Závěrečná zpráva o řešení projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o řešení projektu"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o řešení projektu Číslo projektu: 1075/2009 Tematický okruh: A/b Rozvojový projekt (název): MODERNIZACE POČÍTAČOVÉ UČEBNY PRO PRAKTICKOU VÝUKU INFORMATIKY Řešitel: Mgr. Milena Janáková, Ph.D. ZA PODPORY TECHNOLOGIE VIRTUALIZACE VŠ: Slezská univerzita v Opavě Spoluřešitelé (jména, zkratka pracoviště): Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta Karviná Ing. Pavel Pawlowski (SU OPF, KI) Ing. Marek Spišák (SU OPF, KI) Výše finančního příspěvku Fondu (v tis. Kč): tis. Kč Čerpání v roce 2009 (v tis. Kč): tis. Kč Úvodem Cílem projektu bylo získat finanční prostředky na vytvoření vhodného prostředí pro výuku studentů na Slezské univerzitě Obchodně podnikatelské fakultě (SU OPF) v Karviné. Pro výuku, ve které studenti získají dovednosti z oblasti aplikace informačních technologií se zaměřením na moderní trendy databázových a informačních systémů. Předmětem řešení je aplikace technologie virtualizace na úrovni operačního systému, provozovaných aplikací a hardwarového vybavení s podporou nástrojů Business Intelligence (BI). Důvodem volby předmětu řešení je skutečnost, že data a informace představují cenná aktiva firem a organizací všech oborů. Kvalitní informace patří mezi základy úspěšného podnikání a rozhodování. Proto jsou předmětem analýz s podporou inteligentního podnikání. Nástroje BI slouží pro strategické rozhodování na odpovídajících řídících úrovních a pro podporu zaměstnanců při běžném operativním rozhodování. Preferujeme tradiční BI nástroje, protože jsou založeny na datovém skladu a umožňují automatizovat procesy sběru, shromažďování, doručování dat, umí poskytnout informace v reálném čase, včetně potřebných zpráv a hlášení. Mezi vybrané produkty, které byly zavedeny do výuky, patří produkty SQL Server 2008 (Microsoft) a Business Intelligence se zaměřením na oblast Warehouse (Oracle). Tyto produkty navazují na již zavedené softwarové balíky ve výuce, například na prostředí Oracle Database 11g a na prostředí podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV.

2 Cílovou skupinu projektu tvoří studenti SU OPF v Karviné a další externí zájemci o vzdělávání z řad jednotlivců i vysokých škol. Vzdělávání cílové skupiny je zaměřeno na získání potřebných návyků pro implementaci účelných řešení informačních a databázových systémů na všech úrovních. Oblast zpracování dat a informací je nezbytně spjata s termíny kvalita a řízení kvality. Nově implementované technologie a nástroje nachází praktické uplatnění ve všech formách studia na SU OPF v Karviné, kde studuje více jak 4300 studentů (blíže viz statistiky informačního systému STAG ke dni ). Zabezpečení realizace řešení Projekt FRVŠ 1075/2009 byl vypracován v roce 2008 na základě tehdejších cen a nabídky hardwarových a softwarových produktů. Protože k přijetí návrhu projektu, přidělení finančních prostředků a následné realizaci došlo v roce 2009, bylo požádáno o následné změny: o žádost o povolení změn ze dne , která byla adresována panu rektorovi SU v Opavě Změny spočívaly v povolení nákupu jiné značky s navýšením konfigurace serveru, klientských stanic a notebooků (v rámci položky Kapitálové výdaje - dotace FRVŠ); další změna spočívala v povolení nakoupit více CALL licencí v rámci uvažovaného balíku SW (v rámci položky Kapitálové výdaje - příspěvek VŠ). Na základě informací uvedených ve Vyhlášení výběrového řízení fondu rozvoje vysokých škol - kapitola IV. Změny při řešení projektu o souhlas Výboru Fondu není třeba žádat v případě změny typu, značky nebo dodavatele přístroje pouze v případě, že se jedná o funkčně identické zařízení, byla žádost o povolení změn adresována panu rektorovi SU v Opavě. Souhlas s žádostí o změnu byl vysloven Blíže viz Příloha č. 1: Vyjádření k žádosti o změnu v projektu FRVŠ č. 1075/2009. V souladu s výše zmíněným projektem a povolenými změnami pana rektora, investiční oddělení univerzity vyhlásilo zadávací podmínky pro zpracování a předložení nabídky v rámci poptávkového řízení průzkumu trhu realizovaného ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Na základě vyhodnocení předložených nabídek bylo objednáno a následně dodáno požadované zboží. o žádost o povolení změn v použití kapitálové dotace projektu ze dne , která byla adresována na Agenturu Rady vysokých škol pomocí systému ISSAR-F Ke konci srpna bylo pořízeno předpokládané hardwarové a softwarové vybavení. Zbývalo vyčerpat ,- Kč v rámci položky Kapitálové výdaje dotace FRVŠ. Na základě povolené změny byly tyto prostředky vynaloženy na nákup dalších 2 ks klientských stanic DELL T3400, dalších 2 ks notebooků (Lenovo TP T500 a Toshiba A300) a 1 ks UPS zařízení APC Smart-UPS 3000I. Souhlas s žádostí o změnu byl vysloven v systému ISSAR-F. Blíže viz Příloha č. 1: Vyjádření k žádosti o změnu v projektu FRVŠ č. 1075/2009. Realizaci procesu nákupu na základě povolených změn v souladu s návrhem projektu zabezpečovalo opět investiční oddělení univerzity. o žádost o povolení změn ze dne , která byla adresována panu rektorovi SU v Opavě V rámci položky Běžné náklady - Ostatní byly požadovány prostředky na nákup Oracle academy. Protože tento program byl k dispozici pro školy bezplatně, uvolněné prostředky na základě povolení změn byly vynaloženy na nákup prezentérů (3ks), inkoustových kazet a tiskových hlav do tiskárny HP Office 9110 (9ks) a Sony mikrofonu ECM-MS907 (1ks). Souhlas s žádostí o změnu byl vysloven Blíže viz Příloha č. 1: Vyjádření k žádosti o změnu v projektu FRVŠ č. 1075/2009. Realizaci nákupu zabezpečovalo na základě objednávky ekonomické oddělení fakulty. 2

3 Realizované změny byly v souladu s původním návrhem projektu FRVŠ 1075/2009, měly kladný dopad na konfiguraci a navýšení kvality všech produktů s využitím nově dostupných technologií. Tyto změny respektovaly výši přidělených prostředků FRVŠ i uvažovaného příspěvku VŠ na základě přijatého návrhu projektu, jehož řešení probíhalo v souladu s Metodickými pokyny vydanými Výborem Fondu. Výsledky a výstupy projektu Hmatatelnými výsledky a výstupy projektu jsou: o aktivace moderních technologií virtualizace pro zabezpečení vhodného prostředí hostovaných systémů a aplikací ve výuce předmětů se zaměřením na informatiku na SU OPF v Karviné, o zavedení moderních technologií pro databázové zpracování a analýzu informací ve výuce vybraných předmětů jednotlivých oborů, včetně implementace produktů Business Intelligence databází MS SQL a Oracle pro studenty SU OPF v Karviné Učebna A406, která byla předmětem modernizace, byla připravena pro výuku již v průběhu září V současnosti v nové moderní učebně probíhá výuka předmětů jako například Řízení projektů, Expertní systémy, World Economy, Informační systémy. V letním semestru je plánovaná výuka předmětů Programování ve Visual Basic, Datové sklady, Distribuované systémy, Finanční analýza, Projektové financování či Bankovnictví A (blíže viz webstag.slu.cz). Mimo výuku probíhá na nové učebně také samostatná práce studentů. Zavedení moderní technologie probíhá pod záštitou spoluřešitelů projektu, Ing. Marek Spišák a Ing. Pavel Pawlowski, kteří mají zkušenosti s realizací provozu databáze MS SQL nejen u nás, ale i v zahraničí. Byly vytvořeny ukázkové databáze. Pro práci s databázemi slouží Microsoft SQL Server Management Studio. Součástí instalovaných modulů jsou i komponenty zabývající se Analysis Services, které zabezpečují zpřístupnění utilit pro online analytické zpracování (OLAP) a data mining. Produkty společnosti Oracle jsou přístupné v rámci bezplatného programu Oracle academy. Vhodné učební texty a prezentace jsou průběžně zpřístupňovány pomocí internetu a www stránek e-learningu v souladu s moderními trendy pokrokových technických řešení. Praktické uplatnění tyto technologie nacházejí v odborných předmětech garantovaných katedrou informatiky jako například Databázové systémy, Operační systémy, Datové sklady, Informační systémy, Informační systém firmy B, Informační služby, Distribuované systémy, Projektování informačních systémů a v neposlední řadě v předmětech Informatika A a Informatika B, kde se studenti seznamují mimo jiné s úlohou operačních systémů a databázového zpracování. o zpřístupnění komplexního systému softwarové technologie v počítačové síti fakulty Důležitým aspektem realizace projektu byla vzájemná spolupráce katedry informatiky a Ústavu informačních technologií, včetně spolupráce s externími specialisty v dané oblasti (například firma Oracle). Tato spolupráce je zárukou dalšího rozvoje moderních informačních technologií pro výuku vybraných předmětů. Zpřístupnění nové technologie zabezpečuje Ústav informačních technologií naší fakulty, obdobně pro provoz a administraci počítačové učebny a serverového vybavení. Uživatelé si mohou vybrat z přístupů pro fyzický server (ventana.opf.slu.cz) a virtuální SQL server (ventana-sql.opf.slu.cz). Pro fyzický server platí, že na vzdálenou plochu se uživatel dostane pomocí Připojení ke vzdálené ploše nebo pomocí příkazu mstsc /v:ventana.opf.slu.cz. Vlastní práce vyžaduje mít zřízený účet. Přístup 3

4 k virtuálnímu SQL serveru je obdobný pomocí Připojení ke vzdálené ploše nebo pomocí příkazu mstsc /v:ventana-sql.opf.slu.cz. o hardwarové a softwarové zabezpečení provozu (instalace a konfigurace pořízeného vybavení) V rámci dlouholetých vztahů dodavatele se Slezskou univerzitou v Opavě instalační služby a doprava na místo byly poskytnuty zdarma. Celkově byly poskytnuty následující služby v rozsahu: instalace OS Windows, aplikace ServicePacků, konfigurace serveru W2008, konfigurace role virtualizace pomocí Hyper-V, instalace MS SQL 2008 ve virtuálním prostředí, dokumentace nastavených hodnot a zaškolení obsluhy včetně ukázky tvorby virtuálního stroje. Dodavatel také poskytl zaměstnancům Ústavu informačních technologií zdarma zaškolení v rozsahu 35 hodin (5 dnů) pro oblast Microsoft SQL Server (využívání jeho nástrojů, vytváření databází, datové typy a tabulky, používání XML, vytváření a ladění indexů, implementace datové integrity, vytváření pohledů a uložených procedur a používání Service Brokeru). Prezentace využití výsledků projektu Nedílnou součástí stanovených výstupů projektu je zpřístupnění způsobů využití softwarové technologie pomocí počítačové sítě fakulty a prezentace postupu řešení a získaných zkušeností ve formě trvalé podpory všech studentů a zájemců o vzdělávání ve specifikované oblasti zájmu. Původně se v projektu předpokládala prezentace realizace projektu a získaných zkušeností například na mezinárodní konferenci Databázový svět (UTB Zlín) nebo na konferenci Vzděláváním k vyšší výkonnosti (Praha). Jak již bylo uvedeno, k realizaci projektu došlo v roce 2009 a proto získané zkušenosti a samotný průběh řešení projektu byl prezentován na následujících konferencích podle aktuálních možností v českém či anglickém jazyce: o Informatika XXII/2009. Luhačovice Název příspěvku: Výuka databázových systémů. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference. ISBN , s o Alternativní metody výuky UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Název příspěvku: Výukové materiály pro operační a databázové systémy. Sborník příspěvků na CD. Sborník příspěvků (tištěný), s. 21. ISBN o Distance learning, simulation and communication Univerzita obrany, Brno, Název příspěvku: Modern Education in Area of Database and Operating Systems. Proceedings+CD. ISBN , s Přičemž sborník z této konference je také dostupný na Web of Science (http://apps.isiknowledge.com/). Zkušenosti získané v průběhu řešení projektu tvořily nezastupitelnou součást informačních zdrojů pro tvorbu článku na téma Objects and database systems, který byl publikován v recenzovaném vědeckém časopise naší fakulty Acta academica karviniensia 1/2009, SU OPF Karviná. ISSN X., s Anglická verze zprávy o projektu, jeho realizaci a výstupech je uvedena v Příloze č. 3 ProjectReport_ANG. V neposlední řadě výstupy a výsledky projektu, které mohou být díky tomuto projektu nadále rozvíjeny, jsou prezentovány na webových stránkách fakulty (sekce Aktuality, odkaz Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 1075/2009). 4

5 Finanční rekapitulace V rámci položky Kapitálové výdaje dotace FRVŠ bylo pořízeno: o 1ks datový server HP ML370R05 E5440 (v ceně ,- Kč) s následující konfigurací: 2 x CPU E5440 (2.83 GHz), 18 GB RAM, 6x146GB HDD, RAID 5, ext. HDD, UPS APC Smart-UPS 3000I, kabel k KVM přepínači, včetně specializovaných komponent HP ProCurve Switch G (1 ks) a HP ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC (1 ks) pro napojení klientských stanic v učebně A406 do sítě SU OPF v Karviné. o 18 ks pracovních stanic DELL T3400 (v ceně ,- Kč) (z toho 13 ks pro studenty do učebny A406 a 5 ks pro pedagogickou činnost) s následující konfigurací: CPU 2.83GHz, 4GB RAM, 1 x HDD 160GB a 2 x HDD 750GB, monitor 24in G2410, myš, klávesnice, OS Windows. o 5ks notebooků (v ceně ,- Kč) (z toho 4 ks TP T500 a 1 ks Toshiba A300) 4ks TP T /4G/320/ATI256H/DVDRW/BT/FPR/VB, včetně dokovací stanice ThinkPad Advanced Mini Dock a myši. 1 ks Toshiba A /T5870/DVDRW/250/2/B/c/ATI/VB+XP. Předpokládané výdaje v projektu byly stanoveny na ,- Kč s DPH, zaokrouhleně tis. Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy na úhradu výše uvedených zařízení na základě Daňového dokladu č na , Kč s DPH a Daňového dokladu č na ,- Kč s DPH. Celkem ,- Kč s DPH. Blíže viz Příloha č. 2: Fakturace. Ceny jednotlivých položek byly vypočítány na základě Daňových dokladů, kde jsou uvedeny dílčí ceny za položky. K těmto bylo přičteno DPH. Ve Výkazu hospodaření s přidělenými prostředky při řešení projektu FRVŠ v roce 2009 byly uvedené ceny položek zaokrouhleny na celé tis. Kč. Zboží bylo nakoupeno u dodavatele AutoCont CZ a.s. Ostrava (viz Příloha č. 2: Fakturace). Na základě aktuální analýzy trhu byl výše uvedený server cenově dostupnější, než původně uvažovaný model. Tato skutečnost umožnila navýšit konfiguraci serveru v oblasti výkonu procesoru, kapacity paměti a diskového prostoru. Obdobně pro nové pracovní stanice DELL a notebooky. Změny cenové hladiny produktů umožnily využít dokovacích stanic k zapojení notebooků s klasickým ovládáním pomocí myši. Účelem bylo vytvořit kvalitnější pracovní prostředí pro pedagogy s podporou prostředků pro tvorbu příprav na semináře a konference. V projektu se původně předpokládalo pořízení 16 ks klientských stanic a 3ks notebooku. Za ušetřené prostředky v rámci položky Kapitálové výdaje dotace FRVŠ byly navíc zakoupeny 2 ks PC a 2 ks notebooků. Pro server bylo zakoupeno UPS zařízení. V rámci položky Kapitálové výdaje příspěvek VŠ bylo pořízeno: o 1 ks balík softwaru včetně licencí Konkrétně: WinSvrEnt 2008 SNGL MVL (1 ks), WinSvrCAL 2008 SNGL MVL DvcCAL (20 ks), SQLCAL 2008 SNGL MVL DvcCAL (20 ks), SQLSvrEnt 2008 SNGL MVL (1 ks). V rámci balíku licencí došlo k navýšení CALL licencí z 15 na 20 ks. Důvodem je, že virtualizace řeší provoz až 4 virtuálních strojů. Toto zabezpečí WinSvrEnt 2008 SNGL MVL. Předpokládané výdaje v projektu byly stanoveny na ,- Kč s DPH, zaokrouhleně 90 tis. Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy na úhradu softwaru s licencemi na základě Daňového dokladu č na ,- Kč s DPH, zaokrouhleně 90 tis. Kč. Zboží bylo nakoupeno u dodavatele AutoCont CZ a.s. Ostrava. Blíže viz Příloha č. 2: Fakturace. 5

6 V rámci položky Běžné náklady - Ostatní bylo pořízeno: o 1 ks bezplatný program Oracle academy Program Oracle academy nabízí přístup k řadě produktů společnosti Oracle, jako například Oracle Database, Oracle Data Mining, Warehouse Builder Enterprise, či Oracle Tuning pack, Internet Developer Suite. o 3 ks prezentérů o 9 ks inkoustových kazet a tiskových hlav do tiskárny HP Office 9110 (barva černá, azurová, purpurová a žlutá) 1 ks Sony mikrofon ECM-MS907 Výběr komponent byl realizován s cílem posílit možnosti aktivní práce a prezentace nově začleněné technologie ve výuce. Předpokládané výdaje v projektu byly stanoveny na ,88 Kč s DPH, zaokrouhleně 13 tis. Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy na úhradu výše uvedených zařízení a tiskových kazet a hlav na základě Daňového dokladu č na ,- Kč s DPH, zaokrouhleně 13 tis. Kč. Blíže viz Příloha č. 2: Fakturace. Zboží bylo nakoupeno u dodavatele AutoCont CZ a.s. Ostrava na základě schválených žádostí o změnu v projektu a vyhodnocení nabídek na dodávku v rámci projektu FRVŠ 1075/2009 ze dne ve spolupráci s investičním oddělením univerzity (pro Kapitálové výdaje) a ekonomickým oddělením fakulty (pro Běžné náklady). Závěr Výsledkem řešení projektu je vytvoření vhodného prostředí pro zavedení moderních technologií virtualizace a produktu MS SQL Server 2008 s komponentami SQL Server Database Engine, Analysis Services, Reporting Services, Integration Services a Management Tools. Prostředí databázového systému Oracle je přístupné pomocí rozhraní Oracle Enterprise Manager. Na základě nově pořízené akademické licence jsou k dispozici výukové materiály, referenční materiály a dokumentace pro produkty společnosti Oracle. V rámci programu Oracle academy je zabezpečen přístup k takovým produktům jako například Oracle Data Mining či Warehouse Builder Enterprise. V průběhu realizace projektu byly nakoupeny a následně zprovozněny všechny komponenty hardwarového vybavení, dále byla realizována instalace a konfigurace pořízených softwarových balíků vybraných produktů. Následně probíhá zpřístupňování výše uvedených moderních informačních technologií ve výuce studentům a dalším zájemcům o tuto tématiku. Dochází k postupnému začleňování způsobů aplikace a ovládání produktů ve vybraných předmětech, které garantuje katedra informatiky. Rovněž nebyla opomenuta odpovídající prezentace projektu na konferencích, www stránkách fakulty a v tisku. Výsledky projektu odpovídají vytyčeným záměrům a byly splněny stanovené cíle projektu. za řešitelský tým projektu Mgr. Milena Janáková, Ph.D. Karviná, Přílohy: 1. Vyjádření k žádosti o změnu v projektu FRVŠ č. 1075/ Fakturace 3. ProjectReport_ANG 6

Závěrečné shrnutí projektu

Závěrečné shrnutí projektu Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření 3.3.2 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD020354 Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Implementace ERP systému Helios Easy

Implementace ERP systému Helios Easy Martin Konečný Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno e-mail: konecnym@fbm.vutbr.cz Abstrakt: Případová studie se zaměřuje na problematiku implementace ERP systému

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

Věc: Poptávka oslovení vybraných dodavatelů k předání nabídek na dodávku softwaru a služeb pro produkty ORACLE

Věc: Poptávka oslovení vybraných dodavatelů k předání nabídek na dodávku softwaru a služeb pro produkty ORACLE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934 733 40 Karviná Věc: Poptávka oslovení vybraných dodavatelů k předání nabídek na dodávku softwaru a služeb pro produkty

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Popis podnikového informačního systému

Popis podnikového informačního systému Popis podnikového informačního systému Copyright 2006 1 / 24 Obsah: 1. Profil firmy...3 Struktura společnosti RTS, a.s...3 Základní údaje...3 2. Stručný popis řešení...4 Rozpracování jednotlivých procesů...4

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Identifikace procesních vazeb mezi ERP a CRM vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. 2012 autor: Bc.

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více