Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Nabídka předmětů výběrového programu Interní přednášející Název studijního předmětu prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Pedagogická kinantropologie prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Analýza dat pomocí mnohorozměrných metod prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Faktorová analýza a modely latentních proměnných prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanické hledisko diagnostiky pohybů člověka prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanika pohybového systému člověka prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Filosofická kinantropologie prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Zážitková pedagogika doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Aplikovaná tělesná výchova doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Teorie a didaktika sportovního tréninku doc. MUDr. Michal Mayer, CSc. Senzomotorika a patokineziologie prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. Fyziologie zátěže prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. Mechanismy a poruchy motoriky člověka doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Pohybový systém a jeho diagnostika antropologické hledisko doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Vybrané kapitoly z gerontologie doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. Percepce a kognice ve sportu doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. Teorie a didaktika sportu prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. Ekologie člověka doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. Metodologické parametry disertační práce validita a reliabilita použitých prostředků prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Diagnostika a intervence v prostředí APA prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Psychologie sportu doc. RNDr. Jiří Zháněl, CSc. Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Nabídka předmětů výběrového programu Externí přednášející doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (FSpS MU Brno) prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (PdF UK Praha) doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. (PdF JU České Budějovice) prof. PhDr. Jela Labudová, CSc. (FTVŠ UK Bratislava) doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (FTVS UK Praha) prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. (FTVS UK Praha) prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. (FTVS UK Praha) doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (FIM, UHK) doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (FIM, UHK) doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. (LF UK HK) Název studijního předmětu Psychologie v kinantropologii Filosofie sportu Výchova ke zdraví Teória športového tréningu ľudí so zdravotným postihnutím Aktivity v přírodě a jejich aplikace pro rekreaci, učení i výchovu Senzomotorické učení Vůle a sebekontrola v pohybové činnosti Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na aktivní spoluvytváření a působení genia loci Metodologické problémy přírodního turismu jako nové formy prožitkového cestovního ruchu Zdravotní aspekty aktivit a poruch pohybového systému

3 Volitelné předměty Charakteristika studijního předmětu (řazeno abecedně podle názvu předmětů) Aktivity v přírodě a jejich aplikace pro rekreaci, učení i výchovu Analýza dat pomocí mnohorozměrných metod Aplikovaná tělesná výchova Biomechanické hledisko diagnostiky pohybů člověka Biomechanika pohybového systému člověka Diagnostika a intervence v prostředí APA Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu Ekologie člověka Faktorová analýza a modely latentních proměnných Filosofická kinantropologie Filosofie sportu Fyziologie zátěže Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na aktivní spoluvytváření a působení genia loci Mechanismy a poruchy motoriky člověka Metodologické parametry disertační práce validita a reliabilita použitých prostředků Metodologické problémy přírodního turismu jako nové formy prožitkového cestovního ruchu Pedagogická kinantropologie Percepce a kognice ve sportu Pohybový systém a jeho diagnostika - antropologické hledisko Psychologie sportu Psychologie v kinantropologii Senzomotorika a patokineziologie Senzomotorické učení Teorie a didaktika sportu Teorie a didaktika sportovního tréninku Teória športového tréningu ľudí so zdravotným postihnutím Vůle a sebekontrola v pohybové činnosti Vybrané kapitoly z gerontologie Výchova ke zdraví Zážitková pedagogika Zdravotní aspekty aktivit a poruch pohybového systému

4 Název studijního předmětu Zpracování studie. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Aktivity v přírodě a jejich aplikace pro rekreaci, učení i výchovu odborná rozprava Předmět má přivést studenta k uvědoměním širokých možností aplikace aktivity v přírodě. S tím jsou spojené teoretické koncepce, výzkumná šetření a různé typy intevernčních programů. Hlavní témata předmětu: Role aktivit v přírodě v oborech, které se v odborné literatuře skrývají pod termíny: Outdoor Recreation, Outdoor Education, Outdoor Learning, Adventure Education. Vztah k problematice, kterou zahrnujeme pod termíny: Erlebnispädagogik, Experiential Education, Experiential Learning. V češtině pak jejich relace k zážitkové pedagogice. Zkoumání efektivity různých typů programů. Používané výzkumné metody a techniky. Teorie pomáhají vysvětlovat působení různých typů programů na člověka. Anylýza různorodých konceptů ve školách a organizacích: Turistika, Wooodcraft, Skauting, Friluftsliv, Outward Bound, New Games, Project Adventure, přístup PŠL, Tábory mládeže atd. Amesberger, G. (1992) Persönlichkeitsentwicklung durch Outddor-Aktivitäten? Frankfurt am Main: Afra-Verlag. Becker, P., Braun, K. H., Schirp, J. (Hrsg.) Abenteuer, Erlebnisse und die Pedagogik. Opladen: Verlag Barbara Budčích. Bertrand, Y. (1998) Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál. Esery, A. W. (1989) Outdoor AdventurePursuits: Foundations, Models and Theories. Scottsdale, AZ: Publishing Horizons. Gilbertson, K. et al. (2006) Outdoor Education: Methods and Strategies. Champaign, IL: Human Kinetics. Higgins, P. Humberstone, B. (Editors) (1999) Outdoor Education and Experiential Learning in UK. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 19, Helf 9, 10, 11. Lüneburg: ed. Erlebnispädagogik. Jirásek, I. (2003) Vymezení pojmu zážitková pedagogika. In Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha: PŠL, roč. 1, č. 1, s Mareš, J. (1998) Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál Miles, J., Priest, S. (Editors) (1999) Adventure Programming. State College, PA: Venture Publishing. Neuman, J. a kol. (2000) Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál. Neuman, J., Hanuš, R. (2007) Kristova léta školy prázdninového času. In Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha: PŠL, roč. 4, č. 7, s Neuman, J. (2003) Výchova, prožitek a dobrodružství. In Kirchner, J., Kavalíř, P. (Editoři) Prožitek a tělesnost, Praha: Asociace psychologů sportu ČR, s

5 Název studijního předmětu Analýza dat pomocí mnohorozměrných metod kreditní zkouška Znalost práce s programem Excel. Znalost základních statistických metod. prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Kurz se bude zabývat vybranými technikami mnohorozměrné analýzy dat s důrazem na různé varianty regresní analýzy. Posluchači se seznámí s postupy vytváření mnohorozměrných modelů, principy používaných postupů a s průřezem metod z této oblasti. Jednotlivé metody budou demonstrovány na datech pomocí statistického systému Systat nebo OpenStat. Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd. Praha: Portál Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 1-3. Praha: Informatorium Urbánek, T. (2000): Strukturální modelování v psychologii. Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Brno. Další literatura: Hair J. F. a kol. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). London atd.: Prentice Hall Int. StatSoft, Inc. (2004). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. NIST/SEMATECH e-handbook of Statistical Methods,

6 Název studijního předmětu Aplikovaná tělesná výchova zkouška (a) Zpracování vybraného zahraničního a českého článku z vědeckého recenzovaného časopisu, který souvisí s tématem disertační práce. (Kontrola skupinová prezentace článku s akcentem na metodologii výzkumu, limity výzkumu a přínos pro vlastní dizertační práci.) (b) Prokázání schopnosti kritického čtení (analýzy i syntézy poznatků) a vypracování 1 stránkové recenze vybrané anglické publikace z oblasti APA. (Kontrola vypracování recenze.) doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Hlavním cílem předmětu je poznat současný stav bádání v oblasti pedagogické kinantropologie v prostředí APA a pochopit specifiku bádání u osob se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Předmět má tři základní cíle: (a) Pochopit práva osob se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu pedagogické kinantropologie. (b) Pochopit specifiku bádání (včetně etických principů) u osob se SVP. (c) Poznat současný stav bádání v oblasti pedagogické kinantropologie v prostředí APA. Hlavní témata předmětu: 1. Postoje k osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Specifika výzkumu u osob se speciálními vzdělávacími potřebami. 3. Koncepční vymezení problematiky APA v oblasti pedagogické kinantropologie. Integrace v kontextu školní TV a integrace v kontextu zážitkové pedagogiky. Základní Block, M. (2007). A teacher s guide to including students with disabilities in general physical education (4th edition). Maryland: Paul H. Brooks Publishing Co. Block, M. E., & Obrusníková, I. (2007). Inclusion of Physical Education: A Review of the Literature from Adapted Physical Activity Quarterly, 24, Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1), Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and lifespan. Boston: McGraw-Hill. Válková, H. (2010). Teoretické vymezení APA jako kinantropologické disciplíny: Co to je, když se řekne APA? Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), Doporučená Kudláček, M., Bocarro, J., Jirásek, I. & Hanuš, R. (2009). The Czech way of inclusion in experiential education framework.journal of Experiential Education, 32(1), Kudláček, M., Valenta, T., & Magerová, L. (2004). Společně v zážitkové pedagogice: Integrace osob se zdravotním postižením prostřednictvím společných zážitků. Gymnasion, 2, Rybová, L. & Ješina, O. (2010). Využití peer tutoringu v prostředí školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1),

7 Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Integrace žáků s tělesným postižením do hodin školní tělesné výchovy. Studia Sportiva, 4(1), Spurná, M., Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Participace žáků s tělesným postižením v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), vybrané články z časopisů APAQ, EUJAPA, APA v teorii a prazi.

8 Název studijního předmětu Biomechanické hledisko diagnostiky pohybů člověka zkouška Základní orientace ve struktuře biomechanických pojmů a jejich vazeb jako východiska k řešení problematiky disertační práce. Hlubší seznámení se základními metodami biomechanického výzkumu a s jejich využitím v analýze lokomoce člověka. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Metodologie výzkumu v biomechanice, obecné principy a biomechanické analýzy. Kinematická a dynamická analýza pohybu vybraných profesních skupin. Biomechanika jako exaktní východisko k řešení kinatropologických problémů, její vazby na techniku a metodiku provedení pohybu. Využití biomechanických testů pro hodnocení úrovně pohybových schopností. Přenos teoretických dat do praktické oblasti, posouzení věcné významnosti s přihlédnutím k specifikám dané populace Allard, P., Cappozzo, A., Lundberg, A., & Vaughan, Ch. L. (Eds.). (1997). Three-dimensional Analysis of Human Locomotion (1 st ed.). Chichester: John Wiley & Sons. Hamill, J. & Knutzen, K. M. (1995). Biomechanical basis of human movement. Media, PA: Williams & Wilkins, 532 s. Knudson, D. V. (2007). Fundamentals of Biomechanics. Berlin: Springer Verlag. Robertson, D. G. E., Caldwell, G. E., Hamill, J., Kamen, G., & Whittlesey, S. N. (2004). Research methods in biomechanics. Champaign, IL: Human Kinetics, 309 s. Rose, J., & Gamble, J. G. (2006). Human Walking. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Winter, D. A. (2005). Biomechanics and motor control of human movement (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 325 s. Zatsiorsky, V. (1998). Kinematics of Human Motion. London: Human Kinetics.

9 Název studijního předmětu Biomechanika pohybového systému člověka zkouška Prokázat schopnost hlubší orientace v oblasti biomechaniky pohybového systému člověka. Zpracovat vybranou problematiku z této oblasti v závislosti na tématu disertační práce. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Model lidského těla, mechanické a biologické hledisko. Systém lidského těla, jednotlivé subsystémy, prvky pohybového systému, jejich vzájemné vazby. Biomechanické vlastnosti tkání. Fyziologické a patologické determinanty a limity zátěže. Biomechanické principy prevence poškození pohybového systému, vzniku poranění a následné léčby. Možnosti využití biomechaniky pohybového systému člověka pro řešení problematiky disertační práce. Hamill, J. & Knutzen, K. M. (1995). Biomechanical basis of human movement. Media, PA: Williams & Wilkins, 532 s. Latash, M. L. (2008). Neurophysiological basis of human movement (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics, 427 s. Nordin, M., & Frankel, V. H. (1989). Basic biomechanics of the musculoskeletal system (2nd ed.). Malvern, PA: Lea & Fibiger, 323 s. Winter, D. A. (2005). Biomechanics and motor control of human movement (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 325 s.

10 Název studijního předmětu Diagnostika a intervence v prostředí APA zkouška Prostudování a zpracování vybraného tématu, které navazuje na hlavní téma disertační práce a toto téma rozšiřuje. Kontrola formulace klíčových slov tématu v prostředí aplikovaných pohybových aktivit. Prokázání orientace v databázích aplikovaných pohybových aktivit a v renomovaných časopisech (Adapted Physical Activity Quarterly). Kontrola - vlastní bibliografie. Prokázání schopnosti analýzy i syntézy poznatků a kritického myšlení. Kontrola skupinová prezentace kritického čtení s diskusí. prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Hlavním smyslem předmětu je pochopit vnímání fenoménu jinakosti v kontextu aplikovaných pohybových aktivit a naučit se orientovat ve výzkumných praktikách prostředí s osob s postižením či se specifickými edukativními potřebami. Předmět má tři základní cíle: Pochopit práva (i povinnosti) osob se specifickými potřebami v prostředí pohybových aktivit a sportu, a to v různých výkonových úrovních a v sociálních vztazích. Uvědomit si (a respektovat) etické principy výzkumu v prostředí osob se specifickými potřebami, Získat poznatky, opravňující k volbě diagnostických, intervenčních a vyhodnocovacích metod a nástrojů (samostatně i pod supervizí), včetně dovedností modifikací běžných metod do specifického prostředí. Hlavní témata předmětu: Etické principy výzkumů v APA a práce se senzitivními daty. Postoje k fenoménu jinakosti, přístup charitativní a přístup nezávislého života. Vztah psychiky a motoriky v celoživotním vývoji jedince s postižením. Specifika metod a technik ve výzkumech jedinců s TP, percepčními problémy či mentálním postižením. Výzkumy n=1 (kasuistické přístupy), výzkumy heterogenních minoritních skupin. Témata jsou modifikována jak dle zaměření studentů do oblasti rekreačních pohybových aktivit, školní TV (především v systému integrace) i vrcholového sportu, tak dle propojení se základním zaměřením práce studenta (dle kategorie postižení či specifické diagnózy). Přímá výuka je kombinovaná s workshopem, samostatnou prací a závěrečnou prezentací zadaných požadavků.

11 Auxter, D., Pyfer, J., & Huettig, C. (2005). Principles and methods of adapted physical education and recreation. New York: McGraw-Hill. Cheatum, B. A., & Hammond, A. A. (2000). Physical activities for improving children's learning and behavior: a guide to sensory motor development. Champaign, IL: Human Kinetics. Coppenolle, H. van, Potter, J. C. de, Djobova, S., Dobreva, I., Wijns, K., & Peteghem, A. van (Eds.). (2003). Inclusion and integration through adapted physical activity. Leuven: THENAPA. DePauw, K. P., & Gavron, S. J. (1995). Disability and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. DePauw, K. P., & Gavron, S. J. (2005). Disability sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Downs, P. (1995). Willing and able: P.E. & sport for young people with disabilities: an introduction to inclusive practices. Belconnen: Australian Sports Commission. Emes, C., & Velde, B. P. (2004). Practicum in adapted physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics. Football: development project. (2003). Special Olympics International. Goldberg, B. (Ed.). (1995). Sports and exercise for children with chronic health conditions. Champaign, IL: Human Kinetics. Goodman, S. (1996). Coaching athletes with disabilities: general principles. Belconnen: Australian Sports Commission. Goodman, S., Houbolt, M. & Denman, K. (1998). Coaching athletes with cerebral palsy. Belconnen: Australian Sports Commission. Goodman, S., Lee, K., & Heidt, F. (1996). Coaching wheelchair athletes. Belconnen: Australian Sports Commission. Havens, M. D. (2002). Bridges to accessibility. Dubuque, IO: Kendall/Hunt. Huettig, C., Pyfer, J., & Auxter, D. (2005). Gross motor activities for young children with special needs. New York: McGraw-Hill. Hartus, J. C., & Hoffman, S. J. (Eds.) (2000). Introduction to kinesiology: studying physical aktivity. Champaign, IL: Human Kinetics. Karásková, V., & Hanelová, Z. (Eds.). (1996). Každý jedinec je výzva: sborník příspěvků z mezinárodní konference o aplikovaných pohybových aktivitách dětí a mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého. Kasser, S. L. (1995). Inclusive games. Champaign, IL: Human Kinetics. Kjaer, M. (Ed.). (2003). Textbook of sports medicine: basic science and clinical aspects of sports injury and physical activity. Malden: Blackwell Science. Kröner, M., Sonnenschein, W., & Doll-Tepper, G. (Eds.). (2001). New horizons in sport for athletes with a disability : proceedings of the International VISTA '99 Conference, Cologne, Germany, 28 August - 1 September Aachen: Meyer & Meyer. Leška, D., & Oborný, J. (Eds.). (2003). Telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti: monografický zborník vedeckých a odborných prác. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. Looking into PE: guidelines for teaching PE to children with a visual impairment. (1996). London: Royal National Institute for the Blind. Massengale, J. D., & Swanson, R. A. (1996). The history of exercise and sport science. Champaign, IL: Human Kinetics. Miller, P. D. (Ed.). (1995). Fitness programming and physical disability: a publication for disabled sports USA. Champaign, IL: Human Kinetics. Paciorek, M. J., & Jones, J. A. (2001). Disability sport and recreation resources. Traverse City, MI: Cooper Publishing. Potter, J. C. de, Coppenolle, H.. van, Djobova, S., Dobreva, I., Wijns, K., & Peteghem, A. van (Eds.). Vocational training in adapted physical activity. (2003). Leuven: THENAPA. Rouse, P. (2004). Adapted games & activities: from tag to team building. Champaign, IL:

12 Human Kinetics. Seaman, J. A. (2003). Making connections: from theory to practice in adapted physical education. Scottsdale: Holcomb Hathaway. Sherrill, C. (1998). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and lifespan. Boston: McGraw-Hill. Sherrill, C. (2003). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and lifespan. Boston: McGraw-Hill. Special Olympics World Games, Connecticut, JulyŞ1-9 : [official commemorative program] (1995). New Haven, CT: 1995 Special Olympics World Summer Games Organizing Committee. Steadward, R. D., Watkinson, E. J., & Wheeler, G. D. (Eds.). (2003). Adapted physical activity. Alberta: University of Alberta Press; Steadward Centre. Suchomel, A., & Antoš, R. (Eds.). (2002). Sborník příspěvků konference: mezinárodní vědecká konference "Tělesná výchova a sport 2002, Liberec - Euroregion NISA", červen 2002, Česká republika. Liberec: Technická univerzita. Third European Conference in Adapted Physical Activity: Developments in Adapted Physical Activity, Research and Education Throughout Europe. (1998). Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki. Virgilio, S. J. (1997). Fitness education for children: A team approach. Champaign, IL: Human Kinetics. Vute, R., & Válková, H. (Eds.). (1998). Adapted physical activities in central Europe: momograph of the CEEPUS project no SI-001/9697 (joint CEEPUS networks SI-001 and CZ-012). Olomouc: Univerzita Palackého. Williams, B. (2003). Assistive devices, adaptive strategies, and recreational activities for students with disabilities: a practical guide for including students who need assistive devices and adaptive strategies into physical education and recreation activities. Champaign IL: Sagamore Publishing. Williams, T. (Ed.). (1996). European research register of disability sport and adapted physical activity European Association for Research into Adapted Physical Activity. Winnick, J. P. (Ed.). (2005). Adapted physical education and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Winnick, J. P. (Ed.). (2005). Brockport physical fitness test. Champaign, IL: Human Kinetics.

13 Název studijního předmětu Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu seminární práce, odborná rozprava Zpracování literární rešerše a analýza struktury a významu úrovně výkonnostních předpokladů vztahující se k problematice disertační práce. Vypracování odborné práce analyzující stav a možnosti využití motorických testů resp. testových baterií v oblasti výzkumného zájmu doktoranda. Odevzdání seminární práce a její obhajoba při odborné rozpravě. doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Cílem předmětu je prohloubení základních poznatků z oblasti teorie testování a jejich aplikace do sportovní praxe s důrazem na využití motorických testů jako diagnostického nástroje ve školním, závodním a rekreačním sportu. Hlavními tématy předmětu jsou: diagnostický proces a jeho fáze, diagnostické metody a možnosti jejich uplatnění, motorické testy a testové systémy, standardizace a tvorba norem, kritéria kvality motorických testů, škálování a posuzování. Belej, M., Junger, J. (2006). Motorické testy koordinačních schopností. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu. Bös, K. (2001). Handbuch Motorische Tests. Göttingen: Hogrefe Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2007). Einführung in die Trainingswissenschaft. Wiebelsheim: Limpert. Kohoutek, M., Hendl, J., Véle, F. & Hirtz, P. (2005). Koordinační schopnosti dětí. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Měkota, K. & Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Měkota, K., & Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury. Moravec, R., Kampmiller, T., Vanderka, M., & Laczo, E. (2007). Teória a didaktika výkonnostního a vrcholového športu. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu. Rockmann, U. & Bömermann H. (2006). Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden und Statistik. Schorndorf: Hofmann. Weineck, J. (2007). Optimales Training: Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings. Balingen: Spitta.

14 Název studijního předmětu Ekologie člověka zkouška Písemné zpracování vybrané problematiky z ekologie člověka, která rozšiřuje a prohlubuje téma disertační práce. Prokázání orientace v problematice ekologie člověka z pohledu komplexu adaptací a adaptability člověka. prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. Cílem předmětu je pochopení determinujících interakcí a relací jedince (autekologie) nebo celé populace s jejím okolím (demekologie), stejně jako vzájemné vztahy mezi jedinci v populacích (synekologie), ze zorného úhlu adaptací a adaptability člověka. Hlavní témata předmětu: Mechanismy působení prostředí. Mechanismus adaptací, adaptace fylogenetické, ontogenetické, fyziologické a kulturní. Endogenní a exogenní faktory ovlivňující vývoj motoriky (genetické, perinatální období, motorická ontogeneze, vlivy zevního prostředí). Habituální bipedie, lidská noha a její adaptační systémy. Evoluční dějiny člověka z pohledu potravní strategie. Kulturní ekologie fungování sociokulturních systémů v kontextu s jejich přírodním prostředím. Kulturní změny lidské společnosti jako adaptační proces. Beneš, J. (1990). Homo sapiens sapiens, hominizace ve světle biologických, behaviorálních a sociokulturních adaptací. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. Riegerová, J., Přidalová, M., Ulbrichová, M. (2006). Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Olomouc: Hanex. Riegerová, J. (2007). Ekologie člověka. Interní učební texty. Olomouc: FTK UP. Soukup, V. (2000). Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál. Soukup, V. (2004). Dějiny antropologie. Praha: Univerzita Karlova. Wolf, J. (2004). Antropologie pro každý den. Praha: Arsci.

15 Název studijního předmětu Faktorová analýza a modely latentních proměnných zkouška Znalost základů statistiky a mnohorozměrných metod analýzy. prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Kurz je zaměřen na principy úsekový analýzy, faktorové analýzy a modelování pomocí přístupu SEM, přičemž se pomocí příkladů uvádějí základní aplikace včetně problémů se zpracováním. Hendl, J. Přehled statistických metod. 2. vyd. Praha: Portál Urbánek, T. Strukturální modelování v psychologii. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Bollen, K. A. Structural Equations with Latent Variables. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1989.

16 Název studijního předmětu Filosofická kinantropologie zkouška Písemné zpracování vybrané problematiky filosofické kinantropologie, která navazuje nebo rozšiřuje téma disertační práce. Prokázání orientace ve filosofickokinantropologické problematice na úrovni databázových vědeckých informačních zdrojů a proniknutí do metodologických specifik výzkumu ve filosofické kinantropologii. Zpracování má dvě fáze specifikace problému a rešerše odborné literatury včetně upřesnění použitých databází (charakter konzultace), vypracování příspěvku vhodného pro otištění v odborném časopise a jeho obhájení u zkoušky. prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Cílem předmětu je uvědomění si významu role filosofie v kinantropologickém diskursu a její odlišení od vědeckých způsobů zkoumání. Hlavními tématy předmětu jsou role filosofické kinantropologie, její vztah k filosofii a k vědnímu oboru kinantropologie; ontologický, antropologický a etický rozměr pohybové aktivity. Upřesnění je však závislé na výběru zkoumaného problému a specifikaci disertační práce. Základní literatura: Bednář, M. (2009). Pohyb člověka na biodromu: cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie. Praha: Karolinum. Hodaň, B. (2009). K problému filozofické kinantropologie. Olomouc: Univerzita Palackého. Hogenová, A. (2005). K filosofii výkonu. Praha: Eurolex Bohemia. Hogenová, A. (2000). Areté: základ olympijské filozofie. Praha: Karolinum. Hurych, E. (2009). Faustové a gladiátoři internetového věku. Brno: Tribun EU. Jirásek, I. (2005). Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého. Kosiewicz, J. (2000). Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego. Kretchmar, R. S. (1994). Practical philosophy of sport. Champaign: Human Kinetics. Lipiec, J. (1999). Filozofia olimpizmu. Warszawa: Sprint. Morgan, W., Meier, K. V., Schneider, A. J. (Eds.) (2001). Ethics in sport. Champaign: Human Kinetics. Morgan, W., Meier, K. V. (Eds.) (1988). Philosophic Inquiry in Sport. Champaign: Human Kinetics. Oborný, J. (2001). Filozofické a etické pohlady do športovej humanistiky. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. Zowislo, M. (2001). Filozofia i sport: horyzonty dialogu. Kraków: AWF. Výběr a studium vhodné literatury (odborné časopisecké příspěvky) však bude záviset na volbě konkrétní tematiky (ověřené při osobní konzultaci)

17 Název studijního předmětu prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Filosofie sportu odborná rozprava Filosofie těla a tělesnosti, tělo jako soma, sarx a pexis, fenomén tělesnění, filosofie olympijských her, fenomén hry, výkonu, prožitku. Kvalita života a pohyb. Filosofie pohybu v dějinách filosofie a v současné době. Tělesné schéma jako základ učení se pohybovým návykům, tanec jako rozvrhování času, filosofie řeči a její souvislost s pohybem, problémy komunikace a souvislost s pohybem ve smyslu lidské existence, sport a jeho filosofická interpretace Patočka, J. Tělo, společenství, jazyk svět. Praha: ISE 1995: Hogenová, A., Areté základ olympijské filosofie. Praha: Karolinum Hogenová, A., Etika a sport. Praha: Karolinum Hogenová, A., K filosofii výkonu. Praha: Eurolex Bohemia Hogenová, A., Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum Hogenová, A. Tázání je zbožností myšlení. [The Questioning is Devoutness of Thinking]. Praha: Eurolex, 2007, 300 s. ISBN Hogenová, A. Jak pečujeme o svou duši? Praha: UK PedF 2008,258 s. ISBN Hogenová, A. Starost o duši. Praha: PedF UK 2009, 223 s., ISBN Hogenová, A., Kuklová J. Fenomenologie - řeč média. Praha: Pedf Uk 2010,227 s. ISBN

18 Název studijního předmětu Fyziologie zátěže zkouška Písemný přehled problematiky fyziologie, případně patofyziologie zátěže, související s tématem disertace a stanovený učitelem. Slouží k průkazu dobré orientace v moderních poznatcích, získaných z odborných databázových zdrojů světové šíře. prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. Hlavním cílem předmětu je, aby student, s ohledem na téma svojí disertační práce, 1. získal schopnost samostatně posuzovat stav biochemických, buněčných, tkáňových, orgánových a systémových funkcí lidského těla ve vztahu k pohybové aktivitě, 2. dovedl hodnotit odezvu a adaptaci člověka na fyzickou zátěž z pohledu moderních poznatků a koncepcí fyziologie člověka. Může jít o problematiku cvičení, tělesné výchovy nebo rekreačního sportu v rámci prevence nebo léčby zdravotních poruch, zvláště civilizačních nemocí, nebo o řešení otázek plánování a ověřování efektivity tréninku výkonnostních sportovců, bezpečnostních složek atd. 3. dovedl zvážit, naplánovat, realizovat a interpretovat výsledky vyšetření, která jsou nezbytná pro výzkumný projekt jeho disertační práce. S ohledem na podmínky a potřeby Fakulty tělesné kultury UP a případně ve spolupráci s jinými institucemi. Základní literatura: Astrand, P-O., et al. (2003). Textbook of Work Physiology. Physiological Bases of Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. Dylevský, I. (2007) Obecný kineziollgie. Praha, Grada. Ehrman, J. et al. (2003). Clinical Exercise Physiology. Champaign, IL, Human Kinetics. Ganong, W.F. (2005). Přehled lékařské fyziologie. Praha, Galén. Hargreaves, M., et al. (1995). Exercise Metabolism. Champaign, IL: Human Kinetics. Hasson, SM. (1994). Clinical Exercise Physiology. St. Louis: Mosby Houston, M.E. (1995). Biochemistry Primer for Exercise Science. Champaign, IL: Human Kinetics. Máček, M. Radvanský J. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha, Galén. Maud, P.J., Foster, C. (1995). Physiological Assessment of Human Fitness. Champaign, IL: Human Kinetics. Maughan, R.J., Shirreffs, S.M. (1996). Biochemistry of Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. Silbernagl, S., Despopoulos, A. (2003). Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada. Doporučená literatura: Boone, T. (2005). Exercise Physiology. Edwin Mellen Press. Cuppet, M., Walsh, K.M. (2005). General Medical Conditions in the Athlete. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby. Foss, M.L., Ketoyian, S.J. (1997). Fox s Physiological Basis for Exercise and Sport.WCB: McGraw-Hill. Mcardle, W.D. et al. (2006). Exercise Physiology. Energy, Nutrition, and Human Performance. St. Louis: Lippincott Williams and Wilkins.

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Doktorský studijní program v oboru kinantropologie

Doktorský studijní program v oboru kinantropologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Doktorský studijní program v oboru kinantropologie Povinný program prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. Mgr. Štěpán Válek školitel

Více

Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie

Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Povinný program prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. Mgr. Štěpán Válek školitel školitel školitel Název studijního

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity PhDr. Iva Štětovská PhDr. Monika Morgensternová, PhD. Katedra psychologie FF UK Praha MŠMT 0021620841 Nároky na kontakty

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen povinný... 4 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Alena Vaculíková; Ludmila Miklánková Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Jozefína Simová katedra marketingu Spoluřešitelky: Ing. Lenka Půlpánová Ing. Adéla Zemanová Projekt

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami Autor: Ondřej Ješina Speciální potřeby (SP) Zdravotní postižení (ZdP) Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Aplikované pohybové aktivity (APA)

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR

Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR Data Obce ČR 2011 (Veřejná databáze ČSÚ) SPSS IBM, ArcGIS Proměnné: intenzita migračního

Více