ON"). Model auta ovládáte otáčením volantu vpravo nebo vlevo, který je na radiovém řídícím vysílači. Pro směr jízdy modelu auta dopředu nebo dozadu slouží na vysílači dvě tlačítka se šipkami. S tímto modelem auta jezděte jen na čisté suché a volné ploše. Nejezděte s modelem na silnici. Rovněž nedoporučujeme jezdit s modelem na písku nebo na vlhké podlaze. Při jízdě sledujte vzdálenost mezi modelem auta a řídícím radiovým vysílačem povelů, aby tato vzdálenost nebyla moc velká. Mohlo by se stát, že řídící signál by byl již tak slabý, že by již model auta nereagoval na vysílané povely. Dosah řídících povelů pro model auta je cca 10 m. Vysílací anténu na řídícím vysílači držte ve svislé poloze, nenaklánějte ji směrem k modelu auta. Jestliže již nebudete s modelem jezdit, tak jej vypněte (vypínač na dolní stěně pouzdra modelu dejte do polohy "OFF"). Pro zamezení přebíjení baterie v modelu, jezděte s modelem auta až do úplného vybití baterie. Teprve pak baterii v modelu znovu nabíjejte. Dále můžete provést jemnou adjustáž pro přímou jízdou pomocí páčky na přední ose modelu auta. Za některých okolností, jako na příklad při provozu modelu auta v blízkosti vedení vysokého napětí, za atmosférických poruch (bouřka a pod), v blízkosti radiových vysílacích antén a pod., může dojít k tomu, že model auta nelze spolehlivě řídit nebo dokonce vůbec ovládat. V těchto případech si zvolte pro provoz modelu auta jiná místa, nebo počkejte až atmosférické poruchy (bouřka a pod.) ustanou. K poruchám ovládání modelu auta může dojít také tím, že se v blízkosti Vašeho řídícího vysílače bude nacházet jiný radiový řídící vysílač, pracující na stejné řídící frekvence, na které pracuje Váš řídící vysílač. V tomto případě provozujte Váš model v dostatečné vzdálenosti od tohoto druhého řídícího vysílače. 8. Výměna baterie v modelu auta: Otevřete kryt bateriového prostoru a vyšroubuje šroubky s křížovou hlavou pomocí křížového šroubováku a pak tento kryt vyklopte ven. Do bateriového prostoru vložte se správnou polaritou 3 kusy baterií typu AAA,LR03,AM4 - viz označení pólů baterii na dně bateriového prostoru. Opět uzavřete bateriový prostor krytem a zašroubujte jej. Tip: Jakmile jsou již baterie slabé nebo úplně vybité, tak je ihned vyjměte; tím zamezíte případnému poškození modelu auta. Používejte jen baterie předepsaného typu. Chcete-li docílit co možná nejdelší provoz modelu auta, tak použijte alkalické baterie. Všeobecná upozornění! Uživatel výrobku je zákonně povinný postarat se o bezpečnou likvidaci všech starých nebo upotřebených baterii (od knoflíkových baterií až po olověné baterie) - odevzdat je do určených sběren nebezpečného a škodlivého odpadu; je zakázáno odhazovat baterie do běžného domovního odpadu. Vaše vypotřebované baterie a nabíjecí články můžete odevzdávat buď tam, kde jste je koupili, nebo u organizací a sběren, státem k tomu určených, které jsou povinny tyto nebezpečné odpady přijímat.

5 5 Nenechávejte baterie, knoflíkové články, nabíjecí články volně ležet v blízkosti dětí, nýbrž je ukládejte na takové místa, která nejsou přístupna dětem. Polknutí těchto baterií nebo knoflíkových článků vzniká nebezpečí ohrožení života. V takovém případě ihned vyhledejte lékaře nebo nemocnici! Baterie nesmějí být zkratovány ani vhazovány do ohně, normální (nenabíjecí) baterie nesmějí být nabíjeny, zde vzniká nebezpečí výbuchu! 9. Poslední péče o model: V případě, že již model auta bude nepoužitelný nebo neopravitelný, tak se jako uživatel nebo majitel tohoto výrobku postarejte o jeho likvidace podle platných zákonných předpisů. 10. Ošetřování a údržba modelu: Pro čištění povrchu pouzdra modelu používejte nejlépe lehce navlhčenou útěrku nebo štěteček. V žádném případě nepoužívejte k čištění modelu jakékoliv agresivní čistící prostředky nebo chemické roztoky, jinak by jste mohli Váš model poškodit. 11. Technická data: Frekvence: Dosah vysílače ve volném prostoru: 40 MHz cca 10 m Vysílač: Proudové napájení: 4,5 V = -- 3 ks : Micro (typ AAA,LR03,AM4) 1,5 V alkalická baterie Hmotnost: cca 45 g bez baterií Rozměry: šířka x výška x hloubka 50 x 100 x 25 mm bez antény Model auta: Proudové napájení: 4,8 NiCd nabíjecí baterie (vloženy do modelu) Hmotnost cca 125 g včetně vložených nabíjecích baterií Rozměry: šířka x výška x hloubka 50 x 40 x 105 mm 12. Obsah: 1 Úvod Určení použití: Bezpečnostní upozornění: Rozsah dodávky: Vybalení přístroje: Příprava modelu auta k provozu ( nabíjení baterie): Obsluha modelu auta: Výměna baterie v modelu auta: Poslední péče o model: Ošetřování a údržba modelu: Technická data: Obsah:...5

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Sada Raveland Green Force I Power Package. Obj. č.: 37 24 66. 1. Účel použití. 2. Vysvětlení symbolů. 3. Bezpečnostní pokyny

Sada Raveland Green Force I Power Package. Obj. č.: 37 24 66. 1. Účel použití. 2. Vysvětlení symbolů. 3. Bezpečnostní pokyny 1. Účel použití Výrobek Raveland Power Package 1 je určen pro zesílení slabých audiosignálů a následné přehrávání ve vozidlech. Zesilovač se připojuje pouze do elektrické sítě vozidla 12 V, zároveň musí

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 23 40 40 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550 Návod k obsluze System STYLISTIC Q550 Blahopřejeme vám k rozhodnutí pro vyspělý výrobek firmy Fujitsu. Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu: "http://ts.fujitsu.com"

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Obj. č.: 930 286 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY 2 Vážený zákazníku, Velice děkujeme za vaší objednávku produktu Biker Set Pocket Comm One. Prosím dbejte na to, že je VOX-nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ AUTO DOBÍJECÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ AUTO DOBÍJECÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTELIGENTNÍ VYSAVAČ AUTO DOBÍJECÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CZ MODEL Č. HH9287 Operační příručka Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení našeho Inteligentního vysavače! Inteligentní vysavač je vyroben

Více

PrintJet PRO. Příručka

PrintJet PRO. Příručka PrintJet PRO Příručka Úvod Úvod Revize verze datum 1.0 12/09 Kontaktní adresa Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030 32720 Detmold Klingenbergstraße 16 32758 Detmold Telefon +49 (0) 5231 14-0

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 379 464

Návod k obsluze Obj.č.: 379 464 Návod k obsluze Obj.č.: 379 464 Velmi výkonný jakostní nf zesilovač Raveland Power Package model XAB 1 200 se 4 nebo 2 vstupy pro předzesilovače (podle typu modelu) o výkonu až 4 x 300 W je určen pro zesilování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie HLE 30 CZ z Dámský holicí strojek Návod na používanie Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

VIKTOR. Návod k použití

VIKTOR. Návod k použití VIKTOR Návod k použití VIKTOR Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný čistič vzduchu "Viktor", jenž vám přinese plno radostí, a který vám zlepší vnitřní ovzduší. Stejně jako u všech domácích elektrických

Více

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno Návod k použití Chladicí vitrína na víno Děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje, a doufáme, že Vám bude sloužit dlouhou dobu. Chladicí vitrína na víno je určena k chlazení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více