ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč"

Transkript

1 Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou knihovnicí...str. 5 Irsko na Vrchní Orlici...str. 7 Služba pro ob any z Rokytnicka...str. 10 Z deníku mladých hasi-...str. 13 ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč čtěte uvnitř SNOW & M stské informa ní a kulturní st edisko Rokytnice v Orlických horách srde n zve na koncert bluegrassové skupiny POUTNÍCI v úterý 17. dubna 2012 od hodin v aule Základní školy v Rokytnici. Na stran 4 si m žete p e íst rozhovor s kapelníkem Ji ím Polou. Tato akce se konala ve Skiareálu Farák v Rokytnici v O.h. první b eznovou sobotu od 13 hodin a jejím po adatelem nebyl nikdo jiný než OUTDOOR SPORT Rokytnice v O.h. Nutno íci, že to byla akce opravdu vyda ená. Po así jako na objednávku sluní ko se odráželo v posledním sn hu, jehož množství splnilo ú el, který m lo. Závodníci tak m li dobré podmínky pro svoji exhibici, a to hned ve dvou sout žních kategoriích slalom show a snowboard jump show. Na vít ze obou závod ekala cena v podob lyža ského vybavení v hodnot korun. Rozhodn se bylo na co dívat, výsledné asy byly velmi t sné a skoky mnohdy krkolomné. A jak to tedy dopadlo? V kategorii slalom 1. Karel áp, 2. Jan Fajt, 3. Luboš Michalec. V kategorii big jump 1. Milan Baranec, 2. Lukáš H lka a 3. Lukáš Hovad. Aktivn jší návšt vníci této akce mohli po dobu celého odpoledne testovat lyže a vybavení zna ky Dynastar, která tu prezentovala svoje zboží. O tu správnou atmosféru celé akce se postaraly skupiny ARCHON a NOISE, jejichž výkony odm nili návšt vníci nadšenými ovacemi. A kdo ne- ROCK Lukáš H lka p i jednom ze svých skok na snowboardu. Foto: Petr Lavren ík byl p ímo na míst, mohl celou akci sledovat v p ímém p enosu na internetu, o což se postarala rma TH Soft. Další fotogra e naleznete na stran 6. Lucie Grunclová

2 ZPRÁVY z Rokytnice v Orlických horách Z Rady města Kompletní text Usnesení rady m sta je uveden na internetových stránkách m sta nebo k nahlédnutí na M stském ú adu v Rokytnici v Orlických horách Informace z jednání rady m sta dne zkrácený výpis Nabídka na odb r elekt iny na rok 2013 Tajemník seznámil radní s nabídkou od rmy EZ Prodej, s.r.o. na dodávku el. energie pro rok 2013, na odb rná místa M sta Rokytnice v O.h. a organizací a rem, které M sto založilo nebo z ídilo. Rada m sta schvaluje: p ijmout nabídku od rmy EZ Prodej, s.r.o. na dodávku el. energie pro rok 2013 s následným uzav ením smlouvy na dodávku elekt iny pro rok Rada m sta doporu uje: organizacím a spole nostem založených nebo z ízených M stem p ijmout obdobnou nabídku se stejnými podmínkami od rmy EZ Prodej, s.r.o. na dodávku el. energie pro rok Rada m sta ukládá: informovat o usnesení organizace a spole nosti založené nebo z ízené M stem. Informace z jednání rady m sta dne zkrácený výpis Kalkulace ceny rolby na úpravu b žeckých tratí Starosta p edložil požadavek editele SKI KLUBU Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. o nan ní ú ast m sta na úpravu b žeckých tratí rolbou Stopa. Doposud byla tato spoluú ast ešena na základ dotace. Rada m sta schvaluje: p edložený požadavek spol. SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. o nan ní ú asti m sta na úprav b žeckých tratí rolbou Stopa na úseku trati Rokytnice v O.h. Farský kopec Panské Pole na základ fakturace skute ných náklad. P erušení provozu MŠ v dob letních prázdnin Starosta p edložil informaci o p erušení provozu Mate ské školy Rokytnice v O.h. ve dnech z d vodu erpání ádné dovolené. Rada m sta schvaluje: p erušení provozu Mate ské školy Rokytnice v O.h. ve dnech Výb rové ízení Bezbariérový vstup do Zdravotního st ediska Rokytnice v O.h. Starosta podal informace o výsledku hodnotící komise na výb rové ízení projektu Bezbariérový vstup do Zdravotního st ediska Rokytnice v O.h. v etn revitalizace zelen. Rada m sta bere na v domí: výsledek výb rového ízení dle návrhu hodnotící komise. Rada m sta schvaluje: vy adit nabídku uchaze. 1 KERSON, spol. s r.o. Dobré.p. 80, Dobré a. 3 MADOS MT, s.r.o. Lupenice 51, Kostelec n.o., dle doporu ení hodnotící komise. Rada m sta schvaluje: návrh hodnotící komise jako nejvýhodn jší nabídku spole nost STATING, spol., s r.o. Na Spravedlnosti 1306, Kostelec n.o. Rada m sta doporu uje: zastupitelstvu m sta uzav ít smlouvu na projekt Bezbariérový vstup do Zdravotního st ediska Rokytnice v O.h. v etn revitalizace zelen se spole ností STATING, spol. s r.o., která podala nejvýhodn jší nabídku. Výro ní zpráva Pe ovatelské služby Rokytnice v O.h. Starosta p edložil výro ní zprávu Pe ovatelské služby Rokytnice v O.h. Rada m sta schvaluje: p edloženou výro ní zprávu Pe ovatelské služby Rokytnice v O.h. za rok Návrh Smlouvy o z ízení v cného b emene Povodí Labe, s.p. Hradec Králové Tajemník p edložil návrh Smlouvy o z ízení v cného b emene, kdy povinný je Povodí Labe, s.p. Hradec Králové a oprávn ný je M sto Rokytnice v O.h. P edm tem Smlouvy je pozemková parcela.1031/3 v k.ú. Rokytnice v O.h., která tvo í koryto vodního toku Rokytenka, je zde vybudován jímací objekt pro odb r vody za ú elem um lého zasn žování lyža ského areálu Farský kopec. Rada m sta schvaluje: uzav ít s Povodí Labe, s.p. Hradec Králové Smlouvu o z ízení v cného b emene k ásti pozemku.1031/3 v k.ú. Rokytnice v Orlických horách, dle p edloženého návrhu. Komunální technika M sta Rokytnice v O.h, návrh na obnovu Tajemník podal informace k sou asnému stavu komunální techniky a o nutnosti jeho obnovy. Rada m sta po delší diskuzi uložila zve ejnit zám r prodeje starší komunální techniky. Rada m sta bere na v domí: p edložené informace k sou asnému stavu komunální techniky. Rada m sta ukládá: zve ejnit zám r prodeje Traktor ZETOR 7245 Horalsystem, SPZ H , rok výroby 1984 a Traktorová fréza SPZ , rok výroby Dohody o budoucí dohod o p edání a p evzetí nemovitosti polní cesty Na Vyhlídku v k.ú. Nebeská Rybná. Místostarosta p edložil návrh Dohody o budoucí dohod na p edání a p evzetí stavby polní cesty Na Vyhlídku v k.ú. Nebeská Rybná, kdy budoucí p edávající je eská republika Ministerstvo zem d lství, Pozemkový ú ad Rychnov n.k. a budoucí p ejímající je M sto Rokytnice v O.h. Rada m sta bere na v domí: p edložený návrh Dohody o budoucí dohod o p edání a p evzetí nemovitosti polní cesty Na Vyhlídku v k.ú. Nebeská Rybná. Rada m sta doporu uje: zastupitelstvu m sta schválit Dohodu o budoucí dohod o p edání a p evzetí nemovitosti polní cesty Na Vyhlídku v k.ú. Nebeská Rybná (v úseku Nebeská Rybná u h bitova Horní Nebeská Rybná) dle p edloženého návrhu. Ceny m sta za rok 2011 Tajemník podal informaci, že nebyl podán žádný návrh na ud lení Ceny m sta za rok Rada m sta bere na v domí: informaci, že nebyl podán žádný návrh na ud lení Ceny m sta za rok Nalezení ztracené v ci kanalizace Tajemník p edložil zám r prodat majetek, se kterým má m sto oprávn ní nakládat jako vlastník. Jde o kanalizaci, která se skládá ze šachty 1x1 metr a kanaliza ního potrubí: délka 8,7 bm, pr m r 150 mm, materiál plast, délka 22 bm, pr m r 300mm, materiál plast, délka 13,8 bm, pr m r 300 mm, materiál litina, vše na parcelách katastru nemovitostí. 969/1 ost. plocha, 969/3 ost. plocha a. 183 trvalý travní porost všechny v obci a k.ú. Rokytnice v Orlických horách v hodnot dle znaleckého posudku znalce Ji ího Karlí ka. Rada m sta schvaluje: zve ejnit zám r prodat majetek dle výše uvedeného návrhu. Hospodá ská innost MSB Starosta p edložil Hospodá skou innost M stské správy byt zpracovanou editelkou paní Veselkovou. Rada m sta bere na v domí: p edloženou zprávu Hospodá ská innost MSB Rokytnice v O.h. Novela školského zákona výb rové ízení na editele ZŠ Rokytnice v O.h. Starosta p edložil r zná stanoviska, která se vyjad ují k novele školského zákona k vypsání výb rového ízení na editele základní školy. Rada m sta schvaluje: vyhlášení výb rového ízení na editele Základní školy Rokytnice v O.h. Návrh usnesení nebyl p ijat

3 Odborný lesní hospodá Tajemník seznámil p ítomné se sou asným stavem Smlouvy na výkon odborného lesního hospodá e. Rada m sta bere na v domí: podané informace o sou asné Smlouv na výkon odborného lesního hospodá e. Rada m sta ukládá: p ipravit podklady pro vypsání výb rového ízení na innost odborného lesního hospodá e. Zasedání zastupitelstva m sta Starosta p edložil návrh pro mimo ádné zasedání zastupitelstva m sta dne v 18,00 hodin v zasedací místnosti M Ú Rokytnice v O.h. Rada m sta schvaluje: svolat zasedání zastupitelstva m sta dne v 18,00 hodin v zasedací místnosti M Ú Rokytnice v O.h. Bezbariérový přístup do zdravotního střediska Od poloviny dubna by se m ly naplno rozb hnout práce na stavb bezbariérového p ístupu do zdravotního st ediska. Dne 19. b ezna rada m sta na svém zasedání schválila dodavatele stavby. Ve výb rovém ízení s nabídnutou ástkou ,- K bez DPH zvít zila spole nost STATING spol. s r.o. Kostelec nad Orlicí. Celý projekt je spolu nancován z Programu rozvoje venkova, prost ednictví MAS Sdružení Splav ástkou , K. Osoby se sníženou pohyblivostí tak získají možnost pohodln jšího p ístupu ke svému léka i po nové 17 metr dlouhé bezbariérové ramp bez schod a v mírném sklonu. Vstup do interiéru st ediska je potom ešen moderním zp sobem pomocí automatických posuvných dve í. Kompletní rekonstrukce p ístupu zahrnuje také stavbu nového schodišt. V okolí rampy bude provedena i revitalizace zelen a instalace nového ve ejného osv tlení. Práce by m ly být dokon eny do 10. ervna. Stavba zdravotního st ediska byla dokon ena v r. 1977, pozd ji byla p istav na lékárna. Zdravotní st edisko, které je v majetku m sta, zajiš uje pé i pro obyvatele Rokytnice a sousedních obcí. N které okolní obce již p islíbily na tomto projektu nan ní spoluú ast. Petr Hudousek, starosta Tradiční Den památek M sto Rokytnice v O.h. již pravideln po ádá Den památek. Letošní ro ník bude v nován otázkám restaurování a všemu co s tím souvisí. Zajímavý program pod názvem Památky a jejich ochrana nám p edstaví n které odborné postupy p i záchran a obnov um leckých d l v r zných restaurátorských disciplínách. Zvláštní pozornost bude v nována nedávno dokon enému restaurování obrazu m ste ka Rokytnice z poloviny 18. století. Odborný výklad podá historik um ní a specialista na restaurování Mgr. Pavel Mach. Pokud máte zájem strávit p íjemné jarní víkendové odpoledne, kde se dozvíte spoustu zajímavých v cí, nezapome te navštívit letošní Den památek, který se koná v sobotu 14. dubna od 14 hodin v prostorách rokytnického zámku. OTÁZKA PRO starostu města Rokytnice pana Petra Hudouska JAK BUDE NALOŽENO S VÝT ŽKEM LETOŠNÍHO REPREZENTA NÍHO PLESU M STA? Výt žek z letošního plesu inil 20 tisíc korun. Ješt jednou moc díky všem, kdo p isp li do tomboly! Získané nan ní prost edky budou použity v souladu s usnesením rady m sta na podporu volno asových aktivit mládeže. Konkrétn probíhá diskuse o stavb n kolika p ekážek pro malý areál na cyklo bike, což je jízda p es p ekážky na speciálním terénním kole. O rozsahu a p esném umíst ní nebylo ješt rozhodnuto. Každopádn by se m lo jednat o tzv. p írodní p ekážky, na jejichž stavbu je pot eba pouze zemina a šikovná obsluha se zemním strojem. Nechceme prozatím do celého projektu nasazovat p íliš velké úsilí, vše záleží na zájmu mládežník spolupracovat na p íprav a provozu takového za ízení. D kuji za odpov. Lucie Grunclová M stské informa ní a kulturní st edisko M sta Rokytnice v Orlických horách a Redakce Horského kurýra OTEVÍRACÍ DOBA PRO VE EJNOST OD DO Pond lí Úterý St eda tvrtek Pátek Sobota Ned le , hodin , hodin , hodin , hodin , hodin ZAV ENO ZAV ENO Kontakt: M stské informa ní a kulturní st edisko Nám. T.G. Masaryka 4, Rokytnice v Orl. h. Tel.: , , Nová služba informačního střediska Informa ní st edisko v Rokytnici nabízí novou službu pro ve ejnost a tou je laminování dokument. Laminování slouží k ochran dokument v i ne istot, vlhku a poma kání. Provádíme jej metodou za tepla a používáme laminovací obálky o rozm rech A4 a A3. Cena za jednu stranu A4 je 20 K, za A3 40,- K. Službu provádíme na po kání (trvá to asi 10 minut). Dne oslaví Ursula a Adolf Saligerovi 50. výročí své svatby. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let ze srdce přejí dcery Iveta a Marie s rodinami.

4 Náš rozhovor s Ji ím Karasem Polou kapelníkem skupiny Poutníci Skupina Poutníci vystoupí u nás v Rokytnici již pot etí. V kterých letech jste tu vlastn koncertovali a jak na koncerty zde vzpomínáte? Jestli se nepletu, tak poprvé jsme hráli v Rokytnici , alespo o tom sv d í informace z obalu našeho CD Poutníci live z tohoto roku. Ten nosi se natá el na koncertech ve t ech m stech a jedno z nich bylo práv to vaše a byl to vlastn poslední nosi, na kterém s Poutníky zpíval Robert K es an. Podruhé jsme v Rokytnici hráli , tedy p ed šesti léty. Na toto vystoupení mám zase vzpomínku v tom, že dopoledne se hrálo pro d ti v aule ZŠ a ve er na sále bývalého klubu, takže jsme museli st hovat aparát. Jinak si myslím, že ve vašem m st byla vždy velká skupina lidí fandící country hudb. Doufám, že se v tom nic nezm nilo, a že tito fanoušci p ijdou i na náš koncert do Auly ZŠ od Zm nilo se hodn u Poutník od prvního koncertu v Rokytnici v roce 1991? Myslím sestavu hudebník, repertoár, styl, atd... Co se tý e zm n v Poutnících od prvního koncertu v Rokytnici v Orlických horách, tak ty jsou zásadní. Jak jsem již ekl v první otázce. Na prvním koncertu u vás s námi hrál a zpíval, naposledy Robert K es an. Vlastn z tehdejší sestavy kapely jsem z stal jenom já. Od posledního koncertu v roce 2006 hrajeme ve ty ech a máme nového zp váka a kytaristu Jakuba Bílého. Na banjo hraje Peter Me iar a na mandolínu Jan Máca, stejn jako v roce No a na kontrabas hraji já, mé jméno je Ji í Karas Pola. Co se tý e stylu, tak ten se snažíme, jako takovou naši výrobní zna ku, udržovat stejný. Hrajeme v tšinou vlastní písni ky, anebo si upravujeme standarty z bluegrassové hudby. Na své si také p ijdou milovníci písni ek od Roberta K es ana. Ty nejznám jší hrajeme stále jako v roce To znamená, že zazní Panenka, Poj me se napít, Hotel Hillary a jiné. Na co se m žeme t šit na Vašem koncert 17. dubna? Myslím si, že návšt vníci našeho koncertu v Rokytnici se mohou t šit na dobrý bluegrass a country. Snažíme se hrát, jako vždy, co nejlépe a co nejzajímav ji. No a krom K es anových hit poslucha i uslyší i nov jší repertoár a budou si moci koupit po koncert naše poslední CD s názvem Poutníci slaví 40 live, tato deska je v nována p edlo skému ty icátému výro í Poutník a je pr ezem dlouholeté poutnické tvorby. V ím, že se mají diváci na co t šit a já se za kapelu t ším na setkání s nimi. Za rozhovor d kuje Vla ka Jiroutová. MŮŽEME SE TĚŠIT D TSKÉ ZDRAVOTNÍ ST EDISKO Rokytnice v Orlických horách informuje o zm n ordina ní doby od : Pond lí , /pro zvané/ Úterý , /poradna pro kojence a zvané/ St eda tvrtek /pouze akutní p ípady/ Pátek MUDr. Zde ka Bo ková ul. 5. kv tna 513, Rokytnice v O.h. Tel Neratov daruje sochy indické farnosti Mons. Josef Suchár, president Diecézní katolické charity, který je sou asn fará em v Neratov, iniciovala v r sbírku pod názvem Hledáme tisíc Josef. Cílem této sbírky, která za t i roky vynesla ástku bezmála 1 milion korun, byla stavba vzd lávacího centra v etn katolického kostela sv. Josefa v indické vesni ce Mansapuru, v diecézi Belgaum, ve stát Karnataka. Nový kostel tak m že být za p ítomnosti sídelního biskupa Královéhradecké diecéze Mons. Jana Vokála a Mons. Josefa Suchára 1. kv tna slavnostn vysv cen. Poslední záležitostí tohoto projektu, kterou neratovský pan fará cht l vy ešit, je výroba dvou soch sv. Josefa a Panny Marie, které budou trvale umíst ny v novém chrámu. Po úsp šné výrob Neratovské madony v r proto padla volba na rokytnického malí e a ezbá e Alexe Litvi uka. Neratovský kostel tak v ned li 18. b ezna zažil malou slavnost, kdy ob ma novým sochám p ed jejich dlouhou cestou do Indie Mons. Suchár požehnal. Jak ekl P. Suchár ve své promluv, zatím co v echách se kostely vylid ují, k es anství v Indii eší opa ný problém. P ejme tedy našemu biskupovi Janovi i páteru Josefovi, aby vše prob hlo dle jejich p edstav a ke spokojenosti a radosti farník z indické Mansapury. V n kterém z p íštích vydání m sí níku se k tomuto projektu ješt vrátíme. Petr Hudousek Informa ní st edisko Rokytnice v Orlických horách pro Vás p ipravuje kulturní akce: 14. dubna 2012 ve 14 hodin Den památek na téma Památky a jejich ochrana - ve spolupráci s majitelem rokytnického zámku prostory rokytnického zámku 17. dubna 2012 v 19 hodin koncert skupiny POUTNÍCI - aula ZŠ 11. kv tna 2012 v hodin divadelní p edstavení Past na osam lého muže, Divadelní spolek Zdobni an Vamberk - aula ZŠ erven 2012 komorní vystoupení rokytnické roda ky Markéty Burešové v kapli svaté Anny Mons. Josef Suchár požehnal nové sochy z dílny Alexe Litvi uka pro kostel sv. Josefa v indické farnosti Monsapuru. V pozadí snímku je socha Neratovské madony z r

5 ZTICHLÁ MÍSTA V ROKYTNICI Tentokrát jsme se p i putování po ztichlých místech v Rokytnici zastavili u domu p Jedná se o domek vedle Sídlišt 1. máje, který je nedílnou sou ástí kdysi kompaktního zámeckého areálu. V 19. a 20. století ho obýval panský zahradník s rodinou a další pomocníci na práce v zámeckém parku a zahrad. Vedle zajímavého architektonického pojetí domku s mansardovou st echou a jeho umíst ní ve vztahu k pod ním položené ásti zámeckého parku je na n m zajímavý i fakt, že jihozápadní ást domu byla opat ena prosklenou st nou a mohla tak sloužit jako skleník pro p edp stování zeleniny i p ezimování rostlin. Na plánku zámeckého areálu z roku 1857 je patrné, že v blízkosti domku bývaly záhony a další samostatn stojící skleník. V zámeckém parku jižn od domku bývala okrasná zahrada ve francouzském stylu uprost ed s vodním prvkem, snad kašnou. Nepochybn to bylo místo kratochvilných procházek nejen zámecké spole nosti. P es žalostný stav, ve kterém se zahradnický domek a jeho bezprost ední okolí v sou asnosti nachází, m žeme stále ješt obdivovat krásnou architekturu s n kterými patrnými hodnotnými detaily a poctivou emeslnickou práci. Z. Sob slavová, O. Pešek Plánek zámeckého areálu z roku 1857 Dobovou fotogra i poskytl Petr Hudousek. Sou asná podoba domu. Foto: Z. Sob slavová Knihovna v Rokytnici Nové knihy v dubnu Pro děti a mládež: dívčí romány: Smolařka - Francková, Z. Intimníček - Junková, Š. Putování pod koňskou plachtou Řeháčková, V. - pro děti od 10 let Mámo, táto, tvořte se mnou - společné tvoření pro děti a rodiče Beletrie pro dospělé: Muži, co zírají na kozy - Ronson, J. Něco na bolest - Austin, P. /příběh lékaře pohotovosti/ Ztráty a nálezy Sheehanová, J. /příběh o lidech a psech/ Polibek pro nevěstu - Cabot, P. /milostný příběh z Londýna 19. st./ Tajemné bytosti mezi námi Toufar, P. /strašidla v našich krajích/ Sedm stupňů do pekla - Kačírková, E. /česká detektivka/ Naučná literatura: Záchranáři z edice Vidět, poznat, vědět Rodina a práce - jak je sladit a nezbláznit se Na přání čtenářů: Drž mě pevně, miluj mě zlehka - Fulghum, R. /příběh z tančírny/ Planeta záhad fakta, otazníky, hypotézy od Arnošta Vašíčka Pilates snadno a rychle - 5 minutové sestavy pro všechny Zábavný dějepis s rokytnickou knihovnicí, aneb přečetla jsem pro Vás V minulém ísle jsme si s našimi p edky dop áli n co st edov ké stravy a nyní mi dovolte podívat se do sud a pohár dávných obyvatel eských zemí. Stejn jako u jídel i zde platilo, že se pilo to, co zem dala. Tedy hlavn pivo a víno. Pivo pila p edevším eládka na panských dvorech, a to pivo je né. Služebníci a nižší ú edníci na zámcích pili pivo tmavé i je né. Víno dostali jen ve svátcích a p i slavnostech na zámku. Velmož si však b žn dop ával r zná vína. Vybrat si mohl vína bílá, ervená, ale také bylinná z šalv je, jalovce, pely ku i vomanky. Oblíbená mezi pány byla vína dovezená z Uher, Rakouska a Porýní. Pivo i vína byly také sou ástí oblíbených kucha ských recept, hlavn u omá ek a polévek. Také dámy rády popíjely alkoholické nápoje, dávaly však p ednost medovinám nebo pily sladké nápoje podobné aperitiv m. Víno se užívalo také jako lék sva ené s cukrem a íkalo se mu pálené víno. Samoz ejm se nepily jen nápoje alkoholické. Pro zahnání žízn se pilo kyselé i sladké mléko a voda. St edov cí lidé dávali p ednost vod tekoucí - živé. V ili, že studni ní voda je voda mrtvá. V studních totiž asto kon ilo nepot ebné nádobí, zbytky i uhynulá zví ata. A zajímavost na konec. V hradních kuchyních se nenacházely žádné kucha ky. Jediné ženy zde byly pouze jako my ky nádobí. Ostatní práce v kuchyních zajiš ovali muži. Vzpome me nap íklad na pohádku O princezn se zlatou hv zdou, kde vládl pan Neumann part kuchtík a princezna Myší kožíšek umývala nádobí. Vla ka Jiroutová, knihovnice

6 FOTOGRAFIE ZE SNOW & ROCKU V ROKYTNICI Krásné po así, kulturní i sportovní zážitky p ilákaly do lyža ského areálu Farák n kolik stovek návšt vník. Foto: Miloš Kouba Rokytnická kapela ARCHON. Foto: Lucie Grunclová Vít zové slalomu zleva: Karel áp, Jan Fajt, Luboš Michalec. Foto: Petr Lavren ík Úvaha o jednom stavení Když m v mých d tských letech osud zavál do kopc Orlických hor (pocházím z kolínské nížiny), zhrozila se moje maminka skute nosti, že zde v m ste ku, které je dnes neodmysliteln mým domovem, kon í koleje a vlak již dále nejede. I to rokytnické nádraží ko se jí zdálo pon kud neskute né, malé a v bec takové, jaké si tenkrát v bec nedokázala p edstavit. A snad práv proto jsem já za al mít k té sice málo výrazné, ale o to víc p itažlivé budov, stále pevn jší vztah. asto jsem se chodil dívat na lesní d lníky, kterak nakládali (ru n ) d evo p ipravené ve vedlejším manipula ním skladu, zam stnance statku, jak vyprazd ují vagóny se zbožím, které jim zam stnanci dráhy dovezli. V neposlední ad bylo krásné pozorovat ty rozkošné strojvedoucí a pr vod í, kte í se železnou pravidelností vozili rokytnické lidi ky jak do zam stnání, tak za zábavou i na výlety. A jak ve er svou mašinku (Hurvínka) ukládali spolu se sebou ke spánku do bývalé výtopny - dnešního muzea. Nesmazateln se nádraží zapsalo do rokytnické historie p i odchodu ruských voják. A koliv v roce 1968 zmín ní p iskákali po vlastní ose, rok 1991 byl jiný. Molodci naskákali na vagony a hybaj do domoviny. Vpravd historická chvíle našeho malého nádraží ka A mn bylo smutno ze skute nosti, když pak vzala za své manipula ní budova, kterou pohltil jeden ze známých rokytnických požár té doby. Vít zná trojice skokan na snowboardech zleva: Lukáš Hovad, Milan Baranec, Lukáš H lka. Foto: Petr Lavren ík Tolik mé vyznání. Nabízí se však otázka. A co p ítomnost? Z výtopny se zásluhou n kolika železni ních nadšenc z Letohradu vybudovalo p kné muzeum zdejší trati, postavilo se zde nové nástupišt, které jist usnadní nastupování a vystupování cestujících, ale to vše. Pár m síc po výstavb nástupišt eské dráhy ruší pokladnu a ekárnu, tudíž kon í nádraží jako takové a stává se z n j pouhá zastávka by s tím privilegiem, že je kone ná. A samotná budova? Co jiného - bude chátrat a strašn nerad bych se dožil doby, kdy se o ní bude psát jako o dalším ztichlém míst našeho m sta. Zden k Mat jí ek Budova rokytnického nádraží

7 Irsko na Vrchní Orlici Ne, že by Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách navštívili istokrevní Irové, ale v sobotu 17. b ezna to tam tak vypadalo. Konala se oslava svátku svatého Patrika a sou asn byl pro ve ejnost otev en nový penzion Samota Adelheid. Irské, skotské, ale i eské a moravské písn a skladby k poslechu i tanci bravurn zahrály hudební sestavy Kolednice a Clan orlických horal. A výdrž m ly až do rána, stejn jako mnozí návšt vníci, jimiž byl po irsku vyzdobený sál zcela zapln n. V pr b hu programu se konaly také sout že jako lovení klobásek uvázaných u stropu, ochutnávání a poznávání piv, p emís ování lentilek pomocí br ka. Pohled do historie Tradice velikonočního koledování a dívčí koleda Na vesnicích pod Orlickými horami, ale i v samotném Rychnov nad Kn žnou, se držela v ned li 25. b ezna dopoledne dív í koleda. Dív í koleda se tu držela a tradi n drží vždy 14 dní p ed Ned lí velikono ní. Pro náhodné návšt vníky je p ekvapení, když vidí chodit po koled vyš o ené malé hol i ky i v tší d v ata s pomlázkami a ženy pak t eba s va e kami, to vše samoz ejm ozdobené pentlemi. P i hol en í koled, jak se na Rychnovsku íká, je to stejné jako p i té klu en í na Pond lí velikono ní - kolednice dostávají vají ka i n jaké sladkosti. Tradice velikono ního a p edvelikono ního koledování je v tomto regionu mimo ádn silná, na koledu se d ív chodívalo v Podorlicku i o Zeleném tvrtku nebo d v ata v úterý po Velikonocích. Jak uvedl nedávno zesnulý etnograf Rudolf Zr bek, nap. v Ohnišov p icházely d ti do sín a zpívaly Pochválen Pán Ježíš Kristus /my jsme k Vám p išly na Zelenej tvrtek a hospodyn obdarovala koledníky sušeným ovocem, jablkem i chlebem. V n mecky mluvících vesnicích v Orlických horách se koled íkalo v horském ná- e í kloppagín z n meckých slov klappen a gehen (klapat a chodit) - n me tí hoši totiž chodili s ehta kami a klapa kami. V n kterých vesnicích pod Orlickými horami chodili chlapci na koledu v Pond lí velikono ní s pomlázkou a d v ata - také s pomlázkou - v úterý po Velikonocích. Svatý Patrik Žil v pátém století a je apoštolem Irska. Do Irska se dostal jako otrok z Anglie. Uprchl do jižní Francie, kde vstoupil do kláštera a p ijal kn žské sv cení. V roce 432 se vrátil do Irska jako misioná a poda ilo se mu celé Irsko p ivést na k es anskou víru. Podle legendy vyhnal ze zem všechny jedovaté hady a zví ata (symbolické potla ení pohanství). Kolem roku 444 se stal biskupem v Armaghu u Belfastu. Zobrazován je jako biskup v ponti káliích (oble ení a atributy biskupa), jeho individuálním atributem je jetelový trojlist, pomocí n ho se snažil vysv tlit tajemství Nejsv t jší Trojice. Také hadi, n kdy ovce nebo dobyt e. Samota Adelheid Nov postavený penzion na míst staršího, již nepoužitelného domu na Vrchní Orlici. Jeho název není nic záhadného ani symbolického, toto jméno je n mecké a majitel m se líbilo p i hledání názvu. Místn p íslušné názvy odvozené od jmen Orlice, Rampušák, Ka enka, Led í ek jsou v našem okolí zastoupeny natolik, že podobný název dalšího objektu by p inesl orienta ní chaos. Tak p išlo na adu jméno pon kud nevšední. Koneckonc v našem kraji, kde se národy st ídaly a vzájemn prolínaly, není takovéto jméno ani nic nepat i ného. Dodnes zde máme staré pomístní názvy, ješt dnes hojn používané (nap. Kinderheim, Vojákova bouda apod.). Celou akci p ipravili krom majitel Adelheidu manžel Saturkových také manželé Buká kovi z Bartošovic a další. Petr Záme ník Pokud jde o samotný Rychnov nad Kn žnou, ten míval krom dív í koledy až do konce 1. republiky i specialitu - valbiska nebo taky balviska (viz fotogra e). Bývala to zábava soukenické mládeže o Hodu božím velikono ním a Pond lí velikono ním, a takových valbisek bývalo ve m st až p t. Jeho majitel je nechal zhotovit ze dvou 10 až 14metrových hrází (klád), podbít prkénky a vnit ek vyplnit cihlá skou hlínou. To se pak uhladilo a vysypalo popelem ze d eva. Vznikl tak jakýsi žlab, na jedné stran o výšce 1,3 metru, dole zakon eným jílovišt m, a naho e musel být m stek neboli štábec. Vají ka se koulela, a komu dál, ten vyhrával. Hrávalo se do noci. Tento zvyk na rozdíl od dív í koledy se však už nezachoval. Josef Krám Rokytnická voda, s.r.o. Rokytnice v Orlických horách CENÍK ROKU platný od do vodné za 1 m ,18 K + 14% DPH (23 K v.dph po zaokrouhlení) sto né za 1 m ,96 K + 14% DPH (33 K v.dph po zaokrouhlení) srážková voda za 1 m ,96 K + 14% DPH (jen pro podnikatelské subjekty) (33 K v.dph po zaokrouhlení) Rokytnická voda, s.r.o., p. 357, Rokytnice v O.h. I O: , DI : CZ , tel

8 MŠ ROKYTNICE ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Dne bude od 8 do 11 hodin probíhat ZÁ- PIS DO MATE SKÉ ŠKOLY v Rokytnici v Orlických horách pro školní rok a DEN OTEV ENÝCH DVE Í. Prosíme rodi e, aby ur it p ivedli své d ti k zápisu, protože hrozí uzav ení jedné t ídy v mate ské škole v p ípad nedostate ného po tu d tí. Bc. V. Gallová, editelka Karneval v mateřské škole asto p emýšlíme o své budoucnosti. Sníme o tom, že až vyrosteme, splníme si své d tské sny a stanou se z nás princezny, kovbojové, herci, zp va ky, modelky, pyrotechnici a spidermani. Jelikož ta doba ješt nenastala, zkoušíme si na to hrát. Nejlepší možností je na to karneval. Maminky nám našily masky a hned z nás byly vodníci, motýli, ježibaby, víly a Bo ci Stavitelé. Berušky, jak jsme vám minule slibovaly, jsme moc nebyly, protože nám ty puntíky po neštovicích pon kud vybledly a beruška s vybledlými puntíky? To rad ji ne! Celá Rokytnice v d la, že máme karneval, jelikož se školka ot ásala v základech. Paní u itelky pro nás vymyslely sout že, diskotéku i odm ny. Jsme rádi, že nám dosp lí poskytují takové možnosti, protože díky tomu máme naši budoucnost najetou a není se proto eho bát. Spidermani budou! za d ti pa KAPKA KRVE PRO NAŠE (ALE I VAŠE) DĚTI IV. Ve st edu vyjel od mate ské školy autobus s velkým plakátem Vezeme krev!. Tento až hr zný nápis znamenal další chvályhodnou akci rodi d tí z našeho m ste ka. Již po tvrté odvezl autobus dárce do Hradce Králové, aby na transfuzní stanici v FN HK vykonali - pro n které až hrdinský in a stali se dárci krve. Krásné na tom je, že se do akce op tovn zapojují i rodi e d tí, které již nejsou žá ky mate inky (zkrátka, na dobré lidi se nezapomíná). Velké plus je také skute nost, že vždy se najde n kolik prvodárc, nebo se p idají ti, kte í se léta odml eli. Celá akce prob hla jako vlastn pokaždé v úsm vném a optimistickém duchu. D ti navštívily Ob í akvárium, rodi e pohovo- ili s panem redaktorem z rozhlasu a potom už jenom odpo ívali na nemocni ním lehátku. Následn se trochu blinkalo, malinko omdlévalo, více zpívalo a hlavn vládla veselá nálada. Kdyby naše krev pomohla zachránit t eba jen jeden lidský život no ekn te nestojí za to do toho jít? V zte, že okolo vás chodí vaši spoluob ané, kte í si zaslouží úctu pro sv j lidský p ístup a osobní odvahu. Celebrity za dárcovství sklízí ovace, ale krev našich dárc je stejn rudá a pot ebná. Za vyda enou a veselou akci d kuji všem zú astn ným. Letos vše prob hlo i pod dozorem místního pana starosty, který se navrátil do ad dárc. Podstata i smysl vyplývá již z pojmenování akce a tak podávám návrh. Poje te dávat krev se správnou partou - Kapka krve pro naše d ti V. prob hne za átkem íjna Za ú astníky, dárce i pedagogy V. Gallová Vynášení tetky Zimy Jako každoro n se lou íme se zimou, vyrábíme Moranu, jdeme m stem jako ten Krysa a d láme rámus. Letos jsme ji vyhnaly ze všech kout Rokytnice. Cestou jsme stihly ješt vyplašit 3 psy, dva spoluob any, jednu prodava ku a šne ka, co p ed námi zalezl do ulity. Snad jsme odvedly dobrou práci. V p edešlých letech se v tšinou zima vrátila a ukázala nám své drápky. Letos ale doufáme, že už kone n ty t ešn na stromech budou! za d ti pa

9 Porostou? (5. díl) V m sících b eznu až kv tnu roste na vlhkých místech v listnatých hájích, lesích, k ovinách, p edevším pod jasany, osikami a olšemi (viz tajenka). T e má 7 20 cm dlouhý, 1 2,5 cm široký, zprvu vatovit vycpaný, potom dutý. Zvoncovitý klobouk je 2 5 cm vysoký. Dužnina je p íjemné chuti a nevýrazné v n. Lomeně zleva doprava: 1 2. Um lá hmota. 2 3 St edo eské m sto Jméno Husákovy manželky Domácky Dana Skute nosti Popruhy (zast.) Sud Zásah Nápl tuby Maska Balkánská eka. Svisle: 1. Kytice. 2. Západo eské m sto. 3. Malá veka. 4. Slovensky otvor. 5. Zedníkovo ná iní. 6. Rytmické celky. 7. Plemeno psa. 8. Bod. 9. Firma vyráb jící prefabrikáty. 10. Uzav ená spole enská skupina. 11. Pražský fotbalový klub. 12. Dojnice. Stanislav Lank. Zn ní tajenky na str. 10 M sto Rokytnice v Orlických horách pro Vás p ipravilo ve spolupráci s rmou EKOLA eské Libchavy s.r.o. MOBILNÍ SB R ODPADU, který prob hne dne (sobota) a bude proveden zastávkovým zp sobem, p i kterém sb rná vozidla zastaví v ur ený as na ur ených stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. P ísný zákaz ukládání odpad p ed p íjezdem sb rných vozidel pod pokutou ,- K!!! P ehled stanoviš v obci: 1. Panské Pole parkovišt u bufetu hod. 2. Nebeská Rybná u garáží hod. 1. Vozidlo ATEGO + vlek Mobilní sb rna nebezpe ných odpad Druhy p ebíraných odpad : Zp sob p ebírání odpadu: Ob ané (trvale žijící nebo rekreanti mající nemovitost v k.ú. Nebeská Rybná a Panské Pole) kte í uhradili M stskému ú adu Rokytnice v O.h. poplatek za nakládání s odpady, mohou odevzdat odpady bezplatn. baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtu ové zá ivky a výbojky, zbytky edidel, istící hadry, rtu ové teplom ry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, apod. 2. Vozidlo AVIA vy azené televizory, lednice, pneumatiky, vysava e, elektrošrot V zájmu hladkého pr b hu celého sb ru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozd lení sb rných vozidel a p ebíraných odpad. Upozorn ní: P i tomto sb ru nebude p ebírán železný šrot!!! Další informace o sb ru: M stský ú ad Rokytnice v Orl.h. tel Jana Gärtnerová EKOLA eské Libchavy, s.r.o. tel.: , Ing. Richard Prášil INZERCE V HORSKÉM KURÝRU Nabízíme vám možnost inzerování v měsíčníku Horský kurýr. Inzeráty je možné podávat písemně, em či osobně v redakci Horského kurýra: Městské informační a kulturní středisko Rokytnice v Orl.h. a redakce Horského kurýra nám. T.G. Masaryka Rokytnice v Orlických horách Tel.: , Platný ceník naleznete na Další informace získáte v redakci Horského kurýra. předplatte si HORSKÉHO KURÝRA Vážení tená i, nabízíme Vám výhodné p edplatné Horského kurýra na celý rok. P i nákupu jednotlivých ísel zaplatíte celkem 116,- K za rok. V p ípad, že si p edplatíte Horský kurýr na celý rok, obdržíte každý m síc do své schránky nové vydání a zaplatíte pouze 90,- K. Navíc p edplatitelé z Rokytnice v Orl.h. neplatí poštovné. V p ípad zájmu navštivte redakci Horského kurýra, v kancelá i informa ního st ediska, nám stí T. G. Masaryka 4, Rokytnice v Orlických horách nebo nás kontaktujte telefonicky i e- mailem: tel.: Redakce Horského kurýra

10 Služba pro občany z Rokytnicka Již od prvního dubna 2011 je na Rokytnicku realizován projekt obecn prosp šné spole nosti Helpion, o.p.s. s názvem Zam stnávání na Rokytnicku. Projekt nabídl pracovní uplatn ní deseti ob an m z horských a podhorských obcí a sou asn umožnil pomoci starším i zdravotn znevýhodn ným spoluob an m s innostmi spojenými s bydlením. Za dobu realizace projektu již spole nost Helpion o.p.s. pomohla ve více než sedmdesáti p ípadech, a to zejména starším ob an m a také n kterým obcím. Nej ast ji se jednalo o štípání a donášku d eva, skládání uhlí, odklízení sn hu, vymalování bytu, opravy v domech a bytech, išt ní ve ejných ploch od náletových d evin apod. Služby byly a jsou poskytovány zdarma, ob ané hradí pouze materiál, pokud je pro sjednanou innost pot eba (nap. nákup barev, isticích prost edk, benzin do seka ky na trávu apod.). Práce vykonávají dv pracovní skupiny o p ti lidech. Každou skupinu vede zkušený vedoucí pracovník, který odpovídá za kvalitu provád ných prací a ádné chování pracovník na pozemcích, v domech i bytech ob an. Ob ané si mohou objednat se ení zahrad, úklid zahrad a p ístupových cest, v zimním období odhazování sn hu z p ístupových cest na pozemku ob- ana a bezprost edn p ed ním, štípání d eva, skládání uhlí, vynášení d eva, úklid d eva do ur ených prostor, výmalbu bytu (v etn p ípravy bytu na výmalbu a následného úklidu), drobnou údržbu (nap. vým na vodovodních baterií, drobné opravy bytového vybavení, vým na zámku, ) a individuáln další innosti, které souvisí s bydlením a životem obecn. Informace mohou zájemci také získat u koordinátorky zakázek, paní Simony Kalousové, na telefonním ísle , dále na webu a také u zástupc jednotlivých obcí, které s Helpionem o.p.s. na projektu spolupracují. P ehled kontaktní osob v obcích: Obec Kontaktní osoba v rámci projektu Kontakt P ín Miroslav Petr Orlické Záho í Vojt ch Špinler Bartošovice v O.h. Luboš Tylš Javornice Vladimír Zachoval Rokytnice v O.h. Lada Víde ská , í ky v O.h. Zden k Hoznauer Projekt je nancován z ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a ze státního rozpo tu R První letošní závody našich koní PARDUBICE Ze stáje Wiyrhanea se zú astnila jezdkyn Eva Tuhárská s desetiletým Patriotem a juniorka Denisa Fricová na šestileté Berenice. Ob dvojice startovaly ve ty ech disciplínách. Eva se umístila 2. v reiningu, 3. v barrel race a 4. v trailu. Den a se vedle zkušené Evy v bec neztratila a p idala 2. místo v trailu, 4. místo v barrel race a 5. ve western horsemanship. Po náro né zim bylo pro naše dvojice trošku sci- jezdit na suchém pardubickém písku, ale o to více si závody užily. Atmosféra závod, kterou po- ádala westernová sekce Pardubice, byla jako vždy výborná stejn jako záv re ný kovbojský guláš. P íští závody nás ekají op t v Pardubicích. Vla ka Jiroutová Ocen ní za dobrý skutek Touto cestou bych cht la pod kovat svým dv ma kolegyním p. Milušce Paldusové a p. Em Rumanové, které pomohly klientce pe ovatelské služby p ekonat akutní t žkou životní situaci. Z vlastních pen žních prost edk nakoupily základní potraviny zhruba na 4 dny, které musela klientka p ekonat, než jí bude zajišt na nan ní pomoc ze zákona. Pat í jim uznání za nezištnou a p edevším lidskou pomoc, která p esáhla jejich pracovní povinnosti. Víc než stroje pot ebujeme lidskost. Ch. Chaplin Mgr. Dagmar Lavren íková Poděkování Ráda bych pod kovala paní Míle Barvínkové, Roman a V e Krištofové, paní Alen Votroubkové, paní Jarmile Hirkové a mojí rodin za pé i, kterou mi v novali po mém t žkém úraze. Dana Jurásková Znění tajenky v tomto čísle Porostou? - 5. díl Kačenka česká eský svaz žen v P ín po ádá tradi ní D TSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL v sobotu 14. dubna 2012 od 14 hodin v sále U Rykr v P ÍN. Program: Sout že pro d ti, hudba, tanec, tombola (každý los vyhrává), ve er posezení pro dosp lé.

11 placená inzerce Firma: Mobil: Privat: ŽAMBERK SNP 1348 ŽALUZIE KRČMÁŘ Žaluzie všech druhů, typů a provedení Termotěsnění do oken a dveří Termoizolační dvojskla Sítě proti hmyzu do oken a dveří Termorolety plastové i hliníkové Garážová vrata, markýzy a rimini Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory TRAFIKA PETR KUNC ROKYTNICE PŘIPRAVTE SE NA JARNÍ GRILOVÁNÍ! grilovací tácky dřevěné uhlí alobal špejle nápoje ubrousky kelímky alkoholické i nealkoholické stáčený alkohol Trafika Dana Veselá náměstí Rokytnice v O.h. dobíjení telefonů přes terminál kurzové sázení sazka, sportka ON-LINE denní tisk l upomínkové předměty drogerie OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí - pátek sobota neděle Všechny zveme k nákupu! 6-17 hod hod hod. NA CO PŘISPÍVÁME V ROCE 2012 Očkování až 300 Kč chřipka (do 65 let) až 300 Kč klíšťová encefalitida až 1000 Kč žloutenka typu A+B až 300 Kč meningokok až 1000 Kč pneumokokové infekce (do 5 let) až 1000 Kč rotavirové infekce (kojenci do 1 roku) až 5000 Kč lidské papillomaviry (HPV infekce let) netýká se pojištěnců, u kterých je očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění až 700 Kč balíček ostatních očkování Senioři 60+ až 500 Kč na nákup permanentky do solné jeskyně u smluvních partnerů ZPŠ Maminky a novorozenci až 1200 Kč pro maminku a novorozence kufřík plný CHICCO produktů roční úrazové pojištění pro novorozence zdarma až 600 Kč pro těhotné Dárci krve až 600 Kč pro bezpříspěvkové dárce krve až 1500 Kč pro držitele Zlatého kříže až Kč na ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce kostní dřeně všichni dárci mají cestovní pojištění po dobu 30 dní v roce zdarma.

12 Webové stránky: Ceny na webu jsou platné p i odb ru nad 3000,- K bez DPH. Hledám ke koupi rodinný d m p ípadn chalupu v Rokytnici v Orlických horách a okolí. Tel..: placená inzerce Restaurace KLUB Rokytnice v O.h. s Radkou Klementovou p ipravují VELIKONOČNÍ MENU S COUNTRY VEČEREM v neděli 8. dubna 2012 Nabízíme: kachní stehno na jablkách a medu, ervené zelí, bramborový knedlík sváte ní nádivka s uzeným masem, zeleninový salát vep ový ízek, bramborový salát vep ová žebra na prkénku M sto Rychnov nad Kn žnou vás zve na SEMINÁ PRO PE UJÍCÍ O IMOBILNÍ OSOBY, který se koná ve tvrtek 19. DUBNA 2012 OD HOD. v jídeln Penzionu Anežka, Sociální služby m sta Rychnov n. Kn., o.p.s., Na Drahách 831 Cílem seminá e je seznámit pe ující, jak ošet ovat ležící osobu ve vlastní domácnosti (zásady výživy, polohování, prevence dekubit, rehabilita ní ošet ovatelství). Využijte nabídku a p ij te si poslechnout, podívat nebo se i zeptat, jak šetrn pe ovat o ležícího. Bude umožn n praktický nácvik. Zájemci, p ihlaste se na do 10. dubna 2012, p ípadn zavolejte na tel Tato aktivita je jednou ze sou ástí projektu ROZVOJ DO- STUPNOSTI A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁ- LOVÉHRADECKÉM KRAJI II. v regionu Rychnovska, který je M stem Rychnov n.kn. realizován v období od b ezna 2011 do ervence T šíme se na Vaši ú ast Dagmar Serbousková Koordinátorka za realiza ní tým projektu Projekt je nancován z ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu R Pečovatelská služba Města Rokytnice v Orlických horách NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY p i zajišt ní stravy a chodu domácnosti p i osobní hygien p i zvládání b žných úkon o svoji osobu p i zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím p i uplat ování práv, p i obstarávání osobních záležitostí PROVOZNÍ DOBA pracovní dny Pond lí pátek hodin tel.:

13 Z deníku mladých hasičů Jelikož už utekla spousta asu od té doby, kdy jsem vám naposledy p iblížil d ní mezi mladými hasi i, tak si myslím, že už je nejlepší as se to dozv d t. Po návšt v u místní policie (tím jsem naposledy skon il), jsme na dalším hasi áku vzali vozej ek a do místního sb rného dvora odvezli n jaký starý papír a železo. Jindy byla pro d ti p ipravena sout ž Železný hasi. Sout ž byla velmi fyzicky náro ná (dlouhý b h, p elézání p ekážek, nošení b emen, motání hadic v neosv tlených místech a p edevším transport osoby v bezv domí, a to vše v simulované hasi ské výzbroji a výstroji). V tšina po této h e prohlásila, že být velkým hasi em nebude asi žádná legrace. O pololetních prázdninách jsme d ti (za odm nu za krásné vysv d- ení ), vzali do nov postavené rychnovské hasi árny. Tam nám ukázali jejich auta, my ku a suši ku hadic, t locvi nu, jídelnu, ložnice i jak se jezdí po ty i. Velmi nás p ekvapilo, že uvnit v takových mrazech nem li zimu to není jako u nás, kde máme v t chto mrazech i n kolik stup pod nulou. Všichni z této exkurze m li strašnou radost a rádi by, aby tak p kná hasi árna byla i u nás v Rokytnici. Jednu sobotu jsme se vydali hledat kešku. Po prostudování podklad, d ti zjistili, že by se m la schovávat na židovském h bitov. I s rozlušt ním n kolika indicií, se krabi ku najít nepoda ilo. Proto nás za lepšího po así, kdy nebude h bitov pokryt sn hem, eká druhý pokus. Po období, kdy jsme si spíše užívaly všemožných radovánek, p išla na adu všemi oblíbená p íprava na jarní závody. Od uzl, p es b h, rozhazování a motání hadic se postupn dostáváme k prvním pokus m o trénování štafet. Jarní prázdninový den s hasi i. Tak jsem pojmenoval celodenní hasi ák, který se konal o jarních prázdninách. Na programu byla spousta her a sout ží, ale také n jaká hasi ina. Za MH vedoucí J. Zimmer Více na Vít z celoro ní hry Rokytnický Florián Jan Mami ák. Další hasi áky jsme hráli hry, jak za hasi árnou, tak p ed ní i na Faráku. Na kopci jsme m li také Krasojízdu. Každý si m l donést co nejorigináln jší prost edek, kterým lze Farák sjet, a tak zde byli k vid ní mladí hasi i jezdící ve vani ce, v papírovém aut, na závojnatce i v oby ejných bobech. Po novém roce byla na ad Výro ka (o té už psal pan Koblása, který nás spolu s velitelem a dalšími leny sboru p išel navštívit). Na výro ce bylo jedním z bod vyhlášení celoro ní hry Rokytnický Florián. Sout ž, jako nejlepší mladý hasi vyhrál Jan Mami ák. Spolu s diplomem obdržel také p ekrásnou sošku Rokytnického Floriána - tu pro nás vyrobila paní Kate ina adílková, které moc d kujeme. P íprava na jarní závody mladých hasi. Chata Na Čiháku opět otevřena Všichni milovníci turistiky se mohou radovat ze znovu otev ení turistické Chaty Na iháku, která byla tém 5 let mimo provoz. Sou asný provozovatel chaty pan Bartoš plánuje celoro ní provoz. Otev eno bude od pond lí do pátku od 14 hodin a o víkendu od 11 hodin. Nabízí zde levné ubytování a ob erstvení. P vodn zde stávala hospoda Ve mlýn. V roce 1930 ji koupil Klub eských turist a p estav l na turistickou chatu nazvanou Hráde ek. Nyn jší název chata užívá od roku 1945 a je stále majetkem K T. ZS

14 Výjezdy rokytnických hasičů aneb bez hlavy je navigace k ničemu Statistika výjezd rokytnických hasi je bohatší o další zápisy hasi i vyjížd li k vyprošt ní soupravy s náv sem na Panské Pole, kam se vydal podle GPS navigace idi, jehož cílem m la být jedna nejmenovaná spole nost v Rokytnici. Rokytnicí ovšem projel bez povšimnutí a pokra oval dále do hor jednotka vyproš ovala ze sn hové záv je osobní automobil AUDI A4 na silnici z í ek do Orlického Záho í (h ebenovka). Polského idi e do t chto míst zavedla op t satelitní navigace. Hasi i vozidlo vyprostili a dopravili na k ižovatku v erné Vod v katastru obce Orlické Záho í museli op t vyjížd t na h ebenovku kv li nezodpov dným idi m. Tentokrát zde uvízl ve sn hové záv ji osobní automobil Peuqeot 807. Kv li silné v trné smršti, která ochromila dopravu po celých Orlických horách, hasi i z místa evakuovali t í lennou posádku vozidla. idi jel op t podle GPS navigace, tentokrát opa ným sm rem z Orlického Záho í do í ek bylo zapot ebí vyprostit autobus na silnici z Kunvaldu do Rokytnice. Ve zbylých p ípadech pot ebovali pomoc hasi kamiony: na silnici z P ína na Kameni nou, na nám stí T.G.M. v Rokytnici v Orl. horách, kde uvízl u zámku kamion s náv sem a zablokoval tak hlavní pr jezd nám stím a 8.3. u hotelu Anenský mlýn, kde idi Scanie nezvládl ízení a ástí vozidla skon il v p íkop zasahovali hasi i u prvního letošního požáru, kdy v Rokytnici v Orl. horách ho elo cca 20 balík sena. Hasi i p ed p íjezdem majitele za ali ohe hasit. Následn po p íjezdu majitele bylo dohodnuto, že hašení by bylo bez ádného rozebrání neú inné a vzhledem k tomu, že majitel nem l pot ebnou techniku a nehrozilo rozší ení do okolí, bylo požá išt po zalití vodou a po izolaci nepoškozených balík p edáno s tím, že pokud by za alo znovu ho et, nechá se tomu již volný pr b h. P i zásazích hasi i spolupracovali s Policií R a HZS Rychnov nad Kn žnou. JKO MATEMATICKÝ KLOKAN V pátek 16. b ezna se žáci druhého stupn základní školy zú astnili mezinárodní sout že Matematický klokan. Úkolem sout žících bylo ozna it k ížkem v kart odpov dí vždy jen jednu odpov, kterou považovali za správnou. Pokud žák odpov d l správn, bylo mu p id leno za otázku body, za otázku body 4 a za otázku obdržel 5 bod. Za ne ešenou úlohu nezískal ani neztratil bod. Když odpov d l chybn, p išel o 1 bod. Na za átek bylo každému p id leno 24 bod, takže mohl získat maximáln 120 bod. P i ešení úloh nebylo možné používat kalkula ky ani tabulky. Sout žící použili svoje kombina ní schopnosti a logické uvažování. Nejlepší řešitelé kategorie BENJAMÍN: P íjmení a jméno T ída Po et bod Fiedlerová Kate ina VII. 73 erná Veronika VII. 65 Holubá ová Kate ina VII. 53 Nejlepší řešitelé kategorie KADET: P íjmení a jméno T ída Po et bod Michalcová Eliška IX. 65 Volt Kamil IX. 64 Saligrová Klára IX. 59 Sdružení Splav, o.s. Vám p edstavuje projekt s názvem VZÁJEMNÁ POMOC, který byl podpo en v rámci Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost. Projekt je ur en pro uchaze e o zam stnání starší 50 let (ženy i muže), kte í jsou v evidenci Ú adu práce. Zahájení projektu je v ervenci Ú astník m doporu eným Ú adem práce nabízíme tyto aktivity: 1. P íprava a výb r uchaze Výb r uchaze, posouzení jejich zdravotní a psychické zp sobilosti pro další zam stnání po absolvování kurzu v oborech zahradník, pracovník s motorovou pilou a k ovino ezem, traktorista. 2. Rekvali ka ní kurzy (3 m síce) a) Zahradník a sada Obsahem vyškolení bude získání dovedností v oblastech výsadba rostlin a kv tin, pé e o zele v obcích, chemické ošet ování, výsadba strom a rostlin, využití ná adí nástroj. Sou ástí je rovn ž dostate ná praktická ást výuky. b) Pracovník s motorovou pilou, k ovino ezem a drti em v tví Poslucha i budou vyškoleni v obsluze p enosné motorové pily, v t žb d eva, práci s k ovino ezem, a drti em v tví. Sou ástí školení je i rozsáhlá praktická ást v obcích, celkový rozsah je 150 hodin. Ženy budou školeny podle zájmu se zam ením na práci s drti em v tví. c) Traktorista Absolventi kurzu získají oprávn ní k ízení traktoru. Tato aktivita projektu je ur ena pro 10 zájemc v tšinou muž. Sou ástí bude i absolvování praktické ásti. 3. Kurzy p ípravy na zam stnání (1 m síc) a) Pravidla silni ního provozu Obnovení znalostí zákona. 133/2011 Sb. (sini ní zákon). b) Bezpe nost práce Podání obecných informací se zam ením na innosti, které budou uchaze i o zam stnání vykonávat, používání osobních ochranných pom cek. c) První pomoc ešení a postupy p i úrazech, které se mohou stát. d) Zam stnanec a podnikatel Práva a povinnosti zam stnance a zam stnavatele, ú etnictví a dan. e) Zpracování projektové žádosti Formulace podnikatelského plánu, zpracování projektové žádosti do programu LEADER. 4. Zam stnání (12 m síc ) Vybraných 8 osob bude zam stnáno Sdružením Splav na dobu 1 rok p i údržb zelen a dalších pracích v obcích v p sobnosti Sdružení Splav, o.s., osoby budou vybaveny pot ebnými nástroji a ná iním. Jejich pracovní sm na m že být p izp sobena jejich pracovním možnostem a schopnostem, mohou být zam stnány na snížený pracovní úvazek. Kontakty pro informace a dotazy: Bc. Vladimír Bukovský koordinátor projektu, Renata Horáková nan ní manažer projektu, Ing. arch. Kate ina Holmová manažerka Sdružení Splav, o.s.,

15 Maškarní na sněhu Na sjezdovce u penzionu Machá ek v í kách se jedno slune né b eznové odpoledne konal maškarní karneval. Svah byl speciáln upraven pro r zné sout že a hry. Nechyb la zde bobová dráha, skoky, muldy a slalom pro sjezda e. Vše za alo p íjezdem Rampušáka, kterého p edstavoval samotný pan starosta í ek. Po registraci u paní slam né za al rej masek. D ti a dosp lí v maskách sjížd li kopec na lyžích, bobech, saních a p ihlížející mohli vybírat, kterým dají hlas. Následovaly jízdy na emkoliv, takže se krom b žných zimních jezdítek na trati objevili jezdci v koupací vani ce, na pojízdné židli nebo t eba na traktorové duši. Tyto jízdy vyžadovaly ur itý um v ízení, protože bylo t eba projet p ipravenými brankami, p ekonat muldy a p itom neskon it v obecním potoce. Nic takového se nestalo, a tak se mohlo pokra ovat v sout žení. Další disciplínou byla hra nazvaná: co si utrhneš, to si sníš. D ti strhávali z lana p ivázaného mezi brankami sladkosti a dosp lí klobásky a jitrnice. Dalo by se íct, že tato hra sklidila nejv tší úsp ch a nadšení. Nakonec došlo na s ítání hlas a vyhlášení nejlepších masek. Nejvíce se zú astn ným líbila Verunka Blahová, coby ertice, dále potom beruška a vodnice a t etí pozici obsadili: drá ek, ke up a dv bílé paní. Odm ny ale dostali všichni: netopý í rodinka, klauni, berušky, lví ek, panda, víla, arod jové, mumie, pes, Pat a Mat i p íslušník VB. Celá akce byla dob e ozvu ena (DJ Rambo a Brouk Pytlík) i ob erstvována v bufetu u arod jnice. Fotogra- e z karnevalu jsou na webových stránkách: www. obecricky.cz. Pod kování pat í sponzor m akce: Penzion Machá ek a Hotel Konšel, Dopravní podnik M sta Pardubice, Obec í ky. ZS JARO BYLO PŘIVÍTÁNO Další vyda enou akcí v í kách v O.h. bylo vítání jara a vynášení smrtky. Druhý ro ník jarního veselení p ilákal na stovku (!) ú astník, kte í pr vodem vyprovodili smrtku za vesnici, aby tak symbolicky ukon ili zimu. U Bigena bylo p ipraveno ob erstvení, posezení, sout že a trampolína pro d ti. Slune né a teplé po así podpo ilo pohodovou atmosféru akce. ZS PS Kunvald p ipravil další ro ník pochodu pro malé i velké Z POHÁDKY DO POHÁDKY T šit se m žete na sobotu 28. dubna Start mezi hodinou na salaši v Kunvald. Golfový club Symbioza Nebeská Rybná zve na 2. ro ník turnaje v Extrémním golfu PUSTÝ í ky v Orlických horách P ihlášky na turnaj posílejte na do Prezentace hrá od 9.30 hodin v Aparthotelu. Ve er Golfový ples v Aparthotelu. ZPRÁVA Z REDAKCE Po krátké odmlce jsme op t zaktualizovali E-kurýr (Elektronický kurýr) na adrese tená i tam mohou nalézt aktuální informace o d ní v Rokytnici a okolí, r zné zajímavosti, ale také lánky a p ísp vky, které se nevešly do tišt né podoby Horského kurýra nebo byly do redakce doru eny po uzáv rce.

16 Trasy Líšnický puchý km p šky i na kole: Sokolovna Líšnice - ást Ra ovice - Sokolovna Líšnice 8 km p šky i na kole: Sokolovna Líšnice - les Obora - Neko - Sokolovna Líšnice 16 km p šky i na kole: Sokolovna Líšnice - les Obora - Šedivec - Bred vka - Neko Sokolovna Líšnice 32 km p šky i na kole: Sokolovna Líšnice - les Obora - Šedivec - Orlice - Tvrz Orlice Verm ovice - Mistrovice - Bred vka - Neko Sokolovna Líšnice 44 km asfalt-kola: Sokolovna Líšnice - Žamberk - Lukavice - Letohrad - Orlice Tvrz Orlice - Verm ovice - Dolní ermná - Horní ermná Byst í ko - Mistrovice - Bred vka - Neko Sokolovna Líšnice Líšnický puchý 2012 TJ Sokol Líšnice po ádá v sobotu Turistický pochod: Líšnický puchý XI. ro ník: Mistrovskou krajinou hor Trasy: km p šky i na kolech, km asfalt-kola Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00 Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 K Každý ú astník obdrží oplatek a aj U sokolovny bude p ipraveno posezení s možností ob erstvení Na malé i velké turisty se t ší po adatelé Informace Orlické hory tady máme krajem rádi chodíváme s radostí a bez nudy každým rokem jinudy Z Líšnice Oborou k Šedivci vyšlápnou pochodu p íznivci Mistrovskou krajinou hor krásného domova vzor 66 km asfalt-kola: Sokolovna Líšnice - Žamberk - Lukavice - Letohrad - Orlice Tvrz Orlice - Verm ovice - Dolní ermná - Horní ermná Nepomuky - Výprachtice - enkovice - Orli ky Jablonné nad Orlicí - Byst í ko - Mistrovice - Bred vka - Neko Sokolovna Líšnice Sokolovna Líšnice: start a cíl Vašeho putování Na vid nou v Orlických horách M STO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH PLACENO P EVODEM ODB RATEL: HORSKÝ KURÝR - Regionální m sí ník pro Rokytnici a okolí. Vydává M stský ú ad Rokytnice v Orlických horách. Šéfredaktor: Zuzana Sob slavová DiS, redak ní rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Lucie Grunclová DiS, Ji í Koblása, Zden k Mat jí ek. Adresa redakce: Horský kurýr, nám stí T.G.M. 4, Rokytnice v O.h. Tel. + fax: , Registrace MK R E Vychází jako m sí ník. Uzáv rka pro dopisovatele do 20. každého m síce. Za obsah lánk pln zodpovídají jejich auto i. P ísp vky tená a dopisovatel nemusí vyjad ovat stanovisko redakce. Redak ní rada neodpovídá za stylizaci p ísp vk a tiskové chyby. Náklad 500 výtisk. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.kn. Toto íslo vyšlo v dubnu Cena: 10,- K NOVINOVÁ ZÁSILKA

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2015

V Ř E S K O V Á K duben 2015 V Ř E S K O V Á K duben 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám oznámil, že na základě vyhodnocení ročního zkušebního provozu byl 25.3. vydán kolaudační souhlas na stavbu Vřeskovice

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Rychnovské listy říjen - prosinec 2013

Rychnovské listy říjen - prosinec 2013 Rychnovské listy říjen - prosinec 2013 Příprava rozpočtu obce pro rok 2014 zastupitelé se dohodli na postupu přípravy rozpočtu obce pro rok 2014. Veřejné projednání rozpočtu obce bude na 24. zasedání v

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: Fr. Hrma, J. Mára Připomínky k zápisu ze dne 18. 3. 2010: bez připomínek

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Pořadové číslo 19/2014 Místo konáni: Termín: Přítomno: Jednáni řídil: hasičárna 17.3.2014 od 19,30 hod. 9 občanů Oldřich Moravec

Více

V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic. Čl. I

V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic. Čl. I V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic o čistotě ve městě a ochraně životního prostředí Městské zastupitelstvo v Čelákovicích na svém zasedání dne 7. 12. 1995 schválilo v souladu se zákonem ČNR 410 /

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Nové herní prvky pro aktivní děti

Nové herní prvky pro aktivní děti Nové herní prvky pro aktivní děti - modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách Žadatel: Obec Dolní Újezd Partner: Mateřská škola Staměřice

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 10 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 9.Maletínský zpravodaj-listopad 2005 vytvořeno: 16.11.2005

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 1) Odpovědi na dotazy z předchozího jednání KV nebyly zřejmě členům KV nedopatřením zaslány. Posíláme je tedy spolu odpověďmi na nové dotazy. 2)

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

#2534/ΥΛΒ/2011 ΥΛΒΜ, 2534/ULB/2011-ULBM Č.j.: UZSVM/ULB/7220/2011-ULBM

#2534/ΥΛΒ/2011 ΥΛΒΜ, 2534/ULB/2011-ULBM Č.j.: UZSVM/ULB/7220/2011-ULBM #2534/ΥΛΒ/2011 ΥΛΒΜ, 2534/ULB/2011-ULBM Č.j.: UZSVM/ULB/7220/2011-ULBM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové nám. 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 9 zastupitelů (dle prezenční listiny) 8 hostů (6 studentů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 271/09 Rada m sta bere na v domí informaci o p. B lonožník ihned provedené kontrole

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Srdečně vás zveme 21. září 2014 na hlavní závod PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Termín: 21. září 2014 (neděle) 1. ročník Místo konání:masarykovo nám, Benešov u Prahy Pořadatel: Tratě: Šatny: spolek BENEŠOV ŽIJE

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov

Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov Bod 1 programu Zahájení a přivítání V 17:00 h. zahájil 6. valnou hromadu (dále

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Zastupitel Miroslav Sládek V Písku dne:05.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost občanského sdružení Buddies Písek o.s. o podporu Města Písek

Více

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Česká Lípa se na svém zasedání dne 11.12.2013 usnesením č. 921/2013 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Zápis zastupitelstva 2004-03

Zápis zastupitelstva 2004-03 Zápis zastupitelstva 2004-03 Zápis č. 03-2004 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice konaného dne 13. 5. 2004 v 18.00 hodin v místnosti bývalé pošty v budově OÚ Přítomno: 14 členů zastupitelstva Nepřítomen:

Více

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 Ve čtvrtek 23.dubna 2015 obdržel starosta obce Zdeněk Prax a projektantka stavby DPSky Ing. arch. Klára Trnková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 František Bouček,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Majetková komise rady města Bílovce (volební období 2014-2018) zápis z jednání konaného dne 18. 01. 2016

Majetková komise rady města Bílovce (volební období 2014-2018) zápis z jednání konaného dne 18. 01. 2016 Majetková komise rady města Bílovce (volební období 2014-2018) zápis z jednání konaného dne 18. 01. 2016 Přítomni: Ing. Rudolf Říman Ing. Radomír Surák Ing. Tomáš Klos Ing. Darja Vavříková Martina Kubíčková

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více