KRACH TEMNÉ POZADÍ KUBICEHO AFÉRY PAVEL BLAŽEK. Brno 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRACH TEMNÉ POZADÍ KUBICEHO AFÉRY PAVEL BLAŽEK. Brno 2009"

Transkript

1

2 DŮVĚRNÉ

3 KRACH TEMNÉ POZADÍ KUBICEHO AFÉRY PAVEL BLAŽEK Brno 2009

4 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršních systémech nebo jakkoliv elektronicky, fotograficky či jinak přenášena bez předchozího písemného souhlasu majitele práv a nakladatele knihy. Pavel Blažek, 2009 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2009 ISBN (tištěná kniha) ISBN (epub) ISBN (mobi)

5 Věnováno památce prvního předsedy Ústavního soudu České republiky JUDr. Zdeňka Keslera a československým členům Konfederace politických vězňů. aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božiemu odporní řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi, a zlá a křivá pověst o tejto zemi aby vyčištěna byla, a tak aby se obecné dobré dálo království a jazyku Českému. Nebo kdož ty hřiechy činie, jakož die sv. Pavel (Rom. 1,32), hodni jsú smrti, netoliko jenž je činie, ale i ti, jenž jim k tomu svolují Čtvrtý artikul Pražský podle znění z počátku července 1420

6 PODĚKOVÁNÍ Děkuji advokátům JUDr. Josefu Douchovi, JUDr. Vladimíru Řičicovi, JUDr. Petru Topinkovi, JUDr. Vladimíru Vaňkovi a vrchnímu komisaři kriminální policie ve výslužbě Mgr. Františku Trojanovi za konzultace a odbornou oponenturu. Děkuji šéfredaktorovi deníku Právo Ing. Zdeňku Porybnému za poskytnutou možnost prostudovat archiv deníku Právo a využít redakčního internetového přístupu ke shromáždění zveřejněných zpráv a dat v médiích. Děkuji předsedovi představenstva společnosti Bioferm, a.s., Jaromíru Janatovi a členovi představenstva společnosti Bioferm, a.s., Ing. Rostislavu Polákovi za souhlas, jenž mi umožnil seznámit se s dokumentací operace Antropoid - případ Biolíh, kterou archivují jejich právní zástupci. Děkuji paní Ludmile Schwarzové, Ing. Tomáši Kadlecovi a Ing. Františku Vybíralovi za významná osobní sdělení. Děkuji Ing. Jiřímu Paroubkovi za dílčí zproštění mlčenlivosti svého právního zástupce advokáta JUDr. Petra Topinky. Děkuji advokátům JUDr. Zdeňku Kloučkovi, JUDr. Heleně Rejholcové a JUDr. Tomáši Sokolovi za poskytnutí části dokumentace a souhlas s jejím zveřejněním. Děkuji obyvatelům Kolína, Mutěnic, Olomouce, Plzně, Příbrami, Vatína a Velkého Meziříčí za sdělené názory a informace o osobách, které byly obviněny v trestních věcech Antropoid - případ Biolíh a Loreta. Děkuji českým policejním a zpravodajským důstojníkům za sdělení osobních názorů na operace Antropoid, Pokr, Loreta, Vabank, Inferno. Jejich jména nelze sdělit. Navíc jsou obtížně ověřitelná, protože nevím, zda zmínění důstojníci vystupovali pod svými osobními nebo krycími jmény. Musím také poděkovat neznámým osobám, které mi v redakci deníku Právo zanechaly dokumentaci, jejíž původ a pravost jsem klopotně ověřoval. Čestně prohlašuji, že jsem listinné důkazy a informace získal při plnění pracovních úkolů redaktora deníku Právo či nezávislého publicisty v souladu s platnými zákony a řádem České advokátní komory. Čestně prohlašuji, že jsem dostál povinnosti nejednat zlovolně, nenabídl k vydání vědomě nepravdivé nebo z nesvědomitosti neověřené zprávy a k tématu jsem přistoupil jen a jen z hlediska veřejného zájmu.

7 PŘEDMLUVA Tato kniha není psána lehkonohým perem. Nemá za cíl čtenáře pobavit a rozptýlit. Možná bude dobré, jestliže se čtenář nejprve seznámí se závěrečnou částí nazvanou Veřejná žaloba. A pak si četbou ověří, zda jsem dospěl objektivně a právem ke vznesení požadavku na obnovení vyšetřování všech okolností a souvislostí spojených v roce 2006 případem tajné a veřejné zprávy ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho. Na úsudku čtenáře ponechávám i rozhodnutí, jestli jsem dospěl objektivně a právem ke vznesení požadavku na ustavení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby objasnila všechny okolnosti a souvislosti spojené s Kubiceho zprávami. Nepodložená tvrzení těchto zpráv o průniku organizovaného zločinu do státní správy a propojení organizovaného zločinu s některými politiky se totiž velmi záporně promítla do vnitropolitické situace. Poškodila prestiž České republiky v zahraničí. Podle obsahu těchto zpráv vysocí policejní důstojníci nepravdivými obviněními poškodili pověst České strany sociálně demokratické bezprostředně před parlamentními volbami v červnu A to zcela nepochybně, neboť v Kubiceho zprávách marně hledáme jména politiků jiných stran. A stejně tak marně v těchto zprávách hledáme věrohodné důkazy pro vznesená obvinění. Poslance by před naléhavost vyšetřování měla postavit také dějinná zkušenost. V novodobých českých dějinách totiž došlo k několika politickým zneužitím policie. Vždy se závažnými důsledky pro další vývoj naší země. První událost tohoto druhu se odehrála v době února 1948, kdy příslušníci tehdejších policejních složek (Sboru národní bezpečnosti, SNB) odhalili v sekretariátech nekomunistických stran sklady zbraní, které tam předtím příslušníci SNB tajně sami se svými agenturními spolupracovníky umístili. Aféra velmi ovlivnila domácí veřejné mínění v neprospěch zmíněných stran a posloužila k jejich podřízení záměrům Komunistické strany Československa. O dvacet let později sehrála závažnou roli provokace s nálezem zbraní USA na Sokolovsku. Šlo o samopaly Thompson s výrobním značením ze dvacátých let minulého století, které do skrýše umístili a pak našli opět příslušníci SNB. Nález posloužil těm, kdo usilovali o politický zvrat společenských procesů známých pod názvem Pražské jaro A to i za cenu okupace naší vlasti sovětskou armádou. Zmíněné samopaly Thompson byly po nástupu normalizace v roce 1969 dokonce vystaveny v Muzeu SNB v Praze 2 Na Karlově (nyní Muzeum Policie České republiky) jako důkaz piklů kontrarevolučních, protisocialistických a imperialistických sil. Byly zde dlouhodobě zneužívány ke lživé propagandě zaměřené hlavně na středoškolskou a učňovskou mládež, která zmíněné muzeum musela v rámci výuky každoročně navštěvovat pod dozorem svých učitelů. V obou zmíněných případech novináři neměli velké šance na okamžité rozkrytí a zveřejnění uvedených provokací, ve svých důsledcích závažně poznamenávajících vývoj Československa, životy mnoha občanů a jejich rodin. Současnost je snad jiná. Je možné, byť s rizikem, poukázat na hrozby, které vyplývají z Kubicem rozpoutané aféry, veřejně vyslovit důvodné a stále řádně nevyšetřené podezření ze zneužití policie k politickým cílům, k ovlivnění parlamentních voleb. Hrozba nového zneužití policie k politickým cílům vyplývá i ze Zprávy pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze pro analýzu trestních věcí, prezentovaných na jednání Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne , o které

8 média informovala dne (viz Přílohy). Tato skupina státních zástupců totiž ve svých závěrech nedospěla k důraznému iniciování právních bariér proti hrozbě možného opakování zneužití policie k politickým cílům. Zmíněná skupina státních zástupců zřejmě nevěnovala pozornost načasovaní Kubiceho vystoupení, jeho stykům a okolnostem, které vystoupení předcházely. Státní zástupci sice konstatovali, že Kubice šel za hranici práva zaměstnance kritizovat a za hranici, kdy nesmí dojít k narušení legitimních pracovních postupů a uvolnění nehotových dokumentů. Jenže takové konstatování nic neřeší z hlediska obrany ústavního pořádku, jasných právních záruk proti zneužívání policie k politickým cílům a proti porušování ústavou chráněných práv a svobod. Učiněná výtka je mimo jiné důvodem, proč jsem věnoval pozornost obětem Kubiceho zpráv a dopadům úniků informací z vyšetřování operace Antropoid - případ Biolíh a kauzy Loreta, v nichž se Kubice se svými podřízenými dopustil neobyčejně brutálního pošlapání ústavních práv a svobod, a dokonce i práv dítěte. Ze stejného důvodu jsem do knihy zařadil část dokumentů. Učinil jsem tak rovněž ve snaze co nejvíce napomoci samostatnému úsudku čtenáře. V knize je většina z nich krácena. Plné znění dokumentů je čtenářům zpřístupněno na internetové adrese V knize zveřejněné dokumenty byly digitálně zpracovány tak, aby bylo zachováno jejich původní znění. Byla z nich však vynechána data narození, adresy trvalého bydliště, případně i hlavičky advokátních kanceláří, soudů, státních zastupitelství, policejních orgánů a podobně. Redakční poznámka: Upozorňujeme, že při krácení, přepisu nebo přenosu dokumentů v oddílu Přílohy mohlo dojít k drobným změnám oproti originálům. Rovněž grafická podoba se může lišit vzhledem k menšímu formátu knihy. Přílohy a citace v textu nebyly redakčně upravovány a mohou obsahovat prohřešky proti pravopisu, větné skladbě apod.

9 ČASOVÁ NÁSLEDNOST A PŘÍČINNÁ SOUVISLOST Shromážděná dokumentace, soubory článků zveřejněných v denících, v časopisech, v elektronických médiích, přepisy rozhlasových a televizních zpráv a relací o událostech spojených s Kubiceho zprávami a s trestními věcmi obsaženými v tajné Kubiceho zprávě představují celek o rozsahu okolo osmi tisíc listinných stran. Jde o celek na hranici přehlednosti, který snad právě proto láká k různým způsobům uchopení tématu, různým způsobům rozborů a výkladů. Ve snaze vyvarovat se těchto pokušení jsem se z možné škály nabízejících se metodických přístupů rozhodl pro vylíčení událostí v časové následnosti. Časová následnost událostí může, ale také nemusí být současně i příčinnou souvislostí. Od časové následnosti nelze proto očekávat, že příčinné souvislosti automaticky vyjeví. Snad s výjimkou lidských vědomých volních aktů učiněných v konkrétním čase a časovém sledu. V životě nás naše rozhodnutí a činy totiž dostávají do přímého dotyku s příčinnými souvislostmi. To pak napomáhá odhalit pravé a často vědomě ukrývané skutečné motivy učiněných rozhodnutí a následných postupů. Platí to zvláště pro rozhodnutí vysokých funkcionářů státních orgánů, a tedy i policejních orgánů, která jsou adresována veřejnosti buď oficiálním způsobem, nebo skrytou formou řízených úniků informací, sdělení nejmenovaných policejních zdrojů spřízněným osobám v médiích a podobně. Sledování časové následnosti a pozornost k obsahu předávaných oficiálních informací či úniků informací dává objektivní šanci odhalit hlavní příčinné souvislosti, motivy a cíle všech, kdo se na předávaných informacích, kamuflážích a podobně podíleli, interpretovali je ve svém osobním a skupinovém zájmu. Tak, aby vytvářeli ve vědomí veřejnosti nálady výhodné pro ty vlivové skupiny, jejichž prospěchu vyvolané aféry a jejich aktéři sloužili a slouží. Seřazení událostí a dat do prosté časové osy vytváří rozsáhlý soubor, který brání jasné orientaci. Jednotlivé události a data totiž mají odlišný význam a odlišnou vypovídací a informační hodnotu. Je důležité umět vystihnout data významná pro aféru a její cíle, poodhalit ve prospěch koho a za čí pomoci byla aféra rozpoutána a řízena. V případě publicity v médiích a veřejných vystoupení politiků, policistů či jiných osob úkol není složitý. Stačí v archivovaných zdrojích vyhledat, kdo informaci zveřejnil či vyslovil jako první, na jaké zdroje se odvolal, jakým směrem zprávu zaměřil, jaký dal prostor obviněné nebo skandalizované straně, jak se postavil k presumpci neviny. Události spojené s Kubiceho aférou se začaly odehrávat v roce 2005 a byly sledovány až do dubna Jejich rozbor a popis si v některých částech vynutil dílčí zopakování odposlechů, citací z médií a podobně. Tato opakování jsem v nezbytné míře učinil i s ohledem na pohodlí čtenáře. Proto jsem nepoužil ani poznámek pod čarou či vysvětlivek a ponechal vše v plynulém textu.

10 ČÁST PRVNÍ: PODEZŘENÍ Probíhající volební kampaň do Poslanecké sněmovny ovlivnily na jaře 2006 dvě medializované akce Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dále jen ÚOOZ). Ve čtvrtek 9. března to bylo zveřejnění operace Antropoid (lat. lidoop) založené na údajné úplatkářské kauze Biolíh, v níž mezi sedmi obviněnými byli čtyři členové sociální demokracie. Na konci března mluvčí ÚOOZ Blanka Kosinová operaci Antropoid propojila s operací Pokr, která měla objasnit lednovou vraždu podnikatele Františka Mrázka (zastřelen ), označovaného médii za mafiánského kmotra kmotrů českého podsvětí. Čtyři dny před volbami, v pondělí 29. května, kauza Biolíh figurovala v tzv. tajné zprávě ředitele ÚOOZ Jana Kubiceho jako hlavní důkaz, že organizovaný zločin pronikl do státní správy. Tuto konstrukci v tajné zprávě doplnila zmíněná operace Pokr a nově operace Loreta, v níž se měl organizovaný zločin údajně pokusit vytunelovat ze státního podniku České produktovody a ropovody (dále jen Čepro) pět miliard korun. Vedoucí odboru V4 ÚOOZ zločineckých struktur mjr. Mgr. Hynek Vlas a vedoucí pracovní skupiny Pokr odboru V4 ÚOOZ kpt. Bc. Jaroslav Hruška do tajné zprávy k uvedeným operacím ještě přiřadili pasáže z části tzv. Mrázkova archivu. Tento archiv zajistili příslušníci ÚOOZ v polovině května 2006 v bývalém Mrázkově firemním sídle v Durychově ulici v Praze 4 v kanceláři Mrázkova společníka Tomáše Pitra. V Kubiceho tajné zprávě se objevují desítky jmen uváděných do souvislostí s organizovaným zločinem. Ať už jako možné oběti, nebo osoby podezřelé ze spolupráce s organizovaným zločinem. V naprosté většině jsou těmito podezřelými členové sociální demokracie. V průběhu třiceti měsíců od zatýkání v rámci operace Antropoid v březnu 2006 a za třináct měsíců po zveřejnění tajné Kubiceho zprávy se stalo, že v kauze Biolíh státní zastupitelství zrušilo veškerá obvinění a trestní stíhání údajné korupce pravomocně zastavilo s odůvodněním, že nešlo o trestný čin. Pravomocně bylo v roce 2009 zastaveno i stíhání obviněných v operaci Loreta. Policisté ÚOOZ nebyli úspěšní ani v operaci Pokr, která měla objasnit vraždu Mrázka. V rámci této operace obnovili šetření pětatřiceti neobjasněných vražd a záhadných zmizení, na což nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká následně reagovala tak, že přikázala případy znovu otevřít. Ale ani to nevedlo k objasnění Mrázkovy vraždy. Ani k objasnění zmíněných pětatřiceti vražd, pokusů o vraždy a zmizení. Policisté ÚOOZ nijak nepokročili ani v kauze záhadného zmizení a údajné smrti českotěšínského podnikatele Lamberta Krejčíře, otce uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře, případu, který se stal v říjnu I když v listopadu 2006 po teatrální zatýkací akci obvinili z únosu a smrti Lamberta Krejčíře příbramského podnikatele Jaroslava Starku, jeho spolupracovníka Vlastimila Spěváka, slovenského podnikatele libanonského původu Tareka Assafa Becharu a dalších pět osob. Krach operace Antropoid, krach operace Loreta a nezdar operace Pokr nutně nastolují otázky, proč se tak stalo. Proč selhal elitní policejní útvar vybavený mimořádnými prostředky k boji s organizovaným zločinem. Nezdar uvedených operací a neprokázanost vznesených obvinění o

11 průniku organizovaného zločinu do státní správy za účasti členů sociální demokracie nastoluje otázky, jestli skupiny uvnitř ÚOOZ nezneužily svých pravomocí ve prospěch některých politických a hospodářských skupin k prosazování soukromých cílů i za cenu ovlivnění regulérnosti volební soutěže a hospodářské soutěže. V daných souvislostech bude namístě otázka, jestli se ÚOOZ za účinného přispění některých státních zástupců a vazebních soudců neprojevil v operacích Antropoid, Pokr a Loreta jako instituce ohrožující osobní svobody každého z nás. Podezření, že operace Antropoid a Loreta jsou vykonstruované, a nezdar operace Pokr vyvolávají další podezření. Tentokrát z účelového propojení některých funkcionářů ÚOOZ s vybranými politickými skupinami a práce ÚOOZ pro tyto skupiny. Před tyto otázky nás staví Stanovisko menšiny sněmovního Výboru pro obranu a bezpečnost ze dne 29. května 2006 podepsané poslanci Občanské demokratické strany Janem Vidímem, Jiřím Bílým, Tomášem Kladívkem, Janem Klasem, poslanci Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové Pavlem Severou, Janem Škopíkem a poslancem Unie svobody - Demokratické unie Tomášem Vrbíkem. Aniž jmenovaní poslanci vyčkali na výsledky vyšetřování, konstatovali po zhruba necelých dvou hodinách času vyhrazených na prostudování zprávy a po pěti hodinách jednání Výboru ve Stanovisku, že z předložené Kubiceho zprávy vyplývají přesvědčivé poznatky o propojení organizovaného zločinu, nájemných vražd, korupce vysoce postavených policistů, vysokých státních úředníků, některých představitelů ČSSD a domáhali se personálních změn ve vedení Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (protikorupční policie), Útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality (finanční policie) a Inspekce ministra vnitra. Myslím, že v úvodu shora položených okruhů otázek bude na místě nejprve stručně popsat vznik ÚOOZ, jeho úkoly a pravomoci.

12 VZNIK ÚOOZ A JEHO PRAVOMOCI V lednu 1993 vznikla Ústředna Kriminální policie, jejíž součástí se stal Útvar organizovaného zločinu a zpravodajství. Útvar vedl kriminální rada Josef Doucha, který současně zastával funkci náměstka ředitele Ústředny kriminální policie (jejím ředitelem byl Jan Vaculík, dříve manažer popové kapely Schovanky). Hlavním Douchovým úkolem bylo vytvořit útvar s celostátní působností, který by operativní a zpravodajskou činností čelil organizovanému zločinu. V průběhu této práce se ukázalo, že české právo není vybaveno zákonnými nástroji umožňujícími efektivní boj proti organizovanému zločinu. Proto byla při Ministerstvu spravedlnosti vytvořena v roce 1994 pracovní skupina s úkolem připravit návrh novely trestního zákona, trestního řádu a zákona o policii, která by tyto zákonné nástroje obsahovala. Novely byly Poslaneckou sněmovnou přijaty a od poloviny roku 1995 nabyly právní účinnosti. Tím policie získala instituty policejního agenta, sledované zásilky, předstíraného převodu věci a podobně. Souběžně s touto legislativní činností vedení Policejního prezídia zrušilo Ústřednu kriminální policie. V rámci této změny proběhla reorganizace Útvaru organizovaného zločinu a zpravodajství, kterou do listopadu 1994 organizoval Doucha. Po dokončení reorganizace v lednu 1995 vznikl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky (ÚOOZ). Do funkce ředitele útvaru byl ustanoven Jan Kubice (původně absolvent stavební průmyslovky). Doucha přešel do funkce ředitele Krajského úřadu vyšetřování Středočeského kraje. Po konfliktech s tehdejším ministrem vnitra Janem Rumlem a jeho náměstkem Martinem Fendrychem koncem října 1996 Doucha odešel na vlastní žádost z policejní služby a nastoupil dráhu advokáta. Novely trestního zákona, trestního řádu a zákona o policii daly do rukou ředitele ÚOOZ Kubiceho a jeho podřízených významné pravomoci. Útvar se v současné době zabývá jak vyšetřováním, tak operativní činností. To znamená, že běžně používá operativně pátrací prostředky, jakými jsou například krycí doklady, konspirativní prostředky, zabezpečovací technika, využití informátorů, zvláštní finanční prostředky. ÚOOZ je adresátem informací získaných civilními i vojenskými zpravodajskými službami a také informace těmto službám poskytuje. Významná je rovněž součinnost ÚOOZ se spojeneckými a spřátelenými zahraničními službami pověřenými bojem s organizovaným zločinem. Například s Federálním úřadem vyšetřování USA (FBI), německým Bundeskriminalamtem (Spolkovým kriminálním úřadem, BKA).

13 ÚOOZ SE OD KLASICKÉ KRIMINÁLKY LIŠÍ Organizovaný zločin páchá trestnou činnost soustavně, dlouhodobě a dosahuje vysokých zisků. Je vysoce organizován, pracuje konspirativně se striktním oddělením řídících struktur od nižších pater vykonavatelů vydaných pokynů. Proto nejde o pouhé zdokumentování jednotlivých trestných činů a usvědčení jednotlivých pachatelů jako při práci v klasické kriminální policii. Úkolem ÚOOZ je rozkrýt celou zločineckou síť a jejím rozbitím zamezovat soustavnému páchání trestné činnosti. V tomto boji má ÚOOZ sledovat dva základní cíle. Připravovat zločinecké struktury o majetek získaný trestnou činností a zasahovat nejvyšší patra zločinecké organizace. Jedině tak lze s organizovaným zločinem úspěšně bojovat, protože policií vyřazení členové nižších pater zločineckých organizací jsou snadno a rychle nahraditelní. ÚOOZ musí k dosahování uvedených cílů používat operativně pátrací prostředky k získávání informací z prostředí co nejbližšího řídícím složkám zločinecké organizace. K tomu jsou využíváni například policejní agenti Útvaru speciálních činností (USČ). S pomocí Útvaru zvláštních činností ÚOOZ sleduje osoby a věci, provádí odposlechy telekomunikačního provozu, tedy telefonních hovorů, sleduje SMS zprávy, faxy, maily. Dále provádí prostorové odposlechy, pořizuje audio, video a fotodokumentaci. Využívá informátorů ÚOOZ nebo jiných útvarů a informátorů z prostředí co možná nejbližšího řídícím strukturám zločineckých organizací. Tato činnost se děje v terénu, probíhá soustavně a po celém území republiky. Nezbytná je pružná výměna informací kriminálního charakteru s jinými policejními útvary a s partnerskými zahraničními policejními útvary. Zmíněné pravomoci a postupy jsou pro plnění úkolů v boji proti organizovanému zločinu nezbytné. Nesou však v sobě velké nebezpečí zneužitelnosti. Lákají totiž různé hospodářské a politické vlivové skupiny k tomu, aby pro své zájmy získaly uvnitř ÚOOZ spolupracující policisty a s jejich pomocí dosahovaly soukromých ekonomických a politických cílů. Míra eliminace zneužívání institutů sloužících k ochraně společnosti před organizovanou a jinou vysoce závažnou trestnou činností je přímo závislá na vybudování a propracovanosti efektivních kontrolních mechanismů. Tak sledování telekomunikačního provozu se může provádět, jen když to nařídí soudce. Ke sledování osob a pořizování audio, video a fotodokumentace na místech dostupných veřejnosti postačuje povolení státního zástupce. Ale ani to nevylučuje riziko zneužitelnosti mimořádných pravomocí ÚOOZ. Zásadní kontrolní role zde nutně připadá policejním funkcionářům na všech stupních ÚOOZ. Kontrolovat činnost policejních operativců je totiž velmi náročné i pro ně. Nezbytnou podmínkou schopnosti kontrolovat činnost podřízených je vysoká odborná erudice těchto policejních funkcionářů. Znamená to vědět, kde a s kým jejich podřízení operují, být informován o plánovaných postupech při operativní činnosti a jejich výsledcích, být informován o tom, jaké operativní prostředky jsou v tom kterém případě nasazeny a jak jsou efektivní, jak jsou využívány finanční fondy pro informátory. Znamená to také včas reagovat na sebemenší signály, naznačující, že by podřízený nebo kterýkoliv jiný policista mohl pracovat pro zločineckou organizaci či politické nebo ekonomické skupiny sledující vlastní politické a ekonomické cíle. Kontrolní činnost nadřízených není pouze opatřením bránícím zneužívání policejních činností pro jiné než zákonem stanovené účely. Je současně i ochranou policistů před riziky, které přináší práce v nejtvrdším kriminálním prostředí. Popsané základní úkoly vedou k otázce, nakolik jim dostál ředitel ÚOOZ Kubice ve dvou zprávách předložených poslancům v pondělí Neutajená zpráva byla předána novinářům v den jednání zmíněného výboru pod názvem Veřejná část zprávy Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Utajená zpráva označená stupněm důvěrné pod názvem

14 Informace Výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu České republiky o prorůstání organizovaného zločinu a jeho propojení s některými politiky byla ještě v průběhu zasedání sněmovního výboru zveřejněna na internetových stránkách Českého rozhlasu. Ve veřejné zprávě Kubice vymezil tři případy, u nichž mělo být naprosto zřejmé propojení organizovaného zločinu a vysokých úředníků státní správy ČR s vyslovením domněnky, že organizovaný zločin již do státní správy prorostl. Případy, kde se tak mělo stát, Kubice nazval Antropoid, Pokr, Loreta. Vymezil je následovně: ANTROPOID se týká objasňování vražd v ruskojazyčné zločinecké struktuře zvané Solncevskaja (srovnej zákrok U Holubů 1995), korupce ve státní správě v souvislosti s tzv. biopalivy, dalšími veřejnými zakázkami a událostmi okolo Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR. POKR se zabývá vyšetřováním vraždy podnikatele Františka Mrázka. V současné době je operativněpátrací činnost zaměřena na objasňování dalších 35 vražd či podezřelých úmrtí, a to od roku 1992 až do současnosti. Mimo jiné se prověřuje také vztah Františka Mrázka s vysoce postavenými úředníky státní správy a významnými lidmi politického života ČR. LORETA se zabývá objasňováním pokusu o podvod na společnost Čepro, s.p., v souvislosti s obchody s ropnými produkty. Ve veřejné i tajné Kubiceho zprávě marně hledáme byť i sebemenší důkazy o propojení organizovaného zločinu a vysokých státních úředníků, o rozkryté a rozbité síti organizovaného zločinu, informaci o zajištěné výši majetku zločineckých struktur a zasažení nejvyšších pater zločinecké organizace. Místo toho je veřejná část prošpikována závažnými politickými obviněními typu v poslední době došlo ze strany Policejního prezídia ČR, Ministerstva vnitra ČR a předsedy Vlády ČR k určitým omezením činnosti útvaru. K otázkám po smyslu a účelu těchto zpráv vede naprostý nedostatek důkazů nejen v obou Kubiceho zprávách, ale i v oficiální Zprávě o činnosti ÚOOZ za rok Byla zveřejněna na jaře 2007, je stále dostupná na internetových stránkách ministerstva vnitra a opakuje nepodložená tvrzení o průniku organizovaného zločinu do státní správy, což část občanů vede k tomu, že orgány státu ztotožňují s podsvětím. Dobrat se v tak závažných dopadech činnosti ÚOOZ pod Kubiceho vedením k věcným závěrům je možné za pomoci nezbytně komentované rekonstrukce časové následnosti, popisu a rozboru případů Antropoid, Pokr a Loreta, provedené na základě dostupné dokumentace a svědeckých výpovědí. Svědky však až na výjimky nelze jmenovat.

15 VERZE ÚOOZ O ZLOMOVÉM ROKU 2006 Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2006 označuje operace Antropoid, Pokr a Loreta za zlomové a bezprecedentní akce a rok 2006 doslova za zlomový rok v činnosti ÚOOZ se závažným obviněním státních orgánů ze zřejmé nevůle kauzy zvládnout. Zpráva nepodává důkazy, ve vznesených obviněních je jen pokračováním tajné Kubiceho zprávy a současně je obhajobou Kubiceho postupu: Rok 2006 je zlomovým rokem v činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Zásadním způsobem se projevil posun v oblasti organizovaného zločinu. Kromě pachatelů z kriminálního prostředí, které se v rámci své činnosti snažíme odhalit a postavit před justiční výkon spravedlnosti, se naši policisté pohybují mezi úředníky státní správy, politiky a podnikateli. Zároveň šetříme a stíháme osoby s nimi spolupracující a jim napomáhající. Společným znakem je propojení organizovaného zločinu a úředníků státní správy ČR. Na základě těchto informací konstatujeme, že organizovaný zločin nalezl mechanismy, jak ve svůj prospěch působit na státní správu, a že již do státní správy České republiky prorostl. V některých případech výrazným způsobem státní správu ovlivňuje a poškozuje. Toto významné bezpečnostní riziko se dotýká zejména bezpečnostní, ekonomické a politické stability státu. Zjevná nevůle ze strany státních orgánů úspěšně zvládnout kauzu tzv. biopaliv (Antropoid) a prověřit veškeré souvislosti, kontakty a propojení organizovaného zločinu s podnikateli, politiky a státními úředníky při vyšetřování vraždy Františka Mrázka vedla vedení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu k rozhodnutí, které nemělo v dějinách Policie ČR obdoby. V květnu 2006 požádal ředitel útvaru plk. Jan Kubice o možnost předstoupit před Výbor pro obranu a bezpečnost PČR a poslance o situaci a bezpečnostních rizicích informovat. Byl motivován obavou před kriminalizací policistů pracujících na kauzách odhalujících propojení organizovaného zločinu se státní správou ještě před úspěšným zakončením vyšetřování. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento bezprecedentní krok vedení útvaru neměl svoje opodstatnění. OPERACE ANTROPOID VE ZPRÁVĚ ÚOOZ ZA ROK 2006: Zlomovou, bezprecedentní akcí loňského roku bylo zadržení pachatelů - podnikatelů a státních úředníků - pro korupční jednání. Akce dostala název ANTROPOID a rozvířila hladinu veřejného mínění nebývalým způsobem. Šlo o pokračování případu s krycím názvem FAUST, kdy byli na Karlovarsku v roce 2004 zavražděni 2 ruští podnikatelé. V roce 2006 byli jejich vrazi odsouzeni k výjimečným trestům 23 a 18 let odnětí svobody. Za tento případ a příkladnou mezinárodní spolupráci byli 3 policisté ÚOOZ oceněni ministrem vnitra Ruské federace státním vyznamenáním. A právě kontakty pachatelů ruského organizovaného zločinu ve státní správě ČR byly v rámci případu ANTROPOID prověřovány. Pro korupční jednání bylo zadrženo a do vazby vzato 7 osob. Obvinění se týkalo úplatkářství při udělování státních licencí a uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv na výrobu tzv. biolihu, úplatkářství při získávání informací ohledně výběrových řízení vyhlašovaných Úřadem vlády ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, úplatkářství při pokusu o korupci policistů v souvislosti se získáním informací a případném ovlivnění prověřování v souvislosti s Pozemkovým fondem ČR a podnikem Lesy ČR. Vazební důvody již pominuly, vyšetřování probíhá na svobodě. OPERACE LORETA VE ZPRÁVĚ ÚOOZ ZA ROK 2006: Neméně významný byl dokumentovaný a vyšetřovaný případ přípravy podvodu na společnost Čepro pod krycím názvem LORETA. Pro podezření ze závažné hospodářské trestné činnosti byli zadrženi 4 muži, jednatelé firmy Loricus, a bývalé vedení firmy Čepro. Jsou obvinění, že uzavřeli úmyslně

16 nevýhodnou smlouvu o dodávkách pohonných látek s pokutou při neplnění 5 mil. USD měsíčně. Neplnění odběru se přitom přímo předpokládalo. Hlavním organizátorem by měl být uprchlý podnikatel, který měl za účasti jednatelů určit takový objem pohonných látek, aby byl systém Čepra zahlcen a firma smluvené množství nemohla odebírat. Za neplnění odběru by musela firma Čepro firmě Loricus platit penále 5 mil. USD měsíčně, a to po dobu tří let. Státu by tak vznikla předpokládaná škoda zhruba 4 mld. korun. Proti organizátorovi (Radovanu Krejčířovi, pozn. autora) je vedeno trestní stíhání jako proti uprchlému. OPERACE POKR VE ZPRÁVĚ ÚOOZ ZA ROK 2006: Další realizace násilné trestné činnosti v domácích zločineckých strukturách mají souvislost se znovu otevřenými případy. 25. ledna 2006 byl na pražské Lhotce zastřelen podnikatel František Mrázek. Po prvotních úkonech kriminalistů pražské správy případ převzal ÚOOZ. Ředitelem útvaru byla ustanovena pracovní skupina POKR, složená z policistů útvaru i Správy hl. města Prahy. Cílem bylo objasnit tuto vraždu. Po vyhodnocení všech dostupných informací a souvisejících trestních kauz se zastřeleným podnikatelem vytipovali kriminalisté 34 neobjasněných vražd a podezřelých úmrtí. Stanovili dvě vyšetřovací verze, verzi vyřizování účtů a ekonomicko-politickou verzi. Prověřují i obchodní aktivity Františka Mrázka, včetně jeho osobních kontaktů. Okruh kolem tohoto podnikatele byl velmi široký, zasahoval do sféry podnikatelské a sféry státní správy - do justice, policie a vysokých politických kruhů. V rámci 34 znovu otevřených případů se týmu podařilo tři z nich již objasnit - vraždu Václava Dvořáka, pokus vraždy Ivana Jonáka a zmizení Ing. Lamberta Krejčíře. Dramatičnost oficiální Zprávy ÚOOZ za rok 2006 spolu s označením operací Antropoid, Loreta a Pokr za významné bezpečnostní riziko přímo se dotýkající bezpečnostní, ekonomické a politické stability státu je dalším dostatečným důvodem pro zamyšlení nad příčinami vzniku a krachu těchto operací. Zájem na bezpečnostní, ekonomické a politické stabilitě státu, jeho mezinárodní pověsti a věrohodnosti nutně vede i k otázkám, kdo v roce 2006 představoval skutečnou hrozbu pro ústavou garantovaná práva občanů a tím i skutečnou hrozbu pro bezpečnostní, ekonomickou a politickou stabilitu státu. V českých a evropských dějinách totiž najdeme dostatek případů, kdy bylo největší hrozbou pro občanskou společnost zneužívání pravomocí mocenskými orgány státu, mezi které bezpochyby patří policejní a zpravodajské složky.

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů Generální inspekce bezpečnostních sborů 22-23 zrakem ostřížím HLAVNÍ ÚKOLY GIBS TRESTNÍ ŘÍZENÍ Vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje trestnou činnost příslušníků a zaměstnanců PČR, VS ČR a CS ČR prověřuje

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

4/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. července 2009, Vzorový organizační řád

4/2009 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. července 2009, Vzorový organizační řád Upozornění: Soubor byl zpracován s využitím databáze ASPI, a. s., a je určen výhradně k využití pro vlastní vnitřní potřebu uživatele. Jeho kopírování nebo jiné zpracovávání pro jiné účely je zakázáno.

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 70 9. funkční období 70 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 20. 3. 2012 Podstata zajišťovacích úkonů Omezení lidských práv Absolutní práva Minimální práva v trestním řízení Zásada přiměřenosti Zásada zdrženlivosti Zásada

Více

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází)

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází) Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Tomáš Pecina, nar. 21. 4. 1966 Slezská 1668/56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Zastoupen: JUDr. Petrem Kočím,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Datum vydání: 14. ledna 1998 PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Obsah: Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání informačního

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College Úvodem V posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu v ČR i na Slovensku Hodnocení pozitivní (i.e. Loužek, 1999) Hodnocení

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 410/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Dlouhodobá koncepce rozvoje Celní správy v oblasti trestního řízení. Andrej Babiš Alena Schillerová Milan Poulíček

Dlouhodobá koncepce rozvoje Celní správy v oblasti trestního řízení. Andrej Babiš Alena Schillerová Milan Poulíček Dlouhodobá koncepce rozvoje Celní správy v oblasti trestního řízení Andrej Babiš Alena Schillerová Milan Poulíček Obsah 2 Hlavní kompetence Celní správy Potírání daňových podvodů aktuální stav a dlouhodobá

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

Dům světla 6. listopad 2014

Dům světla 6. listopad 2014 Dům světla 6. listopad 2014 Mgr. Blanka Besserová Obsah vystoupení: I. Představení Kanceláře ombudsmana Ministerstva vnitra. II. Případ příslušníka Policie ČR nakaženého virem HIV. a) Předmět podání. b)

Více

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení)

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) m jr. R O S T I S L A V Š E N K S l u ž b a k r i m i n á l n í p o l i c i e a v y š e t ř o v á n í K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e J

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Potvrzeno: Úředníci dostali statisíce, pak chtěli odměny přílepkem utajit

Potvrzeno: Úředníci dostali statisíce, pak chtěli odměny přílepkem utajit Potvrzeno: Úředníci dostali statisíce, pak chtěli odměny přílepkem utajit 7.Nov. 2011 Pracovníci ministerstva vnitra České republiky chtěli skrýt rekordní jednorázové odměny, které v úřadě v tichosti dostali.

Více

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 1 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Krajské ředitelství policie Zlínského kraje J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín telefon - ústředna: 974 661 111 fax: 974 661 670 datová schránka: w6thp3w e-mail:

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 965 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více

A. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví

A. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví A. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví I. Žadatel: V případě právnických osob: Obchodní firma nebo název:... Právní statut žadatele:.....

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY. Profil pedpisu:

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY. Profil pedpisu: SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Profil pedpisu: Titul pedpisu: Zákon, kterým se mní zákon. 283/1991 Sb., o Policii eské republiky, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skuteností

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol Kontrola veřejné správy Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontroly: verifikace a kvalifikace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 205 9. funkční období 205 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 60 USNESENÍ výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 22. května 2008 k vládnímu návrhu zákona o Policii

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení!

Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení! Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou reakci a už padlo první trestní oznámení! Štětinův výrok v Evropském parlamentu, že EU je ve válce s Ruskem, vyvolal prudkou

Více

Symposium Poznej svého klienta 2015

Symposium Poznej svého klienta 2015 Symposium Poznej svého klienta 2015 Výzkum: Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Téma: Možnosti využití operativně pátrací činnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ústavní systém České republiky VY_32_INOVACE_10_04. Mgr. Jan Hrazdira

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ústavní systém České republiky VY_32_INOVACE_10_04. Mgr. Jan Hrazdira Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 308 Vládní návrh zákon ze dne...2003, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 211 USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e P o l i c i e České republiky. o t r e s t n é činnosti policistů. z a r o k P o l i c i e České republiky

Z p r á v a. I n s p e k c e P o l i c i e České republiky. o t r e s t n é činnosti policistů. z a r o k P o l i c i e České republiky MINISTERSTVO VNITRA I N S P E K C E P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail:imv01@mvcr.cz tel:974 839 718 fax:974 839 722 Z p r á v a o činnosti

Více