Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009"

Transkript

1 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna

2 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace Jak prezentace ned lat Kontrast písma a pozadí Prezentace není kniha Malé písmo P echody a efekty ƒasování snímk Zvuky Obrázky Grafy P eklepy a gramatické chyby Úsp ²ná prezentace Prezentujeme

3 1 ÚVODNÍ SLOVO 1 Úvodní slovo Dokument byl vypracován jako pomocný materiál k výuce a samostudiu. Jeho cílem je p ednést stru ný p ehled zásad pro zpracování text. V pr b hu se m ºe dokument dále m nit. Dal²í vhodné materiály a úlohy k vyzkou²ení lze získat z následujících zdroj : Petr V elák (domovská stránka na serveru ZƒU) 3

4 2 P ÍPRAVA PREZENTACE 2 P íprava prezentace P ed tvorbou prezentace je nutné v d t eho chceme prezentací dosáhnout. Jaké informace chceme poslucha m p edat. Co a pro prezentujeme. Jaká je cílová skupina? V d t pro poslucha e máme a co je zajímá, co si p i²li poslechnout. 2.1 Jak prezentace ned lat Kontrast písma a pozadí Pokud není písmo v i pozadí na n mº se nachází dostate n kontrastní, pak je poslucha m k ni emu. Zhor²ení mohou zp sobit navíc i jiné okolnosti, které p edná²ející neovlivní. Star²í projektor, ostré slune ní sv tlo, apod Prezentace není kniha Pokud máte pot ebu mít v prezentaci odstavce textu, detailní tabulky p es celé snímky, pak prezentaci pus te a jd te na kafe. Poslucha i íst umí a p e íst si to dokáºí také. Prezentace se nemá podobat knize. Prezentaci nemáte íst. Podstatou prezentace je zd raznit hlavní my²lenku, vypíchnout d leºité post ehy a zásadní informace. Vhodné mnoºství 15 slov na jednom snímku je aº dost. Pro detailn j²í informace lze pouºít speciální funkce vkládání poznámek, které poslucha i nevidí, ale p edná²ející se jimi m ºe ídit. Pokud chcete i tak v²echny údaje prezentovat, pak je rozd lte na více snímk Malé písmo Tato chyba obvykle souvisí s chybou p edchozí. Podle hesla a se toho vm stná na snímek co nejvíce je malé písmo asto d sledkem p íli² velkého mnoºství textu na jednom snímku. Rozd lte snímky na více snímk a písmo a je k p e tení i z prot j²ího rohu místnosti P echody a efekty Poslucha e zcela jist efektní zobrazování text na snímku, pokaºdé jinak provedené p echody mezi snímky a dal²í vychytávky zaujmou. To v²ak zcela jist není cílem prezentace. Cílem je p edat poslucha m n jaké informace, zaujmout tím d leºitým z prezentace. Pokud pouºijete maximáln jeden p echodový efekt mezi snímky (v celé prezentaci stejný) bude to aº dost ƒasování snímk Úpln nejlépe kdyº p echody mezi snímky budou p esn na asované. Co na tom, ºe budete mít p ed publikem trému. Vypadne vám v ta. Neº si vzpomenete bude 4

5 2.2 Úsp ²ná prezentace 2 P ÍPRAVA PREZENTACE prezentace o dva snímky dále. Dáte tedy del²í asové intervaly? Více asu na snímek? Budete pak mít moºnost p epnutí snímku uspí²it? Nikoliv. Na asování zapome te pokud ned láte na reklamní prezentaci, která má b ºet sama Zvuky Dal²í vychytávka která stojí za to. Prezentujete vy a musí být sly²et vás. Moºná pro vypráv ní o dovolené mohou být v n kterých p ípadech zajímavé zvuky dokreslující prost edí dovolené. V²e s rozvahou Obrázky Pokud chcete oºivit prezentaci obrázkem, pak pouze takovým který souvisí s prezentovaným tématem Grafy Graf bez jména nebo popisk os, bez hodnot nebo bez názvu je k emu? Takový nemá v prezentaci co d lat. Musí být p i prvním pohledu jasné co graf p edstavuje. Jinak je nepouºitelný. Graf nemá být p íli² komplikovaný. Dvacet k ivek v grafu najednou nebude zrovna itelné a p ehledné e²ení P eklepy a gramatické chyby Pokud prezentujete opravdu d leºitý projekt a p edvedete svým poslucha m adu chyb gramatických nebo zp sobených p eklepy asi nebudou mít dojem, ºe jste se po ádn p ipravovali. Automatická kontrola pravopisu je otázkou pár minut, které se hodí prezentaci p ed dokon ením v novat. 2.2 Úsp ²ná prezentace 1. Snímky musí mít hlavu a patu, rozmyslíme si cíle a osnovu prezentace je²t p ed její tvorbou. 2. V²echny snímky mají mít stejné gracké provedení. 3. Nep ehán t gracké prvky prezentace. 4. Jednoduché snímky s dostate n velkým a kontrastním písmem. 5. Detailní informace (tabulky s mnoºstvím íselných údaj, sloºité grafy, apod.) si necháme na materiály, které budou mít moºnost poslucha i získat v p ípad zájmu. Pokud chcete mít více detail, vloºte si je do poznámek ke snímk m. Vy si je nemusíte p esn pamatovat, a poslucha i nebudou tyto detaily zbyte n zat ºovat (nebo íst totéº co povídáte). 5

6 2.3 Prezentujeme... 2 P ÍPRAVA PREZENTACE 6. Pokud p ece jen vkládáme del²í text (nap. citace) dodrºujeme typogra- cké zvyklosti. 7. Nejlépe asování, efekty a p echody mezi snímky zcela vynechat. Pokud cítíte pot ebu n jakou takovou funkci pouºít, pak jeden typ je aº dost na celou prezentaci. 8. Na po átku prezentace seznámíme poslucha e s p edm tem prezentace, jménem/jmény p edná²ejícího/p edná²ejících. 9. U dlouhých prezentací m ºeme jako druhý snímek vloºit stru nou osnovu. 10. Poslední snímek m ºeme pouºít pro pod kování poslucha m a p ípadné dotazy. 11. Respektujeme pravidla eského jazyka a nální verzi je vhodné prov it automatickou kontrolou pravopisu. V ideálním p ípad se domluvit s kolegou/kolegyní o zkontrolování. 2.3 Prezentujeme Nemáme strach. Je pot eba být nad v cí. 2. Nestojíme zády k publiku. 3. Prezentaci ne teme. Prezentaci se neu íme nazpam. Snímky nám dávají osnovu, které se p i prezentování drºíme. Prezentování které se podobá p ednesu básni ky, poslucha e nezaujme. 4. Ve vhodnou chvíli p epneme snímek na následující. 5. Komunikujeme s poslucha i je-li to moºné. Dotazem do publika získáme jejich v t²í pozornost. Minimáln aspo na okamºik. Toho m ºeme s výhodou vyuºít pro následné sd lení klí ových informací. 6. M ºeme vyuºít prázdného snímku, kdyº chceme aby poslucha i pozorn ji poslouchali mluvené slovo. Vhodný je prázdný snímek také pro dotazy nebo diskuzi. 7. Je-li prezentace p íli² dlouhá, ud láme p estávku. Obzvlá²t v p ípad, ºe publikum ztrácí pozornost i p es va²í snahu zaujmout. Pokud chce n kdo odejít, a rad ji odejde. 8. Jako záv r prezentace je vhodné dát poslucha m moºnost získat dal²í materiály. 6

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid

DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid MASARYKOVA UNIVERZITA P írodov decká fakulta Ústav teoretické fyziky a astrofyziky DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid Bc. Michaela Honková Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

XML technologie. Edice Management v informa ní spole nosti

XML technologie. Edice Management v informa ní spole nosti Edce Management v nforma ní spole nost Ed ní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká ²kola ekonomcká v Praze p edseda Ing. Kate na Drongová Grada Publshng, a.s. místop edseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc.

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce k, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci bude originál tohoto zadání (originál z stává po

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více