Program plenární schůze ČSNM dne :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011:"

Transkript

1 Program plenární schůze ČSNM dne : 1) Zahájení 2) Výroční zpráva 3) Vnitřní předpis č. 1 4) Vnitřní předpis č. 2 5) Schválení rámce pro placení výkonů 6) Zpráva revizní komise 7) Zpráva pokladníka 8) Zpráva sekce fyzikální 9) Zpráva sekce radiofarmaceutické 10) Zpráva sekce imunoanalytické 11) Zpráva sekce technologicko ošetřovatelské 12) Zpráva sekce klinické 13) Zpráva o činnosti národního delegáta ČSNM 14) Pověření výboru ČSNM k pořádání DNM ) Diskuse, různé 16) Závěr

2 Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období VI/2010 VIII/2011 V prvním funkčním roce se nově zvolený výbor ČSNM sešel 5x. Mimo tato setkání výbor kontinuálně projednává veškeré došlé podněty ovou korespondencí. Současné složení výboru a rozdělení funkcí: Kubinyi Jozef, MUDr. PhD. FEBNM předseda Koranda Pavel, doc. MUDr. PhD. místopředseda pro vnitřní věci pověřen stykem se zdravot. pojišťovnami Lang Otto, MUDr. PhD. místopředseda pro styk se zahraničím národní delegát do EANM zástupce národ. delegáta do UEMS Vlček Petr, doc. MUDr. CSc. pokladník Bělohlávek Otakar, doc. MUDr., CSc. vědecký sekretář Kamínek Milan, prof. MUDr. PhD. člen národní delegát do UEMS zástupce národ. delegáta do EANM Poljak Václav, Ing. člen Mysliveček Miroslav, doc. MUDr. PhD. člen Libus Petr, MUDr. člen dočasně pověřen zastupováním klinické sekce Štěpán Jiří, PharmDr. RNDr. Ph.D. zástupce radiofarmaceutické sekce Matysová Milena zástupce sekce středně zdravotnických pracovníků

3 Valachová Dana, Ing. zástupce sekce pro fyziku, elektrotechniku a výpočetní techniku Topolčan Ondřej, prof. MUDr. zástupce sekce imunoanalytických a příbuzných metod Činnost výboru byla zaměřena na následující okruhy: I. Koncepce a rozvoj oboru NM, spolupráce v rámci ČLS JEP. II. Spolupráce s orgány státní správy, reforma zdravotnictví. III. Vnitřní život ČSNM IV. Spolupráce s mezinárodními organizacemi. V. Příprava odborných akcí. VI. Různé. I. Koncepce oboru, spolupráce ČLS JEP Základní a klíčovou otázkou dalšího osudu oboru NM je spolupráce s radiodiagnostikou. Vymezení kompetencí a financování hybridních přístrojů je problémem, který trápí nejenom ČR. Hybridní skenery se stávají základním přístrojovým vybavením oddělení NM. Zatím vztahy mezi Radiodiagnostikou a NM jsou v ČR spíše konfrontační než konsensuální. Trvalým úkolem výboru ČSNM je najít formu spolupráce a trvale udržitelného soužití s oborem Radiodiagnostika. Je nutné si uvědomit, že živelné a nekoncepční vytváření oddělení zobrazovacích metod muže znamenat závažné riziko pro řádné fungování oboru NM. Na druhé straně si nemůžeme osvojovat CT technologii jako součást oboru NM. Další zásadní otázkou je rozvoj PET/CT v ČR. Ve vyspělých zemích se dnes počet skenerů pohybuje v poměru jeden skener na půl milionu obyvatel. Počet přístrojů i vyšetření kontinuálně celosvětově stoupá. Výbor ČSNM inicioval jednání s onkologickou společností, problematika PET/CT bude na výboru ČOS projednána za účasti zástupce ČSNM dne Předběžně bylo předsedou Onkologické společnosti Prof. Vorlíčkem sděleno, že jejich společnost podporuje rozvoj

4 PET/CT technologií a zvýšení počtu vyšetření zejména v návaznosti na komplexní onkologická centra. Výbor společnosti NM si je vědom, že otázky koncepce oboru v této době jsou stěžejní a že se rozhoduje o budoucnosti NM. Předpokládáme, že budeme schopni vytvořit koncepci a strategii dalšího rozvoje NM. Takovou, která by umožnila nejenom přežití oboru, ale rovněž akcelerovala jeho další rozvoj. Velmi podstatná je otázka dalšího vzdělávání a zachování oboru NM jako samostatné specializace. Zatím se povedlo zachovat status quo. Moc ale nechybělo a NM by byla jenom nástavbovým specializačním krátkodobým kurzem, což by znamenalo dehonestaci a devastaci oboru. Teď nás čeká decentralizace postgraduálního vzdělávání, když pravděpodobně dojde ke zrušení IPVZ a atestace budou probíhat na všech akreditovaných lékařských fakultách. V této situaci bude významně narůstat úloha výboru společnosti a akreditační komise. V akreditační komisi pracují 4 členové výboru společnosti. Komise v novém složení prodiskutovala, revidovala a nakonec schválila návrh Vzdělávacího programu v oboru nukleární medicína. Ten byl předložen MZ, ale dosud nevstoupil v platnost pro zásadní připomínky samotného p.ministra k charakteru radiologického kmene, který je vedle vnitřního lékařství základem našeho postgraduálního vzdělávání. V podstatě na každé výborové schůzi byla diskutována situace v oboru a uvažujeme o vzniku koncepčního dokumentu popisujícího stav, možnosti a perspektivy oboru. V současné době, která se vyznačuje permanentní nejistotou a stálou změnou ve všech oblastech nám nezbude než pochopit, že mnohé z toho, na co jsme byli zvyklí po řadu let, se rovněž velmi výrazně a podstatně změní. Pokud máme mít nějakou šanci jako obor fungovat dál, budeme muset sami pro to něco udělat a taky obětovat.

5 II. Spolupráce s orgány státní správy, reforma zdravotnictví Výbor spolupracoval na připomínkování mnoha zákonů, které byli výboru společnosti odeslány z MZ. Dá se očekávat, že v následujícím období bude zákonů k připomínkování přibývat vzhledem k deklarovaným plánovaným změnám. Škoda, že na většinu připomínek je čas řádově jenom v dnech nebo dokonce v hodinách. Proto je připomínkování záležitostí více-méně formální. Pokud i nějaké připomínky jsou vzneseny, jen málokdy se jim věnuje zřetel. Základní otázka, kterou nám jak MZ tak ČLS JEP kladli v uplynulém období (a to opakovaně) se týkala možnosti vyčlenění výkonů NM pro nadstandard. Opakovaně jsme obdrželi žádost z MZd i od ČLS JEP a ČLK o definování seznamu výkonů, které by měly být hrazeny (úplně - částečně - vůbec ne) ze zdravotního pojištění. Výbor ČSNM jednomyslně odsouhlasil, že všechny výkony odbornosti 407 a 815, které jsou dnes plně hrazeny, mají být plně hrazeny i nadále, a to včetně výkonu PET/CT. Výbor bude tuto problematiku muset řešit i nadále, zatím se však diskuse vede spíše v rovině placení za přednostní vyšetření a placení za vyšetření konkrétně vyžádaným odborníkem, než směrem k vyčleňování výkonů ze zóny placené ze zdravotního pojištění. Další oblastí, okolo které je v této době hodně vzrušení, je kultivace seznamu výkonů. Na výboru byla diskutována potřeba revize Seznamu zdravotních výkonů. Je jasné, že seznam je zastaralý. Nicméně výbor se obává, že pokus o úpravu může vést k nežádoucím škrtům ve výkonech a redukci jejich ohodnocení. Proto bude nutné postupovat mimořádně uvážlivě.

6 III. Vnitřní život ČSNM Výbor radikálně mění vnitřní předpisy. Byl novelizován Vnitřní předpis č. 1. i č. 2. K oběma dokumentům probíhala dlouhá diskuse. Základní změny: Vnitřní předpis č. 1: Jedinou oficiální databázi členů ČSNM vede sekretariát ČLS JEP. Dosavadní vedení stínové databáze výborem, která slouží k zařazení členů do jednotlivých sekcí, vede k diskrepancím mezi databázemi a problémům při volbách do sekcí. Volby do sekcí budou v budoucnu probíhat společně s volbami do výboru a revizní komise ČSNM. Do výborů sekcí by volili a mohli být voleni všichni členové ČSNM. Současná praxe, kdy jsou zástupci sekcí do výboru voleni výborem sekce a nikoliv přímo členy ČSNM, je v rozporu se současnými stanovami ČLS JEP. Vnitřní předpis č. 2: Podstatná redukce poct a ocenění udělovaných ČSNM a zprůhlednění pravidel pro jejich udělování. Výbor diskutoval potřebu podpory mladých pracovníků v oboru a mladých členů ČSNM a její formu. Zatím nedospěl ke konsensu, pravidla by měl obsahovat Vnitřní předpis č. 2. Bylo diskutováno složení členské základny k : 154 mužů, 149 žen, 141 lékařů, 107 VŠ nelékařů, 55 ostatních ve věkovém složení: do 30 let 12, do 40 let 42, do 50 let 70, do 60 let 100, nad 60 let 79. Výbor rozhodl, že výše členského příspěvku se pro následující rok nebude měnit. Pro neúspěch voleb do výboru klinické sekce byl pověřen řízením sekce člen výboru prim. Libus, zároveň byl pověřen uspořádáním tohoto klinického dne.

7 Výbor vyjádřil poděkování prim. Bakalovi za jeho iniciativu při zřízení internetových stránek ČSNM. Dále výbor vyjádřil poděkování pí. Blance Kadlčíkové (ONM Zlín) za administrativní práce spojené s aktualizací stránek. Výbor odsouhlasil převedení domény a web-hostingu doposud poskytovaného firmou AION CS, s.r.o. na levnější WebPROFI. Výbor odsouhlasil návrh nového designu a funkcionality stránek. Vědecký sekretář nese odpovědnost za aktualizaci stránek. IV. Spolupráce s mezinárodními organizacemi Výbor nadále spolupracoval s EANM a UEMS/EBNM. Byl vypracován každoroční dotazník o stavu NM v ČR. Místopředseda pro zahraniční styky se zúčastnil jednání národních delegátů. Výbor průběžně zajišťoval předávání informací z EANM členům ČSNM. V. Příprava odborných akcí Výbor se spolupodílel na přípravě DNM, na přípravě klinického dne a v rámci sekcí na jednotlivých menších akcích. Podrobnosti lze nalézt v zápisech z výboru ČSNM.

8 VI. Výroční zpráva o činnosti revizní komise ČSNM za období IX/2010 VIII/2011 Revizní komise ve složení Hrbáč, Drymlová, Vižďa neobdržela za sledované období žádný podnět členů ČSNM k revizní činnosti. Revizní komise upozornila na nesprávný způsob průběhu voleb do výboru imunoanalytické sekce. Předseda revizní komise pravidelně monitoroval činnost výboru, byl seznamován s dokumenty týkající se činnosti výboru. Ve spolupráci s pokladníkem byla provedena revize hospodaření nebyly shledány závady. V Opavě dne za revizní komisi Dr. Jiří Hrbáč

9 VII. Zprávy sekcí Klinická sekce V r se při volbách do výboru klinické sekce nepodařilo ustavit výbor. Řízením sekce byl výborem ČSNM dne pověřen prim. Libus. Dne uspořádala Klinická sekce 30. klinický den ČSNM v Brně v Universitním Kampusu. Tématem jednání byla scintigrafie skeletu se zaměřením na SPECT/CT. Vyslechli jsem 6 přenášek a na závěr diskutovali nad některými kasuistikami.

10 Radiofarmaceutická sekce Výroční zpráva o činnosti sekce radiofarmacie České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP září září 2011 Sekce radiofarmacie měla 64 členů po proběhlé dotazníkové akci členské evidence ČLS JEP může být počet mírně odlišný. Na akcích pořádaných Sekcí se zúčastňuje okolo 100 zájemců o oblast radiofarmak (RF). Sekce pořádá každoročně samostatnou odbornou akci pracovní dny. V letošním roce uspořádala společně s Klinikou nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava XXXIII. pracovní dny sekce radiofarmacie června V odborném programu bylo zařazeno 23 odborných sdělení z oblasti radiofarmak pro diagnostiku a terapii, jejich výzkumu, vývoje, přípravy, klinického použití a kontrolních metod (o dvě více než předchozí rok). Součástí akce byla odborná prezentace 9 ze 13 zúčastněných firem. Pracovních dnů se zúčastnilo 117 účastníků včetně kolegů ze Slovenska. Abstrakta přednášek byla publikována v časopise Česká a slovenská farmacie č. 3, Letošní čistá bilance byla 33564,- Kč. O možnost pořádat příští pracovní dny zažádalo ONM Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Na XLVII. dnech nukleární medicíny v Havlíčkově Brodě odeznělo ve na téma radiofarmak 1 sdělení a v sekci posterů bylo vystaveno 5 prezentací. Letos na XLVIII. dnech nukleární medicíny v Hradci Králové je v přednáškových blocích zařazeno 5 sdělení z oblasti radiofarmak a 2 prezentace v sekci posterů. Členové sekce se aktivně zúčastnili i posterových prezentací na Evropském kongresu nukleární medicíny 2010 ve Vídni. Další činnost sekce a jejích členů: - spolupráce s Komisí radiofarmacie EANM v oblasti domácí a evropské legislativy RF, připomínky k návrhu nových pokynů a doporučení z oblasti radiofarmak,

11 dotazníkové akce, např. z oblasti značení krevních buněk 99m Tc, kontroly radiofarmak, ekonomických aspektů přípravy a použití radiofarmak. Účast zástupce sekce RF na zasedání národních poradců radiofarmacie při příležitosti kongresu EANM ve Vídni. Zástupce sekce pravidelně informuje o problematice RF v EANM na plenárních zasedáních v rámci pracovních dní Sekce radiofarmacie ČSNM. - spolupráce se státní správou v rámci ČSNM v oblasti radiofarmak: Sekce dodává podklady pro kalkulaci cen RF zařazovaných do seznamu IPLP hrazených z veřejného pojištění (letos to byly 99m Tc-Tektrotyd a 18 F-PET radiofarmakum IASOcholine) - spolupráce s komisí ČLS JEP pro kategorizaci léčiv - členové sekce se podílejí na akreditaci pracovišť udílenou MZ ČR pro výuku ve specializačním oboru Radiofarmaka včetně účasti na tvorbě vzdělávacího pro programu této specializace - pravidelná spolupráce s lékopisnou komisí MZČR - standardizace v oblasti přípravy RF (legislativa, SOP) - spolupráce v kontinuálním a specializačním vzdělávání: pořádání pravidelného kurzu radiofarmacie v IPVZ, zástupci výboru a sekce jsou členy atestační komise pro specializační obor Radiofarmaka. Jménem vedení sekce radiofarmacie děkuji všem, kteří s námi spolupracovali a podporovali naši činnost. PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D. předseda sekce

12 Fyzikální sekce Výroční zpráva o činnosti sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky ČSNM ČLS JEP Období IX/2010 IX/2011 V uplynulém období pracovala sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky ČSNM ČLS JEP, ve složení pro dané volební období. Zasedání výboru ČSNM se pravidelně zúčastňuji a informace týkající se sekce sděluji průběžně členům prostřednictvím elektronické pošty a ostatní informace jsou uvedeny na stránkách společnosti. Na Dnech nukleární medicíny v Havlíčkově Brodě byla schůzka s členy výboru sekce, kde byla diskutována problematika připravovaných změn v legislativě. - připomínky a stanovisko sekce k jednání na MZČR k připravované velké novely Zákona č.96/ řešení připomínek ke změnám ve vzdělávání a činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků, katalog prací a zařazení - plán na další období s určením místa konání konference fyziků v jarním období duben 2011 Pelhřimov. 1. Členové sekce se zúčastňují akcí pořádaných ČSNM - pravidelně klinického dne, odborných seminářů pořádaných ČSFM, pracovních dnů radiofarmacie a DNM. 2. Jednání na MZČR - informace z odboru VZV ředitelkou odboru Mgr. Pírkovou, informace o změnách, které přinese malá novela a stav projednávání novely zákona č. 96/2004 Sb. Informace o přípravě velké novely a nabídka spolupráce na legislativních úpravách v technických oborech. Mgr. Šmídová informace o činnosti Pracovní komise pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 3. Mgr. Hynštová informace z OZS o vyhlášce o personálním vybavení lůžkových a ambulantních služeb byla zaslána Radě poskytovatelů zdravotních služeb, dopracovává se a sbírají se připomínky, pak bude vyhláška zaslána k připomínkování. K uvedenému je připomínka: problematika společných lůžkových a ambulantních provozů, chybí definice vysoce specializované péče. Jaká jsou připomínková místa, aby se dostala všem odborným společnostem? 4. Mgr. Šmídová informace o činnosti Pracovní komise pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR, příprava dokumentů týkající se změn ve zdravotních službách. 5. Celostátní konference FYZIKŮ, ELEKTRONIKŮ a VÝPOČETNÍ TECHNIKY (FEVT) při ČSNM ČLS JEP ve dnech v Pelhřimově. Aktivní přístup členů byl vyjádřen kvalitou odborných přednášek a jednotlivých sdělení z oblasti diagnostiky sentinelové uzliny a možností jednotlivých přístrojů. Dalším tématem bylo sdělení týkající se kontroly jakosti systému SPECT podle doporučení EANM z r a porovnání se stavem před 10-ti lety, dále pak radiační

13 ochrana v terapii a diagnostice, způsob opatření k omezení ozáření personálu při zvyšující se diagnostické činnosti a mnoho dalších přínosných přednášek. Významným mezníkem jsou navrhované změny v zákonech a vyhláškách. Na připravované změny v Atomovém zákoně nás ve svém sdělení informovala Ing. Pašková z SÚJB Praha. V částce 89 ve Sbírce zákonů č. 250 ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., - atomový zákon, jsou některé avizované změny. Rovněž vyšly Národní radiologické standardy pro rad. Fyziku. Zástupci firem doplnili program svými příspěvky, ve kterých nás informovali o nových technologiích z oblasti diagnostiky, ale také o kvalitě metodiky kontroly zavedené při vyhodnocení dozimetrů. Zaznělo 28 přednášek, 10 firemních sdělení, celkem účastníků 72, včetně hostů a zástupců firem. Rozpočet akce skončil s ,- Kč jednání výboru sekce FEVT ČSNM ČLS JEP v rámci pořádané konference. Poljak, Kuželka, Říčný, Zimák, Ptáček, Ullmann, Valachová - Prchalová - Informace k připomínkování připravovaných novel zákonů a vyhlášek - Žádosti o prodloužení registrace radiologických fyziků na MZČR 6. Členové výboru sekce se aktivně účastnili připomínkového řízení novelizace zákonů a vyhlášek na MZČR, SÚJB a SÚRO. Výbor sekce požádal výbor ČSNM JEP ČLS o podporu při připomínkovém řízení s MZČR. Členové výboru podporují připomínky a stanovisko sekce. 7. Plán na rok 2012 konference FEVT navrženo a domluveno pracoviště ONM Kolín účast na klinickém dnu ČSNM účast na DNM účast na akcích ČSFM a EANM 8. O jednotlivých akcích, aktivní účasti na nich a jejich schválení společností jsou členové sekce informováni prostřednictvím www stránek společnosti, proto je nutná a hlavně rychlá pravidelná aktualizace zasílaných příspěvků na stránkách - webmaster. 9. Před pořádáním akcí je třeba připravit rozpočet akce, seznam přednášek a zaslat ke schválení výboru společnosti ČSNM (vědeckému sekretáři) i ČSFM.

14 Imunoanalytická sekce Výroční zpráva nebyla dodána

15 Výroční zpráva a přehled činnosti sekce NLP ČSNM za období září 2010 září 2011 Výbor sekce se schází dle potřeby nebo řeší aktuální problémy elektronickou poštou či telefonicky. Na celostátní dvoudenní podzimní konferenci jsme se sešli na přelomu září a října v Praze. Motolská Klinika nukleární medicíny a endokrinologie zajistila skvělý odborný i společenský program. 17. pracovní den sekce NLP ČSNM a ČAS v Lékařské domě v Praze se konal 15. dubna a zúčastnilo se ho 80 kolegů a kolegyň. V jarních měsících jsme se se zástupci jednotlivých sekcí účastnili projednávání návrhů legislativních úprav připravované tzv. velké novely zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, celoživotního vzdělávání, kompetencí a další problematiky. Zápisy z těchto schůzek má výbor společnosti i sekce k dispozici a mohu, pokud by byl zájem, přeposlat em. 10. a 11. listopadu jste zváni na podzimní seminář. Jeho pořádání se letos ujala paní Muchová, vrchní sestra oddělení nukleární medicíny v Opavě. Těšíme se také na setkání 13. dubna 2012 na 18. pracovním dni sekce NLP ČSNM a ČAS v Lékařském domě v Praze. V Hradci Králové dne Milena Matysová Předsedkyně sekce NLP ČSNM

16 Zpráva o činnosti národního delegáta ČSNM. Na začátku roku 2011 jsem pro potřeby výboru EANM sumarizoval statistické údaje o výkonu české nukleární medicíny za rok 2010 na základě dotazníků vyplněných jednotlivými pracovišti. Z pracovišť se mi vrátilo celkem 24 dotazníků, jejich autorům děkuji za spolupráci. V březnu jsem se zúčastnil setkání národních delegátů ve Vídni. Projednávala se situace v jednotlivých zemích, zúčastnilo se 33 delegátů. Základem pro diskusi byly odpovědi jednotlivých delegátů na 3 otázky: 1. jaké jsou 3 největší překážky rozvoje nukleární medicínce vaší zemi? 2. jaké aktivity vyvíjíte, abyste tyto překážky překonali? 3. jak odborná společnost nukleární medicíny ve vaší zemi spolupracuje s ostatními odbornými společnostmi? K tomu jen několik osobních poznámek: Situace v ČR je zhruba průměrná, některé země jsou na tom lépe, jiné hůře. Např. v Rakousku dochází ke slučování pracovišť NM a rtg, rakouská společnost se chce obrátit na soud, zda je to možné. Jinak s ostatními společnostmi spolupracují na guidelines. V Belgii mají 13 PET center. Ve Francii patří hybridní přístroje do NM (vyjednali si to na ministerstvu zdravotnictví), mají jednu úhradu a oficiální seznam indikací pro PET/CT. Ve Finsku mají dvouletý kurz pro možnost čtení hybridních obrazů pro obě odbornosti. V Německu platí pojišťovna PET pouze u plicního karcinomu, plicního uzlu a u lymfomů. Nejlepší vztahy s radiology mají ve Švýcarsku díky výborné vzájemné komunikaci. Nejlépe je na tom NM v Turecku, kde ministerstvo považuje NM za lékaře, zatímco radiology za čteče obrázků. Výhodou je také velké množství chorob štítné žlázy. Obecně: Ve všech zemích je největší překážkou nedostatek peněz, tedy restrikce v proplácení výkonů. Ve většině zemí není proplácen PET/CT, v některých výkony klasické NM. Většina zemí střední a východní Evropy je placena paušálem a při jeho vyčerpání je nutno žádat o další úhradu. Minimálně 3 PET/CT přístroje nejsou provozovány kvůli nedostatku peněz. Např. v Irsku byl instalován PET/CT před 5 lety, ale nebyl nikdy v provozu. Dalším problémem je slučování pracovišť NM s radiologií, kdy se NM stává malou částí velkého pracoviště.

17 Získávání mladých lékařů do oboru je rovněž problematické. Většinou je to proto, že ostatní obory jim nabídnou lepší kariéru. V některých zemích je společný kmen s radiologií a lékaři zůstanou v radiologii. V některých zemích není NM samostatná specializace, někde nemá NM přednostu na úrovni university. Závažný problémem je legislativa. Ve většině zemí nemá obor žádný vliv na legislativní proces, což neumožňuje rozvoj oboru a někde to dokonce vede k rušení oboru. Vzdělání je rozděleno na dvě části. V pregraduální části tvoří výuka NM většinou jen malou část curricula, postgraduální vzdělání je většinou na vysoké úrovni. Problémem je také získávání a vzdělávání asistentů, většinou chybí postgraduální vzdělávání. V některých zemích se provádějí právní analýzy ohledně možnosti slučování pracovišť NM a rtg. Spolu s ministerstvy se hledá východisko. Pobaltské státy vytvořily společnou organizaci pro lepší prosazování zájmů NM na politické úrovni. Většina evropských zemí má stejné problémy, jsou však některé výjimky, které stojí za zmínku jako vzor pro možná řešení: Švýcarsko a Turecko nemají žádné problémy a NM je akceptována vládou i administrativou. V Dánsku je nadbytek lékařů v NM. Malta, ačkoli má jen malou populaci, zajistila prostředky pro instalaci PET/CT. Pokud jde o spolupráci s ostatními odbornými společnostmi, nikde nejsou společná guidelines. Hojně jsou využívána guidelines EANM. Odpovědi na otázky: Ot. 1: Jaké jsou 3 největší překážky rozvoje nukleární medicínce vaší zemi? Finance: obecně restrikce (limity čtvrtletní nebo roční); úhrada výkonů všeobecně; žádná úhrada mimo nemocnici; cena Mo-Tc generátorů; zastaralé vybavení; podpora vzdělávání Vztahy s ostatními odbornými společnostmi: Konflikt s radiology mluvíme jinými jazyky

18 NM slučována s rtg pod vedením rtg (ztráta rozvoje); není definováno vzdělávání v hybridním zobrazování; v NM chybí vzdělávání pro čtení CT; menší propagace NM než rtg Pracovní doba NM není dostupná 24/7 jako radiologie Politické klima/legislativa: Radiofarmaka: potíže s registrací (převod z legislativy EU do národních); cena radiofarmak (různé ceny v různých zemích); registrace PET radiofarmak; příprava na pracovišti vs centrální příprava Léčba štítné žlázy 131I na různých pracovištích Radiační ochrana; radioaktivní odpad Překážky klinického výzkumu Vzdělávání/kariéra: Chybí vzdělávání Chybí rezidenti Chybí vzdělávání asistentů Chybí rozvoj kariéry Ot. 2: Jaké aktivity vyvíjíte, abyste tyto překážky překonali? Specializovaná centra pro diagnostiku a léčbu Program hodnocení kvality pilotní projekt v Belgii Lobování za NM na ministerstvech Národní kongresy pro obvodní lékaře, pediatry, internisty informace o možnostech NM Publikace v časopisech ostatních odborností Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví ohledně úhrady NM výkonů Granty na výroční kongresy umožnit účast studentů/rezidentů Ot. 3: Jak odborná společnost nukleární medicíny ve vaší zemi spolupracuje s ostatními odbornými společnostmi?

19 Obecně dobrá spolupráce s onkology Diskuse o placení výkonů s onkology a radiology na žádost ministerstva Snazší registrace kitů nebo udělování výjimek Psaní společných guidelines; účast na kongresech ostatních odborností; psaní společných učebnic Společná prohlášení s radiology o hybridních výkonech (Maďarsko) Společné pracovní skupiny s kardiology Ranní semináře pro kliniky Spolupráce: lymfomy, endokrinologie, kardiologie Propagace cenové efektivity metod NM Mezioborová spolupráce ohledně nádorů Jinak EANM vyvíjí řadu aktivit za účelem propagace oboru. Založila sro EANM Research Ltd. (EARL) za účelem koordinace milticentrických studií. Vytvořila normálovou databázi DaTSCAN vyšetření, poskytuje za tím účelem kalibrace kamer na jednotlivých pracovištích. Garantuje akreditaci PET/CT pracovišť pro Evropskou organizaci pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC) takto akreditovaná pracoviště se mohou účastnit onkologických projektů. Plánuje další multicentrické studie s novými radiofarmaky. Spolupráce s odbornými společnostmi. Evropská radiologická společnost: ad hoc společné komise curricullum pro hybridní zobrazování, biomarkery a radiační ochranu; společná sekce na evropské radiologickém kongresu o PET/CT v onkologii; společná prohlášení o multimodalitním zobrazování v kardiologii; společný workshop s ESR o PET/CT. Evropská kardiologická společnost: permanentní platforma Evropská rada pro nukleární kardiologii (ECNC); společné publikace Evropská společnost radioterapie a onkologie (ESTRO): ustavení vzdělávacích kursů o PET; společná guidelines PET/CT při plánování radioterapie ; společné kongresy o molekulárním zobrazování v radiační onkologii (MIRO); Další spolupráce s EORTC (European Society for Research and Treatment of Cancer), ECCO (European CanCer Organisation) a ESMI (European Society of Molecular Imaging).

20 Zásobování radiofarmaky. Lobuje na úrovni rady EU na různých zasedáních (Paříž, Brusel, Luxemburg, Londýn). Připravuje revizi legislativy o radiofarmacích. Vztahy s veřejností. EANM vydává řadu tiskových prohlášení o NM. Curriculum o multimodalitním zobrazování. Vytváří se jako nadstavba nad základní vzdělání v NM a v radiologii. Obsahuje možnost zahrnout 1 rok vzdělání ve druhé odbornosti do základního curricula své odbornosti a další rok vzdělávání (celkem se tedy vzdělání prodlouží o 1 rok), z toho by mělo být 18 měsíců zaměřeno na CT a MRI pro lékaře NM a na SPECT a PET pro radiology. Předpokládá se, že dokument nebude závazný, ale bude to jen doporučení (některé země jsou striktně proti).

Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008

Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008 Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008 Ve svém druhém funkčním roce (od posledně vydané výroční zprávy), tj. od října 2007 do konce srpna 2008, se výbor ČSNM sešel 3x,

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

Z P R A V O D A J 1/2004

Z P R A V O D A J 1/2004 Z P R A V O D A J 1/2004 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 30.9.2003 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 19.11.2003 Tabulka radioterapií

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů prosinec 2002 číslo 10 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Problematika dětské gynekologie Péče o jizvy v dětském věku Farmakologické možnosti léčby obezity Podpora duševního zdraví

Více

časopis praktických lékařů pro děti a dorost

časopis praktických lékařů pro děti a dorost časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2005 číslo 8 ročník 5 Hygiena chrupu u dětí Příčiny a prevence úrazů zubů u dětí Mikrobiologické testy v prevenci zubního kazu Seznam členů České společnosti

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2006 číslo 8 ročník 6 znalostní test hodnocen 2 kredity najdete na konci časopisu Chirurgické náhlé příhody břišní Alergická a anafylaktická reakce Akutní

Více

Zápis z porady předsedů OS ČLK dne 18. 3. 2010,

Zápis z porady předsedů OS ČLK dne 18. 3. 2010, Zápis z porady předsedů OS ČLK dne 18. 3. 2010, konané v Kaiserštejnském paláci v Praze 1, Malostranské nám. 37 Prezident ČLK Dr. Kubek přivítal všechny předsedy i zástupce předsedů OS ČLK a zahájil jednání

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů květen 2002 číslo 5 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů MEDIFORUM - EpiStop III Novorozenecká žloutenka Virové hepatitidy Uštknutí zmijí obecnou Infekční mononukleóza tiráž... VOX

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 5/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Plán stabilizace českého zdravotnictví podle ČLK a podle ministra Němečka Narušují představitelé SPL principy kolegiality?

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK

Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Němeček,

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2007 číslo 10 ročník 7

časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2007 číslo 10 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2007 číslo 10 ročník 7 HPV infekce HIV infekce v ČR Infekce virem lidských papilomatózních lézí Jak kouření poškozuje zdraví volnými

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2003 číslo 9 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Anémie u dětí Trombocytopénie v dětském věku Moderní ambulantní léčba dětské leukémie tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Kandidáti na funkci děkana PF UP Druhý ročník sympozia Radiologie hrudníku Molekulární patologie Z galerie olomoucké univerzity 27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Akademické obci se představili kandidáti

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů září 2001 číslo 7 ročník 1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Autoimunní onemocnění štítné žlázy Kongenitální hypotyreóza Jód a jeho potřeba Struma tiráž... obsah... VOX PEDIATRIAE Časopis

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit!

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 6/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Neschopenky zadarmo vystavovat nebudeme Manifest stále nespokojenějšího mladého lékaře Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! Linka

Více