o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8"

Transkript

1 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka IČ: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok Obsah: I. Úvod II. Komentář A. 1. Hospodářský výsledek 2. Výnosy 3. Náklady B. Pohyb majetku 1. Nákupy, prodeje a likvidace 2. Výsledky inventarizací C. Zaměstnanci a pracovněprávní vztahy III. Zpráva auditora IV. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 V. Činnosti společnosti v roce 2008 a v dalším období VI. Tabulková část

2 I. Úvod Společnost s ručením omezeným vznikla a předmětem činnosti společnosti je především provádění investorsko-inženýrské činnosti a technické pomoci a koupě a prodej zboží. Roční účetní závěrka společnosti byla sestavena dne daňovým poradcem a ověřena auditorem, jehož zpráva ze dne je součástí této výroční zprávy. Společnost po účetním uzavření hospodářského roku 2008 a zpracování této zprávy projednala výsledek hospodaření za rok 2008 na valné hromadě v květnu II. Komentář A. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2008 činil Hospodářský výsledek po zdanění byl vykázán jako zisk 2. Výnosy - Výkaz zisků a ztrát /tabulka č. 2/ Výnosy za rok 2008 celkem dosáhly výše ,18 Kč ,18 Kč ,11 tis.kč Členění výnosů z běžné činnosti: - inženýrská a koordinační činnost 1.340,6 tis. Kč - technická pomoc tis. Kč - bankovní úroky a úroky z prodlení 190 tis. Kč - ostatní 212,5 tis. Kč 3. Náklady - Výkaz zisků a ztrát /tabulka č. 2/ Náklady za rok 2008 dosáhly výše 2.802,22 tis. Kč a zahrnují běžné provozní náklady související s činností společnosti. Výrazné snížení nákladů i výnosů v roce 2008 je ovlivněno snížením činnosti v oblasti investičních zakázek společnosti a převodem jednotek do vlastnictví. Podrobnější členění nákladů je uvedeno v tabulkové části této zprávy. Výše hospodářského výsledku byla v roce 2008 ovlivněna snížením nákladů i výkonů v oblasti realitní činnosti a převodů jednotek do vlastnictví a zahrnuje zvýšení výkonů v oblasti technické a koordinační činnosti při zajištění revitalizací panelových domů družstva, výměny oken v bytech a ostatní inženýrské činnosti při dokončení investiční výstavby terasových domů.

3 B. Pohyb majetku - Rozvaha /tabulka č. 1/ Pohyb majetku je přehledně zachycen v tabulkové části této zprávy a je dokladován v inventurních zprávách komisí k Nákupy, prodeje a likvidace Společnost v roce 2008 nevykázala žádný nákup a likvidaci majetku, jak vyplývá i ze zpráv inventarizační komise. 2. Výsledky inventarizací a) Fyzické inventarizace Fyzická inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu č. 1/2008 ze dne k Inventarizační komise provedla inventuru dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve srovnání se stavem účetní evidence na příslušných účtech. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že inventarizační komise nezjistila rozdíl mezi stavem skutečným a účetním. b) Dokladová inventarizace. V souvislosti s účetním uzavřením roku byla zpracována dokladová inventura, která je k dispozici v účtárně Coopinvesta s.r.o. a byla ověřena auditorem dne c) Inventarizace skladu, cenin a pokladny Provedenou inventurou stavu pokladny a cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem skutečným a účetním. C. Zaměstnanci a pracovněprávní vztahy Počet zaměstnanců společnosti činí : 2 THP, 1 dohodu o prac. činnosti a 6 funkcionářů. Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a vnitřními předpisy společnosti. V souladu se sociálním programem umožňuje společnost zaměstnancům například: - čerpání bezúročných půjček - příspěvek na stravování a na nákup stravenek aj. Při dodržování předpisů BOZP se společnost řídí platnými předpisy a nebyly zjištěny nedostatky ze strany společnosti. Společnost se řídí při zabezpečení ochrany životního prostředí platnými právními předpisy.

4 III. Zpráva auditora Bez výhrad ze dne

5 IV. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek za rok 2008 Kč ,18 Výplata podílů na zisku - 60 % Kč ,- Tvorba - nerozdělený zisk min. let Kč ,18 Tvorba sociální fond Kč ,- V. Činnosti společnosti v roce 2008 a v dalším období V roce 2008 společnost pokračovala a rozšířila svou činnost především v oblasti inženýrsko-investorské a koordinační při zajišťování podkladů a realizaci výměny plastových oken v panelových domech ve správě družstva Budovatel a společnosti Real Flat, při postupné realizaci výměny bytových měřidel vody v bytech v souladu s platnou legislativou a montáže bytových měřidel tepla. - inženýrská činnost zajišťovaná při výstavbě terasových domů činila: 200 tis. Kč - koordinační činnost a technická pomoc při montáži TRV a RTN dosáhla : 487 tis. Kč - technická pomoc při zpracování a realizaci výměny plastových oken dosáhla: 341 tis.kč - odborná pomoc při zajišťování dodávek prací pro bytové domy : 1000 tis. Kč - technická pomoc zpracování podkladů pro revitalizace panelových domů : 821 tis. Kč Společnost v roce 2008 zajistila dokončení úprav bytových a garážových jednotek v terasových domech na Jižních svazích a zpracovala nabídku k převodu do vlastnictví. Činnost společnosti v následujícím období roku 2009 bude zaměřena především na: - na dokončení převodů jednotek výstavby bytů a garáží ve středovém teras. domě JS do užívání formou převodu do vlastnictví nebo formou pronájmu - pokračování zajištění koordinační činnosti v oblasti revitalizací panelových domů ve správě družstva Budovatel a společnosti Real Flat, především v oblasti výměny plastových oken - dokončení vyhodnocení a zpracování návrhu na financování nákladů na montáž měřičů tepla a poměrových vodoměrů v souladu s platnou legislativou - zajištění technického posouzení a přípravy oprav (rekonstrukcí) výtahů ve vztahu k závěrům inspekčních prohlídek a v návaznosti na předpisy EU - zajištění ostatních investičních a inženýrských aktivit podle aktuálního vývoje případné realizace nové výstavby - zajištění zpracování podkladů a nabídek pro využití dotačního programu vlády Zelená úsporám

6 VI. Tabulková část Coopinvesta spol. s r.o. Tabulka č. 1 R O Z V A H A Z A R O K (v tis. Kč) Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohl. za ups.vl.jm. A Vlastní kapitál B Dlouhodobý majetek A. I Základní kapitál B.I Nehm. dlo. majetek A. II Kapitálové fondy B.II Hm. dlo. majetek A. III Fondy ze zisku B.III Fin. dlouh.majet. A. IV HV min. let B.III 1 Cenné pap. vklady A. V HV účet. období C Oběžná aktiva B Cizí zdroje C.I Zásoby B. I Rezervy C II Dlouhodobé B. II Dlouhodobé pohledávky závazky C. III Krátkodobé B. III Krátkodobé pohledávky závazky C.IV Finanční majetek B. IV Bankovní úvěry, výp. D Ostatní aktiva B. IV 1 Dlouhodobé bank. úvěry C Ostatní pasiva 25

7 Tabulka č. 2 V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T Z A R O K (v tis. Kč) I+II Výkony I + II.1 Tržby za prodej zboží a služeb II.2 Změna stavu vnitr.zásob a ned. výroba II.3 Aktivace B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady E. Odpisy nehm. a hm. majetku III. Tržby z prodeje HM F. Zůst. cena prodaného HM IV. Jiné provozní výnosy H. Jiné provozní náklady * Provozní hospodářský výsledek I.+XII. Zúčt. rezerv, opr. pol., a čas.rozl.do výnosů L.+M. Tvorba rezerv, opr.pol. do nákladů X.+XI. Finanční výnosy O. Finanční náklady 7 7 * Finanční HV včetně daně z příjmu ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hosp. výsledek *** Hospodářský výsledek za účetní období Ve Zlíně, květen 2009

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 3 III. 4 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ 2013 4 B. ČINNOST

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 213 Obsah 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2010. Bytes Tábor s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2010. Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2010 Obsah 1. Úvod 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány společnosti 4. Vybrané investiční akce plánované v roce 2011 5. Tepelné hospodářství

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více