RNDr. Stanislav Novák Prakšická Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby"

Transkript

1 RNDr. Stanislav Novák Prakšická Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel Textová část Investor Objednatel : ZK engineering spol. s r.o., Dělnická 6, Rohatec : GG Archico s.r.o., Šromova 146, Uherské Hradiště Smlouva : ze dne Zpracovatel : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaný odborný pracovník Termín : červen 2004 Paré č. : 1... RNDr. Stanislav Novák

2 Zadání : Vypracování oznámení záměru stavby Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále zákon č. 100/2001 Sb. nebo jen zákon) investorem ZK engineering spol. s r.o. Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel osvědčení MŽP ČR čj /3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí ( 8 a příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí ( 9 a příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.) viz. příloha č. 47. Tentýž zapsaný : Potvrdenie zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa pod číslom 373/2004-OPV. Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO , dle certifikátu EIPOS při Technické universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne , podle ust. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací ochrana a tvorba životního prostředí. Tentýž, držitel autorizace pro nakládání s chemickými látkami a přípravky v rozsahu 2 odst. 8 písm. a) až o) zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů a novel, vydané MŽP ČR dne pod č.j. 870/2/28/00/Se. Kancelář - adresa : Prakšická 990, Uherský Brod tel./fax : , m URL : StanislavNovak Bydliště - adresa : Prakšická 990, Uherský Brod Rozdělovník : paré č. 1 : RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, Uherský Brod paré č : GG Archico s.r.o., Šromova 146, Uherské Hradiště 2

3 OBSAH strana ÚVOD... 5 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma IČO Sídlo (bydliště) Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele... 6 ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Kapacita záměru Umístění záměru Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Stručný popis technického a technologického řešení Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Výčet dotčených územně samosprávných celků Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona...17 II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Voda Ostatní surovinové a energetické zdroje Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...24 III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Odpadní vody Odpady Hluk a vibrace Záření radioaktivní, elektromagnetické Rizika havárií...43 ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

4 2. Charakteristika významně ovlivnitelných složek ŽP v dotčeném území...51 ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Charakteristika vlivů, odhad jejich velikosti a významnosti Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, kompenzaci nepříznivých vlivů Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí...79 ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU.79 ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1. Mapová a jiná dokumentace Další podstatné informace oznamovatele...83 ČÁST G SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU.84 ČÁST H PŘÍLOHA Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.93 4

5 ÚVOD Předložené oznámení záměru Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště (dále jako OC Malinovského, OC Malinovského Uherské Hradiště) je vypracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. Oznámení je zpracováno ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 100/2001 Sb. a obsahem a rozsahem odpovídá příloze č. 3 tohoto zákona. Věcně a místně příslušným orgánem státní správy pro zjišťovací řízení je Krajský úřad Zlínského kraje ve Zlíně, odbor životního prostředí a zemědělství, v souladu s 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. (orgán kraje v přenesené působnosti). Nedílnou součástí oznámení jsou samostatné přílohy - Hluková studie, Rozptylová studie a Hodnocení zdravotních rizik, zpracované specialisty v oboru. Oznámení je zaměřeno zejména na posouzení vlivů emisí a hluku cílové a obslužné dopravy na ovzduší, ochranu podzemních a povrchových vod, dopady na přírodu, nakládání s odpady. Je vyhotoveno dopravní zatížení, vliv procesu výstavby stavebních objektů na životního prostředí, hodnoceny vlivy na krajinu, kulturní památky, apod. Výstupy zde prezentované budou plně využity při formulování závěrů z hlediska ochrany veřejného zdraví obecně a obyvatel města Uherské Hradiště, místní část Stonky. Zpracovatel oznámení vyhotovil předkládanou práci na základě smlouvy ze dne , která byla uzavřena mezi objednavatelem panem Ing. Janem Rýpalem, výkonným ředitelem, společnosti GG Archico s.r.o. se sídlem Šromova 146, Uherské Hradiště a zpracovatelem oznámení RNDr. Stanislavem Novákem se sídlem Prakšická 990, Uherský Brod, PSČ Podklady pro zpracování oznámené byly zapůjčeny ze strany objednavatele a to pracovní verze dokumentace pro územní řízení. Údaje o území byly získány na MěÚ v Uherském Hradišti. Dále byly využity výsledky terénního šetření prohlídkou na místě samém, archivní materiály, rozhodnutí orgánů státní správy, ČSN a odborná literatura a konzultace s pracovníky společnosti GG Archico s.r.o. Oznámení bylo předem konzultováno s pracovníky MěÚ Uherské Hradiště. 5

6 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma ZK engineering spol. s r.o. 2. IČO Sídlo (bydliště) ZK engineering spol. s r.o. Dělnická Rohatec 4. Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele Oprávněný zástupce oznamovatele investor ZK engineering spol. s r.o. Dělnická Rohatec statutární orgán : Ing. Zita Konupčíková jednatel tel. : Projektová organizace GG-Archico Šromova Uherské Hradiště zástupce : Ing. Jan Rýpal výkonný ředitel tel. : ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště. 6

7 2. Kapacita záměru Jedná se o výstavbu nového samoobslužného OD s prodejní plochou okolo m 2, který bude umístněn v prostoru bývalého areálu firmy TON a Pika v Uherském Hradišti. Tato lokalita je územním plánem města stanovena pro umístění ploch občanské vybavenosti, což je v souladu s plánem investora na výstavbu OD. 3. Umístění záměru Záměr je umístěn ve městě Uherské Hradiště, viz. příloha č. 1 a 2. Místo stavby : Areál bývalé firmy TON a Pika Uherské Hradiště, MEZ Mohelnice Katastrální území : Uherské Hradiště Obec : Uherské Hradiště Obec s rozšířenou působností : Uherské Hradiště Kraj : Zlínský kraj V areálu budoucího OC Malinovského působila společnost TON, a.s.bystřice pod Hostýnem, závod Uherské Hradiště, provozující výrobu nábytku s 270 zaměstnanci, jako pobočný závod předního českého producenta nábytku z ohýbaného dřeva. Soukromá česká firma TON je největším výrobcem sedacího nábytku z ohýbaného dřeva v Evropě. Roční produkce dosahující jednoho milionu kusů směřuje především do zemí Evropské unie, Spojených států amerických a Japonska. Společnost MEZ Mohelnice, s.p. se zabývala výrobou strojů pro výrobu elektromotorů, strojů pro opravy elektromotorů, strojů pro všeobecné použití, převodovkovým programem a generálními opravami všech strojů. Fotodokumentace dotčeného areálu, okolí a souvisejících komunikací je uvedena v příloze č Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Současný stav Vzhledem k tomu, že v současnosti se v dotčeném území nacházely výrobní haly a administrativní budovy, dojde výstavbou obchodní části k otevření areálu a odstranění stávajících již nevyužívaných a ve velmi špatném technickém stavu se nacházejících objektů. V rámci přípravy území dojede k odstranění části zeleně (jedná se z velké části o náletovou nebo málo významnou zeleň) a o přípravu staveniště pro provedení hrubých terénních úprav, viz. příloha č. 38. Dále dojde k demolici stávajících objektů, které se nacházejí v areálu společnosti TON a.s. demoliční odpady, které se využijí ke stavebním účelům, budou v místě recyklovány. 7

8 Seznam objektů určených k demolici Parcelní Označení Název objektu číslo objektu Drtič Prodejna Plynová kotelna Dílna - modelárna Sušárna Sklad hořlavin Sklad hotových výrobků Rozvodna NN Sociální zařízení + přístřešek 454/1 10 Výrobní hala 454/2 11 Kanceláře + jídelna 454/3 12 Sklad laků 712/2 13 Přístavba čalounické dílny Odpad papíru Sklad (rozbořeno) (rozbořeno) 892/1 17 Hlavní výrobní objekt 892/2 18 Expediční hala a sociální zařízení 19 Zpevněné plochy betonové panely 20 Zpevněné plochy žulové kostky 21 Zpevněné plochy - asfalt 22 Přístřešky, jímky a stávající nevyužívané rozvody inženýrských sítí v areálu. Popis jednotlivých objektů : Označení Základní údaje objektu 1 Jedná se o objekt, který v minulosti sloužil pro umístění drtiče dřeva. Objekt je zděný z cihelných bloků. Zastřešení objektu je plochou střechou z asfaltových pásů. Před vstupem do objektu je ocelový přístřešek o rozloze 10,97 m 2. 2 Jedná se o likusový objekt, který slouží jako prodejna. 3 Jedná se o zděný objekt s částí kovové konstrukce, který slouží jako kotelna. 4 Ocelová konstrukce obezděná z cihel, vnitřní zdivo z cihel. Jedná se o zděný objekt, který slouží jako dílna modelárna. Jedná se o dílnu a sociální zařízení pro zaměstnance. 5 Konstrukci tohoto objektu tvoří ocelový skelet s výplňovým zdivem. Výplňové zdivo stávající tvoří cihly plné pálené, nové zdivo tvoří pórobetonové tvárnice. Objekt byl využíván jako zámečnická dílna. 6 Sklad hořlavin je přízemní zděná budova, nepodsklepená, ke které přiléhá z čelní strany manipulační rampa. Skladovací místnosti hořlavin, v nichž je uloženo max. 50 tun hořlavin. Pod rampou je strojovna topení s rozdělovačem. 7 Jedná se o plechovou halu, která sloužila jako sklad hotových výrobků. Sloupy v rozích objektu jsou ocelové. 8

9 8 Objekt v minulosti sloužil jako rozvodna NN včetně sociálního zázemí a montážní haly. Konstrukční systém tohoto objektu je skelet s výplňovým zdivem z cihel plných pálených. 9 Jedná se o zděný objekt, který v minulosti sloužil jako sociální zařízení pro personál + přístřešek. 10 Jedná se o zděný objekt, který v minulosti sloužil jako výrobní a expediční hala. 11 Jedná se o zděný objekt, který je rozdělen na 3 části. Jednu část objektu tvoří vrátnice, ve druhé části dvoupodlažního objektu bývaly kanceláře pro administrativu a třetí část tvoří jednopatrová budova, která sloužila jako závodní jídelna. 12 Jedná se o zděný objekt, zdivo z cihel plných pálených. Objekt byl v minulosti využíván jako sklad laků. 13 Jedná se o zděný objekt a jako krytiny je použito asfaltových pásů, který v minulosti sloužil jako čalounická dílna a byl přistavován k výrobní hale. 14 Jedná se o zděný objekt, který byl v minulosti využíván jako odpad papíru. 15 Jedná se o objekt, který byl zbourán. 16 Jedná se o zděný objekt z cihel plných pálených, který byl již zbourán 17 Jedná se o zděný objekt, který sloužil v minulosti jako hlavní výrobní objekt. 18 Jedná se o zděný objekt, který v minulosti sloužil jako expediční hala a sociální zařízení pro zaměstnance. 19 Jedná se o zpevněné plochy betonovými panely o ploše m Jedná se o zpevněné plochy žulovými kostkami o ploše m Jedná se o zpevněné plochy asfaltem o ploše m Přístřešky o ploše 481,70 m 2. Jímky o ploše 110,90 m 2. Stávající nevyužívané rozvody inženýrských sítí v areálu. Návrhový stav Určení stavby Druh stavby : občanská vybavenost : novostavba Stavba zahrnuje výstavbu supermarketu o půdorysných rozměrech 90,0 x 90,0 m s technickým zázemím o rozměru 30,0 x 11,5m. Jedná se o jednopodlažní objekt. Součástí stavby jsou dále přístupové komunikace, napojení na hlavní komunikaci a inženýrské sítě, výstavba parkoviště a manipulačních ploch, protihluková opatření a poměrně rozsáhlé sadové úpravy, koordinační situace - viz. příloha č. 7 a 10. Objekt OD se předpokládá využít jako OC pro potraviny a běžné průmyslové zboží, projektový pohled na budoucí objekt supermarketu je uveden v příloze č. 9. Zásobování bude řešeno nákladními automobily a pro vykládku zboží je určena manipulační plocha v severní části areálu OD. Zákazníci budou přijíždět vlastními automobily do zákaznického parkoviště na jižní straně. Kromě provozu supermarketu se počítá i s drobnými pronajímatelnými obchody koncesionářů. V areálu se nepředpokládá skladování a distribuce chemických látek (zákon č. 356/2003 Sb.) či závadných látek v rozsahu převyšujícím množství technologicky nutná pro provoz strojů a zařízení, které jsou součástí objektů. Technologická zařízení objektu se předpokládají pouze 9

10 v běžném rozsahu obvyklém v obchodních zařízeních tohoto typu - chladicí a mrazicí jednotka a vzduchotechnické jednotky. Jedná o záměr, při kterém se budou používat moderní technologie šetrné k životnímu prostředí v souladu s principem BAT. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Širší vztahy Brownfields jsou nevyužívané nebo málo využívané areály, převážně původně výrobní, které se nacházejí obvykle v zastavěné části města. Jejich současná funkce a způsob využití neodpovídají potřebám urbanistického rozvoje části města, ve které leží. V mnoha případech bývají brownfields zdrojem ekologické zátěže, zejména kontaminace půdy. Hodnota pozemku je často vyšší než hodnota staveb, které se na něm nacházejí. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že brownfields představují problém, který se pouze výjimečně podaří vyřešit běžnými tržními mechanismy. Brownfields přitom často představují nejen estetickou překážku, ale vytvářejí bariéru urbanistického rozvoje, který by bylo vhodné orientovat na zcela jiné než průmyslové využití. Pro uvolnění území brownfields pro další rozvoj je tedy ve většině případů nutná účast veřejného sektoru, spočívající především v uvolnění a vyčištění území a jeho přípravě do podoby, kdy je na něm možné umístit nové investice, a to buď formou rekonstrukce existujících objektů, nebo asanacemi a novou výstavbou. Příprava území brownfields je většinou organizačně a finančně značně náročná a vyžaduje sdružování prostředků z více zdrojů. V Uherském Hradišti jsou v současné době typickými brownfields např. areály TON na Malinovského, některé objekty na Průmyslové nebo málo využívaná část nemocnice, přiléhající k trati ČD. Uherské Hradiště a prakticky ani celé souměstí (Staré Město, Kunovice) nezasáhla výstavba supermarketů a hypermarketů tak významně, jako třeba oblast Zlín Malenovice Otrokovice, i když se situace začíná výrazně měnit (v současnosti supermarkety LIDL, Interspar, Hypernova, Slovácko, Centrum, aj., připravuje se stavba OD Kaufland). Výhledově se dá předpokládat, že se objeví požadavky na výstavbu dalších nových nákupních center, především v příměstských lokalitách při důležitých dopravních tazích. Hlavním problémem v současnosti je otázka umísťování velkoplošných prodejen. Velká část obchodních řetězců upřednostňuje extenzivní a finančně méně náročnou výstavbu v příměstských lokalitách. Tomuto jevu se nelze samozřejmě vyhnout, nicméně pro harmonický rozvoj města je podstatné, aby město kontrolovalo míru přesunu obchodních aktivit mimo intenzívně osídlené zóny. V zájmu udržení života v městském centru by mělo město usilovat o to, aby moderní nákupní centra vznikala i v městském jádru a v centrech jednotlivých částí města a vytvářet pro to i nezbytné předpoklady. Zvýšená mobilita občanů vede postupně k upřednostňování velkoprodejen. Z historických zkušeností vývoje nákupních podmínek a nákupních zvyklostí populace západoevropských spotřebitelů, lze soudit, že obdobné tendence se uplatní i v České republice. Zároveň je nutno konstatovat, že vývoj nákupních podmínek v těchto zemích byl v některých aspektech problematický. Velké problémy působilo např. vylidňování městských center, chaotická výstavba nových velkoplošných jednotek na zelené louce, neovlivněné snižování obchodních živností. Následná řešení nové obchodní posilování městských center, výstavba pěších zón a tématických ulic, 10

11 nepřímá regulace obchodních satelitů atd. jsou známa a rozhodovací subjekty by měly aktivně, včas a nepřímými formami usměrňovat vývoj nákupních podmínek v budoucnosti. Navržený záměr Objekt je navržen v areálu společnosti TON a.s, který je v současnosti opuštěn, viz. příloha č. 2. Cílem tohoto záměru je při respektování dopravních kapacit stávající infrastruktury, konfigurace terénu a dispozičních možností zkvalitnit infrastrukturu a rozšířit nabídku potravin a průmyslového zboží a konkurenční prostředí. O jiné variantě investor OC Malinovského neuvažuje. Teoreticky lze však uvažovat o dalších variantách, které však se způsobem podnikání investora nemají nic společného, neboť investor se zabývá přípravou staveb pro obchodní využití. Dotčené území je územním plánem a na základě, všeobecného konsensu na úrovni samosprávy města Uherské Hradiště, zařazeno do plochy k umístění staveb pro výrobně komerční účely. Nultou variantu v současnosti již nikdo neuvažuje, neboť ponechat areál ve stávajícím stavu by bylo pro město Uherské Hradiště ekonomicky a územně velmi nevýhodné a zatěžující. Jiné řešení v místě se taky v současnosti neuvažuje, neboť na využití areálu v současnosti neexistuje ekonomicky silný investor, který by opuštěné území zainvestoval. Je však samozřejmostí objektivního posouzení navrženého záměru OC Malinovského z hlediska vlivu na životní prostředí jako jedné navržené varianty v území. 6. Stručný popis technického a technologického řešení Architektonické a urbanistické řešení Navrhovaná stavba svou velikostí a výškou žádným zvláštním způsobem nenaruší vzhled a výškové uspořádání řešeného území. Architektonické řešení haly podmiňuje snaha o barevné odlišení od stávajících obchodních zařízení, situovaných v městě Uherské Hradiště. Obvodový plášť v provedení z tepelně izolačních pohledových minerálních panelů - kombinace bílé, modré a červené barvy s osvětlenými nápisy názvu OD. Sokl (nadzemní část základového prahu) bude proveden v pohledovém betonu hladkém a bude opatřen nátěrem v odstínu prachově šedém, popřípadě nastříkán marmolitem v šedém odstínu. Hlavní vstupní dveře budou provedeny z hliníkových trojkomorových profilů. Veškerá vnější okna budou zasklená izolačními dvojskly. Nad vstupem do objektu bude lehký ocelový přístřešek, krytý trapézovým plechem. V zadní části objektu se nachází v prostoru zásobování krytá rampa, zastřešená trapézovým plechem. Stavební objekty Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 SO 02 SO 03 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY OBJEKT OBCHODNÍHO DOMU PŘÍPOJKA ELEKTRO 11

12 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 SO 18 SO 19 SO 20 SO 21 SO 22 SO 23 SO 24 SO 25 SO 26 SO 27 TRAFOSTANICE PŘÍPOJKA TELEFONU VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ OD VENKOVNÍ ROZVODY NN VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍPOJKA VODY PŘELOŽKA VODOVODU KANALIZACE SPLAŠKOVÁ OBCHODNÍ DŮM KANALIZACE DEŠŤOVÁ OBCHODNÍ DŮM KANALIZACE DEŠŤOVÁ PARKOVIŠTĚ PŘED OD PŘÍPOJKA PLYNU PŘÍPOJKA TEPLA PŘELOŽKA HORKOVODU PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE PARKOVIŠTĚ PŘED OD ZÁSOBOVACÍ DVŮR SADOVÉ ÚPRAVY OPLOCENÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ DOPRAVNÍ NAPOJENÍ OD ÚPRAVA KOMUNIKACE MALINOVSKÉHO SVĚTELNÁ KŘIŽOVATKA NA ULICI MALINOVSKÉHO ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KŘIŽOVATKY ULICE MALINOVSKÉHO A 28.ŘÍJNA REKLAMNÍ PYLON Základové konstrukce (ŽB prefa patky s kalichy) budou provedeny na monolitických vrtaných pilotách různé délky dle geologického podloží. Nosná konstrukce objektu bude založena na velkoprůměrových pilotách, hloubených pod ochranou ocelové výpažnice. Piloty budou navrženy jako plovoucí opřené do ulehlých štěrkopísků. Na pilotách budou vytvořeny monolitické čtvercové základové kalichy, do kterých budou vetknuty železobetonové prefabrikované sloupy objektu. Na patkách budou po obvodu uloženy izolované železobetonové montované základové nosníky. Po obvodu objektu budou na patkách osazeny sendvičové ŽB prefa prahy. Podlaha objektu bude vytvořena na zhutněném podloží monolitickou drátkobetonovou deskou tl. do 200 mm, pod níž bude provedena hydroizolace. Podlahová deska bude pod některými částmi objektu snížena (z důvodu tepelné izolace pod chladírnami a mrazírnou, pro vytvoření záchytné vany při případném úniku z nádrže SHZ, pro zateplení podlah pobytových místností apod.). Nosnou konstrukci objektu bude tvořit ŽB montovaný prefa skelet složený z tyčových prvků (sloupy, průvlaky, vazníky, vaznice). Obvodový plášť objektu bude proveden z minerálních montovaných sendvičových panelů s konečnou povrchovou úpravou v požadovaných barevných odstínech, v nichž budou vynechány příslušné stavební otvory (okna, dveře, technologie). Vnitřní stěny budou provedeny buďto zděné z VPC bílých - nebudou omítané, pouze opatřené nátěry - nebo ze sádrokartonu. 12

13 Střešní konstrukce bude uložena na prefa ŽB vaznicích trapézové poplastované nosné plechy s parozábranou, tepelnou izolací Rockwool a hydroizolací. Kromě běžných prostupů instalačních potrubí střechou bude na střeše umístěna jednotka VZT vynesená na ocelovém rámu o celkové hmotnosti 13 tuny, zkapalňovač chladící techniky opět na ocelovém rámu o celkové hmotnosti 6 t a případná ocelová konstrukce pro reklamní tabuli. Vstupní přístřešek a zastřešení rampy bude provedeno jako samostatný ocelový prvek krytinou bude trapézový plech. Výroba tepla bude zajištěna připojením na CTZ. Napojení na stávající veřejný rozvod zemního plynu pro vytápění pekárny bude provedeno na přípojku vybudovanou investorem v rámci samostatného stavebního objektu. Napájení elektrickou energií bude realizováno z trafostanice. Z architektonicko stavebního hlediska se jedná o jednopodlažní halu (viz. příloha č. 8), členěnou do několika funkčních celků popsaných v tomto řešení : Prodejní plochy supermarketu jsou situovány do 1.NP objektu. V prodejně se bude prodávat takřka kompletní sortiment potravin, koloniální zboží (domácí potřeby, elektro, hračky, papírnictví, knihy, hračky apod.), drogistické zboží, textil atd. Využití koncesionářských ploch bude upřesněno až po uzavření smluv s jednotlivými nájemci dle podobných obchodních domů zde budou částečně služby (fotolab, kadeřník apod.) a částečně obchodní plochy (trafika, elektro, telefony apod.). WC pro zákazníky je situováno v těsné blízkosti hlavního vstupu. Skladovací plochy - jsou situovány do části 1.NP. OD ve svém provozním řádu počítá s plněním prodejny přímo ze zásobovacích aut - tomuto je zcela přizpůsoben zásobovací režim supermarketu. V případě, že dojde k situaci, kdy není možné zásobovací kamión vyložit přímo do regálu v prodejně, je zboží uloženo v hlavním skladu, v němž jsou situovány regálové boxy rozdělené dle prodejního sortimentu stejně jako ve vlastní prodejně. Zvlášť jsou stavebně odděleny chladící a mrazící boxy, které provozně a funkčně navazují na výrobny jednotlivých druhů výrobků. Obaly, odpady - pro skladování vratných lahví je vyčleněn samostatný prostor, kde jsou láhve od zákazníků odebírány do třídícího stroje za dohledu 1 obslužného pracovníka. Odtud jsou samostatným vchodem láhve vyváženy. Pro skladování vratných obalů z potravin je vyčleněn prostor - manipulace s obaly probíhá na kraji zásobovací rampy. Pro likvidaci papírových obalů bude na rampě umístěn lis. U zásobovací rampy je umístěn odpadový kontejner, který je rozčleněn dle druhů odpadů do cca 6 samostatných dílů (sklo, papír, plasty, kovy, organický odpad, ostatní). Tento kontejner je odvážen max. každý druhý den. Pro manipulaci s odpady bude mít OD zpracovaný provozní řád. Sociální zázemí zaměstnanců - pro zaměstnance je vybudováno veškeré sociální zázemí v 1.NP situované v blízkosti služebního vstupu do objektu. Pro celkový počet zaměstnanců jsou vybudovány šatny, pro maximální počet ve směně jsou uvažovány umývárny a WC. V sousedství šaten jsou umístěny denní místnosti vybavené kuchyňskou linkou s dřezem, elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou, lednicí, umývadlem a automatem s teplými nápoji. Prodejní plochy a plochy služeb koncesionářů jsou vyčleněny zcela mimo provoz OD. Jednotliví nájemci si budují v pronajatých plochách vlastní provozní a sociální zázemí s tím, že WC je pro některé nájemce společné (nepotravinářské plochy). Toto bude předmětem samostatných stavebních povolení - kolaudace proběhne společně s kolaudací OD. 13

14 Stavba je koncipována jako bezbariérová. U vstupu je bezbariérové WC, v parkovišti jsou u vstupu vyhrazena stání pro handicapované osoby. V opláštění hal je kladem důraz na tepelné a hlukové izolace, a tím i úspory energií a maximální neprůzvučnost pláště. Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání. V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do prostředí. Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody. Odpady ze skladové činnosti je možno z větší části recyklovat (odpady z obalových plastů, papíru apod.) a produkci lze proto označit za téměř bezproblémovou. Rovněž skladové technologie lze označit jako energeticky nenáročné bez výraznějších emisí do prostředí. Objekt OD je vybaven kompletním obchodním zařízením jak v prodejně (regály, pokladny), tak v zázemí prodejny (skladové regály, pulty a pracovní stoly, běžný nábytek apod.). Dále pak příslušnou manipulační technikou, tj. ručních i akumulátorových nízko- i vysokozdvižných vozíků. Součástí obchodního zařízení jsou i výrobní zařízení jako např. pece, grily, trouby apod. a vybavení přípraven (nářezové stroje, váhy, balíčky atd.). Sadové úpravy, oplocení Nové OC Malinovského bude vybudováno na bývalé ploše dřevařského podniku TON. Kromě vlastní budovy OC budou převážnou část areálu pokrývat parkovací stání. Nově vytvořené plochy určené pro sadové úpravy budou zatravněny a osázeny vzrostlými stromy a keřovými porosty tak, aby areál co nejvíce vyhovoval po stránce estetické i funkční. Druhová skladba dřevin je volena s ohledem na žádoucí atraktivitu během roku, ale i bezpečnost provozu. V rámci přípravy území dojde k odstranění nevhodné zeleně. Sadové úpravy jsou voleny s ohledem na nutnost estetického, funkčního a ekologického začlenění nového areálu do okolí (viz. příloha č. 10). Ze stromů bude zastoupen především javor mléč v červenolisté odrůdě Acer platanoides Schwedleri, jenž je velmi zajímavý nejen svým olistěním, ale i habitem a také ideální pro použití do stromořadí. Z dalších stromů je hojně zastoupena štíhlá úzce kuželovitá forma lípy srdčité Tilia cordata Rancho, vhodná do menších prostorů, ale díky svým listům poskytující potřebný stín, a dub červený Quercus rubra, jenž krásně na podzim vybarvuje do červena a je velmi dominantní. Keře jsou navrženy zejména do liniových výsadeb lemujících cesty a parkovací místa. Pozornost upoutá hlavně tavola Physocarpus opulifolius Diabolo s celoročním vínovým olistěním. Stále zelenou clonu potom vytvoří ptačí zob Ligustrum vulgare Atrovirens, který se dá řezem udržet na libovolné výšce i tvaru. Výraznější kvetoucí prvek do výsadeb vnesou keře - růžově kvetoucí tavolník Spiraea japonica Shirobana a červeně kvetoucí mochna Potentilla fruticosa Red Ace. Oba keře jsou nízkého vzrůstu a kvetoucí prakticky celou vegetaci. Druhové složení dřevin bylo voleno s ohledem na stanovištní podmínky, na žádoucí nenáročnost následné údržby a v neposlední řadě jde také o celoroční estetickou a funkční 14

15 působnost dřevin nejen květy či olistěním, ale i zajímavým habitem v olistěném či bezlistém stavu. Sadovnické úpravy budou provedeny : Navezením zeminy a ohumusováním - Po dokončení stavebních prací se naveze po stavbou dotčené ploše 15 cm vrstva kvalitní ornice. Zemina musí být kvalitní, středně lehká, bez kamenů, dřeva a nežádoucích odpadů. Obděláním půdy - Půda bude obdělána oráním nebo rytím, kultivátorováním nebo nakopáním, hrabáním. Z povrchu budou průběžně odstraňovány všechny zjištěné nežádoucí materiály. Pokud nemohou být dodrženy agrotechnické lhůty, je možné trávník založit na neodplevelených plochách a nežádoucí plevele ničit selektivním herbicidem, nebo mechanicky. Založením trávníků - Vysévána bude parková, hřišťová či stínová směs. Založením keřových výsadeb - Rostlinný materiál je navržen kontejnerovaný, velikosti dodávaných keřů dosahují 30/40 cm. Listnaté stromy budou dodány se zemními baly s výškou nasazení korunky ve 180 cm a obvodem kmene 12/14 cm. Při vlastní realizaci výsadeb je nutné zachovat situování jednotlivých druhů, včetně sponu výsadeb tak, jak je vyznačeno v projektu. V opačném případě by mohlo dojít k porušení celého kompozičního záměru. Případné náhrady rostlinného materiálu je nutné konzultovat s projektantem sadových úprav. Prvky drobné architektury, oplocení, reklamní pylon U prodejny budou umístěny stojany na kola, úvazky na psy a plocha pro nákupní vozíky, instalace grafického informačního systému. V areálu budou dále umístěny odpadkové koše a v parkovišti parkboxy pro nákupní vozíky, které budou tvořeny lehkou O.K. a stěnami z průhledných polykarbonátových desek. V rámci zásobovacího dvora dojde k vybudování oplocení pro oddělení zázemí pro zásobování OD od veřejně přístupných prostor (příjezdová komunikace). Toto oplocení bude z montovaných průhledných dílů osazených do typových ocelových sloupků. Výška oplocení je uvažována cca 3 m. Součástí oplocení bude i automaticky ovládaná vjezdová brána. Reklamní pylon je situovaný u vjezdu do obchodního areálu a jeho základní úlohou je upoutat pozornost kolemjdoucích a zároveň plní funkci jednotné identifikace daného areálu. Konstrukce je uvažována jako trojboký příhradový sloup ukončený rozšířenou konstrukcí pro umístění maxibillboardu s nasvíceným barevným nápisem obchodního řetězce. Výška celého pylonu je 24,85 m, velikost billboardu 4 x 10 m a půdorysný rozměr má tvar rovnostranného trojúhelníku o velikosti strany10 m. Příprava stavby V rámci přípravy území bude muset dojít k demolici veškerých stávajících objektů, základových konstrukcí původních budov a k demolici podkladních vrstev areálových vozovek (viz. příloha č. 6). Uvedený materiál bude na místě staveniště recyklován a použit zpět v rámci podkladních vrstev výměny podloží pod objektem. V rámci přípravy území dojde rovněž k demolici stávajícího oplocení areálu v rozsahu uvažovaných stavebních úprav. Toto oplocení je rovněž možné v době výstavby areálu ponechat jako provizorní řešení oplocení staveniště a 15

16 demolici provádět později v rámci dokončovacích prací. Přesný rozsah demolovaných objektů je popsán výše dle základních údajů evidenčních listů jednotlivých objektů. V objektu SO 01 v rámci hrubé terénní úpravy je řešena příprava stávajícího podloží pro budoucí výstavbu na výškové úrovně dané skladbou podlahy pod objektem OD a skladbou jednotlivých vrstev komunikací. Vzhledem k tomu, že současné staveniště se nachází pod zpevněnými plochami stávajících podlahových desek původních objektů a nebo pod komunikacemi není v prostoru staveniště OD uvažováno se skrývkou ornice. Přebytečná zemina bude odvezena na předem určenou skládku. Staveniště V rámci zařízení staveniště budou zhotovitelem po dobu výstavby využívány stávající prostředky. V rámci stavby budou příp. dále vybudovány dočasné objekty ZS, jako kancelář mistra, šatny pracovníků stavby, umývárny, sprchy a WC, uzamykatelné sklady, volné skládky, míchací centrum malt, stavební výtah a vrátky, kontejner na suť, staveništní přípojky vody a NN. Odvádění povrchových a podzemních vod na staveništi bude do jednotné městské kanalizace. Staveniště je oploceno pevným oplocením. V blízkosti skladů a sociálních zařízení musí být k dispozici hasící prostředky, jako je písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje apod. Zásobování, prodejní doba Pro zásobování zboží slouží zásobovací rampa pro vjezd a výjezd zásobovacích vozidel. Všechny potraviny a zboží pro OC budou objednávány a dodávány výhradně už balené v originálních obalech s výjimkou některých druhů ovoce a zeleniny. Plánovaná prodejní doba je celotýdenní a nepřetržitá celodenní. Zásobování bude probíhat podle potřeby, převážně však v době denní. Zaměstnanci Pro provoz obchodu je uvažováno s celkovým počtem cca 200 zaměstnanci na prodejní ploše, 20 zaměstnanci v administrativě a 10 pracovníky údržby. Vzhledem ke směnnému provozu se předpokládá z výše uvedeného počtu s maximálním počtem 80-ti zaměstnanců ve směně. Procentuelní podíl žen se předpokládá 60 %. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci viz. příloha č Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Termín zahájení stavby : návrh 03/2005 Termín dokončení stavby : 12/2005 Trvalý provoz : 01/ Výčet dotčených územně samosprávných celků 16

17 Kraj : Zlínský kraj v samostatné působnosti. Obec : město Uherské Hradiště. 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona Posuzovaný záměr Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště přesahuje limitní hodnoty uvedené v zákoně č. 100/2001 Sb. příloha č. 1 kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad m 2 a proto navrhovaný záměr je předmětem oznámení podle ustanovení 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Lokalita určená pro stavbu Posuzovaný objekt se nachází v prostoru bývalého areálu firmy TON a Pika, který je vymezen ulicemi Tř. Maršála Malinovského a 28.října v Uherském Hradišti. Charakter staveniště je rovinný, směrem k hlavní komunikaci přechází do mírného stoupání. Stavby související infrastruktury a přípojky jsou umístěny na parcelách (podrobně viz. výpisy z KN v příloze č. 4) : Katastrální území Parc. číslo pozemku Druh pozemku Výměra (m 2 ) (způsob využití) Uherské Hradiště St. 892/1 zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) St. 892/2 zastavěná plocha a nádvoří 589 St. 454/1 zastavěná plocha a nádvoří St. 454/2 zastavěná plocha a nádvoří 952 St. 454/3 zastavěná plocha a nádvoří 81 St. 890 zastavěná plocha a nádvoří 727 St zastavěná plocha a nádvoří 201 St zastavěná plocha a nádvoří 725 St zastavěná plocha a nádvoří 127 St zastavěná plocha a nádvoří 106 (zbořeniště) St zastavěná plocha a nádvoří 278 St zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří 535 St zastavěná plocha a nádvoří 556 St zastavěná plocha a nádvoří 114 St zastavěná plocha a nádvoří 69 17

18 St zastavěná plocha a nádvoří /2 ostatní plocha (manipulační plocha) 657/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) 670/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) 705/3 ostatní plocha (ostatní komunikace) 1311/2 ostatní plocha (ostatní komunikace) 1339 ostatní plocha 536 (ostatní komunikace) 686/4 ostatní plocha 114 (ostatní komunikace) 711/1 ostatní plocha (zeleň) 711/3 zahrada* 559 * - bylo provedeno vynětí ze ZPF viz. níže. Kopie snímku katastrální mapy je prezentována v příloze č. 5. BPEJ okolního území Pozemky na zastavěném území města Uherské Hradiště jsou klasifikovány podle zařazení - BPEJ viz. příloha č. 19. Charakteristika BPEJ : BPEJ I.**.** *.II.** *.**.II VT Nivní půdy na nivních uloženinách; svažitost-rovina velmi teplý, středně těžké, s příznivými vláhovými expozice-všesměrná suchý poměry skeletovitost-žádná hloubka-hluboká I.**.** - příslušnost ke klimatickému regionu *.II.** - příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ) *.**.II - kombinace hloubky a skeletovitosti půdního profilu. Zařazení dle bonitace představuje z hlediska ochrany ZPF stupeň ochrany (dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne ) : BPEJ třída ochrany I. Požadavky ochrany zemědělských půd v ZPF : Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze vyjímečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 18

19 Jedná se o cennou půdu, dle I. třídy ochrany, která však nemůže být zemědělsky vůbec využívána, neboť se nachází v bývalém uzavřeném areálu firem TON a.s. a MEZ Mohelnice, s.p. a prakticky se zde již několik desetiletí nenachází. Pozemek, který byl vyňat z ZPF, se nacházel pod stávající komunikací, viz, níže. Záměr stavby na dotčeném pozemku je v souladu s územním plánem viz. příloha č. 3 a 15. Podle vyhlášky č. 463/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel má obec Uherské Hradiště - k.ú. Uherské Hradiště přiřazen kód ČSÚ , kód NUTS 4 CZ0722 Uherské Hradiště. Ochrana ZPF Zábor pozemků, zařazených do ZPF po dobu výstavby a provozu zde nenastává, neboť dotčené plochy pozemků nejsou zařazeny do ZPF, dle výpisu z katastru nemovitostí se nejedná o zemědělskou půdu a není proto nutné žádat o vynětí ze ZPF. Pozemek pro příjezdnou komunikaci byl vyňat ze ZPF, dle souhlas k odnětí ze ZPF pro stavbu Příjezdná komunikace, k.ú. Uherské Hradiště, ze dne Ornice se na místě staveniště nevyskytuje, byla sejmuta předchozím majitelem. Vzhledem k tomu, že v současnosti se většina staveniště nachází pod zpevněnými plochami komunikací, tak z tohoto důvodu nedojde k odstranění ornice. Před zahájením navážení kvalitní ornice na původní terén bude nutné důkladné prozkoumání kvality stávající půdy. Vyloučení možnosti znečištění chemickými látkami, zvláště olejového charakteru, je zcela nezbytné. Meliorace Pozemek, určený pro stavbu OC Malinovského, nezasahuje do žádných ploch, které jsou meliorovány, dle mapových podkladů ZVS. Ochrana PUPFL Zábor pozemků, určených k plnění funkcí lesa, trvalý nebo dočasný, po dobu výstavby a provozu zde nenastává. Stavební objekty jsou umístěny ve vzdálenosti větší jak 50 metrů od lesa. Z tohoto důvodu se stavba nedotýká těchto zájmů. 2. Voda Města Uherské Hradiště (včetně městských částí Jarošova, Mařatic, Sadů, Vések a Míkovic), Kunovice a Staré Město jsou zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu č. 1 Uherské Hradiště Hluk - Uherský Brod Bojkovice. Katastrální území centrální části města původně zásobované Salašským vodovodem a později VDJ Mařatice-dolní, bylo po vybudování ÚV Kněžpole doplněno VDJ Mařatice-horní a nakonec po uvedení do provozu 19

20 ÚV Ostrožská Nová Ves. I. tlakové pásmo zahrnuje nejrozsáhlejší část území zásobuje mimo centrální část města Uherského Hradiště také městskou část Sady, město Kunovice a část Starého Města. Převážná část zásobování tohoto tlakového pásma je prováděna z úpravny vody Ostrožská Nová Ves. Zásobovací síť pokrývá celé zastavěné území, zásobování pitnou vodou nevykazuje zjevných závad. Kapacita vodárenských zařízení se jeví pro navrhovaný rozvoj města dostatečná. Objekt bude zásobován studenou pitnou vodou přípojkou z veřejného vodovodu vodovod z ulice 28. října, rozvody sítí v území viz. příloha č. 18. Napojení bude provedena na vodovodní řad DN 300 mm. Délka přípojky bude 4,3 m. Přípojka vody je dělena na dvě části. Pro pitné a užitné účely objektu OC a pro napojení strojovny SHZ. Rozšíření silnice I/50 a I/55 si vynutí provedení přeložky stávajícího vodovodního řadu. Vodovod bude přeložen do chodníku. Celková délka přeložky bude cca 167 m. Na přeložku budou přepojeny domovní přípojky vody. Potřeba pitné vody počet spotřeba na osobu spotřeba za rok spotřeba za den maximální hodinová potřeba špičková potřeba jednotky osoby m 3.rok -1 m 3.rok -1 lt.den -1 lt.hod -1 lt.s -1 administrativa , zaměstnanci-samoobsluha , zaměstnanci - obchod , údržba , závodní jídelna , restaurace personál , restaurace jídla , úklid , návštěvníci WC , celkem , , ,56 1,26 Maximální denní potřeba Qm = ,67 lt.den -1. Ohřev teplé vody se navrhuje lokální pomocí el. ohřívačů zásobníkových AEG 150 lt a 5 lt. Požární voda Součástí objektu bude venkovní vodovod DN 80 o délce 200 m, který bude sloužit jako zdroj venkovní požární vody. Venkovní vodovod bude z trub PVC DN 80 mm. Jako protipožární zabezpečení byly zpracovatelem požární části rozmístěny hydranty D25/20 a D25/30 s tvarově stálou hadicí. V objektu je počítáno se zásahem čtyř hydrantů. Q pož. = 4 x 1,5 = 6,0 lt.s Ostatní surovinové a energetické zdroje Stavební materiál 20

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM k prodeji zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti, se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ: 586 52, IČ: 463 47 071, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363 Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Česká Lípa Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE

KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE 1/18 PLOCHA Celková plocha areálu 16 122 m 2 : o zastavěná plocha 7 351 m 2 (která poskytuje využitelnou podlahovou plochu k pronájmu

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

PŘÍSTAV SMÍCHOV STRAKONICKÁ 3212/4a, PRAHA 5

PŘÍSTAV SMÍCHOV STRAKONICKÁ 3212/4a, PRAHA 5 LOGISTICKÝ, OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÝ AREÁL PŘÍSTAV SMÍCHOV STRAKONICKÁ 3212/4a, PRAHA 5 NABÍDKA PRONÁJMU KOMERČNÍCH PROSTOR Předmětem pronájmu jsou komerční prostory v obchodně průmyslové zóně v Praze 5, v

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu

Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu Tento dotazník je určen výhradně pro pojištění majetkových rizik průmysl jejichž celková pojistná částka (kumulovaná na všech místech pojištění a částka

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Projekt řeší výstavbu ledové plochy, obslužný objekt, dopravní napojení, osvětlení sportoviště a napojení inženýrských sítí.

Projekt řeší výstavbu ledové plochy, obslužný objekt, dopravní napojení, osvětlení sportoviště a napojení inženýrských sítí. Příloha č. 2 Zastřešení a rekonstrukce zimního stadionu v Novém Bydžově zahrnuje: SO.01 Zimní stadion ledová plocha, zastřešení, obslužné objekty, tribuny SO.02 Příprava území SO.03 Venkovní kanalizace

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ v Příbrami, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou jednopodlažní nepodsklepenou dvoulodní průmyslovou halu na vlastních pozemcích, a to parc. č. 3613/19

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více