TECHNOLOGIA VZDELAVANIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIA VZDELAVANIA"

Transkript

1 VEDECKO-PEDAGOGICKÝ ÈASOPIS TECHNOLOGY OF EDUCATION A PROFESSIONAL MAGAZINE ON PEDAGOGY BILDUNGSTECHNOLOGIE TECHNOLOGIA VZDELAVANIA ROÈNÍK XV. 5 / 2007 CENA 50 Sk NOVINOVÁ ZÁSIELKA NOVÉ PRÍSTUPY K DIŠTANÈNÉMU VZDELÁVANIU NA OSTRAVSKEJ UNIVERZITE V OSTRAVE A NA UNIVERZITE KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE ADAPTIVNÍ WEBOVÉ SYSTÉMY PRO VZDÌLÁVÁNÍ AKTIVITA DATABÁZA V E-LEARNINGOVÝCH KURZOCH LMS MOODLE VYUŽITÍ PRINCIPÙ PROGRAMOVÉHO UÈENÍ KE KONSTRUKCI STUDIJNÍCH AKTIVIT V ON-LINE KURZU VYUŽITIE ADAPTÍVNYCH HYPERMEDIÁLNYCH SYSTÉMOV VO VÝUÈBE

2 OBSAH ROZHOVOR... 1 ADAPTIVNÍ WEBOVÉ SYSTÉMY PRO VZDÌLÁVÁNÍ Mária Bieliková - SR, Petr Šaloun - ÈR...3 AKTIVITA DATABÁZA V E-LEARNINGOVÝCH KURZOCH LMS MOODLE Martin Drlík - SR...6 VYUŽITÍ PRINCIPÙ PROGRAMOVÉHO UÈENÍ KE KONSTRUKCI STUDIJNÍCH AKTIVIT V ON-LINE KURZU Mikuláš Gangur - ÈR, Eugen Kvašòák - ÈR..10 VYUŽITIE ADAPTÍVNYCH HYPERMEDIÁLNYCH SYSTÉMOV VO VÝUÈBE Jozef Kapusta - SR...13 MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKOVÉ OPORY V E-LEARNINGU Cyril Klimeš - ÈR, Zdenìk Svoboda - ÈR..15 CONTENT INTERVIEW...1 ADAPTIVE WEB-BASED SYSTEMS FOR LEARNING Mária Bieliková - SR, Petr Šaloun - ÈR...3 ACTIVITY MODUL DATABASE IN E-LEARNING COURSES IN LMS MOODLE Martin Drlík - SR...6 THE USE OF PROGRAMMED LEARNING PRINCIPLES FOR THE CONSTRUCTION OF STUDY ACTIVITIES IN ON-LINE COURSE Mikuláš Gangur - ÈR, Eugen Kvašòák - ÈR..10 EXPLOITATION OF ADAPTIVE HYPERMEDIA SYSTEMS IN LEARNING PROCESS Jozef Kapusta - SR...13 RICH MEDIA SUPPORTED E-LEAR- NING Cyril Klimeš - ÈR, Zdenìk Svoboda - ÈR..15 Uverejnené príspevky boli recenzované NA OBÁLKE Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedúci katedry informatiky a poèítaèov na Ostravskej univerzite v Ostrave Prof. Ing. Milan Turèáni CSc. vedúcim katedry informatiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre AKO SA IDE ZA ÚSPECHOM Priznám sa, nemám žiadne ilúzie o Amerike, ale pár vecí by možno nezaškodilo prekopírova do našej reality. VAmerike napríklad nikto nepovie: Nechaj to, nemáš na to! Si bez talentu. Takéto slovné spojenia tam akoby nepoznali. Všetko je len a len na tebe. A pokia¾ si myslíš, že to zvládneš a máš na to, budeš to robi, dokážeš to, nikto ti to nezakáže. Ideš za svojím snom dovtedy, kým máš energiu a chu za ním ís. Treba sa vybra do sveta. Doma èlovek nezíska ten obzor, ako tam. Treba si skúsi iné pravidlá, inú filozofiu, inú kultúru... A pouèi sa, nájs vlastnú víziu svojej budúcnosti. Amerièania nemajú najmenšie pochybnosti o tom, èo chcú robi a sú ochotní za to položi život. Niekedy je to pre ich okolie strašne odzbrojujúce. Intenzívnos ich konania a snahy ís za cie¾om sú úžasné. Tam si musíte všetko vydrie, krvopotne dokáza, èo je vo vás. Je to o š astí, ale aj o vytrvalej a tvrdej práci. U nás sa èlovek ve¾mi rýchlo vzdáva cie¾a. Pri prvých problémoch cúvne. Chýba cie¾avedomos, vytrvalos, odhodlanie ís za svojim snom, ale aj chu prekonáva prekážky. Cíti istú zaspatos a možno aj aroganciu, neprimeranú pýchu. VAmerike už v škole de om hovoria, aby si veci po ktorých túžia predstavovali, aby o nich snívali a pravidelne na ne mysleli. Aby mysleli dopredu. Nie na to, èo už nechcú, èo zahodili, èo je vèerajškom ich snaženia. A funguje to! Vo vesmíre je dos všetkého pre všetkých ¾udí. Èlovek musí myslie dopredu. Samozrejme, pre mnohých je jednoduchšie sedie a s ažova sa. Treba myslie pozitívne - vidie pohár poloplný a nie poloprázdny. Nie je dobré vraca sa k neúspechom, plaka nad rozliatym mliekom, spomína na to, èo by bolo, keby... Z neúspechu sa treba pouèi, rozanalyzova chyby a vedie sa ich vyvarova v ïalších pokusoch, predchádza im. Lepšie je ži prítomnos ou a myslie na budúcnos. Skúsenos z minulosti nám môže iba pomôc. K životu prirodzene patrí aj neúspech a prehra. Keï sa však èlovek k nej postaví poctivo, prijme ju, tak sa preòho môže sta š astným obratom a východiskom k úspechu. Ak èlovek neuhne pred pravdou, dokáže sa vyrovna s mnohým. Môže to by základ na sebazdokona- ¾ovanie, väèšie sústredenie síl, prestavbu myslenia, za atie sa, aby èlovek viac, lepšie, poctivejšie na sebe pracoval. Mnohí úspešní ¾udia sú istým spôsobom osobití, výnimoèní. Je to logické, lebo úspech nie je niè tuctové, je to výnimoèný jav. Ak by boli tuctoví, neboli by úspešní. Prototypom slovenského úspechu môže by príklad amerického kozmonauta so slovenskými koreòmi E. A. Cernana. Tento sa okrem iného riadil filozofiou: Zvedavos je základná ¾udská vlastnos. Všetci chceme vedie, kto sme, odkia¾ pochádzame, kam kráèame. Kto sa bojí skúša a robi chyby, nikdy nepozná, èo je úspech! Aj toto krédo pomohlo Eugenovi Andrewovi Cernanovi k tomu, že dnes planétka èíslo nesie jeho meno, že sa dostal 3-krát do vesmíru. Tu strávil celkom 24 dní, 14 hodín, 16 minút, 22 sekúnd. Ako èlen Gemini 9 v júni 1966 vystúpil do vo¾ného priestoru na 2 hodiny a 9 minút. Vo vesmíre za tento èas absolvoval 58 tisíc kilometrov, teda jeden celý oblet Zeme a ešte jednu tretinu druhého. Na povrchu Mesiaca strávil 74 hodín 50 minút a 40 sekúnd. Rowerom na òom najazdil 36 kilometrov. Tesne pred odletom napísal do mesaèného prachu meno svojej dcérky Tracy. Až potom posledný muž, ktorý sa spomedzi pozemš anov prechádzal po mesiaci nastúpil do lunárneho modulu. Dodnes je rekordérom medzi pozemš anmi, lebo na Mesiaci strávil spomedzi nich najviac èasu a jeho rukopis i odtlaèok nohy sú poslednými stopami našej civilizácie priamo na mesaènej pôde. Možno aj preto je v Chicagu múzeum, ktoré nesie meno The Cernan Earth and Space Center. Toto všetko je prinajmenšom dôkaz, že aj potomok vys ahovalcov z Vysokej nad Kysucou, teda potomok slovenských predkov našiel cestu k svetovému úspechu a výnimoènosti. Túto možnos má každý Slovák. Len musí chcie, musí urobi pre svoj úspech všetko, èo si takýto úspech vyžaduje. Denne nás stretávajú desiatky výziev na vybojovanie svojich malých, väèších aj ve¾kých úspechov. Prija akúko¾vek výzvu znamená bojova,

3 teda dokáza, že to, èo robíme, je nieèo, èo má zmysel i svoju cenu. Každé ví azstvo nad problémom, èi nad sebou samým má svoju cenu. Žia¾, odborníci hovoria, že naši mladí, ale aj mnohí starší vedia ve¾mi dlho rozpráva o tom, ako sa veci nedajú urobi, aké je to ažké a zbytoèné. Odborníci konštatujú, že im chýba vytrvalos, disciplína, cie¾avedomos, ochota vzdeláva sa a tvrdo na sebe pracova. Snahou mnohých je prís k úspechu na základe náhody, š astia - preto hrajú automaty, kupujú lósy, stávkujú, prihlasujú sa do rôznych reality show. Èakajú, že úspech si ich nájde sám. Im staèí postavi sa na to správne miesto a èaka. Naši predkovia si na takýto postoj vymysleli príslovie o peèených holuboch. Kvality osobnosti sa tvoria v èase dospievania, v èase návštevy základných, stredných a vysokých škôl, v procesoch rodinnej i školskej výchovy a vzdelávania. Tu sa nastavujú naše naladenie na úspech èloveka v živote. Preèo by sme nedokázali naladi novú generáciu na úspech? Aj keï to v uèebných osnovách takto explicitne nikde nenájdete napísané. ¼ubo Pajtinka NOVÉ PRÍSTUPY K DIŠTANÈNÉMU VZDELÁVANIU NA OSTRAVSKEJ UNIVERZITE V OSTRAVE A NA UNIVERZITE KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Tento rozhovor s doc. Ing. Cyrilem Klimešom, CSc. vedúcim katedry informatiky a poèítaèov na Ostravskej univerzite v Ostrave a prof. Ing. Milanom Turèánim, CSc. vedúcim katedry informatiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vznikol na základe diskusie k presadzovaniu nových prístupov pri realizácii dištanèných foriem vzde- Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. lávania na vysokých školách v ÈR a SR. Ako sa realizujú dištanèné formy vzdelávania na vysokých školách? Klimeš: Distanèní vzdìlávání pøedstavuje formu, která rozšiøuje a doplòuje nabídku vzdìlávacích možností. Pøínos distanèní formy vzdìlávání spoèívá pøedevším v tom, že se pokouší øešit prof. Ing. Milan Turèáni CSc. problémy spojené s nedostupností tradièních forem vzdìlávání, kterou je možno spatøovat ve vzdálenosti studenta od vzdìlávací instituce, èasové determinovanosti tradièních forem vzdìlávání a rovnìž v omezené dostupnosti tradièních forem vzdìlávání pro hendikepované obèany. Distanèní vyuèování nabývá na aktuálnosti a významu s rozvojem informaèních a komunikaèních technologií a to pøedevším využitím rozmanitých forem komunikace (elektronická pošta, elektronické konference, videokonference, atd.), forem a prostøedkù tvorby a publikace studijních materiálù (multimediální data uložená na CD ROM, web serverech), ale rovnìž i možnosti organizace vzdáleného vyuèování využitím specializovaných softwarových produktù (LMS - Learning Management System). Turèáni: Vdištanènej forme štúdia sa predpokladá, že vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka daný študijný program alebo vzdelávacie kurzy dištanènou formou, má kvalitne spracované študijné materiály pripravované s ve¾kým dôrazom na pedagogické a didaktické h¾adisko, a to tak, aby štúdium nevyžadovalo osobnú prítomnos vyuèujúceho pri štúdiu študentov. Okrem základného materiálu, vlastného výuèbového textu je potrebné dištanènú výuèbovú oporu doplni o znaèné množstvo riešených príkladov, príkladov k precvièovaniu, vzorových aplikácií, demonstraèných úloh, autotestov, atï. Ako je možné zvýši atraktívnos a úèinnos dištanènej formy vzdelávania? Klimeš: Podíváme-li se na klasickou distanèní formu vzdìlávání, tak hlavní dùraz je dán na tvorbu distanèní výukové opory a na øízení výuky pomocí LMS. Hlavní èást distanèní výukové opory tvoøí obvykle psaný text. Je tvoøen dle urèené metodiky s požadavkem jeho prohlížení pøe Internet, pøièemž je umožnìno jej také vytisknout. Distanèní výuková opora by mìla být pøívìtivá a to nejen obsahem, ale i formou. Jen tak se mùže student vìnovat tomu, co studuje a ne bojovat s formou, prostøedím a ještì se snažit pøi tom nìco nauèit. To znamená, že atraktivnost a úèinnost distanèní formy vzdìlávání lze zvýšit tím, že nabídneme vyuèujícím (tutorùm distanèního vzdìlávání) prostøedí pro tvorbu takových distanèních opor, které jim umožní vytvoøit skvìlou oporu. Vìtšina opor je statických, tedy poskytujících statický text. A tím skvìlým, co mùže oporu obohatit, jsou multimediální prvky. Turèáni:. Samozrejme nesmieme zabudnú na vlastné riadenie dištanènej výuèby. Základom úspechu dištanèného štúdia je komunikácia vyuèujúceho so študentom prostredníctvom nástrojov LMS. A práve komunikácia len pomocou písaného textu je neosobná a nie je možné interaktívne vyjadri pocity èi nálady majúce zaiste ve¾ký vplyv na kvalitu a úèinnos výuèby. Preto zaèlenenie už zmienených multimediálnych prvkov do dištanènej výuèby prináša zaiste onú atraktívnos a úèinnos. Študent potrebuje nároènejšie partie predmetu objasni v mnohých prípadoch netradiènými spôsobmi, ktoré je možné len obtiažne zanies do textu. Preto poh¾ad na prednášajúceho, trebárs len na videozázname alebo sprostredkovane pomocou videoprenosu, je inšpirujúci pre pochopenie nároèných partií predmetu. Môžete konkrétnejšie uvies tieto naznaèené spôsoby dištanènej výuèby? Klimeš: Pøedpokládejme klasickou výuku v prezenèní formì. Zde dáváme studentùm k dispozici studijní materiály, skripta, uèebnice atd. a pøitom na klasické pøednášce pedagoga si vnímaví studenti udìlají pøedstavu o vyuèované problematice. Pøedpokládejme samozøejmì úèinnou a dobøe pøipravenou pøednášku která je doplnìna øadou prezentací pedagoga. Distanènímu studentovi dává pedagog k dispozici propracovanìjší studijní materiály a skripta ve formì distanèní výukové opory event. Prezentace z prezenèních pøednášek. Distanèní student je však ochuzen o výklad onìch prezentací a vlastní výklad pedagoga na pøednášce. Máme tedy zájem distri- 1

4 buovat studentùm uèivo založené na klasické pøednášce pedagoga. Jsou k dispozici videosekvence se záznamem vystoupení pedagoga a kromì nich i podpùrné materiály v podobì snímkù prezentace nebo z vizualizéru. Kromì toho by bylo vhodné mít možnost doplnit tyto dva zdroje o textové informace z distanèní výukové opory, pøípadnì umožnit uživatelùm interaktivnì získat doplòkové informace pøímo z prostøedí WWW. Tento úkol lze øešit využitím speciálního zaøízení pro tvorbu a prezentaci multimédií. Takové zaøízení by vytváøelo v prostøedí pøehrávaèe nìkolik oken, které jsou pomocí nìkterého znaèkovacího jazyka synchronizovány. Napø. pravá èást okna je vymezena pro slidy prezentace, levá je rozdìlena do tøí èástí: videozáznam pedagoga, textové informace a navigaèní lišta pro interaktivní funkce. Turèáni: Druhým problémom je interaktívna komunikácia študenta s vyuèujúcim v dištanènej forme štúdia. Tu je opä riešenie vo využití multimediálnych prvkov, ktoré sú už bežne dostupné na takmer všetkých osobných poèítaèoch - malá kamera pripojená prostredníctvom USB rozhrania a mikrofón s reproduktormi sú pripojené cez zvukovú kartu poèítaèa. Poèítaè je on-line pripojený do Internetovej siete a prostredníctvom profesionálnych nástrojov (napr. Videokonferenèný komunikaèný systém VRVS) sa realizuje on-line komunikáceia študenta s vyuèujúcim. Tento nástroj ponúka používate¾ovi preh¾adné a jednoduché rozhranie pre ovládanie obrazu a zvuku a umožòuje používate¾ovi vzdialený prístup po internete. Študent a vyuèujúci sleduje audio/video komunikáciu rovnakým spôsobom ako keï preh¾adáva iné stránky na internete. Tento spôsob sa ukazuje ako vhodné riešenie pre zvýšenie atraktívnosti distanènej výuèby. Môžete konkrétnejšie uvies ako prebieha výuèba dištanènou formou na Ostravskej univerzite v Ostrave? Klimeš:. Studium øídí pedagogický poradce který vytvoøí pro jednotlivé vyuèující - tutory virtuální tøídu. Dále vytvoøí pro jednotlivé studenty virtuální pedagogický sbor. Pedagogický poradce rovnìž zajistí pro studenty materiál pracovnì nazvaný prùvodce studiem který obsahuje: Podrobnou charakteristiku studia vèetnì vzorových studijních plánù. Charakteristiku a osnovy jednotlivých kurzù (pøedmìtù). Doporuèenou literaturu. Ostatní informaèní prameny ke kurzu (napø. CD ROM s potøebným software). Kontakty na vyuèujícího a popis zpùsobu komunikace. Požadavky vyuèujícího na udìlení zápoètu nebo zkoušky. Na zahájení semestru se organizuje úvodní tutoriál na kterém se: Pøedstaví všichni vyuèující, ti charakterizují vyuèovaný pøedmìt a vysvìtlí požadavky na studenty a sdìlí na sebe kontakty. Pøidìlí studentùm konta do univerzitní sítì a do LMS. Objasní zpùsob pøipojení k univerzitní síti ze vzdáleného poèítaèe. Vytvoøí pøístup do elektronických konferencí. Urèí využívání specializované uèebny centra distanèního vzdìlávání. Všechny studijní materiály jsou pøevedeny do elektronické formy a pøizpùsobeny distanènímu pojetí studia. Text je rozèlenìn na relativnì samostatné moduly, obsahující teoretickou èást, praktickou èást ve formì øešených pøíkladù a vzorových aplikací a pøíkladù k procvièování. Každý modul obsahuje zadání samostatných prací, pøíkladù k procvièování, atd. Nezbytnou souèástí každého modulu je autotest a test. Moduly jsou vypracovány tak, aby student pøesnì vìdìl, které pasáže zvládl a které ne a co navíc ještì musí zopakovat a procvièit než postoupí dále. Pro každý kurz (pøedmìt) je vypracován èasový harmonogram všech úkolù, které musí student v rámci jednotlivých modulù splnit. Pro zvýšení kvality distanèních materiálù jsou postupnì všechny pøedmìty doplòovány multimediální oporou vytvoøenou pomocí zaøízení MediaSite, což je záznamové zaøízení (tzv. MediaSite Recorder) umožòující jednoduchým zpùsobem synchronizovat obraz a zvuk pøednášky s prezentací pøednášejícího event. textem skript. Multimediální záznam je pak ukládán na LX Server, což je specializovaný webový publikaèní systém, provázaný na LMS. Student má pak pro vlastní studium k dispozici distanèní výukové materiály, prezentace pøednášek a vlastní pøednášky ve video formátu. Dùležité pak je ta skuteènost, že všechny materiály jsou synchronizovány a pøi výbìru urèité pasáže pøedmìtu má student ihned k dispozici pøíslušnou kapitolu distanèní výukové opory, prezentace a vlastní pøednášky. Zavedením tìchto multimediálních prvkù se zvýšila kvalita znalostí a dovedností distanèních studentù. Ako je koncipované využitie dištanèných prvkov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre? Turèáni: Na UKF nie je v súèasnosti realizovaná plná dištanèná výuèba akreditovaných odborov, ale sú vo ve¾kej miere využívané dištanèné prvky v prezenènej a externej výuèbe viacerých študijných programov. Po nároènej viacroènej analýze potrebnej pre výber vhodného riadiaceho systému (LMS) v súèasnosti je na katedre, ale aj na univerzitnej pôde využívaný LMS MOODLE. Pre potreby Katedry informatiky je to systém, ktorý je možné nielen napåòa, ale aj upravova pod¾a potrieb štúdia v jednotlivých študijných programoch. Za krátke obdobie, aj na základe získaných skúseností s takouto formou štúdia v Ostrave, sme vytvorili výuèbové e-kurzy pre potreby externého štúdia Aplikovanej informatiky. LMS MOODLE sa ukázal ako kreatívny a pohodlný riadiaci systém, ktorý si študenti rýchlo osvojili a komunikácia študenta s vyuèujúcim touto formou sa ukazuje ako ve¾mi pozitívna. Napriek tomu, že tieto formy štúdia sú predurèené pre štúdium programov a odborov, kde študenti sú dostatoène poèítaèovo gramotní, je možné túto e-learningovú podporu použi aj v iných odboroch pri doplnení poèítaèových vedomostí a zruèností. Jednou z možností je väèšia propagácia získania certifikátov v rámci ECDL prípadne iných certifikovaných vzdelávacích aktivít v tejto oblasti. Jednou z foriem, ako zvýši úroveò dištanèného vzdelávania je aj každoroèné konanie vedeckej konferencie DIVAI s medzinárodnou úèas ou so zameraním na najmodernejšie technológie distanèného vzdelávania. Vtomto roku sa konal už 6. roèník, ktorý je vo ve¾kej miere zameraný na témý diskutované v tomto rozhovore. Snahou programového výboru a organizátorov je priblíži nové technológie vo vzdelávaní nielen vyuèujúcim na vysokých školách, ale aj na stredných školách v ÈR a SR. Doc. Ing. Jozef Polák, CSc. 2 Technológia vzdelávania

5 ADAPTIVNÍ WEBOVÉ SYSTÉMY PRO VZDÌLÁVÁNÍ Mária Bieliková - SR, Petr Šaloun - ÈR Abstrakt: Adaptivníwebové systémy nacházejíuplatnìníi ve výuce kde možnost pøizpùsobeníuživateli dáva pøedpoklady pro zlepšeníjeho orientace ve studijních materiálech. Pro takové nasazeníje potøeba vytvoøit vedle modelu domény i model uživatele. V pøíspìvku popisujeme možnosti personalizace pro podporu vzdìlávánína pøíkladech aplikací z oblasti podpory výuky programování. Velmi slibnou se z pohledu personalizace ve vzdìláváníjevívyužitítechnik webu se sémantikou. K¾úèové slová: Adaptivníwebové systémy. Personalizace. E-vzdìlávání. Model uživatele. Sémantický web. Úvod E-vzdìlávání v souèasné podobì pokrývá širokou oblast aktivit doplòujících a v nìkterých pøípadech lépe èi hùøe nahrazujících uèitele v kontaktní, kombinované i takzvanì (v Èeských a Slovenských podmínkách) distanèní výuce a vzdìlávání. Programované uèení propagované jako model v 60. letech minulého století, u nás napø. [16], nemìlo odpovídající technické prostøedky pro masovou realizaci, kterou našlo mnohem pozdìji ve webu a jeho technologiích. Pojmy jako odkaz, návrat zpìt, nesekvenèní prùchod obsahem jsou realizovány hypertextem a jeho prohlížeèi nad vhodnì pøipravenými dokumenty a ve statické podobì je dnes používáme jako standardy. Podobnì je na trhu k dispozici øada výukových øídících systémù (LMS) které pøidávají øadu vlastností umožòujících odpovídající obsah uživateli nejen pøedložit, ale podporujících i správu uživatelù, zpravidla studentù, žákù a uèitelù, z pohledu øízení a organizace výuky. Nejèastìjším nestatickým rozšíøením hypertextu ve výukovém použití je zkoušení formou testování, tedy s nabízenou odpovìdí. I tento pøístup má své newebové poèátky ve 20. století. První inteligentní výukový stroj pro potøeby výuky pøedstavil Sidney L. Pressey ve 20. letech. Šlo o stroj na testy s více odpovìïmi. Stroj dával uživateli otázky a uživatel získal okamžitou zpìtnou vazbu. Již v tomto období lze spatøovat poèátky potøeby personalizace umožòující efektivní pøístup ke vzdìlávání pro vìtšinu populace. Vtomto pøíspìvku pøedkládáme pøehled možností personalizace a adaptivních webových systémù pro potøeby vzdìlávání a zmíníme se i o možnostech využití možností a technologií webu se sémantikou. Adaptivní webové systémy Adaptivní webové systémy pøedstavují rozvíjející se pøístup v oblasti webu, hypertextu, hypermédií a modelování uživatele. Adaptivní webové systémy rozšiøují funkènost hypermédií v prostøedí webových systémù o pøizpùsobení obsahu pøedkládaného uživateli. Zatímco tradièní hypermediální systémy prezentují stejný obsah a odkazy všem uživatelùm stejnì, adaptivní webové systémy si udržují zdroj znalosti o svých uživatelích (uživatelský model), a tyto informace používají za úèelem adaptace prezentaèní a navigaèní struktury webového systému. Každý uživatel má pøi interakci se systémem individuální vzhled a navigaèní možnosti. Zdroj znalosti uživatelù udržovaný webovým systémem je využíván napøíklad pro omezení poètu dostupných odkazù ve webovém systému a omezení hyperprostoru pøístupného uživatelùm. Tímto zpùsobem se pokouší adaptivní webové systémy øešit problém informaèního pøetížení a ztráty v hyperprostoru. Adaptivní webové systémy mohou být užiteèné ve všech oblastech, kde se oèekává, že systém bude užíván lidmi s rùznými cíli a vzdìláním, a kde je hyperprostor rozumnì velký. Všude, kde chceme dovolit individuální požadavky uživatelù mohou být nasazeny personalizované adaptivní systémy napø.: Systémy pro získávání informací: pomáhají uživatelùm pøi vyhledávání informací v hyperprostoru, v pøípadech, kdy uživatel není schopen sestavit formální dotaz a vyhledává informace metodou procházení odkazy propojených dokumentù. Online informaènísystémy hlavním cílem tìchto systémù, kterými mohou být systémy online dokumentace nebo online encyklopedie, je uživateli s rùznými stupni znalostí a s rùznými požadavky poskytnout referenèní pøístup k informaci. Online help systémy velmi podobné pøedchozím systému, s tím že se zabývají jen nìjakou konkrétní aplikaci (napø. tabulkový procesor) a uživateli pøedkládají informace sloužící k práci s touto aplikací. Výuková hypermédia a webové systémy pøedstavují jen omezenou èást hyperprostoru, èasto se jedná jen o jeden kurz, téma èi materiál. Cílem tìchto systémù je pomoci studentùm zvládnout uèební materiály. Velmi dùležitým aspektem tìchto systémù je, jak uživatelé znají dané téma. Vprùbìhu èasu se charakteristiky uživatele mìní, podle toho, jak prochází a chápe probírané téma. Architektura adaptivních webových systémù pro vzdìlávání Úvodem je potøeba zdùraznit, že jsme se soustøedili a popisujeme takovou tøídu adaptivních hypermédií, jíž jsou webové aplikace. Systémy na podporu vzdìlávání mùžeme zaøadit mezi webové systémy zamìøené na prezentaci obsahu (a již se jedná o LMS systémy nebo o aplikace, které prezentují obsah jednotlivého kurzu, napø. formou animací). Návrh takových systémù vyžaduje vytvoøení doménového modelu (nebo modelu obsahu) souèasnì s modelem navigace a s prezentaèním modelem. Vzávislosti na použitých technologiích jsou tyto modely reprezentovány oddìlenì od samotné aplikaèní logiky, a nebo jsou navzájem propleteny. Výhody oddìlené reprezentace spoèívají zejména v efektivnìjší tvorbì obsahu a údržbì vlastní aplikace. Vpersonalizovaných systémech se návrh doplòuje o model uživatele, který uchovává informace o cílech, charakteristikách a aktuálních vìdomostech uživatele - studenta a aplikaèní logika se rozšiøuje o pøizpùsobování. Podobnì je i zde z pohledu návrhu systému, tvorby modelù, jejich znovupoužití a údržby výhodná oddìlená reprezentace znalostí o pøizpùsobování (nejèastìji pomocí množin pravidel) a aplikace tìchto znalostí, tj. samotné pøizpùsobování. Bylo publikováno více referenèních modelù adaptivních systémù, pro pøehlednost postavíme náš výklad na AHAM (The Adaptive Hypermedia Application Model), který pochází z roku 1996, viz [9]. Tento model je realizován ve volnì šiøitelném systému AHA! [1], který byl 3

6 v rámci výuky programování v C++ používán, viz [15, 17]. AHAM rozlišuje: model domény: popisuje strukturu aplikaèní domény systému, tedy obsahu. Model domény se skládá z konceptù a vztahù mezi koncepty. Koncept reprezentuje ucelenou èást prezentované oblasti. Koncept mùže být buï atomický, nebo složen z množiny atomických konceptù, model uživatele: pøedstavuje individuální data o uživateli (napø. preference, vìk atd.) a uživatelovu znalost konceptù z modelu domény. Modelu uživatele-studenta se budeme podrobnìji vìnovat níže, model uèení: popisuje pedagogická pravidla, která vyjadøují, za jakých okolností je vhodné èi nevhodné smìrovat uživatele k jiným èástem aplikaèní domény. Vìtšina pravidel vyplývá pøímo ze vztahù mezi koncepty, tedy z doménového modelu, ale autor mùže vytváøet dodateèná pravidla, model prezentace: je softwarové prostøedí užívané pro sestavení adaptovaného obsahu a odkazù. Mechanismus nabízí knihovnu funkcí (tzv. konstruktorù) pro skládání informaèních stránek z fragmentù založených na elementech modelu domény, modelu uèení a modelu uživatele. Nìkteré mechanismy, mohou nabízet zpùsob definování nových konstruktorù, nebo rozšíøení již existujících. Dostateènì silný adaptivní mechanismus by mìl nabízet bìžné služby pro snížení potøeb autora explicitnì specifikovat nové konstruktory. Mechanismus rovnìž aktualizuje model uživatele sledováním chování uživatele pøi ètení a zaznamenává tak zmìny uživatelových vìdomostí. Modelování uživatele-studenta Vìtšina souèasných systémù, které realizují pøizpùsobování, uvažuje pouze dimenzi uživatele (pak mluvíme o personalizaci). Pøi pøizpùsobování obecnì má smysl mluvit i o dalších dimenzích jako jsou vnìjší prostøedí, použité technologie, místo nebo èas. Pak mluvíme o kontextu pøizpùsobování. Spojení charakteristik prostøedí a uživatele pøi podpoøe výuky nám umožní napø. uvažovat pøi pøizpùsobování èas prezentace urèitých vìdomostí [6, 7, 15, 17]. Model uživatele pøedstavuje charakteristiky, které mùžeme popsat jako doménovì nezávislé a doménovì závislé, viz obr. 1. Doménovì závislé charakteristiky rozšiøují definici konceptù modelu domény o vlastnosti, které se vztahují ke konkrétnímu uživateli. Vsystémech na podporu vzdìlávání jde napø. o atributy vyjadøující èas strávený studiem pøíslušného konceptu, stupeò vìdomostí vzhledem k danému konceptu, poèet návštìv daného konceptu. Doménovì nezávislé charakteristiky reprezentují charakteristiky uživatele platné pro více domén, napø. preferované styly uèení se, oblíbené barvy, znalost jazykù, používaný prohlížeè. Nìkteré z nich však mohou záviset na kontextu, napø. v práci používám Thunderbird a doma používám Outlook. Vsouvislosti s modelováním uživatele je více otevøených problémù, nìkteré z nich, které jsou pøedmìtem našeho výzkumu uvádíme: 1. Inicializace modelu uživatele (tzv. cold start problem): na zaèátku práce se systémem model uživatele neobsahuje dostatek informací pro efektivní pøizpùsobování. Tento problém se øeší zejména vytvoøením stereotypù a rovnìž manuálním zadáním charakteristik uživatele na zaèátku práce. Stereotypy lze vytvoøit na základì analýzy pøedcházejícího používání systému jinými uživateli. Pøíkladem mohou být techniky dolování asociaèních pravidel v datech z modelù uživatele, které jsme využili pøi doporuèování pøíkladù programování v systému ALEA [13]. Obrázek 1 Model uživatele a propojení s doménovým modelem (DM). 2. Reprezentace modelu uživatele plochou strukturou dvojic atribut-hodnota - pouze tvùrce modelu zná sémantiku charakteristik, a proto je jejich znovupoužití nároèné. Tento problém èásteènì øeší standardy jako napø. SCORM, které však nepokrývají všechny aspekty. Vtomto smìru se jeví jako vhodné využití ontologií na reprezentaci modelu uživatele [8]. 3. Automatické vytvoøení modelu uživatele: jde o nároèné úlohy multikriteriálního charakteru vyžadující zapojení metod a technik umìlé inteligence. Pøíkladem mùže být sledování èinnosti uživatele a následné odvození charakteristik, a nebo porovnáváním profilu uživatele s uživateli s podobnými zájmy metodami kolaborativního filtrování. 4. Oddìlený model uživatele pro každou aplikaci: znemožòuje sdílení modelù uživatele, což by zefektivnilo zejména tvorbu modelu uživatele. Sdílení je zajímavé zejména pro doménovì nezávislé charakteristiky, ale i v pøípadì doménovì závislých charakteristik pro stejné èi podobné domény. Možné øešení vychází z webových technologií a technologií založených na webu se sémantikou, kdy se model uživatele reprezentuje ontologií a prostøednictvím webové služby se zpøístupòuje jednotlivým aplikacím, které poskytují obsah pro podporu vzdìlávání, návrh takového systému viz [8]. 5. Údržba modelu uživatele: nìkteré charakteristiky uživatele se mohou èasem mìnit, napø. v souvislosti s aktivitami, které však nejsou v systému na podporu výuky zaznamenány (student byl na pøednášce, nìco se nauèil) nebo i v souvislosti s tím, že po urèitém èase student døíve nauèenou vìdomost zapomnìl. Øešením je revidování modelu uživatele napø. vyhodnocováním vìdomostí studenta rùznými prostøedky, získáváním charakteristik z jiných systémù. Vsouvislosti s charakteristikami spojenými s lidskou pamìtí je výhodné model lidské pamìti pøímo zapracovat do modelu uživatele. Jeden možný pøístup založený na využití tzv. køivky zapomínání jsme prezentovali v [2]. 6. Definování znalostí pøizpùsobování, tj. použití modelu uživatele: jde o nároènou úlohu, která v souèasnosti vychází pøevážnì z experimentù. Bìžná jsou pravidla typu: jestliže student navštívil koncept, zvyš hodnotu urèujícího pochopení konceptu o konstantu K. Je zøejmé, že taková pravidla pøedstavují znaèné zjednodušení skuteènosti, avšak v mnohých pøípadech jejich použití dává 4 Technológia vzdelávania

7 dobré výsledky. V[13] prezentujeme využití technik dolování v datech pro odvození pravidel pøizpùsobování vycházejíce z vhodného použití systému (berou se do úvahy cesty v grafu konceptù, které absolvovali úspìšní studenti v minulosti). 7. Etické otázky zaznamenávání údajù o uživateli: možnost zásahu do soukromí uživatele. Vtomto pøípadu jde o kompromis, mezi tím jaké informace o sobì zveøejníme a co za to dostaneme. Obecnì jedním z øešení, respektive nezbytností je zajištìní pøístupu uživatele ke svému modelu tak, aby uživatel vìdìl co vše o nìm systém zaznamenává a mohl upravit pøípadné nesprávné závìry. odkazy, pozor na znevýhodnìné uživatele a èastý zvyk semaforového oznaèení zelená/èervená pro nevhodné/vhodné odkazy. Namístì je doplnit možnost personalizace nastavení pro jednotlivé uživatele. Anotace odkazu mùže rozlišovat více èí ménì významný odkaz, vyjadøovat více stupòù vìdomosti (napø. nenastudován, nastudován, dobøe nastudován) pøípadnì mùže anotace informovat o schopnosti uživatele pochopit informace, které obsahuje cíl (pøipraven/nepøipraven èíst), generování odkazù: systém automaticky generuje nové odkazy (napøíklad objevuje souvislosti mezi jednotlivými koncepty). Tuto techniku používá ALEA. Techniky pøizpùsobování pro podporu výuky Pøi prezentaci obsahu uživateli se používají techniky pøizpùsobování vycházející z aktuálního stavu modelu uživatele a zvoleného modelu pøizpùsobování. Techniky pøizpùsobování lze rozdìlit na pøizpùsobováníobsahu vèetnì pøizpùsobovánívzhledu a pøizpùsobovánínavigace. Podrobný popis lze nalézt v èláncích Brusilovsky [11, 12] a v pøehledu na obr. 2. Pøi popisu technik pøizpùsobování využijeme systém AHA! Propracované techniky pøizpùsobování nabízí i adaptivní webový systém ALEA (Adaptive LEArning), viz [5], vyvinutý na Slovenské technické univerzitì v Bratislavì. Pøizpùsobování obsahu varianty stránek nebo fragmentù stránek: z více variant obsahu se uživateli zobrazí ta vhodná pro nìj, napøíklad podle úrovnì obtížnosti obsahu a modelu uživatele, rozšiøování textu: nabízí zobrazení textu ve zkrácené i rozšíøené verzi, napøíklad klíèová slova, zkratky èi slova z rejstøíku mohou být expandována, vkládání/odstraòování fragmentù obsahu: podle jejich vhodnosti v daném kontextu, napø. po dosažení požadované úrovnì znalostí se zobrazí další fragment. Pøizpùsobování vzhledu alternativní styly mohou být použity v pøípadì, kdy je implementován model prezentace (napø. AHA! od verze 3), anotace fragmetù napøíklad zmìnou barvy, napøíklad zašednutí naznaèuje nevhodnost pro studium v aktuálním stavu modelu uživatele. Pøizpùsobování navigace pøímé vedení: uživatel je veden obsahem tlaèítkem další kterým vybírá nejvhodnìjší koncepty a fragmenty. ALEA realizuje pøímé vedení na základì pravidel vefinovaných na tøech úrovních: na úrovni strategie uèení se, na úrovni konceptù a na úrovni informaèních fragmentù, uspoøádání odkazù: odkazy na další koncepty jsou seøazeny podle vhodnosti dle modelu uživatele, realizuje ALEA, AHA! zatím ne, skrývání odkazù: zjednodušuje navigaèní prostor skrýváním odkazù více zpùsoby: odkaz se nezobrazí (zobrazí se jeho text), odkaz se blokuje (je implementaènì závislé podle kombinace nezobrazení odkazu a anotace odkazu) nebo je odkaz z prezentace zrušen (ve výukovém obsahu používat velmi opatrnì - v obvykle malém informaèním prostoru ztrácí uživatel pøehled o jeho topologii), anotace odkazù: systém uživateli oznaèuje vhodné Obrázek 2 Možnosti adaptace. Závìr Otevøených problémù v oblasti adaptivních webových systémù ve vzdìlávání je øada. Mnohé, které jsme naznaèili, se týkají problému personalizace a pøizpùsobování. Mnohé problémy vyvstávají s použitím webu jako distribuovaného prostøedí - významným je smìr sdílení modelu uživatelù spolu s využitím standardù na reprezentaci metadat a odvozování definovaných konsorciem W3C. To by umožnilo studentùm podílet se na tvorbì vlastního modelu. Vedle možnosti sdílet modely uživatelù je nutné mít k dispozici obsah, tedy výukové materiály, s odpovídajícími metainformacemi podle definovaných standardù. I v našem prostøedí se v této oblasti provádí pomìrnì intenzivní výzkum [10]. Tato práce vznikla za podpory Kultúrnej a edukaènej grantovej agentúry v rámci projektu KEGA 3/5187/07 a za podpory projektu FRVŠ 60/2007. ADAPTIVE WEB-BASED SYSTEMS FOR LEARNING Abstract: Adaptive web-based systems can be applied in e-learning to improve the orientation of a student in the learning materials. Apart from a domain model for adaptive application a user model is a necessity. We describe possibilities of adaptive web-based applications in learning of programming domain. The Semantic Web provides promising direction in personalization for educational web-based applications. 5

8 Keywords: Adaptive web systems. Personalization. E- education. Model. Semantic web. Literatura [1] Adaptive Hypermedia for All - AHA! BRA, Paul De. Technical University Eindhoven, Nederland. [online], [cit ]. [2] ÁGH, P., BIELIKOVÁ, M.: Considering Human Memory Aspects to Adapting in Educational Hypermedia. Sborník Workshop on Individual Differences, AH 2004, L. Aroyo and C. Tasso (Eds.). The Netherlands, August 2004, str [3] BIELIKOVÁ, Mária, MORAVÈÍK, Michal.: Modeling the Content of Adaptive Web-Based System Using an Ontology. In: SMAP06, str IEEE. ISBN: [4] BIELIKOVÁ, Mária. Personalizované webové systémy na podporu vzdelávania. SCO 2006, zvaná pøednáška, sborník str Konvoj, 2006, Brno. ISBN X. [5] BIELIKOVÁ, Mária. An adaptive web-based system for learning programming. In: J. Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, Inderscience, Vol. 16, Nos. 1/2, [6] BIELIKOVÁ, M., HABALA, R.: Time-Based Extensions to Adaptation Techniques. Sborník AH rd In: Conf. on} Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems. P. De Bra, W. Nejdl (Eds.). Springer-Verlag, LNCS Eindhoven, The Netherlands, August, 2004, str [7] BIELIKOVÁ, M., KURUC, J., ANDREJKO, A.: Learning Programming with Adaptive Web-Based Hypermedia System AHA!. Sborník ICETA th In: Conf. on Emerging e-learning Technologies and Applications, F. Jakab, V. Fedák, I. Sivý, M. Buèko (Eds.), Sept. 2005, Košice, Slovakia, str [8] BIELIKOVÁ, M., KURUC, J.: Sharing User Models for Adaptive Hypermedia Applications. Sborník ISDA th In: Conf. on Intelligent Systems Design and Applications. H. Kwasnicka, M. Paprzycki (Eds.), Sept. 2005, Wroclav, Poland, IEEE Computer Society Press, str [9] BRA, Paul De, RUITER, J.-P. AHA! Adaptive Hypermedia for All. In WebNet Conference, str , [10] BUREŠ Miroslav, MORÁVEK Adam, JELÍNEK Ivan.: Nová generace webových technologií. Praha: 1. VOX a.s. - Nakladatelství, ISBN X. [11] BRUSILOVSKY Peter. Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia. In: Adaptive Hypertext and Hypermedia, Kluwer Academic Publisher, 1998, str ISBN: [12] BRUSILOVSKY Peter. Adaptive Hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction Journal, Vol. 11 No. 1-2, s , [13] KRIŠTOFIÈ, A., BIELIKOVÁ, M.: Improving Adaptation in Web-Based Educational Hypermedia by means of Knowledge Discovery. Sborník HT th ACM Conf. on Hypertext and Hypermedia, ACM Press, Sept. 2005, str [14] PITNER, T., DRÁŠIL, P.: Platforma pro pesonalizaci standardizovaných výukových materiálù. Sborník SCO, vyd. Brno. Masarykova univerzita, str ISBN X. [15] ŠALOUN, Petr, VELART, Zdenìk.: Adaptive Hypermedia as a mean for learning programming. AEW- SE pøi ICWE ACM Digital Library, 2006, ISBN [16] TOLLINGEROVÁ, D., KNÌZÙ, V., KULIÈ, V.: Programované uèení. Praha. SPN, [17] VELART, Zdenìk, ŠALOUN, Petr: Využitíadaptivního hypermediálního systému AHA! pøi výuce programovacího jazyka C++. Objekty 2005, str ISBN Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. UISI FIIT STU, Ilkovièova Bratislava, Slovensko Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. KIP PøF OU 30. dubna 22, Ostrava, CZ , Èesko AKTIVITA DATABÁZA V E-LEARNINGOVÝCH KURZOCH LMS MOODLE Martin Drlík - SR Abstrakt: LMS Moodle obsahuje v základnej inštalácii viacero modulov aktivít, ktoré si kladú za cie¾ rôznymi spôsobmi motivova študenta e-learningového kurzu k aktívnej úèasti na výuèbe. Okrem základných modulov aktivít sa v LMS Moodle vo verzii 1.6 objavil modul aktivity Databáza, ktorý ponúka široké možnosti využitia vo výuèbe. V našom príspevku uvádzame niektoré možnosti využitia modulu Databáza vo výuèbe, ktoré sme prakticky odskúšali. Zaoberáme sa otázkami týkajúcimi sa možnos ami nastavenia tohto modulu, ako aj prípravou šablóny pre jednotlivé typy poh¾adov. Na záver sumarizujeme naše praktické skúsenosti s prácou študentov s modulom Databáza. K¾úèové slová: Motivácia študentov. Tvorba kurzov. Modul aktivít. Modul Databáza. LMS Moodle. Úvod Na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre sa už nieko¾ko rokov zaoberáme výuèbou formou e-learningu a skúmame možnosti využitia viacerých LMS v kombinovanej forme štúdia. Vposledných troch rokoch s úspechom využívame možnosti, ktoré nám poskytuje LMS Moodle. E-learningové kurzy vytvorené v LMS Moodle aktívne využívame v kombinovanej forme štúdia v odboroch Aplikovaná informatika, Modelovanie v prírodných vedách a Uèite¾stvo akademických predmetov. Na základe našich doterajších skúseností môžeme tvrdi, že táto forma výuèby je prínosom pre študentov i vyuèujúcich, hoci predstavuje zvýšenú èasovú zá až vyuèujúceho. Ve¾mi èasto sme svedkami toho, že prostredie e-learningových kurzov v LMS Moodle sa používa iba na zverejòovanie študijných materiálov pre študentov. Študenti sa nemusia aktívne zapája do výuèby v prostredí e-kurzu, odovzdáva úlohy, diskutova na odborné témy a pod. Dôraz sa kladie na výuèbu klasickou formou tvárou v tvár. 6 Technológia vzdelávania

9 Ve-learningových kurzoch, vytvorených na Katedre informatiky, však s úspechom používame viaceré moduly aktivít, ktoré majú za cie¾ podnieti študentov k vyššej aktivite. Týmito aktivitami sa snažíme rozvíja ich kritické myslenie, schopnos obháji si vlastný názor, schopnos nebá sa opýta, èi zmysel pre prácu v tíme. Najèastejšie využívame možnosti, ktoré nám poskytujú aktivity diskusné fórum a zadanie. Priebeh výuèby v kombinovanej forme aktívne prispôsobujeme aj na základe spätnej väzby od študentov. Ich názory získavame pomocou modulov Anketa a Spätná väzba, ktoré sú zárukou zachovania anonymity hlasujúcich. Na overenie porozumenia nevyhnutných teoretických poznatkov, ktoré si musia študenti poèas štúdia osvoji, používame integrovaný modul Test. Jednou z výhod použitia LMS Moodle je intenzívny vývoj samotného LMS a jeho jednotlivých modulov a blokov. Na vývoji spolupracuje ve¾ká skupina vývojárov, prièom vo vývoji všetkých jeho èastí sa kladie dôraz na ich prínos pre proces výuèby. Modul aktivít Databáza Jedným z menej známych modulov, ktoré sa stali súèas ou základnej inštalácie LMS Moodle od verzie 1.6, je modul Databáza. Tento modul sa nachádza v ponuke roletového menu Prida aktivitu a možno ho, podobne ako ostatné aktivity, použi v hlavných aktivitách e-learningového kurzu alebo v aktivitách konkrétnej lekcie. Obr. 1 Formulárové prvky Keïže v súèasnosti je priamo do výuèby na Katedre informatiky nasadená verzia 1.6 prostredia LMS Moodle, rozhodli sme sa v rámci predmetov, ktoré vyuèujeme, tento modul vyskúša. Modul Databáza poskytuje množstvo spôsobov využitia, je dostatoène flexibilný a používate¾sky ¾ahko ovládate¾ný. Jeho hlavná výhoda spoèíva v tom, že tvorca kurzu môže presne definova jednotlivé položky a vzh¾ad formulára, s ktorým potom prichádza študent do kontaktu. Údaje vložené študentom sa uložia do samostatnej databázovej tabu¾ky, èo umožòuje ich ¾ahké filtrovanie a zoraïovanie pod¾a požiadaviek vyuèujúceho alebo samotných študentov. Nastavenia Podobne ako ostatné súèasti prostredia e-learningového kurzu v LMS Moodle, sa nastavenie modulu Databáza realizuje formou webových formulárov. Nastavenie modulu Databáza má však svoje špecifiká a pozostáva z troch krokov. Nastavenie všeobecných vlastností modulu Vprvom kroku máme k dispozícii možnos nastavenia presných termínov otvorenia a uzavretia celej aktivity. Najzaujímavejšia je však možnos urèi, èi sa na napåòaní tejto aktivity budú podie¾a iba vyuèujúci alebo aj študenti. Vprípade výberu druhej možnosti sa môžeme rozhodnú, ko¾ko príspevkov musí každý zo študentov vloži, èi vložené príspevky podliehajú schváleniu vyuèujúcim. Rozvoj kritického myslenia študentov môžeme podnieti povolením pripája k jednotlivým riešeniam študentov komentáre iných študentov a vyuèujúcich, ako aj výberom vo¾by ohodnoti vložený príspevok bodmi alebo zámkou. Vytvorenie formulára, ktorý sa zobrazí študentom a vyuèujúcim Na rozdiel od väèšiny iných modulov aktivít, vyplnením úvodných nastavení sme ešte nevytvorili použite¾ný modul. Vdruhom kroku sa preto musíme zaobera otázkou, z akých položiek bude pozostáva formulár, ktorý budú študenti vypåòa. Modul Databáza poskytuje tvorcovi vo¾nos vo výbere jednotlivých položiek, ktoré sa majú zobrazi študentovi. K dispozícii sú jednak typické webové formulárové prvky, jednak niektoré špeciálne, ktoré však nájdu v e-kurze široké uplatnenie (Url, Obrázok, Dátum, zemepisná šírka a dåžka), a zároveò si od budúcich používate¾ov - študentov - nevyžadujú špeciálne znalosti. Po výbere konkrétneho formulárového prvku možno nastavi jeho ïalšie vlastnosti, napríklad názov. Špecifikom tohto po¾a je, že sa pod¾a neho pomenuje názov ståpca v databáze, preto by autor tohto modulu mal zvoli názvoslovie typické pre programovanie alebo databázy (bez diakritiky a medzier), hoci to prostredie samo nevyžaduje. Výsledný tvar pomenovania, ktoré sa zobrazí študentovi, nastavíme v šablóne zobrazenia formulára. Prispôsobenie šablóny modulu pre zobrazenie jednotlivých záznamov a ich zoznamu Nastavenie vzh¾adu formulára je najnároènejšou èas- ou nastavenia modulu Databáza. K dispozícii máme totiž tri šablóny: Zobrazenie zoznamu - všetky príspevky študentov zobrazené pod sebou a zoradené pod¾a zvoleného kritéria Zobrazenie jednotlivých príspevkov Zobrazenie vlastného formulára pre vloženie príspevku Všetky tri šablóny možno editova. K dispozícii máme vstavaný WYSIWYG editor, ktorý umožòuje vytvori pútavý vzh¾ad jednotlivých príspevkov aj tvorcom, ktorí neovládajú jazyk HTML. Je nevyhnutné skontrolova vzh¾ad jednotlivých poh¾adov na príspevky, najmä v prípade pridávania nových polí do formulára. Systém ich totiž nevloží k ostatným korektne, ale jednoducho ich umiestni v¾avo dole na stránke. Okrem toho, iba pomocou šablón sa môžeme rozhodnú, èi sa pri jednotlivých príspevkoch zobrazia tlaèidlá umožòujúce jeho editáciu alebo odstránenie, potvrdenie správnosti, èi meno študenta, ktorý daný príspevok vložil. 7

3/2008 Media4u Magazine

3/2008 Media4u Magazine 3/2008 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 2/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 20 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 20 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 20 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2013 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) KATEDRA

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Archiv 2000 2006 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2006 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2007 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Archiv 2000 2006 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 3/2007: Zdravotnické záchranné služby vyjádøení lidských práv Koncepce krizové

Více

VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002 VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002 VARIA IX Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. 3. december 1999) Zostavili Mira Nábìlková a Mária Šimková

Více

Sborník databázové konference. Editoři. Luboš Popelínský Ondřej Výborný. Fakulta informatiky Masarykova univerzita Brno

Sborník databázové konference. Editoři. Luboš Popelínský Ondřej Výborný. Fakulta informatiky Masarykova univerzita Brno DATAKON 2007 Sborník databázové konference Editoři Luboš Popelínský Ondřej Výborný Fakulta informatiky Masarykova univerzita Brno Brno, Hotel SANTON Česká republika 20.-23. října 2007 www.datakon.cz DATAKON

Více

Ekonomické znalosti pro tržní praxi

Ekonomické znalosti pro tržní praxi Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra aplikované ekonomie Ekonomické znalosti pro tržní praxi Kolektiv autorů Olomouc 2009 Editor: Jaroslava Kubátová Recenzenti příspěvků: Doc. Mgr.

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

Edi ní ada Didaktika, pedagogika - svazek 16 Elektronická reedice konferen ního sborníku

Edi ní ada Didaktika, pedagogika - svazek 16 Elektronická reedice konferen ního sborníku Edi ní ada Didaktika, pedagogika - svazek 16 Elektronická reedice konferen ního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH P EDM T 2009 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) UNIVERZITA

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ISBN 80-7080-613-3. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 11. 8. 2006. www.vscht.cz

ISBN 80-7080-613-3. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 11. 8. 2006. www.vscht.cz ISBN 80-7080-613-3 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 11. 8. 2006 www.vscht.cz 2 2 Obsah Program 20. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference)

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference) VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 2012 Ludmila Půbalová a kol. Projektový management pro vedoucí pracovníky základních

Více

Josef Šedivý Jan Chromý Mirosław Kowalski

Josef Šedivý Jan Chromý Mirosław Kowalski Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 Sborník jako celek recenzoval: The proceedings were reviewed

Více

biológia ekológia chémia ISSN 1338-1024

biológia ekológia chémia ISSN 1338-1024 biológia ekológia chémia časopis pre školy ročník 18 číslo 4 2014 biológia ekológia chémia časopis pre školy ročník 18 číslo 4 2014 vydavateľ Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta Priemyselná

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Novinky zahranièní knihovnické literatury

Novinky zahranièní knihovnické literatury Novinky zahranièní knihovnické literatury 1. ALKHOVEN, Patricia La numérisation des collections : les objectifs stratégiques de la Bibliothèque royale des Pays Bas [Digitalizace sbírek : strategické cíle

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Archiv 2000 2007 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2007 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 1/2009 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Archiv 2000 2007 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 1/2009: Systém specializované zdravotní péèe v Èeské republice o osoby ozáøené

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 7. ročník 2/2 Media4u Magazine ISSN 24-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

Více

PRAKTICKÉ UŽITÍ TEORIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI

PRAKTICKÉ UŽITÍ TEORIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Vladimír P. Polách Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 T E Č R 1. vydání Vladimír P. Polách, 2008 ISBN 978-80-244-2063-9 2 OBSAH 1 DTP, pre-press a ti jiní 5

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více