5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního"

Transkript

1 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou, která je stále nasycená spodní vodou. Tyto ekosystémy mají mnoho podob, které se vždy liší od těch ostatních. Jmenujme například bažiny, tůně, rašeliniště, slatiniště, lužní louky a lesy. Díky vysušování mokřadů a nevhodné melioraci přišla příroda o značné množství přírodních zásobáren vody a mnoho živočišných i rostlinných druhů. Mokřady však nejsou jen prameništi, ale vyskytují se po celé délce vodního toku, který tak v suchém období zásobují vodou. Vzácnost a důležitost těchto ekosystémů dokládá i Ramsarská konvence, Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam, která byla uzavřena roku 1971 v Íránu a platí od roku Na podmáčených loukách roste společenstvo rostlin, které je těmto podmínkám přizpůsobené. Jsou to sítiny, ostřice, kakosty, tužebník jilmový, pcháč bylinný, orobinec, blatouch bahenní, kosatce Zajímavou rostlinou je i obojživelný rdest, který normálně roste ve vodě. Pokud však tůň vyschne, rdest vytvoří krátkou lodyhu se zakrnělými listy, které tvoří růžici a kořeny má zakotveny v bahně Na mokřadech se nedaří stromům. Rostou zde jen do malé výšky a brzy odumírají. Vydrží zde jen takové dřeviny jako je vrba, olše a topol, z keřů pak krušina a střemcha. Z hmyzu lze jmenovat snad všudypřítomné komáry či pakomáry nebo vážky, ovády, muchničky Z obratlovců zde žije například hraboš a myška drobná. Při troše štěstí najdete jejich kulovitá hnízda umístěná na vegetaci ve výškách i kolem jednoho metru nad zemí. Z ptáků zde žijí například chřástalové, cvrčilky, strnad rákosní, loví zde čápi. Typickými živočichy pro tento ekosystém jsou samozřejmě obojživelníci. Jmenujme například ropuchy, rosničky, z ocasatých pak čolky. Čolkové u nás patří k ohroženým druhům. Příčinou je co jiného než znečištění povrchové vody. Tato podmáčená louka patří mezi Evropsky významné lokality, kde na podmáčené louce žije vzácný modrásek bahenní vázaný na rostlinu krvavec toten. Tento druh obývá vlhké nehnojené, extenzivně kosené louky. Hostitelskou rostlinou housenek je krvavec toten. Samice kladou vajíčka jednotlivě na nerozvité květní hlávky krvavce. Větší housenky padají na zem, kde jsou vyhledány dělnicemi hostitelských mravenců, které je odnášejí do svých mravenišť. Tam se živí larvami a kuklami mravenců. Po přezimování se v hnízdech mravenců i kuklí. Není však schopen přežívat na loukách, na kterých probíhá druhá seč v době od začátku července do začátku září, tj. v období letu dospělců, kladení vajíček a časného vývoje housenek. Dospělci se vyskytují od začátku července do začátku srpna s vrcholem obvykle kolem července. Sají nektar na krvavci totenu. Okáč luční a okáč zední Modrásek bahenní samec a samice

2 Kakost luční Kostival lékařský Kopretina luční Chrastavec bílý Kakost hnědočervený Pcháč bahenní Ropucha obecná Čolek obecný Rosnička zelená Čáp bílý Psárka luční je typickou travinou pro podmáčené louky Pcháč zelinný

3 Pracovní listy: Ekosystém louky 1. stupeň Ochrana přírody musí vycházet především z ekologie (věda o vztahu organismů a prostředí). Významnou součástí je také ochrana rostlinných a živočišných druhů a zachování jejich rozmanitosti. Proto je důležité zachovat biotop, prostředí, ve kterém tyto druhy žijí a na kterém jsou závislé. Zákon 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny V České Republice je ochrana přírody dána zákonem 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Zákon vyhlašuje národní parky, národní přírodní rezervace, chráněné krajinné oblasti, národní památky, přírodní rezervace a přírodní památky za zvláště chráněná území. Dále jsou ve vyhlášce 395/1992 Sb. uvedeny seznamy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Rozdělení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: druhy kriticky ohrožené druhy silně ohrožené druhy ohrožené Národní parky ČR Rozsáhlá území cenné z přírodních hledisek; jedinečné v národním i mezinárodním měřítku, s převahou přirozených nebo lidskou činností jen málo ovlivněných ekosystémů, s mimořádným vědeckým a výchovným významem. V současné době existují v ČR 4 národní parky, které pokrývají 1,52% rozlohy území státu. (Šumava, Krkonoše, Podyjí, České Švýcarsko) Chráněné krajinné oblasti ČR Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. V současné době existuje v ČR 25 chráněných krajinných oblastí, které pokrývají 13,78% rozlohy území státu. Národní přírodní rezervace Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. Národní přírodní památky Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Natura 2000 S přistoupením naší země k EU vznikla povinnost chránit také evropsky významné druhy a lokality podle jednotných principů. Toto tvoří soustavu Natura Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, která jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožená, vzácná či omezená svým výskytem jen na určitou oblast. Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Ptačích oblastí (PO) je na území ČR 41. Do našeho okresu zasahuje na východě ptačí oblast Heřmanský stav - Odra Poolší. Evropsky významné lokality (EVL) byly shrnuty do tzv. národního seznamu. Bylo jich zatím v ČR vyhlášeno Na území okresu je to 13 lokalit. Patří mezi ně i EVL Jakartovice.

4 1. Odpověz na otázky: a) Jaký je účel zákona 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny? b) Co je uvedeno ve vyhlášce 395/1992 Sb.? c) Jaké znáš hlavní organizace ochrany přírody a jaký je mezi nimi rozdíl? 2. Správně přiřaď popisky zvláště chráněných území k jejich názvům: A. Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. B. Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. C. Rozsáhlá území cenné z přírodních hledisek; jedinečné v národním i mezinárodním měřítku, s převahou přirozených nebo lidskou činností jen málo ovlivněných ekosystémů, s mimořádným vědeckým a výchovným významem. D. Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. 1. Chráněné krajinné oblasti ČR 2. Národní přírodní památky 3. Národní parky ČR 4. Národní přírodní rezervace

5 3. Odpověz na otázky: a) Napiš alespoň 3 informace o louce Jakartovice. b) Popiš vzhled krvavce totenu. c) Jaké využití měl krvavec toten v minulosti a jaké má dnes? d) V jakém prostředí žije modrásek bahenní? e) Kolik housenek přežívá v jedné květní hlávce? f) Kolik housenek dokáže přežít v hnízdě mravenců? g) Jaká je podmínka pro zachování životaschopných populací modráska bahenního? h) Stručně popiš vývoj modráska bahenního.

6 4. Ověřte si znalosti testem: Testové otázky: Testové otázky: 1. Mezi jaké ekosystémy patří pole? Přeměněné, přírodní, původní 2. Mezi jaké ekosystémy patří pastviny? Přeměněné, přírodní, uměle vytvořené 3. Jak se jmenuje věda, která se zabývá studiem hmyzu? Entomologie, ornitologi, ekologie 4. Jak hnízdí vrána černá? samostatně, v koloniích, u nás nehnízdí 5. Jak se jmenuje tráva, která vyroste po prvním sečení? otava, strniště, osení 6. Jaký vliv má pravidelné sečení na louky? prospívá jim, ničí je, nemá vliv 7. Mezi které savce patří hraboš polní? býložravce, masožravce, hmyzožravce 8. Mezi jaké ptáky patří straka obecná? stálé, tažné, dravce 9. Který obojživelník patří do polního a lučního ekosystému? ropucha zelená, skokan zelený, mlok skvrnitý 10.Které rostliny rostou především na louce? traviny, jen máj vlčí, penízek rolní Spojovačky (čárou spoj, co k sobě patří) 1. tážný pták rostlinné společenstvo 2. stálý pták blanokřídlý hmyz 3. hubí hmyz přeměněné ekosystémy 4. pastviny insekticidy 5. vegetace bažant obecný 6. opylovači čejka chocholatá Rozhodnutí o správnosti 1. Prvním sečením louky získáváme seno. Ano Ne 2. Když přerušíme senoseč nebo pastvu, tyto ekosystémy se přirozeně zalesní. Ano Ne 3. Vrány a racci létají za traktorem, protože vyorává hraboše a hmyz. Ano Ne 4. Louky mají pestřejší faunu a floru než pole. Ano Ne 5. Havrani nehnízdí samostatně, ale v koloniích. Ano Ne 6. Remízky poskytují polní zvěři úkryt. Ano Ne 7. Křepelka polní zůstává u nás přes zimu. Ano Ne 8. Skřivan polní přilétá začátkem léta. Ano Ne 9. Poštolka patří v potravním řetězci mezi producenty. Ano Ne 10. Umělá hnojiva jsou lepší než přirozená. Ano Ne 11. Vypalování travnatých ploch není škodlivé. Ano Ne 12. Žížala obecná nemá vliv na provzdušnění půdy. Ano Ne 13. Luční společenstvo rostlin je monokultura. Ano Ne 14. Žampion polní patří mezi producenty. Ano Ne

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 9/2010 Srpen 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biotop louky a pastviny Málokterá společenstva jsou tak závislá na lidské činnosti jako luční porosty.

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině Právě tento název nesla dvouletá kampaň základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ČSOP Kněžice). Našemu občanskému sdružení se podařilo

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana Úvod Právě v rukách držíte publikaci, jenž vznikla za účelem přinést hospodářům na území Podblanicka ucelené informace o tom, jak hospodařit šetrnějším a vhodnějším způsobem k přírodě. Publikace v sobě

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST

ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST 34. ročník soutěže STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ KOLO Hostivice 20. 21. května 2006 SBORNÍK ZE SOUTĚŽE O SOUTĚŽI Zelená stezka Zlatý list je soutěž o přírodě pro družstva. Zúčastnit se může

Více

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007/2008 regionální kolo STŘEDOČESKÝ KRAJ Vydala ZO ČSOP Vlašim. Vlašim 2007 EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Výroční zpráva 2010. BIOINSTITUT o. p. s. Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Výroční zpráva 2010. BIOINSTITUT o. p. s. Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Výroční zpráva 2010 BIOINSTITUT o. p. s. Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny 1 2 Slovo úvodem V roce 2010 vkročil Bioinstitut do šestého roku své činnosti. Byl to rok ve znamení

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n ČERVEN 2013 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 34 n CENA 45 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TEXT A FOTO: ŠÁRKA NOVÁKOVÁ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI PROBÍHÁ

Více

Vít Zavadil, Jiří Sádlo, Jiří Vojar (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management

Vít Zavadil, Jiří Sádlo, Jiří Vojar (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management Vít Zavadil, Jiří Sádlo, Jiří Vojar (eds.) Biotopy našich obojživelníků a jejich management METODIKA AOPK ČR PRAHA 2011 1 Obsah I. Úvod (JS, VZ, JV)...2 II. Dokumentační a rozborová část obecná (JS, VZ,

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje 1 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Michałek Aj, ovečky moje Proč být zemědělcem v CHKO? Nejen o pastvě na Radhošti rozhovor s biozemědělcem Igorem Dobešem Záchrana smilkových trávníků

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 2. 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně v nakladatelství Granát, 2003

Více

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu RNDr. Karel Brodský a kol. NISA o.p.s. Praha 2006 Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Jméno a příjmení: Tomáš Myška Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

Biotopy v okrese Görlitz s tipy na zážitky v přírodě

Biotopy v okrese Görlitz s tipy na zážitky v přírodě Za podpory: Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Biotopy v okrese

Více