Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)"

Transkript

1 Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 ( )

2 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných z hlediska účelu výroční zprávy, které nastaly až po rozvahovém dni 4. Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti 5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 7. Informace o organizačních složkách podniku v zahraničí a dceřinných společnostech 8. Přílohy: A. Účetní závěrka včetně návrhu na rozdělení zisku B. Zpráva o auditu a výrok auditora k účetní závěrce C. Výrok auditora k výroční zprávě D. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku E. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti

3 3 V Praze dne Vážení přátelé, předkládám Vám výroční zprávu společnosti ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28, který trval od do Jaroslav Řasa, předseda představenstva ABRA Software a.s. ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b, 155 Praha 13, Česká republika IČ , DIČ CZ Zapsal Městský soud v Praze, OR odd. B, vložka 4475

4 4 Představenstvo Ing. Jaroslav Řasa předseda představenstva od Ing. Martin Jirmann člen představenstva od Ing. Petr Nejedlík člen představenstva od Ing. Petr Kuchař člen představenstva od Ing. Petr Vacek člen představenstva od Dozorčí rada Ing. Martin Bok předseda dozorčí rady od Ing. Lenka Kaňková člen dozorčí rady od Ing. Radek Šoupal člen dozorčí rady od

5 5 1. Úvod Kdo je ABRA Software a.s. Společnost ABRA Software a.s. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí vlastních ERP informačních sys témů pro větší, střední a menší podniky, známých pod obchodní značkou ABRA. Systémy ABRA zahrnují oblasti finančního účetnictví, skladové evidence, prodeje a odbytu, personalistiky a mezd, evidence majetku, dopravy, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a další oblasti. ABRA Software a.s. působí v České a Slovenské republice. Na území uvedených států jsou klientům k dispozici vlastní pobočky a smluvní servisy, které poskytují kompletní služby v oblasti informačních systémů ABRA. Klademe velký důraz na spolehlivost, jistotu a stabilitu pro své klienty. ABRA Software a.s. má za cíl vytvářet ve svém oboru výborné produkty a služby a poskytovat je klientům za dostupné ceny. Věnujeme maximum energie technickým a technologickým inovacím. ABRA Software a.s. v roce 1996 (jako první ve své oblasti produkce a služeb ve středoevropském regionu) zavedla a získala mezinárodní certifikát systému řízení jakosti dle ISO 91 na celý proces vývoje, výroby, distribuce vlastních informačních systémů a návazných služeb. Tento certifikát je stále obnovován, a to i pro další oblasti podnikání. ABRA Software se v průběhu hospodářského roku 28 začlenila do skupiny United Software a.s., jíž je 1% dcerou. Tato skupina je vlastněná původními vlastníky ABRA Software a.s.

6 6 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení V současnosti je ABRA Software a.s. akciovou společností s omezenou převoditelností akcií s vlastními konsolidovanými výnosy 145 mil. Kč. Na celkovém výkonu společnosti se přibližně stejnou měrou jako výnosy z prodeje licencí podílí i výnosy z doprovodných služeb, které zahrnují kompletní podporu zákazníka ve fázi výběru, instalace, zavedení a používání informačního systému. Stávající hospodářské postavení společnosti je velmi dobré, a to jak z hlediska vlastních ekonomických ukazatelů, tak s ohledem na postavení na trhu. 3. Informace o skutečnostech významných z hlediska účelu výroční zprávy, které nastaly až po rozvahovém dni Nejsou. 4. Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti Společnost se i nadále zaměří na výzkum a vývoj aplikací pro SW řadu ABRA Gx, dále bude pokračovat výzkumná a vývojová práce na poli využití nových nástrojů pro po třeby ERP software.

7 7 5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost průběžně zlepšovala stávající produktovou řadu ABRA Gx. 6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost ABRA Software a.s. svou činností negativně neovlivňuje životní prostředí ani je neznečišťuje. Při své činnosti společnost využívá (pokud to jde) recyklovaný kancelářský papír, třídí odpadový papír a plasty. Pracovněprávní vztahy Ke dni evidovala společnost průměrný počet 87 zaměstnanců, z toho ve vedení společnosti pracovalo 5 zaměstnanců. V mimoevidenčním stavu bylo 5 zaměstnanců (rodičovská dovolená). V hospodářském roce 28 byli přijati do pracovního poměru 4 absolventi. Zvláštní pozornost je věnována zaměstnancům se ZPS (v současné době se jedná o 1 zaměstnance), dlouhodobě nemocným, zaměstnancům pečujícím o děti do 3 let, ženám na mateřské dovolené a rodičovské dovolené. Pro zaměstnance je zajišťována řada odborných školení, jazykových kurzů a povinná školení z BOZP se zvláštním důrazem na školení řidičů.

8 8 7. Informace o organizačních složkách podniku v zahraničí a dceřiných společnostech Organizační složky podniku v zahraničí Společnost ABRA Software a.s. nemá organizační složky podniku v zahraničí. Dceřiné společnosti Společnost ABRA Software a.s. má tyto dceřinné společnosti: 1. A PLUS Media s.r.o. Tato společnost se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155, byla založena společenskou smlouvou ze dne a do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze zapsána dne v oddíle C, vložka Podíl společnosti ABRA Software a.s. ve společnosti A PLUS media s.r.o. činí 1%. 2. ABRA Software s.r.o. Tato společnost se sídlem ve Slovenské republice, v Bratislavě, Hraničná 18, PSČ 821 5, byla založena společenskou smlouvou ze dne a do obchodního rejstříku Okresního soudu v Bratislavě zapsána dne Podíl společnosti ABRA Software a.s. v této společnosti činí 1%. 8. Přílohy A. Účetní závěrka v plném rozsahu včetně návrhu na rozdělení zisku B. Zpráva o auditu a výrok auditora k účetní závěrce C. Výrok auditora k výroční zprávě

9 9 A. Účetní závěrka v plném rozsahu včetně návrhu na rozdělení zisku Název a sídlo účetní jednotky: ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, 155 Praha 13 IČO: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: akciová společnost vývoj a prodej software, vedení účetnictví, reklamní činnost Sestaveno dne: Osoba odpovědná za účetnictví: Ing. Petr Vacek Osoba odpovědná za účetní závěrku: Andrea Pecháčková

10 1 Rozvaha v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto B. B.I B.II B.III. B.III. 1. C. C.I. C.I C.II. C.II C.III. C.III C.IV. C.IV D.I. D.I AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Oběžná aktiva Zásoby Materiál Zboží Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období

11 11 Rozvaha v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Označení PASIVA Běžné účetní období Minulé účetní období A. A.I. A.I. 1. A.II. A.II A.III. A.III. 1. A.IV. A.IV. 1. A.V. B. B.I B.II. 1. B.III. B.III C.I. C.I PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Emisní ážio Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ Cizí zdroje Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

12 12 Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Označení Text Běžné účetní období Minulé účetní období I. A. + II. B. + C. D. E. III. F. G. IV. H. * X. N. XI. O. * Q. ** *** **** II.1. II.3. B.1. B.2. C.1. C.2. C.3. C.4. III.1. III.2. F.1. Q.1. Q.2. Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje DM a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného DM a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr.p. v prov.obl. a komp.nákl. p.obd. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním

13 B. Zpráva o auditu a výrok auditora k účetní závěrce 13

14 14 C. Výrok auditora k výroční zprávě

15 15 D. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Tato zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 je vypracována pro účely výroční zprávy za hospodářský rok 28, jakož i pro účely řádné valné hromady. Hlavním úkoly společnosti pro hospodářský rok 28 byly dosaženy, ať jde o celkovou přidanou hodnotu, nebo tvorbu zisku, která byla významně překročena. Obecně lze konstatovat, že v hospodářském roce 28 nedošlo k žádným významným změnám. Do budoucna společnost plánuje orientovat se především na vývoj nových a stávajících produktů, a to na prvním místě ABRA Gx, a pokračovat ve vývoji nových modulů uvedeného produktu. Vývoj v této oblasti směřuje k uvedení dalších verzí ABRA Gx na trh a k následnému vývoji doplňkových modulů. Posouzení výsledků hospodaření, finanční stability a tvorby dostatečných finančních zdrojů pro budoucí rozvoj je základem pro hodnocení finanční situace společnosti. Ve výsledcích hospodaření je nutno pozitivně hodnotit meziroční nárůst výnosů za vlastní software a služby. Z hlediska zdrojů financování byla vytvořena dostatečná suma vlastních zdrojů jak na krytí investičních položek, tak i potřeb provozních. Dobrá finanční situace se projevila i v hodnotách ukazatelů finanční stability. Pro příští rok zůstává v plánu společnosti zachovat současnou příznivou hospodářskou situaci společnosti.

16 16 Výsledek hospodaření a nárok na použití zisku: Představenstvo v souladu se zákonem a se stanovami společnosti zajistilo vypracování účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 28. Tato roční účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností planetlink, k. s. s výrokem bez výhrad, účetní závěrka byla rovněž předložena dozorčí radě společnosti. Hospodaření společnosti skončilo v hospodářském roce 28 se ziskem ve výši tis. Kč po zdanění, což je druhý nejlepší výsledek všech dob. Představenstvo navrhuje, aby řádná valná hromada účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 28 schválila a rozhodla o tom, že celý zisk společnosti bude převeden do nerozděleného zisku minulých let. Ing. Jaroslav Řasa předseda představenstva Ing. Petr Vacek člen představenstva Ing. Petr Nejedlík člen představenstva Ing. Petr Kuchař člen představenstva Ing. Martin Jirmann člen představenstva

17 17 E. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Dozorčí rada společnosti ABRA Software a.s. se v průběhu hospodářského roku 28 dvakrát sešla za účelem kontroly výkonu působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Na jednáních dozorčí rady byla vždy analyzována finanční situace společnosti. Dále byl projednáván očekávaný vývoj hospodaření společnosti s akcentem na možná nepříznivá rizika finančního vývoje a způsoby jejich předcházení či minimalizace. Dozorčí rada byla průběžně seznamována s finančním tokem hotovosti společnosti a s přehledem pohledávek a závazků dle jejich významnosti. Aktuální informace z finanční oblasti zajišťoval pro dozorčí radu její předseda Ing. Martin Bok. Zasedání dozorčí rady se zúčastnil i předseda představenstva společnosti Ing. Jaroslav Řasa, aby dozorčí radu informoval o významnějších záležitostech společnosti a zodpověděl dotazy členů dozorčí rady zejména k hospodaření společnosti. Dozorčí rada neshledala v hospodářském roce 28 žádné nesrovnalosti ve výkonu působnosti představenstva ani v uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti k , jakož i návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě schválení účetní závěrky i návrhu představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada rovněž přezkoumala výroční zprávu společnosti za hospodářský rok 28 s tím, že k výroční zprávě nemá žádné výhrady. Ing. Martin Bok předseda dozorčí rady Ing. Lenka Kaňková člen dozorčí rady Ing. Radek Šoupal člen dozorčí rady

18

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva 2011 Obsah Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva dozorčí rady společnosti 6 Hospodářské výsledky v roce 2011 8 Podnikání společnosti

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více