7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd"

Transkript

1 7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost, posuzovat společenské jevy a jejich mnohotvárnost, poznávat různé způsoby řešení problémů každodenní praxe a také pochopit přínos různých kultur. Hlavním cílem je vést žáky k sebepoznání a k poznání druhých, k respektu kulturních odlišností, k pochopení své role v rámci národu, státu, Evropy a světa. Důraz je kladen na lidská práva, na znalost a respektování právních norem, na provázanost států Evropy a celého světa, na znalost významu minulého a současného lidského myšlení a vědění. Žáci jsou vedeni k využívání znalostí a dovedností z oblasti humanitních věd v osobním i pracovním životě. Charakteristika učiva Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávacího oboru Společenskovědní vzdělávání. Realizují se v něm tématické okruhy těchto průřezových témat: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí,člověk a svět práce. V tomto předmětu si žáci osvojují základní obsah, vnitřní členění a terminologii těchto věd: Psychologie Sociologie Politologie Filozofie a etika Směřování výuky v oblasti citů, postojů a hodnot Společenskovědní vzdělávání usiluje o vytváření a upevňování těchto pozitivních citů, hodnot, postojů a preferencí: pozitivní postoj k životu a vzdělávání respektování druhých lidí, různých kultur a projevů s nimi spojenými odpovědnost za sebe sama a za druhé uvědomování si hodnoty lidské spolupráce a hodnoty mezilidských vztahů uvědomování si nebezpečnosti společensky nežádoucích projevů posilování společensky žádoucích aktivit vnímání sounáležitosti a evropskou kulturou Strategie výuky Metody a formy výuky odpovídají cílům daného celku. Je zde věnován prostor samostatné práci žáků. Využívány jsou učební pomůcky a didaktická technika. Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí metoda názorně demonstrační - fólie aktivizující metoda diskusní brainstorming aktivizující metoda situační metoda samostatné práce žáků Hlavní formy vyučování informativní výuky frontální skupinová a kooperativní výuka Hodnocení výsledků práce 119

2 Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. V rámci hodnocení je kladen důraz na: prokázání znalostí aktivní přístup k učivu aplikaci znalostí schopnost práce v týmu tvořivý přístup k úkolům komunikační dovednosti Formy hodnocení individuální ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce pozorování žáka ( hodnocení postojů, chování,...) Kritéria hodnocení: 0% - 49% - nedostatečně 50% - 64% - dostatečně 65% - 74% - dobře 75% - 89% - chvalitebně 90% -100% - výborně Časové, obsahové a organizační vymezení ročník hodinová dotace Realizuje se obsah vzdělávacího oboru vzdělávání a komunikace v cizím jazyce RVP SŠ. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Při výuce ZSV není kladen důraz jen na osvojení si poznatků, ale také na rozvíjení a upevňování obecnějších dovedností žáků. Přínos výuky ZSV k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Žák. má pozitivní vztah k učení uplatňovat různé způsoby práce s textem efektivně vyhledává a zpracovávat informace využívá různé strategie učení přijímá hodnocení výsledků své práce od druhých lidí zná možnosti svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů porozumí zadání úkolu získá informace potřebné k řešení problému a navrhne způsob řešení, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky spolupracuje s druhými při řešení problému uplatňuje různé metody myšlení 120

3 Kompetence komunikativní vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování Kompetence sociální a personální přijímá radu i kritiku ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory druhých má odpovědný vztah ke svému zdraví pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly přispívá k udržování kvalitních mezilidských vztahů Kompetence občanské a kulturní povědomí jedná odpovědně, samostatně a iniciativně ve vztahu k sobě samému i druhým dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí jedná v souladu s morálními principy uvědomuje si vlastní osobní, kulturní a národnostní identitu zajímá se o politické dění u nás i ve světě uznává hodnotu života a uvědomuje si odpovědnost za svůj život i život druhých chápe a uznává hodnoty vlastního národa v evropském a světovém kontextu podporuje vytváření pozitivních projevů k odlišným kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák. má odpovědnost za vlastní vzdělávání Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupuje k získaným informacím pracuje s informacemi s různých zdrojů využívá širokých možností komunikace (internet...) Přínos předmětu k realizaci průřezových témat Do výuky ZSV zasahují průřezová témata z RVP (Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce) Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce Dílčí výsledky vzdělávání Učivo Témata RVP a ŠVP projevuje solidaritu s postoji jiných zemí a národů usilujících o mír a demokracii -orientuje se v mezinárodních situacích vnímá Evropu jako otevřený prostor rozpozná projevy rasové nesnášenlivosti a xenofobie demokracie národ, stát, formy státu státní symboly politické doktríny lidská práva ústavní vývoj našeho státu participace občanů na společenském životě globalizace člověk ve společnosti společenská podstata člověka sociální struktura společnosti sociální fenomény a procesy občan ve státě mezinárodní vztahy,globální svět stát demokracie 121

4 rozumí sociální skupině v níž žije zná přírodní a kulturní hodnoty chápe souvislost ekologických, ekonomických a sociálních faktorů získá základní představu o masových médiích chápe osobnost člověka ve všech jeho částech i jako celek poznává sebe a druhé orientuje se v dějinách filozofie zhodnotí význam lidského poznání rozlišuje různé projevy náboženství posuzuje lidské jednání z hlediska etiky sociální skupiny socializace sociální role předsudky a stereotypy příroda kultura člověk masová kultura veřejné mínění psychické stavy, jevy a procesy učení a koncepce osobnosti Náboženství, víra a mýtus Antická, středověká a novověká filozofie etika lidská práva ideologie člověk jako jedinec úvod do filozofie a religionistiky 122

5 ročník Výsledek Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 1. Politologie Občan v demokratické společnosti -Vysvětlí pojem politologie Předmět politologie Okruh: 4.1.a,4.1.b,4.1.c,4.1.d, Stát 4.1.e,4.1.f,4.1.g -Rozliší a porovná historické a současné typy států -Objasní podstatu a účel státu -Objasní pojem funkce a znaky státu Sociální a právní stát, podstata a účel státu Znaky a funkce státu -Vysvětlí pojmy typy států a formy vlád -Porovná postavení občana v demokratickém a totalitním státě -Objasní pojem národ, národnost, majorita, minorita -Zná státní symboly ČR -Objasní pojem suverenita -Zhodnotí úlohu Ústavy pro fungování státu - Popíše vývoj ústavnosti v českých zemích -Respektuje práva druhých, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod -Vysvětlí funkci ombudsmana -Zná lidská práva z obecného a specifického hlediska Typy států a formy vlády Stát jako subjekt mezinárodního práv Národ, národní stát Suverenita a státní symboly Ústava a právní základy státu Ústava jako nejvyšší zákon Ústavní vývoj našeho státu Lidská práva, Ombudsman Dějepis Právo 123

6 -Vyloží podstatu demokracie -Vysvětlí principy demokracie -Uvede formy demokracie -Objasní pojem státní moc -Vysvětlí hlavní úkoly jednotlivých složek státní moci -Vysvětlí pojem legislativní proces Demokracie principy a formy Státní moc, principy dělby státní moci Státní orgány ČR Proces tvorby a schvalování zákonů Právo Vysvětlí pojem politická demokracie -Objasní pojem politika a typy politik -Uvede příklady, jak může občan v demokratickém státě ovlivňovat politické dění -Umí charakterizovat hlavní politické ideologie -Rozliší složky politického spektra ČR -Vysvětlí podstatu a význam voleb -Vysvětlí pojem občan, občanská společnost -Vysvětlí pojmy veřejná správa a samospráva -Orientuje se v mezinárodních institucích -Objasní podstatu evropské integrace -Posoudí význam integrace pro vývoj Evropy -Posoudí vliv členství ČR v EU na život občanů -Rozliší orgány EU -Vysvětlí úlohu OSN ve světě -Vysvětlí úlohu NATO ve světě -Posoudí hodnoty globalizace, uvede příklady globálních problémů -Vysvětlí, pojmy terorismus, extremismus a Politická demokracie Politika Politické strany, systém politických stran, koalice,opozice Politické doktríny, přehled ideologií Participace občanů na politickém životě Volební systém u nás a v zahraničí Územní samospráva Mezinárodní organizace EU Rada Evropy OSN NATO Globalizace Terorismus, radikalismus, extremit. Dějepis Zeměpis Dějepis Člověk a životní prostředí 4.2.b 124

7 politický radikalismus n -Vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující svobodu a projev jiných lidí Konflikty v současném světě -Má přehled o konfliktech v současném světě 2. Vysvětlí čím se zabývá sociologie Popíše předmět, metodu, strukturu a funkci sociologie Orientuje se v dějinách sociologického myšlení Vysvětlí co je socializace Objasní, v čem spočívá význam začlenění jedince do sociálních vazeb Objasní pojem komunikace a její význam v procesu socializace Vysvětlí pojem člověk a osobnost Popíše různé sociální role, které člověk může Sociologie Úvod do předmětu -Pojem sociologie -Předmět sociologie -Metody sociologie -Struktura a funkce sociologie -Vývoj sociologického myšlení A.Comte, T.G. Masaryk... Socializace a osobnost -Proces socializace -Význam socializace a začlenění jedince do sociálních vazeb -Mezilidská komunikace -Komunikace a naše chování Občan v demokratické společnosti Okruh: 4.1.a,4.1.b, 4.1.c,4.1.d,4.1.e,4.1.f,4. 1.g Člověk a životní prostředí 125

8 v průběhu života zastávat Uvede příklady, kdy se role dostávají do konfliktu a navrhne, jakým způsobem konflikt řešit Vysvětlí co je sociální skupina a jak se dělí Objasní pojem sociální deviace Vysvětlí pojem sociální problémy Charakterizuje současnou společnost a její etnické složení Orientuje se v etapách vývoje lidské spol. Popíše sociální nerovnost ve vyspělých zemích Objasní pojem sociální mobilita Vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění Objasní způsoby ovlivňování veřejnosti Dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně využívat nabídky médií Objasní pojem rasa, národ národnost Vysvětlí pojmy majority a minority Objasní příčiny migrace lidí Debatuje o pozitivech a problémech multikulturního soužití Objasní postavení církve ve světě Vysvětlí, čím je nebezpečný náboženský fundamentalismus a sekty Vysvětlí pojem majetek a jeho nabývání Rozliší příjmy a výdaje a sestaví rozpočet jednotlivce -Člověk jako osobnost -Sociální role -Konflikt rolí Sociální skupiny a konflikty -Sociální deviace -Sociální problémy Společnost- tradiční a moderní -Etapy vývoje lidské společnosti -Společenské vrstvy a elity -Nerovnost a chudoba v současné společnosti -Sociální mobilita Kultura duchovní a materiální civilizační svět a kultury Média -svobodný přístup k informacím -funkce médií, kritický přístup -využití potenciálu médií Rasy, etnika, národy a národnosti -Majorita a minorita ve společnosti -Multikulturní soužití -Migrace, migranti a azylanti Víra a atheismus -náboženství a církve -náboženská hnutí, sekty, náboženský Okruh: 4.2.b Zeměpis Informatika Dějepis 126

9 i rodiny Orientuje se v nabídce finančních ústavů úvěry, půjčky, investice Posoudí peněžní rizika jak se vyvarovat zadlužení Uvede postupy, jakými lze řešit krizové situace Uvede příklady sociálního zabezpečení pro občany fundamentalismus Práce, majetek a jeho nabývání -Rodina rozhodování o finančních náležitostech -Rozpočet domácnosti a zodpovědné hospodaření -Řešení krizových situací -Sociální zajištění občanů Člověk a svět práce Okruh: 4.3.b, 4.3.h 127

10 Ročník Ročník Téma Výsledky Učivo 3. Člověk jako jedinec (psychologie) Objasní pojem psychologie Orientuje se v pojmech myšlení, vnímání Objasní pojmy prožívání chování, jednání Charakterizuje psychické procesy a stavy Orientuje se v koncepcích osobnosti a ve struktuře osobnosti Charakterizuje jednotlivé fáze lidské ontogeneze Objasní proces osobnostního vývoje Využívá poznatků psychologie v každodenním životě Usiluje o pozitivní změny ve svém životě Orientuje se ve vhodných způsobech vyrovnávání se s náročnými situacemi Téma Výsledky Učivo Definice vědy, klasifikace věd Psychická činnost, psychické procesy, vnímání, paměť, myšlení, procesy učení, fantazie Psychické stavy Osobnost, pojem osobnost Psychologické koncepce osobnosti Psychoanalýza S.Freud Individuální psychologie A.Adler Analytická psychologie C.G.Jung Neoanalýza Fromm, Horneyová Behaviorismus Humanistická psychologie Struktura osobnosti motivace, schopnosti a tvořivost, inteligence, temperament a charakter Mechanismy vývoje a formování osobnosti dědičnost a prostředí, sociální učení a sociální komunikace, sebeřízení Průběh vývoje osobnosti, koncepce vývojových stádií - E.Erikson Člověk jako součást společnosti, socializace, skupiny, vztahy mezi lidmi, sociální dovednosti, sociální interakce a komunikace, konflikty, asertivita Náročné životní situace stres Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky 4. Člověk a svět co řeší filozofie a filozofická etika 4.1. a, c, d, g Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky Občan v demokratické společnosti Okruh: 4.1.a,4.1.b,4.1.c,4.1.d,4.1.g 128

11 Filozofie vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie a filozofická etika orientuje se v dějinách filozofického myšlení dovede používat vybraný pojmový aparát, který byl součástí učiva dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupnými texty debatuje o praktických filozofických a etických otázkách (ze života kolem sebe, z kauz známých z médií, z krásné literatury a jiných druhů umění vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni jiným lidem význam filozofie a etiky v životě člověka, jejich smysl pro řešení životních situací Proměny filozofického myšlení v dějinách Čína,Indie,Řecko Středověk,Renesance,Novověk, 20. století etika a její předmět, základní pojmy etiky, morálka, mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a odpovědnost životní postoje a hodnotová orientace, člověk mez touhou po vlastním štěstí a angažováním se pro obecné dobro a pro pomoc jiným lidem 129

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

5. 11 Základy společenských věd

5. 11 Základy společenských věd Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 11 Základy společenských věd Vyučovací předmět ZSV je utvořen ze vzdělávacích oborů Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce. V jeho rámci jsou realizována

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Gastronomie platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 65 41 L/01 Gastronomie Vypracoval: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Název školy Adresa Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno IČO školy 62 15 72 13 REDIZO školy 600 013 430 Rámcový

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více