Technická zpráva IPv6 projektu - verze Marek Eliá², Luká² Fiala, Ji í Chudoba, Tomá² Kouba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva IPv6 projektu - verze 2014. Marek Eliá², Luká² Fiala, Ji í Chudoba, Tomá² Kouba"

Transkript

1 Technická zpráva IPv6 projektu - verze 2014 Marek Eliá², Luká² Fiala, Ji í Chudoba, Tomá² Kouba 5. srpna 2014

2 Obsah 1 Sou asný stav implementace IPv6 provoz v produk ní síti VS FZÚ Provoz DPM Vým na dat se zahrani ím Provoz IPv6 testbedu GridFTP DPM Puppet Nagios Sí ový hardware Podpora IPv6 u sí ového hardware Cisco C SLAAC Cisco FWSM Sou asné nastavení SLAAC a RA Cisco router ACL BGP Nastavení netow data exportu Základní sí ové sluºby Kongurace IPv6 adres Nastavení DHCP Nastavení DNS Nastavení NTP NFS Nastavení linuxových ip6tables Zku²enosti s reálným provozem Správa hardware Managementová rozhraní hardwaru Sí ová instalace Puppet Monitoring vypo etního st ediska Nagios Nagios na IPv6 testbedu Nagios v produk ní síti Smokeping Switche Netow

3 5.4.1 ipt_netflow Syslog Záv r Gridové sluºby Gridové certikáty myproxy Batchsystem (torque) DPM Testbed Produkce LB VOMS Záv r 22 2

4 Kapitola 1 Sou asný stav implementace Na FZÚ jsme zprovoznili IPv6 testbed, který slouºí k testování nastavení sít a b hu gridových sluºeb na protokolu IPv6. Z provozu testbedu jsme získali mnoho poznatk a zku²eností, které nám pomohly zapojit se do aktivit mezinárodní pracovní skupiny HEPiX IPv6 working group. Tato skupina p ipravuje nasazení IPv6 v prost edí WLCG celosv tové sít výpo etních st edisek, kde se zpracovávají v decká data z urychlova e LHC v CERN. Zku²enosti získané provozem IPv6 testbedu jsme úsp ²n aplikovali také v produk ním prost edí Tier2 centra ve FZÚ. Tém v²echny výpo etní uzly mají instalovány protokol IPv6 (spolu s protokolem IPv4), výjimku tvo í star²í stroje s opera ním systémem SL5, které budou jiº brzy odstaveny. Z produk ních sluºeb jsou to v²echny uzly storage systému DPM, který na FZÚ spravuje více neº 2 PB dat, VO box pro experiment ALICE, DNS a NTP servery a dva servery Perfsonar PS, které se v WLCG pouºívají k monitorování propustnosti a latence sít mezi jednotlivými výpo etními st edisky. Následující ásti této kapitoly popisují obecné zku²enosti s provozem IPv6 sluºeb v testbedu i v produk ní síti. Poznámkám k nastavení jednotlivých sluºeb a hardware v nujeme zvlá²tní kapitoly. 1.1 IPv6 provoz v produk ní síti VS FZÚ V²echny stroje z privátní sít mají ve ejnou IPv6 adresu, takºe jiº nejsou pln odkázány na NAT. MTU v této síti je nastaveno na 9000 byt, takºe se v ní pouºívají v t²inou jumboframy. Do stejné IPv6 sít byla p idána IPv6 rozhraní sluºeb, u kterých nebyly potíºe s p idáním tagovaného sí ového rozhraní s podporou jumbofram (MTU=9000). Zbylé produk ní sluºby, které vyºadovaly p ipojení do IPv6, byly p ipojeny prost ednictvím speciální sít s MTU=1500. Bez jumbofram jsou zapojeny: headnode systému DPM, VO box experimentu ALICE a perfsonary Provoz DPM Storage system DPM sestává z headnode serveru, který spravuje metadata, a diskových uzl, v na²em p ípad je to 10 diskových uzl. Poskytuje p ístup k dat m prost ednictvím n kolika protokol. Nejpouºívan j²ím je gridftp, který v na²ich podmínkách pln funguje p es IPv6. Výpo etní úlohy na na²ich výpo etních uzlech, které jej pouºívají ke staºení svých vstupních dat, jsou nastaveny, aby preferovaly IPv6. Úlohy lokálních uºivatel nej ast ji pouºívají protokol xrootd, který zatim IPv6 nepodporuje, ale p ipravuje se nová verze, která ho podporovat bude. Dal²ím z podporovaných protokol je webdav: otestovali jsme, ºe je moºné stáhnout data z na²eho DPM p es webdav po IPv6, av²ak tento protokol je zatím pouºíván pouze testovacími výpo etními úlohami. Datové transfery po IPv6 mezi systémem DPM a výpo etními uzly tvo í provoz více neº 20 Gb za sekundu, jak je vid t na grafu 1.1 z kv tna 2014 a z m sí ního grafu 1.2 z p elomu ervence a 3

5 Obrázek 1.1: IPv6 data sm rující ze systému DPM k výpo etním uzl m (kv ten 2014) Obrázek 1.2: IPv6 data sm rující ze systému DPM k výpo etním uzl m (srpen 2014) srpna Vým na dat se zahrani ím Po IPv6 zatím prob hlo n kolik testovacích p enos dat z na²eho systému DPM do Imperial College v Británii, datový tok dosahoval aº 1 Gbps. P íklad datových tok zp sobených t mito testy je na grafu 1.3 FZÚ se v rámci HEPiX IPv6 working group ú astní IPv6 perfsonar test, které ídí laborato e v Británii. Jsou to výkonnostní testy pro sít mezi jednotlivými výpo etními st edisky. V rozsáhlej²ím provedení se stejné testy pouºívají taky pro hodnocení výkonu IPv4 konektivity v WLCG. Na obrázku 1.4 jsou znázorn ny výsledky p enosových test mezi v²emi zú astn nými st edisky. Obrázek 1.3: IPv6 provoz mezi FZÚ a Imperial College 4

6 Výsledky jsou zatím spí²e orienta ní a jsou ve fázi vyhodnocování. Po IPv6 také komunikuje VO box experimentu ALICE s centrálním monitoringem, který je v CERNu. V budoucnosti o ekáváme nár st objemu dat p ená²ených po IPv6, protoºe dal²í výpo etní st ediska p ipravují zavedení IPv6 do produk ního prost edí. 1.2 Provoz IPv6 testbedu Na testbedu provozujeme mnoho r zných sluºeb. ƒást z nich slouºí pouze v rámci HEPiX IPv6 testbedu, n které jsme jiº aplikovali i do produk ního prost edí. Na obrázku 1.5 je vid t sí ový provoz mezi na²ím testbedem a zahrani ními laborato emi. V t²inu tohoto provozu tvo í testovací GridFTP p enosy GridFTP Provozujeme server ui.ipv6.farm.particle.cz, na kterém b ºí sluºba GridFTP. Tento server je sou- ástí HEPiX IPv6 GridFTP sí. Na obrázku 1.6 je vid t výsledky p enos mezi jednotlivými uzly sít. Je vid t, ºe máme vynikající výsledky v transferech sm rem od nás (tém v²echny p enosy prob hly za krátkou dobu) DPM Na testbedu máme zprovozn n jeden DPM server. Zku²enosti s jeho nastavením a provozem jsme pak pouºily p i nasazení IPv6 na na²e produk ní DPM servery. Testovací DPM server je stále vyuºíván k monitorování spojení s Imperial College London a Queen Mary University London pomocí reálných p enos p es protokol IPv Puppet V produk ním prost edí pouºíváme systém na správu kongurací CFEngine 2.0. Jelikoº je uº zastaralý a jeho podpora IPv6 není moc testována, rozhodli jsme se na testbedu pouºít nov j²í systém Puppet. Úsp ²n jsme jím kongurovali celý testbed v etn IPv6-only uzl a v sou asnosti pracujeme na jeho nasazení v produk ním prost edí Nagios K monitorování sluºeb testbedu provozujeme Nagios, který je schopen monitorovat IPv4-only, IPv6-only i dual-stack uzly. Poskytujeme ho také jako sluºbu v rámci HEPiX testbedu a monitorujeme uzly ú astnící se GridFTP sít a ostatní sluºby. Zku²enosti získané z provozu testbedové sluºby Nagios jsme pouºili v produk ním Nagiosu spolu se senzory specickými pro IPv6. 5

7 Obrázek 1.4: HEPiX IPv6 WG Perfsonar MESH 6

8 Obrázek 1.5: Sí ový provoz testbedu. Kladné hodnoty ozna ují p íchozí data, záporné odcházející data. Caltech To CCIN2P3 CERN Chicago DESY From FNAL FZU GRIDKA INFN NDGF PIC Obrázek 1.6: Histogram p enos mezi jednotlivými uzlami. Osa y znamená po et p enos, osa x ur uje as, za jaký p enos dob hl. Kaºdý transfer p ená²el jeden 1 GB soubor. 7

9 Kapitola 2 Sí ový hardware Zde popisujeme výsledky testování na²eho sí ového hardware a nastavení, které v sou asné dob provozujeme. 2.1 Podpora IPv6 u sí ového hardware V²echny switche, které máme ve výpo etním st edisku, jsou schopny p epínat IPv6 provoz. Stejn tak router Cisco C6500. Problém se vyskytl u rewallového modulu Cisco FWSM, který není schopen ltrovat IPv6 trac v transparentním modu. Je sice schopen ltrovat ho v routovacím modu, av²ak jenom softwarov, takºe uº trac pod 100Mbps modul výrazn zat ºuje. P ehled na²eho sí ového hardware je v tabulce Cisco C6500 Router je schopen routovat a switchovat IPv6 trac. U IPv6 pouºíváme statické nastavení cest v kombinaci s BGP tedy v podstat stejné nastavení jako u IPv SLAAC Router podporuje bezestavovou autokonguraci (SLAAC). Je schopen vysílat do sít routing advertisements s nastavením prexu a gateway. Není v²ak schopen v rámci routing advertisementu propagovat adresy DNS server. Na druhé stran v²ak disponuje bezestavovým DHCPv6 serverem, pomocí kterého umí tuto informaci klient m sd lit. Takhle vypadá nastavení SLAAC a bezestavového DHCPv6 na routru, které jsme jej úsp ²n otestovali, nicmén ho neprovozujeme, z d vod popsaných v následujících kapitolách. Hardware Cisco Catalyst C6500 HP ProCurve J4904A Switch 2848 SMC TigerStack II 10/100/1000 HP ProLiant BL p-class C-GbE2 HP GbE2c Switch c-class BladeSystem Force10 S GE-24P BNT RackSwitch G8124 BNT RackSwitch G8000 podpora IPv6 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Tabulka 2.1: Switche výpo etního st ediska: podpora switchování IPv6 8

10 interface VlanXXX no ip address ipv6 address 2001:718:1E01:1725::1/64! ipv6 dhcp pool ipv6-dhcp-pool dns-server 2001:718:1E01:1725:5054:FF:FE12:3456 domain-name ipv6.farm.particle.cz interface VlanXXX ipv6 nd other-config-flag ipv6 dhcp server ipv6-dhcp-pool Router také umí exportovat netow data z IPv6 provozu Cisco FWSM Jelikoº jsme pouºívali FWSM v transparentním reºimu a FWSM v n m neumí ltrovat IPv6 trac, p istoupili jsme zpo átku k do asnému e²ení. Pomocí následujících ether-type ACL jsme rewallem propustili ve²kerý IPv6 trac. access-list outside_ether_access_in remark IPv6 access-list outside_ether_access_in ethertype permit 86dd access-list inside_ether_access_in remark IPv6 access-list inside_ether_access_in ethertype permit 86dd ƒasem v²ak bylo z bezpe nostních d vod nutno p epnout FWSM do routovacího reºimu. Tato operace si vyºádala krátký výpadek spojení celého výpo etního st ediska a zm nu routovacího schématu stávající IPv4 sít. Nicmén asem se ukázalo, ºe FWSM IPv6 provoz neltruje v hardware, jak je tomu u IPv4, ale v software, a to je pro na²e podmínky nedosta ující, jelikoº jiº p i datovém toku kolem 100 Mbps byl procesor FWSM výrazn zatíºen Sou asné nastavení SLAAC a RA Rozhodli jsme se SLAAC nepouºívat. Jenºe DHCPv6 nedokáºe inzerovat IPv6 adresu gateway, na to se pouºívá routing advertisement, ze kterého si m ºe za b ºných okolností klient odvodit vlastní IPv6 adresu a ud lat autokonguraci. Tomu zabrání následující zp sob nastavení RA: interface VlanXX ipv6 address 2001:718:1E01:1717::1/64 ipv6 nd prefix 2001:718:1E01:1717::/64 no-advertise druhý ádek íká, ºe daný prex se nemá inzerovat. Klient tedy nedostane v RA informaci o prexu sít, ve které se nachází. Dostane jenom link-local adresu routru, který o sob íká jenom to, ºe je obecným routerem pro v²echny rozsahy. Takto vypadá standardní routing advertisement: # rdisc6 eth0 Soliciting ff02::2 (ff02::2) on eth Hop limit : 64 ( 0x40) Stateful address conf. : No Stateful other conf. : No Router preference : medium Router lifetime : 1800 (0x ) seconds Reachable time : unspecified (0x ) Retransmit time : unspecified (0x ) Source link-layer address: B4:E9:B0:C8:54:C0 9

11 MTU : 1500 bytes (valid) Prefix : 2001:718:1e01:1724::/64 Valid time : (0x00278d00) seconds Pref. time : (0x00093a80) seconds from fe80::b6e9:b0ff:fec8:54c0 a takto po zákazu inzerování rozsahu: # rdisc6 eth0 Soliciting ff02::2 (ff02::2) on eth0... Hop limit : 64 ( 0x40) Stateful address conf. : Yes Stateful other conf. : No Router preference : medium Router lifetime : 1800 (0x ) seconds Reachable time : unspecified (0x ) Retransmit time : unspecified (0x ) Source link-layer address: B4:E9:B0:C8:54:C0 MTU : 9000 bytes (valid) from fe80::b6e9:b0ff:fec8:54c0 Tímto nastavením jsme zajistili, ºe ani ²patn nastavení klienti, kte í autokonguraci vypnutou nemají, ji takto nebudou moci provést a nezvolí si svévoln IPv6 adresu, kterou nechceme Cisco router ACL V pr b hu let p íchozí a odchozí tok dat výrazn narostl a modul FWSM uº není schopen ho efektivn ltrovat. Proto jsme se rozhodli ob tovat moºnosti stavové kontroly a inspekce, které FWSM nabízí, a ltrovat externí trac pomocí ACL p ímo v routeru. Sou asná verze IOS "12.2(50r)SYS3" neumoº uje k ltrování IPv6 pouºívat object-groupy. Ty pouºíváme v ACL pro IPv4 a výrazn zjednodu²ují a zp ehled ují nastavení ltrování. Pro IPv6 v²ak musíme uvád t pravidlo pro kaºdou IPv6 adresu a kaºdý port explicitn. Navíc, u produk ních sluºeb bychom rádi otevírali stejné porty na IPv4 i IPv6 adresách. Fakt, ºe ACL pro IPv6 vypadají jinak neº pro IPv4 je v tomto ohledu celkem nep íjemný BGP VS FZÚ má dedikovanou 10 Gbps linku do Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Na routování p es tuto linku pouºíváme BGP, takºe i v p ípad výpadku této linky, jsme schopni routovat do KIT p es sdílenou linku do Internetu. Nastavení BGP vypadá takto: router bgp template peer-policy IPv4-generic filter-list 1 out soft-reconfiguration inbound exit-peer-policy bgp log-neighbor-changes neighbor <KIT_router_IPv4_addr> remote-as neighbor <KIT_router_IPv4_addr> description KIT neighbor <KIT_router_IPv6_addr> remote-as neighbor <KIT_router_IPv6_addr> description KIT neighbor <KIT_router_IPv6_addr> timers address-family ipv4 10

12 neighbor <KIT_router_IPv4_addr> activate neighbor <KIT_router_IPv4_addr> inherit peer-policy IPv4-generic no neighbor <KIT_router_IPv6_addr> activate address-family ipv6 network <VS_FZU_IPv6_range_1>::/64... network <VS_FZU_IPv6_range_N>::/64 neighbor <KIT_router_IPv6_addr> activate neighbor <KIT_router_IPv6_addr> soft-reconfiguration inbound exit-address-family Nastavení netow data exportu Pro IPv4 pouºíváme netow data export verze 5. Ta v²ak IPv6 nepodporuje, proto jsme pro IPv6 pouºili verzi 9. Nastavení je následující: flow exporter netflow.farm.v9 destination X transport udp 9995! flow monitor v9-monitor-6 exporter netflow.farm.v9 record platform-original ipv6 full! interface VlanXX ipv6 flow monitor v9-monitor-6 input ipv6 flow monitor v9-monitor-6 output Za m síc provozu jsme nezaznamenali ºádné váºné problémy související s netow na IPv6, jen ob as se vyskytne vy²²í zatíºení CPU. 11

13 Kapitola 3 Základní sí ové sluºby V této kapitole popisujeme na²i volbu kongurace IPv6 adres za ízení v síti výpo etního st ediska a na²e zku²enosti s kongurací základních sluºeb jako DHCP, DNS, NTP, WWW a NFS. 3.1 Kongurace IPv6 adres Jednotlivým za ízením výpo etního st ediska je t eba p id lovat IPv6 adresu. Jelikoº provozujeme produk ní sluºby, je nutno zajistit, aby se IPv6 adresa jednotlivých za ízení v provozu nem nila. Existují v zásad t i moºnosti: statická kongurace, bezestavová autokongurace (SLAAC) a stavové DHCP. V²echny t i dokáºí tuto poºadavku do ur ité míry uspokojit. Av²ak statická kongurace je pro velké výpo etní centra naprosto nevhodná. U SLAAC se IPv6 adresa deterministicky odvodí z prexu inzerovaného routrem a MAC adresy sí ového interfacu. To ov²em p iná²í problémy p i pot eb vým ny sí ové karty, coº zákonit zp sobí zm nu IPv6 adresy. Rovn º to p iná²í problémy se záloºními interfacami a s automatickým failoverem. Rozhodli jsme se tedy pro stavové DHCP. To v²ak taky není bez problém. DHCPv6 zatím neumí inzerovat gateway, proto je stále nutné pouºívat mechanismus routing advertisementu ze SLAAC na konguraci gateway. Dal²ím problémem je zp sob, jakým DHCP server identikuje klienta. V IPv4 se na to pouºívala MAC adresa, av²ak v IPv6 je to hodn komplexn j²í a taky komplikovan j²í. Server identikuje klienta pomocí tzv. DUID. Je na výb r n kolik druh DUID. DUID-LL je odvozen ist z MAC adresy interfacu, DUID-LLT k MAC adrese p idává navíc as vygenerování DUID a nakonec je²t DUID-EN, který má být odvozený z jakéhosi Enterprise number daného stroje. Defaultn se pouºívá DUID-LLT, ten se v²ak nedá pouºít p i sí ové instalaci, protoºe se nedá uhodnout v p edstihu. Generuje se aº ve chvíli, kdyº DHCP klient ºádá o p id lení IPv6 adresy. DUID-EN je z ejm ur en spí²e pro budoucí verze hardware. 3.2 Nastavení DHCP Pouºíváme implementaci serveru i klienta od ISC ve verzi 4.1. Pouºíváme DUID-LL. P íklad nastavení klienta (/etc/dhcp/dhclient.conf): send dhcp6.client-id = concat(00:03:00, hardware); DUID-LL bude ve tvaru 00:03:00:01:<MAC ADDRESS>, i kdyº to vypadá, ºe tam to :01 nemá být. P íklad nastavení serveru (/etc/dhcp/dhcpd6.conf): subnet6 2001:718:1e01:1725::/64 { default-lease-time ; preferred-lifetime ; option dhcp-renewal-time 3600; 12

14 } option dhcp-rebinding-time 7200; option dhcp6.name-servers 2001:718:1e01:1725::6:15; option dhcp6.domain-search "ipv6.farm.particle.cz"; option dhcp6.info-refresh-time 21600; host ui.ipv6 { host-identifier option dhcp6.client-id 00:03:00:01:52:54:00:3f:65:45; fixed-address6 2001:718:1e01:1725:5054:ff:fe3f:6545; fixed-prefix6 2001:718:1e01:1725::/64; } Na klientovi je v²ak zapot ebí nastavit dal²í v ci. Aby klient p ijímal routing advertisementy (RA) a p itom nepouºíval SLAAC, je pot eba p idat tyto ádky do /etc/sysctl.conf: net.ipv6.conf.default.autoconf = 0 net.ipv6.conf.default.accept_ra = 1 Pro nastavení sít v Scientic Linux 6.1, je pot eba nastavit taky /etc/syscong/network-scripts/ifcfgeth0: DEVICE="eth0" NM_CONTROLLED="no" ONBOOT="yes" IPV6INIT="yes" IPV6_AUTOCONF="no" BOOTPROTO="none" DHCPV6C=yes To IPV6_AUTOCONF="no" v²ak ob as nefunguje dostate n, proto je zapot ebí také vý²e zmín né sysctl. 3.3 Nastavení DNS Pouºíváme DNS server bind od ISC verze 9.7. V rámci výpo etního st ediska jsme subdelegovali subdoménu ipv6.farm.particle.cz. Primárem pro tuto doménu je stroj, který má pouze IPv6 adresu. Sekundár je stroj s dual-stackem a stahuje si od primá e zóny p es IPv6. Je t eba mít na pam ti, ºe ºádná zóna nem ºe být resolvovatelná p es IPv6, jestliºe nejsou resolvovatelné také její nad azené zóny. Zde jsou v²echny kroky, ktoré je zapot ebí vykonat pro kaºdou nad azenou zónu: jeden z autoritativních server pro zónu musí mít IPv6 adresu v zóne musí být uveden AAAA záznam pro tento server v nad azené zón musí být uveden glue AAAA záznam pro tento server ak jméno tohoto serveru pat í do jiné zóny, tak ta zóna musí být taky pln resolvovatelná p es IPv6 3.4 Nastavení NTP Pouºíváme ntpd verze a nebylo zapot ebí ºádného speciálního nastavení serveru. Sám za al poslouchat také na IPv6 adresách. Problém byl, ºe pool.ntp.org nemá AAAA záznam. Nakonec jsme na²emu produk nímu NTP serveru p idali IPv6 adresu. Server synchronizuje sv j as p es IPv4, klienti provád jí synchronizaci p es IPv6. 13

15 3.5 NFS Testovali jsme, zda je moºné provozovat NFSv4 p es IPv6 a zjistili jsme, ºe to moºné je a není k tomu pot eba ºádných zvlá²tních nastavení. 3.6 WWW Úsp ²n provozujeme apache2 na IPv6 a nebylo k tomu pot ebné ºádné zvlá²tní nastavení. 3.7 Nastavení linuxových ip6tables V Redhat Enterprise Linuxu 6 je defaultní nastavení iptables zvoleno pon kud ne² astn. Zahazuje totiº odpov di DHCPv6 serveru. Nejspí²e je to v²ak dáno tím, ºe DHCPv6 pouºívá multicast a conntrack modul kernelu odpov neumí za adit mezi "ESTABLISHED/RELATED". Proto je na v²ech klientech nutno bu ip6tables nepouºívat nebo p idat pravidlo -A INPUT -s fe80::/10 -d fe80::/10 -m udp -p udp --dport sport 547 -j ACCEPT 3.8 Zku²enosti s reálným provozem Za n kolik m síc provozování IPv6 v produk ní síti jsme se nesetkali s expirací DHCPv6 lease ani s expirací default route. Je to zajisté zp sobeno i tím, ºe mají nastavenou dlouhou expira ní dobu a klienti mají hodn asu na to, aby si lease/route prodlouºili. P esto to v²ak povaºujeme za pozitivní zprávu. Také jsme se nesetkali s problémy DNS, NTP ani WWW, které by souvisely s IPv6, coº také hodnotíme pozitivn. 14

16 Kapitola 4 Správa hardware 4.1 Managementová rozhraní hardwaru Sloºit j²í hardware asto obsahuje interface na jeho konguraci. Nap íklad webová rozhraní na kongurací switch nebo vzdálený management server. Pro p ístup k t mto rozhraním jsme p ipravili VLANu s neroutovaným site-only IPv6 rozsahem. Problémem je v²ak podpora IPv6 v t chto za ízeních. V tabulce 4.1 je seznam testovaného hardware. Jediný stroj, který IPv6 podporoval, byl IBM System x3550 M4, který jsme v²ak m li jenom zap j ený na testování. Nicmén nepovedlo se nám otestovat funk nost vzdálené konzole, jelikoº to byl p edproduk ní vzorek, který neobsahoval p íslu²nou licenci. 4.2 Sí ová instalace šádný z testovaných stroj nepodporuje sí ovou instalaci p es IPv6. Proto jsme uvnit IPv6 sít zprovoznili také neroutovanou p ivátní sí pro instalaci, ve které jsou IPv4 adresy kongurovány pomocí DHCP. Instalace probíhá p es IPv4, klient si stahuje balí ky p es proxy server. Po ukon ení instalace je IPv4 na stroji zakázáno a stroj po restartu dostane IPv6 adresu. Zde je seznam komponent, které je pot eba zprovoznit: DHCPv4 a DHCPv6 server HTTP proxy s p ístupem na internet Hardware HP BL 35p HP BL 460c HP DL360 G3 G6 IBM x3650 M2 IBM idataplex dx340 IBM idataplex dx360 M2 IBM idataplex dx360 M3 SGI Altix XE 310 SGI Altix XE 340 SGI C1001-G13 Supermicro X8DTU IBM System x3550 M4 Management p es IPv6 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Tabulka 4.1: Podpora p ístupu na Management rozhraní prost ednictvím IPv6 15

17 PXE instala ní server 4.3 Puppet Pro správu kongurací pouºíváme Puppet verze Po instalaci puppetu je pot eba puppet master nastavit, aby poslouchal na IPv6 adresách. V /etc/puppet.conf v sekci "master" se nastaví bindaddress = :: Na klientech není zapot ebí ºádného dal²ího nastavování. Av²ak pro správné fungování je nezbytné, aby správn fungoval reverse-lookup IPv6 adres klient, kte í Puppet pouºívají. V sou asnosti pomocí Puppetu kongurujeme tém celý IPv6 testbed a nezaznamenali jsme s ním ºádné problémy, které by souvisely s IPv6. Po pozitivních zku²enostech z testbedu jsme se Puppet rozhodli nasadit také v produk ním prost edí. N kolik sluºeb je uº Puppetem úsp ²n spravováno a plánujeme ho postupn pouºít u v²ech sluºeb. 16

18 Kapitola 5 Monitoring vypo etního st ediska 5.1 Nagios Nagios na IPv6 testbedu Provozujeme celkem t i instance: IPv4-only, IPv6-only a dual stack instanci, která agreguje výsledky p edchozích dvou. Na dual stack instanci je nainstalovaný check_mk multisite frontend, který získává výsledky test z IPv4 a IPv6-only instancí p es live-status. Na IPv6 a IPv4-only instancích je nainstalován live-status plugin, p ístup k n mu je p es xinetd, který je nastaven následovn : /etc/xinetd.d/livestatus: service livestatus { type = UNLISTED port = 6557 socket_type = stream protocol = tcp wait = no cps = instances = 500 per_source = 250 flags = NODELAY user = nagios server = /usr/bin/unixcat server_args = /var/spool/nagios/cmd/live disable = no } Frontend check_mk multisite se neumí p ipojit na TCP stream p es IPv6, vytvo ili jsme proto na dual stack instanci xinted sluºbu, která forwarduje TCP spojení na livestatus IPv6-only nagiosu: /etc/xinetd.d/multisite: service multisite { type = UNLISTED port = 6557 socket_type = stream protocol = tcp 17

19 } wait = no cps = instances = 500 per_source = 250 flags = NODELAY user = nagios server = /usr/bin/nc server_args = monitor6.ipv6.farm.particle.cz 6557 disable = no Nastavení check_mk multisite v souboru /etc/check_mk/multisite.mk pak vypadá následovn : sites = { "monitor6" : { "alias": "socket": }, "monitor4" : { "alias": "socket": }, } "FZU IPv6-only nagios", "tcp:localhost:6557", "FZU IPv4-only nagios", "tcp:monitor4.ipv6.farm.particle.cz:6557", Provozujeme základní service checky jako PING, Load, SSH a podobn. Krom FZÚ IPv6 testbedu monitorujeme taky GridFTP servery HEPiX IPv6 testbedu. Monitoruje se PING a GridFTP na obou protokolech IPv4 i IPv Nagios v produk ní síti V produk ní síti jsme nezavád li podobn sloºitý Nagios setup. Rad ji jsme k existujícímu nastavení p idávali dal²í senzory, které si vyºadovalo zavedení IPv6 do produk ní sít. Kup íkladu jsme p idali senzor na detekci expirující default IPv6 route, a také jsme úpravou stávajícího senzoru na detekci expirující DHCPv4 lease (jelikoº DHCPv6 lease soubory mají jinou syntax) vytvo ili podobný senzor na detekci expirující DHCPv6 lease. Sou asný stav Nagios monitoringu zatím nezp sobuje ºádné problémy, domníváme se v²ak, ºe je ºádoucí ho dále zdokonalovat p idáváním nových senzorú, které nap íklad otestují, zda sluºba skute n poslouchá také na IPv6 adrese a podobn. 5.2 Smokeping Pouºívá se na m ení latence v rámci HEPiX IPv6 testbedu. M í se round-trip a také doba kopírování malých soubor p es GridFTP. Umoº uje porovnávat latenci v IPv4 a v IPv6. Smokeping pouºívá externí programy na vykonávání test, podpora IPv6 tedy závisí na pouºitých testech. Nap íklad fping má variantu fping Switche Switche IPv6 podporují, ale typicky se p es IPv6 nedají spravovat ani monitorovat. P ehled je v tabulce 5.1. Je p ekvapující, ºe krom Cisco Catalyst routeru mají management p es IPv6 jenom star²í SMC switche. Tyto monitorujeme Nagiosem a taky pomocí MRTG, které p es IPv6 grafuje zát º jejich port. 18

20 5.4 Netow Hardware management SNMPv6 Cisco Catalyst C6500 Ano Ano HP ProCurve J4904A Switch 2848 Ne Ne SMC TigerStack II 10/100/1000 Ano Ano HP ProLiant BL p-class C-GbE2 Ne Ne HP GbE2c Switch c-class BladeSystem Ne Ne Force10 S GE-24P Ne Ne BNT RackSwitch G8124 Ne Ne BNT RackSwitch G8000 Ne Ne Tabulka 5.1: Monitoring a management switch p es IPv6 Ná² router Cisco Catalyst 6500 p vodn nepodporoval netow export pro IPv6, byl nutný upgrade IOS na verzi 12.2(50r)SYS2. Tato verze jiº umí generovat netow data o IPv6 provozu a také umí posílat netow data export p es IPv6. Na zachytávání a analýzu netow dat pro IPv4 v sou asnosti pouºíváme ow-tools. Ty umí zachytávat netow data export i p es IPv6, neumí v²ak analyzovat data o IPv6 provozu (ltrovat podle IPv6 adres apod.). Za ali jsme proto paraleln pouºívat nfdump+nfsen, které podporují netow data export verze 9 a umí pracovat s IPv6 ow. Zku²enosti jsou prozatím pozitivní, av²ak potrvá dlouho, neº se poda í celý stávající framework pro zpracovávání ow dat, zaloºený na ow-tools, p izp sobit pro nfdump ipt_netflow Ne v²echny ow data získáváme p ímo z routeru C6500. Pro p enosy uvnit sít VS FZÚ z na- ²ich datových server pouºíváme kernel modul ipt_netflow, který je nainstalován na kaºdém z datových server, a sám posílá netow data o provozu, který skrze n j prochází. Modul ipt_netflow verze 8.1 a vy²²í jiº podporuje reportování IPv6 provozu. Av²ak není moºné ho pouºívat na star²ích strojích s opera ním systémem Scientic Linux verze 5 (SL5) kv li zastaralé verzi ip6tables na tomto OS. Upgrade ip6tables na nov j²í by byl hodn komplikovaný a mohl by znamenat riziko pro provoz, proto jsme od n j upustili. N které na²e produk ní datové server b ºí stále na SL5 a proto systematické shromaº ování dat o interním IPv6 provozu je omezeno jen na nov j²í servery s instalovaným SL Syslog Pro IPv6 testbed pouºíváme podobné nastavení syslogu jako v produk ním prost edí. V²echny stroje posílají logy do centrálního syslogu, na kterém b ºí OpenBSD 5.0 a syslog-ng verze P i konguraci ani b hu systému se nevyskytly ºádné problémy související s IPv Záv r V oblasti monitoringu stále z stává hodn práce a hodn otázek. Základní ásti na²eho monitorovacího frameworku jiº IPv6 podporují, ale je pot eba je zdokonalovat a zjem ovat, aby dosáhly alespo úrovn, kterou dosahují na IPv4. 19

21 Kapitola 6 Gridové sluºby Na²ím cílem bylo zjistit, zda je moºné provozovat gridové sluºby p es IPv6, a pokud moºno n které z nich také zprovoznit. Pro sluºby, které jsme úsp ²n provozovali v testbedu, jsme nastavili IPv6 protokol i v produk ním prost edí. 6.1 Gridové certikáty Ve²kerá autentikace v gridovém prost edí probíhá pomocí certikát. Ke správné funkci je v²ak nutno zabezpe it p ístup k revoka ním list (CRL) certika ních autorit pro grid. P ístup k revoka ním list m vyºaduje tém kaºdá komponenta glite-u. Av²ak pouze n které jsou p ístupné p es IPv6. Vytvo ili jsme program na monitorování p ístupnosti revoka ních list p es IPv6, který ov uje, zda stroj, který dané CRL zp ístup uje, má AAAA záznam v DNS a také i se staºení CRL povede p es IPv6 bez problém. Nástroj jsme pak p edstavili na n kolika mezinárodních konferencích. Kdyº jsme s testováním za ali ( íjen 2011), bylo p es IPv6 p ístupných pouze 6 z 96 CRL certika ních autorit pat ících do GridPMA. V únoru 2012 jich bylo 13, v íjnu 2012 jiº 21 a v ervenci 2014 celkem 26. Vývoj se tedy pohnul správným sm rem, jenºe k správnému fungování gridu je pot ebná dostupnost v²ech CRL. 6.2 myproxy V pr b hu testování jsme zjistili, ºe klientská utilita myproxy v bec nepodporuje IPv6. Problém jsme nahlásili a ve spolupráci s americkou laborato í FNAL byl problém vy e²en. ƒeká se na za len ní nové verze myproxy s podporou IPv6 do standardních distribucí gridového software. 6.3 Batchsystem (torque) Testovali jsme aktuální verzi torque ze SVN (4.1.3), ta v²ak neumí komunikovat s pracovními uzly p es IPv6. Také jsme testovali torque z IPv6 vývojové v tve, která je zaloºená na verzi Tu se v²ak nezda ila ani kompilace. Takºe batchsystem provozuschopný pouze na IPv6 stále je²te chybí. 6.4 DPM Testbed Bez v t²ích problém se poda ilo zprovoznit DPM ve verzi které se nachází p ímo v standardních UMD repozitá ích gridového software. Nebylo zapot ebí ºádných pro IPv6 specických nastavení. Na²e instance DPM jsou sou ástí HEPiX IPv6 testbedu i EGI IPv6 testbedu. 20

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Jak ti v dci po ítají

Jak ti v dci po ítají Jak ti v dci po ítají Zden k ustr 5. 10. 2009 P ehled Superpo íta e Supercomputer: any of a class of extremely powerful computers (Encyclopedia Britanica) Zjevné e²ení, zejména p i: Úlohách s extrémnímy

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

IPCorder Uºivatelský manuál

IPCorder Uºivatelský manuál IPCorder Uºivatelský manuál 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Popis systému....................................... 5 1.2 Systémové poºadavky.................................. 6 2 Kongurace 7 2.1 Nastavení

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco Stanislav ehák Vedoucí práce: Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. Studijní program:

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Pracovní balí ek. 2 - Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita Software pro synchronní ízení systém pro p esné polohování optických komponent Interní i.. RC201302

Více

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Replikace uºivatelských dat Bc. Jan Vo avka Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Semestrální projekt Finalizace model ve Virtuální Staré Praze Vojt ch šoha Vedoucí práce: prof. Ing. Ji í šára, CSc. Studijní

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

EGI-InSPIRE. Gridové výpočty pro velké projekty i jednotlivé uživatele (aktivity ve VS FZÚ) Jiří Chudoba. Fyzikální ústav AV ČR a CESNET. www.egi.

EGI-InSPIRE. Gridové výpočty pro velké projekty i jednotlivé uživatele (aktivity ve VS FZÚ) Jiří Chudoba. Fyzikální ústav AV ČR a CESNET. www.egi. EGI-InSPIRE Gridové výpočty pro velké projekty i jednotlivé uživatele (aktivity ve VS FZÚ) Jiří Chudoba Fyzikální ústav AV ČR a CESNET EGI v CZ Itálie Sever Polsko CERN Německo Asie UK Francie ES, PT Rusko

Více

Web SIGCHI komunity. Bc. Tomá² Höger

Web SIGCHI komunity. Bc. Tomá² Höger ii ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Web SIGCHI komunity Bc. Tomá² Höger Vedoucí práce: Ing. Míkovec Zden k, Ph.D. Studijní

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015 *MVCRX02EKUSL* MVCRX02EKUSL prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací spole nosti SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o. 1. P edm t V²eobecných podmínek 1.1. V²eobecné podmínky poskytování ve

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalá ská práce Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod Robert korpil Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t

L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz P o s k y t o v a n é s l u ž b y DHCP, DNS HTTP e-mail

Více

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu Nastavení firewallu Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, jak v distribuci CentOS nastavit připojení k síti a firewall. Firewall v Linuxu je tvořen projektem Netfilter, který pracuje na úrovni

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Linux na serveru seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Proč Linux a open-source? finanční výhoda (zadarmo) filozofie open-source systému obrovská nabídka software

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Software pro ízení PMS a digitální rekonstrukci obrazu Interní i.. RC201301 Rok vydání: 2013 Interní identika ní íslo: RC201301 Autor: Mgr. Radek ƒelechovský, Ph.D. Vlastník: Univerzita

Více

IPv6 na OpenWRT. 6. června 2012. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17

IPv6 na OpenWRT. 6. června 2012. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17 IPv6 na OpenWRT Ondřej Caletka 6. června 2012 Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17 Obsah 1 O OpenWRT 2 Realizace IPv6 připojení 3 Získání IPv6 konektivity 4 Šíření IPv6

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

E-chef server a desktopový klient. Ladislav Záruba. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

E-chef server a desktopový klient. Ladislav Záruba. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce E-chef server a desktopový klient Ladislav Záruba Vedoucí práce: Ing. Tomá² Kadlec Studijní program: Softwarové

Více

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013 Televize v síti Ondřej Caletka 5 listopadu 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Televize v síti 5 listopadu 2013 1 / 20 O sdružení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Konfigurace IPv6. A7B36PSI Počítačové sítě A7B36SPS Správa počítačových sítí X36MTI Moderní technologie internetu X36LOS Lokální sítě

Konfigurace IPv6. A7B36PSI Počítačové sítě A7B36SPS Správa počítačových sítí X36MTI Moderní technologie internetu X36LOS Lokální sítě Konfigurace IPv6 A7B36PSI Počítačové sítě A7B36SPS Správa počítačových sítí X36MTI Moderní technologie internetu X36LOS Lokální sítě Peter Macejko Katedra počítačů ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Nasazení a využití měřících bodů ve VI CESNET

Nasazení a využití měřících bodů ve VI CESNET Nasazení a využití měřících bodů ve VI CESNET Oddělení nástrojů pro monitoring a konfiguraci Vojtěch Krmíček CESNET, z.s.p.o. krmicek@cesnet.cz Seminář VI CESNET, Seč, 3. dubna 2012 V. Krmíček Oddělení

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Projekt Turris http://www.turris.cz/ Ondřej Filip 23 října 2014 CIF Praha

Projekt Turris http://www.turris.cz/ Ondřej Filip 23 října 2014 CIF Praha Projekt Turris http://www.turris.cz/ Ondřej Filip 23 října 2014 CIF Praha Projekt Turris - motivace Start v roce 2013 Projekt sdílené kybernetické obrany Hlavní cíle Bezpečnostní výzkum Bezpečnost koncových

Více

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows

Více

Zjednodusene zaklady prace s IPTABLES Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.1 zari 2006

Zjednodusene zaklady prace s IPTABLES Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.1 zari 2006 Zjednodusene zaklady prace s IPTABLES Jiri Kubina Ver. 1.1 zari 2006 Obsah 1.Rozdeleni firewallu 2.Co umi iptables? 3.Jak to funguje? 4.Tables - Tabulky 5.Targets /Targets extensions/ - Cile 6.Commands

Více

Kontejnerová virtualizace na Linuxu

Kontejnerová virtualizace na Linuxu Pavel Šimerda pavel.simerda@netinstall.cz 40. konference EurOpen.CZ http://data.pavlix.net/europen/40/ Specifika kontejnerů Sdílený kernel, iptables a další Jmenné prostory / skupiny prostředků Absence

Více