I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb Tyto všeobecné podmínky vymezují vzájemný obsah práv a povinností účastníků zájezdů na straně jedné a ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o., kpt. Jaroše 794, Orlová-Lutyně /dále jen Armitour/ na straně druhé, a to při zajišťování a realizaci tuzemských i zahraničních zájezdů, pobytů a všech dalších služeb cestovního ruchu. Pokud není v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak, řídí se dále práva a povinností zúčastněných stran příslušnými právními předpisy, zákonem o cestovním ruchu č.159/1999 Sb. a občanského zákoníku 40/64Sb.ve znění pozdějších předpisů. Armitour si vyhrazuje právo uvést ve vlastních katalozích a prodejních materiálech změny údajů v podmínkách, které mají přednost před těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Závazné jsou vždy údaje uvedené v cestovní smlouvě. I. Úvodní ustanovení ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. zajišťuje a poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu všem zákazníkům s náležitou odbornou péčí a s vědomím vzájemné vyváženosti smluvních podmínek. Převzetím Všeobecných smluvních podmínek zákazník svým podpisem stvrzuje, že se s nimi seznámil, uznává je a souhlasí s nimi. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Účastníky zájezdu Armitour - cestovní kancelář s.r.o. mohou být a/právně způsobilé fyzické osoby starší 18-ti let b/osoby mladší 15-ti let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, vždy se souhlasem zákonného zástupce c/osoby ve věku od 15-ti do 18-ti let se souhlasem zákonného zástupce, v případě že tento není účastníkem zájezdu d/právnické osoby - způsobem a osobou v souladu s právními předpisy, účastníkem k tomu zmocněné. Tyto osoby ručí za smluvní závazky přihlášených osob jako za své vlastní. III. Druhy zájezdů- Předmět smluvního vztahu Armitour organizuje tyto druhy zájezdů: 1. tuzemské nebo zahraniční zájezdy - zájezdem je předem Armitourem sestavená kombinace alespoň dvou služeb cestovního ruchu, která je prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu 2. kombinace služeb cestovního ruchu v tuzemsku nebo zahraničí, sestavená až na základě individuálního požadavku zákazníka, 3. ubytovací, stravovací, dopravní a ostatní služby cestovního ruchu, zajištěné Armitourem zákazníkům přímým dodáním vlastních služeb nebo jejich zprostředkováním u jiných dodavatelů v tuzemsku i v zahraničí jako jednotlivé služby na základě požadavku zákazníka a/zprostředkovaný prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelář - cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván b/prodej věcí souvisejících s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty IV. Vznik smlouvy 1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Armitour - cestovní kancelář s.r.o. s předmětem dle článku III.odst.1,2,3 Všeobecných smluvních podmínek vzniká vyplněním, podepsáním cestovní smlouvy a úhradou zálohy zákazníkem na účet

2 Armitour - cestovní kancelář s.r.o. nebo v hotovosti. Obsah cestovní smlouvy je určen touto smlouvou, nabídkovým katalogem, nebo dodatečnou nabídkou a přílohami, vždy v návaznosti na Všeobecné smluvní podmínky. V případě, že se liší rozsah služeb na propagačních materiálech a potvrzené cestovní smlouvě, je závazný rozsah na potvrzené cestovní smlouvě. 2. Převzetím a potvrzením cestovní smlouvy se Armitour zavazuje zákazníkovi zajistit objednané služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými podmínkami. 3. Předáním podepsané cestovní smlouvy, zákazník potvrzuje, že je srozuměn s obsahem cestovní smlouvy a souhlasí s ním, jakož i se všemi přílohami, náležícími k cestovní smlouvě včetně Všeobecných smluvních podmínek. 4. Případné ústní přísliby organizátora nebo zprostředkovatele vyžadují písemné potvrzení organizátora zájezdu. V. Cenové a platební podmínky 1. Ceny zájezdů, pořádaných Armitourem jsou cenami sjednanými dohodou mezi Armitour - cestovní kancelář s.r.o. a zákazníkem. Ceny stanovené obchodními partnery Armitour - cestovní kancelář s.r.o. tvoří základ ceny uvedené v katalogu. Armitour má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím a současně má zákazník povinnost uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Bez zaplacení celé částky v termínu, uvedeném na cestovní smlouvě, nemá zákazník nárok na poskytnutí a čerpání objednaných služeb - účasti na zájezdu. Cestovní poukazu - voucher - bude zákazníkovi předán až po celkové úhradě ceny zájezdu - objednaných služeb cestovního ruchu. 2. Cena zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výše záloh: a/zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu, tj. při předání a podepsání cestovní smlouvy, zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny zájezdu jednotlivých služeb cestovního ruchu dle článku III odst.1,2,3. Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před termínem zahájení zájezdu, nebo jiného předmětu smluvního vztahu dle článku III. odst.1,2,3,. b/v případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před termínem zahájení zájezdu je zákazník povinen uhradit plnou cenu objednaných služeb - 100% ceny zájezdu nebo předmětu smluvního vztahu dle článku III odst.1,2,3,. c/v případě objednaných služeb dle článku III odst.3b je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit plnou cenu služeb - tj. 100% celkové ceny objednaných služeb. 3. Při objednávce dle článku III odst.2 /zpracování objednávky na kombinaci služeb/- má Armitour - cestovní kancelář s.r.o. právo účtovat zákazníkovi 1.000,-Kč na osobu, nejvýše však 2.500,-Kč při podání objednávky a zákazník je povinen tento poplatek uhradit. Jestli-že bude po zpracování objednávky uzavřen smluvní vztah, zaúčtuje CK Armitour celkovou výši poplatku do výše zálohy, resp. do celkové ceny objednaných a potvrzených služeb. 4. Termínem splatnosti záloh nebo doplatků zájezdů se rozumí termín, kdy CK Armitour obdrží potvrzení o zaplacení. Při bezhotovostních platbách se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet CK Armitour připsána požadovaná platba. 5. V případě nezaplacení zálohy nebo doplatku ve stanoveném termínu splatnosti, je Armitour - cestovní kancelář s.r.o. oprávněná odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy a účtovat zákazníkovi odstupné dle Všeobecných smluvních podmínek. 6.Armitour - cestovní kancelář s.r.o. je oprávněná jednostranným úkonem zvýšit cenu Předmětu smluvního vztahu dle článku III. odst.1,2,3,3b v případě, že dojde ke zvýšení a/ceny za dopravu včetně pohonných hmot b/plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu c/směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, 6.1./ u zájezdů dle článku III. odst.1 Všeobecných smluvních podmínek pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

3 Cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě je Armitour - cestovní kancelář s.r.o. oprávněna jednostranně zvýšit o částku, kterou se zvýší cena nebo platba dle článku V.odst.6a/b/Všeobecných smluvních podmínek oproti ceně služeb a plateb zahrnutých v ceně zájezdu. Dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o 10% je Armitour - cestovní kancelář s.r.o. oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kursu. Datum stanovení cen zájezdů v katalogu je uveden v cestovní smlouvě. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uvedené v cestovní smlouvě uhradit rozdíl v ceně zájezdu. Při nedodržení tohoto závazku ze strany zákazníka má Armitour - cestovní kancelář s.r.o. právo od cestovní smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno Armitour - cestovní kancelář s.r.o. právo na náhradu škody. 6.2.u služeb na objednávku a u jednotlivých služeb dle článku III. odst.2 a 3 Všeobecných smluvních podmínek, pokud dojde ke změně 10 dní před realizací služeb. Cenu služeb uvedenou v cestovní smlouvě je Armitour - cestovní kancelář s.r.o. oprávněna zvýšit o částku, o kterou se zvýší cena nebo platba dle odst. 6 písm. a, b tohoto článku Všeobecných smluvních podmínek oproti ceně služeb a plateb zahrnutých v ceně služeb. V případě zvýšení směnného kursu české koruny, použitého pro stanovení ceny služeb cestovního ruchu v průměru o 10% je Armitour - cestovní kancelář s.r.o. oprávněna zvýšit cenu služeb maximálně o částku odpovídající procentní výši změny kursu. Rozhodný den pro stanovení ceny služeb je den potvrzení objednávky. Armitour - cestovní kancelář s.r.o. je povinna zákazníka neprodleně informovat doporučeným dopisem o změně v cenách služeb uvedených na cestovní smlouvě. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uvedené v cestovní smlouvě uhradit rozdíl v ceně služeb. V případě nedodržení tohoto závazku ze strany zákazníka má Armitour - cestovní kancelář s.r.o. právo od cestovní smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno Armitour - cestovní kancelář s.r.o. právo na náhradu škody. 7.Armitour - cestovní kancelář s.r.o. si vyhrazuje právo před termínem zahájení zájezdu nebo před poskytnutím služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu dle článku III. Všeobecných smluvních podmínek i z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v odst. 6 článku V. Všeobecných smluvních podmínek, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, změnit příslušným způsobem cenu služeb a oznámit nové ceny. Takto upravené a změněné ceny jsou platné ode dne oznámení a zveřejnění Armitourem a vztahují se k článku II. odst. 1,2,3,3b těchto Všeobecných smluvních podmínek u všech služeb, u nichž nebyla zahájena jejich realizace - nebylo započato čerpání služeb. V těchto případech postupují všichni účastníci smluvního vztahu, uvedení na cestovní smlouvě, dle následujících ustanovení článku VIII. Všeobecných smluvních podmínek. 8. Náklady Armitour - cestovní kancelář s.r.o. na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické nebo faxové vyžádání služeb v tuzemsku i zahraničí, o které zákazník cestovní kancelář požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu. VI. Práva a povinnosti zákazníka 1. Zákazník má právo zejména: a/vyžadovat poskytnutí objednaných a zaplacených služeb uvedených v cestovní smlouvě, případně změny v zákonných lhůtách b/právo na řádné poskytnutí informací o všech skutečnostech, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb c/právo odstoupit od cestovní smlouvy dle Všeobecných smluvních podmínek Armitour d/u zájezdu dle článku III. odst. 1 Všeobecných smluvních podmínek má zákazník právo Armitouru písemně doporučeným dopisem oznámit, že se místo něho zúčastní zájezdu jiná osoba uvedená v oznámení. Toto právo může zákazník uplatnit ve lhůtě

4 do 30 dnů před zahájením zájezdu, po uplynutí této lhůty toto právo zákazníka zaniká. V případě uplatnění tohoto práva je zákazník povinen postupovat dle odst. 2 písm. b tohoto článku Všeobecných smluvních podmínek. e/u zájezdu dle článku III. odst. 1 má zákazník právo na nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu na písemné poskytnutí dalších podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Armitouru známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán zejména: ea/právo na informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu eb/právo na sdělení jména, adresy a telefonního čísla osoby, na které se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, zejména místního zástupce cestovní kanceláře a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu ec/upřesnění údajů, které jsou cestovní kanceláři známy a nejsou obsaženy v cestovní smlouvě nebo katalogu, který byl zákazníkovi předán -jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb -je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky -je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku, údaje o trase cesty -je-li součástí zájezdu stravování - jeho způsob a rozsah -je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které nejpozději musí cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků f/reklamaci vad a jejich vyřízení dle Všeobecných smluvních podmínek Armitouru g/podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba 2. K povinnostem zákazníka patří zejména: a/poskytnou Armitouru součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, pravdivě uvádět Armitourem požadované údaje v cestovní smlouvě, včetně jakýchkoli změn a předložit další potřebné doklady b/u zájezdu dle článku III. odst. 1 Všeobecných smluvních podmínek Armitour - může zákazník písemně doporučeným dopisem oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Zákazník tak může učinit nejpozději do 30 dní před zahájením zájezdu, po uplynutí této lhůty právo zákazníka zaniká. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou a splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu s úředně ověřeným podpisem. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady cestovní kanceláři v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. c/zaplatit cenu zájezdu v souladu s Všeobecnými smluvními podmínkami d/uvést v cestovní smlouvě účast cizího státního příslušníka 3. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu dle článku II. písm. d/ jsou povinni seznámit své účastníky s Všeobecnými smluvními podmínkami Armitouru a také se všemi informacemi, které od Armitouru obdrží, hlavně je informovat o rozsahu a kvalitě sjednaných a zaplacených služeb uvedených v cestovní smlouvě a/je-li předmětem smluvního vztahu zájezd dle článku III. odst. 1 Všeobecných smluvních podmínek, seznámit své účastníky s dokladem pojišťovny, který je součástí cestovní smlouvy b/zabezpečit vedoucího skupiny, v případě že není zajištěn průvodce Armitouru. Pověřený vedoucí skupiny dbá na řádné poskytnutí objednaných služeb u dodavatelů a plnění programu. c/k cestovní smlouvě doložit v řádném smluvním termínu jmenný seznam všech účastníků včetně osob odpovědných za dohled nezletilých osob, s uvedením rodných čísel a kontaktních adres.

5 4. zabezpečit si platný cestovní doklad, jehož platnost je minimálně 6 měsíců po skončení zájezdu, vízum příp. další cestovní formality, které nejsou součástí zájezdu a jsou uvedeny v katalogu, přílohách nebo dodatcích ke katalogu. 5. počínat si v průběhu smluvního vztahu dle článku III odst. 1, 2, 3 tak, aby nenarušoval jeho zdárný a spokojený chod a prožití. VII. Povinnosti a práva CK ARMITOUR vůči zákazníkovi 1. Práva a povinnosti zákazníka jsou vyváženy právy a povinnostmi Armitour - cestovní kancelář s.r.o. 2.Armitour- cestovní kancelář s.r.o. je povinna před uzavřením cestovní smlouvy v katalogu, případně jinou prokazatelnou formou, pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu. a/informace o pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení k předmětu služby dle článku III. odst. 1, tvoří přílohu k cestovní smlouvě. 3.Armitour není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec potvrzené cestovní smlouvy. 4.Armitour je povinna v případě nabídky a prodeje zájezdů dle článku III. odst. 1 sjednat pojištění, na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku a/ neposkytne zákazníkovi z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu b/nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil c/nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. 5.Armitour je povinna předat zákazníkům současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, který musí obsahovat informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Převzetím dokladu zákazník stvrzuje podpisem cestovní smlouvy. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí do České republiky, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do České republiky, včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu i v případě, že se pojišťovně nepodaří do 12 hod. po oznámení škodné události průkazně ověřit u odpovědného zástupce cestovní kanceláře, že došlo k pojistné události podle 6 odst. 1 písm. 1 zákona č.159/99sb. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. 6.Armitour je povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc a to i v případech, jestli-že zákazníkovi byla způsobena škoda, kterou nezavinil Armitour ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu, poskytovaných v rámci zájezdu dle článku III odst. 1 a/když škoda byla způsobena třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná b/neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí které lze požadovat 7. Náhradu škody vzniklou z porušení závazků Armitouru z cestovní smlouvy, jejímž předmětem jsou služby cestovního ruchu dle článku III., není Armitour povinen nahradit, nad částku přesahující níže uvedené omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. Výše náhrady za závazky z cestovní smlouvy týkající se letecké dopravy se řídí ustanoveními mezinárodních dohod, uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letu do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Tyto dohody omezují ručení za škody v případě smrti, zranění, ztráty a poškození zavazadel. Dle článku 22 Varšavské dohody doplněné a pozměněné Haagským protokolem za škodu způsobenou smrtí nebo zraněním cestujícího na částku max zlatých francouzských franků, za škodu na

6 zapsaném zavazadle na částku max. 250 zlatých francouzských franků/kg a na nezapsaném zavazadle na částku zlatých francouzských franků u každého cestujícího. Dle Montrealské dohody za škodu způsobenou smrtí nebo zraněním cestujícího na částku USD včetně veškerých právních výloh resp USD bez právních výloh. Ztrátu, poškození, či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce. VIII. Zrušení a změny dohodnutých služeb 1.Armitour může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodů a/zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků pro realizaci zájezdů - autobusové zájezdy - 35 platících osob - letecké zájezdy - 14 platících osob Armitour má právo zrušit zájezd, který je předmětem smluvního vztahu dle článku III. odst. 1 uzavřeného se zákazníkem, jestli-že do 21 dnů před jeho zahájením nebude dosaženo výše uvedeného minimálního počtu zákazníků. Jestli-že Armitour zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinen tuto skutečnost zákazníkovi oznámit doporučeným dopisem, nejpozději v době do 7 dní před zahájením zájezdu. Zákazník má právo požadovat, aby mu Armitour, na základě nové cestovní smlouvy poskytl jiný zájezd, nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li Armitour takový zájezd nabídnout. Nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy, je Armitour povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu, podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné. V případě, že dojde k uzavření nové cestovní smlouvy, považují se platby uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy za platby nové cestovní smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je Armitour povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. b/ zrušení z důvodu neodvratitelné události - Armitour má právo zrušit zájezd, který je předmětem smluvního vztahu dle článku III. odst. 1 v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat. c/v případě že Armitour zruší zájezd, jež je předmětem smluvního vztahu dle článku III. odst. 1 z jiných důvodů než je uvedeno v ustanovení pod písmenem a/a b/ ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdy. 2. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních a podobných důvodů. 3. Změny a čerpání dohodnutých služeb před zahájením zájezdů, které jsou předmětem smluvního vztahu dle článku III. odst. 1 Všeobecných smluvních podmínek - nastanou-li okolnosti, které Armitouru brání poskytnout služby cestovního ruchu dle smluvně dohodnutých podmínek, a je-li tak nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinen takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem a navrhnout mu změnu smlouvy. Jestli-že změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny služeb je povinna Armitour v návrhu nové cestovní smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy souhlasí nebo od smlouvy odstoupí. a/pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. b/v případě, že změna cestovní smlouvy vede ke zvýšení ceny objednaných služeb, je povinností zákazníka uhradit vzniklý rozdíl v ceně služeb Armitouru do 5 dnů od doručení návrhu na změny smlouvy.jestli-že nedojde ke splnění této povinnosti ze strany zákazníka, má Armitour právo od cestovní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Armitouru na náhradu škody. Změna cestovní smlouvy ve smyslu snížení ceny objednaných služeb zavazuje Armitour ke snížení doplatku celkové

7 ceny objednaných služeb, nebo vrácení rozdílu v ceně objednaných služeb v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb. c/jestli-že zákazník nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy od smlouvy odstoupí má právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li Armitour takové služby nabídnout. V případě, že nedojde k uzavření nové cestovní smlouvy, je Armitour povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi všechny platby, které od něho obdržela na úhradu objednaných služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné. d/jestliže po zahájení zájezdu Armitour neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu cestovní smlouvou zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat, příp. aby zákazník mohl služby čerpat. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než uvedené v cestovní smlouvě, je Armitour povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené v cestovní smlouvě nebo zákazník náhradní řešení nepřijme, musí Armitour bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle cestovní smlouvy, je Armitour v případě, že da/doprava je uskutečněna za nižší náklady, povinna vrátit rozdíl v ceně, nebo db/doprava je uskutečněna za vyšší náklady, povinna rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků 4. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka a/změna termínu zájezdu, změna místa zájezdu nebo změna typu ubytování Na základě písemného požadavku zákazníka Armitour provede změny cestovní smlouvy, pouze pokud je to možné a za níže uvedených podmínek. V případě, že z objektivních důvodů Armitour nemůže vyhovět změně ze strany zákazníka v době 40 pracovních dní a kratší před nástupním termínem, je změna smluvních podmínek ze strany zákazníka považována za odstoupení od smlouvy, a zákazník je povinen uhradit Armitouru odstupné dle Všeobecných smluvních podmínek Armitour. tuzemsko i zahraničí: -40 a více pracovních dní před nástupním termínem - 500,-Kč za každou provedenou změnu -39 až 30 pracovních dní před nástupem - 700,-Kč za každou provedenou změnu -29 až 21 pracovních dní před nástupem ,-Kč za každou provedenou změnu b/změna jména osob uvedených v cestovní smlouvě, nebo jiných osobních údajů včetně adresy - 40 a více pracovních dní před nástupním termínem - 200,-Kč za každou překnihovanou osobu včetně dětí - 39 až 30 pracovních dní před nástupním termínem - 400,-Kč za každou překnihovanou osobu včetně dětí - 29 a méně dní před nástupním termínem - v tomto případě Armitour považuje změnu ze strany zákazníka jako odstoupení od cestovní smlouvy a zákazník je povinen uhradit Armitouru odstupné dle Všeobecných smluvních podmínek. Změna ze strany zákazníka ve snížení počtu osob v ubytovacím zařízení v tuzemsku i zahraničí je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné či více osob, kteří jsou povinni uhradit odstupné dle těchto Všeobecných smluvních podmínek. Je-li v důsledku takové změny vícelůžkový pokoj nebo apartmá /bungalov,chatka/ obsazen menším počtem osob než je počet lůžek je zákazník povinen doplatit cenu za neobsazené lůžko.

8 IX. Stornovací podmínky - odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka 1. Zákazník má právo od smlouvy na objednané služby dle cestovní smlouvy kdykoli odstoupit a to písemně formou doporučeného dopisu. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto oznámení Armitourem. Od termínu doručení písemného storna má Armitour právo účtovat odstupné - stornopoplatek, který je splatný ihned. Armitour vrátí zákazníkovi platbu za objednané služby po odečtení stornopoplatku. Stornopoplatek se odečítá od již zaplacené zálohy příp. celkové ceny zájezdu. Tato platba se provádí přes účtárnu cestovní kanceláře poštovní poukázkou dekádně. Níže uvedené stornopoplatky jsou platné pro zájezdy a pobyty v tuzemsku i zahraničí. 2. Při odstoupení od cestovní smlouvy s předmětem smluvního vztahu dle článku III. odst. 1, 2, 3 je zákazník povinen zaplatit Armitouru odstupné, v závislosti na termínu odstoupení od objednaných služeb cestovního ruchu: a/40 a více pracovních dní před termínem - 10%z předem stanovené ceny /osoba, nejméně však 500,-Kč/osoba b/39 až 30 pracovních dní před termínem - 30% z předem stanovené ceny, nejméně však 500,-Kč/osoba c/29 až 15 pracovních dní před termínem - 60% z předem stanovené ceny /osoba d/14 až 7 pracovních dní před termínem - 80% z předem stanovené ceny /osoba d/ 6 až 3 pracovní dny před termínem - 90% z předem stanovené ceny /osoba e/ 2 pracovní dny a méně před termínem-100% z předem stanovené ceny /osoba 3. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd apod. 4. Stornopoplatek bude vypočítán z celkové ceny zájezdu /předem stanovená cena/, bez odečtení různých slev uplatněných zákazníkem při sepsání cestovní smlouvy. 5. V případě, že se zákazník nedostaví k zájezdu - pobytu, nemá nárok na vrácení zaplacené finanční částky, tzn. z důvodu nesplnění povinnosti zákazník dle těchto Všeobecných smluvních podmínek je uplatněn 100% stornopoplatek. 6. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s předmětem smluvního vztahu dle článku III. odst. 2 Všeobecných smluvních podmínek, je zákazník povinen zaplatit odstupné ve výši skutečně vzniklých nákladů a smluvní pokutou ve výši 400,-Kč na osobu nejvýše však 2.500,-Kč. X. Reklamační řád 1. Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka při porušení závazků Armitouru, vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy, při poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu. 2. Reklamační řád Armitouru se vztahuje na služby poskytované Armitourem a na doplňkový prodej zboží s výjimkou nároků vzniklých z přepravy na základě tuzemských a zahraničních dopravních cenin. 3. Uplatnění reklamace a/zákazník je povinen uplatnit reklamaci v místě, kde uzavřel cestovní smlouvu, nebo poskytované služby u průvodce nebo jiného Armitourem pověřeného pracovníka. b/zákazník je povinen uplatnit reklamaci v průběhu zájezdu ihned nebo do 24 hodin, bez zbytečného odkladu, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém, což mnohdy umožní odstranění reklamované vady ihned. c/nároky na reklamaci musí zákazník uplatnit u cestovní kanceláře písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po ukončení zájezdu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. d/je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou CK nebo CA, je lhůta pro uplatnění práva zachována, i když tak učinil řádně a včas u zprostředkující CK nebo CA e/zákazník je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a průkazně skutkově podložit, současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě - zápis o reklamaci z recepce ubytovacího zařízení apod., jejíž vadu reklamuje. Nevyčerpá-li zákazník, kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích a

9 stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení tyto nevyčerpané služby zaznamenat do ubytovacího poukazu - voucheru. V případě, že zákazník řádně nedoloží tyto náležitosti, zaniká mu právo na reklamaci. 4. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem. 5. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, aby mohla být reklamace řádně prověřena a určena oprávněnost reklamace ve lhůtě stanovené k vyřízení. 6. Jestli-že bude reklamace ze strany Armitouru posouzena jako oprávněná, nebo částečně oprávněná a v případech, kdy je to možné, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby poskytnutím náhradní služby. V ostatních případech Armitour poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. 7. Bez ohledu na reklamační podmínky platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. XI. Pojištění 1. Ceny zájezdu zahrnují povinné smluvní pojištění cestovních kanceláří ve smyslu zákona č.159/1999 Sb. drobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění zákazníků Armitour jsou uvedena v dokladu pojišťovny, který obsahuje název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, který zákazníci obdrží při podpisu cestovní smlouvy. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti Armitouru v důsledku nesplnění cestovní smlouvy, přecházejí u povinně smluvního pojištění Armitouru na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. 2. Ceny zájezdů a pobytů nezahrnují pojištění pro cesty a pobyt a pojištění léčebných výloh ani pojištění nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením od cestovní smlouvy. 3. Zákazník má možnost uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady spojené s odstoupením od cestovní smlouvy přímo v Armitouru. 4. V případě pojistné události se jedná o přímý vztah zákazníka a pojišťovny a Armitouru nepřísluší posuzovat výši uplatňovaných nároků. XII. Závěrečná ustanovení 1. Zákazník předáním a podepsáním cestovní smlouvy vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením 5 odst. 2 násl. zákona č.101/2000sb.armitour zpracovával chráněné osobní údaje zákazníka včetně rodného čísla. 2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je Armitour oprávněna zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Armitourem. 3. Armitour je povinen při zpracování osobních údajů zákazníka dbát na to, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech. 4. Zákazník má právo na odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních dat. 5. Tyto Všeobecné smluvní podmínky a reklamační řád vstupují v platnost a účinnost a platí pro účast pořádaných na akcích Armitour - cestovní kancelář s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VY_32_INOVACE_2A17 RADY K NÁKUPU DOVOLENÉ

VY_32_INOVACE_2A17 RADY K NÁKUPU DOVOLENÉ VY_32_INOVACE_2A17 RADY K NÁKUPU DOVOLENÉ Cvičení 2: Náležitosti cestovní smlouvy Vytvořte pomocí programu MS Word seznam údajů, které by měla obsahovat cestovní smlouva. Při práci využijte učební texty

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. (dále jen SPARK AIRTICKETS ) jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS, v.o.s. ( dále jen CK ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen Podmínky) jsou platné pro

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

Všeobecné podmínky k zájezdům

Všeobecné podmínky k zájezdům Všeobecné podmínky k zájezdům Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře pux s.r.o. (dále jen CK nebo cestovní kancelář PUXtravel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK a fyzickými

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení:

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PINOCCHIO Všeobecné podmínky a informace 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK DAN TOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK DAN TOUR, s.r.o. 1 z 5 21.3.2009 19:33 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK DAN TOUR, s.r.o. DAN TOUR, s.r.o., Josefská 25/27, CZ 602 00 Brno obchodní rejstřík Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 31386, IČ: 25535706 (dále též

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Poskytovatelem služby je společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více