Školní vzdělávací program Kosmetička

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Kosmetička"

Transkript

1 Číslo dokumentu : A / Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní vzdělávací program Kosmetička Platný od

2 2

3 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 3. Charakteristika vzdělávacího programu 7 4. Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnovy Český jazyk a literatura Občanská nauka Dějepis Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Matematika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Fyzika Chemie Biologie a ekologie Seminář z matematiky Ekonomika Písemná a elektronická komunikace Kosmetika Zdravověda Aplikovaná psychologie Výtvarná a estetická příprava Odborný výcvik Školní projekty Personální a materiální zajištění výuky Spolupráce se sociálními partnery 251 3

4 1. Identifikační údaje název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje třetím ročníkem název školy Střední škola obchodu a služeb Jihlava REDIZO IČ adresa školy Karoliny Světlé 2, Jihlava ředitel Mgr. František Číhal telefon www fax zřizovatel Kraj Vysočina adresa zřizovatele Žižkova 57, Jihlava 4

5 2. Profil absolventa název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje prvním ročníkem UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Absolvent je během přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti. Uvědomuje si, že postupem vědecko technického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je. Uplatnění absolventa je možné v soukromých zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby, prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně- hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky. Dále je možné ucházet se o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. ZPŮSOB UKONČENÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ, STUPEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ Absolvent dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky získává maturitní vysvědčení. Úspěšný absolvent má tyto předpoklady: Dodržuje pravidla BOZP,PO a hygienické předpisy oboru, připraví pracoviště, volí a připravuje potřebné nástroje a pomůcky, chemikálie a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů Poskytuje poradenskou službu z hlediska ošetření pleti Používá veškeré technologické postupy pro chemické úkony a rozumí podstatám které u těchto procesů probíhají (úprava řas a obočí, celkové kosmetické ošetření pleti, kosmetické masáže, ošetření nehtů na rukou a nohou, péče o ruce a nohy, úprava pleti líčením, aplikace pleťových masek ) Využívá nových technologií při výkonu povolání Posuzuje přímé a nepřímé vlivy své činnosti na životní prostředí, hodnotí je a zaujímá k nim odpovědná stanoviska Účastní se aktivit celoživotního vzdělávání Klíčové kompetence Efektivně se učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a stanovuje reálné cíle Samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy Vyjadřuje se v písemné i ústní formě, v různých učebních, životních i pracovních situacích Stanoví si přiměřené cíle, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a utváří vhodné mezilidské vztahy 5

6 Uznává hodnoty podstatné pro život v demokratické společnosti a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury Využívá svých osobních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce a celoživotním vzdělávání Využívá matematických dovedností v různých životních situacích Pracuje s osobním PC a jeho základním aplikačním vybavením, s dalšími prostředky ICT a efektivně pracuje s informacemi Odborné kompetence Volí a používá technologické postupy kosmetických úkonů Vybírá technologické postupy v souladu s pracovní aktivitou Zvládá zásady asertivního chování ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům, provádí poradenskou službu zákazníkům Používá základní obchodní a podnikatelské znalosti a dovednosti Dbá na dodržování zásad BOZP, poskytne první pomoc při úrazu Dbá na dodržování standardů systému jakosti ve všech činnostech Ve své profesi se chová efektivně, ekonomicky a ekologicky 6

7 3. Charakteristika vzdělávacího programu název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje třetím ročníkem KONCEPCE ŠKOLY Vzdělání a výchova jsou zaměřené tak, aby se žáci uplatnili v náročném oboru služeb a byli připraveni pro další profesní růst i celoživotní vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je propojení prvního ročníku oboru kosmetička a kadeřník v odborném výcviku, v odborných předmětech i v předmětech teoretických. Toto propojení umožní studentům v průběhu prvního ročníku přestup do oboru kadeřník bez rozdílových zkoušek. Dále mohou žáci, kteří ukončili obor kosmetička, přestoupit do třetího ročníku oboru kadeřník a tak po pěti letech studia získat maturitní vysvědčení v oboru kosmetička a výuční list v oboru kadeřník. Žákům je poskytnut širší rozsah všeobecných a odborných znalostí a dovedností, které jim umožní lépe se zařadit do pracovního procesu po ukončení studia. Organizace studia v 1. a částečně ve 2. ročníku umožňuje žákům volit budoucí odbornou kvalifikaci na základě jejich zájmu s přihlédnutím k jejich vzdělávacím možnostem. Učivo oboru bude tématicky rozděleno do logických celků, které ale nelze vnímat izolovaně, neboť charakter všech předmětů vyžaduje velkou míru provázanosti. V teoretickém vyučování budou využívány moderní metody výuky pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky. Pojetí výuky směřuje k větší flexibilitě, kreativitě a aplikaci teoretických znalostí při kosmetické praxi. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou návaznost REALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání umožňují žáků pružněji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání, společenského vývoje a vytváří obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě. Výchovně vzdělávacích cílů klíčových dovedností je dosahováno v teoretické i praktické přípravě žáků prostřednictvím: kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, k pracovnímu uplatnění, matematické kompetence, kompetence občanské, kulturní povědomí, využití komunikačních technologií, práce s informacemi a odborných kompetencí. REALIZACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Všechna průřezová témata jsou zařazena do jednotlivých předmětů oboru a hodnocena budou v souladu se školním řádem. ORGANIZACE VÝUKY Obor vzdělání L/01 je realizován v denní formě vzdělávání v průběhu čtyř let. Teoretická a praktická výuka se střídá v pravidelných cyklech a to následovně: 1. ročník čtyři dny odborného výcviku (3 dny na odborné učebně kosmetiky, 1 den na odborné učebně kadeřnictví) po šesti pracovních hodinách (hodina/60min.) a šest dní teoretického vyučování. 2., 3. a. 4. ročník tři dny odborného výcviku po šesti pracovních hodinách (hodina/60min.) a sedm dní teoretického vyučování. Ve třetím ročníku absolvují žáci individuální odbornou praxi v rozsahu 120 hodin 7

8 zaměřených na prohlubování získaných znalostí a rozšiřování praktických dovedností. ZPŮSOB HODNOCENÍ V teoretické i praktické části vzdělávání žáků probíhá průběžné hodnocení pomocí klasifikace. Podrobné informace ke klasifikaci žáků jsou uvedeny ve školním řádu. Za první pololetí je žákům vydáván výpis z vysvědčení, za druhé pololetí je vydáno vysvědčení. Do dalšího ročníku postupují žáci, kteří na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěli ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Žáci se zdravotním postižením s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami. O jejich zařazení do vzdělávání rozhoduje ředitel na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce, žáci s těžkým zdravotním postižením budou integrováni na naší škole pouze v případě významné pomoci zákonných zástupců žáka a v souladu s možnostmi školy.při plánování a realizaci vzdělávacího procesu budeme vycházet z konkrétního zjištění a popisu vzdělávacích potřeb a možnosti žáka.ty budou zaznamenána v jeho individuálním vzdělávacím plánu (IVP).Za jeho zpracování odpovídá třídní učitel a ředitel školy.na zpracování se podílí třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů, výchovný poradce a ředitel školy.ředitel školy může umožnit v případě potřeby působení asistenta pedagoga ve třídě. Samostatnou skupinu tvoří žáci s autismem. Vzhledem k charakteru jejich postižení požadujeme účast osobního asistenta ve vzdělávacím procesu. Žáci se zdravotním znevýhodněním zdravotně oslabení, dlouhodobě onemocnění, s lehčími zdravotními poruchami učení a chování vzdělávání těchto žáků je organizováno na základě speciálních potřeb žáka, obsahem se vzdělávací proces těchto žáků zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Závěry a doporučení z vyšetření jsou uloženy u výchovného poradce, který je získá od třídního učitele.tu seznámí s těmito poruchami i ostatní učitele, kteří k nim při vzdělávání a klasifikaci přihlíží.k těmto žákům se přistupuje individuálně podle stupně jejich poruchy.žáci mohou požádat o IVP U žáků s poruchami chování je nutné stanovit přesná pravidla chování a způsobu komunikace ve třídě i mimo vyučování doplněný systémem pochval a trestů. Žáci se sociálním znevýhodněním z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů. Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí (národnostní menšiny, etnika aj.) je, v případě nedostatečné znalosti vzdělávacího jazyka, hlavní pozornost věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně se vyučující snaží doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradici jeho národnosti..cílem integrace těchto žáků je ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti.snahou integrace těchto žáků je vytvářet příznivé společenské klima ve třídě. Zvláštní kapitolu tvoří žáci ohroženi sociálně patologickými jevy. Při vzdělávání těchto žáků využíváme možností Minimálního programu prevence sociálně patologických do jehož aktivit v souvislosti s organizací výuky patří: adaptační kurz pro první ročníky v rozsahu 3 dnů, besedy a přednášky s odborníky na danou tématiku a další akce.zaměřené na primární prevenci. Skupina žáků pochází i ze sociálně slabého prostředí (z Dětského domova, neúplných 8

9 rodin, ).Práce s těmito žáky spočívá především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Výchovní poradci se v součinnosti s jednotlivými pedagogy věnují také žákům s horším prospěchem a pomáhají jim překonat obtíže při vzdělávání. Třídní učitelé vedou a pravidelně aktualizují evidenci jejich prospěchu a spolupracují s rodiči na řešení vzniklých problémů.pravidelně se koná schůzka výchovných poradců a vytipovaných žáků 1. a 2. ročníků se slabým prospěchem, na které se společně pokouší řešit vzniklou situaci např. přechodem ze studijního na učební obor. Tato oblast zahrnuje i práci se žáky, kteří mají úpravu organizace vzdělávání z důvodů sportovní přípravy v oddíle. Žáci mají možnost individuálního studijního plánu, Ti, kteří ji nevyužijí jsou školou uvolňování na tréninky popř.zápasy.škola se snaží těmto žákům v jejich aktivitách vyjít vstříc. Škola se věnuje i práci s nadanými žáky.tito žáci jsou vytipování učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád a projektů umožňující srovnání v krajském a národním měřítku. Učitelé umožňují těmto žákům vlastní pracovní tempo, vlastní postupy při řešení úloh, které umožňují kreativitu, zadávání specifických úkolů, tito žáci se zapojují do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Žákům, kteří dosahují dobrých výsledků v učebních oborech je nabídnuta možnost přestupu na studijní obor a doplnění si vzdělání o maturitu. Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích se SVP, které učí, třídní učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách žáků se SVP ve svých třídách. Škola pravidelně zajišťuje další vzdělávání pedagogů v této oblasti. REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Studenti jsou na začátku školního roku prokazatelně proškolení v oblasti BOZP, PO a v odborném výcviku i v oblasti hygienických předpisů. V odborném výcviku jsou pak pravidelně před každým blokem nové látky podrobně proškolováni z BOZP, PO a hygienických předpisů nových technologických postupů. Toto proškolení je uváděno v deníku odborného výcviku. Při porušení zásad BOZP, PO a hygienických předpisů, dochází k opětovnému prokazatelnému proškolení celé třídy (skupiny). PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou je absolvování základního vzdělávání a přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče je vyžadována. ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁNÍ Studium oboru kosmetické služby je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a dalších prováděcích předpisů. Škola připravuje žáky tak, aby si v rámci společné části maturitní zkoušky mohli vybrat jeden ze 3 předmětů: matematiku, občanský základ nebo informačně technologický základ. V rámci profilové části budou konat ústní zkoušky z Kosmetiky a Zdravovědy a skládat praktickou zkoušku z odborného výcviku. Každý žák může dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max. 4), volit si může z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. 9

10 4. Učební plán název ŠVP obor vzdělávání délka a forma vzdělávání dosažený stupeň vzdělání datum platnosti Kosmetička L/01 Kosmetické služby čtyřleté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje prvním a druhým ročníkem Vyučovací předměty, Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem za skupiny vyučovacích předmětů celkem studium Český jazyk a literatura Občanská nauka Dějepis Cizí jazyk 1) Cizí jazyk 2) Matematika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Fyzika Chemie Biologie a ekologie Maturitní seminář 3) Ekonomika Písemná a elektronická komunikace Kosmetika Zdravověda Aplikovaná psychologie Výtvarná a estetická příprava Odborný výcvik Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1. Ve škole se vyučují 3 cizí jazyky anglický, německý a ruský. 1) 1. Cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na základní škole a v jehož studiu pokračuje na škole střední. 2) 2. Cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehož studiem žák začíná v prvním ročníku střední školy. 2. Ve 3. a 4. ročníku je zařazena skupina volitelných předmětů Maturitní seminář. Nabízené předměty odpovídají volitelným zkouškám společné části maturitní zkoušky. 3) Maturitním seminářem jsou myšleny předměty Společenskovědní seminář, Seminář z informatiky a Seminář z matematiky. Změna maturitního modelu v listopadu 2012 je platná i pro školní rok 2013/2014 = změna nabídky volitelných seminářů pro 4. ročník: KOA, KON, SMT 4. O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska 10

11 hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu. 5. Výuka je v průběhu celého studia doplňována zapojením žáků do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery. 6. Profilová část maturitní zkoušky bude skládána z předmětů Kosmetika a Zdravověda. Třetí zkouškou bude praktická zkouška z odborného výcviku. Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz 1 1 Odborná praxe 4 Maturitní zkouška 4 Časová rezerva Celkem týdnů

12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje prvním ročníkem RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a Min. počet Vyučovací předměty Počet obsahové okruhy týden. vyuč. týden. vyuč. hodin celkem hodin celkem Jazykové vzdělávání - český jazyk 5 Český jazyk a literatura 5 Jazykové vzdělávání - 2 cizí jazyky Cizí jazyk Cizí jazyk 6 Společenskovědní vzdělávání 5 Občanská nauka 2 Dějepis 3 Přírodovědné vzdělávání - fyzika C 1 Fyzika 1 Přírodovědné vzdělávání - chemie A 4 Chemie 4 Přírodovědné vzdělávání - biologie 1 Biologie a ekologie 1 Matematické vzdělávání 8 Matematika 8 Estetické vzdělávání 5 Český jazyk a literatura 5 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 8 Vzdělávání v ICT 4 Informační a komunikační technologie 4 Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika 3 Kosmetická péče 48 Kosmetika 8 Zdravověda 6 Odborný výcvik 34 Výtvarná příprava 3 Výtvarná a estetická příprava 3 Komunikace ve služách 3 Aplikovaná psychologie 2 Odborný výcvik 1 Disponibilní hodiny 14 Český jazyk a literatura 2 hodiny navíc 2 1. Cizí jazyk 2 2. Cizí jazyk 2 Informační a komunikační technologie 1 Maturitní seminář 4 Písemná a elektronická komunikace 1 Odborný výcvik 4 Celkem 130 Celkem

13 6. Učební osnovy 6.1. Český jazyk a literatura název ŠVP Kosmetička obor vzdělávání L/01 Kosmetické služby délka a forma vzdělávání čtyřleté denní dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou datum platnosti počínaje druhým ročníkem Obecné cíle: Cílem je rozvinout a upevnit poznatky ze základní školy v oblasti mluvnice a slohu, naučit je orientovat se v textu, umět ho interpretovat, dokázat ocenit umělecké dílo a zařadit ho do doby a směru, kultivovaně a odborně se vyjadřovat ústně i písemně. Žáci získají vědomosti a schopnosti vedoucí k: pochopení textu schopnosti interpretovat text zvládnutí odstranění pravopisných a stylistických chyb pochopení uměleckého díla a schopnosti ho historicky zařadit úctě ke kulturnímu dědictví pochopení národních a kulturních odlišností správnému a logickému vyjadřování vyhledávání a třídění informací schopnosti sestavit běžné slohové útvary schopnosti prezentovat a obhájit své názory a vést kultivovaný rozhovor správnému vedení poznámek, výpisků Charakteristika obsahu: Učivo je prezentováno jako rozšiřování vědomostí ze základní školy ( mluvnice, sloh ), v oblasti estetické výchovy je uspořádané chronologicky, vychází také z individuální četby. Výuková strategie: Žáci se postupně naučí zvládat běžné mluvnické, slohové a literární úkoly, postupně se přidá důraz na pochopení díla a autorova záměru, na aktuálnost díla. Důležitým bodem je vhodná vlastní četba a práce s texty od jednodušších ke složitějším. Stejný postup je v oblasti slohu. V oblasti mluvnice je důležité využití ukázek z krásné literatury pro všestranné jazykové rozbory (s ohledem k požadavkům ústní i písemné části maturitní zkoušky). Pro rozvoj estetického vzdělávání využít vybrané ukázky z národního jazyka, nářečí, vhodně doplnit příklady folkloru. Formy: frontální působení, skupinová práce, interaktivní tabule. V oblasti slohu se soustředit na stylistiku s ohledem na aktuální dění, zadání slohových prací formulovat v souladu s estetickým a etickým cítěním žáků, důležitým faktorem je také výběr slohových útvarů s ohledem na požadavky písemné maturitní zkoušky. Formy: samostatná práce, diskuse. 13

14 V oblasti literatury je potřeba pro etické a estetické působení využít vhodná umělecká díla s ohledem na aktuální problémy a na potřeby ústní části maturitní zkoušky.formy: beseda, diskuse, skupinová práce, prezentace, interaktivní tabule, audio a video technika. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Základem je poukázat na význam kulturního dědictví vlastního národa, na jeho ochranu, na tvorbu osobních hodnot. Žáci jsou vedeni k správnému postoji k jiným kulturám, k pochopení jiných národních mentalit. Hodnocení výsledků studentů: Studenti jsou hodnoceni ústním a písemným prověřováním v souladu s klasifikačním řádem. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: Kompetence k učení: - ovládat různé techniky učení - uplatňovat různé techniky práce s textem, zpracovávat a vyhledávat informace - rozumět mluveným projevům a dělat si poznámky - umět využívat různé informační zdroje - schopnost sebehodnocení - znát možnosti dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů: - porozumět zadání úkolů,získat informace, navrhnout varianty řešení problému, zdůvodnit, vyhodnotit, ověřit správnost postupu - volit prostředky a metody vhodné k řešení úkolů - spolupracovat v týmu Komunikativní kompetence: - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle - formulovat a obhajovat své myšlenky a postoje - zpracovávat texty a pracovní dokumenty - dodržovat jazykové a stylistické normy - ovládat a umět používat odbornou terminologii Kompetence sociální: - stanovovat si cíle a priority dle svých vlastních možností - posuzovat své reálné schopnosti, účinky svého jednání - ověřovat si poznatky,posuzovat jednání jiných lidí - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky - schopnost přijmout odpovědnost - pracovat v týmu - nepodléhat předsudkům a stereotypům Průřezová témata jsou realizována zejména tato: Informační a komunikační technologie Člověk a svět práce Klíčové kompetence KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI ovládá běžné programové vybavení elektronicky komunikuje s okolím získává informace z otevřených zdrojů 14

15 KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM rozumí podstatě a principům podnikání OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ dodržuje zákony zajímá se o okolní události ctí tradice svého národa podporuje hodnoty kultury ve všech úrovních PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE uvědomuje si své postavení ve společnosti ověřuje si získané poznatky využívá týmové spolupráce KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ chápe zadání úkolu KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE formuluje srozumitelně orientuje se v jazykové a odborné stylistice využije okolní informace respektuje kulturu projevu KOMPETENCE K UČENÍ připravuje se pravidelně vyhledává samostatně nové poznatky volí správný režim učení je čtenářsky gramotný vnímá mluvený projev 1. ročník, 3 h týdně, povinný Procvičování, prohlubování a rozšiřování jazykových vědomostí a dovedností výsledky vzdělávání v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu užívá spisovný jazyk opraví chybný text Pravopis, mluvnické kategorie, slovní druhy, slovní zásoba Indoevropské jazyky Nářečí Vlastní jména-původ Zásady výslovnosti v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví v písemném projevu uplatňuje znalosti českého 15

16 pravopisu Běžná komunikace výsledky vzdělávání užívá spisovný jazyk Základy monologu a dialogu řídí se zásadami správné výslovnosti Informační slohové postupy výsledky vzdělávání v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu Zpráva, objednávka, plakát, inzerát, životopis Knihovny, jejich struktura užívá spisovný jazyk v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky má přehled o knihovnách a jejich službách Vypravování výsledky vzdělávání vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví Základní osnova Jazykové prostředky Stylistické prostředky Význam umění pro člověka výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a podíl ČR na jejich aktivitách posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost Základní pojmy Estetická stránka Starověká literatura 16

17 pohlaví porušována debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasní příčiny migrace lidí objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě objasní způsoby ovlivňování veřejnosti Antická literatura výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky Antické Řecko Antický Řím zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Středověká světová a česká literatura výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky Světová a česká literatura raného středověku zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Renesanční světová a česká literatura výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky Česká a světová renesance zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Barokní literatura výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Situace v národní literatuře po Bílé hoře Význam J. A. Komenského Světový kontext 17

18 Období baroka, klasicismu a preromantismu výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období Světová barokní kultura a literatura Česká barokní literatura Klasicismus Preromantismus České národní obrození výsledky vzdělávání zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky Národního obrození zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období charakterizuje současnou českou společnost, její etnické a sociální složení vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění Práce s textem výsledky vzdělávání v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu užívá spisovný jazyk Správná četba Interpretace textu Všestranný rozbor opraví chybný text v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví řídí se zásadami správné výslovnosti má přehled o knihovnách a jejich službách dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně využívat nabídky masových médií 18

19 2. ročník, 3 h týdně, povinný Prohlubování, rozšiřování a procvičování jazykových vědomostí a dovedností výsledky vzdělávání řídí se zásadami spisovné výslovnosti orientuje se v soustavě jazyků Pravopis, mluvnické kategorie, slovní druhy, slovní zásoba Větná stavba odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny Běžná komunikace výsledky vzdělávání rozumí obsahu textu i jeho částí přednese krátký projev Kultura mluveného projevu Vyjadřování v běžné komunikaci odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby rozumí obsahu textu i jeho částí Verbální a neverbální komunikace výsledky vzdělávání přednese krátký projev používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie Základní prostředky verbální komunikace Základní prostředky neverbální komunikace sestaví základní projevy administrativního stylu rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 19

20 Popis, charakteristika, osobní dopis výsledky vzdělávání používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů samostatně zpracovává informace sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka...) Druhy popisu Jazykové, slohové, stylistické prostředky Charakteristika přímá a nepřímá Pravidla pro sestavení osobního dopisu, volba jazykových, slohových a stylistických prostředků vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary sestaví základní projevy administrativního stylu používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary Význam umění pro člověka výsledky vzdělávání samostatně zpracovává informace orientuje se v soustavě jazyků používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů Umělecké styly v běžném životě romantismus Realismus Historismus Světový a český romantismus výsledky vzdělávání samostatně zpracovává informace používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů Světový romantismus Český romantismus rozumí obsahu textu i jeho částí Světový a český kritický realismus výsledky vzdělávání samostatně zpracovává informace Světový realismus 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program Vlasová tvorba č.j. 776/2012 RVP 69-51-H/01 Kadeřník 2013 Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa...

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Název školy Adresa Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno IČO školy 62 15 72 13 REDIZO školy 600 013 430 Rámcový

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 13/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-1-L/51 Gastronomie Dr. Beneše 13/II, 90 01 Poděbrady

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Podnikání nástavba denní

Podnikání nástavba denní RVP 64 41 - L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání nástavba denní Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení

Více

Školní vzdělávací program. Šití prádla

Školní vzdělávací program. Šití prádla Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chhomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 3 Název ŠVP:

Více