RNDr. Stanislav Novák Prakšická Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby"

Transkript

1 RNDr. Stanislav Novák Prakšická Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel Textová část Investor Objednatel : ZK engineering spol. s r.o., Dělnická 6, Rohatec : GG Archico s.r.o., Šromova 146, Uherské Hradiště Smlouva : ze dne Zpracovatel : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaný odborný pracovník Termín : červen 2004 Paré č. : 1... RNDr. Stanislav Novák

2 Zadání : Vypracování oznámení záměru stavby Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále zákon č. 100/2001 Sb. nebo jen zákon) investorem ZK engineering spol. s r.o. Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel osvědčení MŽP ČR čj /3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí ( 8 a příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí ( 9 a příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.) viz. příloha č. 47. Tentýž zapsaný : Potvrdenie zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa pod číslom 373/2004-OPV. Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO , dle certifikátu EIPOS při Technické universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne , podle ust. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací ochrana a tvorba životního prostředí. Tentýž, držitel autorizace pro nakládání s chemickými látkami a přípravky v rozsahu 2 odst. 8 písm. a) až o) zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů a novel, vydané MŽP ČR dne pod č.j. 870/2/28/00/Se. Kancelář - adresa : Prakšická 990, Uherský Brod tel./fax : , m URL : StanislavNovak Bydliště - adresa : Prakšická 990, Uherský Brod Rozdělovník : paré č. 1 : RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, Uherský Brod paré č : GG Archico s.r.o., Šromova 146, Uherské Hradiště 2

3 OBSAH strana ÚVOD... 5 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma IČO Sídlo (bydliště) Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele... 6 ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Kapacita záměru Umístění záměru Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Stručný popis technického a technologického řešení Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Výčet dotčených územně samosprávných celků Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona...17 II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Voda Ostatní surovinové a energetické zdroje Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...24 III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Odpadní vody Odpady Hluk a vibrace Záření radioaktivní, elektromagnetické Rizika havárií...43 ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

4 2. Charakteristika významně ovlivnitelných složek ŽP v dotčeném území...51 ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Charakteristika vlivů, odhad jejich velikosti a významnosti Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, kompenzaci nepříznivých vlivů Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí...79 ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU.79 ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1. Mapová a jiná dokumentace Další podstatné informace oznamovatele...83 ČÁST G SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU.84 ČÁST H PŘÍLOHA Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.93 4

5 ÚVOD Předložené oznámení záměru Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště (dále jako OC Malinovského, OC Malinovského Uherské Hradiště) je vypracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. Oznámení je zpracováno ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 100/2001 Sb. a obsahem a rozsahem odpovídá příloze č. 3 tohoto zákona. Věcně a místně příslušným orgánem státní správy pro zjišťovací řízení je Krajský úřad Zlínského kraje ve Zlíně, odbor životního prostředí a zemědělství, v souladu s 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. (orgán kraje v přenesené působnosti). Nedílnou součástí oznámení jsou samostatné přílohy - Hluková studie, Rozptylová studie a Hodnocení zdravotních rizik, zpracované specialisty v oboru. Oznámení je zaměřeno zejména na posouzení vlivů emisí a hluku cílové a obslužné dopravy na ovzduší, ochranu podzemních a povrchových vod, dopady na přírodu, nakládání s odpady. Je vyhotoveno dopravní zatížení, vliv procesu výstavby stavebních objektů na životního prostředí, hodnoceny vlivy na krajinu, kulturní památky, apod. Výstupy zde prezentované budou plně využity při formulování závěrů z hlediska ochrany veřejného zdraví obecně a obyvatel města Uherské Hradiště, místní část Stonky. Zpracovatel oznámení vyhotovil předkládanou práci na základě smlouvy ze dne , která byla uzavřena mezi objednavatelem panem Ing. Janem Rýpalem, výkonným ředitelem, společnosti GG Archico s.r.o. se sídlem Šromova 146, Uherské Hradiště a zpracovatelem oznámení RNDr. Stanislavem Novákem se sídlem Prakšická 990, Uherský Brod, PSČ Podklady pro zpracování oznámené byly zapůjčeny ze strany objednavatele a to pracovní verze dokumentace pro územní řízení. Údaje o území byly získány na MěÚ v Uherském Hradišti. Dále byly využity výsledky terénního šetření prohlídkou na místě samém, archivní materiály, rozhodnutí orgánů státní správy, ČSN a odborná literatura a konzultace s pracovníky společnosti GG Archico s.r.o. Oznámení bylo předem konzultováno s pracovníky MěÚ Uherské Hradiště. 5

6 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma ZK engineering spol. s r.o. 2. IČO Sídlo (bydliště) ZK engineering spol. s r.o. Dělnická Rohatec 4. Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele Oprávněný zástupce oznamovatele investor ZK engineering spol. s r.o. Dělnická Rohatec statutární orgán : Ing. Zita Konupčíková jednatel tel. : Projektová organizace GG-Archico Šromova Uherské Hradiště zástupce : Ing. Jan Rýpal výkonný ředitel tel. : ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště. 6

7 2. Kapacita záměru Jedná se o výstavbu nového samoobslužného OD s prodejní plochou okolo m 2, který bude umístněn v prostoru bývalého areálu firmy TON a Pika v Uherském Hradišti. Tato lokalita je územním plánem města stanovena pro umístění ploch občanské vybavenosti, což je v souladu s plánem investora na výstavbu OD. 3. Umístění záměru Záměr je umístěn ve městě Uherské Hradiště, viz. příloha č. 1 a 2. Místo stavby : Areál bývalé firmy TON a Pika Uherské Hradiště, MEZ Mohelnice Katastrální území : Uherské Hradiště Obec : Uherské Hradiště Obec s rozšířenou působností : Uherské Hradiště Kraj : Zlínský kraj V areálu budoucího OC Malinovského působila společnost TON, a.s.bystřice pod Hostýnem, závod Uherské Hradiště, provozující výrobu nábytku s 270 zaměstnanci, jako pobočný závod předního českého producenta nábytku z ohýbaného dřeva. Soukromá česká firma TON je největším výrobcem sedacího nábytku z ohýbaného dřeva v Evropě. Roční produkce dosahující jednoho milionu kusů směřuje především do zemí Evropské unie, Spojených států amerických a Japonska. Společnost MEZ Mohelnice, s.p. se zabývala výrobou strojů pro výrobu elektromotorů, strojů pro opravy elektromotorů, strojů pro všeobecné použití, převodovkovým programem a generálními opravami všech strojů. Fotodokumentace dotčeného areálu, okolí a souvisejících komunikací je uvedena v příloze č Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Současný stav Vzhledem k tomu, že v současnosti se v dotčeném území nacházely výrobní haly a administrativní budovy, dojde výstavbou obchodní části k otevření areálu a odstranění stávajících již nevyužívaných a ve velmi špatném technickém stavu se nacházejících objektů. V rámci přípravy území dojede k odstranění části zeleně (jedná se z velké části o náletovou nebo málo významnou zeleň) a o přípravu staveniště pro provedení hrubých terénních úprav, viz. příloha č. 38. Dále dojde k demolici stávajících objektů, které se nacházejí v areálu společnosti TON a.s. demoliční odpady, které se využijí ke stavebním účelům, budou v místě recyklovány. 7

8 Seznam objektů určených k demolici Parcelní Označení Název objektu číslo objektu Drtič Prodejna Plynová kotelna Dílna - modelárna Sušárna Sklad hořlavin Sklad hotových výrobků Rozvodna NN Sociální zařízení + přístřešek 454/1 10 Výrobní hala 454/2 11 Kanceláře + jídelna 454/3 12 Sklad laků 712/2 13 Přístavba čalounické dílny Odpad papíru Sklad (rozbořeno) (rozbořeno) 892/1 17 Hlavní výrobní objekt 892/2 18 Expediční hala a sociální zařízení 19 Zpevněné plochy betonové panely 20 Zpevněné plochy žulové kostky 21 Zpevněné plochy - asfalt 22 Přístřešky, jímky a stávající nevyužívané rozvody inženýrských sítí v areálu. Popis jednotlivých objektů : Označení Základní údaje objektu 1 Jedná se o objekt, který v minulosti sloužil pro umístění drtiče dřeva. Objekt je zděný z cihelných bloků. Zastřešení objektu je plochou střechou z asfaltových pásů. Před vstupem do objektu je ocelový přístřešek o rozloze 10,97 m 2. 2 Jedná se o likusový objekt, který slouží jako prodejna. 3 Jedná se o zděný objekt s částí kovové konstrukce, který slouží jako kotelna. 4 Ocelová konstrukce obezděná z cihel, vnitřní zdivo z cihel. Jedná se o zděný objekt, který slouží jako dílna modelárna. Jedná se o dílnu a sociální zařízení pro zaměstnance. 5 Konstrukci tohoto objektu tvoří ocelový skelet s výplňovým zdivem. Výplňové zdivo stávající tvoří cihly plné pálené, nové zdivo tvoří pórobetonové tvárnice. Objekt byl využíván jako zámečnická dílna. 6 Sklad hořlavin je přízemní zděná budova, nepodsklepená, ke které přiléhá z čelní strany manipulační rampa. Skladovací místnosti hořlavin, v nichž je uloženo max. 50 tun hořlavin. Pod rampou je strojovna topení s rozdělovačem. 7 Jedná se o plechovou halu, která sloužila jako sklad hotových výrobků. Sloupy v rozích objektu jsou ocelové. 8

9 8 Objekt v minulosti sloužil jako rozvodna NN včetně sociálního zázemí a montážní haly. Konstrukční systém tohoto objektu je skelet s výplňovým zdivem z cihel plných pálených. 9 Jedná se o zděný objekt, který v minulosti sloužil jako sociální zařízení pro personál + přístřešek. 10 Jedná se o zděný objekt, který v minulosti sloužil jako výrobní a expediční hala. 11 Jedná se o zděný objekt, který je rozdělen na 3 části. Jednu část objektu tvoří vrátnice, ve druhé části dvoupodlažního objektu bývaly kanceláře pro administrativu a třetí část tvoří jednopatrová budova, která sloužila jako závodní jídelna. 12 Jedná se o zděný objekt, zdivo z cihel plných pálených. Objekt byl v minulosti využíván jako sklad laků. 13 Jedná se o zděný objekt a jako krytiny je použito asfaltových pásů, který v minulosti sloužil jako čalounická dílna a byl přistavován k výrobní hale. 14 Jedná se o zděný objekt, který byl v minulosti využíván jako odpad papíru. 15 Jedná se o objekt, který byl zbourán. 16 Jedná se o zděný objekt z cihel plných pálených, který byl již zbourán 17 Jedná se o zděný objekt, který sloužil v minulosti jako hlavní výrobní objekt. 18 Jedná se o zděný objekt, který v minulosti sloužil jako expediční hala a sociální zařízení pro zaměstnance. 19 Jedná se o zpevněné plochy betonovými panely o ploše m Jedná se o zpevněné plochy žulovými kostkami o ploše m Jedná se o zpevněné plochy asfaltem o ploše m Přístřešky o ploše 481,70 m 2. Jímky o ploše 110,90 m 2. Stávající nevyužívané rozvody inženýrských sítí v areálu. Návrhový stav Určení stavby Druh stavby : občanská vybavenost : novostavba Stavba zahrnuje výstavbu supermarketu o půdorysných rozměrech 90,0 x 90,0 m s technickým zázemím o rozměru 30,0 x 11,5m. Jedná se o jednopodlažní objekt. Součástí stavby jsou dále přístupové komunikace, napojení na hlavní komunikaci a inženýrské sítě, výstavba parkoviště a manipulačních ploch, protihluková opatření a poměrně rozsáhlé sadové úpravy, koordinační situace - viz. příloha č. 7 a 10. Objekt OD se předpokládá využít jako OC pro potraviny a běžné průmyslové zboží, projektový pohled na budoucí objekt supermarketu je uveden v příloze č. 9. Zásobování bude řešeno nákladními automobily a pro vykládku zboží je určena manipulační plocha v severní části areálu OD. Zákazníci budou přijíždět vlastními automobily do zákaznického parkoviště na jižní straně. Kromě provozu supermarketu se počítá i s drobnými pronajímatelnými obchody koncesionářů. V areálu se nepředpokládá skladování a distribuce chemických látek (zákon č. 356/2003 Sb.) či závadných látek v rozsahu převyšujícím množství technologicky nutná pro provoz strojů a zařízení, které jsou součástí objektů. Technologická zařízení objektu se předpokládají pouze 9

10 v běžném rozsahu obvyklém v obchodních zařízeních tohoto typu - chladicí a mrazicí jednotka a vzduchotechnické jednotky. Jedná o záměr, při kterém se budou používat moderní technologie šetrné k životnímu prostředí v souladu s principem BAT. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Širší vztahy Brownfields jsou nevyužívané nebo málo využívané areály, převážně původně výrobní, které se nacházejí obvykle v zastavěné části města. Jejich současná funkce a způsob využití neodpovídají potřebám urbanistického rozvoje části města, ve které leží. V mnoha případech bývají brownfields zdrojem ekologické zátěže, zejména kontaminace půdy. Hodnota pozemku je často vyšší než hodnota staveb, které se na něm nacházejí. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že brownfields představují problém, který se pouze výjimečně podaří vyřešit běžnými tržními mechanismy. Brownfields přitom často představují nejen estetickou překážku, ale vytvářejí bariéru urbanistického rozvoje, který by bylo vhodné orientovat na zcela jiné než průmyslové využití. Pro uvolnění území brownfields pro další rozvoj je tedy ve většině případů nutná účast veřejného sektoru, spočívající především v uvolnění a vyčištění území a jeho přípravě do podoby, kdy je na něm možné umístit nové investice, a to buď formou rekonstrukce existujících objektů, nebo asanacemi a novou výstavbou. Příprava území brownfields je většinou organizačně a finančně značně náročná a vyžaduje sdružování prostředků z více zdrojů. V Uherském Hradišti jsou v současné době typickými brownfields např. areály TON na Malinovského, některé objekty na Průmyslové nebo málo využívaná část nemocnice, přiléhající k trati ČD. Uherské Hradiště a prakticky ani celé souměstí (Staré Město, Kunovice) nezasáhla výstavba supermarketů a hypermarketů tak významně, jako třeba oblast Zlín Malenovice Otrokovice, i když se situace začíná výrazně měnit (v současnosti supermarkety LIDL, Interspar, Hypernova, Slovácko, Centrum, aj., připravuje se stavba OD Kaufland). Výhledově se dá předpokládat, že se objeví požadavky na výstavbu dalších nových nákupních center, především v příměstských lokalitách při důležitých dopravních tazích. Hlavním problémem v současnosti je otázka umísťování velkoplošných prodejen. Velká část obchodních řetězců upřednostňuje extenzivní a finančně méně náročnou výstavbu v příměstských lokalitách. Tomuto jevu se nelze samozřejmě vyhnout, nicméně pro harmonický rozvoj města je podstatné, aby město kontrolovalo míru přesunu obchodních aktivit mimo intenzívně osídlené zóny. V zájmu udržení života v městském centru by mělo město usilovat o to, aby moderní nákupní centra vznikala i v městském jádru a v centrech jednotlivých částí města a vytvářet pro to i nezbytné předpoklady. Zvýšená mobilita občanů vede postupně k upřednostňování velkoprodejen. Z historických zkušeností vývoje nákupních podmínek a nákupních zvyklostí populace západoevropských spotřebitelů, lze soudit, že obdobné tendence se uplatní i v České republice. Zároveň je nutno konstatovat, že vývoj nákupních podmínek v těchto zemích byl v některých aspektech problematický. Velké problémy působilo např. vylidňování městských center, chaotická výstavba nových velkoplošných jednotek na zelené louce, neovlivněné snižování obchodních živností. Následná řešení nové obchodní posilování městských center, výstavba pěších zón a tématických ulic, 10

11 nepřímá regulace obchodních satelitů atd. jsou známa a rozhodovací subjekty by měly aktivně, včas a nepřímými formami usměrňovat vývoj nákupních podmínek v budoucnosti. Navržený záměr Objekt je navržen v areálu společnosti TON a.s, který je v současnosti opuštěn, viz. příloha č. 2. Cílem tohoto záměru je při respektování dopravních kapacit stávající infrastruktury, konfigurace terénu a dispozičních možností zkvalitnit infrastrukturu a rozšířit nabídku potravin a průmyslového zboží a konkurenční prostředí. O jiné variantě investor OC Malinovského neuvažuje. Teoreticky lze však uvažovat o dalších variantách, které však se způsobem podnikání investora nemají nic společného, neboť investor se zabývá přípravou staveb pro obchodní využití. Dotčené území je územním plánem a na základě, všeobecného konsensu na úrovni samosprávy města Uherské Hradiště, zařazeno do plochy k umístění staveb pro výrobně komerční účely. Nultou variantu v současnosti již nikdo neuvažuje, neboť ponechat areál ve stávajícím stavu by bylo pro město Uherské Hradiště ekonomicky a územně velmi nevýhodné a zatěžující. Jiné řešení v místě se taky v současnosti neuvažuje, neboť na využití areálu v současnosti neexistuje ekonomicky silný investor, který by opuštěné území zainvestoval. Je však samozřejmostí objektivního posouzení navrženého záměru OC Malinovského z hlediska vlivu na životní prostředí jako jedné navržené varianty v území. 6. Stručný popis technického a technologického řešení Architektonické a urbanistické řešení Navrhovaná stavba svou velikostí a výškou žádným zvláštním způsobem nenaruší vzhled a výškové uspořádání řešeného území. Architektonické řešení haly podmiňuje snaha o barevné odlišení od stávajících obchodních zařízení, situovaných v městě Uherské Hradiště. Obvodový plášť v provedení z tepelně izolačních pohledových minerálních panelů - kombinace bílé, modré a červené barvy s osvětlenými nápisy názvu OD. Sokl (nadzemní část základového prahu) bude proveden v pohledovém betonu hladkém a bude opatřen nátěrem v odstínu prachově šedém, popřípadě nastříkán marmolitem v šedém odstínu. Hlavní vstupní dveře budou provedeny z hliníkových trojkomorových profilů. Veškerá vnější okna budou zasklená izolačními dvojskly. Nad vstupem do objektu bude lehký ocelový přístřešek, krytý trapézovým plechem. V zadní části objektu se nachází v prostoru zásobování krytá rampa, zastřešená trapézovým plechem. Stavební objekty Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 SO 02 SO 03 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY OBJEKT OBCHODNÍHO DOMU PŘÍPOJKA ELEKTRO 11

12 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 SO 09 SO 10 SO 11 SO 12 SO 13 SO 14 SO 15 SO 16 SO 17 SO 18 SO 19 SO 20 SO 21 SO 22 SO 23 SO 24 SO 25 SO 26 SO 27 TRAFOSTANICE PŘÍPOJKA TELEFONU VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ OD VENKOVNÍ ROZVODY NN VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍPOJKA VODY PŘELOŽKA VODOVODU KANALIZACE SPLAŠKOVÁ OBCHODNÍ DŮM KANALIZACE DEŠŤOVÁ OBCHODNÍ DŮM KANALIZACE DEŠŤOVÁ PARKOVIŠTĚ PŘED OD PŘÍPOJKA PLYNU PŘÍPOJKA TEPLA PŘELOŽKA HORKOVODU PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE PARKOVIŠTĚ PŘED OD ZÁSOBOVACÍ DVŮR SADOVÉ ÚPRAVY OPLOCENÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ DOPRAVNÍ NAPOJENÍ OD ÚPRAVA KOMUNIKACE MALINOVSKÉHO SVĚTELNÁ KŘIŽOVATKA NA ULICI MALINOVSKÉHO ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KŘIŽOVATKY ULICE MALINOVSKÉHO A 28.ŘÍJNA REKLAMNÍ PYLON Základové konstrukce (ŽB prefa patky s kalichy) budou provedeny na monolitických vrtaných pilotách různé délky dle geologického podloží. Nosná konstrukce objektu bude založena na velkoprůměrových pilotách, hloubených pod ochranou ocelové výpažnice. Piloty budou navrženy jako plovoucí opřené do ulehlých štěrkopísků. Na pilotách budou vytvořeny monolitické čtvercové základové kalichy, do kterých budou vetknuty železobetonové prefabrikované sloupy objektu. Na patkách budou po obvodu uloženy izolované železobetonové montované základové nosníky. Po obvodu objektu budou na patkách osazeny sendvičové ŽB prefa prahy. Podlaha objektu bude vytvořena na zhutněném podloží monolitickou drátkobetonovou deskou tl. do 200 mm, pod níž bude provedena hydroizolace. Podlahová deska bude pod některými částmi objektu snížena (z důvodu tepelné izolace pod chladírnami a mrazírnou, pro vytvoření záchytné vany při případném úniku z nádrže SHZ, pro zateplení podlah pobytových místností apod.). Nosnou konstrukci objektu bude tvořit ŽB montovaný prefa skelet složený z tyčových prvků (sloupy, průvlaky, vazníky, vaznice). Obvodový plášť objektu bude proveden z minerálních montovaných sendvičových panelů s konečnou povrchovou úpravou v požadovaných barevných odstínech, v nichž budou vynechány příslušné stavební otvory (okna, dveře, technologie). Vnitřní stěny budou provedeny buďto zděné z VPC bílých - nebudou omítané, pouze opatřené nátěry - nebo ze sádrokartonu. 12

13 Střešní konstrukce bude uložena na prefa ŽB vaznicích trapézové poplastované nosné plechy s parozábranou, tepelnou izolací Rockwool a hydroizolací. Kromě běžných prostupů instalačních potrubí střechou bude na střeše umístěna jednotka VZT vynesená na ocelovém rámu o celkové hmotnosti 13 tuny, zkapalňovač chladící techniky opět na ocelovém rámu o celkové hmotnosti 6 t a případná ocelová konstrukce pro reklamní tabuli. Vstupní přístřešek a zastřešení rampy bude provedeno jako samostatný ocelový prvek krytinou bude trapézový plech. Výroba tepla bude zajištěna připojením na CTZ. Napojení na stávající veřejný rozvod zemního plynu pro vytápění pekárny bude provedeno na přípojku vybudovanou investorem v rámci samostatného stavebního objektu. Napájení elektrickou energií bude realizováno z trafostanice. Z architektonicko stavebního hlediska se jedná o jednopodlažní halu (viz. příloha č. 8), členěnou do několika funkčních celků popsaných v tomto řešení : Prodejní plochy supermarketu jsou situovány do 1.NP objektu. V prodejně se bude prodávat takřka kompletní sortiment potravin, koloniální zboží (domácí potřeby, elektro, hračky, papírnictví, knihy, hračky apod.), drogistické zboží, textil atd. Využití koncesionářských ploch bude upřesněno až po uzavření smluv s jednotlivými nájemci dle podobných obchodních domů zde budou částečně služby (fotolab, kadeřník apod.) a částečně obchodní plochy (trafika, elektro, telefony apod.). WC pro zákazníky je situováno v těsné blízkosti hlavního vstupu. Skladovací plochy - jsou situovány do části 1.NP. OD ve svém provozním řádu počítá s plněním prodejny přímo ze zásobovacích aut - tomuto je zcela přizpůsoben zásobovací režim supermarketu. V případě, že dojde k situaci, kdy není možné zásobovací kamión vyložit přímo do regálu v prodejně, je zboží uloženo v hlavním skladu, v němž jsou situovány regálové boxy rozdělené dle prodejního sortimentu stejně jako ve vlastní prodejně. Zvlášť jsou stavebně odděleny chladící a mrazící boxy, které provozně a funkčně navazují na výrobny jednotlivých druhů výrobků. Obaly, odpady - pro skladování vratných lahví je vyčleněn samostatný prostor, kde jsou láhve od zákazníků odebírány do třídícího stroje za dohledu 1 obslužného pracovníka. Odtud jsou samostatným vchodem láhve vyváženy. Pro skladování vratných obalů z potravin je vyčleněn prostor - manipulace s obaly probíhá na kraji zásobovací rampy. Pro likvidaci papírových obalů bude na rampě umístěn lis. U zásobovací rampy je umístěn odpadový kontejner, který je rozčleněn dle druhů odpadů do cca 6 samostatných dílů (sklo, papír, plasty, kovy, organický odpad, ostatní). Tento kontejner je odvážen max. každý druhý den. Pro manipulaci s odpady bude mít OD zpracovaný provozní řád. Sociální zázemí zaměstnanců - pro zaměstnance je vybudováno veškeré sociální zázemí v 1.NP situované v blízkosti služebního vstupu do objektu. Pro celkový počet zaměstnanců jsou vybudovány šatny, pro maximální počet ve směně jsou uvažovány umývárny a WC. V sousedství šaten jsou umístěny denní místnosti vybavené kuchyňskou linkou s dřezem, elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou, lednicí, umývadlem a automatem s teplými nápoji. Prodejní plochy a plochy služeb koncesionářů jsou vyčleněny zcela mimo provoz OD. Jednotliví nájemci si budují v pronajatých plochách vlastní provozní a sociální zázemí s tím, že WC je pro některé nájemce společné (nepotravinářské plochy). Toto bude předmětem samostatných stavebních povolení - kolaudace proběhne společně s kolaudací OD. 13

14 Stavba je koncipována jako bezbariérová. U vstupu je bezbariérové WC, v parkovišti jsou u vstupu vyhrazena stání pro handicapované osoby. V opláštění hal je kladem důraz na tepelné a hlukové izolace, a tím i úspory energií a maximální neprůzvučnost pláště. Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání. V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do prostředí. Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody. Odpady ze skladové činnosti je možno z větší části recyklovat (odpady z obalových plastů, papíru apod.) a produkci lze proto označit za téměř bezproblémovou. Rovněž skladové technologie lze označit jako energeticky nenáročné bez výraznějších emisí do prostředí. Objekt OD je vybaven kompletním obchodním zařízením jak v prodejně (regály, pokladny), tak v zázemí prodejny (skladové regály, pulty a pracovní stoly, běžný nábytek apod.). Dále pak příslušnou manipulační technikou, tj. ručních i akumulátorových nízko- i vysokozdvižných vozíků. Součástí obchodního zařízení jsou i výrobní zařízení jako např. pece, grily, trouby apod. a vybavení přípraven (nářezové stroje, váhy, balíčky atd.). Sadové úpravy, oplocení Nové OC Malinovského bude vybudováno na bývalé ploše dřevařského podniku TON. Kromě vlastní budovy OC budou převážnou část areálu pokrývat parkovací stání. Nově vytvořené plochy určené pro sadové úpravy budou zatravněny a osázeny vzrostlými stromy a keřovými porosty tak, aby areál co nejvíce vyhovoval po stránce estetické i funkční. Druhová skladba dřevin je volena s ohledem na žádoucí atraktivitu během roku, ale i bezpečnost provozu. V rámci přípravy území dojde k odstranění nevhodné zeleně. Sadové úpravy jsou voleny s ohledem na nutnost estetického, funkčního a ekologického začlenění nového areálu do okolí (viz. příloha č. 10). Ze stromů bude zastoupen především javor mléč v červenolisté odrůdě Acer platanoides Schwedleri, jenž je velmi zajímavý nejen svým olistěním, ale i habitem a také ideální pro použití do stromořadí. Z dalších stromů je hojně zastoupena štíhlá úzce kuželovitá forma lípy srdčité Tilia cordata Rancho, vhodná do menších prostorů, ale díky svým listům poskytující potřebný stín, a dub červený Quercus rubra, jenž krásně na podzim vybarvuje do červena a je velmi dominantní. Keře jsou navrženy zejména do liniových výsadeb lemujících cesty a parkovací místa. Pozornost upoutá hlavně tavola Physocarpus opulifolius Diabolo s celoročním vínovým olistěním. Stále zelenou clonu potom vytvoří ptačí zob Ligustrum vulgare Atrovirens, který se dá řezem udržet na libovolné výšce i tvaru. Výraznější kvetoucí prvek do výsadeb vnesou keře - růžově kvetoucí tavolník Spiraea japonica Shirobana a červeně kvetoucí mochna Potentilla fruticosa Red Ace. Oba keře jsou nízkého vzrůstu a kvetoucí prakticky celou vegetaci. Druhové složení dřevin bylo voleno s ohledem na stanovištní podmínky, na žádoucí nenáročnost následné údržby a v neposlední řadě jde také o celoroční estetickou a funkční 14

15 působnost dřevin nejen květy či olistěním, ale i zajímavým habitem v olistěném či bezlistém stavu. Sadovnické úpravy budou provedeny : Navezením zeminy a ohumusováním - Po dokončení stavebních prací se naveze po stavbou dotčené ploše 15 cm vrstva kvalitní ornice. Zemina musí být kvalitní, středně lehká, bez kamenů, dřeva a nežádoucích odpadů. Obděláním půdy - Půda bude obdělána oráním nebo rytím, kultivátorováním nebo nakopáním, hrabáním. Z povrchu budou průběžně odstraňovány všechny zjištěné nežádoucí materiály. Pokud nemohou být dodrženy agrotechnické lhůty, je možné trávník založit na neodplevelených plochách a nežádoucí plevele ničit selektivním herbicidem, nebo mechanicky. Založením trávníků - Vysévána bude parková, hřišťová či stínová směs. Založením keřových výsadeb - Rostlinný materiál je navržen kontejnerovaný, velikosti dodávaných keřů dosahují 30/40 cm. Listnaté stromy budou dodány se zemními baly s výškou nasazení korunky ve 180 cm a obvodem kmene 12/14 cm. Při vlastní realizaci výsadeb je nutné zachovat situování jednotlivých druhů, včetně sponu výsadeb tak, jak je vyznačeno v projektu. V opačném případě by mohlo dojít k porušení celého kompozičního záměru. Případné náhrady rostlinného materiálu je nutné konzultovat s projektantem sadových úprav. Prvky drobné architektury, oplocení, reklamní pylon U prodejny budou umístěny stojany na kola, úvazky na psy a plocha pro nákupní vozíky, instalace grafického informačního systému. V areálu budou dále umístěny odpadkové koše a v parkovišti parkboxy pro nákupní vozíky, které budou tvořeny lehkou O.K. a stěnami z průhledných polykarbonátových desek. V rámci zásobovacího dvora dojde k vybudování oplocení pro oddělení zázemí pro zásobování OD od veřejně přístupných prostor (příjezdová komunikace). Toto oplocení bude z montovaných průhledných dílů osazených do typových ocelových sloupků. Výška oplocení je uvažována cca 3 m. Součástí oplocení bude i automaticky ovládaná vjezdová brána. Reklamní pylon je situovaný u vjezdu do obchodního areálu a jeho základní úlohou je upoutat pozornost kolemjdoucích a zároveň plní funkci jednotné identifikace daného areálu. Konstrukce je uvažována jako trojboký příhradový sloup ukončený rozšířenou konstrukcí pro umístění maxibillboardu s nasvíceným barevným nápisem obchodního řetězce. Výška celého pylonu je 24,85 m, velikost billboardu 4 x 10 m a půdorysný rozměr má tvar rovnostranného trojúhelníku o velikosti strany10 m. Příprava stavby V rámci přípravy území bude muset dojít k demolici veškerých stávajících objektů, základových konstrukcí původních budov a k demolici podkladních vrstev areálových vozovek (viz. příloha č. 6). Uvedený materiál bude na místě staveniště recyklován a použit zpět v rámci podkladních vrstev výměny podloží pod objektem. V rámci přípravy území dojde rovněž k demolici stávajícího oplocení areálu v rozsahu uvažovaných stavebních úprav. Toto oplocení je rovněž možné v době výstavby areálu ponechat jako provizorní řešení oplocení staveniště a 15

16 demolici provádět později v rámci dokončovacích prací. Přesný rozsah demolovaných objektů je popsán výše dle základních údajů evidenčních listů jednotlivých objektů. V objektu SO 01 v rámci hrubé terénní úpravy je řešena příprava stávajícího podloží pro budoucí výstavbu na výškové úrovně dané skladbou podlahy pod objektem OD a skladbou jednotlivých vrstev komunikací. Vzhledem k tomu, že současné staveniště se nachází pod zpevněnými plochami stávajících podlahových desek původních objektů a nebo pod komunikacemi není v prostoru staveniště OD uvažováno se skrývkou ornice. Přebytečná zemina bude odvezena na předem určenou skládku. Staveniště V rámci zařízení staveniště budou zhotovitelem po dobu výstavby využívány stávající prostředky. V rámci stavby budou příp. dále vybudovány dočasné objekty ZS, jako kancelář mistra, šatny pracovníků stavby, umývárny, sprchy a WC, uzamykatelné sklady, volné skládky, míchací centrum malt, stavební výtah a vrátky, kontejner na suť, staveništní přípojky vody a NN. Odvádění povrchových a podzemních vod na staveništi bude do jednotné městské kanalizace. Staveniště je oploceno pevným oplocením. V blízkosti skladů a sociálních zařízení musí být k dispozici hasící prostředky, jako je písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje apod. Zásobování, prodejní doba Pro zásobování zboží slouží zásobovací rampa pro vjezd a výjezd zásobovacích vozidel. Všechny potraviny a zboží pro OC budou objednávány a dodávány výhradně už balené v originálních obalech s výjimkou některých druhů ovoce a zeleniny. Plánovaná prodejní doba je celotýdenní a nepřetržitá celodenní. Zásobování bude probíhat podle potřeby, převážně však v době denní. Zaměstnanci Pro provoz obchodu je uvažováno s celkovým počtem cca 200 zaměstnanci na prodejní ploše, 20 zaměstnanci v administrativě a 10 pracovníky údržby. Vzhledem ke směnnému provozu se předpokládá z výše uvedeného počtu s maximálním počtem 80-ti zaměstnanců ve směně. Procentuelní podíl žen se předpokládá 60 %. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci viz. příloha č Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Termín zahájení stavby : návrh 03/2005 Termín dokončení stavby : 12/2005 Trvalý provoz : 01/ Výčet dotčených územně samosprávných celků 16

17 Kraj : Zlínský kraj v samostatné působnosti. Obec : město Uherské Hradiště. 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona Posuzovaný záměr Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště přesahuje limitní hodnoty uvedené v zákoně č. 100/2001 Sb. příloha č. 1 kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad m 2 a proto navrhovaný záměr je předmětem oznámení podle ustanovení 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Lokalita určená pro stavbu Posuzovaný objekt se nachází v prostoru bývalého areálu firmy TON a Pika, který je vymezen ulicemi Tř. Maršála Malinovského a 28.října v Uherském Hradišti. Charakter staveniště je rovinný, směrem k hlavní komunikaci přechází do mírného stoupání. Stavby související infrastruktury a přípojky jsou umístěny na parcelách (podrobně viz. výpisy z KN v příloze č. 4) : Katastrální území Parc. číslo pozemku Druh pozemku Výměra (m 2 ) (způsob využití) Uherské Hradiště St. 892/1 zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) St. 892/2 zastavěná plocha a nádvoří 589 St. 454/1 zastavěná plocha a nádvoří St. 454/2 zastavěná plocha a nádvoří 952 St. 454/3 zastavěná plocha a nádvoří 81 St. 890 zastavěná plocha a nádvoří 727 St zastavěná plocha a nádvoří 201 St zastavěná plocha a nádvoří 725 St zastavěná plocha a nádvoří 127 St zastavěná plocha a nádvoří 106 (zbořeniště) St zastavěná plocha a nádvoří 278 St zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří 535 St zastavěná plocha a nádvoří 556 St zastavěná plocha a nádvoří 114 St zastavěná plocha a nádvoří 69 17

18 St zastavěná plocha a nádvoří /2 ostatní plocha (manipulační plocha) 657/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) 670/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) 705/3 ostatní plocha (ostatní komunikace) 1311/2 ostatní plocha (ostatní komunikace) 1339 ostatní plocha 536 (ostatní komunikace) 686/4 ostatní plocha 114 (ostatní komunikace) 711/1 ostatní plocha (zeleň) 711/3 zahrada* 559 * - bylo provedeno vynětí ze ZPF viz. níže. Kopie snímku katastrální mapy je prezentována v příloze č. 5. BPEJ okolního území Pozemky na zastavěném území města Uherské Hradiště jsou klasifikovány podle zařazení - BPEJ viz. příloha č. 19. Charakteristika BPEJ : BPEJ I.**.** *.II.** *.**.II VT Nivní půdy na nivních uloženinách; svažitost-rovina velmi teplý, středně těžké, s příznivými vláhovými expozice-všesměrná suchý poměry skeletovitost-žádná hloubka-hluboká I.**.** - příslušnost ke klimatickému regionu *.II.** - příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ) *.**.II - kombinace hloubky a skeletovitosti půdního profilu. Zařazení dle bonitace představuje z hlediska ochrany ZPF stupeň ochrany (dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne ) : BPEJ třída ochrany I. Požadavky ochrany zemědělských půd v ZPF : Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze vyjímečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 18

19 Jedná se o cennou půdu, dle I. třídy ochrany, která však nemůže být zemědělsky vůbec využívána, neboť se nachází v bývalém uzavřeném areálu firem TON a.s. a MEZ Mohelnice, s.p. a prakticky se zde již několik desetiletí nenachází. Pozemek, který byl vyňat z ZPF, se nacházel pod stávající komunikací, viz, níže. Záměr stavby na dotčeném pozemku je v souladu s územním plánem viz. příloha č. 3 a 15. Podle vyhlášky č. 463/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel má obec Uherské Hradiště - k.ú. Uherské Hradiště přiřazen kód ČSÚ , kód NUTS 4 CZ0722 Uherské Hradiště. Ochrana ZPF Zábor pozemků, zařazených do ZPF po dobu výstavby a provozu zde nenastává, neboť dotčené plochy pozemků nejsou zařazeny do ZPF, dle výpisu z katastru nemovitostí se nejedná o zemědělskou půdu a není proto nutné žádat o vynětí ze ZPF. Pozemek pro příjezdnou komunikaci byl vyňat ze ZPF, dle souhlas k odnětí ze ZPF pro stavbu Příjezdná komunikace, k.ú. Uherské Hradiště, ze dne Ornice se na místě staveniště nevyskytuje, byla sejmuta předchozím majitelem. Vzhledem k tomu, že v současnosti se většina staveniště nachází pod zpevněnými plochami komunikací, tak z tohoto důvodu nedojde k odstranění ornice. Před zahájením navážení kvalitní ornice na původní terén bude nutné důkladné prozkoumání kvality stávající půdy. Vyloučení možnosti znečištění chemickými látkami, zvláště olejového charakteru, je zcela nezbytné. Meliorace Pozemek, určený pro stavbu OC Malinovského, nezasahuje do žádných ploch, které jsou meliorovány, dle mapových podkladů ZVS. Ochrana PUPFL Zábor pozemků, určených k plnění funkcí lesa, trvalý nebo dočasný, po dobu výstavby a provozu zde nenastává. Stavební objekty jsou umístěny ve vzdálenosti větší jak 50 metrů od lesa. Z tohoto důvodu se stavba nedotýká těchto zájmů. 2. Voda Města Uherské Hradiště (včetně městských částí Jarošova, Mařatic, Sadů, Vések a Míkovic), Kunovice a Staré Město jsou zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu č. 1 Uherské Hradiště Hluk - Uherský Brod Bojkovice. Katastrální území centrální části města původně zásobované Salašským vodovodem a později VDJ Mařatice-dolní, bylo po vybudování ÚV Kněžpole doplněno VDJ Mařatice-horní a nakonec po uvedení do provozu 19

20 ÚV Ostrožská Nová Ves. I. tlakové pásmo zahrnuje nejrozsáhlejší část území zásobuje mimo centrální část města Uherského Hradiště také městskou část Sady, město Kunovice a část Starého Města. Převážná část zásobování tohoto tlakového pásma je prováděna z úpravny vody Ostrožská Nová Ves. Zásobovací síť pokrývá celé zastavěné území, zásobování pitnou vodou nevykazuje zjevných závad. Kapacita vodárenských zařízení se jeví pro navrhovaný rozvoj města dostatečná. Objekt bude zásobován studenou pitnou vodou přípojkou z veřejného vodovodu vodovod z ulice 28. října, rozvody sítí v území viz. příloha č. 18. Napojení bude provedena na vodovodní řad DN 300 mm. Délka přípojky bude 4,3 m. Přípojka vody je dělena na dvě části. Pro pitné a užitné účely objektu OC a pro napojení strojovny SHZ. Rozšíření silnice I/50 a I/55 si vynutí provedení přeložky stávajícího vodovodního řadu. Vodovod bude přeložen do chodníku. Celková délka přeložky bude cca 167 m. Na přeložku budou přepojeny domovní přípojky vody. Potřeba pitné vody počet spotřeba na osobu spotřeba za rok spotřeba za den maximální hodinová potřeba špičková potřeba jednotky osoby m 3.rok -1 m 3.rok -1 lt.den -1 lt.hod -1 lt.s -1 administrativa , zaměstnanci-samoobsluha , zaměstnanci - obchod , údržba , závodní jídelna , restaurace personál , restaurace jídla , úklid , návštěvníci WC , celkem , , ,56 1,26 Maximální denní potřeba Qm = ,67 lt.den -1. Ohřev teplé vody se navrhuje lokální pomocí el. ohřívačů zásobníkových AEG 150 lt a 5 lt. Požární voda Součástí objektu bude venkovní vodovod DN 80 o délce 200 m, který bude sloužit jako zdroj venkovní požární vody. Venkovní vodovod bude z trub PVC DN 80 mm. Jako protipožární zabezpečení byly zpracovatelem požární části rozmístěny hydranty D25/20 a D25/30 s tvarově stálou hadicí. V objektu je počítáno se zásahem čtyř hydrantů. Q pož. = 4 x 1,5 = 6,0 lt.s Ostatní surovinové a energetické zdroje Stavební materiál 20

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

"BIG BOX Staré Město"

BIG BOX Staré Město RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "BIG BOX Staré Město" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 86/6618-2014 o ceně nemovitosti - stavební parcely č. 289/1, 289/3, 289/4, 389 s budovami bývalého výrobního areálu a pozemkové parcely ve funkčním celku 2575, 1047/2, 1047/1, 3270,

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s na akci: KŘP LBK REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 04 ÚPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU Vedoucí projektant: Ing. Jiří Khol Mošnova 1167, Liberec 14 Zodpovědný

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE

KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE 1/18 PLOCHA Celková plocha areálu 16 122 m 2 : o zastavěná plocha 7 351 m 2 (která poskytuje využitelnou podlahovou plochu k pronájmu

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nabídka prodeje

ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nabídka prodeje Nabídka prodeje Společnost ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nedbalova 2306/14, 702 00 Ostrava 2 Tel: +420 597 582 773 Mobil: +420 724 363 839 Mobil: +420 724 129 111 e-mail: crsgroup@crsgroup.cz exkluzivně

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363 Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Česká Lípa Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více