Školní vzdělávací program Kosmetička

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Kosmetička"

Transkript

1 Číslo dokumentu : A / Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní vzdělávací program Kosmetička Platný od

2 2

3 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 3. Charakteristika vzdělávacího programu 7 4. Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnovy Český jazyk a literatura Občanská nauka Dějepis Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Matematika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Fyzika Chemie Biologie a ekologie Seminář z matematiky Ekonomika Písemná a elektronická komunikace Kosmetika Zdravověda Aplikovaná psychologie Výtvarná a estetická příprava Odborný výcvik Školní projekty Personální a materiální zajištění výuky Spolupráce se sociálními partnery 251 3

4 1. Identifikační údaje název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje třetím ročníkem název školy Střední škola obchodu a služeb Jihlava REDIZO IČ adresa školy Karoliny Světlé 2, Jihlava ředitel Mgr. František Číhal telefon www fax zřizovatel Kraj Vysočina adresa zřizovatele Žižkova 57, Jihlava 4

5 2. Profil absolventa název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje prvním ročníkem UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Absolvent je během přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti. Uvědomuje si, že postupem vědecko technického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je. Uplatnění absolventa je možné v soukromých zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby, prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně- hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky. Dále je možné ucházet se o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. ZPŮSOB UKONČENÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ, STUPEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ Absolvent dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky získává maturitní vysvědčení. Úspěšný absolvent má tyto předpoklady: Dodržuje pravidla BOZP,PO a hygienické předpisy oboru, připraví pracoviště, volí a připravuje potřebné nástroje a pomůcky, chemikálie a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů Poskytuje poradenskou službu z hlediska ošetření pleti Používá veškeré technologické postupy pro chemické úkony a rozumí podstatám které u těchto procesů probíhají (úprava řas a obočí, celkové kosmetické ošetření pleti, kosmetické masáže, ošetření nehtů na rukou a nohou, péče o ruce a nohy, úprava pleti líčením, aplikace pleťových masek ) Využívá nových technologií při výkonu povolání Posuzuje přímé a nepřímé vlivy své činnosti na životní prostředí, hodnotí je a zaujímá k nim odpovědná stanoviska Účastní se aktivit celoživotního vzdělávání Klíčové kompetence Efektivně se učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a stanovuje reálné cíle Samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy Vyjadřuje se v písemné i ústní formě, v různých učebních, životních i pracovních situacích Stanoví si přiměřené cíle, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a utváří vhodné mezilidské vztahy 5

6 Uznává hodnoty podstatné pro život v demokratické společnosti a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury Využívá svých osobních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce a celoživotním vzdělávání Využívá matematických dovedností v různých životních situacích Pracuje s osobním PC a jeho základním aplikačním vybavením, s dalšími prostředky ICT a efektivně pracuje s informacemi Odborné kompetence Volí a používá technologické postupy kosmetických úkonů Vybírá technologické postupy v souladu s pracovní aktivitou Zvládá zásady asertivního chování ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům, provádí poradenskou službu zákazníkům Používá základní obchodní a podnikatelské znalosti a dovednosti Dbá na dodržování zásad BOZP, poskytne první pomoc při úrazu Dbá na dodržování standardů systému jakosti ve všech činnostech Ve své profesi se chová efektivně, ekonomicky a ekologicky 6

7 3. Charakteristika vzdělávacího programu název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje třetím ročníkem KONCEPCE ŠKOLY Vzdělání a výchova jsou zaměřené tak, aby se žáci uplatnili v náročném oboru služeb a byli připraveni pro další profesní růst i celoživotní vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je propojení prvního ročníku oboru kosmetička a kadeřník v odborném výcviku, v odborných předmětech i v předmětech teoretických. Toto propojení umožní studentům v průběhu prvního ročníku přestup do oboru kadeřník bez rozdílových zkoušek. Dále mohou žáci, kteří ukončili obor kosmetička, přestoupit do třetího ročníku oboru kadeřník a tak po pěti letech studia získat maturitní vysvědčení v oboru kosmetička a výuční list v oboru kadeřník. Žákům je poskytnut širší rozsah všeobecných a odborných znalostí a dovedností, které jim umožní lépe se zařadit do pracovního procesu po ukončení studia. Organizace studia v 1. a částečně ve 2. ročníku umožňuje žákům volit budoucí odbornou kvalifikaci na základě jejich zájmu s přihlédnutím k jejich vzdělávacím možnostem. Učivo oboru bude tématicky rozděleno do logických celků, které ale nelze vnímat izolovaně, neboť charakter všech předmětů vyžaduje velkou míru provázanosti. V teoretickém vyučování budou využívány moderní metody výuky pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky. Pojetí výuky směřuje k větší flexibilitě, kreativitě a aplikaci teoretických znalostí při kosmetické praxi. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou návaznost REALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání umožňují žáků pružněji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání, společenského vývoje a vytváří obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě. Výchovně vzdělávacích cílů klíčových dovedností je dosahováno v teoretické i praktické přípravě žáků prostřednictvím: kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, k pracovnímu uplatnění, matematické kompetence, kompetence občanské, kulturní povědomí, využití komunikačních technologií, práce s informacemi a odborných kompetencí. REALIZACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Všechna průřezová témata jsou zařazena do jednotlivých předmětů oboru a hodnocena budou v souladu se školním řádem. ORGANIZACE VÝUKY Obor vzdělání L/01 je realizován v denní formě vzdělávání v průběhu čtyř let. Teoretická a praktická výuka se střídá v pravidelných cyklech a to následovně: 1. ročník čtyři dny odborného výcviku (3 dny na odborné učebně kosmetiky, 1 den na odborné učebně kadeřnictví) po šesti pracovních hodinách (hodina/60min.) a šest dní teoretického vyučování. 2., 3. a. 4. ročník tři dny odborného výcviku po šesti pracovních hodinách (hodina/60min.) a sedm dní teoretického vyučování. Ve třetím ročníku absolvují žáci individuální odbornou praxi v rozsahu 120 hodin 7

8 zaměřených na prohlubování získaných znalostí a rozšiřování praktických dovedností. ZPŮSOB HODNOCENÍ V teoretické i praktické části vzdělávání žáků probíhá průběžné hodnocení pomocí klasifikace. Podrobné informace ke klasifikaci žáků jsou uvedeny ve školním řádu. Za první pololetí je žákům vydáván výpis z vysvědčení, za druhé pololetí je vydáno vysvědčení. Do dalšího ročníku postupují žáci, kteří na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěli ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Žáci se zdravotním postižením s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami. O jejich zařazení do vzdělávání rozhoduje ředitel na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce, žáci s těžkým zdravotním postižením budou integrováni na naší škole pouze v případě významné pomoci zákonných zástupců žáka a v souladu s možnostmi školy.při plánování a realizaci vzdělávacího procesu budeme vycházet z konkrétního zjištění a popisu vzdělávacích potřeb a možnosti žáka.ty budou zaznamenána v jeho individuálním vzdělávacím plánu (IVP).Za jeho zpracování odpovídá třídní učitel a ředitel školy.na zpracování se podílí třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů, výchovný poradce a ředitel školy.ředitel školy může umožnit v případě potřeby působení asistenta pedagoga ve třídě. Samostatnou skupinu tvoří žáci s autismem. Vzhledem k charakteru jejich postižení požadujeme účast osobního asistenta ve vzdělávacím procesu. Žáci se zdravotním znevýhodněním zdravotně oslabení, dlouhodobě onemocnění, s lehčími zdravotními poruchami učení a chování vzdělávání těchto žáků je organizováno na základě speciálních potřeb žáka, obsahem se vzdělávací proces těchto žáků zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Závěry a doporučení z vyšetření jsou uloženy u výchovného poradce, který je získá od třídního učitele.tu seznámí s těmito poruchami i ostatní učitele, kteří k nim při vzdělávání a klasifikaci přihlíží.k těmto žákům se přistupuje individuálně podle stupně jejich poruchy.žáci mohou požádat o IVP U žáků s poruchami chování je nutné stanovit přesná pravidla chování a způsobu komunikace ve třídě i mimo vyučování doplněný systémem pochval a trestů. Žáci se sociálním znevýhodněním z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů. Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí (národnostní menšiny, etnika aj.) je, v případě nedostatečné znalosti vzdělávacího jazyka, hlavní pozornost věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně se vyučující snaží doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradici jeho národnosti..cílem integrace těchto žáků je ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti.snahou integrace těchto žáků je vytvářet příznivé společenské klima ve třídě. Zvláštní kapitolu tvoří žáci ohroženi sociálně patologickými jevy. Při vzdělávání těchto žáků využíváme možností Minimálního programu prevence sociálně patologických do jehož aktivit v souvislosti s organizací výuky patří: adaptační kurz pro první ročníky v rozsahu 3 dnů, besedy a přednášky s odborníky na danou tématiku a další akce.zaměřené na primární prevenci. Skupina žáků pochází i ze sociálně slabého prostředí (z Dětského domova, neúplných 8

9 rodin, ).Práce s těmito žáky spočívá především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Výchovní poradci se v součinnosti s jednotlivými pedagogy věnují také žákům s horším prospěchem a pomáhají jim překonat obtíže při vzdělávání. Třídní učitelé vedou a pravidelně aktualizují evidenci jejich prospěchu a spolupracují s rodiči na řešení vzniklých problémů.pravidelně se koná schůzka výchovných poradců a vytipovaných žáků 1. a 2. ročníků se slabým prospěchem, na které se společně pokouší řešit vzniklou situaci např. přechodem ze studijního na učební obor. Tato oblast zahrnuje i práci se žáky, kteří mají úpravu organizace vzdělávání z důvodů sportovní přípravy v oddíle. Žáci mají možnost individuálního studijního plánu, Ti, kteří ji nevyužijí jsou školou uvolňování na tréninky popř.zápasy.škola se snaží těmto žákům v jejich aktivitách vyjít vstříc. Škola se věnuje i práci s nadanými žáky.tito žáci jsou vytipování učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád a projektů umožňující srovnání v krajském a národním měřítku. Učitelé umožňují těmto žákům vlastní pracovní tempo, vlastní postupy při řešení úloh, které umožňují kreativitu, zadávání specifických úkolů, tito žáci se zapojují do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Žákům, kteří dosahují dobrých výsledků v učebních oborech je nabídnuta možnost přestupu na studijní obor a doplnění si vzdělání o maturitu. Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích se SVP, které učí, třídní učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách žáků se SVP ve svých třídách. Škola pravidelně zajišťuje další vzdělávání pedagogů v této oblasti. REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Studenti jsou na začátku školního roku prokazatelně proškolení v oblasti BOZP, PO a v odborném výcviku i v oblasti hygienických předpisů. V odborném výcviku jsou pak pravidelně před každým blokem nové látky podrobně proškolováni z BOZP, PO a hygienických předpisů nových technologických postupů. Toto proškolení je uváděno v deníku odborného výcviku. Při porušení zásad BOZP, PO a hygienických předpisů, dochází k opětovnému prokazatelnému proškolení celé třídy (skupiny). PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou je absolvování základního vzdělávání a přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče je vyžadována. ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁNÍ Studium oboru kosmetické služby je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a dalších prováděcích předpisů. Škola připravuje žáky tak, aby si v rámci společné části maturitní zkoušky mohli vybrat jeden ze 3 předmětů: matematiku, občanský základ nebo informačně technologický základ. V rámci profilové části budou konat ústní zkoušky z Kosmetiky a Zdravovědy a skládat praktickou zkoušku z odborného výcviku. Každý žák může dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max. 4), volit si může z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. 9

10 4. Učební plán název ŠVP obor vzdělávání délka a forma vzdělávání dosažený stupeň vzdělání datum platnosti Kosmetička L/01 Kosmetické služby čtyřleté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje prvním a druhým ročníkem Vyučovací předměty, Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem za skupiny vyučovacích předmětů celkem studium Český jazyk a literatura Občanská nauka Dějepis Cizí jazyk 1) Cizí jazyk 2) Matematika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Fyzika Chemie Biologie a ekologie Maturitní seminář 3) Ekonomika Písemná a elektronická komunikace Kosmetika Zdravověda Aplikovaná psychologie Výtvarná a estetická příprava Odborný výcvik Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1. Ve škole se vyučují 3 cizí jazyky anglický, německý a ruský. 1) 1. Cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na základní škole a v jehož studiu pokračuje na škole střední. 2) 2. Cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehož studiem žák začíná v prvním ročníku střední školy. 2. Ve 3. a 4. ročníku je zařazena skupina volitelných předmětů Maturitní seminář. Nabízené předměty odpovídají volitelným zkouškám společné části maturitní zkoušky. 3) Maturitním seminářem jsou myšleny předměty Společenskovědní seminář, Seminář z informatiky a Seminář z matematiky. Změna maturitního modelu v listopadu 2012 je platná i pro školní rok 2013/2014 = změna nabídky volitelných seminářů pro 4. ročník: KOA, KON, SMT 4. O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska 10

11 hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu. 5. Výuka je v průběhu celého studia doplňována zapojením žáků do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery. 6. Profilová část maturitní zkoušky bude skládána z předmětů Kosmetika a Zdravověda. Třetí zkouškou bude praktická zkouška z odborného výcviku. Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz 1 1 Odborná praxe 4 Maturitní zkouška 4 Časová rezerva Celkem týdnů

12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje prvním ročníkem RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a Min. počet Vyučovací předměty Počet obsahové okruhy týden. vyuč. týden. vyuč. hodin celkem hodin celkem Jazykové vzdělávání - český jazyk 5 Český jazyk a literatura 5 Jazykové vzdělávání - 2 cizí jazyky Cizí jazyk Cizí jazyk 6 Společenskovědní vzdělávání 5 Občanská nauka 2 Dějepis 3 Přírodovědné vzdělávání - fyzika C 1 Fyzika 1 Přírodovědné vzdělávání - chemie A 4 Chemie 4 Přírodovědné vzdělávání - biologie 1 Biologie a ekologie 1 Matematické vzdělávání 8 Matematika 8 Estetické vzdělávání 5 Český jazyk a literatura 5 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 8 Vzdělávání v ICT 4 Informační a komunikační technologie 4 Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika 3 Kosmetická péče 48 Kosmetika 8 Zdravověda 6 Odborný výcvik 34 Výtvarná příprava 3 Výtvarná a estetická příprava 3 Komunikace ve služách 3 Aplikovaná psychologie 2 Odborný výcvik 1 Disponibilní hodiny 14 Český jazyk a literatura 2 hodiny navíc 2 1. Cizí jazyk 2 2. Cizí jazyk 2 Informační a komunikační technologie 1 Maturitní seminář 4 Písemná a elektronická komunikace 1 Odborný výcvik 4 Celkem 130 Celkem

13 6. Učební osnovy 6.1. Český jazyk a literatura název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje druhým ročníkem Obecné cíle: Cílem je rozvinout a upevnit poznatky ze základní školy v oblasti mluvnice a slohu, naučit je orientovat se v textu, umět ho interpretovat, dokázat ocenit umělecké dílo a zařadit ho do doby a směru, kultivovaně a odborně se vyjadřovat ústně i písemně. Žáci získají vědomosti a schopnosti vedoucí k: pochopení textu schopnosti interpretovat text zvládnutí odstranění pravopisných a stylistických chyb pochopení uměleckého díla a schopnosti ho historicky zařadit úctě ke kulturnímu dědictví pochopení národních a kulturních odlišností správnému a logickému vyjadřování vyhledávání a třídění informací schopnosti sestavit běžné slohové útvary schopnosti prezentovat a obhájit své názory a vést kultivovaný rozhovor správnému vedení poznámek, výpisků Charakteristika obsahu: Učivo je prezentováno jako rozšiřování vědomostí ze základní školy ( mluvnice, sloh ), v oblasti estetické výchovy je uspořádané chronologicky, vychází také z individuální četby. Výuková strategie: Žáci se postupně naučí zvládat běžné mluvnické, slohové a literární úkoly, postupně se přidá důraz na pochopení díla a autorova záměru, na aktuálnost díla. Důležitým bodem je vhodná vlastní četba a práce s texty od jednodušších ke složitějším. Stejný postup je v oblasti slohu. V oblasti mluvnice je důležité využití ukázek z krásné literatury pro všestranné jazykové rozbory (s ohledem k požadavkům ústní i písemné části maturitní zkoušky). Pro rozvoj estetického vzdělávání využít vybrané ukázky z národního jazyka, nářečí, vhodně doplnit příklady folkloru. Formy: frontální působení, skupinová práce, interaktivní tabule. V oblasti slohu se soustředit na stylistiku s ohledem na aktuální dění, zadání slohových prací formulovat v souladu s estetickým a etickým cítěním žáků, důležitým faktorem je také výběr slohových útvarů s ohledem na požadavky písemné maturitní zkoušky. Formy: samostatná práce, diskuse. 13

14 V oblasti literatury je potřeba pro etické a estetické působení využít vhodná umělecká díla s ohledem na aktuální problémy a na potřeby ústní části maturitní zkoušky.formy: beseda, diskuse, skupinová práce, prezentace, interaktivní tabule, audio a video technika. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Základem je poukázat na význam kulturního dědictví vlastního národa, na jeho ochranu, na tvorbu osobních hodnot. Žáci jsou vedeni k správnému postoji k jiným kulturám, k pochopení jiných národních mentalit. Hodnocení výsledků studentů: Studenti jsou hodnoceni ústním a písemným prověřováním v souladu s klasifikačním řádem. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: Kompetence k učení: - ovládat různé techniky učení - uplatňovat různé techniky práce s textem, zpracovávat a vyhledávat informace - rozumět mluveným projevům a dělat si poznámky - umět využívat různé informační zdroje - schopnost sebehodnocení - znát možnosti dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů: - porozumět zadání úkolů,získat informace, navrhnout varianty řešení problému, zdůvodnit, vyhodnotit, ověřit správnost postupu - volit prostředky a metody vhodné k řešení úkolů - spolupracovat v týmu Komunikativní kompetence: - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle - formulovat a obhajovat své myšlenky a postoje - zpracovávat texty a pracovní dokumenty - dodržovat jazykové a stylistické normy - ovládat a umět používat odbornou terminologii Kompetence sociální: - stanovovat si cíle a priority dle svých vlastních možností - posuzovat své reálné schopnosti, účinky svého jednání - ověřovat si poznatky,posuzovat jednání jiných lidí - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky - schopnost přijmout odpovědnost - pracovat v týmu - nepodléhat předsudkům a stereotypům Průřezová témata jsou realizována zejména tato: Informační a komunikační technologie Člověk a svět práce Klíčové kompetence KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI ovládá běžné programové vybavení elektronicky komunikuje s okolím získává informace z otevřených zdrojů 14

15 KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM rozumí podstatě a principům podnikání OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ dodržuje zákony zajímá se o okolní události ctí tradice svého národa podporuje hodnoty kultury ve všech úrovních PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE uvědomuje si své postavení ve společnosti ověřuje si získané poznatky využívá týmové spolupráce KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ chápe zadání úkolu KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE formuluje srozumitelně orientuje se v jazykové a odborné stylistice využije okolní informace respektuje kulturu projevu KOMPETENCE K UČENÍ připravuje se pravidelně vyhledává samostatně nové poznatky volí správný režim učení je čtenářsky gramotný vnímá mluvený projev 1. ročník, 3 h týdně, povinný Procvičování, prohlubování a rozšiřování jazykových vědomostí a dovedností výsledky vzdělávání v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu užívá spisovný jazyk opraví chybný text Pravopis, mluvnické kategorie, slovní druhy, slovní zásoba Indoevropské jazyky Nářečí Vlastní jména-původ Zásady výslovnosti v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví v písemném projevu uplatňuje znalosti českého 15

16 pravopisu Běžná komunikace výsledky vzdělávání užívá spisovný jazyk Základy monologu a dialogu řídí se zásadami správné výslovnosti Informační slohové postupy výsledky vzdělávání v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu Zpráva, objednávka, plakát, inzerát, životopis Knihovny, jejich struktura užívá spisovný jazyk v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky má přehled o knihovnách a jejich službách Vypravování výsledky vzdělávání vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví Základní osnova Jazykové prostředky Stylistické prostředky Význam umění pro člověka výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a podíl ČR na jejich aktivitách posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost Základní pojmy Estetická stránka Starověká literatura 16

17 pohlaví porušována debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasní příčiny migrace lidí objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě objasní způsoby ovlivňování veřejnosti Antická literatura výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky Antické Řecko Antický Řím zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Středověká světová a česká literatura výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky Světová a česká literatura raného středověku zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Renesanční světová a česká literatura výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky Česká a světová renesance zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Barokní literatura výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Situace v národní literatuře po Bílé hoře Význam J. A. Komenského Světový kontext 17

18 Období baroka, klasicismu a preromantismu výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Světová barokní kultura a literatura Česká barokní literatura Klasicismus Preromantismus České národní obrození výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky Národního obrození zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období charakterizuje současnou českou společnost, její etnické a sociální složení vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění Práce s textem výsledky vzdělávání v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu užívá spisovný jazyk Správná četba Interpretace textu Všestranný rozbor opraví chybný text v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví řídí se zásadami správné výslovnosti má přehled o knihovnách a jejich službách dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně využívat nabídky masových médií 18

19 2. ročník, 3 h týdně, povinný Prohlubování, rozšiřování a procvičování jazykových vědomostí a dovedností výsledky vzdělávání řídí se zásadami spisovné výslovnosti orientuje se v soustavě jazyků Pravopis, mluvnické kategorie, slovní druhy, slovní zásoba Větná stavba odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny Běžná komunikace výsledky vzdělávání rozumí obsahu textu i jeho částí přednese krátký projev Kultura mluveného projevu Vyjadřování v běžné komunikaci odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby rozumí obsahu textu i jeho částí Verbální a neverbální komunikace výsledky vzdělávání přednese krátký projev používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie Základní prostředky verbální komunikace Základní prostředky neverbální komunikace sestaví základní projevy administrativního stylu rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 19

20 Popis, charakteristika, osobní dopis výsledky vzdělávání používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů samostatně zpracovává informace sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka...) Druhy popisu Jazykové, slohové, stylistické prostředky Charakteristika přímá a nepřímá Pravidla pro sestavení osobního dopisu, volba jazykových, slohových a stylistických prostředků vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary sestaví základní projevy administrativního stylu používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary Význam umění pro člověka výsledky vzdělávání samostatně zpracovává informace orientuje se v soustavě jazyků používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů Umělecké styly v běžném životě romantismus Realismus Historismus Světový a český romantismus výsledky vzdělávání samostatně zpracovává informace používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů Světový romantismus Český romantismus rozumí obsahu textu i jeho částí Světový a český kritický realismus výsledky vzdělávání samostatně zpracovává informace Světový realismus 20

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-E-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ NAUKA (OBN) Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 98 (3 hodiny týdně) Platnost:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8 4 Učební plán

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj H 3/1-3 Délka modulu 60 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více