ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč"

Transkript

1 Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou knihovnicí...str. 5 Irsko na Vrchní Orlici...str. 7 Služba pro ob any z Rokytnicka...str. 10 Z deníku mladých hasi-...str. 13 ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč čtěte uvnitř SNOW & M stské informa ní a kulturní st edisko Rokytnice v Orlických horách srde n zve na koncert bluegrassové skupiny POUTNÍCI v úterý 17. dubna 2012 od hodin v aule Základní školy v Rokytnici. Na stran 4 si m žete p e íst rozhovor s kapelníkem Ji ím Polou. Tato akce se konala ve Skiareálu Farák v Rokytnici v O.h. první b eznovou sobotu od 13 hodin a jejím po adatelem nebyl nikdo jiný než OUTDOOR SPORT Rokytnice v O.h. Nutno íci, že to byla akce opravdu vyda ená. Po así jako na objednávku sluní ko se odráželo v posledním sn hu, jehož množství splnilo ú el, který m lo. Závodníci tak m li dobré podmínky pro svoji exhibici, a to hned ve dvou sout žních kategoriích slalom show a snowboard jump show. Na vít ze obou závod ekala cena v podob lyža ského vybavení v hodnot korun. Rozhodn se bylo na co dívat, výsledné asy byly velmi t sné a skoky mnohdy krkolomné. A jak to tedy dopadlo? V kategorii slalom 1. Karel áp, 2. Jan Fajt, 3. Luboš Michalec. V kategorii big jump 1. Milan Baranec, 2. Lukáš H lka a 3. Lukáš Hovad. Aktivn jší návšt vníci této akce mohli po dobu celého odpoledne testovat lyže a vybavení zna ky Dynastar, která tu prezentovala svoje zboží. O tu správnou atmosféru celé akce se postaraly skupiny ARCHON a NOISE, jejichž výkony odm nili návšt vníci nadšenými ovacemi. A kdo ne- ROCK Lukáš H lka p i jednom ze svých skok na snowboardu. Foto: Petr Lavren ík byl p ímo na míst, mohl celou akci sledovat v p ímém p enosu na internetu, o což se postarala rma TH Soft. Další fotogra e naleznete na stran 6. Lucie Grunclová

2 ZPRÁVY z Rokytnice v Orlických horách Z Rady města Kompletní text Usnesení rady m sta je uveden na internetových stránkách m sta nebo k nahlédnutí na M stském ú adu v Rokytnici v Orlických horách Informace z jednání rady m sta dne zkrácený výpis Nabídka na odb r elekt iny na rok 2013 Tajemník seznámil radní s nabídkou od rmy EZ Prodej, s.r.o. na dodávku el. energie pro rok 2013, na odb rná místa M sta Rokytnice v O.h. a organizací a rem, které M sto založilo nebo z ídilo. Rada m sta schvaluje: p ijmout nabídku od rmy EZ Prodej, s.r.o. na dodávku el. energie pro rok 2013 s následným uzav ením smlouvy na dodávku elekt iny pro rok Rada m sta doporu uje: organizacím a spole nostem založených nebo z ízených M stem p ijmout obdobnou nabídku se stejnými podmínkami od rmy EZ Prodej, s.r.o. na dodávku el. energie pro rok Rada m sta ukládá: informovat o usnesení organizace a spole nosti založené nebo z ízené M stem. Informace z jednání rady m sta dne zkrácený výpis Kalkulace ceny rolby na úpravu b žeckých tratí Starosta p edložil požadavek editele SKI KLUBU Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. o nan ní ú ast m sta na úpravu b žeckých tratí rolbou Stopa. Doposud byla tato spoluú ast ešena na základ dotace. Rada m sta schvaluje: p edložený požadavek spol. SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. o nan ní ú asti m sta na úprav b žeckých tratí rolbou Stopa na úseku trati Rokytnice v O.h. Farský kopec Panské Pole na základ fakturace skute ných náklad. P erušení provozu MŠ v dob letních prázdnin Starosta p edložil informaci o p erušení provozu Mate ské školy Rokytnice v O.h. ve dnech z d vodu erpání ádné dovolené. Rada m sta schvaluje: p erušení provozu Mate ské školy Rokytnice v O.h. ve dnech Výb rové ízení Bezbariérový vstup do Zdravotního st ediska Rokytnice v O.h. Starosta podal informace o výsledku hodnotící komise na výb rové ízení projektu Bezbariérový vstup do Zdravotního st ediska Rokytnice v O.h. v etn revitalizace zelen. Rada m sta bere na v domí: výsledek výb rového ízení dle návrhu hodnotící komise. Rada m sta schvaluje: vy adit nabídku uchaze. 1 KERSON, spol. s r.o. Dobré.p. 80, Dobré a. 3 MADOS MT, s.r.o. Lupenice 51, Kostelec n.o., dle doporu ení hodnotící komise. Rada m sta schvaluje: návrh hodnotící komise jako nejvýhodn jší nabídku spole nost STATING, spol., s r.o. Na Spravedlnosti 1306, Kostelec n.o. Rada m sta doporu uje: zastupitelstvu m sta uzav ít smlouvu na projekt Bezbariérový vstup do Zdravotního st ediska Rokytnice v O.h. v etn revitalizace zelen se spole ností STATING, spol. s r.o., která podala nejvýhodn jší nabídku. Výro ní zpráva Pe ovatelské služby Rokytnice v O.h. Starosta p edložil výro ní zprávu Pe ovatelské služby Rokytnice v O.h. Rada m sta schvaluje: p edloženou výro ní zprávu Pe ovatelské služby Rokytnice v O.h. za rok Návrh Smlouvy o z ízení v cného b emene Povodí Labe, s.p. Hradec Králové Tajemník p edložil návrh Smlouvy o z ízení v cného b emene, kdy povinný je Povodí Labe, s.p. Hradec Králové a oprávn ný je M sto Rokytnice v O.h. P edm tem Smlouvy je pozemková parcela.1031/3 v k.ú. Rokytnice v O.h., která tvo í koryto vodního toku Rokytenka, je zde vybudován jímací objekt pro odb r vody za ú elem um lého zasn žování lyža ského areálu Farský kopec. Rada m sta schvaluje: uzav ít s Povodí Labe, s.p. Hradec Králové Smlouvu o z ízení v cného b emene k ásti pozemku.1031/3 v k.ú. Rokytnice v Orlických horách, dle p edloženého návrhu. Komunální technika M sta Rokytnice v O.h, návrh na obnovu Tajemník podal informace k sou asnému stavu komunální techniky a o nutnosti jeho obnovy. Rada m sta po delší diskuzi uložila zve ejnit zám r prodeje starší komunální techniky. Rada m sta bere na v domí: p edložené informace k sou asnému stavu komunální techniky. Rada m sta ukládá: zve ejnit zám r prodeje Traktor ZETOR 7245 Horalsystem, SPZ H , rok výroby 1984 a Traktorová fréza SPZ , rok výroby Dohody o budoucí dohod o p edání a p evzetí nemovitosti polní cesty Na Vyhlídku v k.ú. Nebeská Rybná. Místostarosta p edložil návrh Dohody o budoucí dohod na p edání a p evzetí stavby polní cesty Na Vyhlídku v k.ú. Nebeská Rybná, kdy budoucí p edávající je eská republika Ministerstvo zem d lství, Pozemkový ú ad Rychnov n.k. a budoucí p ejímající je M sto Rokytnice v O.h. Rada m sta bere na v domí: p edložený návrh Dohody o budoucí dohod o p edání a p evzetí nemovitosti polní cesty Na Vyhlídku v k.ú. Nebeská Rybná. Rada m sta doporu uje: zastupitelstvu m sta schválit Dohodu o budoucí dohod o p edání a p evzetí nemovitosti polní cesty Na Vyhlídku v k.ú. Nebeská Rybná (v úseku Nebeská Rybná u h bitova Horní Nebeská Rybná) dle p edloženého návrhu. Ceny m sta za rok 2011 Tajemník podal informaci, že nebyl podán žádný návrh na ud lení Ceny m sta za rok Rada m sta bere na v domí: informaci, že nebyl podán žádný návrh na ud lení Ceny m sta za rok Nalezení ztracené v ci kanalizace Tajemník p edložil zám r prodat majetek, se kterým má m sto oprávn ní nakládat jako vlastník. Jde o kanalizaci, která se skládá ze šachty 1x1 metr a kanaliza ního potrubí: délka 8,7 bm, pr m r 150 mm, materiál plast, délka 22 bm, pr m r 300mm, materiál plast, délka 13,8 bm, pr m r 300 mm, materiál litina, vše na parcelách katastru nemovitostí. 969/1 ost. plocha, 969/3 ost. plocha a. 183 trvalý travní porost všechny v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách v hodnot dle znaleckého posudku znalce Ji ího Karlí ka. Rada m sta schvaluje: zve ejnit zám r prodat majetek dle výše uvedeného návrhu. Hospodá ská innost MSB Starosta p edložil Hospodá skou innost M stské správy byt zpracovanou editelkou paní Veselkovou. Rada m sta bere na v domí: p edloženou zprávu Hospodá ská innost MSB Rokytnice v O.h. Novela školského zákona výb rové ízení na editele ZŠ Rokytnice v O.h. Starosta p edložil r zná stanoviska, která se vyjad ují k novele školského zákona k vypsání výb rového ízení na editele základní školy. Rada m sta schvaluje: vyhlášení výb rového ízení na editele Základní školy Rokytnice v O.h. Návrh usnesení nebyl p ijat

3 Odborný lesní hospodá Tajemník seznámil p ítomné se sou asným stavem Smlouvy na výkon odborného lesního hospodá e. Rada m sta bere na v domí: podané informace o sou asné Smlouv na výkon odborného lesního hospodá e. Rada m sta ukládá: p ipravit podklady pro vypsání výb rového ízení na innost odborného lesního hospodá e. Zasedání zastupitelstva m sta Starosta p edložil návrh pro mimo ádné zasedání zastupitelstva m sta dne v 18,00 hodin v zasedací místnosti M Ú Rokytnice v O.h. Rada m sta schvaluje: svolat zasedání zastupitelstva m sta dne v 18,00 hodin v zasedací místnosti M Ú Rokytnice v O.h. Bezbariérový přístup do zdravotního střediska Od poloviny dubna by se m ly naplno rozb hnout práce na stavb bezbariérového p ístupu do zdravotního st ediska. Dne 19. b ezna rada m sta na svém zasedání schválila dodavatele stavby. Ve výb rovém ízení s nabídnutou ástkou ,- K bez DPH zvít zila spole nost STATING spol. s r.o. Kostelec nad Orlicí. Celý projekt je spolu nancován z Programu rozvoje venkova, prost ednictví MAS Sdružení Splav ástkou , K. Osoby se sníženou pohyblivostí tak získají možnost pohodln jšího p ístupu ke svému léka i po nové 17 metr dlouhé bezbariérové ramp bez schod a v mírném sklonu. Vstup do interiéru st ediska je potom ešen moderním zp sobem pomocí automatických posuvných dve í. Kompletní rekonstrukce p ístupu zahrnuje také stavbu nového schodišt. V okolí rampy bude provedena i revitalizace zelen a instalace nového ve ejného osv tlení. Práce by m ly být dokon eny do 10. ervna. Stavba zdravotního st ediska byla dokon ena v r. 1977, pozd ji byla p istav na lékárna. Zdravotní st edisko, které je v majetku m sta, zajiš uje pé i pro obyvatele Rokytnice a sousedních obcí. N které okolní obce již p islíbily na tomto projektu nan ní spoluú ast. Petr Hudousek, starosta Tradiční Den památek M sto Rokytnice v O.h. již pravideln po ádá Den památek. Letošní ro ník bude v nován otázkám restaurování a všemu co s tím souvisí. Zajímavý program pod názvem Památky a jejich ochrana nám p edstaví n které odborné postupy p i záchran a obnov um leckých d l v r zných restaurátorských disciplínách. Zvláštní pozornost bude v nována nedávno dokon enému restaurování obrazu m ste ka Rokytnice z poloviny 18. století. Odborný výklad podá historik um ní a specialista na restaurování Mgr. Pavel Mach. Pokud máte zájem strávit p íjemné jarní víkendové odpoledne, kde se dozvíte spoustu zajímavých v cí, nezapome te navštívit letošní Den památek, který se koná v sobotu 14. dubna od 14 hodin v prostorách rokytnického zámku. OTÁZKA PRO starostu města Rokytnice pana Petra Hudouska JAK BUDE NALOŽENO S VÝT ŽKEM LETOŠNÍHO REPREZENTA NÍHO PLESU M STA? Výt žek z letošního plesu inil 20 tisíc korun. Ješt jednou moc díky všem, kdo p isp li do tomboly! Získané nan ní prost edky budou použity v souladu s usnesením rady m sta na podporu volno asových aktivit mládeže. Konkrétn probíhá diskuse o stavb n kolika p ekážek pro malý areál na cyklo bike, což je jízda p es p ekážky na speciálním terénním kole. O rozsahu a p esném umíst ní nebylo ješt rozhodnuto. Každopádn by se m lo jednat o tzv. p írodní p ekážky, na jejichž stavbu je pot eba pouze zemina a šikovná obsluha se zemním strojem. Nechceme prozatím do celého projektu nasazovat p íliš velké úsilí, vše záleží na zájmu mládežník spolupracovat na p íprav a provozu takového za ízení. D kuji za odpov. Lucie Grunclová M stské informa ní a kulturní st edisko M sta Rokytnice v Orlických horách a Redakce Horského kurýra OTEVÍRACÍ DOBA PRO VE EJNOST OD DO Pond lí Úterý St eda tvrtek Pátek Sobota Ned le , hodin , hodin , hodin , hodin , hodin ZAV ENO ZAV ENO Kontakt: M stské informa ní a kulturní st edisko Nám. T.G. Masaryka 4, Rokytnice v Orl. h. Tel.: , , Nová služba informačního střediska Informa ní st edisko v Rokytnici nabízí novou službu pro ve ejnost a tou je laminování dokument. Laminování slouží k ochran dokument v i ne istot, vlhku a poma kání. Provádíme jej metodou za tepla a používáme laminovací obálky o rozm rech A4 a A3. Cena za jednu stranu A4 je 20 K, za A3 40,- K. Službu provádíme na po kání (trvá to asi 10 minut). Dne oslaví Ursula a Adolf Saligerovi 50. výročí své svatby. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let ze srdce přejí dcery Iveta a Marie s rodinami.

4 Náš rozhovor s Ji ím Karasem Polou kapelníkem skupiny Poutníci Skupina Poutníci vystoupí u nás v Rokytnici již pot etí. V kterých letech jste tu vlastn koncertovali a jak na koncerty zde vzpomínáte? Jestli se nepletu, tak poprvé jsme hráli v Rokytnici , alespo o tom sv d í informace z obalu našeho CD Poutníci live z tohoto roku. Ten nosi se natá el na koncertech ve t ech m stech a jedno z nich bylo práv to vaše a byl to vlastn poslední nosi, na kterém s Poutníky zpíval Robert K es an. Podruhé jsme v Rokytnici hráli , tedy p ed šesti léty. Na toto vystoupení mám zase vzpomínku v tom, že dopoledne se hrálo pro d ti v aule ZŠ a ve er na sále bývalého klubu, takže jsme museli st hovat aparát. Jinak si myslím, že ve vašem m st byla vždy velká skupina lidí fandící country hudb. Doufám, že se v tom nic nezm nilo, a že tito fanoušci p ijdou i na náš koncert do Auly ZŠ od Zm nilo se hodn u Poutník od prvního koncertu v Rokytnici v roce 1991? Myslím sestavu hudebník, repertoár, styl, atd... Co se tý e zm n v Poutnících od prvního koncertu v Rokytnici v Orlických horách, tak ty jsou zásadní. Jak jsem již ekl v první otázce. Na prvním koncertu u vás s námi hrál a zpíval, naposledy Robert K es an. Vlastn z tehdejší sestavy kapely jsem z stal jenom já. Od posledního koncertu v roce 2006 hrajeme ve ty ech a máme nového zp váka a kytaristu Jakuba Bílého. Na banjo hraje Peter Me iar a na mandolínu Jan Máca, stejn jako v roce No a na kontrabas hraji já, mé jméno je Ji í Karas Pola. Co se tý e stylu, tak ten se snažíme, jako takovou naši výrobní zna ku, udržovat stejný. Hrajeme v tšinou vlastní písni ky, anebo si upravujeme standarty z bluegrassové hudby. Na své si také p ijdou milovníci písni ek od Roberta K es ana. Ty nejznám jší hrajeme stále jako v roce To znamená, že zazní Panenka, Poj me se napít, Hotel Hillary a jiné. Na co se m žeme t šit na Vašem koncert 17. dubna? Myslím si, že návšt vníci našeho koncertu v Rokytnici se mohou t šit na dobrý bluegrass a country. Snažíme se hrát, jako vždy, co nejlépe a co nejzajímav ji. No a krom K es anových hit poslucha i uslyší i nov jší repertoár a budou si moci koupit po koncert naše poslední CD s názvem Poutníci slaví 40 live, tato deska je v nována p edlo skému ty icátému výro í Poutník a je pr ezem dlouholeté poutnické tvorby. V ím, že se mají diváci na co t šit a já se za kapelu t ším na setkání s nimi. Za rozhovor d kuje Vla ka Jiroutová. MŮŽEME SE TĚŠIT D TSKÉ ZDRAVOTNÍ ST EDISKO Rokytnice v Orlických horách informuje o zm n ordina ní doby od : Pond lí , /pro zvané/ Úterý , /poradna pro kojence a zvané/ St eda tvrtek /pouze akutní p ípady/ Pátek MUDr. Zde ka Bo ková ul. 5. kv tna 513, Rokytnice v O.h. Tel Neratov daruje sochy indické farnosti Mons. Josef Suchár, president Diecézní katolické charity, který je sou asn fará em v Neratov, iniciovala v r sbírku pod názvem Hledáme tisíc Josef. Cílem této sbírky, která za t i roky vynesla ástku bezmála 1 milion korun, byla stavba vzd lávacího centra v etn katolického kostela sv. Josefa v indické vesni ce Mansapuru, v diecézi Belgaum, ve stát Karnataka. Nový kostel tak m že být za p ítomnosti sídelního biskupa Královéhradecké diecéze Mons. Jana Vokála a Mons. Josefa Suchára 1. kv tna slavnostn vysv cen. Poslední záležitostí tohoto projektu, kterou neratovský pan fará cht l vy ešit, je výroba dvou soch sv. Josefa a Panny Marie, které budou trvale umíst ny v novém chrámu. Po úsp šné výrob Neratovské madony v r proto padla volba na rokytnického malí e a ezbá e Alexe Litvi uka. Neratovský kostel tak v ned li 18. b ezna zažil malou slavnost, kdy ob ma novým sochám p ed jejich dlouhou cestou do Indie Mons. Suchár požehnal. Jak ekl P. Suchár ve své promluv, zatím co v echách se kostely vylid ují, k es anství v Indii eší opa ný problém. P ejme tedy našemu biskupovi Janovi i páteru Josefovi, aby vše prob hlo dle jejich p edstav a ke spokojenosti a radosti farník z indické Mansapury. V n kterém z p íštích vydání m sí níku se k tomuto projektu ješt vrátíme. Petr Hudousek Informa ní st edisko Rokytnice v Orlických horách pro Vás p ipravuje kulturní akce: 14. dubna 2012 ve 14 hodin Den památek na téma Památky a jejich ochrana - ve spolupráci s majitelem rokytnického zámku prostory rokytnického zámku 17. dubna 2012 v 19 hodin koncert skupiny POUTNÍCI - aula ZŠ 11. kv tna 2012 v hodin divadelní p edstavení Past na osam lého muže, Divadelní spolek Zdobni an Vamberk - aula ZŠ erven 2012 komorní vystoupení rokytnické roda ky Markéty Burešové v kapli svaté Anny Mons. Josef Suchár požehnal nové sochy z dílny Alexe Litvi uka pro kostel sv. Josefa v indické farnosti Monsapuru. V pozadí snímku je socha Neratovské madony z r

5 ZTICHLÁ MÍSTA V ROKYTNICI Tentokrát jsme se p i putování po ztichlých místech v Rokytnici zastavili u domu p Jedná se o domek vedle Sídlišt 1. máje, který je nedílnou sou ástí kdysi kompaktního zámeckého areálu. V 19. a 20. století ho obýval panský zahradník s rodinou a další pomocníci na práce v zámeckém parku a zahrad. Vedle zajímavého architektonického pojetí domku s mansardovou st echou a jeho umíst ní ve vztahu k pod ním položené ásti zámeckého parku je na n m zajímavý i fakt, že jihozápadní ást domu byla opat ena prosklenou st nou a mohla tak sloužit jako skleník pro p edp stování zeleniny i p ezimování rostlin. Na plánku zámeckého areálu z roku 1857 je patrné, že v blízkosti domku bývaly záhony a další samostatn stojící skleník. V zámeckém parku jižn od domku bývala okrasná zahrada ve francouzském stylu uprost ed s vodním prvkem, snad kašnou. Nepochybn to bylo místo kratochvilných procházek nejen zámecké spole nosti. P es žalostný stav, ve kterém se zahradnický domek a jeho bezprost ední okolí v sou asnosti nachází, m žeme stále ješt obdivovat krásnou architekturu s n kterými patrnými hodnotnými detaily a poctivou emeslnickou práci. Z. Sob slavová, O. Pešek Plánek zámeckého areálu z roku 1857 Dobovou fotogra i poskytl Petr Hudousek. Sou asná podoba domu. Foto: Z. Sob slavová Knihovna v Rokytnici Nové knihy v dubnu Pro děti a mládež: dívčí romány: Smolařka - Francková, Z. Intimníček - Junková, Š. Putování pod koňskou plachtou Řeháčková, V. - pro děti od 10 let Mámo, táto, tvořte se mnou - společné tvoření pro děti a rodiče Beletrie pro dospělé: Muži, co zírají na kozy - Ronson, J. Něco na bolest - Austin, P. /příběh lékaře pohotovosti/ Ztráty a nálezy Sheehanová, J. /příběh o lidech a psech/ Polibek pro nevěstu - Cabot, P. /milostný příběh z Londýna 19. st./ Tajemné bytosti mezi námi Toufar, P. /strašidla v našich krajích/ Sedm stupňů do pekla - Kačírková, E. /česká detektivka/ Naučná literatura: Záchranáři z edice Vidět, poznat, vědět Rodina a práce - jak je sladit a nezbláznit se Na přání čtenářů: Drž mě pevně, miluj mě zlehka - Fulghum, R. /příběh z tančírny/ Planeta záhad fakta, otazníky, hypotézy od Arnošta Vašíčka Pilates snadno a rychle - 5 minutové sestavy pro všechny Zábavný dějepis s rokytnickou knihovnicí, aneb přečetla jsem pro Vás V minulém ísle jsme si s našimi p edky dop áli n co st edov ké stravy a nyní mi dovolte podívat se do sud a pohár dávných obyvatel eských zemí. Stejn jako u jídel i zde platilo, že se pilo to, co zem dala. Tedy hlavn pivo a víno. Pivo pila p edevším eládka na panských dvorech, a to pivo je né. Služebníci a nižší ú edníci na zámcích pili pivo tmavé i je né. Víno dostali jen ve svátcích a p i slavnostech na zámku. Velmož si však b žn dop ával r zná vína. Vybrat si mohl vína bílá, ervená, ale také bylinná z šalv je, jalovce, pely ku i vomanky. Oblíbená mezi pány byla vína dovezená z Uher, Rakouska a Porýní. Pivo i vína byly také sou ástí oblíbených kucha ských recept, hlavn u omá ek a polévek. Také dámy rády popíjely alkoholické nápoje, dávaly však p ednost medovinám nebo pily sladké nápoje podobné aperitiv m. Víno se užívalo také jako lék sva ené s cukrem a íkalo se mu pálené víno. Samoz ejm se nepily jen nápoje alkoholické. Pro zahnání žízn se pilo kyselé i sladké mléko a voda. St edov cí lidé dávali p ednost vod tekoucí - živé. V ili, že studni ní voda je voda mrtvá. V studních totiž asto kon ilo nepot ebné nádobí, zbytky i uhynulá zví ata. A zajímavost na konec. V hradních kuchyních se nenacházely žádné kucha ky. Jediné ženy zde byly pouze jako my ky nádobí. Ostatní práce v kuchyních zajiš ovali muži. Vzpome me nap íklad na pohádku O princezn se zlatou hv zdou, kde vládl pan Neumann part kuchtík a princezna Myší kožíšek umývala nádobí. Vla ka Jiroutová, knihovnice

6 FOTOGRAFIE ZE SNOW & ROCKU V ROKYTNICI Krásné po así, kulturní i sportovní zážitky p ilákaly do lyža ského areálu Farák n kolik stovek návšt vník. Foto: Miloš Kouba Rokytnická kapela ARCHON. Foto: Lucie Grunclová Vít zové slalomu zleva: Karel áp, Jan Fajt, Luboš Michalec. Foto: Petr Lavren ík Úvaha o jednom stavení Když m v mých d tských letech osud zavál do kopc Orlických hor (pocházím z kolínské nížiny), zhrozila se moje maminka skute nosti, že zde v m ste ku, které je dnes neodmysliteln mým domovem, kon í koleje a vlak již dále nejede. I to rokytnické nádraží ko se jí zdálo pon kud neskute né, malé a v bec takové, jaké si tenkrát v bec nedokázala p edstavit. A snad práv proto jsem já za al mít k té sice málo výrazné, ale o to víc p itažlivé budov, stále pevn jší vztah. asto jsem se chodil dívat na lesní d lníky, kterak nakládali (ru n ) d evo p ipravené ve vedlejším manipula ním skladu, zam stnance statku, jak vyprazd ují vagóny se zbožím, které jim zam stnanci dráhy dovezli. V neposlední ad bylo krásné pozorovat ty rozkošné strojvedoucí a pr vod í, kte í se železnou pravidelností vozili rokytnické lidi ky jak do zam stnání, tak za zábavou i na výlety. A jak ve er svou mašinku (Hurvínka) ukládali spolu se sebou ke spánku do bývalé výtopny - dnešního muzea. Nesmazateln se nádraží zapsalo do rokytnické historie p i odchodu ruských voják. A koliv v roce 1968 zmín ní p iskákali po vlastní ose, rok 1991 byl jiný. Molodci naskákali na vagony a hybaj do domoviny. Vpravd historická chvíle našeho malého nádraží ka A mn bylo smutno ze skute nosti, když pak vzala za své manipula ní budova, kterou pohltil jeden ze známých rokytnických požár té doby. Vít zná trojice skokan na snowboardech zleva: Lukáš Hovad, Milan Baranec, Lukáš H lka. Foto: Petr Lavren ík Tolik mé vyznání. Nabízí se však otázka. A co p ítomnost? Z výtopny se zásluhou n kolika železni ních nadšenc z Letohradu vybudovalo p kné muzeum zdejší trati, postavilo se zde nové nástupišt, které jist usnadní nastupování a vystupování cestujících, ale to vše. Pár m síc po výstavb nástupišt eské dráhy ruší pokladnu a ekárnu, tudíž kon í nádraží jako takové a stává se z n j pouhá zastávka by s tím privilegiem, že je kone ná. A samotná budova? Co jiného - bude chátrat a strašn nerad bych se dožil doby, kdy se o ní bude psát jako o dalším ztichlém míst našeho m sta. Zden k Mat jí ek Budova rokytnického nádraží

7 Irsko na Vrchní Orlici Ne, že by Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách navštívili istokrevní Irové, ale v sobotu 17. b ezna to tam tak vypadalo. Konala se oslava svátku svatého Patrika a sou asn byl pro ve ejnost otev en nový penzion Samota Adelheid. Irské, skotské, ale i eské a moravské písn a skladby k poslechu i tanci bravurn zahrály hudební sestavy Kolednice a Clan orlických horal. A výdrž m ly až do rána, stejn jako mnozí návšt vníci, jimiž byl po irsku vyzdobený sál zcela zapln n. V pr b hu programu se konaly také sout že jako lovení klobásek uvázaných u stropu, ochutnávání a poznávání piv, p emís ování lentilek pomocí br ka. Pohled do historie Tradice velikonočního koledování a dívčí koleda Na vesnicích pod Orlickými horami, ale i v samotném Rychnov nad Kn žnou, se držela v ned li 25. b ezna dopoledne dív í koleda. Dív í koleda se tu držela a tradi n drží vždy 14 dní p ed Ned lí velikono ní. Pro náhodné návšt vníky je p ekvapení, když vidí chodit po koled vyš o ené malé hol i ky i v tší d v ata s pomlázkami a ženy pak t eba s va e kami, to vše samoz ejm ozdobené pentlemi. P i hol en í koled, jak se na Rychnovsku íká, je to stejné jako p i té klu en í na Pond lí velikono ní - kolednice dostávají vají ka i n jaké sladkosti. Tradice velikono ního a p edvelikono ního koledování je v tomto regionu mimo ádn silná, na koledu se d ív chodívalo v Podorlicku i o Zeleném tvrtku nebo d v ata v úterý po Velikonocích. Jak uvedl nedávno zesnulý etnograf Rudolf Zr bek, nap. v Ohnišov p icházely d ti do sín a zpívaly Pochválen Pán Ježíš Kristus /my jsme k Vám p išly na Zelenej tvrtek a hospodyn obdarovala koledníky sušeným ovocem, jablkem i chlebem. V n mecky mluvících vesnicích v Orlických horách se koled íkalo v horském ná- e í kloppagín z n meckých slov klappen a gehen (klapat a chodit) - n me tí hoši totiž chodili s ehta kami a klapa kami. V n kterých vesnicích pod Orlickými horami chodili chlapci na koledu v Pond lí velikono ní s pomlázkou a d v ata - také s pomlázkou - v úterý po Velikonocích. Svatý Patrik Žil v pátém století a je apoštolem Irska. Do Irska se dostal jako otrok z Anglie. Uprchl do jižní Francie, kde vstoupil do kláštera a p ijal kn žské sv cení. V roce 432 se vrátil do Irska jako misioná a poda ilo se mu celé Irsko p ivést na k es anskou víru. Podle legendy vyhnal ze zem všechny jedovaté hady a zví ata (symbolické potla ení pohanství). Kolem roku 444 se stal biskupem v Armaghu u Belfastu. Zobrazován je jako biskup v ponti káliích (oble ení a atributy biskupa), jeho individuálním atributem je jetelový trojlist, pomocí n ho se snažil vysv tlit tajemství Nejsv t jší Trojice. Také hadi, n kdy ovce nebo dobyt e. Samota Adelheid Nov postavený penzion na míst staršího, již nepoužitelného domu na Vrchní Orlici. Jeho název není nic záhadného ani symbolického, toto jméno je n mecké a majitel m se líbilo p i hledání názvu. Místn p íslušné názvy odvozené od jmen Orlice, Rampušák, Ka enka, Led í ek jsou v našem okolí zastoupeny natolik, že podobný název dalšího objektu by p inesl orienta ní chaos. Tak p išlo na adu jméno pon kud nevšední. Koneckonc v našem kraji, kde se národy st ídaly a vzájemn prolínaly, není takovéto jméno ani nic nepat i ného. Dodnes zde máme staré pomístní názvy, ješt dnes hojn používané (nap. Kinderheim, Vojákova bouda apod.). Celou akci p ipravili krom majitel Adelheidu manžel Saturkových také manželé Buká kovi z Bartošovic a další. Petr Záme ník Pokud jde o samotný Rychnov nad Kn žnou, ten míval krom dív í koledy až do konce 1. republiky i specialitu - valbiska nebo taky balviska (viz fotogra e). Bývala to zábava soukenické mládeže o Hodu božím velikono ním a Pond lí velikono ním, a takových valbisek bývalo ve m st až p t. Jeho majitel je nechal zhotovit ze dvou 10 až 14metrových hrází (klád), podbít prkénky a vnit ek vyplnit cihlá skou hlínou. To se pak uhladilo a vysypalo popelem ze d eva. Vznikl tak jakýsi žlab, na jedné stran o výšce 1,3 metru, dole zakon eným jílovišt m, a naho e musel být m stek neboli štábec. Vají ka se koulela, a komu dál, ten vyhrával. Hrávalo se do noci. Tento zvyk na rozdíl od dív í koledy se však už nezachoval. Josef Krám Rokytnická voda, s.r.o. Rokytnice v Orlických horách CENÍK ROKU platný od do vodné za 1 m ,18 K + 14% DPH (23 K v.dph po zaokrouhlení) sto né za 1 m ,96 K + 14% DPH (33 K v.dph po zaokrouhlení) srážková voda za 1 m ,96 K + 14% DPH (jen pro podnikatelské subjekty) (33 K v.dph po zaokrouhlení) Rokytnická voda, s.r.o., p. 357, Rokytnice v O.h. I O: , DI : CZ , tel

8 MŠ ROKYTNICE ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Dne bude od 8 do 11 hodin probíhat ZÁ- PIS DO MATE SKÉ ŠKOLY v Rokytnici v Orlických horách pro školní rok a DEN OTEV ENÝCH DVE Í. Prosíme rodi e, aby ur it p ivedli své d ti k zápisu, protože hrozí uzav ení jedné t ídy v mate ské škole v p ípad nedostate ného po tu d tí. Bc. V. Gallová, editelka Karneval v mateřské škole asto p emýšlíme o své budoucnosti. Sníme o tom, že až vyrosteme, splníme si své d tské sny a stanou se z nás princezny, kovbojové, herci, zp va ky, modelky, pyrotechnici a spidermani. Jelikož ta doba ješt nenastala, zkoušíme si na to hrát. Nejlepší možností je na to karneval. Maminky nám našily masky a hned z nás byly vodníci, motýli, ježibaby, víly a Bo ci Stavitelé. Berušky, jak jsme vám minule slibovaly, jsme moc nebyly, protože nám ty puntíky po neštovicích pon kud vybledly a beruška s vybledlými puntíky? To rad ji ne! Celá Rokytnice v d la, že máme karneval, jelikož se školka ot ásala v základech. Paní u itelky pro nás vymyslely sout že, diskotéku i odm ny. Jsme rádi, že nám dosp lí poskytují takové možnosti, protože díky tomu máme naši budoucnost najetou a není se proto eho bát. Spidermani budou! za d ti pa KAPKA KRVE PRO NAŠE (ALE I VAŠE) DĚTI IV. Ve st edu vyjel od mate ské školy autobus s velkým plakátem Vezeme krev!. Tento až hr zný nápis znamenal další chvályhodnou akci rodi d tí z našeho m ste ka. Již po tvrté odvezl autobus dárce do Hradce Králové, aby na transfuzní stanici v FN HK vykonali - pro n které až hrdinský in a stali se dárci krve. Krásné na tom je, že se do akce op tovn zapojují i rodi e d tí, které již nejsou žá ky mate inky (zkrátka, na dobré lidi se nezapomíná). Velké plus je také skute nost, že vždy se najde n kolik prvodárc, nebo se p idají ti, kte í se léta odml eli. Celá akce prob hla jako vlastn pokaždé v úsm vném a optimistickém duchu. D ti navštívily Ob í akvárium, rodi e pohovo- ili s panem redaktorem z rozhlasu a potom už jenom odpo ívali na nemocni ním lehátku. Následn se trochu blinkalo, malinko omdlévalo, více zpívalo a hlavn vládla veselá nálada. Kdyby naše krev pomohla zachránit t eba jen jeden lidský život no ekn te nestojí za to do toho jít? V zte, že okolo vás chodí vaši spoluob ané, kte í si zaslouží úctu pro sv j lidský p ístup a osobní odvahu. Celebrity za dárcovství sklízí ovace, ale krev našich dárc je stejn rudá a pot ebná. Za vyda enou a veselou akci d kuji všem zú astn ným. Letos vše prob hlo i pod dozorem místního pana starosty, který se navrátil do ad dárc. Podstata i smysl vyplývá již z pojmenování akce a tak podávám návrh. Poje te dávat krev se správnou partou - Kapka krve pro naše d ti V. prob hne za átkem íjna Za ú astníky, dárce i pedagogy V. Gallová Vynášení tetky Zimy Jako každoro n se lou íme se zimou, vyrábíme Moranu, jdeme m stem jako ten Krysa a d láme rámus. Letos jsme ji vyhnaly ze všech kout Rokytnice. Cestou jsme stihly ješt vyplašit 3 psy, dva spoluob any, jednu prodava ku a šne ka, co p ed námi zalezl do ulity. Snad jsme odvedly dobrou práci. V p edešlých letech se v tšinou zima vrátila a ukázala nám své drápky. Letos ale doufáme, že už kone n ty t ešn na stromech budou! za d ti pa

9 Porostou? (5. díl) V m sících b eznu až kv tnu roste na vlhkých místech v listnatých hájích, lesích, k ovinách, p edevším pod jasany, osikami a olšemi (viz tajenka). T e má 7 20 cm dlouhý, 1 2,5 cm široký, zprvu vatovit vycpaný, potom dutý. Zvoncovitý klobouk je 2 5 cm vysoký. Dužnina je p íjemné chuti a nevýrazné v n. Lomeně zleva doprava: 1 2. Um lá hmota. 2 3 St edo eské m sto Jméno Husákovy manželky Domácky Dana Skute nosti Popruhy (zast.) Sud Zásah Nápl tuby Maska Balkánská eka. Svisle: 1. Kytice. 2. Západo eské m sto. 3. Malá veka. 4. Slovensky otvor. 5. Zedníkovo ná iní. 6. Rytmické celky. 7. Plemeno psa. 8. Bod. 9. Firma vyráb jící prefabrikáty. 10. Uzav ená spole enská skupina. 11. Pražský fotbalový klub. 12. Dojnice. Stanislav Lank. Zn ní tajenky na str. 10 M sto Rokytnice v Orlických horách pro Vás p ipravilo ve spolupráci s rmou EKOLA eské Libchavy s.r.o. MOBILNÍ SB R ODPADU, který prob hne dne (sobota) a bude proveden zastávkovým zp sobem, p i kterém sb rná vozidla zastaví v ur ený as na ur ených stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. P ísný zákaz ukládání odpad p ed p íjezdem sb rných vozidel pod pokutou ,- K!!! P ehled stanoviš v obci: 1. Panské Pole parkovišt u bufetu hod. 2. Nebeská Rybná u garáží hod. 1. Vozidlo ATEGO + vlek Mobilní sb rna nebezpe ných odpad Druhy p ebíraných odpad : Zp sob p ebírání odpadu: Ob ané (trvale žijící nebo rekreanti mající nemovitost v k.ú. Nebeská Rybná a Panské Pole) kte í uhradili M stskému ú adu Rokytnice v O.h. poplatek za nakládání s odpady, mohou odevzdat odpady bezplatn. baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtu ové zá ivky a výbojky, zbytky edidel, istící hadry, rtu ové teplom ry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, apod. 2. Vozidlo AVIA vy azené televizory, lednice, pneumatiky, vysava e, elektrošrot V zájmu hladkého pr b hu celého sb ru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozd lení sb rných vozidel a p ebíraných odpad. Upozorn ní: P i tomto sb ru nebude p ebírán železný šrot!!! Další informace o sb ru: M stský ú ad Rokytnice v Orl.h. tel Jana Gärtnerová EKOLA eské Libchavy, s.r.o. tel.: , Ing. Richard Prášil INZERCE V HORSKÉM KURÝRU Nabízíme vám možnost inzerování v měsíčníku Horský kurýr. Inzeráty je možné podávat písemně, em či osobně v redakci Horského kurýra: Městské informační a kulturní středisko Rokytnice v Orl.h. a redakce Horského kurýra nám. T.G. Masaryka Rokytnice v Orlických horách Tel.: , Platný ceník naleznete na Další informace získáte v redakci Horského kurýra. předplatte si HORSKÉHO KURÝRA Vážení tená i, nabízíme Vám výhodné p edplatné Horského kurýra na celý rok. P i nákupu jednotlivých ísel zaplatíte celkem 116,- K za rok. V p ípad, že si p edplatíte Horský kurýr na celý rok, obdržíte každý m síc do své schránky nové vydání a zaplatíte pouze 90,- K. Navíc p edplatitelé z Rokytnice v Orl.h. neplatí poštovné. V p ípad zájmu navštivte redakci Horského kurýra, v kancelá i informa ního st ediska, nám stí T. G. Masaryka 4, Rokytnice v Orlických horách nebo nás kontaktujte telefonicky i e- mailem: tel.: Redakce Horského kurýra

10 Služba pro občany z Rokytnicka Již od prvního dubna 2011 je na Rokytnicku realizován projekt obecn prosp šné spole nosti Helpion, o.p.s. s názvem Zam stnávání na Rokytnicku. Projekt nabídl pracovní uplatn ní deseti ob an m z horských a podhorských obcí a sou asn umožnil pomoci starším i zdravotn znevýhodn ným spoluob an m s innostmi spojenými s bydlením. Za dobu realizace projektu již spole nost Helpion o.p.s. pomohla ve více než sedmdesáti p ípadech, a to zejména starším ob an m a také n kterým obcím. Nej ast ji se jednalo o štípání a donášku d eva, skládání uhlí, odklízení sn hu, vymalování bytu, opravy v domech a bytech, išt ní ve ejných ploch od náletových d evin apod. Služby byly a jsou poskytovány zdarma, ob ané hradí pouze materiál, pokud je pro sjednanou innost pot eba (nap. nákup barev, isticích prost edk, benzin do seka ky na trávu apod.). Práce vykonávají dv pracovní skupiny o p ti lidech. Každou skupinu vede zkušený vedoucí pracovník, který odpovídá za kvalitu provád ných prací a ádné chování pracovník na pozemcích, v domech i bytech ob an. Ob ané si mohou objednat se ení zahrad, úklid zahrad a p ístupových cest, v zimním období odhazování sn hu z p ístupových cest na pozemku ob- ana a bezprost edn p ed ním, štípání d eva, skládání uhlí, vynášení d eva, úklid d eva do ur ených prostor, výmalbu bytu (v etn p ípravy bytu na výmalbu a následného úklidu), drobnou údržbu (nap. vým na vodovodních baterií, drobné opravy bytového vybavení, vým na zámku, ) a individuáln další innosti, které souvisí s bydlením a životem obecn. Informace mohou zájemci také získat u koordinátorky zakázek, paní Simony Kalousové, na telefonním ísle , dále na webu a také u zástupc jednotlivých obcí, které s Helpionem o.p.s. na projektu spolupracují. P ehled kontaktní osob v obcích: Obec Kontaktní osoba v rámci projektu Kontakt P ín Miroslav Petr Orlické Záho í Vojt ch Špinler Bartošovice v O.h. Luboš Tylš Javornice Vladimír Zachoval Rokytnice v O.h. Lada Víde ská , í ky v O.h. Zden k Hoznauer Projekt je nancován z ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a ze státního rozpo tu R První letošní závody našich koní PARDUBICE Ze stáje Wiyrhanea se zú astnila jezdkyn Eva Tuhárská s desetiletým Patriotem a juniorka Denisa Fricová na šestileté Berenice. Ob dvojice startovaly ve ty ech disciplínách. Eva se umístila 2. v reiningu, 3. v barrel race a 4. v trailu. Den a se vedle zkušené Evy v bec neztratila a p idala 2. místo v trailu, 4. místo v barrel race a 5. ve western horsemanship. Po náro né zim bylo pro naše dvojice trošku sci- jezdit na suchém pardubickém písku, ale o to více si závody užily. Atmosféra závod, kterou po- ádala westernová sekce Pardubice, byla jako vždy výborná stejn jako záv re ný kovbojský guláš. P íští závody nás ekají op t v Pardubicích. Vla ka Jiroutová Ocen ní za dobrý skutek Touto cestou bych cht la pod kovat svým dv ma kolegyním p. Milušce Paldusové a p. Em Rumanové, které pomohly klientce pe ovatelské služby p ekonat akutní t žkou životní situaci. Z vlastních pen žních prost edk nakoupily základní potraviny zhruba na 4 dny, které musela klientka p ekonat, než jí bude zajišt na nan ní pomoc ze zákona. Pat í jim uznání za nezištnou a p edevším lidskou pomoc, která p esáhla jejich pracovní povinnosti. Víc než stroje pot ebujeme lidskost. Ch. Chaplin Mgr. Dagmar Lavren íková Poděkování Ráda bych pod kovala paní Míle Barvínkové, Roman a V e Krištofové, paní Alen Votroubkové, paní Jarmile Hirkové a mojí rodin za pé i, kterou mi v novali po mém t žkém úraze. Dana Jurásková Znění tajenky v tomto čísle Porostou? - 5. díl Kačenka česká eský svaz žen v P ín po ádá tradi ní D TSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL v sobotu 14. dubna 2012 od 14 hodin v sále U Rykr v P ÍN. Program: Sout že pro d ti, hudba, tanec, tombola (každý los vyhrává), ve er posezení pro dosp lé.

11 placená inzerce Firma: Mobil: Privat: ŽAMBERK SNP 1348 ŽALUZIE KRČMÁŘ Žaluzie všech druhů, typů a provedení Termotěsnění do oken a dveří Termoizolační dvojskla Sítě proti hmyzu do oken a dveří Termorolety plastové i hliníkové Garážová vrata, markýzy a rimini Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory TRAFIKA PETR KUNC ROKYTNICE PŘIPRAVTE SE NA JARNÍ GRILOVÁNÍ! grilovací tácky dřevěné uhlí alobal špejle nápoje ubrousky kelímky alkoholické i nealkoholické stáčený alkohol Trafika Dana Veselá náměstí Rokytnice v O.h. dobíjení telefonů přes terminál kurzové sázení sazka, sportka ON-LINE denní tisk l upomínkové předměty drogerie OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí - pátek sobota neděle Všechny zveme k nákupu! 6-17 hod hod hod. NA CO PŘISPÍVÁME V ROCE 2012 Očkování až 300 Kč chřipka (do 65 let) až 300 Kč klíšťová encefalitida až 1000 Kč žloutenka typu A+B až 300 Kč meningokok až 1000 Kč pneumokokové infekce (do 5 let) až 1000 Kč rotavirové infekce (kojenci do 1 roku) až 5000 Kč lidské papillomaviry (HPV infekce let) netýká se pojištěnců, u kterých je očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění až 700 Kč balíček ostatních očkování Senioři 60+ až 500 Kč na nákup permanentky do solné jeskyně u smluvních partnerů ZPŠ Maminky a novorozenci až 1200 Kč pro maminku a novorozence kufřík plný CHICCO produktů roční úrazové pojištění pro novorozence zdarma až 600 Kč pro těhotné Dárci krve až 600 Kč pro bezpříspěvkové dárce krve až 1500 Kč pro držitele Zlatého kříže až Kč na ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce kostní dřeně všichni dárci mají cestovní pojištění po dobu 30 dní v roce zdarma.

12 Webové stránky: Ceny na webu jsou platné p i odb ru nad 3000,- K bez DPH. Hledám ke koupi rodinný d m p ípadn chalupu v Rokytnici v Orlických horách a okolí. Tel..: placená inzerce Restaurace KLUB Rokytnice v O.h. s Radkou Klementovou p ipravují VELIKONOČNÍ MENU S COUNTRY VEČEREM v neděli 8. dubna 2012 Nabízíme: kachní stehno na jablkách a medu, ervené zelí, bramborový knedlík sváte ní nádivka s uzeným masem, zeleninový salát vep ový ízek, bramborový salát vep ová žebra na prkénku M sto Rychnov nad Kn žnou vás zve na SEMINÁ PRO PE UJÍCÍ O IMOBILNÍ OSOBY, který se koná ve tvrtek 19. DUBNA 2012 OD HOD. v jídeln Penzionu Anežka, Sociální služby m sta Rychnov n. Kn., o.p.s., Na Drahách 831 Cílem seminá e je seznámit pe ující, jak ošet ovat ležící osobu ve vlastní domácnosti (zásady výživy, polohování, prevence dekubit, rehabilita ní ošet ovatelství). Využijte nabídku a p ij te si poslechnout, podívat nebo se i zeptat, jak šetrn pe ovat o ležícího. Bude umožn n praktický nácvik. Zájemci, p ihlaste se na do 10. dubna 2012, p ípadn zavolejte na tel Tato aktivita je jednou ze sou ástí projektu ROZVOJ DO- STUPNOSTI A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁ- LOVÉHRADECKÉM KRAJI II. v regionu Rychnovska, který je M stem Rychnov n.kn. realizován v období od b ezna 2011 do ervence T šíme se na Vaši ú ast Dagmar Serbousková Koordinátorka za realiza ní tým projektu Projekt je nancován z ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu R Pečovatelská služba Města Rokytnice v Orlických horách NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY p i zajišt ní stravy a chodu domácnosti p i osobní hygien p i zvládání b žných úkon o svoji osobu p i zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím p i uplat ování práv, p i obstarávání osobních záležitostí PROVOZNÍ DOBA pracovní dny Pond lí pátek hodin tel.:

13 Z deníku mladých hasičů Jelikož už utekla spousta asu od té doby, kdy jsem vám naposledy p iblížil d ní mezi mladými hasi i, tak si myslím, že už je nejlepší as se to dozv d t. Po návšt v u místní policie (tím jsem naposledy skon il), jsme na dalším hasi áku vzali vozej ek a do místního sb rného dvora odvezli n jaký starý papír a železo. Jindy byla pro d ti p ipravena sout ž Železný hasi. Sout ž byla velmi fyzicky náro ná (dlouhý b h, p elézání p ekážek, nošení b emen, motání hadic v neosv tlených místech a p edevším transport osoby v bezv domí, a to vše v simulované hasi ské výzbroji a výstroji). V tšina po této h e prohlásila, že být velkým hasi em nebude asi žádná legrace. O pololetních prázdninách jsme d ti (za odm nu za krásné vysv d- ení ), vzali do nov postavené rychnovské hasi árny. Tam nám ukázali jejich auta, my ku a suši ku hadic, t locvi nu, jídelnu, ložnice i jak se jezdí po ty i. Velmi nás p ekvapilo, že uvnit v takových mrazech nem li zimu to není jako u nás, kde máme v t chto mrazech i n kolik stup pod nulou. Všichni z této exkurze m li strašnou radost a rádi by, aby tak p kná hasi árna byla i u nás v Rokytnici. Jednu sobotu jsme se vydali hledat kešku. Po prostudování podklad, d ti zjistili, že by se m la schovávat na židovském h bitov. I s rozlušt ním n kolika indicií, se krabi ku najít nepoda ilo. Proto nás za lepšího po así, kdy nebude h bitov pokryt sn hem, eká druhý pokus. Po období, kdy jsme si spíše užívaly všemožných radovánek, p išla na adu všemi oblíbená p íprava na jarní závody. Od uzl, p es b h, rozhazování a motání hadic se postupn dostáváme k prvním pokus m o trénování štafet. Jarní prázdninový den s hasi i. Tak jsem pojmenoval celodenní hasi ák, který se konal o jarních prázdninách. Na programu byla spousta her a sout ží, ale také n jaká hasi ina. Za MH vedoucí J. Zimmer Více na Vít z celoro ní hry Rokytnický Florián Jan Mami ák. Další hasi áky jsme hráli hry, jak za hasi árnou, tak p ed ní i na Faráku. Na kopci jsme m li také Krasojízdu. Každý si m l donést co nejorigináln jší prost edek, kterým lze Farák sjet, a tak zde byli k vid ní mladí hasi i jezdící ve vani ce, v papírovém aut, na závojnatce i v oby ejných bobech. Po novém roce byla na ad Výro ka (o té už psal pan Koblása, který nás spolu s velitelem a dalšími leny sboru p išel navštívit). Na výro ce bylo jedním z bod vyhlášení celoro ní hry Rokytnický Florián. Sout ž, jako nejlepší mladý hasi vyhrál Jan Mami ák. Spolu s diplomem obdržel také p ekrásnou sošku Rokytnického Floriána - tu pro nás vyrobila paní Kate ina adílková, které moc d kujeme. P íprava na jarní závody mladých hasi. Chata Na Čiháku opět otevřena Všichni milovníci turistiky se mohou radovat ze znovu otev ení turistické Chaty Na iháku, která byla tém 5 let mimo provoz. Sou asný provozovatel chaty pan Bartoš plánuje celoro ní provoz. Otev eno bude od pond lí do pátku od 14 hodin a o víkendu od 11 hodin. Nabízí zde levné ubytování a ob erstvení. P vodn zde stávala hospoda Ve mlýn. V roce 1930 ji koupil Klub eských turist a p estav l na turistickou chatu nazvanou Hráde ek. Nyn jší název chata užívá od roku 1945 a je stále majetkem K T. ZS

14 Výjezdy rokytnických hasičů aneb bez hlavy je navigace k ničemu Statistika výjezd rokytnických hasi je bohatší o další zápisy hasi i vyjížd li k vyprošt ní soupravy s náv sem na Panské Pole, kam se vydal podle GPS navigace idi, jehož cílem m la být jedna nejmenovaná spole nost v Rokytnici. Rokytnicí ovšem projel bez povšimnutí a pokra oval dále do hor jednotka vyproš ovala ze sn hové záv je osobní automobil AUDI A4 na silnici z í ek do Orlického Záho í (h ebenovka). Polského idi e do t chto míst zavedla op t satelitní navigace. Hasi i vozidlo vyprostili a dopravili na k ižovatku v erné Vod v katastru obce Orlické Záho í museli op t vyjížd t na h ebenovku kv li nezodpov dným idi m. Tentokrát zde uvízl ve sn hové záv ji osobní automobil Peuqeot 807. Kv li silné v trné smršti, která ochromila dopravu po celých Orlických horách, hasi i z místa evakuovali t í lennou posádku vozidla. idi jel op t podle GPS navigace, tentokrát opa ným sm rem z Orlického Záho í do í ek bylo zapot ebí vyprostit autobus na silnici z Kunvaldu do Rokytnice. Ve zbylých p ípadech pot ebovali pomoc hasi kamiony: na silnici z P ína na Kameni nou, na nám stí T.G.M. v Rokytnici v Orl. horách, kde uvízl u zámku kamion s náv sem a zablokoval tak hlavní pr jezd nám stím a 8.3. u hotelu Anenský mlýn, kde idi Scanie nezvládl ízení a ástí vozidla skon il v p íkop zasahovali hasi i u prvního letošního požáru, kdy v Rokytnici v Orl. horách ho elo cca 20 balík sena. Hasi i p ed p íjezdem majitele za ali ohe hasit. Následn po p íjezdu majitele bylo dohodnuto, že hašení by bylo bez ádného rozebrání neú inné a vzhledem k tomu, že majitel nem l pot ebnou techniku a nehrozilo rozší ení do okolí, bylo požá išt po zalití vodou a po izolaci nepoškozených balík p edáno s tím, že pokud by za alo znovu ho et, nechá se tomu již volný pr b h. P i zásazích hasi i spolupracovali s Policií R a HZS Rychnov nad Kn žnou. JKO MATEMATICKÝ KLOKAN V pátek 16. b ezna se žáci druhého stupn základní školy zú astnili mezinárodní sout že Matematický klokan. Úkolem sout žících bylo ozna it k ížkem v kart odpov dí vždy jen jednu odpov, kterou považovali za správnou. Pokud žák odpov d l správn, bylo mu p id leno za otázku body, za otázku body 4 a za otázku obdržel 5 bod. Za ne ešenou úlohu nezískal ani neztratil bod. Když odpov d l chybn, p išel o 1 bod. Na za átek bylo každému p id leno 24 bod, takže mohl získat maximáln 120 bod. P i ešení úloh nebylo možné používat kalkula ky ani tabulky. Sout žící použili svoje kombina ní schopnosti a logické uvažování. Nejlepší řešitelé kategorie BENJAMÍN: P íjmení a jméno T ída Po et bod Fiedlerová Kate ina VII. 73 erná Veronika VII. 65 Holubá ová Kate ina VII. 53 Nejlepší řešitelé kategorie KADET: P íjmení a jméno T ída Po et bod Michalcová Eliška IX. 65 Volt Kamil IX. 64 Saligrová Klára IX. 59 Sdružení Splav, o.s. Vám p edstavuje projekt s názvem VZÁJEMNÁ POMOC, který byl podpo en v rámci Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost. Projekt je ur en pro uchaze e o zam stnání starší 50 let (ženy i muže), kte í jsou v evidenci Ú adu práce. Zahájení projektu je v ervenci Ú astník m doporu eným Ú adem práce nabízíme tyto aktivity: 1. P íprava a výb r uchaze Výb r uchaze, posouzení jejich zdravotní a psychické zp sobilosti pro další zam stnání po absolvování kurzu v oborech zahradník, pracovník s motorovou pilou a k ovino ezem, traktorista. 2. Rekvali ka ní kurzy (3 m síce) a) Zahradník a sada Obsahem vyškolení bude získání dovedností v oblastech výsadba rostlin a kv tin, pé e o zele v obcích, chemické ošet ování, výsadba strom a rostlin, využití ná adí nástroj. Sou ástí je rovn ž dostate ná praktická ást výuky. b) Pracovník s motorovou pilou, k ovino ezem a drti em v tví Poslucha i budou vyškoleni v obsluze p enosné motorové pily, v t žb d eva, práci s k ovino ezem, a drti em v tví. Sou ástí školení je i rozsáhlá praktická ást v obcích, celkový rozsah je 150 hodin. Ženy budou školeny podle zájmu se zam ením na práci s drti em v tví. c) Traktorista Absolventi kurzu získají oprávn ní k ízení traktoru. Tato aktivita projektu je ur ena pro 10 zájemc v tšinou muž. Sou ástí bude i absolvování praktické ásti. 3. Kurzy p ípravy na zam stnání (1 m síc) a) Pravidla silni ního provozu Obnovení znalostí zákona. 133/2011 Sb. (sini ní zákon). b) Bezpe nost práce Podání obecných informací se zam ením na innosti, které budou uchaze i o zam stnání vykonávat, používání osobních ochranných pom cek. c) První pomoc ešení a postupy p i úrazech, které se mohou stát. d) Zam stnanec a podnikatel Práva a povinnosti zam stnance a zam stnavatele, ú etnictví a dan. e) Zpracování projektové žádosti Formulace podnikatelského plánu, zpracování projektové žádosti do programu LEADER. 4. Zam stnání (12 m síc ) Vybraných 8 osob bude zam stnáno Sdružením Splav na dobu 1 rok p i údržb zelen a dalších pracích v obcích v p sobnosti Sdružení Splav, o.s., osoby budou vybaveny pot ebnými nástroji a ná iním. Jejich pracovní sm na m že být p izp sobena jejich pracovním možnostem a schopnostem, mohou být zam stnány na snížený pracovní úvazek. Kontakty pro informace a dotazy: Bc. Vladimír Bukovský koordinátor projektu, Renata Horáková nan ní manažer projektu, Ing. arch. Kate ina Holmová manažerka Sdružení Splav, o.s.,

15 Maškarní na sněhu Na sjezdovce u penzionu Machá ek v í kách se jedno slune né b eznové odpoledne konal maškarní karneval. Svah byl speciáln upraven pro r zné sout že a hry. Nechyb la zde bobová dráha, skoky, muldy a slalom pro sjezda e. Vše za alo p íjezdem Rampušáka, kterého p edstavoval samotný pan starosta í ek. Po registraci u paní slam né za al rej masek. D ti a dosp lí v maskách sjížd li kopec na lyžích, bobech, saních a p ihlížející mohli vybírat, kterým dají hlas. Následovaly jízdy na emkoliv, takže se krom b žných zimních jezdítek na trati objevili jezdci v koupací vani ce, na pojízdné židli nebo t eba na traktorové duši. Tyto jízdy vyžadovaly ur itý um v ízení, protože bylo t eba projet p ipravenými brankami, p ekonat muldy a p itom neskon it v obecním potoce. Nic takového se nestalo, a tak se mohlo pokra ovat v sout žení. Další disciplínou byla hra nazvaná: co si utrhneš, to si sníš. D ti strhávali z lana p ivázaného mezi brankami sladkosti a dosp lí klobásky a jitrnice. Dalo by se íct, že tato hra sklidila nejv tší úsp ch a nadšení. Nakonec došlo na s ítání hlas a vyhlášení nejlepších masek. Nejvíce se zú astn ným líbila Verunka Blahová, coby ertice, dále potom beruška a vodnice a t etí pozici obsadili: drá ek, ke up a dv bílé paní. Odm ny ale dostali všichni: netopý í rodinka, klauni, berušky, lví ek, panda, víla, arod jové, mumie, pes, Pat a Mat i p íslušník VB. Celá akce byla dob e ozvu ena (DJ Rambo a Brouk Pytlík) i ob erstvována v bufetu u arod jnice. Fotogra- e z karnevalu jsou na webových stránkách: www. obecricky.cz. Pod kování pat í sponzor m akce: Penzion Machá ek a Hotel Konšel, Dopravní podnik M sta Pardubice, Obec í ky. ZS JARO BYLO PŘIVÍTÁNO Další vyda enou akcí v í kách v O.h. bylo vítání jara a vynášení smrtky. Druhý ro ník jarního veselení p ilákal na stovku (!) ú astník, kte í pr vodem vyprovodili smrtku za vesnici, aby tak symbolicky ukon ili zimu. U Bigena bylo p ipraveno ob erstvení, posezení, sout že a trampolína pro d ti. Slune né a teplé po así podpo ilo pohodovou atmosféru akce. ZS PS Kunvald p ipravil další ro ník pochodu pro malé i velké Z POHÁDKY DO POHÁDKY T šit se m žete na sobotu 28. dubna Start mezi hodinou na salaši v Kunvald. Golfový club Symbioza Nebeská Rybná zve na 2. ro ník turnaje v Extrémním golfu PUSTÝ í ky v Orlických horách P ihlášky na turnaj posílejte na do Prezentace hrá od 9.30 hodin v Aparthotelu. Ve er Golfový ples v Aparthotelu. ZPRÁVA Z REDAKCE Po krátké odmlce jsme op t zaktualizovali E-kurýr (Elektronický kurýr) na adrese tená i tam mohou nalézt aktuální informace o d ní v Rokytnici a okolí, r zné zajímavosti, ale také lánky a p ísp vky, které se nevešly do tišt né podoby Horského kurýra nebo byly do redakce doru eny po uzáv rce.

16 Trasy Líšnický puchý km p šky i na kole: Sokolovna Líšnice - ást Ra ovice - Sokolovna Líšnice 8 km p šky i na kole: Sokolovna Líšnice - les Obora - Neko - Sokolovna Líšnice 16 km p šky i na kole: Sokolovna Líšnice - les Obora - Šedivec - Bred vka - Neko Sokolovna Líšnice 32 km p šky i na kole: Sokolovna Líšnice - les Obora - Šedivec - Orlice - Tvrz Orlice Verm ovice - Mistrovice - Bred vka - Neko Sokolovna Líšnice 44 km asfalt-kola: Sokolovna Líšnice - Žamberk - Lukavice - Letohrad - Orlice Tvrz Orlice - Verm ovice - Dolní ermná - Horní ermná Byst í ko - Mistrovice - Bred vka - Neko Sokolovna Líšnice Líšnický puchý 2012 TJ Sokol Líšnice po ádá v sobotu Turistický pochod: Líšnický puchý XI. ro ník: Mistrovskou krajinou hor Trasy: km p šky i na kolech, km asfalt-kola Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00 Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 K Každý ú astník obdrží oplatek a aj U sokolovny bude p ipraveno posezení s možností ob erstvení Na malé i velké turisty se t ší po adatelé Informace Orlické hory tady máme krajem rádi chodíváme s radostí a bez nudy každým rokem jinudy Z Líšnice Oborou k Šedivci vyšlápnou pochodu p íznivci Mistrovskou krajinou hor krásného domova vzor 66 km asfalt-kola: Sokolovna Líšnice - Žamberk - Lukavice - Letohrad - Orlice Tvrz Orlice - Verm ovice - Dolní ermná - Horní ermná Nepomuky - Výprachtice - enkovice - Orli ky Jablonné nad Orlicí - Byst í ko - Mistrovice - Bred vka - Neko Sokolovna Líšnice Sokolovna Líšnice: start a cíl Vašeho putování Na vid nou v Orlických horách M STO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH PLACENO P EVODEM ODB RATEL: HORSKÝ KURÝR - Regionální m sí ník pro Rokytnici a okolí. Vydává M stský ú ad Rokytnice v Orlických horách. Šéfredaktor: Zuzana Sob slavová DiS, redak ní rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Lucie Grunclová DiS, Ji í Koblása, Zden k Mat jí ek. Adresa redakce: Horský kurýr, nám stí T.G.M. 4, Rokytnice v O.h. Tel. + fax: , Registrace MK R E Vychází jako m sí ník. Uzáv rka pro dopisovatele do 20. každého m síce. Za obsah lánk pln zodpovídají jejich auto i. P ísp vky tená a dopisovatel nemusí vyjad ovat stanovisko redakce. Redak ní rada neodpovídá za stylizaci p ísp vk a tiskové chyby. Náklad 500 výtisk. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.kn. Toto íslo vyšlo v dubnu Cena: 10,- K NOVINOVÁ ZÁSILKA

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek, viz p íloha. 2 této

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více