Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zetor.com zetor@zetor.com"

Transkript

1 Výroční

2 Výroční

3 Výroční OBSAH 1. základní údaje orgány informace o vývoji výroba a prodej hospodářský výsledek výzkum a vývoj ochrana životního prostředí. energetika pracovně právní vztahy významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy osoby odpovědné za výroční zprávu příloha Výroční za rok 6

4 1. základní údaje 1.1 Základní údaje o Obchodní firma zetor TRACTORS a.s. Sídlo trnkova 111, Brno IČ DIČ CZ Datum založení Základní kapitál Kč Způsob založení podle českého práv. řádu, 172 obchodního zákoníku Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka Předmět podnikání (činnosti) Předmět podnikání (činnosti), byl v roce následující:. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových. prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 1.3. Základní kapitál a cenné papíry Výše základního kapitálu Celková výše základního kapitálu činí Kč. V roce nedošlo k žádné změně týkající se výše základního kapitálu Akcie 20 ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě Kč, v listinné podobě ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 840 Kč, v listinné podobě Struktura akcionářů V roce nedošlo k žádné změně v akcionářské struktuře. Od je jediným akcionářem společnost HTC holding, a.s., IČO: , se sídlem v Bratislavě, Dobrovičova 8, Slovenská republika. Výroční 7 8

5 1.3.4 Přehled majetkových účastí A. Tuzemské majetková účast ve druh základní kapitál podíl (v %) ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Brno, Trnkova 111, IČO: Obchodní podíl Kč 100 Zetor Havlíčkův Brod, a.s. Brno, Trnkova 111, IČO: Akcie Kč 100 B. Zahraniční majetková účast ve měna základní kapitál podíl (v %) Zetor Deutschland GmbH Furth im Wald, Germany EUR Zetor Tractors Ireland Limited Clane, CO Kildare, Ireland EUR Zetor UK Limited West Midlands, United Kingdom GBP ZETOR FRANCE Sarl Duttlenheim, France EUR Zetor Polska, Sp.z o.o. Kalisz, Poland PLN Zetor North America, Inc. Harrisburg, USA USD ZETOR Slovensko, s.r.o. EUR Výroční za rok 10

6 2. Orgány 1. Valná hromada 2. Dozorčí rada 3. Představenstvo 2.1. Valná hromada Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nejsou obvykle konány valné hromady, ale jejich působnost vykonává v souladu s ust. 190 obchodního zákoníku jediný akcionář. V průběhu roku jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodoval v 8 případech. Rozhodnutí v působnosti řádné valné hromady bylo přijato dne Dozorčí rada Dozorčí rada pracovala v roce v následujícím složení: a) do : předseda: Ing. Ivona Vavrová, člen: Ing. Jana Ragasová, člen: Ivo Sysel, b) od : předseda: Ing. Jana Ragasová, člen: Mgr. Marta Tkáčová, člen: Ivo Sysel. 2.3 Představenstvo V roce došlo ve složení představenstva pouze k jediné změně. Dne projednala dozorčí rada odstoupení Petra Žáčka z funkce místopředsedy a člena představenstva, k tomuto datu tedy došlo k ukončení jeho funkčního období. V roce představenstvo pracovalo v následujícím složení: předseda představenstva martin Blaškovič místopředseda (do ) petr Žáček místopředseda ing. Ľubomír Galvánek člen ing. Jiří Smíšek člen marián Lipovský člen mgr. Richard Kruksa Výroční 11 12

7 Výroční 3. Informace o vývoji 3.1 Dosavadní vývoj Rok lze považovat z hlediska hospodářských výsledků za mimořádně úspěšný. Obdobně jako v předchozím roce 2011 dosáhla společnost a celá skupina Zetor i v roce kladného hospodářského výsledku. V meziročním srovnání konsolidovaného zisku před zdaněním lze dokonce hovořit o téměř 140% nárůstu. Neméně optimistický, co se týče dalšího zlepšování v oblasti růstu tržeb a ziskovosti, je i rok K příznivému hospodářskému výsledku přispěl mimo jiné růst tržeb, na který mělo zásadní pozitivní vliv zahájení sériové výroby nového modelu Forterra HSX stejně jako dobré prodejní výsledky segmentu traktorů a náhradních dílů. Vedle tradičních trhů, kam patří Česká a Slovenská republika, Polsko, USA či Skandinávie, zamířily traktory značky Zetor i do takových destinací, jakými jsou například Alžírsko či Irák. Na zahraničních trzích se v roce prodalo přes 90 % celkové produkce traktorů. Rok byl pro společnost významný i pokud jde o novinky uváděné na trh. V červnu zamířil do sériové výroby již zmiňovaný nový model s označením Zetor Forterra HSX. V listopadu společnost představila nový model Zetor Major řadící se do kategorie menších kompaktních traktorů ve výkonové kategorii do 80 koní. 3.2 Předpokládaný budoucí vývoj Předpoklady tvorby podnikatelského plánu V roce 2013 patří k hlavním cílům posílení tržní pozice na současných trzích a proniknutí na nové trhy. K tomu by měly výrazně pomoci nové typy traktorů: nově zavedená modelová řada Major (nízkonákladový traktor o výkonu HP, který rozšířil současnou produktovou řadu traktorů Zetor) a inovace modelových řad Proxima a Forterra model Důležitým faktorem dalšího rozvoje bude i v roce 2013 pokračování aktivit v projektech na zvyšování kvality a užitné hodnoty pro zákazníka a podpora výzkumu a vývoje nových typů traktorů Hlavní ukazatele podnikatelského plánu na rok 2013 Tržby dle VZZ celkem mil. Kč Hospodářský výsledek (před zdaněním) 277 mil. Kč Počet pracovníků celkem 933 osob (z toho kmenoví zaměstnanci (?) Investice 35 mil. Kč 13 14

8 Výroční 4. Výroba a prodej V roce bylo vyrobeno kolových traktorů, což představuje 26% nárůst oproti roku Dále bylo vyrobeno 580 kusů traktorových komponentů a 127 zákaznických motorů. V roce bylo prodáno celkem traktorů, 580 komponentů a 127 zákaznických motorů. Mezi nejvýznamnější destinace, do kterých v roce zamířily traktory Zetor, patří kromě tradičních trhů jakými jsou Česká a Slovenská republika, Polsko, USA, Skandinávie, Litva nebo Velká Británie, také Bulharsko, Alžírsko či Srbsko a Irák. Do zahraničí bylo vyvezeno 92 % traktorů Zetor vyrobených v roce. 5. Hospodářský výsledek Společnost dosáhla v roce celkových tržeb z hlavní činnosti ve výši 4 081,0 mil. Kč. Za rok vykázala společnost účetní zisk před zdaněním ve výši 333,1 mil. Kč, přičemž za rok 2011 byl dosažen účetní zisk před zdaněním ve výši 143,1 mil. Kč. Hlavními důvody zlepšení hospodářského výsledku byly:. nárůst počtu prodaných traktorů (v roce se prodalo traktorů, což je o traktorů více než v roce 2011),. cenová politika, která zlepšila profitabilitu na klíčových trzích,. snížení materiálových nákladů,. snížení podílu nemateriálových nákladů k tržbám,. snížení celkové výše účetních odpisů,. snížení čistých úrokových nákladů díky pokračujícímu splácení úvěrů

9 7. Výzkum a vývoj 7.1 Hlavní řešené úkoly Typ Forterra HSX byl v polovině roku zaveden do sériové výroby. V roce pokračovaly práce na nové řadě traktorů Major. Byla vyrobena ověřovací série a nová řada traktorů byla představena veřejnosti. Pokračovaly vývojové práce na nové typové řadě Maxterra. Byl proveden nový marketingový průzkum a aktualizována specifikace. 7.2 Hlavní průběžné úkoly Mezi hlavní průběžně řešené úkoly patřily především:. Výzkum hluku a vibrací Předmětem úkolu v roce bylo další snižování úrovně hluku a vibrací.. Provozní zkoušky spolehlivosti účelem zkoušek je sledování spolehlivosti vybraného počtu traktorů vyrobených v rámci prototypové, ověřovací a sériové výroby.. Agregace traktorů Jedná se o úkol dlouhodobého charakteru, v rámci kterého jsou schvalovány agregované stroje a zařízení z hlediska jejich technického provedení. Pro snížení vývojových nákladů probíhaly 3 programové projekty:. Forterra HSX moderní český traktor o výkonu kw,. Maxterra moderní český traktor o výkonu kw,. výzkum a vývoj pohonných jednotek s progresivními prvky snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech. 7.3 Výzkum a vývoj v roce 2013 Plán technického rozvoje pro rok 2013 jednak navazuje na úkoly a řešení v roce a také jsou řešeny nové úkoly: Forterra HD, New Major kabrio a 2WD Maxterra. Výroční

10 Výroční 8. Ochrana životního prostředí. Energetika Na základě zákona č. 167/2008 Sb., v platném znění, o předcházení ekologické újmě a její nápravě, bylo koncem roku provedeno hodnocení rizik pro jednotlivé provozní činnosti, se zaměřením na různé složky životního prostředí. Toto hodnocení je základním předpokladem pro zjištění vzniku povinnosti finančního zajištění a pro stanovení rozsahu možných nákladů. Hodnocení zpracované externí firmou TOP-ENVI Tech Brno, společnost s r.o. proběhlo s příznivým výsledkem, kdy bylo konstatováno, že na skupinu Zetor se povinnost zabezpečit finanční zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření nevztahuje. Společnost koncem roku dokončila stavbu nového olejoskladu. Jedná se o neveřejnou čerpací stanici pohonných hmot, určenou ke skladování motorové nafty a motorového a převodového oleje pro traktory vyráběné ve. V oblasti ochrany ovzduší bylo dodržení zákonných limitů stanovených pro zdroje znečišťující ovzduší deklarováno ČIŽP protokoly z autorizovaného měření. Koncem roku došlo ke zrušení lakovny kapotáže - středního zdroje znečišťování ovzduší, emitujícího těkavé organické látky do ovzduší. V oblasti odpadového hospodářství bylo v souladu s požadavky platné legislativy předáno k dalšímu využití k recyklaci 62 % z celkově vyprodukovaných odpadů. V oblasti úspor energií byla provedena výměna topných těles a oken, výměna střešní krytiny a zateplení střechy administrativního přístavku objektu č. 31 včetně kompletního zateplení obvodového pláště budovy. Pro snížení úniku tepla byla provedena výměna a zdvojení vjezdových vrat do středisek T3 a T4 v objektu č. 31. V rámci centralizace skladů příjmu zboží, skladu náhradních dílů a gumárny do objektu č. 34 byla provedena kompletní výměna osvětlení s úspornými zdroji a nutné úpravy topných rozvodů pro zabezpečení příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance. Úspory energií z výše uvedených realizovaných opatření se však projeví až ve vyhodnocení následujícího roku, neboť byly dokončeny až v závěru roku

11 9. Pracovně-právní vztahy Na konci roku 2011 bylo ve zaměstnáno celkem 811 zaměstnanců a 33 zaměstnanců agentury práce. Do roku vstupovala společnost s 813 kmenovými a 35 agenturními zaměstnanci. Vzhledem k vývoji v poptávce po produktech značky Zetorbylo nutné v průběhu roku doplnit stavy jak kmenových, tak i agenturních zaměstnanců. Zejména od května vzrostl počet zaměstnanců nejen ve výrobních provozech, ale i v odděleních kvality, marketingu, výzkumu a vývoje. Na konci roku bylo ve zaměstnáno 872 kmenových zaměstnanců a dalších 38 zaměstnanců agentury práce. 10. významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy V tomto období došlo pouze k jedné významné události, a to:. K datu byl proveden výmaz dceřiné Zetor Tractors Ireland, Ltd. z obchodního rejstříku. 11. Osoby odpovědné za výroční zprávu Martin Blaškovič, předseda představenstva Marián Lipovský, člen představenstva V Brně dne Výroční. Martin Blaškovič předseda představenstva.. Marián Lipovský člen představenstva

12 12. Příloha Výroční 23 Výroční za rok 24

13 25 Výroční za rok 26

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 -

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 - Výroční zpráva Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 TERMO Děčín a.s. - 1 - Obsah: Základní údaje o společnosti.............................................. 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku...

OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku... LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH Oddíl I. - TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY.. 3-25 1. Základní údaje.... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG.... 3-5 1.2. Základní

Více

Účetní závěrka za rok 2007

Účetní závěrka za rok 2007 Účetní závěrka za rok 2007 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IAS/IFRS Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz 1 2 3 4 5 6 7 Údaje o společnosti Název společnosti DIČ Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva 2006 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje o osobách odpovědných za

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

výroční zpráva TON a.s. 2014

výroční zpráva TON a.s. 2014 výroční zpráva TON a.s. 2014 OBSAH 1. Slovo generálního ředitele 2. Historie a současnost společnosti 3. Základní údaje o společnosti 4. Roční účetní závěrka 5. Zpráva auditora o auditu účetní závěrky

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

AVIA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

AVIA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU (zpráva představenstva) 3 AVIA, a.s. strana: B/ INFORMACE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A PODNIKATELSKÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 3 Identifikační údaje... 3 Předmět podnikání společnosti... 4

Více