KRACH TEMNÉ POZADÍ KUBICEHO AFÉRY PAVEL BLAŽEK. Brno 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRACH TEMNÉ POZADÍ KUBICEHO AFÉRY PAVEL BLAŽEK. Brno 2009"

Transkript

1

2 DŮVĚRNÉ

3 KRACH TEMNÉ POZADÍ KUBICEHO AFÉRY PAVEL BLAŽEK Brno 2009

4 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršních systémech nebo jakkoliv elektronicky, fotograficky či jinak přenášena bez předchozího písemného souhlasu majitele práv a nakladatele knihy. Pavel Blažek, 2009 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2009 ISBN (tištěná kniha) ISBN (epub) ISBN (mobi)

5 Věnováno památce prvního předsedy Ústavního soudu České republiky JUDr. Zdeňka Keslera a československým členům Konfederace politických vězňů. aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božiemu odporní řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi, a zlá a křivá pověst o tejto zemi aby vyčištěna byla, a tak aby se obecné dobré dálo království a jazyku Českému. Nebo kdož ty hřiechy činie, jakož die sv. Pavel (Rom. 1,32), hodni jsú smrti, netoliko jenž je činie, ale i ti, jenž jim k tomu svolují Čtvrtý artikul Pražský podle znění z počátku července 1420

6 PODĚKOVÁNÍ Děkuji advokátům JUDr. Josefu Douchovi, JUDr. Vladimíru Řičicovi, JUDr. Petru Topinkovi, JUDr. Vladimíru Vaňkovi a vrchnímu komisaři kriminální policie ve výslužbě Mgr. Františku Trojanovi za konzultace a odbornou oponenturu. Děkuji šéfredaktorovi deníku Právo Ing. Zdeňku Porybnému za poskytnutou možnost prostudovat archiv deníku Právo a využít redakčního internetového přístupu ke shromáždění zveřejněných zpráv a dat v médiích. Děkuji předsedovi představenstva společnosti Bioferm, a.s., Jaromíru Janatovi a členovi představenstva společnosti Bioferm, a.s., Ing. Rostislavu Polákovi za souhlas, jenž mi umožnil seznámit se s dokumentací operace Antropoid - případ Biolíh, kterou archivují jejich právní zástupci. Děkuji paní Ludmile Schwarzové, Ing. Tomáši Kadlecovi a Ing. Františku Vybíralovi za významná osobní sdělení. Děkuji Ing. Jiřímu Paroubkovi za dílčí zproštění mlčenlivosti svého právního zástupce advokáta JUDr. Petra Topinky. Děkuji advokátům JUDr. Zdeňku Kloučkovi, JUDr. Heleně Rejholcové a JUDr. Tomáši Sokolovi za poskytnutí části dokumentace a souhlas s jejím zveřejněním. Děkuji obyvatelům Kolína, Mutěnic, Olomouce, Plzně, Příbrami, Vatína a Velkého Meziříčí za sdělené názory a informace o osobách, které byly obviněny v trestních věcech Antropoid - případ Biolíh a Loreta. Děkuji českým policejním a zpravodajským důstojníkům za sdělení osobních názorů na operace Antropoid, Pokr, Loreta, Vabank, Inferno. Jejich jména nelze sdělit. Navíc jsou obtížně ověřitelná, protože nevím, zda zmínění důstojníci vystupovali pod svými osobními nebo krycími jmény. Musím také poděkovat neznámým osobám, které mi v redakci deníku Právo zanechaly dokumentaci, jejíž původ a pravost jsem klopotně ověřoval. Čestně prohlašuji, že jsem listinné důkazy a informace získal při plnění pracovních úkolů redaktora deníku Právo či nezávislého publicisty v souladu s platnými zákony a řádem České advokátní komory. Čestně prohlašuji, že jsem dostál povinnosti nejednat zlovolně, nenabídl k vydání vědomě nepravdivé nebo z nesvědomitosti neověřené zprávy a k tématu jsem přistoupil jen a jen z hlediska veřejného zájmu.

7 PŘEDMLUVA Tato kniha není psána lehkonohým perem. Nemá za cíl čtenáře pobavit a rozptýlit. Možná bude dobré, jestliže se čtenář nejprve seznámí se závěrečnou částí nazvanou Veřejná žaloba. A pak si četbou ověří, zda jsem dospěl objektivně a právem ke vznesení požadavku na obnovení vyšetřování všech okolností a souvislostí spojených v roce 2006 případem tajné a veřejné zprávy ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho. Na úsudku čtenáře ponechávám i rozhodnutí, jestli jsem dospěl objektivně a právem ke vznesení požadavku na ustavení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby objasnila všechny okolnosti a souvislosti spojené s Kubiceho zprávami. Nepodložená tvrzení těchto zpráv o průniku organizovaného zločinu do státní správy a propojení organizovaného zločinu s některými politiky se totiž velmi záporně promítla do vnitropolitické situace. Poškodila prestiž České republiky v zahraničí. Podle obsahu těchto zpráv vysocí policejní důstojníci nepravdivými obviněními poškodili pověst České strany sociálně demokratické bezprostředně před parlamentními volbami v červnu A to zcela nepochybně, neboť v Kubiceho zprávách marně hledáme jména politiků jiných stran. A stejně tak marně v těchto zprávách hledáme věrohodné důkazy pro vznesená obvinění. Poslance by před naléhavost vyšetřování měla postavit také dějinná zkušenost. V novodobých českých dějinách totiž došlo k několika politickým zneužitím policie. Vždy se závažnými důsledky pro další vývoj naší země. První událost tohoto druhu se odehrála v době února 1948, kdy příslušníci tehdejších policejních složek (Sboru národní bezpečnosti, SNB) odhalili v sekretariátech nekomunistických stran sklady zbraní, které tam předtím příslušníci SNB tajně sami se svými agenturními spolupracovníky umístili. Aféra velmi ovlivnila domácí veřejné mínění v neprospěch zmíněných stran a posloužila k jejich podřízení záměrům Komunistické strany Československa. O dvacet let později sehrála závažnou roli provokace s nálezem zbraní USA na Sokolovsku. Šlo o samopaly Thompson s výrobním značením ze dvacátých let minulého století, které do skrýše umístili a pak našli opět příslušníci SNB. Nález posloužil těm, kdo usilovali o politický zvrat společenských procesů známých pod názvem Pražské jaro A to i za cenu okupace naší vlasti sovětskou armádou. Zmíněné samopaly Thompson byly po nástupu normalizace v roce 1969 dokonce vystaveny v Muzeu SNB v Praze 2 Na Karlově (nyní Muzeum Policie České republiky) jako důkaz piklů kontrarevolučních, protisocialistických a imperialistických sil. Byly zde dlouhodobě zneužívány ke lživé propagandě zaměřené hlavně na středoškolskou a učňovskou mládež, která zmíněné muzeum musela v rámci výuky každoročně navštěvovat pod dozorem svých učitelů. V obou zmíněných případech novináři neměli velké šance na okamžité rozkrytí a zveřejnění uvedených provokací, ve svých důsledcích závažně poznamenávajících vývoj Československa, životy mnoha občanů a jejich rodin. Současnost je snad jiná. Je možné, byť s rizikem, poukázat na hrozby, které vyplývají z Kubicem rozpoutané aféry, veřejně vyslovit důvodné a stále řádně nevyšetřené podezření ze zneužití policie k politickým cílům, k ovlivnění parlamentních voleb. Hrozba nového zneužití policie k politickým cílům vyplývá i ze Zprávy pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze pro analýzu trestních věcí, prezentovaných na jednání Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne , o které

8 média informovala dne (viz Přílohy). Tato skupina státních zástupců totiž ve svých závěrech nedospěla k důraznému iniciování právních bariér proti hrozbě možného opakování zneužití policie k politickým cílům. Zmíněná skupina státních zástupců zřejmě nevěnovala pozornost načasovaní Kubiceho vystoupení, jeho stykům a okolnostem, které vystoupení předcházely. Státní zástupci sice konstatovali, že Kubice šel za hranici práva zaměstnance kritizovat a za hranici, kdy nesmí dojít k narušení legitimních pracovních postupů a uvolnění nehotových dokumentů. Jenže takové konstatování nic neřeší z hlediska obrany ústavního pořádku, jasných právních záruk proti zneužívání policie k politickým cílům a proti porušování ústavou chráněných práv a svobod. Učiněná výtka je mimo jiné důvodem, proč jsem věnoval pozornost obětem Kubiceho zpráv a dopadům úniků informací z vyšetřování operace Antropoid - případ Biolíh a kauzy Loreta, v nichž se Kubice se svými podřízenými dopustil neobyčejně brutálního pošlapání ústavních práv a svobod, a dokonce i práv dítěte. Ze stejného důvodu jsem do knihy zařadil část dokumentů. Učinil jsem tak rovněž ve snaze co nejvíce napomoci samostatnému úsudku čtenáře. V knize je většina z nich krácena. Plné znění dokumentů je čtenářům zpřístupněno na internetové adrese V knize zveřejněné dokumenty byly digitálně zpracovány tak, aby bylo zachováno jejich původní znění. Byla z nich však vynechána data narození, adresy trvalého bydliště, případně i hlavičky advokátních kanceláří, soudů, státních zastupitelství, policejních orgánů a podobně. Redakční poznámka: Upozorňujeme, že při krácení, přepisu nebo přenosu dokumentů v oddílu Přílohy mohlo dojít k drobným změnám oproti originálům. Rovněž grafická podoba se může lišit vzhledem k menšímu formátu knihy. Přílohy a citace v textu nebyly redakčně upravovány a mohou obsahovat prohřešky proti pravopisu, větné skladbě apod.

9 ČASOVÁ NÁSLEDNOST A PŘÍČINNÁ SOUVISLOST Shromážděná dokumentace, soubory článků zveřejněných v denících, v časopisech, v elektronických médiích, přepisy rozhlasových a televizních zpráv a relací o událostech spojených s Kubiceho zprávami a s trestními věcmi obsaženými v tajné Kubiceho zprávě představují celek o rozsahu okolo osmi tisíc listinných stran. Jde o celek na hranici přehlednosti, který snad právě proto láká k různým způsobům uchopení tématu, různým způsobům rozborů a výkladů. Ve snaze vyvarovat se těchto pokušení jsem se z možné škály nabízejících se metodických přístupů rozhodl pro vylíčení událostí v časové následnosti. Časová následnost událostí může, ale také nemusí být současně i příčinnou souvislostí. Od časové následnosti nelze proto očekávat, že příčinné souvislosti automaticky vyjeví. Snad s výjimkou lidských vědomých volních aktů učiněných v konkrétním čase a časovém sledu. V životě nás naše rozhodnutí a činy totiž dostávají do přímého dotyku s příčinnými souvislostmi. To pak napomáhá odhalit pravé a často vědomě ukrývané skutečné motivy učiněných rozhodnutí a následných postupů. Platí to zvláště pro rozhodnutí vysokých funkcionářů státních orgánů, a tedy i policejních orgánů, která jsou adresována veřejnosti buď oficiálním způsobem, nebo skrytou formou řízených úniků informací, sdělení nejmenovaných policejních zdrojů spřízněným osobám v médiích a podobně. Sledování časové následnosti a pozornost k obsahu předávaných oficiálních informací či úniků informací dává objektivní šanci odhalit hlavní příčinné souvislosti, motivy a cíle všech, kdo se na předávaných informacích, kamuflážích a podobně podíleli, interpretovali je ve svém osobním a skupinovém zájmu. Tak, aby vytvářeli ve vědomí veřejnosti nálady výhodné pro ty vlivové skupiny, jejichž prospěchu vyvolané aféry a jejich aktéři sloužili a slouží. Seřazení událostí a dat do prosté časové osy vytváří rozsáhlý soubor, který brání jasné orientaci. Jednotlivé události a data totiž mají odlišný význam a odlišnou vypovídací a informační hodnotu. Je důležité umět vystihnout data významná pro aféru a její cíle, poodhalit ve prospěch koho a za čí pomoci byla aféra rozpoutána a řízena. V případě publicity v médiích a veřejných vystoupení politiků, policistů či jiných osob úkol není složitý. Stačí v archivovaných zdrojích vyhledat, kdo informaci zveřejnil či vyslovil jako první, na jaké zdroje se odvolal, jakým směrem zprávu zaměřil, jaký dal prostor obviněné nebo skandalizované straně, jak se postavil k presumpci neviny. Události spojené s Kubiceho aférou se začaly odehrávat v roce 2005 a byly sledovány až do dubna Jejich rozbor a popis si v některých částech vynutil dílčí zopakování odposlechů, citací z médií a podobně. Tato opakování jsem v nezbytné míře učinil i s ohledem na pohodlí čtenáře. Proto jsem nepoužil ani poznámek pod čarou či vysvětlivek a ponechal vše v plynulém textu.

10 ČÁST PRVNÍ: PODEZŘENÍ Probíhající volební kampaň do Poslanecké sněmovny ovlivnily na jaře 2006 dvě medializované akce Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dále jen ÚOOZ). Ve čtvrtek 9. března to bylo zveřejnění operace Antropoid (lat. lidoop) založené na údajné úplatkářské kauze Biolíh, v níž mezi sedmi obviněnými byli čtyři členové sociální demokracie. Na konci března mluvčí ÚOOZ Blanka Kosinová operaci Antropoid propojila s operací Pokr, která měla objasnit lednovou vraždu podnikatele Františka Mrázka (zastřelen ), označovaného médii za mafiánského kmotra kmotrů českého podsvětí. Čtyři dny před volbami, v pondělí 29. května, kauza Biolíh figurovala v tzv. tajné zprávě ředitele ÚOOZ Jana Kubiceho jako hlavní důkaz, že organizovaný zločin pronikl do státní správy. Tuto konstrukci v tajné zprávě doplnila zmíněná operace Pokr a nově operace Loreta, v níž se měl organizovaný zločin údajně pokusit vytunelovat ze státního podniku České produktovody a ropovody (dále jen Čepro) pět miliard korun. Vedoucí odboru V4 ÚOOZ zločineckých struktur mjr. Mgr. Hynek Vlas a vedoucí pracovní skupiny Pokr odboru V4 ÚOOZ kpt. Bc. Jaroslav Hruška do tajné zprávy k uvedeným operacím ještě přiřadili pasáže z části tzv. Mrázkova archivu. Tento archiv zajistili příslušníci ÚOOZ v polovině května 2006 v bývalém Mrázkově firemním sídle v Durychově ulici v Praze 4 v kanceláři Mrázkova společníka Tomáše Pitra. V Kubiceho tajné zprávě se objevují desítky jmen uváděných do souvislostí s organizovaným zločinem. Ať už jako možné oběti, nebo osoby podezřelé ze spolupráce s organizovaným zločinem. V naprosté většině jsou těmito podezřelými členové sociální demokracie. V průběhu třiceti měsíců od zatýkání v rámci operace Antropoid v březnu 2006 a za třináct měsíců po zveřejnění tajné Kubiceho zprávy se stalo, že v kauze Biolíh státní zastupitelství zrušilo veškerá obvinění a trestní stíhání údajné korupce pravomocně zastavilo s odůvodněním, že nešlo o trestný čin. Pravomocně bylo v roce 2009 zastaveno i stíhání obviněných v operaci Loreta. Policisté ÚOOZ nebyli úspěšní ani v operaci Pokr, která měla objasnit vraždu Mrázka. V rámci této operace obnovili šetření pětatřiceti neobjasněných vražd a záhadných zmizení, na což nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká následně reagovala tak, že přikázala případy znovu otevřít. Ale ani to nevedlo k objasnění Mrázkovy vraždy. Ani k objasnění zmíněných pětatřiceti vražd, pokusů o vraždy a zmizení. Policisté ÚOOZ nijak nepokročili ani v kauze záhadného zmizení a údajné smrti českotěšínského podnikatele Lamberta Krejčíře, otce uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře, případu, který se stal v říjnu I když v listopadu 2006 po teatrální zatýkací akci obvinili z únosu a smrti Lamberta Krejčíře příbramského podnikatele Jaroslava Starku, jeho spolupracovníka Vlastimila Spěváka, slovenského podnikatele libanonského původu Tareka Assafa Becharu a dalších pět osob. Krach operace Antropoid, krach operace Loreta a nezdar operace Pokr nutně nastolují otázky, proč se tak stalo. Proč selhal elitní policejní útvar vybavený mimořádnými prostředky k boji s organizovaným zločinem. Nezdar uvedených operací a neprokázanost vznesených obvinění o

11 průniku organizovaného zločinu do státní správy za účasti členů sociální demokracie nastoluje otázky, jestli skupiny uvnitř ÚOOZ nezneužily svých pravomocí ve prospěch některých politických a hospodářských skupin k prosazování soukromých cílů i za cenu ovlivnění regulérnosti volební soutěže a hospodářské soutěže. V daných souvislostech bude namístě otázka, jestli se ÚOOZ za účinného přispění některých státních zástupců a vazebních soudců neprojevil v operacích Antropoid, Pokr a Loreta jako instituce ohrožující osobní svobody každého z nás. Podezření, že operace Antropoid a Loreta jsou vykonstruované, a nezdar operace Pokr vyvolávají další podezření. Tentokrát z účelového propojení některých funkcionářů ÚOOZ s vybranými politickými skupinami a práce ÚOOZ pro tyto skupiny. Před tyto otázky nás staví Stanovisko menšiny sněmovního Výboru pro obranu a bezpečnost ze dne 29. května 2006 podepsané poslanci Občanské demokratické strany Janem Vidímem, Jiřím Bílým, Tomášem Kladívkem, Janem Klasem, poslanci Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové Pavlem Severou, Janem Škopíkem a poslancem Unie svobody - Demokratické unie Tomášem Vrbíkem. Aniž jmenovaní poslanci vyčkali na výsledky vyšetřování, konstatovali po zhruba necelých dvou hodinách času vyhrazených na prostudování zprávy a po pěti hodinách jednání Výboru ve Stanovisku, že z předložené Kubiceho zprávy vyplývají přesvědčivé poznatky o propojení organizovaného zločinu, nájemných vražd, korupce vysoce postavených policistů, vysokých státních úředníků, některých představitelů ČSSD a domáhali se personálních změn ve vedení Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (protikorupční policie), Útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality (finanční policie) a Inspekce ministra vnitra. Myslím, že v úvodu shora položených okruhů otázek bude na místě nejprve stručně popsat vznik ÚOOZ, jeho úkoly a pravomoci.

12 VZNIK ÚOOZ A JEHO PRAVOMOCI V lednu 1993 vznikla Ústředna Kriminální policie, jejíž součástí se stal Útvar organizovaného zločinu a zpravodajství. Útvar vedl kriminální rada Josef Doucha, který současně zastával funkci náměstka ředitele Ústředny kriminální policie (jejím ředitelem byl Jan Vaculík, dříve manažer popové kapely Schovanky). Hlavním Douchovým úkolem bylo vytvořit útvar s celostátní působností, který by operativní a zpravodajskou činností čelil organizovanému zločinu. V průběhu této práce se ukázalo, že české právo není vybaveno zákonnými nástroji umožňujícími efektivní boj proti organizovanému zločinu. Proto byla při Ministerstvu spravedlnosti vytvořena v roce 1994 pracovní skupina s úkolem připravit návrh novely trestního zákona, trestního řádu a zákona o policii, která by tyto zákonné nástroje obsahovala. Novely byly Poslaneckou sněmovnou přijaty a od poloviny roku 1995 nabyly právní účinnosti. Tím policie získala instituty policejního agenta, sledované zásilky, předstíraného převodu věci a podobně. Souběžně s touto legislativní činností vedení Policejního prezídia zrušilo Ústřednu kriminální policie. V rámci této změny proběhla reorganizace Útvaru organizovaného zločinu a zpravodajství, kterou do listopadu 1994 organizoval Doucha. Po dokončení reorganizace v lednu 1995 vznikl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky (ÚOOZ). Do funkce ředitele útvaru byl ustanoven Jan Kubice (původně absolvent stavební průmyslovky). Doucha přešel do funkce ředitele Krajského úřadu vyšetřování Středočeského kraje. Po konfliktech s tehdejším ministrem vnitra Janem Rumlem a jeho náměstkem Martinem Fendrychem koncem října 1996 Doucha odešel na vlastní žádost z policejní služby a nastoupil dráhu advokáta. Novely trestního zákona, trestního řádu a zákona o policii daly do rukou ředitele ÚOOZ Kubiceho a jeho podřízených významné pravomoci. Útvar se v současné době zabývá jak vyšetřováním, tak operativní činností. To znamená, že běžně používá operativně pátrací prostředky, jakými jsou například krycí doklady, konspirativní prostředky, zabezpečovací technika, využití informátorů, zvláštní finanční prostředky. ÚOOZ je adresátem informací získaných civilními i vojenskými zpravodajskými službami a také informace těmto službám poskytuje. Významná je rovněž součinnost ÚOOZ se spojeneckými a spřátelenými zahraničními službami pověřenými bojem s organizovaným zločinem. Například s Federálním úřadem vyšetřování USA (FBI), německým Bundeskriminalamtem (Spolkovým kriminálním úřadem, BKA).

13 ÚOOZ SE OD KLASICKÉ KRIMINÁLKY LIŠÍ Organizovaný zločin páchá trestnou činnost soustavně, dlouhodobě a dosahuje vysokých zisků. Je vysoce organizován, pracuje konspirativně se striktním oddělením řídících struktur od nižších pater vykonavatelů vydaných pokynů. Proto nejde o pouhé zdokumentování jednotlivých trestných činů a usvědčení jednotlivých pachatelů jako při práci v klasické kriminální policii. Úkolem ÚOOZ je rozkrýt celou zločineckou síť a jejím rozbitím zamezovat soustavnému páchání trestné činnosti. V tomto boji má ÚOOZ sledovat dva základní cíle. Připravovat zločinecké struktury o majetek získaný trestnou činností a zasahovat nejvyšší patra zločinecké organizace. Jedině tak lze s organizovaným zločinem úspěšně bojovat, protože policií vyřazení členové nižších pater zločineckých organizací jsou snadno a rychle nahraditelní. ÚOOZ musí k dosahování uvedených cílů používat operativně pátrací prostředky k získávání informací z prostředí co nejbližšího řídícím složkám zločinecké organizace. K tomu jsou využíváni například policejní agenti Útvaru speciálních činností (USČ). S pomocí Útvaru zvláštních činností ÚOOZ sleduje osoby a věci, provádí odposlechy telekomunikačního provozu, tedy telefonních hovorů, sleduje SMS zprávy, faxy, maily. Dále provádí prostorové odposlechy, pořizuje audio, video a fotodokumentaci. Využívá informátorů ÚOOZ nebo jiných útvarů a informátorů z prostředí co možná nejbližšího řídícím strukturám zločineckých organizací. Tato činnost se děje v terénu, probíhá soustavně a po celém území republiky. Nezbytná je pružná výměna informací kriminálního charakteru s jinými policejními útvary a s partnerskými zahraničními policejními útvary. Zmíněné pravomoci a postupy jsou pro plnění úkolů v boji proti organizovanému zločinu nezbytné. Nesou však v sobě velké nebezpečí zneužitelnosti. Lákají totiž různé hospodářské a politické vlivové skupiny k tomu, aby pro své zájmy získaly uvnitř ÚOOZ spolupracující policisty a s jejich pomocí dosahovaly soukromých ekonomických a politických cílů. Míra eliminace zneužívání institutů sloužících k ochraně společnosti před organizovanou a jinou vysoce závažnou trestnou činností je přímo závislá na vybudování a propracovanosti efektivních kontrolních mechanismů. Tak sledování telekomunikačního provozu se může provádět, jen když to nařídí soudce. Ke sledování osob a pořizování audio, video a fotodokumentace na místech dostupných veřejnosti postačuje povolení státního zástupce. Ale ani to nevylučuje riziko zneužitelnosti mimořádných pravomocí ÚOOZ. Zásadní kontrolní role zde nutně připadá policejním funkcionářům na všech stupních ÚOOZ. Kontrolovat činnost policejních operativců je totiž velmi náročné i pro ně. Nezbytnou podmínkou schopnosti kontrolovat činnost podřízených je vysoká odborná erudice těchto policejních funkcionářů. Znamená to vědět, kde a s kým jejich podřízení operují, být informován o plánovaných postupech při operativní činnosti a jejich výsledcích, být informován o tom, jaké operativní prostředky jsou v tom kterém případě nasazeny a jak jsou efektivní, jak jsou využívány finanční fondy pro informátory. Znamená to také včas reagovat na sebemenší signály, naznačující, že by podřízený nebo kterýkoliv jiný policista mohl pracovat pro zločineckou organizaci či politické nebo ekonomické skupiny sledující vlastní politické a ekonomické cíle. Kontrolní činnost nadřízených není pouze opatřením bránícím zneužívání policejních činností pro jiné než zákonem stanovené účely. Je současně i ochranou policistů před riziky, které přináší práce v nejtvrdším kriminálním prostředí. Popsané základní úkoly vedou k otázce, nakolik jim dostál ředitel ÚOOZ Kubice ve dvou zprávách předložených poslancům v pondělí Neutajená zpráva byla předána novinářům v den jednání zmíněného výboru pod názvem Veřejná část zprávy Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Utajená zpráva označená stupněm důvěrné pod názvem

14 Informace Výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu České republiky o prorůstání organizovaného zločinu a jeho propojení s některými politiky byla ještě v průběhu zasedání sněmovního výboru zveřejněna na internetových stránkách Českého rozhlasu. Ve veřejné zprávě Kubice vymezil tři případy, u nichž mělo být naprosto zřejmé propojení organizovaného zločinu a vysokých úředníků státní správy ČR s vyslovením domněnky, že organizovaný zločin již do státní správy prorostl. Případy, kde se tak mělo stát, Kubice nazval Antropoid, Pokr, Loreta. Vymezil je následovně: ANTROPOID se týká objasňování vražd v ruskojazyčné zločinecké struktuře zvané Solncevskaja (srovnej zákrok U Holubů 1995), korupce ve státní správě v souvislosti s tzv. biopalivy, dalšími veřejnými zakázkami a událostmi okolo Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR. POKR se zabývá vyšetřováním vraždy podnikatele Františka Mrázka. V současné době je operativněpátrací činnost zaměřena na objasňování dalších 35 vražd či podezřelých úmrtí, a to od roku 1992 až do současnosti. Mimo jiné se prověřuje také vztah Františka Mrázka s vysoce postavenými úředníky státní správy a významnými lidmi politického života ČR. LORETA se zabývá objasňováním pokusu o podvod na společnost Čepro, s.p., v souvislosti s obchody s ropnými produkty. Ve veřejné i tajné Kubiceho zprávě marně hledáme byť i sebemenší důkazy o propojení organizovaného zločinu a vysokých státních úředníků, o rozkryté a rozbité síti organizovaného zločinu, informaci o zajištěné výši majetku zločineckých struktur a zasažení nejvyšších pater zločinecké organizace. Místo toho je veřejná část prošpikována závažnými politickými obviněními typu v poslední době došlo ze strany Policejního prezídia ČR, Ministerstva vnitra ČR a předsedy Vlády ČR k určitým omezením činnosti útvaru. K otázkám po smyslu a účelu těchto zpráv vede naprostý nedostatek důkazů nejen v obou Kubiceho zprávách, ale i v oficiální Zprávě o činnosti ÚOOZ za rok Byla zveřejněna na jaře 2007, je stále dostupná na internetových stránkách ministerstva vnitra a opakuje nepodložená tvrzení o průniku organizovaného zločinu do státní správy, což část občanů vede k tomu, že orgány státu ztotožňují s podsvětím. Dobrat se v tak závažných dopadech činnosti ÚOOZ pod Kubiceho vedením k věcným závěrům je možné za pomoci nezbytně komentované rekonstrukce časové následnosti, popisu a rozboru případů Antropoid, Pokr a Loreta, provedené na základě dostupné dokumentace a svědeckých výpovědí. Svědky však až na výjimky nelze jmenovat.

15 VERZE ÚOOZ O ZLOMOVÉM ROKU 2006 Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2006 označuje operace Antropoid, Pokr a Loreta za zlomové a bezprecedentní akce a rok 2006 doslova za zlomový rok v činnosti ÚOOZ se závažným obviněním státních orgánů ze zřejmé nevůle kauzy zvládnout. Zpráva nepodává důkazy, ve vznesených obviněních je jen pokračováním tajné Kubiceho zprávy a současně je obhajobou Kubiceho postupu: Rok 2006 je zlomovým rokem v činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Zásadním způsobem se projevil posun v oblasti organizovaného zločinu. Kromě pachatelů z kriminálního prostředí, které se v rámci své činnosti snažíme odhalit a postavit před justiční výkon spravedlnosti, se naši policisté pohybují mezi úředníky státní správy, politiky a podnikateli. Zároveň šetříme a stíháme osoby s nimi spolupracující a jim napomáhající. Společným znakem je propojení organizovaného zločinu a úředníků státní správy ČR. Na základě těchto informací konstatujeme, že organizovaný zločin nalezl mechanismy, jak ve svůj prospěch působit na státní správu, a že již do státní správy České republiky prorostl. V některých případech výrazným způsobem státní správu ovlivňuje a poškozuje. Toto významné bezpečnostní riziko se dotýká zejména bezpečnostní, ekonomické a politické stability státu. Zjevná nevůle ze strany státních orgánů úspěšně zvládnout kauzu tzv. biopaliv (Antropoid) a prověřit veškeré souvislosti, kontakty a propojení organizovaného zločinu s podnikateli, politiky a státními úředníky při vyšetřování vraždy Františka Mrázka vedla vedení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu k rozhodnutí, které nemělo v dějinách Policie ČR obdoby. V květnu 2006 požádal ředitel útvaru plk. Jan Kubice o možnost předstoupit před Výbor pro obranu a bezpečnost PČR a poslance o situaci a bezpečnostních rizicích informovat. Byl motivován obavou před kriminalizací policistů pracujících na kauzách odhalujících propojení organizovaného zločinu se státní správou ještě před úspěšným zakončením vyšetřování. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento bezprecedentní krok vedení útvaru neměl svoje opodstatnění. OPERACE ANTROPOID VE ZPRÁVĚ ÚOOZ ZA ROK 2006: Zlomovou, bezprecedentní akcí loňského roku bylo zadržení pachatelů - podnikatelů a státních úředníků - pro korupční jednání. Akce dostala název ANTROPOID a rozvířila hladinu veřejného mínění nebývalým způsobem. Šlo o pokračování případu s krycím názvem FAUST, kdy byli na Karlovarsku v roce 2004 zavražděni 2 ruští podnikatelé. V roce 2006 byli jejich vrazi odsouzeni k výjimečným trestům 23 a 18 let odnětí svobody. Za tento případ a příkladnou mezinárodní spolupráci byli 3 policisté ÚOOZ oceněni ministrem vnitra Ruské federace státním vyznamenáním. A právě kontakty pachatelů ruského organizovaného zločinu ve státní správě ČR byly v rámci případu ANTROPOID prověřovány. Pro korupční jednání bylo zadrženo a do vazby vzato 7 osob. Obvinění se týkalo úplatkářství při udělování státních licencí a uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv na výrobu tzv. biolihu, úplatkářství při získávání informací ohledně výběrových řízení vyhlašovaných Úřadem vlády ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, úplatkářství při pokusu o korupci policistů v souvislosti se získáním informací a případném ovlivnění prověřování v souvislosti s Pozemkovým fondem ČR a podnikem Lesy ČR. Vazební důvody již pominuly, vyšetřování probíhá na svobodě. OPERACE LORETA VE ZPRÁVĚ ÚOOZ ZA ROK 2006: Neméně významný byl dokumentovaný a vyšetřovaný případ přípravy podvodu na společnost Čepro pod krycím názvem LORETA. Pro podezření ze závažné hospodářské trestné činnosti byli zadrženi 4 muži, jednatelé firmy Loricus, a bývalé vedení firmy Čepro. Jsou obvinění, že uzavřeli úmyslně

16 nevýhodnou smlouvu o dodávkách pohonných látek s pokutou při neplnění 5 mil. USD měsíčně. Neplnění odběru se přitom přímo předpokládalo. Hlavním organizátorem by měl být uprchlý podnikatel, který měl za účasti jednatelů určit takový objem pohonných látek, aby byl systém Čepra zahlcen a firma smluvené množství nemohla odebírat. Za neplnění odběru by musela firma Čepro firmě Loricus platit penále 5 mil. USD měsíčně, a to po dobu tří let. Státu by tak vznikla předpokládaná škoda zhruba 4 mld. korun. Proti organizátorovi (Radovanu Krejčířovi, pozn. autora) je vedeno trestní stíhání jako proti uprchlému. OPERACE POKR VE ZPRÁVĚ ÚOOZ ZA ROK 2006: Další realizace násilné trestné činnosti v domácích zločineckých strukturách mají souvislost se znovu otevřenými případy. 25. ledna 2006 byl na pražské Lhotce zastřelen podnikatel František Mrázek. Po prvotních úkonech kriminalistů pražské správy případ převzal ÚOOZ. Ředitelem útvaru byla ustanovena pracovní skupina POKR, složená z policistů útvaru i Správy hl. města Prahy. Cílem bylo objasnit tuto vraždu. Po vyhodnocení všech dostupných informací a souvisejících trestních kauz se zastřeleným podnikatelem vytipovali kriminalisté 34 neobjasněných vražd a podezřelých úmrtí. Stanovili dvě vyšetřovací verze, verzi vyřizování účtů a ekonomicko-politickou verzi. Prověřují i obchodní aktivity Františka Mrázka, včetně jeho osobních kontaktů. Okruh kolem tohoto podnikatele byl velmi široký, zasahoval do sféry podnikatelské a sféry státní správy - do justice, policie a vysokých politických kruhů. V rámci 34 znovu otevřených případů se týmu podařilo tři z nich již objasnit - vraždu Václava Dvořáka, pokus vraždy Ivana Jonáka a zmizení Ing. Lamberta Krejčíře. Dramatičnost oficiální Zprávy ÚOOZ za rok 2006 spolu s označením operací Antropoid, Loreta a Pokr za významné bezpečnostní riziko přímo se dotýkající bezpečnostní, ekonomické a politické stability státu je dalším dostatečným důvodem pro zamyšlení nad příčinami vzniku a krachu těchto operací. Zájem na bezpečnostní, ekonomické a politické stabilitě státu, jeho mezinárodní pověsti a věrohodnosti nutně vede i k otázkám, kdo v roce 2006 představoval skutečnou hrozbu pro ústavou garantovaná práva občanů a tím i skutečnou hrozbu pro bezpečnostní, ekonomickou a politickou stabilitu státu. V českých a evropských dějinách totiž najdeme dostatek případů, kdy bylo největší hrozbou pro občanskou společnost zneužívání pravomocí mocenskými orgány státu, mezi které bezpochyby patří policejní a zpravodajské složky.

zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků 2001

zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků 2001 zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků červenec 2001 e-mail:kan@ms.pragonet.cz webové stránky: http://www.kan.cz finanční příspěvky složenkou (typu A) na konto vedené u IPB

Více

K R I M I N A L I T A B Í L Ý C H L Í M E Č K Ů

K R I M I N A L I T A B Í L Ý C H L Í M E Č K Ů Mgr. Miloslav Mastný doktorand Policejní akademie ČR v Praze K R I M I N A L I T A B Í L Ý C H L Í M E Č K Ů Anotace Doktorandská zkouška z předmětu forenzní psychologie mne vedla k zamyšlení nad problematikou,

Více

Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu. Petr Uhl. V Praze 2. května 2010

Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu. Petr Uhl. V Praze 2. května 2010 1 Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu Petr Uhl V Praze 2. května 2010 Obsah: 1. Úvod 1 2. Základní listinné důkazy případu 2 3. Do zahájení trestního stíhání Jiřího Čunka Romové a sociální

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Public relations pro Státní bezpečnost

Public relations pro Státní bezpečnost ČLÁNKY A STUDIE 191 Public relations pro Státní bezpečnost Bezpečnostní propaganda v letech 1968 1971 Petr Cajthaml Komunistické ministerstvo vnitra a jím řízená Státní bezpečnost byly represivním aparátem,

Více

VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY PROGRES

VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY PROGRES VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY PROGRES 1. Zřízení stálého společného pracoviště PČR a Finanční správy CÍL: zbudování společného pracoviště správců daně a policie k potírání závažných a komplikovaných kauz daňových

Více

Demontáž a očista bezpečnostních struktur

Demontáž a očista bezpečnostních struktur Demontáž a očista bezpečnostních struktur Počátek roku 1990 z pohledu federálního ministerstva vnitra PAVEL ŽÁČEK V prvních měsících roku 1990 se ve vedení federálního ministerstva vnitra střetlo několik

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Úplatkářství trestněprávní a trestněprocesní hlediska Adéla Kubištová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

1. Celospolečenská atmosféra

1. Celospolečenská atmosféra Zpráva o korupci v ČR za rok 2013 Zuzana Pochmanová 2014 Cílem této zprávy je poskytnout ucelený přehled o postupech politické reprezentace, příslušných státních úřadů, soudů i občanské společnosti v boji

Více

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 4 Obsah a cíle předkládaného materiálu... 4 Co je korupce... 5 Korupce a její postih v českém trestním právu...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

Nevládní protikorupční organizace. Růžový panter. Studie

Nevládní protikorupční organizace. Růžový panter. Studie Nevládní protikorupční organizace Růžový panter Studie Současná právní úprava Zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a hlavní rizika z ní vyplývající pro Českou

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Korupce jako deviantní a patologické chování

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Korupce jako deviantní a patologické chování UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Korupce jako deviantní a patologické chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš Sekot,

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859

CPT/Inf (2014) 4. Vyjádření vlády České republiky bylo schváleno usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 859 CPT/Inf (2014) 4 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zaslal vládě České republiky po návštěvě České

Více

2 /2007. informační bulletin. Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů

2 /2007. informační bulletin. Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů informační bulletin 2 /2007 Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů je poměrně krátká, neboť se začala psát teprve v roce 2000 v souvislosti

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu Richard Vala 2008 Prohlašuji,

Více

Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky.

Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky. Tato kniha kritizuje pouze ty, kteří svou neprofesionalitou kazí dobré jméno Policie České republiky. Na tomto místě chci ocenit práci všech policistů, kteří své zaměstnání vykonávají poctivě a kvalifikovaně

Více

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2013 Obsah

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2013 Obsah Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2013 Obsah 1. Náplň a rozsah zpravodajské činnosti... 2 2. Zpravodajská činnost a zpravodajské poznatky... 3 2.1. Ochrana významných ekonomických zájmů...

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26.

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. února 2013 ZPRÁVY 170 Při příležitosti 5. výročí vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR)

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání

Více

Bakalářská práce Veřejný ochránce práv

Bakalářská práce Veřejný ochránce práv Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv Lumír Zajíček 238330 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92 Č.14 Na rozdíl od totalitního systému, který byl založen na okamžitém účelu a nikdy nebyl vázán na právní zásady, tím méně pak zásady ústavní, demokratický stát vychází ze zcela odlišných hodnot a kritérií.

Více

25.5.2015 Obvodní soud pro Prahu 1 19/02768/So/km Ovocný trh 14 112 94 Praha 1

25.5.2015 Obvodní soud pro Prahu 1 19/02768/So/km Ovocný trh 14 112 94 Praha 1 25.5.2015 Obvodní soud pro Prahu 1 19/02768/So/km Ovocný trh 14 112 94 Praha 1 ke sp.zn. 3 T 35/2014 Obžalovaný: Generálporučík Ing. Ondrej Páleník, MBA, nar. 21.2.1965 trvale bytem Luční 34, Prostějov

Více