Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Nabídka předmětů výběrového programu Interní přednášející Název studijního předmětu prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Pedagogická kinantropologie prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Analýza dat pomocí mnohorozměrných metod prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Faktorová analýza a modely latentních proměnných prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanické hledisko diagnostiky pohybů člověka prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanika pohybového systému člověka prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Filosofická kinantropologie prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Zážitková pedagogika doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Aplikovaná tělesná výchova doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Teorie a didaktika sportovního tréninku doc. MUDr. Michal Mayer, CSc. Senzomotorika a patokineziologie prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. Fyziologie zátěže prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. Mechanismy a poruchy motoriky člověka doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Pohybový systém a jeho diagnostika antropologické hledisko doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Vybrané kapitoly z gerontologie doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. Percepce a kognice ve sportu doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. Teorie a didaktika sportu prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. Ekologie člověka doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. Metodologické parametry disertační práce validita a reliabilita použitých prostředků prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Diagnostika a intervence v prostředí APA prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Psychologie sportu doc. RNDr. Jiří Zháněl, CSc. Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Nabídka předmětů výběrového programu Externí přednášející doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (FSpS MU Brno) prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (PdF UK Praha) doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. (PdF JU České Budějovice) prof. PhDr. Jela Labudová, CSc. (FTVŠ UK Bratislava) doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (FTVS UK Praha) prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. (FTVS UK Praha) prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. (FTVS UK Praha) doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (FIM, UHK) doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (FIM, UHK) doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. (LF UK HK) Název studijního předmětu Psychologie v kinantropologii Filosofie sportu Výchova ke zdraví Teória športového tréningu ľudí so zdravotným postihnutím Aktivity v přírodě a jejich aplikace pro rekreaci, učení i výchovu Senzomotorické učení Vůle a sebekontrola v pohybové činnosti Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na aktivní spoluvytváření a působení genia loci Metodologické problémy přírodního turismu jako nové formy prožitkového cestovního ruchu Zdravotní aspekty aktivit a poruch pohybového systému

3 Volitelné předměty Charakteristika studijního předmětu (řazeno abecedně podle názvu předmětů) Aktivity v přírodě a jejich aplikace pro rekreaci, učení i výchovu Analýza dat pomocí mnohorozměrných metod Aplikovaná tělesná výchova Biomechanické hledisko diagnostiky pohybů člověka Biomechanika pohybového systému člověka Diagnostika a intervence v prostředí APA Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu Ekologie člověka Faktorová analýza a modely latentních proměnných Filosofická kinantropologie Filosofie sportu Fyziologie zátěže Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na aktivní spoluvytváření a působení genia loci Mechanismy a poruchy motoriky člověka Metodologické parametry disertační práce validita a reliabilita použitých prostředků Metodologické problémy přírodního turismu jako nové formy prožitkového cestovního ruchu Pedagogická kinantropologie Percepce a kognice ve sportu Pohybový systém a jeho diagnostika - antropologické hledisko Psychologie sportu Psychologie v kinantropologii Senzomotorika a patokineziologie Senzomotorické učení Teorie a didaktika sportu Teorie a didaktika sportovního tréninku Teória športového tréningu ľudí so zdravotným postihnutím Vůle a sebekontrola v pohybové činnosti Vybrané kapitoly z gerontologie Výchova ke zdraví Zážitková pedagogika Zdravotní aspekty aktivit a poruch pohybového systému

4 Název studijního předmětu Zpracování studie. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Aktivity v přírodě a jejich aplikace pro rekreaci, učení i výchovu odborná rozprava Předmět má přivést studenta k uvědoměním širokých možností aplikace aktivity v přírodě. S tím jsou spojené teoretické koncepce, výzkumná šetření a různé typy intevernčních programů. Hlavní témata předmětu: Role aktivit v přírodě v oborech, které se v odborné literatuře skrývají pod termíny: Outdoor Recreation, Outdoor Education, Outdoor Learning, Adventure Education. Vztah k problematice, kterou zahrnujeme pod termíny: Erlebnispädagogik, Experiential Education, Experiential Learning. V češtině pak jejich relace k zážitkové pedagogice. Zkoumání efektivity různých typů programů. Používané výzkumné metody a techniky. Teorie pomáhají vysvětlovat působení různých typů programů na člověka. Anylýza různorodých konceptů ve školách a organizacích: Turistika, Wooodcraft, Skauting, Friluftsliv, Outward Bound, New Games, Project Adventure, přístup PŠL, Tábory mládeže atd. Amesberger, G. (1992) Persönlichkeitsentwicklung durch Outddor-Aktivitäten? Frankfurt am Main: Afra-Verlag. Becker, P., Braun, K. H., Schirp, J. (Hrsg.) Abenteuer, Erlebnisse und die Pedagogik. Opladen: Verlag Barbara Budčích. Bertrand, Y. (1998) Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál. Esery, A. W. (1989) Outdoor AdventurePursuits: Foundations, Models and Theories. Scottsdale, AZ: Publishing Horizons. Gilbertson, K. et al. (2006) Outdoor Education: Methods and Strategies. Champaign, IL: Human Kinetics. Higgins, P. Humberstone, B. (Editors) (1999) Outdoor Education and Experiential Learning in UK. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 19, Helf 9, 10, 11. Lüneburg: ed. Erlebnispädagogik. Jirásek, I. (2003) Vymezení pojmu zážitková pedagogika. In Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha: PŠL, roč. 1, č. 1, s Mareš, J. (1998) Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál Miles, J., Priest, S. (Editors) (1999) Adventure Programming. State College, PA: Venture Publishing. Neuman, J. a kol. (2000) Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál. Neuman, J., Hanuš, R. (2007) Kristova léta školy prázdninového času. In Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha: PŠL, roč. 4, č. 7, s Neuman, J. (2003) Výchova, prožitek a dobrodružství. In Kirchner, J., Kavalíř, P. (Editoři) Prožitek a tělesnost, Praha: Asociace psychologů sportu ČR, s

5 Název studijního předmětu Analýza dat pomocí mnohorozměrných metod kreditní zkouška Znalost práce s programem Excel. Znalost základních statistických metod. prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Kurz se bude zabývat vybranými technikami mnohorozměrné analýzy dat s důrazem na různé varianty regresní analýzy. Posluchači se seznámí s postupy vytváření mnohorozměrných modelů, principy používaných postupů a s průřezem metod z této oblasti. Jednotlivé metody budou demonstrovány na datech pomocí statistického systému Systat nebo OpenStat. Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd. Praha: Portál Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 1-3. Praha: Informatorium Urbánek, T. (2000): Strukturální modelování v psychologii. Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Brno. Další literatura: Hair J. F. a kol. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). London atd.: Prentice Hall Int. StatSoft, Inc. (2004). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. NIST/SEMATECH e-handbook of Statistical Methods,

6 Název studijního předmětu Aplikovaná tělesná výchova zkouška (a) Zpracování vybraného zahraničního a českého článku z vědeckého recenzovaného časopisu, který souvisí s tématem disertační práce. (Kontrola skupinová prezentace článku s akcentem na metodologii výzkumu, limity výzkumu a přínos pro vlastní dizertační práci.) (b) Prokázání schopnosti kritického čtení (analýzy i syntézy poznatků) a vypracování 1 stránkové recenze vybrané anglické publikace z oblasti APA. (Kontrola vypracování recenze.) doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Hlavním cílem předmětu je poznat současný stav bádání v oblasti pedagogické kinantropologie v prostředí APA a pochopit specifiku bádání u osob se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Předmět má tři základní cíle: (a) Pochopit práva osob se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu pedagogické kinantropologie. (b) Pochopit specifiku bádání (včetně etických principů) u osob se SVP. (c) Poznat současný stav bádání v oblasti pedagogické kinantropologie v prostředí APA. Hlavní témata předmětu: 1. Postoje k osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Specifika výzkumu u osob se speciálními vzdělávacími potřebami. 3. Koncepční vymezení problematiky APA v oblasti pedagogické kinantropologie. Integrace v kontextu školní TV a integrace v kontextu zážitkové pedagogiky. Základní Block, M. (2007). A teacher s guide to including students with disabilities in general physical education (4th edition). Maryland: Paul H. Brooks Publishing Co. Block, M. E., & Obrusníková, I. (2007). Inclusion of Physical Education: A Review of the Literature from Adapted Physical Activity Quarterly, 24, Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1), Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and lifespan. Boston: McGraw-Hill. Válková, H. (2010). Teoretické vymezení APA jako kinantropologické disciplíny: Co to je, když se řekne APA? Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), Doporučená Kudláček, M., Bocarro, J., Jirásek, I. & Hanuš, R. (2009). The Czech way of inclusion in experiential education framework.journal of Experiential Education, 32(1), Kudláček, M., Valenta, T., & Magerová, L. (2004). Společně v zážitkové pedagogice: Integrace osob se zdravotním postižením prostřednictvím společných zážitků. Gymnasion, 2, Rybová, L. & Ješina, O. (2010). Využití peer tutoringu v prostředí školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1),

7 Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Integrace žáků s tělesným postižením do hodin školní tělesné výchovy. Studia Sportiva, 4(1), Spurná, M., Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Participace žáků s tělesným postižením v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), vybrané články z časopisů APAQ, EUJAPA, APA v teorii a prazi.

8 Název studijního předmětu Biomechanické hledisko diagnostiky pohybů člověka zkouška Základní orientace ve struktuře biomechanických pojmů a jejich vazeb jako východiska k řešení problematiky disertační práce. Hlubší seznámení se základními metodami biomechanického výzkumu a s jejich využitím v analýze lokomoce člověka. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Metodologie výzkumu v biomechanice, obecné principy a biomechanické analýzy. Kinematická a dynamická analýza pohybu vybraných profesních skupin. Biomechanika jako exaktní východisko k řešení kinatropologických problémů, její vazby na techniku a metodiku provedení pohybu. Využití biomechanických testů pro hodnocení úrovně pohybových schopností. Přenos teoretických dat do praktické oblasti, posouzení věcné významnosti s přihlédnutím k specifikám dané populace Allard, P., Cappozzo, A., Lundberg, A., & Vaughan, Ch. L. (Eds.). (1997). Three-dimensional Analysis of Human Locomotion (1 st ed.). Chichester: John Wiley & Sons. Hamill, J. & Knutzen, K. M. (1995). Biomechanical basis of human movement. Media, PA: Williams & Wilkins, 532 s. Knudson, D. V. (2007). Fundamentals of Biomechanics. Berlin: Springer Verlag. Robertson, D. G. E., Caldwell, G. E., Hamill, J., Kamen, G., & Whittlesey, S. N. (2004). Research methods in biomechanics. Champaign, IL: Human Kinetics, 309 s. Rose, J., & Gamble, J. G. (2006). Human Walking. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Winter, D. A. (2005). Biomechanics and motor control of human movement (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 325 s. Zatsiorsky, V. (1998). Kinematics of Human Motion. London: Human Kinetics.

9 Název studijního předmětu Biomechanika pohybového systému člověka zkouška Prokázat schopnost hlubší orientace v oblasti biomechaniky pohybového systému člověka. Zpracovat vybranou problematiku z této oblasti v závislosti na tématu disertační práce. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Model lidského těla, mechanické a biologické hledisko. Systém lidského těla, jednotlivé subsystémy, prvky pohybového systému, jejich vzájemné vazby. Biomechanické vlastnosti tkání. Fyziologické a patologické determinanty a limity zátěže. Biomechanické principy prevence poškození pohybového systému, vzniku poranění a následné léčby. Možnosti využití biomechaniky pohybového systému člověka pro řešení problematiky disertační práce. Hamill, J. & Knutzen, K. M. (1995). Biomechanical basis of human movement. Media, PA: Williams & Wilkins, 532 s. Latash, M. L. (2008). Neurophysiological basis of human movement (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics, 427 s. Nordin, M., & Frankel, V. H. (1989). Basic biomechanics of the musculoskeletal system (2nd ed.). Malvern, PA: Lea & Fibiger, 323 s. Winter, D. A. (2005). Biomechanics and motor control of human movement (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 325 s.

10 Název studijního předmětu Diagnostika a intervence v prostředí APA zkouška Prostudování a zpracování vybraného tématu, které navazuje na hlavní téma disertační práce a toto téma rozšiřuje. Kontrola formulace klíčových slov tématu v prostředí aplikovaných pohybových aktivit. Prokázání orientace v databázích aplikovaných pohybových aktivit a v renomovaných časopisech (Adapted Physical Activity Quarterly). Kontrola - vlastní bibliografie. Prokázání schopnosti analýzy i syntézy poznatků a kritického myšlení. Kontrola skupinová prezentace kritického čtení s diskusí. prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Hlavním smyslem předmětu je pochopit vnímání fenoménu jinakosti v kontextu aplikovaných pohybových aktivit a naučit se orientovat ve výzkumných praktikách prostředí s osob s postižením či se specifickými edukativními potřebami. Předmět má tři základní cíle: Pochopit práva (i povinnosti) osob se specifickými potřebami v prostředí pohybových aktivit a sportu, a to v různých výkonových úrovních a v sociálních vztazích. Uvědomit si (a respektovat) etické principy výzkumu v prostředí osob se specifickými potřebami, Získat poznatky, opravňující k volbě diagnostických, intervenčních a vyhodnocovacích metod a nástrojů (samostatně i pod supervizí), včetně dovedností modifikací běžných metod do specifického prostředí. Hlavní témata předmětu: Etické principy výzkumů v APA a práce se senzitivními daty. Postoje k fenoménu jinakosti, přístup charitativní a přístup nezávislého života. Vztah psychiky a motoriky v celoživotním vývoji jedince s postižením. Specifika metod a technik ve výzkumech jedinců s TP, percepčními problémy či mentálním postižením. Výzkumy n=1 (kasuistické přístupy), výzkumy heterogenních minoritních skupin. Témata jsou modifikována jak dle zaměření studentů do oblasti rekreačních pohybových aktivit, školní TV (především v systému integrace) i vrcholového sportu, tak dle propojení se základním zaměřením práce studenta (dle kategorie postižení či specifické diagnózy). Přímá výuka je kombinovaná s workshopem, samostatnou prací a závěrečnou prezentací zadaných požadavků.

11 Auxter, D., Pyfer, J., & Huettig, C. (2005). Principles and methods of adapted physical education and recreation. New York: McGraw-Hill. Cheatum, B. A., & Hammond, A. A. (2000). Physical activities for improving children's learning and behavior: a guide to sensory motor development. Champaign, IL: Human Kinetics. Coppenolle, H. van, Potter, J. C. de, Djobova, S., Dobreva, I., Wijns, K., & Peteghem, A. van (Eds.). (2003). Inclusion and integration through adapted physical activity. Leuven: THENAPA. DePauw, K. P., & Gavron, S. J. (1995). Disability and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. DePauw, K. P., & Gavron, S. J. (2005). Disability sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Downs, P. (1995). Willing and able: P.E. & sport for young people with disabilities: an introduction to inclusive practices. Belconnen: Australian Sports Commission. Emes, C., & Velde, B. P. (2004). Practicum in adapted physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics. Football: development project. (2003). Special Olympics International. Goldberg, B. (Ed.). (1995). Sports and exercise for children with chronic health conditions. Champaign, IL: Human Kinetics. Goodman, S. (1996). Coaching athletes with disabilities: general principles. Belconnen: Australian Sports Commission. Goodman, S., Houbolt, M. & Denman, K. (1998). Coaching athletes with cerebral palsy. Belconnen: Australian Sports Commission. Goodman, S., Lee, K., & Heidt, F. (1996). Coaching wheelchair athletes. Belconnen: Australian Sports Commission. Havens, M. D. (2002). Bridges to accessibility. Dubuque, IO: Kendall/Hunt. Huettig, C., Pyfer, J., & Auxter, D. (2005). Gross motor activities for young children with special needs. New York: McGraw-Hill. Hartus, J. C., & Hoffman, S. J. (Eds.) (2000). Introduction to kinesiology: studying physical aktivity. Champaign, IL: Human Kinetics. Karásková, V., & Hanelová, Z. (Eds.). (1996). Každý jedinec je výzva: sborník příspěvků z mezinárodní konference o aplikovaných pohybových aktivitách dětí a mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého. Kasser, S. L. (1995). Inclusive games. Champaign, IL: Human Kinetics. Kjaer, M. (Ed.). (2003). Textbook of sports medicine: basic science and clinical aspects of sports injury and physical activity. Malden: Blackwell Science. Kröner, M., Sonnenschein, W., & Doll-Tepper, G. (Eds.). (2001). New horizons in sport for athletes with a disability : proceedings of the International VISTA '99 Conference, Cologne, Germany, 28 August - 1 September Aachen: Meyer & Meyer. Leška, D., & Oborný, J. (Eds.). (2003). Telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti: monografický zborník vedeckých a odborných prác. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. Looking into PE: guidelines for teaching PE to children with a visual impairment. (1996). London: Royal National Institute for the Blind. Massengale, J. D., & Swanson, R. A. (1996). The history of exercise and sport science. Champaign, IL: Human Kinetics. Miller, P. D. (Ed.). (1995). Fitness programming and physical disability: a publication for disabled sports USA. Champaign, IL: Human Kinetics. Paciorek, M. J., & Jones, J. A. (2001). Disability sport and recreation resources. Traverse City, MI: Cooper Publishing. Potter, J. C. de, Coppenolle, H.. van, Djobova, S., Dobreva, I., Wijns, K., & Peteghem, A. van (Eds.). Vocational training in adapted physical activity. (2003). Leuven: THENAPA. Rouse, P. (2004). Adapted games & activities: from tag to team building. Champaign, IL:

12 Human Kinetics. Seaman, J. A. (2003). Making connections: from theory to practice in adapted physical education. Scottsdale: Holcomb Hathaway. Sherrill, C. (1998). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and lifespan. Boston: McGraw-Hill. Sherrill, C. (2003). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and lifespan. Boston: McGraw-Hill. Special Olympics World Games, Connecticut, JulyŞ1-9 : [official commemorative program] (1995). New Haven, CT: 1995 Special Olympics World Summer Games Organizing Committee. Steadward, R. D., Watkinson, E. J., & Wheeler, G. D. (Eds.). (2003). Adapted physical activity. Alberta: University of Alberta Press; Steadward Centre. Suchomel, A., & Antoš, R. (Eds.). (2002). Sborník příspěvků konference: mezinárodní vědecká konference "Tělesná výchova a sport 2002, Liberec - Euroregion NISA", červen 2002, Česká republika. Liberec: Technická univerzita. Third European Conference in Adapted Physical Activity: Developments in Adapted Physical Activity, Research and Education Throughout Europe. (1998). Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki. Virgilio, S. J. (1997). Fitness education for children: A team approach. Champaign, IL: Human Kinetics. Vute, R., & Válková, H. (Eds.). (1998). Adapted physical activities in central Europe: momograph of the CEEPUS project no SI-001/9697 (joint CEEPUS networks SI-001 and CZ-012). Olomouc: Univerzita Palackého. Williams, B. (2003). Assistive devices, adaptive strategies, and recreational activities for students with disabilities: a practical guide for including students who need assistive devices and adaptive strategies into physical education and recreation activities. Champaign IL: Sagamore Publishing. Williams, T. (Ed.). (1996). European research register of disability sport and adapted physical activity European Association for Research into Adapted Physical Activity. Winnick, J. P. (Ed.). (2005). Adapted physical education and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Winnick, J. P. (Ed.). (2005). Brockport physical fitness test. Champaign, IL: Human Kinetics.

13 Název studijního předmětu Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu seminární práce, odborná rozprava Zpracování literární rešerše a analýza struktury a významu úrovně výkonnostních předpokladů vztahující se k problematice disertační práce. Vypracování odborné práce analyzující stav a možnosti využití motorických testů resp. testových baterií v oblasti výzkumného zájmu doktoranda. Odevzdání seminární práce a její obhajoba při odborné rozpravě. doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Cílem předmětu je prohloubení základních poznatků z oblasti teorie testování a jejich aplikace do sportovní praxe s důrazem na využití motorických testů jako diagnostického nástroje ve školním, závodním a rekreačním sportu. Hlavními tématy předmětu jsou: diagnostický proces a jeho fáze, diagnostické metody a možnosti jejich uplatnění, motorické testy a testové systémy, standardizace a tvorba norem, kritéria kvality motorických testů, škálování a posuzování. Belej, M., Junger, J. (2006). Motorické testy koordinačních schopností. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu. Bös, K. (2001). Handbuch Motorische Tests. Göttingen: Hogrefe Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2007). Einführung in die Trainingswissenschaft. Wiebelsheim: Limpert. Kohoutek, M., Hendl, J., Véle, F. & Hirtz, P. (2005). Koordinační schopnosti dětí. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Měkota, K. & Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Měkota, K., & Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury. Moravec, R., Kampmiller, T., Vanderka, M., & Laczo, E. (2007). Teória a didaktika výkonnostního a vrcholového športu. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu. Rockmann, U. & Bömermann H. (2006). Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden und Statistik. Schorndorf: Hofmann. Weineck, J. (2007). Optimales Training: Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings. Balingen: Spitta.

14 Název studijního předmětu Ekologie člověka zkouška Písemné zpracování vybrané problematiky z ekologie člověka, která rozšiřuje a prohlubuje téma disertační práce. Prokázání orientace v problematice ekologie člověka z pohledu komplexu adaptací a adaptability člověka. prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. Cílem předmětu je pochopení determinujících interakcí a relací jedince (autekologie) nebo celé populace s jejím okolím (demekologie), stejně jako vzájemné vztahy mezi jedinci v populacích (synekologie), ze zorného úhlu adaptací a adaptability člověka. Hlavní témata předmětu: Mechanismy působení prostředí. Mechanismus adaptací, adaptace fylogenetické, ontogenetické, fyziologické a kulturní. Endogenní a exogenní faktory ovlivňující vývoj motoriky (genetické, perinatální období, motorická ontogeneze, vlivy zevního prostředí). Habituální bipedie, lidská noha a její adaptační systémy. Evoluční dějiny člověka z pohledu potravní strategie. Kulturní ekologie fungování sociokulturních systémů v kontextu s jejich přírodním prostředím. Kulturní změny lidské společnosti jako adaptační proces. Beneš, J. (1990). Homo sapiens sapiens, hominizace ve světle biologických, behaviorálních a sociokulturních adaptací. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. Riegerová, J., Přidalová, M., Ulbrichová, M. (2006). Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Olomouc: Hanex. Riegerová, J. (2007). Ekologie člověka. Interní učební texty. Olomouc: FTK UP. Soukup, V. (2000). Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál. Soukup, V. (2004). Dějiny antropologie. Praha: Univerzita Karlova. Wolf, J. (2004). Antropologie pro každý den. Praha: Arsci.

15 Název studijního předmětu Faktorová analýza a modely latentních proměnných zkouška Znalost základů statistiky a mnohorozměrných metod analýzy. prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Kurz je zaměřen na principy úsekový analýzy, faktorové analýzy a modelování pomocí přístupu SEM, přičemž se pomocí příkladů uvádějí základní aplikace včetně problémů se zpracováním. Hendl, J. Přehled statistických metod. 2. vyd. Praha: Portál Urbánek, T. Strukturální modelování v psychologii. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Bollen, K. A. Structural Equations with Latent Variables. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1989.

16 Název studijního předmětu Filosofická kinantropologie zkouška Písemné zpracování vybrané problematiky filosofické kinantropologie, která navazuje nebo rozšiřuje téma disertační práce. Prokázání orientace ve filosofickokinantropologické problematice na úrovni databázových vědeckých informačních zdrojů a proniknutí do metodologických specifik výzkumu ve filosofické kinantropologii. Zpracování má dvě fáze specifikace problému a rešerše odborné literatury včetně upřesnění použitých databází (charakter konzultace), vypracování příspěvku vhodného pro otištění v odborném časopise a jeho obhájení u zkoušky. prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Cílem předmětu je uvědomění si významu role filosofie v kinantropologickém diskursu a její odlišení od vědeckých způsobů zkoumání. Hlavními tématy předmětu jsou role filosofické kinantropologie, její vztah k filosofii a k vědnímu oboru kinantropologie; ontologický, antropologický a etický rozměr pohybové aktivity. Upřesnění je však závislé na výběru zkoumaného problému a specifikaci disertační práce. Základní literatura: Bednář, M. (2009). Pohyb člověka na biodromu: cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie. Praha: Karolinum. Hodaň, B. (2009). K problému filozofické kinantropologie. Olomouc: Univerzita Palackého. Hogenová, A. (2005). K filosofii výkonu. Praha: Eurolex Bohemia. Hogenová, A. (2000). Areté: základ olympijské filozofie. Praha: Karolinum. Hurych, E. (2009). Faustové a gladiátoři internetového věku. Brno: Tribun EU. Jirásek, I. (2005). Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého. Kosiewicz, J. (2000). Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego. Kretchmar, R. S. (1994). Practical philosophy of sport. Champaign: Human Kinetics. Lipiec, J. (1999). Filozofia olimpizmu. Warszawa: Sprint. Morgan, W., Meier, K. V., Schneider, A. J. (Eds.) (2001). Ethics in sport. Champaign: Human Kinetics. Morgan, W., Meier, K. V. (Eds.) (1988). Philosophic Inquiry in Sport. Champaign: Human Kinetics. Oborný, J. (2001). Filozofické a etické pohlady do športovej humanistiky. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. Zowislo, M. (2001). Filozofia i sport: horyzonty dialogu. Kraków: AWF. Výběr a studium vhodné literatury (odborné časopisecké příspěvky) však bude záviset na volbě konkrétní tematiky (ověřené při osobní konzultaci)

17 Název studijního předmětu prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Filosofie sportu odborná rozprava Filosofie těla a tělesnosti, tělo jako soma, sarx a pexis, fenomén tělesnění, filosofie olympijských her, fenomén hry, výkonu, prožitku. Kvalita života a pohyb. Filosofie pohybu v dějinách filosofie a v současné době. Tělesné schéma jako základ učení se pohybovým návykům, tanec jako rozvrhování času, filosofie řeči a její souvislost s pohybem, problémy komunikace a souvislost s pohybem ve smyslu lidské existence, sport a jeho filosofická interpretace Patočka, J. Tělo, společenství, jazyk svět. Praha: ISE 1995: Hogenová, A., Areté základ olympijské filosofie. Praha: Karolinum Hogenová, A., Etika a sport. Praha: Karolinum Hogenová, A., K filosofii výkonu. Praha: Eurolex Bohemia Hogenová, A., Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum Hogenová, A. Tázání je zbožností myšlení. [The Questioning is Devoutness of Thinking]. Praha: Eurolex, 2007, 300 s. ISBN Hogenová, A. Jak pečujeme o svou duši? Praha: UK PedF 2008,258 s. ISBN Hogenová, A. Starost o duši. Praha: PedF UK 2009, 223 s., ISBN Hogenová, A., Kuklová J. Fenomenologie - řeč média. Praha: Pedf Uk 2010,227 s. ISBN

18 Název studijního předmětu Fyziologie zátěže zkouška Písemný přehled problematiky fyziologie, případně patofyziologie zátěže, související s tématem disertace a stanovený učitelem. Slouží k průkazu dobré orientace v moderních poznatcích, získaných z odborných databázových zdrojů světové šíře. prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. Hlavním cílem předmětu je, aby student, s ohledem na téma svojí disertační práce, 1. získal schopnost samostatně posuzovat stav biochemických, buněčných, tkáňových, orgánových a systémových funkcí lidského těla ve vztahu k pohybové aktivitě, 2. dovedl hodnotit odezvu a adaptaci člověka na fyzickou zátěž z pohledu moderních poznatků a koncepcí fyziologie člověka. Může jít o problematiku cvičení, tělesné výchovy nebo rekreačního sportu v rámci prevence nebo léčby zdravotních poruch, zvláště civilizačních nemocí, nebo o řešení otázek plánování a ověřování efektivity tréninku výkonnostních sportovců, bezpečnostních složek atd. 3. dovedl zvážit, naplánovat, realizovat a interpretovat výsledky vyšetření, která jsou nezbytná pro výzkumný projekt jeho disertační práce. S ohledem na podmínky a potřeby Fakulty tělesné kultury UP a případně ve spolupráci s jinými institucemi. Základní literatura: Astrand, P-O., et al. (2003). Textbook of Work Physiology. Physiological Bases of Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. Dylevský, I. (2007) Obecný kineziollgie. Praha, Grada. Ehrman, J. et al. (2003). Clinical Exercise Physiology. Champaign, IL, Human Kinetics. Ganong, W.F. (2005). Přehled lékařské fyziologie. Praha, Galén. Hargreaves, M., et al. (1995). Exercise Metabolism. Champaign, IL: Human Kinetics. Hasson, SM. (1994). Clinical Exercise Physiology. St. Louis: Mosby Houston, M.E. (1995). Biochemistry Primer for Exercise Science. Champaign, IL: Human Kinetics. Máček, M. Radvanský J. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha, Galén. Maud, P.J., Foster, C. (1995). Physiological Assessment of Human Fitness. Champaign, IL: Human Kinetics. Maughan, R.J., Shirreffs, S.M. (1996). Biochemistry of Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. Silbernagl, S., Despopoulos, A. (2003). Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada. Doporučená literatura: Boone, T. (2005). Exercise Physiology. Edwin Mellen Press. Cuppet, M., Walsh, K.M. (2005). General Medical Conditions in the Athlete. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby. Foss, M.L., Ketoyian, S.J. (1997). Fox s Physiological Basis for Exercise and Sport.WCB: McGraw-Hill. Mcardle, W.D. et al. (2006). Exercise Physiology. Energy, Nutrition, and Human Performance. St. Louis: Lippincott Williams and Wilkins.

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Editoři: Vladimír Süss Vladislav Mužík Zdenka Marvanová Sborník vychází s podporou

Více

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno. Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno. Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011 Sborník příspěvků z konference Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI editor: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PRAHA 2013 Zážitková

Více

Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU

Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU 1 Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU V návaznosti na Rigorózní řád PF JU jsou stanoveny následující podmínky pro rigorózní řízení ve všech oborech Rigorózní zkouška se skládá

Více

II. olomoucké speciálněpedagogické dny

II. olomoucké speciálněpedagogické dny INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLEDY NA JINAKOST II. olomoucké speciálněpedagogické dny XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Univerzita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Ing. Pavel Král, MSc., MBA tajemník Předkládá: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. děkan Olomouc,

Více

Věda v pohybu pohyb ve vědě 2010

Věda v pohybu pohyb ve vědě 2010 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Mezinárodní studentská vědecká konference Věda v pohybu pohyb ve vědě 2010 Editor: Tomáš Gryc Praha 2010 Partneři konference Česká kinantropologická

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Zpracovali: Mgr. Radim Šlachta, Ph.D. proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 16.-17. 6.2006 v Olomouci Olomouc 2006 Za jazykovou správnost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 200 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a kondiční specialista (se specializací wellness) (SKS) Tematické

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Reflexe mezi lavicemi a katedrou

Reflexe mezi lavicemi a katedrou Jan Nehyba, Jan Kolář a kolektiv Reflexe mezi lavicemi a katedrou Reflexe mezi lavicemi a katedrou Jan Nehyba Jan Kolář Michal Dubec Vladimír Smékal Karla Brücknerová Ludmila Muchová Dana Moree Jan Vaněk

Více

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4 Křesťanská etika II. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová za týden/celkem: 14 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Závěrečný test z probírané látky 50% úspěšnost Semestrální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

MLADÍ EVROPANÉ VE VĚDĚ 2005

MLADÍ EVROPANÉ VE VĚDĚ 2005 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU MLADÍ EVROPANÉ VE VĚDĚ 2005 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE Praha 2006 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích

Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích Hana Válková Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt Sdělení nastiňuje vývoj psychologie sportu v univerzitních studiích

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání

Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání Radka Šulistová Úvod Proces současné praxe v pomáhajících profesích v sobě zahrnuje

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Autoreferát disertační práce v oboru kinantropologie Tělesné složení a životní styl 11-12leté školní mládeže v Ústeckém kraji Autor: Mgr. Martin

Více

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Disportare 2014. sborník z vědecké konference

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Disportare 2014. sborník z vědecké konference KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Disportare 2014 sborník z vědecké konference České Budějovice 2014 Vědecký výbor: PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, Ph.D. doc. RNDr. Vladimír Psalman, Ph.D. doc. PaedDr.

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Miroslav V. Hospodářský JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Více