Žlutý kopec 7, Brno. Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Joint Commission International a Spojenou akreditační komisí ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žlutý kopec 7, 656 53 Brno. Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Joint Commission International a Spojenou akreditační komisí ČR"

Transkript

1 Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce MOÚ BRNO OZAŘOVNA PRO LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ IV. A V., ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Č.j.: Ř 368/13/14/Vor/Hl Brno 1. března 2013 Identifikační údaje zadavatele Masarykův onkologický ústav se sídlem Ţlutý kopec 7, Brno IČ: , DIČ: CZ Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zejména zpracování projektové dokumentace a poskytování inţenýrských činností za účelem zpracování, projednání a odsouhlasení dokumentace v rozsahu vymezeném obecně závaznými předpisy pro obstarání územního řízení a stavebního povolení, zpracování, projednání a odsouhlasení dokumentace pro provádění stavby, která bude slouţit rovněţ pro potřeby zadání veřejné zakázky na stavební práce. Předmět této veřejné zakázky je rovněţ poskytování autorského dozoru. Zvolený druh zadávacího řízení Otevřené řízení Cena sjednaná ve smlouvě ,- Kč bez Část zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele Subdodavatel se v rámci této veřejné zakázky bude podílet na řízení projektu a zpracování profesních dílů technického zabezpečení budov. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena Pořadové číslo nabídky 1 Obchodní firma HELIKA, a. s. Strana 1 (celkem 7)

2 Sídlo Praha 9 Letňany, Beranových 65, PSČ IČO ,- Pořadové číslo nabídky 2 Obchodní firma di5 architekti inženýři s. r. o. Sídlo Praha 4, Na Pankráci 34, PSČ IČO ,- Pořadové číslo nabídky 3 Obchodní firma METROPROJEKT Praha a. s. Sídlo Praha 2, I.P. Pavlova 1786/2, PSČ IČO ,- Pořadové číslo nabídky 4 Obchodní firma LT PROJEKT a. s. Sídlo Brno, Kroftova 2619/45, PSČ IČO ,- Pořadové číslo nabídky 5 Obchodní firma ATELIER PENTA v. o. s. Sídlo Jihlava, Mrštíkova 1166/12, PSČ IČO , Veřejná obchodní společnost Strana 2 (celkem 7)

3 Pořadové číslo nabídky 6 Obchodní firma SATRA, spol. s r. o. Sídlo Praha 2, Sokolská 32, PSČ IČO ,- Pořadové číslo nabídky 7 Obchodní firma ATELIER 2002, s. r. o. Sídlo Brno, Zachova 634/6, PSČ IČO ,- Pořadové číslo nabídky 8 Obchodní firma INTAR a. s. Sídlo Brno, Bezručova 17a, PSČ IČO ,- Pořadové číslo nabídky 9 Obchodní firma KANIA a. s. Sídlo Ostrava, Špálova 80/9, IČO ,- Pořadové číslo nabídky 10 Obchodní firma K4 a. s. Sídlo Brno, Mlýnská 326/13, PSČ IČO Strana 3 (celkem 7)

4 ,- Pořadové číslo nabídky 11 Obchodní firma IDOP Olomouc, akciová společnost Sídlo Olomouc, Řepčínská 234/82, PSČ IČO ,- Pořadové číslo nabídky 12 Obchodní firma Arch.Design, s. r. o. Sídlo Brno, Sochorova 3178/23, PSČ IČO ,- Pořadové číslo nabídky 13 Obchodní firma EP Rožnov, a. s. Sídlo Roţnov pod Radhoštěm, Boţeny Němcové 1720, PSČ IČO ,- Identifikační údaje vybraného uchazeče Obchodní firma INTAR a. s. Sídlo Brno, Bezručova 17a, PSČ IČO Strana 4 (celkem 7)

5 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky Hodnocení nabídek proběhlo na základě hodnotícího kritéria nejniţší nabídkové ceny, jak bylo vymezeno zadavatelem v zadávacích podmínkách. Po hodnocení nabídek hodnotící komisí vybral zadavatel v souladu s doporučením hodnotících komisí nabídku výše uvedeného uchazeče, protoţe právě jeho nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvhodnější. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení Obchodní firma ATELIER PENTA v. o. s. Sídlo Jihlava, Mrštíkova 1166/12, PSČ IČO Veřejná obchodní společnost Tento uchazeč ve své nabídce předloţil za účelem prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. d) ZVZ doklad o autorizaci Ing. arch. J. H. (autorizovaný architekt autorizace se všeobecnou působností), který je zároveň statutárním orgánem uchazeče a dále doklad o autorizaci Ing. M. T. (autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb). Z nabídky uchazeče však nevyplývalo, jaký je vztah Ing. M. T. k uchazeči, tj. zda-li se jedná o zaměstnance uchazeče, popř. zda-li se jedná o subdodavatele. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s 59 odst. 4 ZVZ vyzval uchazeče, aby písemně objasnil předloţené informace či doklady nebo předloţil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč dne 13. listopadu 2012 doručil zadavateli dokumenty, ze kterých vyplývá, ţe uchazeč v souladu s 51 odst. 4 ZVZ prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. d) ZVZ částečně prostřednictvím subdodavatele, konkrétně společnosti Gyneta group s. r. o., IČ: , jejímţ jednatelem je Ing. M. T. Jak vyplývá z 51 odst. 4 ZVZ, pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předloţit: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ Strana 5 (celkem 7)

6 bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Uchazeč doloţil zadavateli splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem doloţením kopie výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem. Uchazeč však zadavateli nedoloţil doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ subdodavatelem, tedy čestné prohlášení, ţe subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Obchodní firma HELIKA, a. s. Sídlo Praha 9 Letňany, Beranových 65, PSČ IČO Tento uchazeč ve své nabídce předloţil za účelem prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. d) ZVZ doklad o autorizaci Ing. J. V. (autorizovaný inţenýr v oboru pozemní stavby), který je, jak vyplývá z jeho ţivotopisu, zaměstnancem uchazeče a dále doklad o autorizaci Ing. J. F. (autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb). Z nabídky uchazeče však nevyplývalo, jaký je vztah Ing. J. F. k uchazeči, tj. zdali se jedná o zaměstnance uchazeče, popř. zdali se jedná o subdodavatele. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s 59 odst. 4 ZVZ vyzval uchazeče, aby písemně objasnil předloţené informace či doklady nebo předloţil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč dne 26. listopadu 2012 doručil zadavateli dokumenty, ze kterých vyplývá, ţe uchazeč v souladu s 51 odst. 4 ZVZ prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. d) ZVZ částečně prostřednictvím subdodavatele, konkrétně společnosti Obermeyer HVAC, s. r. o., IČ: , jejímţ zaměstnancem je Ing. J. F. Jak vyplývá z 51 odst. 4 ZVZ, pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předloţit: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Strana 6 (celkem 7)

7 V rozporu s výše uvedeným ustanovením ZVZ uchazeč nepředloţil zadavateli smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, resp. smlouva, kterou uchazeč zadavateli předloţil, nebyla podepsána ze strany uchazeče a nejedná se tedy o uzavřenou smlouvu, jak poţaduje ZVZ. Obchodní firma SATRA, spol. s r. o. Sídlo Praha 2, Sokolská 32, PSČ IČO Zadavatel v souladu s 67 ZVZ poţadoval, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Je-li jistota poskytována formou bankovní záruky, je uchazeč v souladu s 67 odst. 5 ZVZ povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty, tj. po dobu 9 měsíců. V souladu s 43 ZVZ začíná zadávací lhůta běţet okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek. Co se týče této veřejné zakázky, končila lhůta pro podání nabídek dne 30. října V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky, tato tedy musela být platná alespoň do 30. července Výše uvedený uchazeč poskytl jistotu formou bankovní záruky, která však v rozporu s výše uvedeným byla platná pouze do 18. července Z tohoto důvodu zadavatel rozhodl o vyloučení tohoto uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c. ředitel Masarykova onkologického ústavu Vyřizuje: Mgr. Radek Halouzka / tel.: , Strana 7 (celkem 7)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Centrální Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupený: Robin Povšík, náměstek ministryně pro řízení

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Bílá Třemešná se sídlem: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná IČ: 00277673 DIČ: CZ00277673 (není plátcem DPH) jejímž

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo zemědělství Územní odbor ÚPÚ Pardubický kraj Sídlem: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-05/36-2013 V Táboře dne 2. ledna 2014 Počet listů: 5 Zpráva zadavatele Zadavatel pořizuje na základě

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A : REFINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PLZEŇSKÉ ENERGETIKY A.S. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM DLE UST. 22 ODST. 4 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více