Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Nabídka předmětů výběrového programu Interní přednášející Název studijního předmětu prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Pedagogická kinantropologie prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Analýza dat pomocí mnohorozměrných metod prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Faktorová analýza a modely latentních proměnných prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanické hledisko diagnostiky pohybů člověka prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Biomechanika pohybového systému člověka prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Filosofická kinantropologie prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Zážitková pedagogika doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Aplikovaná tělesná výchova doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. Teorie a didaktika sportovního tréninku doc. MUDr. Michal Mayer, CSc. Senzomotorika a patokineziologie prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. Fyziologie zátěže prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. Mechanismy a poruchy motoriky člověka doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Pohybový systém a jeho diagnostika antropologické hledisko doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Vybrané kapitoly z gerontologie doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. Percepce a kognice ve sportu doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. Teorie a didaktika sportu prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. Ekologie člověka doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. Metodologické parametry disertační práce validita a reliabilita použitých prostředků prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Diagnostika a intervence v prostředí APA prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Psychologie sportu doc. RNDr. Jiří Zháněl, CSc. Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Nabídka předmětů výběrového programu Externí přednášející doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (FSpS MU Brno) prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (PdF UK Praha) doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. (PdF JU České Budějovice) prof. PhDr. Jela Labudová, CSc. (FTVŠ UK Bratislava) doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (FTVS UK Praha) prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. (FTVS UK Praha) prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. (FTVS UK Praha) doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (FIM, UHK) doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (FIM, UHK) doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. (LF UK HK) Název studijního předmětu Psychologie v kinantropologii Filosofie sportu Výchova ke zdraví Teória športového tréningu ľudí so zdravotným postihnutím Aktivity v přírodě a jejich aplikace pro rekreaci, učení i výchovu Senzomotorické učení Vůle a sebekontrola v pohybové činnosti Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na aktivní spoluvytváření a působení genia loci Metodologické problémy přírodního turismu jako nové formy prožitkového cestovního ruchu Zdravotní aspekty aktivit a poruch pohybového systému

3 Volitelné předměty Charakteristika studijního předmětu (řazeno abecedně podle názvu předmětů) Aktivity v přírodě a jejich aplikace pro rekreaci, učení i výchovu Analýza dat pomocí mnohorozměrných metod Aplikovaná tělesná výchova Biomechanické hledisko diagnostiky pohybů člověka Biomechanika pohybového systému člověka Diagnostika a intervence v prostředí APA Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu Ekologie člověka Faktorová analýza a modely latentních proměnných Filosofická kinantropologie Filosofie sportu Fyziologie zátěže Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na aktivní spoluvytváření a působení genia loci Mechanismy a poruchy motoriky člověka Metodologické parametry disertační práce validita a reliabilita použitých prostředků Metodologické problémy přírodního turismu jako nové formy prožitkového cestovního ruchu Pedagogická kinantropologie Percepce a kognice ve sportu Pohybový systém a jeho diagnostika - antropologické hledisko Psychologie sportu Psychologie v kinantropologii Senzomotorika a patokineziologie Senzomotorické učení Teorie a didaktika sportu Teorie a didaktika sportovního tréninku Teória športového tréningu ľudí so zdravotným postihnutím Vůle a sebekontrola v pohybové činnosti Vybrané kapitoly z gerontologie Výchova ke zdraví Zážitková pedagogika Zdravotní aspekty aktivit a poruch pohybového systému

4 Název studijního předmětu Zpracování studie. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Aktivity v přírodě a jejich aplikace pro rekreaci, učení i výchovu odborná rozprava Předmět má přivést studenta k uvědoměním širokých možností aplikace aktivity v přírodě. S tím jsou spojené teoretické koncepce, výzkumná šetření a různé typy intevernčních programů. Hlavní témata předmětu: Role aktivit v přírodě v oborech, které se v odborné literatuře skrývají pod termíny: Outdoor Recreation, Outdoor Education, Outdoor Learning, Adventure Education. Vztah k problematice, kterou zahrnujeme pod termíny: Erlebnispädagogik, Experiential Education, Experiential Learning. V češtině pak jejich relace k zážitkové pedagogice. Zkoumání efektivity různých typů programů. Používané výzkumné metody a techniky. Teorie pomáhají vysvětlovat působení různých typů programů na člověka. Anylýza různorodých konceptů ve školách a organizacích: Turistika, Wooodcraft, Skauting, Friluftsliv, Outward Bound, New Games, Project Adventure, přístup PŠL, Tábory mládeže atd. Amesberger, G. (1992) Persönlichkeitsentwicklung durch Outddor-Aktivitäten? Frankfurt am Main: Afra-Verlag. Becker, P., Braun, K. H., Schirp, J. (Hrsg.) Abenteuer, Erlebnisse und die Pedagogik. Opladen: Verlag Barbara Budčích. Bertrand, Y. (1998) Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál. Esery, A. W. (1989) Outdoor AdventurePursuits: Foundations, Models and Theories. Scottsdale, AZ: Publishing Horizons. Gilbertson, K. et al. (2006) Outdoor Education: Methods and Strategies. Champaign, IL: Human Kinetics. Higgins, P. Humberstone, B. (Editors) (1999) Outdoor Education and Experiential Learning in UK. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 19, Helf 9, 10, 11. Lüneburg: ed. Erlebnispädagogik. Jirásek, I. (2003) Vymezení pojmu zážitková pedagogika. In Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha: PŠL, roč. 1, č. 1, s Mareš, J. (1998) Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál Miles, J., Priest, S. (Editors) (1999) Adventure Programming. State College, PA: Venture Publishing. Neuman, J. a kol. (2000) Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál. Neuman, J., Hanuš, R. (2007) Kristova léta školy prázdninového času. In Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha: PŠL, roč. 4, č. 7, s Neuman, J. (2003) Výchova, prožitek a dobrodružství. In Kirchner, J., Kavalíř, P. (Editoři) Prožitek a tělesnost, Praha: Asociace psychologů sportu ČR, s

5 Název studijního předmětu Analýza dat pomocí mnohorozměrných metod kreditní zkouška Znalost práce s programem Excel. Znalost základních statistických metod. prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Kurz se bude zabývat vybranými technikami mnohorozměrné analýzy dat s důrazem na různé varianty regresní analýzy. Posluchači se seznámí s postupy vytváření mnohorozměrných modelů, principy používaných postupů a s průřezem metod z této oblasti. Jednotlivé metody budou demonstrovány na datech pomocí statistického systému Systat nebo OpenStat. Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd. Praha: Portál Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 1-3. Praha: Informatorium Urbánek, T. (2000): Strukturální modelování v psychologii. Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Brno. Další literatura: Hair J. F. a kol. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). London atd.: Prentice Hall Int. StatSoft, Inc. (2004). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. NIST/SEMATECH e-handbook of Statistical Methods,

6 Název studijního předmětu Aplikovaná tělesná výchova zkouška (a) Zpracování vybraného zahraničního a českého článku z vědeckého recenzovaného časopisu, který souvisí s tématem disertační práce. (Kontrola skupinová prezentace článku s akcentem na metodologii výzkumu, limity výzkumu a přínos pro vlastní dizertační práci.) (b) Prokázání schopnosti kritického čtení (analýzy i syntézy poznatků) a vypracování 1 stránkové recenze vybrané anglické publikace z oblasti APA. (Kontrola vypracování recenze.) doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. Hlavním cílem předmětu je poznat současný stav bádání v oblasti pedagogické kinantropologie v prostředí APA a pochopit specifiku bádání u osob se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Předmět má tři základní cíle: (a) Pochopit práva osob se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu pedagogické kinantropologie. (b) Pochopit specifiku bádání (včetně etických principů) u osob se SVP. (c) Poznat současný stav bádání v oblasti pedagogické kinantropologie v prostředí APA. Hlavní témata předmětu: 1. Postoje k osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Specifika výzkumu u osob se speciálními vzdělávacími potřebami. 3. Koncepční vymezení problematiky APA v oblasti pedagogické kinantropologie. Integrace v kontextu školní TV a integrace v kontextu zážitkové pedagogiky. Základní Block, M. (2007). A teacher s guide to including students with disabilities in general physical education (4th edition). Maryland: Paul H. Brooks Publishing Co. Block, M. E., & Obrusníková, I. (2007). Inclusion of Physical Education: A Review of the Literature from Adapted Physical Activity Quarterly, 24, Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1), Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and lifespan. Boston: McGraw-Hill. Válková, H. (2010). Teoretické vymezení APA jako kinantropologické disciplíny: Co to je, když se řekne APA? Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), Doporučená Kudláček, M., Bocarro, J., Jirásek, I. & Hanuš, R. (2009). The Czech way of inclusion in experiential education framework.journal of Experiential Education, 32(1), Kudláček, M., Valenta, T., & Magerová, L. (2004). Společně v zážitkové pedagogice: Integrace osob se zdravotním postižením prostřednictvím společných zážitků. Gymnasion, 2, Rybová, L. & Ješina, O. (2010). Využití peer tutoringu v prostředí školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1),

7 Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Integrace žáků s tělesným postižením do hodin školní tělesné výchovy. Studia Sportiva, 4(1), Spurná, M., Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Participace žáků s tělesným postižením v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), vybrané články z časopisů APAQ, EUJAPA, APA v teorii a prazi.

8 Název studijního předmětu Biomechanické hledisko diagnostiky pohybů člověka zkouška Základní orientace ve struktuře biomechanických pojmů a jejich vazeb jako východiska k řešení problematiky disertační práce. Hlubší seznámení se základními metodami biomechanického výzkumu a s jejich využitím v analýze lokomoce člověka. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Metodologie výzkumu v biomechanice, obecné principy a biomechanické analýzy. Kinematická a dynamická analýza pohybu vybraných profesních skupin. Biomechanika jako exaktní východisko k řešení kinatropologických problémů, její vazby na techniku a metodiku provedení pohybu. Využití biomechanických testů pro hodnocení úrovně pohybových schopností. Přenos teoretických dat do praktické oblasti, posouzení věcné významnosti s přihlédnutím k specifikám dané populace Allard, P., Cappozzo, A., Lundberg, A., & Vaughan, Ch. L. (Eds.). (1997). Three-dimensional Analysis of Human Locomotion (1 st ed.). Chichester: John Wiley & Sons. Hamill, J. & Knutzen, K. M. (1995). Biomechanical basis of human movement. Media, PA: Williams & Wilkins, 532 s. Knudson, D. V. (2007). Fundamentals of Biomechanics. Berlin: Springer Verlag. Robertson, D. G. E., Caldwell, G. E., Hamill, J., Kamen, G., & Whittlesey, S. N. (2004). Research methods in biomechanics. Champaign, IL: Human Kinetics, 309 s. Rose, J., & Gamble, J. G. (2006). Human Walking. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Winter, D. A. (2005). Biomechanics and motor control of human movement (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 325 s. Zatsiorsky, V. (1998). Kinematics of Human Motion. London: Human Kinetics.

9 Název studijního předmětu Biomechanika pohybového systému člověka zkouška Prokázat schopnost hlubší orientace v oblasti biomechaniky pohybového systému člověka. Zpracovat vybranou problematiku z této oblasti v závislosti na tématu disertační práce. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Model lidského těla, mechanické a biologické hledisko. Systém lidského těla, jednotlivé subsystémy, prvky pohybového systému, jejich vzájemné vazby. Biomechanické vlastnosti tkání. Fyziologické a patologické determinanty a limity zátěže. Biomechanické principy prevence poškození pohybového systému, vzniku poranění a následné léčby. Možnosti využití biomechaniky pohybového systému člověka pro řešení problematiky disertační práce. Hamill, J. & Knutzen, K. M. (1995). Biomechanical basis of human movement. Media, PA: Williams & Wilkins, 532 s. Latash, M. L. (2008). Neurophysiological basis of human movement (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics, 427 s. Nordin, M., & Frankel, V. H. (1989). Basic biomechanics of the musculoskeletal system (2nd ed.). Malvern, PA: Lea & Fibiger, 323 s. Winter, D. A. (2005). Biomechanics and motor control of human movement (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 325 s.

10 Název studijního předmětu Diagnostika a intervence v prostředí APA zkouška Prostudování a zpracování vybraného tématu, které navazuje na hlavní téma disertační práce a toto téma rozšiřuje. Kontrola formulace klíčových slov tématu v prostředí aplikovaných pohybových aktivit. Prokázání orientace v databázích aplikovaných pohybových aktivit a v renomovaných časopisech (Adapted Physical Activity Quarterly). Kontrola - vlastní bibliografie. Prokázání schopnosti analýzy i syntézy poznatků a kritického myšlení. Kontrola skupinová prezentace kritického čtení s diskusí. prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Hlavním smyslem předmětu je pochopit vnímání fenoménu jinakosti v kontextu aplikovaných pohybových aktivit a naučit se orientovat ve výzkumných praktikách prostředí s osob s postižením či se specifickými edukativními potřebami. Předmět má tři základní cíle: Pochopit práva (i povinnosti) osob se specifickými potřebami v prostředí pohybových aktivit a sportu, a to v různých výkonových úrovních a v sociálních vztazích. Uvědomit si (a respektovat) etické principy výzkumu v prostředí osob se specifickými potřebami, Získat poznatky, opravňující k volbě diagnostických, intervenčních a vyhodnocovacích metod a nástrojů (samostatně i pod supervizí), včetně dovedností modifikací běžných metod do specifického prostředí. Hlavní témata předmětu: Etické principy výzkumů v APA a práce se senzitivními daty. Postoje k fenoménu jinakosti, přístup charitativní a přístup nezávislého života. Vztah psychiky a motoriky v celoživotním vývoji jedince s postižením. Specifika metod a technik ve výzkumech jedinců s TP, percepčními problémy či mentálním postižením. Výzkumy n=1 (kasuistické přístupy), výzkumy heterogenních minoritních skupin. Témata jsou modifikována jak dle zaměření studentů do oblasti rekreačních pohybových aktivit, školní TV (především v systému integrace) i vrcholového sportu, tak dle propojení se základním zaměřením práce studenta (dle kategorie postižení či specifické diagnózy). Přímá výuka je kombinovaná s workshopem, samostatnou prací a závěrečnou prezentací zadaných požadavků.

11 Auxter, D., Pyfer, J., & Huettig, C. (2005). Principles and methods of adapted physical education and recreation. New York: McGraw-Hill. Cheatum, B. A., & Hammond, A. A. (2000). Physical activities for improving children's learning and behavior: a guide to sensory motor development. Champaign, IL: Human Kinetics. Coppenolle, H. van, Potter, J. C. de, Djobova, S., Dobreva, I., Wijns, K., & Peteghem, A. van (Eds.). (2003). Inclusion and integration through adapted physical activity. Leuven: THENAPA. DePauw, K. P., & Gavron, S. J. (1995). Disability and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. DePauw, K. P., & Gavron, S. J. (2005). Disability sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Downs, P. (1995). Willing and able: P.E. & sport for young people with disabilities: an introduction to inclusive practices. Belconnen: Australian Sports Commission. Emes, C., & Velde, B. P. (2004). Practicum in adapted physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics. Football: development project. (2003). Special Olympics International. Goldberg, B. (Ed.). (1995). Sports and exercise for children with chronic health conditions. Champaign, IL: Human Kinetics. Goodman, S. (1996). Coaching athletes with disabilities: general principles. Belconnen: Australian Sports Commission. Goodman, S., Houbolt, M. & Denman, K. (1998). Coaching athletes with cerebral palsy. Belconnen: Australian Sports Commission. Goodman, S., Lee, K., & Heidt, F. (1996). Coaching wheelchair athletes. Belconnen: Australian Sports Commission. Havens, M. D. (2002). Bridges to accessibility. Dubuque, IO: Kendall/Hunt. Huettig, C., Pyfer, J., & Auxter, D. (2005). Gross motor activities for young children with special needs. New York: McGraw-Hill. Hartus, J. C., & Hoffman, S. J. (Eds.) (2000). Introduction to kinesiology: studying physical aktivity. Champaign, IL: Human Kinetics. Karásková, V., & Hanelová, Z. (Eds.). (1996). Každý jedinec je výzva: sborník příspěvků z mezinárodní konference o aplikovaných pohybových aktivitách dětí a mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého. Kasser, S. L. (1995). Inclusive games. Champaign, IL: Human Kinetics. Kjaer, M. (Ed.). (2003). Textbook of sports medicine: basic science and clinical aspects of sports injury and physical activity. Malden: Blackwell Science. Kröner, M., Sonnenschein, W., & Doll-Tepper, G. (Eds.). (2001). New horizons in sport for athletes with a disability : proceedings of the International VISTA '99 Conference, Cologne, Germany, 28 August - 1 September Aachen: Meyer & Meyer. Leška, D., & Oborný, J. (Eds.). (2003). Telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti: monografický zborník vedeckých a odborných prác. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. Looking into PE: guidelines for teaching PE to children with a visual impairment. (1996). London: Royal National Institute for the Blind. Massengale, J. D., & Swanson, R. A. (1996). The history of exercise and sport science. Champaign, IL: Human Kinetics. Miller, P. D. (Ed.). (1995). Fitness programming and physical disability: a publication for disabled sports USA. Champaign, IL: Human Kinetics. Paciorek, M. J., & Jones, J. A. (2001). Disability sport and recreation resources. Traverse City, MI: Cooper Publishing. Potter, J. C. de, Coppenolle, H.. van, Djobova, S., Dobreva, I., Wijns, K., & Peteghem, A. van (Eds.). Vocational training in adapted physical activity. (2003). Leuven: THENAPA. Rouse, P. (2004). Adapted games & activities: from tag to team building. Champaign, IL:

12 Human Kinetics. Seaman, J. A. (2003). Making connections: from theory to practice in adapted physical education. Scottsdale: Holcomb Hathaway. Sherrill, C. (1998). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and lifespan. Boston: McGraw-Hill. Sherrill, C. (2003). Adapted physical activity, recreation and sport: crossdisciplinary and lifespan. Boston: McGraw-Hill. Special Olympics World Games, Connecticut, JulyŞ1-9 : [official commemorative program] (1995). New Haven, CT: 1995 Special Olympics World Summer Games Organizing Committee. Steadward, R. D., Watkinson, E. J., & Wheeler, G. D. (Eds.). (2003). Adapted physical activity. Alberta: University of Alberta Press; Steadward Centre. Suchomel, A., & Antoš, R. (Eds.). (2002). Sborník příspěvků konference: mezinárodní vědecká konference "Tělesná výchova a sport 2002, Liberec - Euroregion NISA", červen 2002, Česká republika. Liberec: Technická univerzita. Third European Conference in Adapted Physical Activity: Developments in Adapted Physical Activity, Research and Education Throughout Europe. (1998). Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki. Virgilio, S. J. (1997). Fitness education for children: A team approach. Champaign, IL: Human Kinetics. Vute, R., & Válková, H. (Eds.). (1998). Adapted physical activities in central Europe: momograph of the CEEPUS project no SI-001/9697 (joint CEEPUS networks SI-001 and CZ-012). Olomouc: Univerzita Palackého. Williams, B. (2003). Assistive devices, adaptive strategies, and recreational activities for students with disabilities: a practical guide for including students who need assistive devices and adaptive strategies into physical education and recreation activities. Champaign IL: Sagamore Publishing. Williams, T. (Ed.). (1996). European research register of disability sport and adapted physical activity European Association for Research into Adapted Physical Activity. Winnick, J. P. (Ed.). (2005). Adapted physical education and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Winnick, J. P. (Ed.). (2005). Brockport physical fitness test. Champaign, IL: Human Kinetics.

13 Název studijního předmětu Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu seminární práce, odborná rozprava Zpracování literární rešerše a analýza struktury a významu úrovně výkonnostních předpokladů vztahující se k problematice disertační práce. Vypracování odborné práce analyzující stav a možnosti využití motorických testů resp. testových baterií v oblasti výzkumného zájmu doktoranda. Odevzdání seminární práce a její obhajoba při odborné rozpravě. doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Cílem předmětu je prohloubení základních poznatků z oblasti teorie testování a jejich aplikace do sportovní praxe s důrazem na využití motorických testů jako diagnostického nástroje ve školním, závodním a rekreačním sportu. Hlavními tématy předmětu jsou: diagnostický proces a jeho fáze, diagnostické metody a možnosti jejich uplatnění, motorické testy a testové systémy, standardizace a tvorba norem, kritéria kvality motorických testů, škálování a posuzování. Belej, M., Junger, J. (2006). Motorické testy koordinačních schopností. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu. Bös, K. (2001). Handbuch Motorische Tests. Göttingen: Hogrefe Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2007). Einführung in die Trainingswissenschaft. Wiebelsheim: Limpert. Kohoutek, M., Hendl, J., Véle, F. & Hirtz, P. (2005). Koordinační schopnosti dětí. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Měkota, K. & Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Měkota, K., & Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury. Moravec, R., Kampmiller, T., Vanderka, M., & Laczo, E. (2007). Teória a didaktika výkonnostního a vrcholového športu. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu. Rockmann, U. & Bömermann H. (2006). Grundlagen der sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden und Statistik. Schorndorf: Hofmann. Weineck, J. (2007). Optimales Training: Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings. Balingen: Spitta.

14 Název studijního předmětu Ekologie člověka zkouška Písemné zpracování vybrané problematiky z ekologie člověka, která rozšiřuje a prohlubuje téma disertační práce. Prokázání orientace v problematice ekologie člověka z pohledu komplexu adaptací a adaptability člověka. prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. Cílem předmětu je pochopení determinujících interakcí a relací jedince (autekologie) nebo celé populace s jejím okolím (demekologie), stejně jako vzájemné vztahy mezi jedinci v populacích (synekologie), ze zorného úhlu adaptací a adaptability člověka. Hlavní témata předmětu: Mechanismy působení prostředí. Mechanismus adaptací, adaptace fylogenetické, ontogenetické, fyziologické a kulturní. Endogenní a exogenní faktory ovlivňující vývoj motoriky (genetické, perinatální období, motorická ontogeneze, vlivy zevního prostředí). Habituální bipedie, lidská noha a její adaptační systémy. Evoluční dějiny člověka z pohledu potravní strategie. Kulturní ekologie fungování sociokulturních systémů v kontextu s jejich přírodním prostředím. Kulturní změny lidské společnosti jako adaptační proces. Beneš, J. (1990). Homo sapiens sapiens, hominizace ve světle biologických, behaviorálních a sociokulturních adaptací. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. Riegerová, J., Přidalová, M., Ulbrichová, M. (2006). Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Olomouc: Hanex. Riegerová, J. (2007). Ekologie člověka. Interní učební texty. Olomouc: FTK UP. Soukup, V. (2000). Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál. Soukup, V. (2004). Dějiny antropologie. Praha: Univerzita Karlova. Wolf, J. (2004). Antropologie pro každý den. Praha: Arsci.

15 Název studijního předmětu Faktorová analýza a modely latentních proměnných zkouška Znalost základů statistiky a mnohorozměrných metod analýzy. prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. Kurz je zaměřen na principy úsekový analýzy, faktorové analýzy a modelování pomocí přístupu SEM, přičemž se pomocí příkladů uvádějí základní aplikace včetně problémů se zpracováním. Hendl, J. Přehled statistických metod. 2. vyd. Praha: Portál Urbánek, T. Strukturální modelování v psychologii. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Bollen, K. A. Structural Equations with Latent Variables. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1989.

16 Název studijního předmětu Filosofická kinantropologie zkouška Písemné zpracování vybrané problematiky filosofické kinantropologie, která navazuje nebo rozšiřuje téma disertační práce. Prokázání orientace ve filosofickokinantropologické problematice na úrovni databázových vědeckých informačních zdrojů a proniknutí do metodologických specifik výzkumu ve filosofické kinantropologii. Zpracování má dvě fáze specifikace problému a rešerše odborné literatury včetně upřesnění použitých databází (charakter konzultace), vypracování příspěvku vhodného pro otištění v odborném časopise a jeho obhájení u zkoušky. prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Cílem předmětu je uvědomění si významu role filosofie v kinantropologickém diskursu a její odlišení od vědeckých způsobů zkoumání. Hlavními tématy předmětu jsou role filosofické kinantropologie, její vztah k filosofii a k vědnímu oboru kinantropologie; ontologický, antropologický a etický rozměr pohybové aktivity. Upřesnění je však závislé na výběru zkoumaného problému a specifikaci disertační práce. Základní literatura: Bednář, M. (2009). Pohyb člověka na biodromu: cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie. Praha: Karolinum. Hodaň, B. (2009). K problému filozofické kinantropologie. Olomouc: Univerzita Palackého. Hogenová, A. (2005). K filosofii výkonu. Praha: Eurolex Bohemia. Hogenová, A. (2000). Areté: základ olympijské filozofie. Praha: Karolinum. Hurych, E. (2009). Faustové a gladiátoři internetového věku. Brno: Tribun EU. Jirásek, I. (2005). Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého. Kosiewicz, J. (2000). Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego. Kretchmar, R. S. (1994). Practical philosophy of sport. Champaign: Human Kinetics. Lipiec, J. (1999). Filozofia olimpizmu. Warszawa: Sprint. Morgan, W., Meier, K. V., Schneider, A. J. (Eds.) (2001). Ethics in sport. Champaign: Human Kinetics. Morgan, W., Meier, K. V. (Eds.) (1988). Philosophic Inquiry in Sport. Champaign: Human Kinetics. Oborný, J. (2001). Filozofické a etické pohlady do športovej humanistiky. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. Zowislo, M. (2001). Filozofia i sport: horyzonty dialogu. Kraków: AWF. Výběr a studium vhodné literatury (odborné časopisecké příspěvky) však bude záviset na volbě konkrétní tematiky (ověřené při osobní konzultaci)

17 Název studijního předmětu prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Filosofie sportu odborná rozprava Filosofie těla a tělesnosti, tělo jako soma, sarx a pexis, fenomén tělesnění, filosofie olympijských her, fenomén hry, výkonu, prožitku. Kvalita života a pohyb. Filosofie pohybu v dějinách filosofie a v současné době. Tělesné schéma jako základ učení se pohybovým návykům, tanec jako rozvrhování času, filosofie řeči a její souvislost s pohybem, problémy komunikace a souvislost s pohybem ve smyslu lidské existence, sport a jeho filosofická interpretace Patočka, J. Tělo, společenství, jazyk svět. Praha: ISE 1995: Hogenová, A., Areté základ olympijské filosofie. Praha: Karolinum Hogenová, A., Etika a sport. Praha: Karolinum Hogenová, A., K filosofii výkonu. Praha: Eurolex Bohemia Hogenová, A., Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum Hogenová, A. Tázání je zbožností myšlení. [The Questioning is Devoutness of Thinking]. Praha: Eurolex, 2007, 300 s. ISBN Hogenová, A. Jak pečujeme o svou duši? Praha: UK PedF 2008,258 s. ISBN Hogenová, A. Starost o duši. Praha: PedF UK 2009, 223 s., ISBN Hogenová, A., Kuklová J. Fenomenologie - řeč média. Praha: Pedf Uk 2010,227 s. ISBN

18 Název studijního předmětu Fyziologie zátěže zkouška Písemný přehled problematiky fyziologie, případně patofyziologie zátěže, související s tématem disertace a stanovený učitelem. Slouží k průkazu dobré orientace v moderních poznatcích, získaných z odborných databázových zdrojů světové šíře. prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. Hlavním cílem předmětu je, aby student, s ohledem na téma svojí disertační práce, 1. získal schopnost samostatně posuzovat stav biochemických, buněčných, tkáňových, orgánových a systémových funkcí lidského těla ve vztahu k pohybové aktivitě, 2. dovedl hodnotit odezvu a adaptaci člověka na fyzickou zátěž z pohledu moderních poznatků a koncepcí fyziologie člověka. Může jít o problematiku cvičení, tělesné výchovy nebo rekreačního sportu v rámci prevence nebo léčby zdravotních poruch, zvláště civilizačních nemocí, nebo o řešení otázek plánování a ověřování efektivity tréninku výkonnostních sportovců, bezpečnostních složek atd. 3. dovedl zvážit, naplánovat, realizovat a interpretovat výsledky vyšetření, která jsou nezbytná pro výzkumný projekt jeho disertační práce. S ohledem na podmínky a potřeby Fakulty tělesné kultury UP a případně ve spolupráci s jinými institucemi. Základní literatura: Astrand, P-O., et al. (2003). Textbook of Work Physiology. Physiological Bases of Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. Dylevský, I. (2007) Obecný kineziollgie. Praha, Grada. Ehrman, J. et al. (2003). Clinical Exercise Physiology. Champaign, IL, Human Kinetics. Ganong, W.F. (2005). Přehled lékařské fyziologie. Praha, Galén. Hargreaves, M., et al. (1995). Exercise Metabolism. Champaign, IL: Human Kinetics. Hasson, SM. (1994). Clinical Exercise Physiology. St. Louis: Mosby Houston, M.E. (1995). Biochemistry Primer for Exercise Science. Champaign, IL: Human Kinetics. Máček, M. Radvanský J. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha, Galén. Maud, P.J., Foster, C. (1995). Physiological Assessment of Human Fitness. Champaign, IL: Human Kinetics. Maughan, R.J., Shirreffs, S.M. (1996). Biochemistry of Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. Silbernagl, S., Despopoulos, A. (2003). Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada. Doporučená literatura: Boone, T. (2005). Exercise Physiology. Edwin Mellen Press. Cuppet, M., Walsh, K.M. (2005). General Medical Conditions in the Athlete. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby. Foss, M.L., Ketoyian, S.J. (1997). Fox s Physiological Basis for Exercise and Sport.WCB: McGraw-Hill. Mcardle, W.D. et al. (2006). Exercise Physiology. Energy, Nutrition, and Human Performance. St. Louis: Lippincott Williams and Wilkins.

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích

Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích Hana Válková Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt Sdělení nastiňuje vývoj psychologie sportu v univerzitních studiích

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami Autor: Ondřej Ješina Speciální potřeby (SP) Zdravotní postižení (ZdP) Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Aplikované pohybové aktivity (APA)

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference 1. oznámení Mezinárodní konferenci Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Josef Zelenka a kol. Projekt IKLIM Úvod Vážené kolegyně,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání. Praha 2014. PhDr. Jana Zapletalová

TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání. Praha 2014. PhDr. Jana Zapletalová TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání Praha 2014 PhDr. Jana Zapletalová Učení je činností, která je ovlivněna kognitivní, afektivní a fyziologickou dimenzí člověka, odehrává se v sociálním prostředí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených

Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Ucelená rehabilitace a pracovní výchova Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Jitka Vařeková Ph.D. Praha 2009 1 Anotace: Anotace:

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

METODIKA pro způsob realizace a obsah školení certifikovaných geoprůvodců v českém jazyce a v dalších jazycích

METODIKA pro způsob realizace a obsah školení certifikovaných geoprůvodců v českém jazyce a v dalších jazycích V Praze dne Vvvv 2013 Č.j.: METODIKA pro způsob realizace a obsah školení certifikovaných geoprůvodců v českém jazyce a v dalších jazycích Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Předložená metodika

Více