Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016"

Transkript

1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Přítomno 11 členů ZM 1. USNESENÍ č. 2016/ 10/232/ZM Program Zastupitelstva města Moravský Beroun /10/232/ZM Program Zastupitelstva města Moravský Beroun /10/233/ZM Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města /10/234/ZM Zpráva o činnosti Rady města Moravský Beroun od 33. schůze RM dne do 41. schůze RM dne /10/235/ZM Žádost o prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Moravský Beroun v roce Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Domašov nad Bystřicí /10/236/ZM Poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravský Beroun mimo stanovený termín - Poradna pro občanství/občanská a lidská práva a Středisko rané péče Olomouc /10/237/ZM Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2016 a č. 2/2016 v Radě města Moravský Beroun /10/238/ZM Návrh rozpočtového opatření č. 3/ /10/239/ZM Schválení účetní závěrky města Moravský Beroun sestavené k /10/240/ZM Závěrečný účet města Moravský Beroun za rok /10/241/ZM Záměr na prodej pozemku parc. č. 134 v k. ú. Moravský Beroun - manž. Bršlicovi, manž. Žolnovi, Moravský Beroun /10/242/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 688/1 v k. ú. Moravský Beroun - manž. Rybarovi, Moravský Beroun /10/243/ZM Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 83 v k. ú. Ondrášov - výstavba čerpací stanice PHM /10/244/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 321 a pozemku parc. č. 322 v k. ú. Moravský Beroun - pan Vojtěch Kadlec, Moravský Beroun /10/245/ZM Nabídka prodeje nemovitostí - budovy č. p. 188 a pozemků parc. č. 264, parc.č. 265/1, parc. č. 265/3 v k. ú. Moravský Beroun - ONDRÁŠOVKA a.s., Praha /10/246/ZM Koupě pozemku pod novostavbou chodníku v Ondrášově - EKOLAS, spol. s r. o., Moravský Beroun /10/247/ZM Smluvní pokuta - Dopravní projektování, spol. s r.o., Ostrava /10/248/ZM Záměr prodeje pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Ondrášov - Ing. Jiří Szukalski, Moravský Beroun /10/249/ZM Záměr směny lesních pozemků mezi městem Moravský Beroun a Lesy ČR, s. p. Hradec Králové, LS Šternberk /10/250/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 560 v k. ú. Moravský Beroun - manž. Slunští, Moravský Beroun /10/251/ZM Prodej spoluvlastnického podílu 1932/10000 id. pozemku parc. č. 774 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 376, bydlení - ulice Janáčkova, pan Petr Zifčák, Moravský Beroun /10/252/ZM Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, objekt k bydlení - ulice Janáčkova, Moravský Beroun - obálková metoda

2 /10/253/ZM Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 658/10000 id., pozemku parc. č zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 540, bydlení - ulice Příční, Moravský Beroun - obálková metoda /10/254/ZM Nabídka na odkup pozemku parc. č zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 65, bydlení, náměstí 9. května - Ing. Dalibor Pelikán, Malenovice /10/255/ZM Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a /10/256/ZM Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a /10/257/ZM Jednací řád a statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun /10/258/ZM Jednací řád a statut Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun /10/259/ZM Informace o Intervenčním programu zaměřeného na žáky Základní školy Moravský Beroun /10/260/ZM Koncepce prevence kriminality města Moravský Beroun na období /10/261/ZM Diskuze 31. Závěr 1. souhlasilo s vyřazením bodu č. 28 z programu dnešního jednání Celkem 11 členů ZM, pro 6, proti 0, zdrželo se 5, nehlasoval 0 Usnesení nebylo schváleno program 10. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne Celkem 11 členů ZM, pro 8 3. schválilo na návrh předsedajícího ověřovatele zápisu: Ing. Miroslava Šestáková a Jan Brenkus Celkem 11 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 4. vzalo na vědomí ověření zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne USNESENÍ č. 2016/ 10/233/ZM Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun konaného dne 3. USNESENÍ č. 2016/ 10/234/ZM Zpráva o činnosti Rady města Moravský Beroun od 33.schůze RM dne do 41. schůze RM dne Zprávu o činnosti Rady města Moravský Beroun od 33. schůze RM dne do 41. schůze RM dne USNESENÍ č. 2016/ 10/235/ZM Žádost o prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Moravský Beroun v roce Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Domašov nad Bystřicí

3 prominutí odvodu peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Moravský Beroun v roce 2015 ve výši Kč na žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Domašov nad Bystřicí Celkem 11 členů ZM, pro 9, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 Přítomno 12 členů ZM 5. USNESENÍ č. 2016/ 10/236/ZM Poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravský Beroun mimo stanovený termín - Poradna pro občanství/občanská a lidská práva a Středisko rané péče Olomouc 1. poskytnutí dotace včetně smlouvy o poskytnutí dotace spolku Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, IČ: , se sídlem Ječná 7, Praha 2 mimo stanovený termín na projekty roku 2016: a) Terénní programy Návrat do společnosti ve výši Kč b) Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Návrat do rodiny" ve výši Kč 2. poskytnutí dotace včetně smlouvy o poskytnutí dotace spolku Středisko rané péče Olomouc, IČ: , se sídlem Střední novosadská 356/52, Olomouc mimo stanovený termín na projekt "Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - podpora činnosti do do ve výši Kč Celkem 12 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0 6. USNESENÍ č. 2016/ 10/237/ZM Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2016 a č. 2/2016 v Radě města Moravský Beroun informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2016 a 2/2016 v Radě města Moravský Beroun 7. USNESENÍ č. 2016/ 10/238/ZM Návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 rozpočtové opatření č. 3/2016 se zvýšením příjmů a výdajů o částku Kč a zvýšením finanční rezervy o Kč včetně následujících změn: zvýšení výdajů v oddíle 43 sociální věci a politika zaměstnanosti dotace z rozpočtu města o částku Kč snížení finanční rezervy o částku Kč na Kč Celkem 12 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 8. USNESENÍ č. 2016/ 10/239/ZM Schválení účetní závěrky města Moravský Beroun sestavené k účetní závěrku města Moravský Beroun včetně výsledku hospodaření za účetní období 2015 sestavenou ke dni Celkem 12 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0 3

4 9. USNESENÍ č. 2016/ 10/240/ZM Závěrečný účet města Moravský Beroun za rok vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města Moravský Beroun za rok 2015, a to bez výhrad Celkem 12 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval USNESENÍ č. 2016/ 10/241/ZM Záměr na prodej pozemku parc. č. 134 v k. ú. Moravský Beroun - manž. Bršlicovi, manž. Žolnovi, Moravský Beroun žádost manž. Ing. Víta Bršlicy, Rybízová 474/1, Brno a Magdaleny Bršlicové, Horní 453, Moravský Beroun a manž. Júliuse a Mgr. Marcely Žolnových, Horní 453, Moravský Beroun o koupi pozemku parc. č. 134 zahrada o výměře 1372 m 2 v k. ú. Moravský Beroun za účelem zřízení zahrady u domu zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 134 o výměře 1372 m 2 zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, za prodejní cenu 40 Kč/m2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z převodu 3. uložilo vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč Ke kontrole: Termín: USNESENÍ č. 2016/ 10/242/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 688/1 v k. ú. Moravský Beroun - manž. Rybarovi, Moravský Beroun žádost manž. Kateřiny a Romana Rybarových, Gen. Svobody 575, Moravský Beroun, o koupi pozemků parc. č. 688/1 ostatní plocha o výměře cca 405 m 2 a pozemku parc. č. 689 ostatní plocha o výměře 69 m 2 v k. ú. Moravský Beroun za účelem rozšíření zahrady 2. uložilo vypracovat geometrický plánu pro rozdělení části parc. č. 688/1 ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, kdy výměra nově vzniklého pozemku bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů Ke kontrole: Termín: uložilo předložit vypracovaný geometrický plán spolu s materiálem pro schválení záměru prodeje nově oddělené části pozemku parc. č. 688/1 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Moravský Beroun k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun za prodejní cenu 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a náklady na vypracování geometrického plánu 4

5 Ke kontrole: Termín: uložilo vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč Ke kontrole: Termín: USNESENÍ č. 2016/ 10/243/ZM Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 83 v k. ú. Ondrášov - výstavba čerpací stanice PHM odstoupení pana Vratislava Harazína, Tvrdkov 42, od záměru výstavby čerpací stanice PHM v Moravském Berouně zveřejnění záměru na prodej nemovitých věcí pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3356 m 2 a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, jehož součástí je stavba č. p. 83 s využitím jiná stavba, za účelem výstavby čerpací stanice PHM, vše zapsané ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Ondrášov za minimální cenu ve výši Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s převodem, tj. podání návrhu na vklad práva do KN a daň z převodu nemovitých věcí Celkem 12 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval USNESENÍ č. 2016/ 10/244/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 321 a pozemku parc. č. 322 v k. ú. Moravský Beroun - pan Vojtěch Kadlec, Moravský Beroun zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 322 zahrada o výměře 57 m 2 a části pozemku parc. č. 321 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m 2 zapsaných ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, kdy z parc. č. 321 byla Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č /2016 ze dne oddělena část a vznikl tak nový pozemek parc. č. 321/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m 2, za prodejní cenu ve výši 40 Kč/m 2, kdy kupující hradí poplatek Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, náklady na vyhotovení geometrického plánu a daň z nabytí nemovitých věcí 14. USNESENÍ č. 2016/ 10/245/ZM Nabídka prodeje nemovitostí - budovy č. p. 188 a pozemků parc. č. 264, parc. č. 265/1, parc. č. 265/3 v k. ú. Moravský Beroun - ONDRÁŠOVKA a.s., Praha nabídku ONDRÁŠOVKA a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, Praha 4 ze dne , k odkoupení nemovitostí - pozemku parc. č. 264 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m 2, jehož součástí je stavba č. p. 188, objekt k bydlení, pozemku parc. č. 265/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 278 m 2 a pozemku parc. č. 265/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Moravský Beroun, za cenu 1 Kč za dům č. p. 188 a za cenu 40 Kč/m 2 pozemků 5

6 2. pověřilo radu města činit kroky v jednání se stavebním úřadem za účelem zajištění bezpečnosti v dané lokalitě Celkem 12 členů ZM, pro 9, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval USNESENÍ č. 2016/ 10/246/ZM Koupě pozemku pod novostavbou chodníku v Ondrášově - EKOLAS, spol. s r. o., Moravský Beroun učiněnou cenovou nabídku na koupi nemovité věci tj. pozemku parc. č. 114/4 ost. pl., jiná plocha o výměře 4 m 2, zapsané ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na listu vlastnictví č. 63 pro obec Moravský Beroun a kat. území Ondrášov z vlastnictví EKOLAS, spol. s r. o., Moravský Beroun, IČ do vlastnictví města Moravský Beroun za celkovou kupní cenu ve výši 140 Kč koupi a Kupní smlouvu na koupi nemovité věci tj. pozemku parc. č. 114/4 ost. pl., jiná plocha o výměře 4 m 2, zapsané ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na listu vlastnictví č. 63 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Ondrášov z vlastnictví EKOLAS, spol. s r. o., Moravský Beroun, IČ do vlastnictví města Moravský Beroun za celkovou kupní cenu ve výši 140 Kč, kdy město Moravský Beroun hradí poplatek ve výši Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí 16. USNESENÍ č. 2016/ 10/247/ZM Smluvní pokuta - Dopravní projektování, spol. s r.o., Ostrava Žádost o snížení smluvní pokuty vyúčtované ze SoD ze dne , kterou podalo dne Dopravní projektování, spol. s r.o., Ostrava - Mariánská Ostrava, IČ vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši Kč Celkem 12 členů ZM, pro 10, proti 1, zdrželo se 1, nehlasoval USNESENÍ č. 2016/ 10/248/ZM Záměr prodeje pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Ondrášov - Ing. Jiří Szukalski, Moravský Beroun žádost Ing. Jiřího Szukalského, Partyzánská 29, Moravský Beroun o koupi pozemku parc. č. 3/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 191 m 2 v k. ú. Ondrášov za účelem výstavby rodinného domu zveřejnění záměru na prodej pozemku 3/1 ost. pl., jiná plocha o výměře 191 m 2 zapsaného ve veřejném seznamu vedeném katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a katastrální území Ondrášov, za prodejní cenu 55 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 3. uložilo vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč Ke kontrole: Termín:

7 18. USNESENÍ č. 2016/ 10/249/ZM Záměr směny lesních pozemků mezi městem Moravský Beroun a Lesy ČR, s. p. Hradec Králové, LS Šternberk Návrh Směnné smlouvy č.: 231/09/129 předložený Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, IČ zveřejnění záměru směny pozemků mezi městem Moravský Beroun a Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, na základě které budou z majetku města Moravský Beroun do vlastnictví Lesů České republiky, s. p. Hradec Králové převedeny lesní pozemky parc. č. 965/1 o výměře 2979 m 2, parc. č. 968/2 o výměře 643 m 2 a parc. č. 968/3 o výměře 386 m 2 zapsané na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Čabová u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc a parc. č. 323/7 o výměře 535 m 2, parc. č. 323/8 o výměře 331 m 2, parc. č. 323/9 o výměře 29 m 2, parc. č. 323/10 o výměře 19 m 2 a parc. č. 323/11 o výměře 30 m 2 zapsané na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Ondrášov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, a z majetku Lesů České republiky, s. p. Hradec Králové do majetku města Moravský Beroun převedeny lesní pozemky parc. č. 127/1 o výměře 932 m 2, parc. č. 127/3 o výměře 343 m 2, parc. č. 127/6 o výměře 34 m 2, parc. č. 127/8 o výměře 592 m 2, parc. č. 391 o výměře 3877 m 2 zapsaných na LV 70 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Ondrášov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc s doplatkem ceny rozdílu hodnot směňovaných pozemků 3. neschválilo zveřejnění záměru směny pozemku mezi městem Moravský Beroun a Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, na základě které bude z majetku Lesů České republiky, s. p. Hradec Králové převeden pozemek parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m 2 zapsaný na LV 53 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Čabová vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc do vlastnictví města Moravský Beroun za cenu dle Znaleckého posudku č. 370/2016 ze dne USNESENÍ č. 2016/ 10/250/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 560 v k. ú. Moravský Beroun - manž. Slunští, Moravský Beroun zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 560 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 619 m 2 zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, kdy Geometrickým plánem pro rozdělení č /2016 ze dne byl pozemek parc.č. 560 ostatní plocha, neplodná půda rozdělen a vznikl tak nový pozemek s parc. č. 560/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m 2, za prodejní cenu 40 Kč/m 2, kdy kupující hradí poplatek Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, náklady na vyhotovení geometrického plánu a daň z nabytí nemovitých věcí 20. USNESENÍ č. 2016/ 10/251/ZM Prodej spoluvlastnického podílu 1932/10000 id. pozemku parc. č. 774 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 376, bydlení - ulice Janáčkova, pan Petr Zifčák, Moravský Beroun prodej, zřízení věcného práva předkupního a Smlouvu kupní a o zřízení věcného práva předkupního na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1932/10000 id. pozemku parc. č. 774 zastavěná plocha 7

8 a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 376, bydlení včetně příslušenství, (podíl odpovídající užívání bytu č. 1 na ulici Janáčkova), který je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na listu vlastnictví 1069 pro obec a kat. území Moravský Beroun, formou převodu podílu 1932/10000 id. panu Petru Zifčákovi, bytem Janáčkova 376, Moravský Beroun za celkovou cenu Kč za podmínky využití předkupního práva města dle Směrnice č. 23/2014 čl. III bod 3.4. Zdůvodnění odchylky od Směrnice č. 23/2014 je uvedeno v důvodové zprávě, když se jedná o dokončení privatizace bytového fondu. Kupující dále hradí poplatky s prodejem související tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši Kč a 4 % daň z nabytí nemovitých věcí. 21. USNESENÍ č. 2016/ 10/252/ZM Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, objekt k bydlení - ulice Janáčkova, Moravský Beroun - obálková metoda skutečnost, že nebyla podána nabídka o koupi spoluvlastnického podílu 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, bydlení - ulice Janáčkova, Moravský Beroun obálkovou metodou za nejnižší přípustnou cenu Kč záměr prodeje podílu ve výši 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, bydlení včetně příslušenství (odpovídající bytu č. 5) na ulici Janáčkova, který je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na listu vlastnictví 1034 pro obec a kat. území Moravský Beroun, obálkovou metodou, formou nejvyšší nabídky za nejnižší přípustnou cenu Kč za podmínky nevyužití předkupního práva města dle Směrnice č. 23/2014 a Směrnice 21/2014. Kupující dále hradí poplatky s prodejem související tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, podíl nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši Kč a daň z nabytí nemovitých věcí 22. USNESENÍ č. 2016/ 10/253/ZM Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 658/10000 id., pozemku parc. č zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 540, bydlení - ulice Příční, Moravský Beroun - obálková metoda skutečnost, že nebyla podána nabídka o koupi spoluvlastnického podílu 658/10000 id. pozemku parc. č zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 540, bydlení - ulice Příční, Moravský Beroun obálkovou metodou za nejnižší přípustnou cenu Kč záměr prodeje podílu ve výši 658/10000 id. pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 540, bydlení včetně příslušenství (odpovídající bytu č. 6) na ulici Příční, který je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na listu vlastnictví 652 pro obec a kat. území Moravský Beroun, obálkovou metodou, formou nejvyšší nabídky za nejnižší přípustnou cenu Kč za podmínky nevyužití předkupního práva města dle Směrnice č. 21/2014 a Směrnice č. 23/2014, zdůvodnění odchylky od Pravidel města Moravský Beroun k prodeji bytových domů z majetku města je uvedeno v důvodové zprávě. Kupující dále hradí poplatky s prodejem související tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, podíl nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši Kč a daň z nabytí nemovitých věcí 8

9 23. USNESENÍ č. 2016/ 10/254/ZM Nabídka na odkup pozemku parc. č zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 65, bydlení, náměstí 9. května - Ing. Dalibor Pelikán, Malenovice nabídku Ing. Dalibora Pelikána, Malenovice č. p. 115 obdrženou dne na odkup pozemku parc. č zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 65, objekt bydlení, v k. ú. Moravský Beroun uplatnění předkupního práva vykoupit pozemek parc. č zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 65, objekt bydlení, v k. ú. Moravský Beroun dle předložené nabídky Celkem 12 členů ZM, pro 8, proti 0, zdrželo se 4, nehlasoval USNESENÍ č. 2016/ 10/255/ZM Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a USNESENÍ č. 2016/ 10/256/ZM Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a USNESENÍ č. 2016/ 10/257/ZM Jednací řád a statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun nový Jednací řád a statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne s účinností dne Celkem 12 členů ZM, pro 7, proti 3, zdrželo se 2, nehlasoval 0 Usnesení nebylo schváleno 27. USNESENÍ č. 2016/ 10/258/ZM Jednací řád a statut Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun nový Jednací řád a statutu Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne s účinností od Celkem 12 členů ZM, pro 8, proti 3, zdrželo se 1, nehlasoval USNESENÍ č. 2016/ 10/259/ZM Informace o Intervenčním programu zaměřeného na žáky Základní školy Moravský Beroun 9

10 informaci o Intervenčním programu Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje zaměřeného na žáky Základní školy Moravský Beroun 29. USNESENÍ č. 2016/ 10/260/ZM Koncepce prevence kriminality města Moravský Beroun na období Koncepci prevence kriminality města Moravský Beroun na období USNESENÍ č. 2016/ 10/261/ZM Diskuze rozbor výpočtu a vyhodnocení výzvy k podání cenové nabídky výkup dříví na lokalitě odvozní místo Moravský Beroun ze dne , který přednesl Ing. Tomáš Feranec Celkem 12 členů ZM, pro 6, proti 0, zdrželo se 6, nehlasoval uložilo zadat nezávislý audit na kontrolu hospodaření v městských lesích se zaměřením na ekonomiku prodeje dřeva, nákupy a dodržování zákona o veřejných zakázkách za období Celkem 12 členů ZM, pro 4, proti 0, zdrželo se 8, nehlasoval 0 Usnesení nebylo schváleno Ing. Zdenka Szukalská, v. r. Ing. Petr Otáhal, v. r. starostka města místostarosta 10

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

ZÁPIS. z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2014

ZÁPIS. z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2014 ZÁPIS z 88. schůze Rady města Přerova konané dne 9. dubna 2014 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 3. Finanční záležitosti primátor 4.

Více

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.03.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 64. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 3. března 2014 čís. 928/64 940/64 1/6 928/64 Rada městského obvodu Martinov 3. března 2014

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.8/2015 z 8. zasedání

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.12.2015 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.12.2015 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.12.2015 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Jaroslav Konečný,

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 12.9.2013 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková,,

Více

Zápis z 50. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. dubna v 18.00 hod.

Zápis z 50. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. dubna v 18.00 hod. Zápis z 50. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. dubna v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ (příchod v 18.10),

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Ringel, p. Marek, Ing. Pěnkava, Ing. Blažková - tajemnice. Omluven: PaedDr. Kulhánek. Předem nahlášený pozdní příchod:

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Oprava usnesení č. 8/8/b/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Oprava usnesení č. 8/8/b/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 Oprava usnesení č. 8/8/b/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 V Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu, byla dne 16.

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění U S N E S E N Í 8. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. dubna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 360/8 do č. 398/8) Rada města: 360/8 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Město J a b l u n k o v okres Frýdek- Místek. Usnesení. A. Zastupitelstvo města schválilo

Město J a b l u n k o v okres Frýdek- Místek. Usnesení. A. Zastupitelstvo města schválilo Město J a b l u n k o v okres Frýdek- Místek Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva města Jablunkova konaného dne 14. června 2016 v 8.00 hodin v sále radnice A. Zastupitelstvo města schválilo 14/177 Rozšíření

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Příloha č. 1 usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. ledna 2009

Příloha č. 1 usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. ledna 2009 Příloha č. 1 usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. ledna 2009 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ÚČELOVÝ ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ poz.p.č. 2984/2 o výměře 543m 2 zahrada kat.

Více

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 009/15/Šm U S N E S E N Í 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 339/9 375/9 Rozdělovník - členové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 31/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

k bodu 2) Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 30.6.2015 v Nových Hutích

k bodu 2) Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 30.6.2015 v Nových Hutích Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 30.6.2015 v Nových Hutích Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Nové Hutě dne 23.6.2015.

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: I Č. j.: KUJI 17132/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice se sídlem Dolní Heřmanice

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Usnesení. konaného dne 15. prosince 2010 v sále TJ PARAMO, Josefa Poppera 18 ve Svítkově

Usnesení. konaného dne 15. prosince 2010 v sále TJ PARAMO, Josefa Poppera 18 ve Svítkově Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad městského obvodu Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva městského

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

o výběrovém řízení čís. B/76/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Líšeň

o výběrovém řízení čís. B/76/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Líšeň 46174/B/2012-HMSU Č.j.: UZSVM/B/36334/2012-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. B/76/2012 a jeho

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více