Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský - předseda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014. Ing. Oldřich Žďárský - předseda"

Transkript

1 Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský - předseda

2 Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření 2. Schválení zprávy revizní komise 3. Zpráva nezávislého auditora II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti v roce Rozpočet 204, financování

3 Program: III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov 7. Členství v MAS ORLICKO 7.1. projednání žádostí o řádné členství přidružených členů 7.2. projednání žádosti o přidružené členství nového člena 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO 9. Mimořádná valná hromada

4 ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu USNESENÍ VALNÁ HROMADA JMENUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU: Mgr. Miroslava Berana a Alenu Němcovou A ZAPISOVATELEM ZÁPISU: Blanku Kulhavou VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.

5 I. BLOK I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI

6 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Rozpočet a financování 2014: Informace které mají vliv na schvalování položek rozpočtu a financování :

7 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení I.01. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ Usnesení dle bodu III.3. z VH dne : Valná hromada ukládá radě a manažerce MAS zajištění finančních prostředků a předložení vyváženého, nebo přebytkového rozpočtu pro rok 2014 na příští valné hromadě. Splněno viz. bod 5 / příloha 5.1. Valná hromada ukládá radě MAS předložit na příštím jednání průběžnou zprávu o plnění deficitního rozpočtu i nakládání s dalšími disponibilními zdroji za uplynulé období. Splněno viz. bod 5 / příloha 5.2.

8 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O PLNĚNÍ USNESENÍ.

9 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

10 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Rozvaha příloha č Výkaz zisku a ztráty příloha č Příloha k účetní závěrce příloha č. 1.4 Přehled hospodaření za zakázky, za analytické účty příloha č. 1.5.

11 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zakázka LEADER

12 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zakázka LEADER Komentář: Rozpočet: Kč (deficitní: Kč) Skutečnost: Kč Úspora: Kč převod do opatření IV.1.1. roku 2014 Další prostředky k převodu do opatření IV.1.1. Zůstatek z roku 2012: Kč bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 Převod prostředků z opatření IV Kč bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 pouze částečně. Díky odlišnému než očekávanému znění pravidel je možno čerpat vyšší částku nutno revokovat usnesení z prosince 2013 (viz. bod 5 programu)

13 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Dotovaná provozní činnost Komentář: Dotace: Kč Čerpání 2013: 654 Kč Zůstatek: Kč (účet 384 časové rozlišení)

14 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Místní rozvojová strategie Komentář: Dotace: Kč Čerpání 2013: ,51 Kč Zůstatek: ,49 Kč (účet 384 časové rozlišení)

15 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Jedeme všichni Komentář: Dotace: 90% Náklady roku 2013: ,00 Kč (předfinancováno z vlastních zdrojů) Ztráta: ,80 Kč (= hodnota 10% dofinancování)

16 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Zpravodaj

17 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářská činnost Komentář: Služby spojené s přípravou žádosti o úvěry pro NNO: Náklady Kč = poplatek za vydání ŽL

18 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Vázané vlastní zdroje Komentář: Zisk je tvořen hodnotou darů přijatých v roce 2013, které nebyly využity k uvedenému účelu budou čerpány v roce 2014 (2015). Převod této položky na Fond darů za účelem zajištění oddělené evidence těchto zdrojů je předmětem samostatného usnesení.

19 I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Ostatní

20 I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Ostatní Komentář: Náklady jsou tvořeny především položkami: - Mezd: aktivity organizace mimo realizaci SPL - Dalšími souvisejícími: propagace, služby, Výnosy: - Dohoda o spolupráci MAS Lanškrounsko Kč Vzhledem k určení darů k jinému účelu, je hospodářský výsledek provozní položky ztrátový. Ztráta je kryta položkou nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let

21 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Orlické hory pro všechny Komentář: Ztráta je tvořena rozdílem mezi hodnotou rozpuštěných výnosů z dotace a hodnotou odpisů (ve výši 10% - tj. hodnoty dofinancování projektu). Krytí: zálohy partnerů projektu

22 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ celkem MAS ORLICKO Komentář: Převod ztráty na účet nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let je předmětem samostatného usnesení. Zůstatek účtu nerozdělený zisk, nerozdělené ztráta minulých let na počátku účetního období činil 161 tis. Kč

23 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU MAS ORLICKO ZA ROK 2013.

24 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE DNE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013.

25 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA MAS ORLICKO PROJEDNALA NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013 A SCHVALUJE PŘEVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2013 VE VÝŠI ,47 KČ NA ÚČET NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA Z MINULÝCH LET. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD VÁZANÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ V HODNOTĚ ,70 KČ Z ÚČTU NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA NA ÚČET FONDU DARŮ.

26 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS ČERPÁNÍM PROSTŘEDKŮ Z FONDU DARŮ V SOULADU S PŘEDLOŽENÝM ROZPOČTEM VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ ČERPÁNÍ FONDU DARŮ V SOULADU S ÚČELEM TĚCHTO PROSTŘEDKŮ DLE DAROVACÍCH SMLUV.

27 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. Schválení zprávy revizní komise I.2. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE Zprávu revizní komise přednese Mgr. Oto Pavliš. USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2013.

28 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora I.3. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 1) Zpráva auditora ověření splnění dotačních podmínek 2) Zpráva auditora ověření účetní závěrky

29 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora Výrok auditora ověření splnění dotačních podmínek Podle mého názoru jsou způsobilé výdaje a příjmy vykázané v evidenci u Zakázky Z001 Leader občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk za období od do čerpány v souladu s Pravidly opatření IV.1.1. stanovenými Ministerstvem zemědělství č. j /2013-MZE ze dne (účinnost od ). Náklady a výnosy jsou zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a nebyly využity na ostatní činnosti a projekty občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO za období od do

30 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora Výrok auditora ověření účetní závěrky Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk; dále nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od do v souladu s českými účetními předpisy.

31 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O PROVEDENÍ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK PRAVIDEL OPATŘENÍ IV.1.1. SE ZAMĚŘENÍM NA OVĚŘENÍ ÚČELU VYUŽITÍ POSKYTNUTÉ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ , A TO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI DOKUMENTY A SKUTEČNÝM STAVEM PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ DO

32 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE AUDITORKOU MAS ORLICKO PRO OVĚŘENÍ ROKU 2014 PANÍ ING. MARCELU DVOŘÁKOVOU, OSVĚDČENÍ Č

33 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 II. BLOK

34 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Konzultační podpora projektů v realizaci a udržitelnosti realizace: 58 projektů (změny projektů, VŘ, žádosti o platbu) udržitelnost: 95 projektů kontroly projektů v udržitelnosti: 62 projektů Personálně: Ing. Lukáš Bednář

35 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Příprava evaluace období a související animační činnost setkání s podpořenými žadateli vyhodnocení zkušeností evaluace vnitřních administrativních a implementačních procesů aktualizace a doplnění (podklad pro přípravu na období ) propagační činnost prezentace MAS v rámci evaluace období a navázání kontaktů a spolupráce pro potřebu dalších spolupráce Na uvedené činnosti bylo v uplynulém alokováno minimum prostředků s ohledem na úsporná opatření pro přechodné období. Díky navýšení prostředků v opatření IV.1.1. mohou být uvedená opatření využita. Personálně: aktuálně nepokryto (snížení úvazků na konci roku 2013)

36 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Finanční zdroje pro období: Kč (ke dni konání VH) až Kč (do konce roku 2014) úspory na VŘ podpořených žadatelů (opatření IV.1.2.), ukončené projekty (1 projekt v řešení snaha o převedení projektu na jiný subjekt) Financování: Dotace: 100% Předfinancování nákladů: revolvingový úvěr (využíván již od roku 2009) Náklady dluhové služby: vlastní zdroje (fond darů Kč) SCHVÁLENÍ OBNOVY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU je součástí bodu 5. programu financování.

37 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni Realizace probíhá dle schváleného harmonogramu Aktuální aktivity: - ukončení VŘ na dodávku elektrokol - cyklojízda pozvánka - propagační akce léto/podzim

38 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Pozvánka Jedeme všichni pojeďte s námi! Již vyrazí z Opavska peloton nadšenců a milovníků cyklistiky na 200 kilometrovou cyklojízdu napříč územím šesti partnerských MAS. Na trase je naplánováno celkem 11 zastavení, na kterých nás čeká mnoho zajímavých atrakcí a zážitků. Celá akce skončí v Orlických horách. Pojeďte s námi! Nebo se připojte k pelotonu alespoň na část trasy! Přijďte se pobavit, vyzkoušet si elektrokola, poznat zajímavé lidi a dozvědět se něco zajímavého o nové formě cykloturistiky na jednotlivá zastavení!

39 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Pozvánka Jedeme všichni pojeďte s námi! Termín: :00 13:30 Statek U dubu v Líšnici VIP zóna pro členy a hosty : Občerstevní Možnost seznámení s podpořenými projekty (Charita, Šťastný domov) Možnost seznámení se zkušenostmi podpořených žadatelů Od 13:30 program na místě

40 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni Financování: Celkové náklady: Dofinancování: MAS ORLICKO: Partneři: Náklady 2013: Náklady 2014: Kč Kč Kč Kč (již na účtu MAS) Kč (předfinancováno z MAS) Kč (k předfinancování úvěrem) Schválení provozního úvěru na pokrytí nákladů 2014 ( Kč) a profinancování vlastních zdrojů ( Kč) je součástí bodu 5. programu financování.

41 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Konzultační podpora neziskových organizací - připojení k projektu Centra pro komunitní práce - konzultační servis neziskovým organizacím - zahájení: duben 2014 (semináře) - právní služby spojené s novelou Občanského zákoníku (případně další právní služby) Financování: Z vlastních zdrojů MAS a dotace Pardubického kraje (POV) v rámci provozních, propagačních a správních nákladů. Konzultace přímo NNO.

42 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Strategie MAS Časový výhled v r. 2014: březen schválení metodického pokynu duben schválení standardů MAS, vyhlášení kontinuální výzvy duben schválení operačních programů v ČR říjen / listopad schválení Dohody o partnerství mezi ČR a EU leden schválení operačních programů EK říjen / listopad výzva k předkládání strategií MAS červen 2015 první smlouvy k realizaci strategií MAS

43 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Setkání k otázkám vyloučené lokality Borek , Česká Třebová Setkání k otázkám vzdělávání , Libchavy

44 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Komunitní setkání: Ústí nad Orlicí Dolní Čermná Žamberk Od 16:00 hod. Čas bude upřesněn

45 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: Kč Dotace 100% Realizace: do Způsobilé výdaje: - odborné poradenské a konzultantské služby - mzdové náklady - nákup dat (ČSÚ a další) - nákup strategií, studií atd. (např. od univerzit atd.)

46 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: Kč Dotace 100% Zpráva o využití prostředků do konání VH: viz. samostatný bod jednání Výdaje z poskytnuté dotace je nutné předfinancovat. S ČS a.s. již bylo projednáno doplnění účelu do stávajícího revolvingového úvěru. Stávající limit revolvingového úvěru však neumožní pokrytí výdajů pro oba projekty navýšení limitu revolvingového úvěru dle disponibilních zdrojů je součástí navhrovaných usnesení v bodu 5. programu

47 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Obce sobě Podpora meziobecní spolupráce Zapojení ORP: Králíky, Žamberk, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Probíhá dokončení sběru dat k analytické části dokumentů. V rámci uvedeného projektu nevznikají MAS ORLICKO žádné náklady.

48 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Správní činnosti pro fungování MAS ORLICKO: příprava stanov příprava na standardizaci MAS (směrnice, systematika dokumentů) příprava voleb (mimořádná VH) zajištění projektu Konzultační podpora NNO udržitelnost projektů Jedeme všichni Financování: V rámci účetnictví MAS je nutné jasně oddělit náklady spojené se správou, které nejsou vázány na konkrétní účel projektů, nebo které se vztahují k udržitelnosti projektů provozní náklady (management, účetnictví) kryté z vlastních zdrojů nebo provozní dotace

49 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI MAS PRO ROK VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A AKTIVIT.

50 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Rozpočet 2014 příloha 5.1.

51 Leader - PŘÍJMY Leader - VÝDAJE Úspory opatření IV.1.1. Revolvingový úvěr - předfinancování Dle zprávy o činnosti (administrace projektů, evaluace a animační činnost) Převod opatření IV kvalifikovaný Revolvingový úvěr odhad - předfinancování Rozpočtované náklady Celkem xx Celkem Strategie - PŘÍJMY Strategie - VÝDAJE Mzdové náklady a odborné služby přímo Zůstatek - dotace POV Na účtu zakládající tvorbu výstupu Dotace - OPTP Revolvingový úvěr - předfinancování Rozpočtované náklady Celkem xx Celkem Dotace - POV 2014 Na účtu Rozpočtované náklady Celkem xx Celkem Jedeme všichni - PŘÍJMY Smlouva o poskytnutí dotace Provozní úvěru Podíl partnerů na projektu Na účtu Rozpočtované náklady Profinancování vlastních zdrojů Provozní úvěru Celkem xx Celkem Ostatní příjmy na vlastní vrub MAS ROZPOČET 2014 Dotovaný provoz - PŘÍJMY Dotovaný provoz - VÝDAJE Pokrytí poměrné části provozních výdajů Zůstatek - dotace POV 2013 Na účtu nesouvisejících s aktivitami mimo Leader Vázané vlastní zdroje Na účtu Zůstatek volných vlastních zdrojů xx -381 Příjmy z hospodářské činnosti Výhled Přímy z darů Výhled Jedeme všichni - VÝDAJE Dle aktivit projektu ve schválené žádosti o dotaci Ostatní výdaje na vrub MAS Rozpočtované náklady - dluhová služba Celkem xx CELKEM xx CELKEM Deficit xx 0 Přebytek

52 USNESENÍ II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 VALNÁ HROMADA REVOKUJE USNESENÍ: V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ MZE SCHVALUJE VALNÁ HROMADA PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO VÝŠE KČ A LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. ZE DNE (BOD III.3.) NÁSLEDOVNĚ: 5. Rozpočet 2014, financování VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ.

53 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VYROVNANÝ ROZPOČET MAS ORLICKO PRO ROK 2014.

54 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS HOSPODÁRNÉ A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ REZERVY HOSPODAŘENÍ PRO ROK 2014 (VČETNĚ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, PŘEDEVŠÍM Z OPATŘENÍ IV.1.2.) VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI REZERVY HOSPODAŘENÍ NA PŘÍŠTÍM ŘÁDNÉM JEDNÁNÍ.

55 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: Kč Dotace 100% Realizace: do Realizované výdaje: - výběrové řízení na zaměstnance (Bc. Lucie Kokulová) - smlouva o supervizi s Timou Liberec - úhrada části mzdových nákladů manažerky

56 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O VYUŽITÍ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ REALIZOVANÝCH V OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY.

57 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Cash flow příloha 5.3.

58 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Plán CASH FLOW 2014 Počáteční zůstatek finančních prostředků KČ ,00 Plánované příjmy ,00 Výdaje ,49 ZŮSTATEK ,00

59 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ PLÁNOVANÉ CASH-FLOW PRO ROK 2014.

60 Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS: II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Důvodová zpráva k financování příloha 5.4. I. Leader (PRV) Revolvingový úvěr Do Limit: Kč ČS a.s. II. Strategie (OPTP) Revolvingový úvěr Doplnění účelu do úvěru k aktivitě č. I. Limit. Viz. bod I. Náklady v roce 2014: až Kč (k tis. Kč 500 tis.kč) Náklady v roce 2014: Kč Financování SPL/OPTP 2015 příloha 5.5.

61 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU U ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. V LETECH 2014 A 2015 A SCHVALUJE JEHO NAVÝŠENÍ AŽ DO LIMITU KČ (DLE AKTUÁLNÍ VÝŠE KRYTÍ NÁKLADŮ Z OPATŘENÍ IV.1.2.). VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE PŘEDSEDU MAS PROJEDNÁNÍM ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK PRO OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A PODPISEM SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.

62 Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS: II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování III. Jedeme všichni Bez financování (viz. Cash-flow)- příloha 5.3., řádek 17 Na financování dluhové služby se podílí partneři projektu. Záloha již přijata na účet MAS. Náklady v roce 2014: Kč (ř. 146 rozpočtu, příl 5.1.) + profinancování vlastních zdrojů (ř. 17 rozpočtu, příl. 5.1.) Financování Jedeme všichni příloha 5.6.

63 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OTEVŘENÍ PROVOZNÍHO ÚVĚRU PRO REALIZACI PROJEKTU SPOLUPRÁCE JEDEME VŠICHNI NA ČÁSTKU ,- KČ A POVĚŘUJE PŘEDSEDU PODPISEM ÚVĚROVÉ SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.

64 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI III. BLOK

65 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Standardy MAS: předpoklad zveřejnění v dubnu 2014 Příprava stanov: zajišťuje JUDr. Lenka Deverová : telekonference (konzultace) - náklady: Kč/hodinu - celkové předpokládané náklady: Kč - objednávka schválena radou MAS

66 III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Termín Aktivita Zajistí Co nejdříve Do konce dubna Do Zápis do spolkového rejstříku Podání informací, podkladů Seznámení s aktuální organizační strukturou a nastavením orgánů MAS ORLICKO, příprava návrhu stanov Podání informací dle potřeby Zaslání návrhu stanov, které již budou zohledňovat konečné znění standardů pro MAS Vnitřní připomínkové řízení k návrhům stanov Projednání stanovisek k připomínkám 14:00 hod. Telekonference sporné body 15:00 hod. JUDr. Deverová MAS ORLICKO JUDr. Deverová MAS ORLICKO, Ing. Vanická JUDr. Deverová MAS ORLICKO RADA MAS RADA MAS JUDr. Deverová

67 III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Do Zaslání připomínek a případných stanovisek k jednotlivým bodům JUDr. Deverové Vypořádání připomínek Dopracování návrhu stanov (v režimu změn + čistopis) Zaslání podkladů k projednání (návrhy usnesení, ) Zaslání dalších podkladů (vyžádání informací) pro aktualizaci zápisu ve spolkovém rejstříku Mimořádná VH schválení stanov + další body Zaslání potřebných podkladů z MAS (usnesení,atd.) Zajištění zápisu do spolkového rejstříku Vyúčtování, fakturace MAS ORLICKO, Ing. Vanická JUDr. Deverová MAS ORLICKO MAS ORLICKO JUDr. Deverová JUDr. Deverová

68 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY NOVÝCH STANOV.

69 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7. Členství v MAS ORLICKO III. 7. Členství v MAS ORLICKO 1 člen na obyvatel území MAS ORLICKO má 87tis. obyvatel každá zájmová skupina tvoří max. 49% minimálně 43 členů Sektor Stav řádných členů k Přidružení členové Výhled řádných členů po valné hromadě Veřejný Neziskový Podnikatelský Fyzické osoby celkem

70 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství III Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství 7.1. Projednání žádostí o řádné členství přidružených členů Schválení přidružených členů: valnou hromadou Možnost přijetí přidružených členů ve zrychleném režimu dle článku 4. odst. 6 stanov Žádost o řádné členství předložili všichni přidružení členové.

71 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství Žadatelé o řádné členství: Žadatel o řádné členství Farní sbor ČCE v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice s.r.o. Zastoupený Jakub Keller a Vladimír Hejl Ing. Leoš Říha Alena Němcová Ing. Václav Brynda Schvaluje /neschvaluje

72 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ ZA ŘÁDNÉ ČLENY MAS ORLICKO: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice S ÚČINNOSTÍ OD DNE SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU.

73 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství III Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství 7.2. Projednání žádosti o přidružené členství Přijatá přihláška o přidružené členství: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí statutární zástupce: David Serbousek, dipl. um. činnost: výuka přípravného a základního studia v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Od r. 2012/2013 Školní vzdělávací program.

74 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JABLONNÉ NAD ORLICÍ ZA PŘIDRUŽENÉHO ČLENA MAS ORLICKO.

75 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO III.8. Zaměstnanci MAS ORLICKO Dne byla za zaměstnance MAS ORLICKO v souvislosti s přípravou Strategie MAS ORLICKO přijata slečna Bc. Lucie Kokulová z Ústí nad Orlicí. Pracovní poměr na dobu určitou: do Kvalifikace / vzdělání (škola, období, druh zkoušky): Středoškolské: Gymnázium Česká Třebová, všeobecné vzdělání, maturitní zkouška, květen 2010 Vysokoškolské: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Management cestovního ruchu, státní zkouška, leden 2014 Doplňkové vzdělání / kurzy: Wenzao Ursuline College of Languages Kaohsiung, Tchaj-wan studijní pobyt (německý a anglický jazyk), leden 2013 červen 2013 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) Kortrijk, Belgie, The Business and Language Department, leden 2012 červen 2012

76 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 9. Mimořádná valná hromada III.9. Mimořádná valná hromada Předběžný termín: od 14:00 hodin Místo: Program: schválení stanov MAS schvalování směrnic pro činnost MAS volby do orgánů MAS schvalování analytické části Strategie MAS další

77 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Mimořádná valná hromada USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ TERMÍN A PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY.

78 ZÁVĚR

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Penzion Na Červeném Potoce, Červený Potok 25.11.2011, od 12. hodin Ing. Oldřich Žďárský,

Více

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO. konaná dne 14.4.2010 14.4.2010. Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO. konaná dne 14.4.2010 14.4.2010. Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada 14.4.2010 Místní akční skupiny ORLICKO konaná dne 14.4.2010 Předseda: Ing. Oldřich Žďárský Manažerka: Ing. Ivana Danielová M A S Program: Program I. Výroční zpráva 2009 II. Zpráva revizní komise III. Schválení

Více

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 5. 12. 2013 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu I. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Omluven: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MANAG, a.s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ: 479 06 898 zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 984 svolává

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s. Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s. Místo konání: Dne: Účastníci (SPL 2009-2013): Zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s., Divišova 669, 564 01 Žamberk 21.5.2015, od 10:00 hodin ŽIVA zemědělská obchodní,

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ HOLICKA ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ HOLICKA ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ HOLICKA ZA ROK 2012 Závěrečný účet je vyhotoven za účetní období roku 2012 a podchycuje všechny finanční i majetkové operace provedené ve sledovaném období. Je předkládán

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici 1) Zahájení Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné

Více

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 7. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2013 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Zápis z jednání valné hromady

Zápis z jednání valné hromady Zápis z jednání valné hromady Datum konání: 27. června 2013 Místo konání: sídlo MAS,, Tachov PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2) Administrace 6. a 7. Výzvy MAS 3) Výroční zpráva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 20.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr podání žádosti o dotaci z 30. výzvy z Integrovaného regionálního operačního

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, z.s.

Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, z.s. Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, z.s. Termín: 30. 08. 2016 od 10:00 Místo: město Miroslav, Vinařství Hanzel, s.r.o. Přítomní: dle prezenční listiny, 49 hlasujících Program: 1. Zahájení;

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO)

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Sdružení je založeno za účelem podpory komplexního trvalého rozvoje území MAS ORLICKO prostřednictvím podpory činností obcí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2015 PODKLAD PRO 86. ZASEDÁNÍ RADY ŘEDITELŮ (Valnou hromadu) AutoSAP ( , Mladá Boleslav - Kosmonosy)

Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2015 PODKLAD PRO 86. ZASEDÁNÍ RADY ŘEDITELŮ (Valnou hromadu) AutoSAP ( , Mladá Boleslav - Kosmonosy) Na základě účetní evidence a dokladů zpracovaných k datu 16.11.2015 se v roce 2015 očekává dosažení těchto základních hospodářských výsledků: I. SHRNUTÍ PŘÍJMŮ AutoSAP Výhled hospodaření AutoSAP za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Zápis Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily r o z p o č e t na kalendářní rok 2014 Plán předpokládá,

Více

Závěrečný účet Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2014 včetně účetních výkazů a příloh.

Závěrečný účet Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2014 včetně účetních výkazů a příloh. Závěrečný účet 2014 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2014 včetně účetních výkazů a příloh. 1 Obsah: Identifikace... 3 Statutární orgán svazku...

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28 č.j.: 010/53641/2012 V Nymburce dne 19.12.2012 Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK /57549/2013/Kř-K/7540 Č.j.: KUOK 3324/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 5 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Kontakt: Místní akční skupina ORLICKO Divišova 669, Žamberk, tel.: 465 611 150, www.mas.orlicko.cz

Kontakt: Místní akční skupina ORLICKO Divišova 669, Žamberk, tel.: 465 611 150, www.mas.orlicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontakt: Místní akční skupina ORLICKO Divišova 669, Žamberk, tel.: 465 611 150, www.mas.orlicko.cz konzultace výzva

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ:

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ: .s. 2015 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 A. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná

Více

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující:

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující: Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s. za rok 214, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 215

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962 konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ:

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok obce Rosice, IČ: PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání 14. března 2016 jako

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více