Program plenární schůze ČSNM dne :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011:"

Transkript

1 Program plenární schůze ČSNM dne : 1) Zahájení 2) Výroční zpráva 3) Vnitřní předpis č. 1 4) Vnitřní předpis č. 2 5) Schválení rámce pro placení výkonů 6) Zpráva revizní komise 7) Zpráva pokladníka 8) Zpráva sekce fyzikální 9) Zpráva sekce radiofarmaceutické 10) Zpráva sekce imunoanalytické 11) Zpráva sekce technologicko ošetřovatelské 12) Zpráva sekce klinické 13) Zpráva o činnosti národního delegáta ČSNM 14) Pověření výboru ČSNM k pořádání DNM ) Diskuse, různé 16) Závěr

2 Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období VI/2010 VIII/2011 V prvním funkčním roce se nově zvolený výbor ČSNM sešel 5x. Mimo tato setkání výbor kontinuálně projednává veškeré došlé podněty ovou korespondencí. Současné složení výboru a rozdělení funkcí: Kubinyi Jozef, MUDr. PhD. FEBNM předseda Koranda Pavel, doc. MUDr. PhD. místopředseda pro vnitřní věci pověřen stykem se zdravot. pojišťovnami Lang Otto, MUDr. PhD. místopředseda pro styk se zahraničím národní delegát do EANM zástupce národ. delegáta do UEMS Vlček Petr, doc. MUDr. CSc. pokladník Bělohlávek Otakar, doc. MUDr., CSc. vědecký sekretář Kamínek Milan, prof. MUDr. PhD. člen národní delegát do UEMS zástupce národ. delegáta do EANM Poljak Václav, Ing. člen Mysliveček Miroslav, doc. MUDr. PhD. člen Libus Petr, MUDr. člen dočasně pověřen zastupováním klinické sekce Štěpán Jiří, PharmDr. RNDr. Ph.D. zástupce radiofarmaceutické sekce Matysová Milena zástupce sekce středně zdravotnických pracovníků

3 Valachová Dana, Ing. zástupce sekce pro fyziku, elektrotechniku a výpočetní techniku Topolčan Ondřej, prof. MUDr. zástupce sekce imunoanalytických a příbuzných metod Činnost výboru byla zaměřena na následující okruhy: I. Koncepce a rozvoj oboru NM, spolupráce v rámci ČLS JEP. II. Spolupráce s orgány státní správy, reforma zdravotnictví. III. Vnitřní život ČSNM IV. Spolupráce s mezinárodními organizacemi. V. Příprava odborných akcí. VI. Různé. I. Koncepce oboru, spolupráce ČLS JEP Základní a klíčovou otázkou dalšího osudu oboru NM je spolupráce s radiodiagnostikou. Vymezení kompetencí a financování hybridních přístrojů je problémem, který trápí nejenom ČR. Hybridní skenery se stávají základním přístrojovým vybavením oddělení NM. Zatím vztahy mezi Radiodiagnostikou a NM jsou v ČR spíše konfrontační než konsensuální. Trvalým úkolem výboru ČSNM je najít formu spolupráce a trvale udržitelného soužití s oborem Radiodiagnostika. Je nutné si uvědomit, že živelné a nekoncepční vytváření oddělení zobrazovacích metod muže znamenat závažné riziko pro řádné fungování oboru NM. Na druhé straně si nemůžeme osvojovat CT technologii jako součást oboru NM. Další zásadní otázkou je rozvoj PET/CT v ČR. Ve vyspělých zemích se dnes počet skenerů pohybuje v poměru jeden skener na půl milionu obyvatel. Počet přístrojů i vyšetření kontinuálně celosvětově stoupá. Výbor ČSNM inicioval jednání s onkologickou společností, problematika PET/CT bude na výboru ČOS projednána za účasti zástupce ČSNM dne Předběžně bylo předsedou Onkologické společnosti Prof. Vorlíčkem sděleno, že jejich společnost podporuje rozvoj

4 PET/CT technologií a zvýšení počtu vyšetření zejména v návaznosti na komplexní onkologická centra. Výbor společnosti NM si je vědom, že otázky koncepce oboru v této době jsou stěžejní a že se rozhoduje o budoucnosti NM. Předpokládáme, že budeme schopni vytvořit koncepci a strategii dalšího rozvoje NM. Takovou, která by umožnila nejenom přežití oboru, ale rovněž akcelerovala jeho další rozvoj. Velmi podstatná je otázka dalšího vzdělávání a zachování oboru NM jako samostatné specializace. Zatím se povedlo zachovat status quo. Moc ale nechybělo a NM by byla jenom nástavbovým specializačním krátkodobým kurzem, což by znamenalo dehonestaci a devastaci oboru. Teď nás čeká decentralizace postgraduálního vzdělávání, když pravděpodobně dojde ke zrušení IPVZ a atestace budou probíhat na všech akreditovaných lékařských fakultách. V této situaci bude významně narůstat úloha výboru společnosti a akreditační komise. V akreditační komisi pracují 4 členové výboru společnosti. Komise v novém složení prodiskutovala, revidovala a nakonec schválila návrh Vzdělávacího programu v oboru nukleární medicína. Ten byl předložen MZ, ale dosud nevstoupil v platnost pro zásadní připomínky samotného p.ministra k charakteru radiologického kmene, který je vedle vnitřního lékařství základem našeho postgraduálního vzdělávání. V podstatě na každé výborové schůzi byla diskutována situace v oboru a uvažujeme o vzniku koncepčního dokumentu popisujícího stav, možnosti a perspektivy oboru. V současné době, která se vyznačuje permanentní nejistotou a stálou změnou ve všech oblastech nám nezbude než pochopit, že mnohé z toho, na co jsme byli zvyklí po řadu let, se rovněž velmi výrazně a podstatně změní. Pokud máme mít nějakou šanci jako obor fungovat dál, budeme muset sami pro to něco udělat a taky obětovat.

5 II. Spolupráce s orgány státní správy, reforma zdravotnictví Výbor spolupracoval na připomínkování mnoha zákonů, které byli výboru společnosti odeslány z MZ. Dá se očekávat, že v následujícím období bude zákonů k připomínkování přibývat vzhledem k deklarovaným plánovaným změnám. Škoda, že na většinu připomínek je čas řádově jenom v dnech nebo dokonce v hodinách. Proto je připomínkování záležitostí více-méně formální. Pokud i nějaké připomínky jsou vzneseny, jen málokdy se jim věnuje zřetel. Základní otázka, kterou nám jak MZ tak ČLS JEP kladli v uplynulém období (a to opakovaně) se týkala možnosti vyčlenění výkonů NM pro nadstandard. Opakovaně jsme obdrželi žádost z MZd i od ČLS JEP a ČLK o definování seznamu výkonů, které by měly být hrazeny (úplně - částečně - vůbec ne) ze zdravotního pojištění. Výbor ČSNM jednomyslně odsouhlasil, že všechny výkony odbornosti 407 a 815, které jsou dnes plně hrazeny, mají být plně hrazeny i nadále, a to včetně výkonu PET/CT. Výbor bude tuto problematiku muset řešit i nadále, zatím se však diskuse vede spíše v rovině placení za přednostní vyšetření a placení za vyšetření konkrétně vyžádaným odborníkem, než směrem k vyčleňování výkonů ze zóny placené ze zdravotního pojištění. Další oblastí, okolo které je v této době hodně vzrušení, je kultivace seznamu výkonů. Na výboru byla diskutována potřeba revize Seznamu zdravotních výkonů. Je jasné, že seznam je zastaralý. Nicméně výbor se obává, že pokus o úpravu může vést k nežádoucím škrtům ve výkonech a redukci jejich ohodnocení. Proto bude nutné postupovat mimořádně uvážlivě.

6 III. Vnitřní život ČSNM Výbor radikálně mění vnitřní předpisy. Byl novelizován Vnitřní předpis č. 1. i č. 2. K oběma dokumentům probíhala dlouhá diskuse. Základní změny: Vnitřní předpis č. 1: Jedinou oficiální databázi členů ČSNM vede sekretariát ČLS JEP. Dosavadní vedení stínové databáze výborem, která slouží k zařazení členů do jednotlivých sekcí, vede k diskrepancím mezi databázemi a problémům při volbách do sekcí. Volby do sekcí budou v budoucnu probíhat společně s volbami do výboru a revizní komise ČSNM. Do výborů sekcí by volili a mohli být voleni všichni členové ČSNM. Současná praxe, kdy jsou zástupci sekcí do výboru voleni výborem sekce a nikoliv přímo členy ČSNM, je v rozporu se současnými stanovami ČLS JEP. Vnitřní předpis č. 2: Podstatná redukce poct a ocenění udělovaných ČSNM a zprůhlednění pravidel pro jejich udělování. Výbor diskutoval potřebu podpory mladých pracovníků v oboru a mladých členů ČSNM a její formu. Zatím nedospěl ke konsensu, pravidla by měl obsahovat Vnitřní předpis č. 2. Bylo diskutováno složení členské základny k : 154 mužů, 149 žen, 141 lékařů, 107 VŠ nelékařů, 55 ostatních ve věkovém složení: do 30 let 12, do 40 let 42, do 50 let 70, do 60 let 100, nad 60 let 79. Výbor rozhodl, že výše členského příspěvku se pro následující rok nebude měnit. Pro neúspěch voleb do výboru klinické sekce byl pověřen řízením sekce člen výboru prim. Libus, zároveň byl pověřen uspořádáním tohoto klinického dne.

7 Výbor vyjádřil poděkování prim. Bakalovi za jeho iniciativu při zřízení internetových stránek ČSNM. Dále výbor vyjádřil poděkování pí. Blance Kadlčíkové (ONM Zlín) za administrativní práce spojené s aktualizací stránek. Výbor odsouhlasil převedení domény a web-hostingu doposud poskytovaného firmou AION CS, s.r.o. na levnější WebPROFI. Výbor odsouhlasil návrh nového designu a funkcionality stránek. Vědecký sekretář nese odpovědnost za aktualizaci stránek. IV. Spolupráce s mezinárodními organizacemi Výbor nadále spolupracoval s EANM a UEMS/EBNM. Byl vypracován každoroční dotazník o stavu NM v ČR. Místopředseda pro zahraniční styky se zúčastnil jednání národních delegátů. Výbor průběžně zajišťoval předávání informací z EANM členům ČSNM. V. Příprava odborných akcí Výbor se spolupodílel na přípravě DNM, na přípravě klinického dne a v rámci sekcí na jednotlivých menších akcích. Podrobnosti lze nalézt v zápisech z výboru ČSNM.

8 VI. Výroční zpráva o činnosti revizní komise ČSNM za období IX/2010 VIII/2011 Revizní komise ve složení Hrbáč, Drymlová, Vižďa neobdržela za sledované období žádný podnět členů ČSNM k revizní činnosti. Revizní komise upozornila na nesprávný způsob průběhu voleb do výboru imunoanalytické sekce. Předseda revizní komise pravidelně monitoroval činnost výboru, byl seznamován s dokumenty týkající se činnosti výboru. Ve spolupráci s pokladníkem byla provedena revize hospodaření nebyly shledány závady. V Opavě dne za revizní komisi Dr. Jiří Hrbáč

9 VII. Zprávy sekcí Klinická sekce V r se při volbách do výboru klinické sekce nepodařilo ustavit výbor. Řízením sekce byl výborem ČSNM dne pověřen prim. Libus. Dne uspořádala Klinická sekce 30. klinický den ČSNM v Brně v Universitním Kampusu. Tématem jednání byla scintigrafie skeletu se zaměřením na SPECT/CT. Vyslechli jsem 6 přenášek a na závěr diskutovali nad některými kasuistikami.

10 Radiofarmaceutická sekce Výroční zpráva o činnosti sekce radiofarmacie České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP září září 2011 Sekce radiofarmacie měla 64 členů po proběhlé dotazníkové akci členské evidence ČLS JEP může být počet mírně odlišný. Na akcích pořádaných Sekcí se zúčastňuje okolo 100 zájemců o oblast radiofarmak (RF). Sekce pořádá každoročně samostatnou odbornou akci pracovní dny. V letošním roce uspořádala společně s Klinikou nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava XXXIII. pracovní dny sekce radiofarmacie června V odborném programu bylo zařazeno 23 odborných sdělení z oblasti radiofarmak pro diagnostiku a terapii, jejich výzkumu, vývoje, přípravy, klinického použití a kontrolních metod (o dvě více než předchozí rok). Součástí akce byla odborná prezentace 9 ze 13 zúčastněných firem. Pracovních dnů se zúčastnilo 117 účastníků včetně kolegů ze Slovenska. Abstrakta přednášek byla publikována v časopise Česká a slovenská farmacie č. 3, Letošní čistá bilance byla 33564,- Kč. O možnost pořádat příští pracovní dny zažádalo ONM Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Na XLVII. dnech nukleární medicíny v Havlíčkově Brodě odeznělo ve na téma radiofarmak 1 sdělení a v sekci posterů bylo vystaveno 5 prezentací. Letos na XLVIII. dnech nukleární medicíny v Hradci Králové je v přednáškových blocích zařazeno 5 sdělení z oblasti radiofarmak a 2 prezentace v sekci posterů. Členové sekce se aktivně zúčastnili i posterových prezentací na Evropském kongresu nukleární medicíny 2010 ve Vídni. Další činnost sekce a jejích členů: - spolupráce s Komisí radiofarmacie EANM v oblasti domácí a evropské legislativy RF, připomínky k návrhu nových pokynů a doporučení z oblasti radiofarmak,

11 dotazníkové akce, např. z oblasti značení krevních buněk 99m Tc, kontroly radiofarmak, ekonomických aspektů přípravy a použití radiofarmak. Účast zástupce sekce RF na zasedání národních poradců radiofarmacie při příležitosti kongresu EANM ve Vídni. Zástupce sekce pravidelně informuje o problematice RF v EANM na plenárních zasedáních v rámci pracovních dní Sekce radiofarmacie ČSNM. - spolupráce se státní správou v rámci ČSNM v oblasti radiofarmak: Sekce dodává podklady pro kalkulaci cen RF zařazovaných do seznamu IPLP hrazených z veřejného pojištění (letos to byly 99m Tc-Tektrotyd a 18 F-PET radiofarmakum IASOcholine) - spolupráce s komisí ČLS JEP pro kategorizaci léčiv - členové sekce se podílejí na akreditaci pracovišť udílenou MZ ČR pro výuku ve specializačním oboru Radiofarmaka včetně účasti na tvorbě vzdělávacího pro programu této specializace - pravidelná spolupráce s lékopisnou komisí MZČR - standardizace v oblasti přípravy RF (legislativa, SOP) - spolupráce v kontinuálním a specializačním vzdělávání: pořádání pravidelného kurzu radiofarmacie v IPVZ, zástupci výboru a sekce jsou členy atestační komise pro specializační obor Radiofarmaka. Jménem vedení sekce radiofarmacie děkuji všem, kteří s námi spolupracovali a podporovali naši činnost. PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D. předseda sekce

12 Fyzikální sekce Výroční zpráva o činnosti sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky ČSNM ČLS JEP Období IX/2010 IX/2011 V uplynulém období pracovala sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky ČSNM ČLS JEP, ve složení pro dané volební období. Zasedání výboru ČSNM se pravidelně zúčastňuji a informace týkající se sekce sděluji průběžně členům prostřednictvím elektronické pošty a ostatní informace jsou uvedeny na stránkách společnosti. Na Dnech nukleární medicíny v Havlíčkově Brodě byla schůzka s členy výboru sekce, kde byla diskutována problematika připravovaných změn v legislativě. - připomínky a stanovisko sekce k jednání na MZČR k připravované velké novely Zákona č.96/ řešení připomínek ke změnám ve vzdělávání a činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků, katalog prací a zařazení - plán na další období s určením místa konání konference fyziků v jarním období duben 2011 Pelhřimov. 1. Členové sekce se zúčastňují akcí pořádaných ČSNM - pravidelně klinického dne, odborných seminářů pořádaných ČSFM, pracovních dnů radiofarmacie a DNM. 2. Jednání na MZČR - informace z odboru VZV ředitelkou odboru Mgr. Pírkovou, informace o změnách, které přinese malá novela a stav projednávání novely zákona č. 96/2004 Sb. Informace o přípravě velké novely a nabídka spolupráce na legislativních úpravách v technických oborech. Mgr. Šmídová informace o činnosti Pracovní komise pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 3. Mgr. Hynštová informace z OZS o vyhlášce o personálním vybavení lůžkových a ambulantních služeb byla zaslána Radě poskytovatelů zdravotních služeb, dopracovává se a sbírají se připomínky, pak bude vyhláška zaslána k připomínkování. K uvedenému je připomínka: problematika společných lůžkových a ambulantních provozů, chybí definice vysoce specializované péče. Jaká jsou připomínková místa, aby se dostala všem odborným společnostem? 4. Mgr. Šmídová informace o činnosti Pracovní komise pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR, příprava dokumentů týkající se změn ve zdravotních službách. 5. Celostátní konference FYZIKŮ, ELEKTRONIKŮ a VÝPOČETNÍ TECHNIKY (FEVT) při ČSNM ČLS JEP ve dnech v Pelhřimově. Aktivní přístup členů byl vyjádřen kvalitou odborných přednášek a jednotlivých sdělení z oblasti diagnostiky sentinelové uzliny a možností jednotlivých přístrojů. Dalším tématem bylo sdělení týkající se kontroly jakosti systému SPECT podle doporučení EANM z r a porovnání se stavem před 10-ti lety, dále pak radiační

13 ochrana v terapii a diagnostice, způsob opatření k omezení ozáření personálu při zvyšující se diagnostické činnosti a mnoho dalších přínosných přednášek. Významným mezníkem jsou navrhované změny v zákonech a vyhláškách. Na připravované změny v Atomovém zákoně nás ve svém sdělení informovala Ing. Pašková z SÚJB Praha. V částce 89 ve Sbírce zákonů č. 250 ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., - atomový zákon, jsou některé avizované změny. Rovněž vyšly Národní radiologické standardy pro rad. Fyziku. Zástupci firem doplnili program svými příspěvky, ve kterých nás informovali o nových technologiích z oblasti diagnostiky, ale také o kvalitě metodiky kontroly zavedené při vyhodnocení dozimetrů. Zaznělo 28 přednášek, 10 firemních sdělení, celkem účastníků 72, včetně hostů a zástupců firem. Rozpočet akce skončil s ,- Kč jednání výboru sekce FEVT ČSNM ČLS JEP v rámci pořádané konference. Poljak, Kuželka, Říčný, Zimák, Ptáček, Ullmann, Valachová - Prchalová - Informace k připomínkování připravovaných novel zákonů a vyhlášek - Žádosti o prodloužení registrace radiologických fyziků na MZČR 6. Členové výboru sekce se aktivně účastnili připomínkového řízení novelizace zákonů a vyhlášek na MZČR, SÚJB a SÚRO. Výbor sekce požádal výbor ČSNM JEP ČLS o podporu při připomínkovém řízení s MZČR. Členové výboru podporují připomínky a stanovisko sekce. 7. Plán na rok 2012 konference FEVT navrženo a domluveno pracoviště ONM Kolín účast na klinickém dnu ČSNM účast na DNM účast na akcích ČSFM a EANM 8. O jednotlivých akcích, aktivní účasti na nich a jejich schválení společností jsou členové sekce informováni prostřednictvím www stránek společnosti, proto je nutná a hlavně rychlá pravidelná aktualizace zasílaných příspěvků na stránkách - webmaster. 9. Před pořádáním akcí je třeba připravit rozpočet akce, seznam přednášek a zaslat ke schválení výboru společnosti ČSNM (vědeckému sekretáři) i ČSFM.

14 Imunoanalytická sekce Výroční zpráva nebyla dodána

15 Výroční zpráva a přehled činnosti sekce NLP ČSNM za období září 2010 září 2011 Výbor sekce se schází dle potřeby nebo řeší aktuální problémy elektronickou poštou či telefonicky. Na celostátní dvoudenní podzimní konferenci jsme se sešli na přelomu září a října v Praze. Motolská Klinika nukleární medicíny a endokrinologie zajistila skvělý odborný i společenský program. 17. pracovní den sekce NLP ČSNM a ČAS v Lékařské domě v Praze se konal 15. dubna a zúčastnilo se ho 80 kolegů a kolegyň. V jarních měsících jsme se se zástupci jednotlivých sekcí účastnili projednávání návrhů legislativních úprav připravované tzv. velké novely zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, celoživotního vzdělávání, kompetencí a další problematiky. Zápisy z těchto schůzek má výbor společnosti i sekce k dispozici a mohu, pokud by byl zájem, přeposlat em. 10. a 11. listopadu jste zváni na podzimní seminář. Jeho pořádání se letos ujala paní Muchová, vrchní sestra oddělení nukleární medicíny v Opavě. Těšíme se také na setkání 13. dubna 2012 na 18. pracovním dni sekce NLP ČSNM a ČAS v Lékařském domě v Praze. V Hradci Králové dne Milena Matysová Předsedkyně sekce NLP ČSNM

16 Zpráva o činnosti národního delegáta ČSNM. Na začátku roku 2011 jsem pro potřeby výboru EANM sumarizoval statistické údaje o výkonu české nukleární medicíny za rok 2010 na základě dotazníků vyplněných jednotlivými pracovišti. Z pracovišť se mi vrátilo celkem 24 dotazníků, jejich autorům děkuji za spolupráci. V březnu jsem se zúčastnil setkání národních delegátů ve Vídni. Projednávala se situace v jednotlivých zemích, zúčastnilo se 33 delegátů. Základem pro diskusi byly odpovědi jednotlivých delegátů na 3 otázky: 1. jaké jsou 3 největší překážky rozvoje nukleární medicínce vaší zemi? 2. jaké aktivity vyvíjíte, abyste tyto překážky překonali? 3. jak odborná společnost nukleární medicíny ve vaší zemi spolupracuje s ostatními odbornými společnostmi? K tomu jen několik osobních poznámek: Situace v ČR je zhruba průměrná, některé země jsou na tom lépe, jiné hůře. Např. v Rakousku dochází ke slučování pracovišť NM a rtg, rakouská společnost se chce obrátit na soud, zda je to možné. Jinak s ostatními společnostmi spolupracují na guidelines. V Belgii mají 13 PET center. Ve Francii patří hybridní přístroje do NM (vyjednali si to na ministerstvu zdravotnictví), mají jednu úhradu a oficiální seznam indikací pro PET/CT. Ve Finsku mají dvouletý kurz pro možnost čtení hybridních obrazů pro obě odbornosti. V Německu platí pojišťovna PET pouze u plicního karcinomu, plicního uzlu a u lymfomů. Nejlepší vztahy s radiology mají ve Švýcarsku díky výborné vzájemné komunikaci. Nejlépe je na tom NM v Turecku, kde ministerstvo považuje NM za lékaře, zatímco radiology za čteče obrázků. Výhodou je také velké množství chorob štítné žlázy. Obecně: Ve všech zemích je největší překážkou nedostatek peněz, tedy restrikce v proplácení výkonů. Ve většině zemí není proplácen PET/CT, v některých výkony klasické NM. Většina zemí střední a východní Evropy je placena paušálem a při jeho vyčerpání je nutno žádat o další úhradu. Minimálně 3 PET/CT přístroje nejsou provozovány kvůli nedostatku peněz. Např. v Irsku byl instalován PET/CT před 5 lety, ale nebyl nikdy v provozu. Dalším problémem je slučování pracovišť NM s radiologií, kdy se NM stává malou částí velkého pracoviště.

17 Získávání mladých lékařů do oboru je rovněž problematické. Většinou je to proto, že ostatní obory jim nabídnou lepší kariéru. V některých zemích je společný kmen s radiologií a lékaři zůstanou v radiologii. V některých zemích není NM samostatná specializace, někde nemá NM přednostu na úrovni university. Závažný problémem je legislativa. Ve většině zemí nemá obor žádný vliv na legislativní proces, což neumožňuje rozvoj oboru a někde to dokonce vede k rušení oboru. Vzdělání je rozděleno na dvě části. V pregraduální části tvoří výuka NM většinou jen malou část curricula, postgraduální vzdělání je většinou na vysoké úrovni. Problémem je také získávání a vzdělávání asistentů, většinou chybí postgraduální vzdělávání. V některých zemích se provádějí právní analýzy ohledně možnosti slučování pracovišť NM a rtg. Spolu s ministerstvy se hledá východisko. Pobaltské státy vytvořily společnou organizaci pro lepší prosazování zájmů NM na politické úrovni. Většina evropských zemí má stejné problémy, jsou však některé výjimky, které stojí za zmínku jako vzor pro možná řešení: Švýcarsko a Turecko nemají žádné problémy a NM je akceptována vládou i administrativou. V Dánsku je nadbytek lékařů v NM. Malta, ačkoli má jen malou populaci, zajistila prostředky pro instalaci PET/CT. Pokud jde o spolupráci s ostatními odbornými společnostmi, nikde nejsou společná guidelines. Hojně jsou využívána guidelines EANM. Odpovědi na otázky: Ot. 1: Jaké jsou 3 největší překážky rozvoje nukleární medicínce vaší zemi? Finance: obecně restrikce (limity čtvrtletní nebo roční); úhrada výkonů všeobecně; žádná úhrada mimo nemocnici; cena Mo-Tc generátorů; zastaralé vybavení; podpora vzdělávání Vztahy s ostatními odbornými společnostmi: Konflikt s radiology mluvíme jinými jazyky

18 NM slučována s rtg pod vedením rtg (ztráta rozvoje); není definováno vzdělávání v hybridním zobrazování; v NM chybí vzdělávání pro čtení CT; menší propagace NM než rtg Pracovní doba NM není dostupná 24/7 jako radiologie Politické klima/legislativa: Radiofarmaka: potíže s registrací (převod z legislativy EU do národních); cena radiofarmak (různé ceny v různých zemích); registrace PET radiofarmak; příprava na pracovišti vs centrální příprava Léčba štítné žlázy 131I na různých pracovištích Radiační ochrana; radioaktivní odpad Překážky klinického výzkumu Vzdělávání/kariéra: Chybí vzdělávání Chybí rezidenti Chybí vzdělávání asistentů Chybí rozvoj kariéry Ot. 2: Jaké aktivity vyvíjíte, abyste tyto překážky překonali? Specializovaná centra pro diagnostiku a léčbu Program hodnocení kvality pilotní projekt v Belgii Lobování za NM na ministerstvech Národní kongresy pro obvodní lékaře, pediatry, internisty informace o možnostech NM Publikace v časopisech ostatních odborností Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví ohledně úhrady NM výkonů Granty na výroční kongresy umožnit účast studentů/rezidentů Ot. 3: Jak odborná společnost nukleární medicíny ve vaší zemi spolupracuje s ostatními odbornými společnostmi?

19 Obecně dobrá spolupráce s onkology Diskuse o placení výkonů s onkology a radiology na žádost ministerstva Snazší registrace kitů nebo udělování výjimek Psaní společných guidelines; účast na kongresech ostatních odborností; psaní společných učebnic Společná prohlášení s radiology o hybridních výkonech (Maďarsko) Společné pracovní skupiny s kardiology Ranní semináře pro kliniky Spolupráce: lymfomy, endokrinologie, kardiologie Propagace cenové efektivity metod NM Mezioborová spolupráce ohledně nádorů Jinak EANM vyvíjí řadu aktivit za účelem propagace oboru. Založila sro EANM Research Ltd. (EARL) za účelem koordinace milticentrických studií. Vytvořila normálovou databázi DaTSCAN vyšetření, poskytuje za tím účelem kalibrace kamer na jednotlivých pracovištích. Garantuje akreditaci PET/CT pracovišť pro Evropskou organizaci pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC) takto akreditovaná pracoviště se mohou účastnit onkologických projektů. Plánuje další multicentrické studie s novými radiofarmaky. Spolupráce s odbornými společnostmi. Evropská radiologická společnost: ad hoc společné komise curricullum pro hybridní zobrazování, biomarkery a radiační ochranu; společná sekce na evropské radiologickém kongresu o PET/CT v onkologii; společná prohlášení o multimodalitním zobrazování v kardiologii; společný workshop s ESR o PET/CT. Evropská kardiologická společnost: permanentní platforma Evropská rada pro nukleární kardiologii (ECNC); společné publikace Evropská společnost radioterapie a onkologie (ESTRO): ustavení vzdělávacích kursů o PET; společná guidelines PET/CT při plánování radioterapie ; společné kongresy o molekulárním zobrazování v radiační onkologii (MIRO); Další spolupráce s EORTC (European Society for Research and Treatment of Cancer), ECCO (European CanCer Organisation) a ESMI (European Society of Molecular Imaging).

20 Zásobování radiofarmaky. Lobuje na úrovni rady EU na různých zasedáních (Paříž, Brusel, Luxemburg, Londýn). Připravuje revizi legislativy o radiofarmacích. Vztahy s veřejností. EANM vydává řadu tiskových prohlášení o NM. Curriculum o multimodalitním zobrazování. Vytváří se jako nadstavba nad základní vzdělání v NM a v radiologii. Obsahuje možnost zahrnout 1 rok vzdělání ve druhé odbornosti do základního curricula své odbornosti a další rok vzdělávání (celkem se tedy vzdělání prodlouží o 1 rok), z toho by mělo být 18 měsíců zaměřeno na CT a MRI pro lékaře NM a na SPECT a PET pro radiology. Předpokládá se, že dokument nebude závazný, ale bude to jen doporučení (některé země jsou striktně proti).

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Konferenci fyziků v nukleární medicíně

Konferenci fyziků v nukleární medicíně Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov pořádají Konferenci fyziků v nukleární medicíně Termín: 13.4. - 15.4.2011 Místo konání: Přednáškový sál Městského

Více

Zápis ze shromáždění členů ČSNM dne 13. 9. 2012 v Mikulově (podrobné zprávy jednotlivých přednášejících jsou přiloženy)

Zápis ze shromáždění členů ČSNM dne 13. 9. 2012 v Mikulově (podrobné zprávy jednotlivých přednášejících jsou přiloženy) Zápis ze shromáždění členů ČSNM dne 13. 9. 2012 v Mikulově (podrobné zprávy jednotlivých přednášejících jsou přiloženy) Schůzi zahájil předseda Kubinyi, přivítal všechny přítomné. 1. Výroční zpráva o činnosti

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP pořádaná Českou společností nukleární medicíny ČLS JEP ve spolupráci s městem

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008

Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008 Výroční zpráva o činnosti výboru ČSNM ČLS JEP za období X/2007 VIII/2008 Ve svém druhém funkčním roce (od posledně vydané výroční zprávy), tj. od října 2007 do konce srpna 2008, se výbor ČSNM sešel 3x,

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Slezské nemocnice Opava Vás srdečně vítají na akci XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, Dostál, Králová (Guarant)

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Systém postgarduálního vzdělávání. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Systém postgarduálního vzdělávání. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. Systém postgarduálního vzdělávání MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. Specializační vzdělávání lékařů n Zákon č. 95/2004 Sb. zbytečně rozvrátil fungující prověřený systém n MZ působí neprofesionálně neustálé změny

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Specializační vzdělávání lékařů LÉKAŘI SAMI SOBĚ Čas na zásadní změnu?

Specializační vzdělávání lékařů LÉKAŘI SAMI SOBĚ Čas na zásadní změnu? Specializační vzdělávání lékařů LÉKAŘI SAMI SOBĚ Čas na zásadní změnu? Milan Kubek Prezident ČLK Současný stav nevyhovuje Zákon č. 95/2004 Sb. zbytečně rozvrátil fungující prověřený systém Z vydiskutovaných

Více

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti voblastiradiační ochrany při lékařském ozáření H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha I. Vzdělávání a školení odborníků Výchozí předpoklad

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB 1 STATUT ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ - EK NMB Tento statut je základním dokumentem, který je závazný pro všechny členy etické komise a další osoby, které se přímo či nepřímo podílejí

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR ,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR Martin Šamaj 1, 2 1 Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR předseda pracovní skupiny

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

XXXVI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXVI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov Vás srdečně vítají na akci XXXVI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce konané pod záštitou

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Valná hromada byla zahájena v 13,30 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více