KRACH TEMNÉ POZADÍ KUBICEHO AFÉRY PAVEL BLAŽEK. Brno 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRACH TEMNÉ POZADÍ KUBICEHO AFÉRY PAVEL BLAŽEK. Brno 2009"

Transkript

1

2 DŮVĚRNÉ

3 KRACH TEMNÉ POZADÍ KUBICEHO AFÉRY PAVEL BLAŽEK Brno 2009

4 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršních systémech nebo jakkoliv elektronicky, fotograficky či jinak přenášena bez předchozího písemného souhlasu majitele práv a nakladatele knihy. Pavel Blažek, 2009 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2009 ISBN (tištěná kniha) ISBN (epub) ISBN (mobi)

5 Věnováno památce prvního předsedy Ústavního soudu České republiky JUDr. Zdeňka Keslera a československým členům Konfederace politických vězňů. aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božiemu odporní řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi, a zlá a křivá pověst o tejto zemi aby vyčištěna byla, a tak aby se obecné dobré dálo království a jazyku Českému. Nebo kdož ty hřiechy činie, jakož die sv. Pavel (Rom. 1,32), hodni jsú smrti, netoliko jenž je činie, ale i ti, jenž jim k tomu svolují Čtvrtý artikul Pražský podle znění z počátku července 1420

6 PODĚKOVÁNÍ Děkuji advokátům JUDr. Josefu Douchovi, JUDr. Vladimíru Řičicovi, JUDr. Petru Topinkovi, JUDr. Vladimíru Vaňkovi a vrchnímu komisaři kriminální policie ve výslužbě Mgr. Františku Trojanovi za konzultace a odbornou oponenturu. Děkuji šéfredaktorovi deníku Právo Ing. Zdeňku Porybnému za poskytnutou možnost prostudovat archiv deníku Právo a využít redakčního internetového přístupu ke shromáždění zveřejněných zpráv a dat v médiích. Děkuji předsedovi představenstva společnosti Bioferm, a.s., Jaromíru Janatovi a členovi představenstva společnosti Bioferm, a.s., Ing. Rostislavu Polákovi za souhlas, jenž mi umožnil seznámit se s dokumentací operace Antropoid - případ Biolíh, kterou archivují jejich právní zástupci. Děkuji paní Ludmile Schwarzové, Ing. Tomáši Kadlecovi a Ing. Františku Vybíralovi za významná osobní sdělení. Děkuji Ing. Jiřímu Paroubkovi za dílčí zproštění mlčenlivosti svého právního zástupce advokáta JUDr. Petra Topinky. Děkuji advokátům JUDr. Zdeňku Kloučkovi, JUDr. Heleně Rejholcové a JUDr. Tomáši Sokolovi za poskytnutí části dokumentace a souhlas s jejím zveřejněním. Děkuji obyvatelům Kolína, Mutěnic, Olomouce, Plzně, Příbrami, Vatína a Velkého Meziříčí za sdělené názory a informace o osobách, které byly obviněny v trestních věcech Antropoid - případ Biolíh a Loreta. Děkuji českým policejním a zpravodajským důstojníkům za sdělení osobních názorů na operace Antropoid, Pokr, Loreta, Vabank, Inferno. Jejich jména nelze sdělit. Navíc jsou obtížně ověřitelná, protože nevím, zda zmínění důstojníci vystupovali pod svými osobními nebo krycími jmény. Musím také poděkovat neznámým osobám, které mi v redakci deníku Právo zanechaly dokumentaci, jejíž původ a pravost jsem klopotně ověřoval. Čestně prohlašuji, že jsem listinné důkazy a informace získal při plnění pracovních úkolů redaktora deníku Právo či nezávislého publicisty v souladu s platnými zákony a řádem České advokátní komory. Čestně prohlašuji, že jsem dostál povinnosti nejednat zlovolně, nenabídl k vydání vědomě nepravdivé nebo z nesvědomitosti neověřené zprávy a k tématu jsem přistoupil jen a jen z hlediska veřejného zájmu.

7 PŘEDMLUVA Tato kniha není psána lehkonohým perem. Nemá za cíl čtenáře pobavit a rozptýlit. Možná bude dobré, jestliže se čtenář nejprve seznámí se závěrečnou částí nazvanou Veřejná žaloba. A pak si četbou ověří, zda jsem dospěl objektivně a právem ke vznesení požadavku na obnovení vyšetřování všech okolností a souvislostí spojených v roce 2006 případem tajné a veřejné zprávy ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho. Na úsudku čtenáře ponechávám i rozhodnutí, jestli jsem dospěl objektivně a právem ke vznesení požadavku na ustavení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby objasnila všechny okolnosti a souvislosti spojené s Kubiceho zprávami. Nepodložená tvrzení těchto zpráv o průniku organizovaného zločinu do státní správy a propojení organizovaného zločinu s některými politiky se totiž velmi záporně promítla do vnitropolitické situace. Poškodila prestiž České republiky v zahraničí. Podle obsahu těchto zpráv vysocí policejní důstojníci nepravdivými obviněními poškodili pověst České strany sociálně demokratické bezprostředně před parlamentními volbami v červnu A to zcela nepochybně, neboť v Kubiceho zprávách marně hledáme jména politiků jiných stran. A stejně tak marně v těchto zprávách hledáme věrohodné důkazy pro vznesená obvinění. Poslance by před naléhavost vyšetřování měla postavit také dějinná zkušenost. V novodobých českých dějinách totiž došlo k několika politickým zneužitím policie. Vždy se závažnými důsledky pro další vývoj naší země. První událost tohoto druhu se odehrála v době února 1948, kdy příslušníci tehdejších policejních složek (Sboru národní bezpečnosti, SNB) odhalili v sekretariátech nekomunistických stran sklady zbraní, které tam předtím příslušníci SNB tajně sami se svými agenturními spolupracovníky umístili. Aféra velmi ovlivnila domácí veřejné mínění v neprospěch zmíněných stran a posloužila k jejich podřízení záměrům Komunistické strany Československa. O dvacet let později sehrála závažnou roli provokace s nálezem zbraní USA na Sokolovsku. Šlo o samopaly Thompson s výrobním značením ze dvacátých let minulého století, které do skrýše umístili a pak našli opět příslušníci SNB. Nález posloužil těm, kdo usilovali o politický zvrat společenských procesů známých pod názvem Pražské jaro A to i za cenu okupace naší vlasti sovětskou armádou. Zmíněné samopaly Thompson byly po nástupu normalizace v roce 1969 dokonce vystaveny v Muzeu SNB v Praze 2 Na Karlově (nyní Muzeum Policie České republiky) jako důkaz piklů kontrarevolučních, protisocialistických a imperialistických sil. Byly zde dlouhodobě zneužívány ke lživé propagandě zaměřené hlavně na středoškolskou a učňovskou mládež, která zmíněné muzeum musela v rámci výuky každoročně navštěvovat pod dozorem svých učitelů. V obou zmíněných případech novináři neměli velké šance na okamžité rozkrytí a zveřejnění uvedených provokací, ve svých důsledcích závažně poznamenávajících vývoj Československa, životy mnoha občanů a jejich rodin. Současnost je snad jiná. Je možné, byť s rizikem, poukázat na hrozby, které vyplývají z Kubicem rozpoutané aféry, veřejně vyslovit důvodné a stále řádně nevyšetřené podezření ze zneužití policie k politickým cílům, k ovlivnění parlamentních voleb. Hrozba nového zneužití policie k politickým cílům vyplývá i ze Zprávy pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze pro analýzu trestních věcí, prezentovaných na jednání Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne , o které

8 média informovala dne (viz Přílohy). Tato skupina státních zástupců totiž ve svých závěrech nedospěla k důraznému iniciování právních bariér proti hrozbě možného opakování zneužití policie k politickým cílům. Zmíněná skupina státních zástupců zřejmě nevěnovala pozornost načasovaní Kubiceho vystoupení, jeho stykům a okolnostem, které vystoupení předcházely. Státní zástupci sice konstatovali, že Kubice šel za hranici práva zaměstnance kritizovat a za hranici, kdy nesmí dojít k narušení legitimních pracovních postupů a uvolnění nehotových dokumentů. Jenže takové konstatování nic neřeší z hlediska obrany ústavního pořádku, jasných právních záruk proti zneužívání policie k politickým cílům a proti porušování ústavou chráněných práv a svobod. Učiněná výtka je mimo jiné důvodem, proč jsem věnoval pozornost obětem Kubiceho zpráv a dopadům úniků informací z vyšetřování operace Antropoid - případ Biolíh a kauzy Loreta, v nichž se Kubice se svými podřízenými dopustil neobyčejně brutálního pošlapání ústavních práv a svobod, a dokonce i práv dítěte. Ze stejného důvodu jsem do knihy zařadil část dokumentů. Učinil jsem tak rovněž ve snaze co nejvíce napomoci samostatnému úsudku čtenáře. V knize je většina z nich krácena. Plné znění dokumentů je čtenářům zpřístupněno na internetové adrese V knize zveřejněné dokumenty byly digitálně zpracovány tak, aby bylo zachováno jejich původní znění. Byla z nich však vynechána data narození, adresy trvalého bydliště, případně i hlavičky advokátních kanceláří, soudů, státních zastupitelství, policejních orgánů a podobně. Redakční poznámka: Upozorňujeme, že při krácení, přepisu nebo přenosu dokumentů v oddílu Přílohy mohlo dojít k drobným změnám oproti originálům. Rovněž grafická podoba se může lišit vzhledem k menšímu formátu knihy. Přílohy a citace v textu nebyly redakčně upravovány a mohou obsahovat prohřešky proti pravopisu, větné skladbě apod.

9 ČASOVÁ NÁSLEDNOST A PŘÍČINNÁ SOUVISLOST Shromážděná dokumentace, soubory článků zveřejněných v denících, v časopisech, v elektronických médiích, přepisy rozhlasových a televizních zpráv a relací o událostech spojených s Kubiceho zprávami a s trestními věcmi obsaženými v tajné Kubiceho zprávě představují celek o rozsahu okolo osmi tisíc listinných stran. Jde o celek na hranici přehlednosti, který snad právě proto láká k různým způsobům uchopení tématu, různým způsobům rozborů a výkladů. Ve snaze vyvarovat se těchto pokušení jsem se z možné škály nabízejících se metodických přístupů rozhodl pro vylíčení událostí v časové následnosti. Časová následnost událostí může, ale také nemusí být současně i příčinnou souvislostí. Od časové následnosti nelze proto očekávat, že příčinné souvislosti automaticky vyjeví. Snad s výjimkou lidských vědomých volních aktů učiněných v konkrétním čase a časovém sledu. V životě nás naše rozhodnutí a činy totiž dostávají do přímého dotyku s příčinnými souvislostmi. To pak napomáhá odhalit pravé a často vědomě ukrývané skutečné motivy učiněných rozhodnutí a následných postupů. Platí to zvláště pro rozhodnutí vysokých funkcionářů státních orgánů, a tedy i policejních orgánů, která jsou adresována veřejnosti buď oficiálním způsobem, nebo skrytou formou řízených úniků informací, sdělení nejmenovaných policejních zdrojů spřízněným osobám v médiích a podobně. Sledování časové následnosti a pozornost k obsahu předávaných oficiálních informací či úniků informací dává objektivní šanci odhalit hlavní příčinné souvislosti, motivy a cíle všech, kdo se na předávaných informacích, kamuflážích a podobně podíleli, interpretovali je ve svém osobním a skupinovém zájmu. Tak, aby vytvářeli ve vědomí veřejnosti nálady výhodné pro ty vlivové skupiny, jejichž prospěchu vyvolané aféry a jejich aktéři sloužili a slouží. Seřazení událostí a dat do prosté časové osy vytváří rozsáhlý soubor, který brání jasné orientaci. Jednotlivé události a data totiž mají odlišný význam a odlišnou vypovídací a informační hodnotu. Je důležité umět vystihnout data významná pro aféru a její cíle, poodhalit ve prospěch koho a za čí pomoci byla aféra rozpoutána a řízena. V případě publicity v médiích a veřejných vystoupení politiků, policistů či jiných osob úkol není složitý. Stačí v archivovaných zdrojích vyhledat, kdo informaci zveřejnil či vyslovil jako první, na jaké zdroje se odvolal, jakým směrem zprávu zaměřil, jaký dal prostor obviněné nebo skandalizované straně, jak se postavil k presumpci neviny. Události spojené s Kubiceho aférou se začaly odehrávat v roce 2005 a byly sledovány až do dubna Jejich rozbor a popis si v některých částech vynutil dílčí zopakování odposlechů, citací z médií a podobně. Tato opakování jsem v nezbytné míře učinil i s ohledem na pohodlí čtenáře. Proto jsem nepoužil ani poznámek pod čarou či vysvětlivek a ponechal vše v plynulém textu.

10 ČÁST PRVNÍ: PODEZŘENÍ Probíhající volební kampaň do Poslanecké sněmovny ovlivnily na jaře 2006 dvě medializované akce Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dále jen ÚOOZ). Ve čtvrtek 9. března to bylo zveřejnění operace Antropoid (lat. lidoop) založené na údajné úplatkářské kauze Biolíh, v níž mezi sedmi obviněnými byli čtyři členové sociální demokracie. Na konci března mluvčí ÚOOZ Blanka Kosinová operaci Antropoid propojila s operací Pokr, která měla objasnit lednovou vraždu podnikatele Františka Mrázka (zastřelen ), označovaného médii za mafiánského kmotra kmotrů českého podsvětí. Čtyři dny před volbami, v pondělí 29. května, kauza Biolíh figurovala v tzv. tajné zprávě ředitele ÚOOZ Jana Kubiceho jako hlavní důkaz, že organizovaný zločin pronikl do státní správy. Tuto konstrukci v tajné zprávě doplnila zmíněná operace Pokr a nově operace Loreta, v níž se měl organizovaný zločin údajně pokusit vytunelovat ze státního podniku České produktovody a ropovody (dále jen Čepro) pět miliard korun. Vedoucí odboru V4 ÚOOZ zločineckých struktur mjr. Mgr. Hynek Vlas a vedoucí pracovní skupiny Pokr odboru V4 ÚOOZ kpt. Bc. Jaroslav Hruška do tajné zprávy k uvedeným operacím ještě přiřadili pasáže z části tzv. Mrázkova archivu. Tento archiv zajistili příslušníci ÚOOZ v polovině května 2006 v bývalém Mrázkově firemním sídle v Durychově ulici v Praze 4 v kanceláři Mrázkova společníka Tomáše Pitra. V Kubiceho tajné zprávě se objevují desítky jmen uváděných do souvislostí s organizovaným zločinem. Ať už jako možné oběti, nebo osoby podezřelé ze spolupráce s organizovaným zločinem. V naprosté většině jsou těmito podezřelými členové sociální demokracie. V průběhu třiceti měsíců od zatýkání v rámci operace Antropoid v březnu 2006 a za třináct měsíců po zveřejnění tajné Kubiceho zprávy se stalo, že v kauze Biolíh státní zastupitelství zrušilo veškerá obvinění a trestní stíhání údajné korupce pravomocně zastavilo s odůvodněním, že nešlo o trestný čin. Pravomocně bylo v roce 2009 zastaveno i stíhání obviněných v operaci Loreta. Policisté ÚOOZ nebyli úspěšní ani v operaci Pokr, která měla objasnit vraždu Mrázka. V rámci této operace obnovili šetření pětatřiceti neobjasněných vražd a záhadných zmizení, na což nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká následně reagovala tak, že přikázala případy znovu otevřít. Ale ani to nevedlo k objasnění Mrázkovy vraždy. Ani k objasnění zmíněných pětatřiceti vražd, pokusů o vraždy a zmizení. Policisté ÚOOZ nijak nepokročili ani v kauze záhadného zmizení a údajné smrti českotěšínského podnikatele Lamberta Krejčíře, otce uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře, případu, který se stal v říjnu I když v listopadu 2006 po teatrální zatýkací akci obvinili z únosu a smrti Lamberta Krejčíře příbramského podnikatele Jaroslava Starku, jeho spolupracovníka Vlastimila Spěváka, slovenského podnikatele libanonského původu Tareka Assafa Becharu a dalších pět osob. Krach operace Antropoid, krach operace Loreta a nezdar operace Pokr nutně nastolují otázky, proč se tak stalo. Proč selhal elitní policejní útvar vybavený mimořádnými prostředky k boji s organizovaným zločinem. Nezdar uvedených operací a neprokázanost vznesených obvinění o

11 průniku organizovaného zločinu do státní správy za účasti členů sociální demokracie nastoluje otázky, jestli skupiny uvnitř ÚOOZ nezneužily svých pravomocí ve prospěch některých politických a hospodářských skupin k prosazování soukromých cílů i za cenu ovlivnění regulérnosti volební soutěže a hospodářské soutěže. V daných souvislostech bude namístě otázka, jestli se ÚOOZ za účinného přispění některých státních zástupců a vazebních soudců neprojevil v operacích Antropoid, Pokr a Loreta jako instituce ohrožující osobní svobody každého z nás. Podezření, že operace Antropoid a Loreta jsou vykonstruované, a nezdar operace Pokr vyvolávají další podezření. Tentokrát z účelového propojení některých funkcionářů ÚOOZ s vybranými politickými skupinami a práce ÚOOZ pro tyto skupiny. Před tyto otázky nás staví Stanovisko menšiny sněmovního Výboru pro obranu a bezpečnost ze dne 29. května 2006 podepsané poslanci Občanské demokratické strany Janem Vidímem, Jiřím Bílým, Tomášem Kladívkem, Janem Klasem, poslanci Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové Pavlem Severou, Janem Škopíkem a poslancem Unie svobody - Demokratické unie Tomášem Vrbíkem. Aniž jmenovaní poslanci vyčkali na výsledky vyšetřování, konstatovali po zhruba necelých dvou hodinách času vyhrazených na prostudování zprávy a po pěti hodinách jednání Výboru ve Stanovisku, že z předložené Kubiceho zprávy vyplývají přesvědčivé poznatky o propojení organizovaného zločinu, nájemných vražd, korupce vysoce postavených policistů, vysokých státních úředníků, některých představitelů ČSSD a domáhali se personálních změn ve vedení Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (protikorupční policie), Útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality (finanční policie) a Inspekce ministra vnitra. Myslím, že v úvodu shora položených okruhů otázek bude na místě nejprve stručně popsat vznik ÚOOZ, jeho úkoly a pravomoci.

12 VZNIK ÚOOZ A JEHO PRAVOMOCI V lednu 1993 vznikla Ústředna Kriminální policie, jejíž součástí se stal Útvar organizovaného zločinu a zpravodajství. Útvar vedl kriminální rada Josef Doucha, který současně zastával funkci náměstka ředitele Ústředny kriminální policie (jejím ředitelem byl Jan Vaculík, dříve manažer popové kapely Schovanky). Hlavním Douchovým úkolem bylo vytvořit útvar s celostátní působností, který by operativní a zpravodajskou činností čelil organizovanému zločinu. V průběhu této práce se ukázalo, že české právo není vybaveno zákonnými nástroji umožňujícími efektivní boj proti organizovanému zločinu. Proto byla při Ministerstvu spravedlnosti vytvořena v roce 1994 pracovní skupina s úkolem připravit návrh novely trestního zákona, trestního řádu a zákona o policii, která by tyto zákonné nástroje obsahovala. Novely byly Poslaneckou sněmovnou přijaty a od poloviny roku 1995 nabyly právní účinnosti. Tím policie získala instituty policejního agenta, sledované zásilky, předstíraného převodu věci a podobně. Souběžně s touto legislativní činností vedení Policejního prezídia zrušilo Ústřednu kriminální policie. V rámci této změny proběhla reorganizace Útvaru organizovaného zločinu a zpravodajství, kterou do listopadu 1994 organizoval Doucha. Po dokončení reorganizace v lednu 1995 vznikl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky (ÚOOZ). Do funkce ředitele útvaru byl ustanoven Jan Kubice (původně absolvent stavební průmyslovky). Doucha přešel do funkce ředitele Krajského úřadu vyšetřování Středočeského kraje. Po konfliktech s tehdejším ministrem vnitra Janem Rumlem a jeho náměstkem Martinem Fendrychem koncem října 1996 Doucha odešel na vlastní žádost z policejní služby a nastoupil dráhu advokáta. Novely trestního zákona, trestního řádu a zákona o policii daly do rukou ředitele ÚOOZ Kubiceho a jeho podřízených významné pravomoci. Útvar se v současné době zabývá jak vyšetřováním, tak operativní činností. To znamená, že běžně používá operativně pátrací prostředky, jakými jsou například krycí doklady, konspirativní prostředky, zabezpečovací technika, využití informátorů, zvláštní finanční prostředky. ÚOOZ je adresátem informací získaných civilními i vojenskými zpravodajskými službami a také informace těmto službám poskytuje. Významná je rovněž součinnost ÚOOZ se spojeneckými a spřátelenými zahraničními službami pověřenými bojem s organizovaným zločinem. Například s Federálním úřadem vyšetřování USA (FBI), německým Bundeskriminalamtem (Spolkovým kriminálním úřadem, BKA).

13 ÚOOZ SE OD KLASICKÉ KRIMINÁLKY LIŠÍ Organizovaný zločin páchá trestnou činnost soustavně, dlouhodobě a dosahuje vysokých zisků. Je vysoce organizován, pracuje konspirativně se striktním oddělením řídících struktur od nižších pater vykonavatelů vydaných pokynů. Proto nejde o pouhé zdokumentování jednotlivých trestných činů a usvědčení jednotlivých pachatelů jako při práci v klasické kriminální policii. Úkolem ÚOOZ je rozkrýt celou zločineckou síť a jejím rozbitím zamezovat soustavnému páchání trestné činnosti. V tomto boji má ÚOOZ sledovat dva základní cíle. Připravovat zločinecké struktury o majetek získaný trestnou činností a zasahovat nejvyšší patra zločinecké organizace. Jedině tak lze s organizovaným zločinem úspěšně bojovat, protože policií vyřazení členové nižších pater zločineckých organizací jsou snadno a rychle nahraditelní. ÚOOZ musí k dosahování uvedených cílů používat operativně pátrací prostředky k získávání informací z prostředí co nejbližšího řídícím složkám zločinecké organizace. K tomu jsou využíváni například policejní agenti Útvaru speciálních činností (USČ). S pomocí Útvaru zvláštních činností ÚOOZ sleduje osoby a věci, provádí odposlechy telekomunikačního provozu, tedy telefonních hovorů, sleduje SMS zprávy, faxy, maily. Dále provádí prostorové odposlechy, pořizuje audio, video a fotodokumentaci. Využívá informátorů ÚOOZ nebo jiných útvarů a informátorů z prostředí co možná nejbližšího řídícím strukturám zločineckých organizací. Tato činnost se děje v terénu, probíhá soustavně a po celém území republiky. Nezbytná je pružná výměna informací kriminálního charakteru s jinými policejními útvary a s partnerskými zahraničními policejními útvary. Zmíněné pravomoci a postupy jsou pro plnění úkolů v boji proti organizovanému zločinu nezbytné. Nesou však v sobě velké nebezpečí zneužitelnosti. Lákají totiž různé hospodářské a politické vlivové skupiny k tomu, aby pro své zájmy získaly uvnitř ÚOOZ spolupracující policisty a s jejich pomocí dosahovaly soukromých ekonomických a politických cílů. Míra eliminace zneužívání institutů sloužících k ochraně společnosti před organizovanou a jinou vysoce závažnou trestnou činností je přímo závislá na vybudování a propracovanosti efektivních kontrolních mechanismů. Tak sledování telekomunikačního provozu se může provádět, jen když to nařídí soudce. Ke sledování osob a pořizování audio, video a fotodokumentace na místech dostupných veřejnosti postačuje povolení státního zástupce. Ale ani to nevylučuje riziko zneužitelnosti mimořádných pravomocí ÚOOZ. Zásadní kontrolní role zde nutně připadá policejním funkcionářům na všech stupních ÚOOZ. Kontrolovat činnost policejních operativců je totiž velmi náročné i pro ně. Nezbytnou podmínkou schopnosti kontrolovat činnost podřízených je vysoká odborná erudice těchto policejních funkcionářů. Znamená to vědět, kde a s kým jejich podřízení operují, být informován o plánovaných postupech při operativní činnosti a jejich výsledcích, být informován o tom, jaké operativní prostředky jsou v tom kterém případě nasazeny a jak jsou efektivní, jak jsou využívány finanční fondy pro informátory. Znamená to také včas reagovat na sebemenší signály, naznačující, že by podřízený nebo kterýkoliv jiný policista mohl pracovat pro zločineckou organizaci či politické nebo ekonomické skupiny sledující vlastní politické a ekonomické cíle. Kontrolní činnost nadřízených není pouze opatřením bránícím zneužívání policejních činností pro jiné než zákonem stanovené účely. Je současně i ochranou policistů před riziky, které přináší práce v nejtvrdším kriminálním prostředí. Popsané základní úkoly vedou k otázce, nakolik jim dostál ředitel ÚOOZ Kubice ve dvou zprávách předložených poslancům v pondělí Neutajená zpráva byla předána novinářům v den jednání zmíněného výboru pod názvem Veřejná část zprávy Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Utajená zpráva označená stupněm důvěrné pod názvem

14 Informace Výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu České republiky o prorůstání organizovaného zločinu a jeho propojení s některými politiky byla ještě v průběhu zasedání sněmovního výboru zveřejněna na internetových stránkách Českého rozhlasu. Ve veřejné zprávě Kubice vymezil tři případy, u nichž mělo být naprosto zřejmé propojení organizovaného zločinu a vysokých úředníků státní správy ČR s vyslovením domněnky, že organizovaný zločin již do státní správy prorostl. Případy, kde se tak mělo stát, Kubice nazval Antropoid, Pokr, Loreta. Vymezil je následovně: ANTROPOID se týká objasňování vražd v ruskojazyčné zločinecké struktuře zvané Solncevskaja (srovnej zákrok U Holubů 1995), korupce ve státní správě v souvislosti s tzv. biopalivy, dalšími veřejnými zakázkami a událostmi okolo Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR. POKR se zabývá vyšetřováním vraždy podnikatele Františka Mrázka. V současné době je operativněpátrací činnost zaměřena na objasňování dalších 35 vražd či podezřelých úmrtí, a to od roku 1992 až do současnosti. Mimo jiné se prověřuje také vztah Františka Mrázka s vysoce postavenými úředníky státní správy a významnými lidmi politického života ČR. LORETA se zabývá objasňováním pokusu o podvod na společnost Čepro, s.p., v souvislosti s obchody s ropnými produkty. Ve veřejné i tajné Kubiceho zprávě marně hledáme byť i sebemenší důkazy o propojení organizovaného zločinu a vysokých státních úředníků, o rozkryté a rozbité síti organizovaného zločinu, informaci o zajištěné výši majetku zločineckých struktur a zasažení nejvyšších pater zločinecké organizace. Místo toho je veřejná část prošpikována závažnými politickými obviněními typu v poslední době došlo ze strany Policejního prezídia ČR, Ministerstva vnitra ČR a předsedy Vlády ČR k určitým omezením činnosti útvaru. K otázkám po smyslu a účelu těchto zpráv vede naprostý nedostatek důkazů nejen v obou Kubiceho zprávách, ale i v oficiální Zprávě o činnosti ÚOOZ za rok Byla zveřejněna na jaře 2007, je stále dostupná na internetových stránkách ministerstva vnitra a opakuje nepodložená tvrzení o průniku organizovaného zločinu do státní správy, což část občanů vede k tomu, že orgány státu ztotožňují s podsvětím. Dobrat se v tak závažných dopadech činnosti ÚOOZ pod Kubiceho vedením k věcným závěrům je možné za pomoci nezbytně komentované rekonstrukce časové následnosti, popisu a rozboru případů Antropoid, Pokr a Loreta, provedené na základě dostupné dokumentace a svědeckých výpovědí. Svědky však až na výjimky nelze jmenovat.

15 VERZE ÚOOZ O ZLOMOVÉM ROKU 2006 Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2006 označuje operace Antropoid, Pokr a Loreta za zlomové a bezprecedentní akce a rok 2006 doslova za zlomový rok v činnosti ÚOOZ se závažným obviněním státních orgánů ze zřejmé nevůle kauzy zvládnout. Zpráva nepodává důkazy, ve vznesených obviněních je jen pokračováním tajné Kubiceho zprávy a současně je obhajobou Kubiceho postupu: Rok 2006 je zlomovým rokem v činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Zásadním způsobem se projevil posun v oblasti organizovaného zločinu. Kromě pachatelů z kriminálního prostředí, které se v rámci své činnosti snažíme odhalit a postavit před justiční výkon spravedlnosti, se naši policisté pohybují mezi úředníky státní správy, politiky a podnikateli. Zároveň šetříme a stíháme osoby s nimi spolupracující a jim napomáhající. Společným znakem je propojení organizovaného zločinu a úředníků státní správy ČR. Na základě těchto informací konstatujeme, že organizovaný zločin nalezl mechanismy, jak ve svůj prospěch působit na státní správu, a že již do státní správy České republiky prorostl. V některých případech výrazným způsobem státní správu ovlivňuje a poškozuje. Toto významné bezpečnostní riziko se dotýká zejména bezpečnostní, ekonomické a politické stability státu. Zjevná nevůle ze strany státních orgánů úspěšně zvládnout kauzu tzv. biopaliv (Antropoid) a prověřit veškeré souvislosti, kontakty a propojení organizovaného zločinu s podnikateli, politiky a státními úředníky při vyšetřování vraždy Františka Mrázka vedla vedení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu k rozhodnutí, které nemělo v dějinách Policie ČR obdoby. V květnu 2006 požádal ředitel útvaru plk. Jan Kubice o možnost předstoupit před Výbor pro obranu a bezpečnost PČR a poslance o situaci a bezpečnostních rizicích informovat. Byl motivován obavou před kriminalizací policistů pracujících na kauzách odhalujících propojení organizovaného zločinu se státní správou ještě před úspěšným zakončením vyšetřování. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento bezprecedentní krok vedení útvaru neměl svoje opodstatnění. OPERACE ANTROPOID VE ZPRÁVĚ ÚOOZ ZA ROK 2006: Zlomovou, bezprecedentní akcí loňského roku bylo zadržení pachatelů - podnikatelů a státních úředníků - pro korupční jednání. Akce dostala název ANTROPOID a rozvířila hladinu veřejného mínění nebývalým způsobem. Šlo o pokračování případu s krycím názvem FAUST, kdy byli na Karlovarsku v roce 2004 zavražděni 2 ruští podnikatelé. V roce 2006 byli jejich vrazi odsouzeni k výjimečným trestům 23 a 18 let odnětí svobody. Za tento případ a příkladnou mezinárodní spolupráci byli 3 policisté ÚOOZ oceněni ministrem vnitra Ruské federace státním vyznamenáním. A právě kontakty pachatelů ruského organizovaného zločinu ve státní správě ČR byly v rámci případu ANTROPOID prověřovány. Pro korupční jednání bylo zadrženo a do vazby vzato 7 osob. Obvinění se týkalo úplatkářství při udělování státních licencí a uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv na výrobu tzv. biolihu, úplatkářství při získávání informací ohledně výběrových řízení vyhlašovaných Úřadem vlády ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, úplatkářství při pokusu o korupci policistů v souvislosti se získáním informací a případném ovlivnění prověřování v souvislosti s Pozemkovým fondem ČR a podnikem Lesy ČR. Vazební důvody již pominuly, vyšetřování probíhá na svobodě. OPERACE LORETA VE ZPRÁVĚ ÚOOZ ZA ROK 2006: Neméně významný byl dokumentovaný a vyšetřovaný případ přípravy podvodu na společnost Čepro pod krycím názvem LORETA. Pro podezření ze závažné hospodářské trestné činnosti byli zadrženi 4 muži, jednatelé firmy Loricus, a bývalé vedení firmy Čepro. Jsou obvinění, že uzavřeli úmyslně

16 nevýhodnou smlouvu o dodávkách pohonných látek s pokutou při neplnění 5 mil. USD měsíčně. Neplnění odběru se přitom přímo předpokládalo. Hlavním organizátorem by měl být uprchlý podnikatel, který měl za účasti jednatelů určit takový objem pohonných látek, aby byl systém Čepra zahlcen a firma smluvené množství nemohla odebírat. Za neplnění odběru by musela firma Čepro firmě Loricus platit penále 5 mil. USD měsíčně, a to po dobu tří let. Státu by tak vznikla předpokládaná škoda zhruba 4 mld. korun. Proti organizátorovi (Radovanu Krejčířovi, pozn. autora) je vedeno trestní stíhání jako proti uprchlému. OPERACE POKR VE ZPRÁVĚ ÚOOZ ZA ROK 2006: Další realizace násilné trestné činnosti v domácích zločineckých strukturách mají souvislost se znovu otevřenými případy. 25. ledna 2006 byl na pražské Lhotce zastřelen podnikatel František Mrázek. Po prvotních úkonech kriminalistů pražské správy případ převzal ÚOOZ. Ředitelem útvaru byla ustanovena pracovní skupina POKR, složená z policistů útvaru i Správy hl. města Prahy. Cílem bylo objasnit tuto vraždu. Po vyhodnocení všech dostupných informací a souvisejících trestních kauz se zastřeleným podnikatelem vytipovali kriminalisté 34 neobjasněných vražd a podezřelých úmrtí. Stanovili dvě vyšetřovací verze, verzi vyřizování účtů a ekonomicko-politickou verzi. Prověřují i obchodní aktivity Františka Mrázka, včetně jeho osobních kontaktů. Okruh kolem tohoto podnikatele byl velmi široký, zasahoval do sféry podnikatelské a sféry státní správy - do justice, policie a vysokých politických kruhů. V rámci 34 znovu otevřených případů se týmu podařilo tři z nich již objasnit - vraždu Václava Dvořáka, pokus vraždy Ivana Jonáka a zmizení Ing. Lamberta Krejčíře. Dramatičnost oficiální Zprávy ÚOOZ za rok 2006 spolu s označením operací Antropoid, Loreta a Pokr za významné bezpečnostní riziko přímo se dotýkající bezpečnostní, ekonomické a politické stability státu je dalším dostatečným důvodem pro zamyšlení nad příčinami vzniku a krachu těchto operací. Zájem na bezpečnostní, ekonomické a politické stabilitě státu, jeho mezinárodní pověsti a věrohodnosti nutně vede i k otázkám, kdo v roce 2006 představoval skutečnou hrozbu pro ústavou garantovaná práva občanů a tím i skutečnou hrozbu pro bezpečnostní, ekonomickou a politickou stabilitu státu. V českých a evropských dějinách totiž najdeme dostatek případů, kdy bylo největší hrozbou pro občanskou společnost zneužívání pravomocí mocenskými orgány státu, mezi které bezpochyby patří policejní a zpravodajské složky.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 410/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College Úvodem V posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu v ČR i na Slovensku Hodnocení pozitivní (i.e. Loužek, 1999) Hodnocení

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází)

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází) Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Tomáš Pecina, nar. 21. 4. 1966 Slezská 1668/56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Zastoupen: JUDr. Petrem Kočím,

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení)

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) m jr. R O S T I S L A V Š E N K S l u ž b a k r i m i n á l n í p o l i c i e a v y š e t ř o v á n í K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e J

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Dům světla 6. listopad 2014

Dům světla 6. listopad 2014 Dům světla 6. listopad 2014 Mgr. Blanka Besserová Obsah vystoupení: I. Představení Kanceláře ombudsmana Ministerstva vnitra. II. Případ příslušníka Policie ČR nakaženého virem HIV. a) Předmět podání. b)

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY. Profil pedpisu:

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY. Profil pedpisu: SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Profil pedpisu: Titul pedpisu: Zákon, kterým se mní zákon. 283/1991 Sb., o Policii eské republiky, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skuteností

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

289/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 16. června 2005. o Vojenském zpravodajství ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

289/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 16. června 2005. o Vojenském zpravodajství ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 289/2005 Sb. ZÁKON ze dne 16. června 2005 o Vojenském zpravodajství Změna: 274/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Zřizuje se Vojenské zpravodajství

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Internet ve státní správě a samosprávě

Internet ve státní správě a samosprávě Policie České republiky Internet ve státní správě a samosprávě IX. ročník konference plk. JUDr. Jaroslav Vaněk ředitel PČR MŘ Brno Hradec Králové 3.- 4. 2006 Policie České republiky Počty policejních

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR:

Deník SVOBODNÝ MONITOR: www.svobodnymonitor.cz Deník SVOBODNÝ MONITOR: ZÁKLADNÍ INFORMACE a PŘEDPLATNÉ 2015 Deník SVOBODNÝ MONITOR = Internetový deník (www.svobodnymonitor.cz) = Mobilní verze (smartphone) = Tabletová verze (tablet)

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití odposlechů podle 88 trestního řádu a kontrole zákonnosti příkazu k odposlechu Unie obhájců ČR se v reakci na opakované informace o stoupajícím počtu prováděných

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání 28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání K zajištění jednotného výkonu pátrání po osobách a věcech s t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : 6 To 25/2014 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2014 stížnost České advokátní komory proti usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Armáda, policie, soudci, systém soudů. státní zástupci, zásady, advokát, notář

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Armáda, policie, soudci, systém soudů. státní zástupci, zásady, advokát, notář Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 2. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 21. července 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ÚKOL 3.7 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 AŽ 2012

ÚKOL 3.7 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 AŽ 2012 ÚKOL 3.7 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 AŽ 2012 Na základě úkolu 3.7 Strategie, kterým je Zjištění efektivity při vyšetřování korupce v činnosti Policie ČR, jejímž výstupem má

Více