Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský - předseda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014. Ing. Oldřich Žďárský - předseda"

Transkript

1 Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský - předseda

2 Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření 2. Schválení zprávy revizní komise 3. Zpráva nezávislého auditora II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti v roce Rozpočet 204, financování

3 Program: III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov 7. Členství v MAS ORLICKO 7.1. projednání žádostí o řádné členství přidružených členů 7.2. projednání žádosti o přidružené členství nového člena 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO 9. Mimořádná valná hromada

4 ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu USNESENÍ VALNÁ HROMADA JMENUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU: Mgr. Miroslava Berana a Alenu Němcovou A ZAPISOVATELEM ZÁPISU: Blanku Kulhavou VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.

5 I. BLOK I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI

6 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Rozpočet a financování 2014: Informace které mají vliv na schvalování položek rozpočtu a financování :

7 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení I.01. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ Usnesení dle bodu III.3. z VH dne : Valná hromada ukládá radě a manažerce MAS zajištění finančních prostředků a předložení vyváženého, nebo přebytkového rozpočtu pro rok 2014 na příští valné hromadě. Splněno viz. bod 5 / příloha 5.1. Valná hromada ukládá radě MAS předložit na příštím jednání průběžnou zprávu o plnění deficitního rozpočtu i nakládání s dalšími disponibilními zdroji za uplynulé období. Splněno viz. bod 5 / příloha 5.2.

8 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O PLNĚNÍ USNESENÍ.

9 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

10 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Rozvaha příloha č Výkaz zisku a ztráty příloha č Příloha k účetní závěrce příloha č. 1.4 Přehled hospodaření za zakázky, za analytické účty příloha č. 1.5.

11 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zakázka LEADER

12 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zakázka LEADER Komentář: Rozpočet: Kč (deficitní: Kč) Skutečnost: Kč Úspora: Kč převod do opatření IV.1.1. roku 2014 Další prostředky k převodu do opatření IV.1.1. Zůstatek z roku 2012: Kč bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 Převod prostředků z opatření IV Kč bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 pouze částečně. Díky odlišnému než očekávanému znění pravidel je možno čerpat vyšší částku nutno revokovat usnesení z prosince 2013 (viz. bod 5 programu)

13 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Dotovaná provozní činnost Komentář: Dotace: Kč Čerpání 2013: 654 Kč Zůstatek: Kč (účet 384 časové rozlišení)

14 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Místní rozvojová strategie Komentář: Dotace: Kč Čerpání 2013: ,51 Kč Zůstatek: ,49 Kč (účet 384 časové rozlišení)

15 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Jedeme všichni Komentář: Dotace: 90% Náklady roku 2013: ,00 Kč (předfinancováno z vlastních zdrojů) Ztráta: ,80 Kč (= hodnota 10% dofinancování)

16 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Zpravodaj

17 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářská činnost Komentář: Služby spojené s přípravou žádosti o úvěry pro NNO: Náklady Kč = poplatek za vydání ŽL

18 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Vázané vlastní zdroje Komentář: Zisk je tvořen hodnotou darů přijatých v roce 2013, které nebyly využity k uvedenému účelu budou čerpány v roce 2014 (2015). Převod této položky na Fond darů za účelem zajištění oddělené evidence těchto zdrojů je předmětem samostatného usnesení.

19 I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Ostatní

20 I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Ostatní Komentář: Náklady jsou tvořeny především položkami: - Mezd: aktivity organizace mimo realizaci SPL - Dalšími souvisejícími: propagace, služby, Výnosy: - Dohoda o spolupráci MAS Lanškrounsko Kč Vzhledem k určení darů k jinému účelu, je hospodářský výsledek provozní položky ztrátový. Ztráta je kryta položkou nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let

21 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Orlické hory pro všechny Komentář: Ztráta je tvořena rozdílem mezi hodnotou rozpuštěných výnosů z dotace a hodnotou odpisů (ve výši 10% - tj. hodnoty dofinancování projektu). Krytí: zálohy partnerů projektu

22 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ celkem MAS ORLICKO Komentář: Převod ztráty na účet nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let je předmětem samostatného usnesení. Zůstatek účtu nerozdělený zisk, nerozdělené ztráta minulých let na počátku účetního období činil 161 tis. Kč

23 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU MAS ORLICKO ZA ROK 2013.

24 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE DNE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013.

25 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA MAS ORLICKO PROJEDNALA NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013 A SCHVALUJE PŘEVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2013 VE VÝŠI ,47 KČ NA ÚČET NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA Z MINULÝCH LET. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD VÁZANÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ V HODNOTĚ ,70 KČ Z ÚČTU NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA NA ÚČET FONDU DARŮ.

26 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS ČERPÁNÍM PROSTŘEDKŮ Z FONDU DARŮ V SOULADU S PŘEDLOŽENÝM ROZPOČTEM VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ ČERPÁNÍ FONDU DARŮ V SOULADU S ÚČELEM TĚCHTO PROSTŘEDKŮ DLE DAROVACÍCH SMLUV.

27 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. Schválení zprávy revizní komise I.2. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE Zprávu revizní komise přednese Mgr. Oto Pavliš. USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2013.

28 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora I.3. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 1) Zpráva auditora ověření splnění dotačních podmínek 2) Zpráva auditora ověření účetní závěrky

29 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora Výrok auditora ověření splnění dotačních podmínek Podle mého názoru jsou způsobilé výdaje a příjmy vykázané v evidenci u Zakázky Z001 Leader občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk za období od do čerpány v souladu s Pravidly opatření IV.1.1. stanovenými Ministerstvem zemědělství č. j /2013-MZE ze dne (účinnost od ). Náklady a výnosy jsou zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a nebyly využity na ostatní činnosti a projekty občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO za období od do

30 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora Výrok auditora ověření účetní závěrky Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk; dále nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od do v souladu s českými účetními předpisy.

31 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O PROVEDENÍ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK PRAVIDEL OPATŘENÍ IV.1.1. SE ZAMĚŘENÍM NA OVĚŘENÍ ÚČELU VYUŽITÍ POSKYTNUTÉ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ , A TO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI DOKUMENTY A SKUTEČNÝM STAVEM PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ DO

32 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE AUDITORKOU MAS ORLICKO PRO OVĚŘENÍ ROKU 2014 PANÍ ING. MARCELU DVOŘÁKOVOU, OSVĚDČENÍ Č

33 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 II. BLOK

34 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Konzultační podpora projektů v realizaci a udržitelnosti realizace: 58 projektů (změny projektů, VŘ, žádosti o platbu) udržitelnost: 95 projektů kontroly projektů v udržitelnosti: 62 projektů Personálně: Ing. Lukáš Bednář

35 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Příprava evaluace období a související animační činnost setkání s podpořenými žadateli vyhodnocení zkušeností evaluace vnitřních administrativních a implementačních procesů aktualizace a doplnění (podklad pro přípravu na období ) propagační činnost prezentace MAS v rámci evaluace období a navázání kontaktů a spolupráce pro potřebu dalších spolupráce Na uvedené činnosti bylo v uplynulém alokováno minimum prostředků s ohledem na úsporná opatření pro přechodné období. Díky navýšení prostředků v opatření IV.1.1. mohou být uvedená opatření využita. Personálně: aktuálně nepokryto (snížení úvazků na konci roku 2013)

36 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Finanční zdroje pro období: Kč (ke dni konání VH) až Kč (do konce roku 2014) úspory na VŘ podpořených žadatelů (opatření IV.1.2.), ukončené projekty (1 projekt v řešení snaha o převedení projektu na jiný subjekt) Financování: Dotace: 100% Předfinancování nákladů: revolvingový úvěr (využíván již od roku 2009) Náklady dluhové služby: vlastní zdroje (fond darů Kč) SCHVÁLENÍ OBNOVY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU je součástí bodu 5. programu financování.

37 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni Realizace probíhá dle schváleného harmonogramu Aktuální aktivity: - ukončení VŘ na dodávku elektrokol - cyklojízda pozvánka - propagační akce léto/podzim

38 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Pozvánka Jedeme všichni pojeďte s námi! Již vyrazí z Opavska peloton nadšenců a milovníků cyklistiky na 200 kilometrovou cyklojízdu napříč územím šesti partnerských MAS. Na trase je naplánováno celkem 11 zastavení, na kterých nás čeká mnoho zajímavých atrakcí a zážitků. Celá akce skončí v Orlických horách. Pojeďte s námi! Nebo se připojte k pelotonu alespoň na část trasy! Přijďte se pobavit, vyzkoušet si elektrokola, poznat zajímavé lidi a dozvědět se něco zajímavého o nové formě cykloturistiky na jednotlivá zastavení!

39 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Pozvánka Jedeme všichni pojeďte s námi! Termín: :00 13:30 Statek U dubu v Líšnici VIP zóna pro členy a hosty : Občerstevní Možnost seznámení s podpořenými projekty (Charita, Šťastný domov) Možnost seznámení se zkušenostmi podpořených žadatelů Od 13:30 program na místě

40 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni Financování: Celkové náklady: Dofinancování: MAS ORLICKO: Partneři: Náklady 2013: Náklady 2014: Kč Kč Kč Kč (již na účtu MAS) Kč (předfinancováno z MAS) Kč (k předfinancování úvěrem) Schválení provozního úvěru na pokrytí nákladů 2014 ( Kč) a profinancování vlastních zdrojů ( Kč) je součástí bodu 5. programu financování.

41 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Konzultační podpora neziskových organizací - připojení k projektu Centra pro komunitní práce - konzultační servis neziskovým organizacím - zahájení: duben 2014 (semináře) - právní služby spojené s novelou Občanského zákoníku (případně další právní služby) Financování: Z vlastních zdrojů MAS a dotace Pardubického kraje (POV) v rámci provozních, propagačních a správních nákladů. Konzultace přímo NNO.

42 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Strategie MAS Časový výhled v r. 2014: březen schválení metodického pokynu duben schválení standardů MAS, vyhlášení kontinuální výzvy duben schválení operačních programů v ČR říjen / listopad schválení Dohody o partnerství mezi ČR a EU leden schválení operačních programů EK říjen / listopad výzva k předkládání strategií MAS červen 2015 první smlouvy k realizaci strategií MAS

43 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Setkání k otázkám vyloučené lokality Borek , Česká Třebová Setkání k otázkám vzdělávání , Libchavy

44 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Komunitní setkání: Ústí nad Orlicí Dolní Čermná Žamberk Od 16:00 hod. Čas bude upřesněn

45 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: Kč Dotace 100% Realizace: do Způsobilé výdaje: - odborné poradenské a konzultantské služby - mzdové náklady - nákup dat (ČSÚ a další) - nákup strategií, studií atd. (např. od univerzit atd.)

46 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: Kč Dotace 100% Zpráva o využití prostředků do konání VH: viz. samostatný bod jednání Výdaje z poskytnuté dotace je nutné předfinancovat. S ČS a.s. již bylo projednáno doplnění účelu do stávajícího revolvingového úvěru. Stávající limit revolvingového úvěru však neumožní pokrytí výdajů pro oba projekty navýšení limitu revolvingového úvěru dle disponibilních zdrojů je součástí navhrovaných usnesení v bodu 5. programu

47 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Obce sobě Podpora meziobecní spolupráce Zapojení ORP: Králíky, Žamberk, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Probíhá dokončení sběru dat k analytické části dokumentů. V rámci uvedeného projektu nevznikají MAS ORLICKO žádné náklady.

48 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Správní činnosti pro fungování MAS ORLICKO: příprava stanov příprava na standardizaci MAS (směrnice, systematika dokumentů) příprava voleb (mimořádná VH) zajištění projektu Konzultační podpora NNO udržitelnost projektů Jedeme všichni Financování: V rámci účetnictví MAS je nutné jasně oddělit náklady spojené se správou, které nejsou vázány na konkrétní účel projektů, nebo které se vztahují k udržitelnosti projektů provozní náklady (management, účetnictví) kryté z vlastních zdrojů nebo provozní dotace

49 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI MAS PRO ROK VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A AKTIVIT.

50 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Rozpočet 2014 příloha 5.1.

51 Leader - PŘÍJMY Leader - VÝDAJE Úspory opatření IV.1.1. Revolvingový úvěr - předfinancování Dle zprávy o činnosti (administrace projektů, evaluace a animační činnost) Převod opatření IV kvalifikovaný Revolvingový úvěr odhad - předfinancování Rozpočtované náklady Celkem xx Celkem Strategie - PŘÍJMY Strategie - VÝDAJE Mzdové náklady a odborné služby přímo Zůstatek - dotace POV Na účtu zakládající tvorbu výstupu Dotace - OPTP Revolvingový úvěr - předfinancování Rozpočtované náklady Celkem xx Celkem Dotace - POV 2014 Na účtu Rozpočtované náklady Celkem xx Celkem Jedeme všichni - PŘÍJMY Smlouva o poskytnutí dotace Provozní úvěru Podíl partnerů na projektu Na účtu Rozpočtované náklady Profinancování vlastních zdrojů Provozní úvěru Celkem xx Celkem Ostatní příjmy na vlastní vrub MAS ROZPOČET 2014 Dotovaný provoz - PŘÍJMY Dotovaný provoz - VÝDAJE Pokrytí poměrné části provozních výdajů Zůstatek - dotace POV 2013 Na účtu nesouvisejících s aktivitami mimo Leader Vázané vlastní zdroje Na účtu Zůstatek volných vlastních zdrojů xx -381 Příjmy z hospodářské činnosti Výhled Přímy z darů Výhled Jedeme všichni - VÝDAJE Dle aktivit projektu ve schválené žádosti o dotaci Ostatní výdaje na vrub MAS Rozpočtované náklady - dluhová služba Celkem xx CELKEM xx CELKEM Deficit xx 0 Přebytek

52 USNESENÍ II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 VALNÁ HROMADA REVOKUJE USNESENÍ: V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ MZE SCHVALUJE VALNÁ HROMADA PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO VÝŠE KČ A LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. ZE DNE (BOD III.3.) NÁSLEDOVNĚ: 5. Rozpočet 2014, financování VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ.

53 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VYROVNANÝ ROZPOČET MAS ORLICKO PRO ROK 2014.

54 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS HOSPODÁRNÉ A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ REZERVY HOSPODAŘENÍ PRO ROK 2014 (VČETNĚ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, PŘEDEVŠÍM Z OPATŘENÍ IV.1.2.) VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI REZERVY HOSPODAŘENÍ NA PŘÍŠTÍM ŘÁDNÉM JEDNÁNÍ.

55 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: Kč Dotace 100% Realizace: do Realizované výdaje: - výběrové řízení na zaměstnance (Bc. Lucie Kokulová) - smlouva o supervizi s Timou Liberec - úhrada části mzdových nákladů manažerky

56 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O VYUŽITÍ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ REALIZOVANÝCH V OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY.

57 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Cash flow příloha 5.3.

58 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Plán CASH FLOW 2014 Počáteční zůstatek finančních prostředků KČ ,00 Plánované příjmy ,00 Výdaje ,49 ZŮSTATEK ,00

59 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ PLÁNOVANÉ CASH-FLOW PRO ROK 2014.

60 Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS: II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Důvodová zpráva k financování příloha 5.4. I. Leader (PRV) Revolvingový úvěr Do Limit: Kč ČS a.s. II. Strategie (OPTP) Revolvingový úvěr Doplnění účelu do úvěru k aktivitě č. I. Limit. Viz. bod I. Náklady v roce 2014: až Kč (k tis. Kč 500 tis.kč) Náklady v roce 2014: Kč Financování SPL/OPTP 2015 příloha 5.5.

61 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU U ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. V LETECH 2014 A 2015 A SCHVALUJE JEHO NAVÝŠENÍ AŽ DO LIMITU KČ (DLE AKTUÁLNÍ VÝŠE KRYTÍ NÁKLADŮ Z OPATŘENÍ IV.1.2.). VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE PŘEDSEDU MAS PROJEDNÁNÍM ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK PRO OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A PODPISEM SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.

62 Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS: II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování III. Jedeme všichni Bez financování (viz. Cash-flow)- příloha 5.3., řádek 17 Na financování dluhové služby se podílí partneři projektu. Záloha již přijata na účet MAS. Náklady v roce 2014: Kč (ř. 146 rozpočtu, příl 5.1.) + profinancování vlastních zdrojů (ř. 17 rozpočtu, příl. 5.1.) Financování Jedeme všichni příloha 5.6.

63 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OTEVŘENÍ PROVOZNÍHO ÚVĚRU PRO REALIZACI PROJEKTU SPOLUPRÁCE JEDEME VŠICHNI NA ČÁSTKU ,- KČ A POVĚŘUJE PŘEDSEDU PODPISEM ÚVĚROVÉ SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.

64 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI III. BLOK

65 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Standardy MAS: předpoklad zveřejnění v dubnu 2014 Příprava stanov: zajišťuje JUDr. Lenka Deverová : telekonference (konzultace) - náklady: Kč/hodinu - celkové předpokládané náklady: Kč - objednávka schválena radou MAS

66 III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Termín Aktivita Zajistí Co nejdříve Do konce dubna Do Zápis do spolkového rejstříku Podání informací, podkladů Seznámení s aktuální organizační strukturou a nastavením orgánů MAS ORLICKO, příprava návrhu stanov Podání informací dle potřeby Zaslání návrhu stanov, které již budou zohledňovat konečné znění standardů pro MAS Vnitřní připomínkové řízení k návrhům stanov Projednání stanovisek k připomínkám 14:00 hod. Telekonference sporné body 15:00 hod. JUDr. Deverová MAS ORLICKO JUDr. Deverová MAS ORLICKO, Ing. Vanická JUDr. Deverová MAS ORLICKO RADA MAS RADA MAS JUDr. Deverová

67 III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Do Zaslání připomínek a případných stanovisek k jednotlivým bodům JUDr. Deverové Vypořádání připomínek Dopracování návrhu stanov (v režimu změn + čistopis) Zaslání podkladů k projednání (návrhy usnesení, ) Zaslání dalších podkladů (vyžádání informací) pro aktualizaci zápisu ve spolkovém rejstříku Mimořádná VH schválení stanov + další body Zaslání potřebných podkladů z MAS (usnesení,atd.) Zajištění zápisu do spolkového rejstříku Vyúčtování, fakturace MAS ORLICKO, Ing. Vanická JUDr. Deverová MAS ORLICKO MAS ORLICKO JUDr. Deverová JUDr. Deverová

68 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY NOVÝCH STANOV.

69 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7. Členství v MAS ORLICKO III. 7. Členství v MAS ORLICKO 1 člen na obyvatel území MAS ORLICKO má 87tis. obyvatel každá zájmová skupina tvoří max. 49% minimálně 43 členů Sektor Stav řádných členů k Přidružení členové Výhled řádných členů po valné hromadě Veřejný Neziskový Podnikatelský Fyzické osoby celkem

70 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství III Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství 7.1. Projednání žádostí o řádné členství přidružených členů Schválení přidružených členů: valnou hromadou Možnost přijetí přidružených členů ve zrychleném režimu dle článku 4. odst. 6 stanov Žádost o řádné členství předložili všichni přidružení členové.

71 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství Žadatelé o řádné členství: Žadatel o řádné členství Farní sbor ČCE v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice s.r.o. Zastoupený Jakub Keller a Vladimír Hejl Ing. Leoš Říha Alena Němcová Ing. Václav Brynda Schvaluje /neschvaluje

72 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ ZA ŘÁDNÉ ČLENY MAS ORLICKO: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice S ÚČINNOSTÍ OD DNE SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU.

73 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství III Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství 7.2. Projednání žádosti o přidružené členství Přijatá přihláška o přidružené členství: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí statutární zástupce: David Serbousek, dipl. um. činnost: výuka přípravného a základního studia v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Od r. 2012/2013 Školní vzdělávací program.

74 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JABLONNÉ NAD ORLICÍ ZA PŘIDRUŽENÉHO ČLENA MAS ORLICKO.

75 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO III.8. Zaměstnanci MAS ORLICKO Dne byla za zaměstnance MAS ORLICKO v souvislosti s přípravou Strategie MAS ORLICKO přijata slečna Bc. Lucie Kokulová z Ústí nad Orlicí. Pracovní poměr na dobu určitou: do Kvalifikace / vzdělání (škola, období, druh zkoušky): Středoškolské: Gymnázium Česká Třebová, všeobecné vzdělání, maturitní zkouška, květen 2010 Vysokoškolské: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Management cestovního ruchu, státní zkouška, leden 2014 Doplňkové vzdělání / kurzy: Wenzao Ursuline College of Languages Kaohsiung, Tchaj-wan studijní pobyt (německý a anglický jazyk), leden 2013 červen 2013 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) Kortrijk, Belgie, The Business and Language Department, leden 2012 červen 2012

76 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 9. Mimořádná valná hromada III.9. Mimořádná valná hromada Předběžný termín: od 14:00 hodin Místo: Program: schválení stanov MAS schvalování směrnic pro činnost MAS volby do orgánů MAS schvalování analytické části Strategie MAS další

77 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Mimořádná valná hromada USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ TERMÍN A PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY.

78 ZÁVĚR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STANDARDŮ PRO EXISTENCI A ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN DLE ZÁSAD METODY LEADER PODPŮRNÝ MATERIÁL NAVAZUJÍCÍ NA DOKUMENT

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zpráva o činnosti Fondu byla projednána a vzata na vědomí vládou ČR dne

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah: 1. Charakteristika společnosti 2. Orgány o.p.s. 3. Personální zajištění činnosti 4. Přehled činností o.p.s. v roce 2014 5. Organizační složka MAS 6. Územní působnost o.p.s.

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 2 Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více