UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 2. ročník = 33 hodin/ročník (1 hodina/týden) 3. ročník = 33 hodin/ročník (1 hodina/týden) 4. ročník = 33 hodin/ročník (1 hodina/týden) celkem 99 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Občanská nauka jako společenskovědní předmět poskytuje žákům informace o jejich vlastní osobnosti a socializačním procesu, mravních a kulturních hodnotách, charakteristice společnosti a místa člověka v ní. Přispívá k vytváření světového názoru, vede k chápání vzájemných vztahů mezi jedincem a společností v duchu demokracie a svobody. Podílí se na společenskovědním vzdělávání žáků a s využitím poznatků z ostatních předmětů (dějepis, základy přírodních věd, informatika) přispívá k všeobecnému vzdělání. 2. Charakteristika učiva Učivo je rozděleno do tématických celků. Zahrnuje problematiku vybraných společenskovědních oborů (psychologie, sociologie, filozofie). Teoretické poznatky jsou spojovány s aktuálním děním a s využitím životních zkušeností žáků. Učivo objasňuje společenské otázky, které jsou pro mladého člověka přitažlivé. V tomto učebním procesu se formuje mravní stránka osobnosti žáků, kteří pak lépe chápou pojmy jako demokracie, svoboda, porozumění, tolerance a spravedlnost. 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Výuka občanské nauky je založena zčásti na teoretických poznatcích, zčásti na životních zkušenostech a poznatcích z mediální výchovy. Žáci se pravidelně zapojují do diskusí při sledování aktuálních vnitrostátních a mezinárodních událostí, objasňují politické, ekonomické, ekologické, kulturní a další otázky. Při výkladu látky je používán zápis na tabuli, žáci pracují s informacemi z denního tisku, pravidelně používají počítač, kde si prohlubují poznatky a získávají nové informace i z projekce vzdělávacích programů. Jako forma výuky je využívána skupinová práce, v případě potřeby i individuální přístup k žákovi. Studijní materiál je k dispozici ve školní knihovně.

2 4. Hodnocení výsledků žáků Teoretické znalosti žáků jsou hodnoceny ústním zkoušením, testy, vypracováním a zhodnocením skupinové práce, referáty a připravenými aktualitami. Testy jsou hodnoceny bodovým systémem. Důraz je kladen na samostatnost, logické myšlení a správnost ve vyjadřování. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení - se vyznačuje pozitivním vztahem k učení a vzdělávání - ovládá různé techniky učení, vytváří si vhodný studijní režim - efektivně vyhledává a zpracovává informace - pořizuje si poznámky z mluvených projevů - využívá různé informační zdroje b) Kompetence k řešení problémů - rozumí zadávání úkolů - navrhuje způsob řešení zdůvodňuje a vyhodnocuje - uplatňuje různé metody myšlení (logické, empirické) - je schopen volit vhodné aktivity pro splnění úkolu - spolupracuje v týmu c) Komunikativní kompetence - souvisle a výstižně formuluje své názory na společenské dění - chápe potřebu vyslechnout odlišný názor - zpracovává administrativní písemnosti a dokumenty d) Personální a sociální kompetence - chápe význam týmové práce - uvědoměle získává role v různých skupinách, přijímá radu i kritiku - dokáže mít odpovědný vztah ke svému zdraví, odmítá nezdravý životní styl e) Občanské kompetence a kulturní povědomí - přijímá základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy - poznává naše kulturní tradice a historické dědictví - respektuje přesvědčení jiných - zvládá nenásilné cesty k řešení konfliktu f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - nachází způsoby, jak využívat znalosti získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj - orientuje se v základních aktivitách, které jsou potřebné pro uskutečnění podnikatelského záměru a jeho realizaci - chápe cíl a riziko podnikání

3 g) Matematické kompetence - ovládá čtení a popis různých grafických znázornění (grafy, tabulky, diagramy) h) Kompetence využívat prostředky ICT: - pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - získává informace prostřednictvím internetu a zvládá s nimi pracovat - je si vědom významu počítačové gramotnosti 5.2 Odborné kompetence Odborné kompetence se v předmětu občanská nauka neuplatňují. 5.3 Průřezová témata V předmětu Občanská nauka se uplatňuje především průřezové téma Občan v demokratické společnosti, které spočívá ve vytvoření demokratického prostředí ve škole, ve vzájemném respektování a spolupráci, dále ve volbě takových vyučovacích a výchovných strategií, které napomáhají rozvoji sociálních a osobnostních kompetencí, zapojování žáků do aktivit a vedou žáka k poznání, jak funguje demokracie v praxi. Dalším průřezovým tématem je Člověk a svět práce, které přispívá k doplnění znalostí s jejich uplatněním ve světě práce při vstupu na trh a při uplatňování pracovních práv. Vede žáky k významu profesní mobility a rekvalifikace, k potřebě sebevzdělávání a celoživotního učení. V průběhu výuky prostupuje předmětem i téma Člověk a životní prostředí, které vede žáka k pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka odrážejícího se především v enviromentální výchově, jakožto každodenních podnětů z prostředí, ve kterém jsou žáci vzděláváni. Průřezové téma Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalení schopností žáků efektivně používat prostředků komunikační technologie v běžném každodenním životě. Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

4 Občanská nauka 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - seznámí se s pojmy psychologie - pochopí význam pojmu osobnost z psychologického a sociologického hlediska - porozumí různým stránkám lidského života - je schopen sebepoznání a poznání jiných lidí - pochopí, že každý člověk má kladné i záporné vlastnosti - respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí - uvede příklady základních práv a svobod - posoudí význam ochrany lidských práv a svobod - vysvětlí, proč je nutno dodržovat právní řád - orientuje se ve významných dokumentech, v nichž se publikují právní předpisy - uvede příklady činnosti důležitých orgánů právní ochrany občanů - uvede příklady postihů v případě protiprávního jednání - uvede příklady práv a povinností, které vyplývají z důležitých právních vztahů - porovnává různé podoby a projevy kultury - projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly, respektuje odlišné projevy kultury a kulturní zvláštnosti - porovnává různé podoby a projevy kultury (odívání, bydlení, cestování, chování lidí) - vysvětlí přínos kulturních institucí pro život lidí 1. Předmět psychologie - základní pojmy - osobnost - socializace člověka - model temperamentu - sebepoznání a sebekritika 2. Základy etiky - morálka - mravnost - druhy práv - etický vývoj jedince - profesionální etika - společenský kodex 3. Základy estetiky - estetická a umělecká kultura - problematika vkusu - člověk a prostředí - estetika práce - duchovní aktivity člověka - opakování a systematizace učiva Český jazyk literatura Komunikace se zákazníkem Základy přírodních věd Samostatná práce s odborným textem Vypracovat projekt Člověk a prostředí Problematika vkusu (dané téma)

5 Občanská nauka 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - seznámí se s pojmy sociologie - pochopí provázanost sociologie k ostatním vědám - chápe zákonitosti vývoje společnosti - pochopí význam pojmu osobnost z sociologického hlediska - respektuje odlišné názory či zájmy lidí i odlišné způsoby jejich chování i myšlení, je tolerantní k menšinám - rozpozná projevy masové nesnášenlivosti a dovede vysvětlit, k jakým důsledkům může vést - uvede příklady příčin a situací, v nichž mohou mezi lidmi vznikat vzájemné neshody a konflikty - uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod - uvede příklady některých globálních problémů současnosti a jejich možný důsledek pro život lidstva - uvede příklady některých projevů globalizace v současném světě a objasní jejich klady a zápory - učí se zodpovědně volit životní cíle - je schopen sebepoznání a poznání jiných lidí - dovede odmítnout a vyhnout se patologickým jevům (kriminalita, toxikománie, AIDS, sebevražednost, prostituce) 1. Základy sociologie - základní pojmy - vztah sociologie k ostatním vědám - společnost její vznik a vývoj - historické typy společnosti - společenská podstata člověka - společenské vztahy - sociální skupiny a konflikty uvnitř sociálních skupin - společenské instituce - hospodářství a sociální život společnosti 2. Základy politologie - moc, politika, stát - politické organizace - politická jednání - sociální aspekty životního prostředí - ekologie, globální problémy 3. Společenské hodnoty a normy - společenská morálka - seberealizace - odcizení člověka v moderní společnosti - sociální patologické jevy - opakování a systematizace učiva Komunikace se zákazníkem Základy přírodních věd Vlastní prezentace Opakování učiva formou testu Prezentovat krátký projev Zpracovat projekt na řešení komplexního úkolu Ověření učiva testem

6 Občanská nauka 4. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva : - vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie - uvede příklady kulturního přínosu starověkých civilizací - vyvodí změnu názoru člověka na život - debatuje o praktických filozofických otázkách (ze života kolem sebe, z kauz známých z médií a krásné literatury) - na příkladu významných občanských revolucí vysvětlí boj za občanská i národní práva 1. Základy filozofie - vznik - předmět - dějiny filozofie 2. Antická filozofie - řečtí filozofové 3. Filozofie období středověku - scholastika - filozofie období renesance 15 Český jazyk literatura Znalost základních pojmů Vlastní prezentace zadaného úkolu Referát na dané téma (vypracovat písemný projev) Prezentovat krátký projev : - uvědomí si význam životního názoru, vliv víry a náboženství v životě člověka - seznámí se s významnými světovými náboženstvími, církvemi a náboženskými hnutími - pochopí význam náboženské tolerance a náboženské svobody 1. Novověká filozofie - povaha novověké filozofie - subjektivní filozofie - kontinentální filozofie - osvícenectví - filozofické systémy 19. a 20. století 2. Vznik a vývoj náboženství - vznik a vývoj nejstarších náboženských představ - základy křesťanství - ekumenismus - vztah církve ke kultuře a umění 18 Český jazyk - literatura Slovní ohodnocení Ověření učiva testem

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Dřevařská výroba 33-57-E/01 RVP: 33-57-E/01 Dřevařská výroba Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Školní vzdělávací program. Mechanik seřizovač

RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Školní vzdělávací program. Mechanik seřizovač RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Školní vzdělávací program Mechanik seřizovač Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Informační technologie

Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie Zaměření: Programování, vývoj aplikací a robotika Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby Zaměření: Pečovatelské práce denní studium I. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Zednické práce. Obor vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Zednické práce. Obor vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36-67-E/01 Platnost od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje o škole 3 2. Profil absolventa 4 2.1. Popis uplatnění absolventa v praxi 4 2.2. Očekávané kompetence

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více