Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Úvěrové registry. Bakalářská práce. Jakub Stehlík. Autor: Bankovní management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Úvěrové registry. Bakalářská práce. Jakub Stehlík. Autor: Bankovní management"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Úvěrové registry Bakalářská práce Autor: Jakub Stehlík Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha 3/2009 1

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Podpis autora 2

3 Poděkování: Za pomoc při tvorbě bakalářské práce bych chtěl poděkovat především panu Ing. Zbyňku Kalabisovi za jeho pomoc a cenné rady, paní Ing. Magdaleně Pluskalové, paní Ing. Daně Sládečkové a paní Ing. Ivě Zikešové z Oddělení Sekce dohledu a analýzy trhu ČNB za jejich spolupráci a ukázky funkce registrů v praxi. Poděkování patří i panu PhDr. Jindřichu Vašutovi z ČNB a konečně i své rodině za podporu a trpělivost. 3

4 Anotace práce: Tématem mé Bakalářské práce jsou Úvěrové registry. V počátku práce obecně charakterizuji funkci a třídění úvěrových registrů, včetně jejich historie. Dále popisuji jednotlivé registry, které fungují v České republice. V závěrečné části shrnuji vliv jejich činnosti, tj. zda jsou prospěšné jak pro členy registrů, tak i jejich klienty. Práci jsem se snaţil napsat tak, aby byla uceleným a přehledným pojednáním o registrech, zejména pro ty, kteří se v této problematice vůbec neorientují. My Bachelor thesis focuses on Credit Registers. In the introduction the function and organization of Credit Registers including their history are illustrated. In the following section Single Registers, which function in the Czech Republic, are clearly described. In the conclusion segment the impacts of Register activities are summarized i.e. whether they are profitable for both members and customers. I have endeavored to create a work that is both succinct and detailed so as to enlighten those who are not fully familiar with the subject and pertinent dilemmas. 4

5 Obsah Úvod.7 1. Charakteristika úvěrových registrů Historie úvěrových registrů Popis funkce úvěrových registrů Rozdělení úvěrových registrů podle typologie Úvěrové registry v ČR Základní údaje Centrální registr úvěrů (CRÚ) Zavedení CRÚ a jeho rozvoj Charakteristika CRÚ podle typu Informační systém CRÚ Funkce a vyuţití CRÚ v praxi Bezpečnost a důvěryhodnost Financování CRÚ Členové CRÚ Bankovní registr klientských informací (BRKI) Vznik a základní informace Czech Credit Bureau (CCB) a CRIF Účel, charakteristika a bezpečnost BRKI Členové BRKI Nebankovní registr klientských informací (NRKI) Základní údaje Účel a charakteristika NRKI Členové NRKI SOLUS Vznik organizace Hlavní cíl a funkce Členové sdruţení SOLUS 25 3.Poznatky z praxe

6 3.1 Vývoj a současný stav Celosvětové vývojové trendy Vývoj úvěrových registrů v ČR Pohled ze strany klientů v ČR Funkce registrů v praxi Klient ţádá o úvěr, výpis z registru Falešní provozovatelé registrů Výsledky...39 Závěr a doporučení..40 Přehled literatury.41 Přílohy..42 6

7 Úvod Cílem kaţdé firmy, společnosti je, aby její podnikání bylo s co nejmenším rizikem ztráty financí respektive kapitálu. Jinak tomu není u bank, které se proti tomu snaţí zabránit všemi moţnými nástroji. V jejich případech se poslední dobou stal účinným nástrojem úvěrový registr, který pomáhá v boji proti neplatičům neboli problémovým klientům, kteří se snaţí v případě neúspěchu u jedné banky získat půjčku či úvěr u jiné banky. U nás v ČR je historie úvěrových registrů poměrně krátká ve srovnání se světem, ale i za tu dobu si stihly v ČR vybudovat poměrně slušné renomé, které se jim můţe kvalitou téměř rovnat. Bohuţel u nás zatím není literatura, která by úvěrové registry v naší zemi shrnula do jednoho celku a proto jsem se to pokusil vše sepsat kompletně. Mnoho informací k práci jsem čerpal z Internetu a velkou pomocí v ujasnění funkce registrů byla absolvovaná praxe a nespočet konzultací v České národní bance, konkrétně v sekci Bankovního dohledu, které se zabývá provozem Centrálního registru úvěrů. Ve své práci se zpočátku zabývám krátkou historií úvěrových registrů ve světě, pak podrobněji popisuji jejich funkci a základní klasifikaci. V následující kapitole uvádím registry, které působí v ČR. V další se zabývám jejich funkcí z pohledu bank a z pohledu jejích klientů. V závěru shrnuji, jak velký přínos pro finanční sektor u nás registry mají, jak je lze dále rozvíjet a jaká jsou rizika a hrozby. 7

8 1. Charakteristika úvěrových registrů 1.1 Historie úvěrových registrů Z historie úvěrových registrů lze poznamenat, ţe sahá aţ do 19.století. Jiţ tehdy musely některé evropské banky hlásit bankovnímu dohledu půjčky či úvěry, jeţ přesáhly určitý limit. Zejména v Německu a Francii fungoval systém umoţňující vypočítávat míru důvěryhodnosti klientů v případě, ţe vyuţili půjček u více bank 1. Světová banka v současné době registruje kolem 60 zemí, která vyuţívají poskytnutá data ke zkvalitnění finančního dohledu nad bankami. Oblastí s největším pokrytím veřejného dohledu pomocí patří překvapivě Latinská Amerika. První zemí, která zde v r začala vyuţívat bylo Mexiko. Důvodem a hlavním cílem byla v té době politika směřující k získání důvěry ve finanční sektor. Nyní pouţívá registry jiţ 17 zemí včetně největších ekonomik, jakými jsou Argentina, Brazílie, Chile nebo Kolumbie. První zemí západní Evropy, která zaloţila úvěrový registr bylo Německo v r Následovala ji v r Francie a v 60-tých letech tři další evropské země, kterými byla Itálie, následně Španělsko a Belgie. Pokud se jedná o země severní Afriky, dřívějších koloniích Francie, vznikla zde v r Západoafrická Finanční Unie, která v oblasti registrů bezprostředně následovala příklad Francie. Stejně tak několik dalších zemí severní Afriky a středního Východu přijalo registrační systém v padesátých a šedesátých letech 20. století (Egypt 1957, Tunis 1958, Maroko 1966, Jordánsko 1966, Turecko 1951). Aţ v 90. letech následovaly další země východní Evropy a Asie, které přijaly podobné kontrolní systémy a řada dalších zemí o jejím vzniku začala jednat, nejvýznamnějšími byly Čína a Rusko 2. V USA vyuţívali kontrolní systém poskytnutých státních úvěrů doplněný kreditním hodnocením klientů, zatímco v Kanadě byly banky ţádány o hlášení kaţdého poskytnutého úvěru. V současné době úvěrové registry fungují a jsou intenzivně vyuţívány prakticky ve všech moderních světových ekonomikách. Ukázali se velmi účinným nástrojem přinášející výhody nejen pro bankovnictví a řadě dalších institucí, ale v konečném důsledku i jejich zákazníkům 3. 1 Bartholomew, Bank Supervision and Credit Reporting přednáška v Cape Town, říjen Improving Credit Information, Bank Regulation and Supervision 3 Bartholomew, Bank Supervision and Credit Reporting přednáška v Cape Town, říjen

9 V České republice byl první pokus o vytvoření registru v 90.letech 20.století. Systém byl nazván jako FIPOK (Finanční Pozice Klienta) a byl provozován společností I.S.C. MUZO. Příčinou omezeného vyuţívání byla jednak nevyhovující legislativa, která neumoţňovala předávání informací o klientech a především malý zájem bank. Aţ problémy bankovního sektoru v 2/2 90. let si vynutily právní úpravy, které umoţnily převzít principy registrů vyspělých západních zemí 4. Na grafu č.1 je přehledně znázorněno, kdy vznikaly úvěrové registry v jednotlivých světadílech: Graf č. 1 V následující tabulce č.1 jsou uvedeny registry v některých zemích Evropy, včetně doby vzniku. Jak lze vidět, naprostá většina z nich funguje velmi dlouho ve srovnání s těmi v ČR. Číslovky resp. pořadí je podle doby vzniku a u neuvedeno jsou státy seřazeny abecedně: 4 Bankovnictví pro bankéře a klienty 9

10 Země Rok vzniku Název registru Německo 1926 Schuffa Švýcarsko 1945 ZEK Velká Británie asi 1960 Equifaxt, Experian Finsko 1961 FINSKA Irsko 1963 ICB Nizozemí 1965 BKR Dánsko 1971 RKI Belgie 1987 UPC-BVK Itálie 1990 CRIF Španělsko 1994 ASNEF Portugalsko 1996 ASNEF Turecko 1951 KKB Rakousko neuvedeno KSV Švédsko neuvedeno AB a UC Tabulka č.1, Pramen: CCB 1.2 Popis funkce úvěrových registrů 5 Obecně byly úvěrové registry vytvořeny za účelem shromaţďování, zpracování a poskytování informací mezi bankami a následně i mezi dalšími institucemi jako stavební spořitelny, pojišťovny, elektrárny, vodárny nebo splátkové a leasingové společnosti. Důvodem byla vzájemná ochrana uvedených institucí před nedůvěryhodnými zákazníky. Samotné tvrzení klientů o jejich dobrém plnění závazků není dostačující, můţe být neúplné či záměrně zkreslené a musí tak být moţnost znát jejich platební morálku, důvěryhodnost a stanovit tzv. bonitu. Mimo přímé účastníky registrů mohou informace z nich vyuţívat další subjekty jako orgány zabývající se trestním řízením, konkurzní správci,instituce dohledu finančního trhu a další, apod. Význam registrů pro banky: Registry pomáhají institucím vyloučit či alespoň sníţit počet rizikových úvěrů, tím ţe: - klient banky se nezadluţí současně u více bank jinými úvěry, které by v celkovém 5 Bankovnictví pro bankéře a klienty 10

11 úhrnu nebyl schopen splácet - klient nebude ke splácení současných úvěrů pouţívat nově poskytnuté úvěry od jiných bank a nebo - klientovi se špatnou úvěrovou minulostí u jedné banky nebude umoţněno čerpat další úvěr u jiné banky. - sniţuje počet nesplácených úvěrů a díky tomu se bankám sniţují náklady na pokrytí ztrát. - získání kvalitních informací o potenciálních klientech jsou dalším důleţitým faktorem - pro omezování ztrát, které mohou mít následně vliv na sníţení úrokových sazeb u úvěrů. - - zároveň zvyšuje konkurenceschopnost mezi bankami, protoţe díky registrům mají všechny stejné informace o klientech a jsou tak nuceny poskytovat zajímavější úrokové podmínky Význam registrů pro klienty: Registry jsou významné nejen pro banky, ale v určitém smyslu i pro klienty, kteří jsou neposkytnutím rizikového úvěru paradoxně také chráněni. Význam tedy spočívá v: - zjištění celkové zadluţenosti resp. předluţenosti klientů, jelikoţ banka můţe zjistit, ţe by se klient poskytnutím půjčky od ní dostal do takové míry zadluţenosti, která by byla nad jeho moţnosti splácení. V této situaci odmítne poskytnout úvěr a díky tomu chrání samotného klienta před předluţením - zlepšení platební morálky klientů, kteří si uvědomují ztrátu reputace a proto se snaţí úvěr pravidelně a bez prodlení splácet - sníţení počtu nesplácených úvěrů. Díky tomu se bankám sniţují náklady na pokrytí ztrát. Dalším faktem je pokles nákladů na získávání informací o klientech, to vše má vliv na úrokové sazby u úvěrů - zvyšuje konkurenceschopnost mezi bankami, díky registrům mají všechny stejné informace o klientech, proto se snaţí poskytnout zajímavější úrokové podmínky Fungování registrů je oboustranné, tedy, ţe banky jsou nuceny všechny informace o klientech do registru předávat a na druhé straně mají právo získávat informace o klientech z jiných bank. Také klient má podle zákona o bankách právo se seznámit s informacemi týkající se jeho osoby, které jsou o něm vedeny v databázi registrů. Na jeho vyţádání musí být poskytnut výpis z registru za poplatek stanovený institucí. 11

12 1.3 Rozdělení úvěrových registrů Značný počet existujících registrů lze dělit do několika typů od kterých se odvíjí způsob a moţnosti jeho vyuţití. Registry se dělí podle 6 : A./Zdroje informací pokud informace daného registru pochází pouze z jedné oblasti (např. bankovní úvěry) a jiný registr čerpá informace z odlišného zdroje, pak mluvíme o fragmentovaném zdroji. Pokud registr zaznamenává více oblastí, tj. v jednom registru jsou data nejen z bankovnictví, ale i od leasingových společností či telekomunikačních společností, apod., pak je označován jako plný (full) zdroj. B./ Typu informací existují 2 druhy registrů, přičemţ jeden typ sbírá pouze negativní informace, tzn. ţe v registru jsou vedeni pouze klienti, kteří mají špatnou platební morálku. U druhého typu jsou evidovány jak pozitivní, tak i negativní informace, tzn., ţe v registru jsou všechny osoby, které mají jakýkoli smluvní vztah s účastníky registru (banka, apod.). Kladně-záporný způsob sběru informací dává objektivnější pohled a je vůči dluţníkovi vstřícnější. C./ Vlastnictví registru - registr můţe existovat jak veřejný tak i privátní. Oba mají jak odlišné vlastnosti, tak i cíl činnosti, ale mohou současně existovat a optimálně fungovat v jedné zemi. Veřejný registr se obecně zabývá úvěry ve větších objemech, které jsou typické pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Povinné členství bank v registrech ze zákona zajišťuje větší stabilitu finančního sektoru a umoţňuje analýzu trendu v úvěrových obchodech. U soukromých registrů není členství bank povinné, ale vzhledem k neustále stoupajícímu počtu soukromých úvěrů je i v jejich zájmu s privátními registry spolupracovat. Od vlastnictví registrů se odvíjí tzv. úplnost informací, která můţe být úplná a neúplná. První případ nastává, kdyţ jsou v registru zaznamenáni všichni dluţníci včetně všech jejich závazků. Druhý případ je situace, kdy nejsou v registru všichni dluţníci, neboť účast je dobrovolná. Týká se to soukromých provozovatelů registrů, protoţe všechny banky či další instituce nejsou nuceny s nimi spolupracovat. Komplikujícím faktem fungování systému je, ţe klient nemusí dát souhlas se zadáním svých údajů do databáze. Systém registrů vychází ze stanov Světové banky a z přehledu (tabulka č. 2) vyplývá, ţe registry s nejvyšší předvídatelností jsou ty, které obsahují oba druhy informací z plného zdroje. Pozitivní a negativní fakta navíc současně pocházejí z více zdrojů a jsou co nejvíce 6 Konzultace v ČNB 12

13 vyuţívány mezi jednotlivými subjekty i nefinančního sektoru. Úplným opakem jsou registry s nejniţší předvídatelností, které vedou pouze negativní informace a jsou z fragmentovaného zdroje. Ve snaze dosáhnout v současné době co nejvyšší předvídatelnosti jsou zakládány nové, restrukturované registry, které by měly patřit mezi ty s nejvyšší předvídatelnosti. Typologie úvěrových registrů je shrnuta v následující tabulce: Tabulka č. 2 13

14 2. Úvěrové registry v ČR 2.1 Základní údaje 7 Počátek úvěrových registrů v ČR byl prostřednictvím registru FIPOK v 90.letech minulého století, ale kvůli nízkému zájmu a nevyhovující právní úpravě se neujal. Aţ po legislativních změnách začaly rychle vznikat plně fungující registry, které jsou provozovány podle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Účastníky registrů mohou být pouze banky a další instituce podle zákona. V současné době existují čtyři registry, z nichţ první uvedený je veřejný a další tři soukromé: - Centrální registr úvěrů (CRÚ) - Bankovní registr klientských informací (BRKI) - Nebankovní registr klientských informací (NRKI) - SOLUS Účastníky registrů mohou být pouze banky a další instituce podle zákona. Následně bude detailně popsán charakter jednotlivých registrů, přesnější účel fungování a jejich výsledky činnosti v ČR. 2.2 Centrální registr úvěrů (CRÚ) Zavedení CRÚ a jeho rozvoj Centrální registr úvěrů byl vytvořen v rámci spolupráce České národní banky (ČNB) a České bankovní asociace (ČBA).V květnu 2002 začal jeho zkušební provoz a 1. listopadu 2002 se přešlo na řádný provoz a jeho účastníci mohli začít předávat kompletní data. ČNB sleduje trendy ve vývoji i poţadavky na rozvoj CRÚ v souvislostmi s potřebami bankovního sektoru v ČR. Znamená to neustále modernizovat informační technologii, zlepšovat zabezpečení datové základny i toky dat mezi bankami, apod. Nejzajímavější ze strategického hlediska je plánování a příprava propojení CRÚ se systémem mezinárodního sdílení úvěrových informací v rámci skupiny EU. 7 Bankovnictví pro bankéře a klienty 8 Materiály poskytnuté ČNB včetně konzultace 14

15 2.2.2 Charakteristika CRÚ podle typu Principem jeho činnosti je povinná účast všech bank a to včetně zahraničních poboček. Všechny tyto subjekty, při splnění všech podmínek a na základě Opatření ČNB č. 5/2002, mají povinnost posílat stanovené údaje o klientech bez potřeby jejich souhlasu do registru a zároveň mají nárok potřebná data získávat. Proto je registr tzv. úplný. Předmětem registrace jsou současné a potenciální závazky právnických osob (PO) a fyzických osob-podnikatelů u daných bank. Mezi tyto závazky patří ty, které obsahují úvěrové riziko, tj.: - čerpané úvěry, včetně kontokorentních - debety na běţných účtech nad stanovený limit 2000Kč - nečerpané úvěrové rámce a přísliby - vydané záruky Povinnosti bank Banky mají povinnost předávat platné údaje do databáze CRÚ k últimu příslušného měsíce do 18. dne následujícího měsíce a musí vyplnit všechny tyto informace: - identifikační údaje o klientech, tzn. jejich název, IČO, právní forma, adresa sídla, země, ekonomický sektor - údaje o hodnotě pohledávky, tzn. celková výše, aktuální zůstatek, jistina po splatnosti, úroky a poplatky po splatnosti, počet dnů po splatnosti, atd. - identifikační údaje pohledávky, tzn. číslo, datum vzniku a splatnosti, typ a další s specifikace - další charakteristiky tykající se pohledávky, tzn. měna, typ zajištění, odvětvová klasifikace Tyto údaje, které jsou buď pozitivní nebo negativní se archivují od listopadu 2002, kdy byl provoz registru zahájen a data jsou uchovávána po dobu 10let od posledního splacení pohledávky. Práva bank Na druhé straně banky mají právo provádět on-line dotazy do databáze CRÚ a zjišťovat potřebné informace o klientech. To za předpokladu, ţe jsou splněny náleţitosti týkající se obchodního případu. Náleţitostmi se rozumí případy jako rozhodování o poskytnutí úvěru 15

16 či jiné sluţby, kde vzniká pohledávka bance. Informace, které můţe v registru dohledat jsou: - identifikační údaje o dluţníkovi - souhrnné údaje o pohledávkách všech uţivatelů registru za dluţníkem, včetně pohledávek po splatnosti, členěny podle typu pohledávek Účastnické banky nemohou zjistit, u které banky má konkrétní klient závazek, toto je přístupné pouze oprávněným uţivatelům CRÚ pracujících v ČNB. - údaj o počtu uţivatelů registru, kterým vznikla za dluţníkem pohledávka - časové určení období, ke kterému se informace z registru vztahuje (informace o aktuálním stavu i minulém) - jako pravidelný měsíční výstup všechny vlastní údaje, které do registru vloţila Právo na údaje vedené o své osobě má i klient v souladu se zákonem o bankách. Po vyplnění ţádosti, úředním ověření jeho podpisu a zaplacení poplatku 400,-Kč obdrţí výpis z rejstříku. Pro větší přehlednost údaje o CRÚ shrnu do následující tabulky: Název registru CRÚ Vlastnictví veřejný Provozuje ČNB Účast povinná Typ informací pozitivní a negativní Úplnost informací úplná Předmět registrace Údaje o PO a FO podnikatelů Doba uchování informací 10 let Aktualizace jednou za měsíc Tabulka č.3, Zdroj: Správa CRÚ v ČNB Informační systém CRÚ Informační systém podporující provoz CRÚ je tvořen rozsáhlou databází, která je rozdělená z důvodu bezpečnosti do několika bloků, jeţ mezi sebou komunikují. Jeden z bloků obsahuje informace o klientech a jejich závazcích(splněné či naopak) vůči dané bance, jejich IČO, kód typu klienta, obchodní název, země sídla, kód právní formy, apod.. Kaţdý klient má jedinečné 12ti místné identifikační číslo nazývané CRÚ-IDK. 16

17 Údaje jsou kaţdý měsíc aktualizovány, ale s tím, ţe se nepřepisují, pouze se vytvoří pod původním záznamem nový. Další blok databáze je tvořen informacemi o pohledávkách jednotlivých bank za dluţníkem. Identifikovat je lze pomocí směrového kódu banky, čísla smlouvy, čísla pohledávky apod. I tyto záznamy jsou kaţdý měsíc aktualizovány stejným způsobem jako informace o klientech. Blok umoţňující promptní změnu dat nebo pravidelnou měsíční aktualizaci je další částí databáze. Obsahuje tzv. vstupní a odpovědní frontu. Do prvně jmenovaného banky posílají data v souborech a následuje jejich kontrola. Druhá jmenovaná fronta zasílá zpětně odpovědi systému a to informační nebo chybové zprávy. Pokud jsou všechna data od všech bank bezchybná, spouští se uzávěrka CRÚ. Neméně důleţitým je blok poskytující dočasné informace pro uţivatele registru. Je ve formě předefinovaných výstupů (úvěrový monitor, úvěrové zatíţení klienta a mnoho dalších), Analytického modulu CRÚ. Z důvodu zabezpečení funkce CRÚ je veden blok evidující data o jeho uţivatelích. Kaţdý má odlišné moţnosti přístupu do systému dle toho, zda se jedná o správce registru v ČNB či uţivatele z ČNB nebo uţivatelské banky. Údaje o vstupech do CRÚ jsou zaznamenávány a analyzovány pro zjištění vyuţití registru Funkce a vyuţití CRÚ v praxi Přístup k CRÚ mají jednak uţivatelské resp. komerční banky, které v něm mohou nalézt klientův záznam, pokud čerpal nebo nadále čerpá úvěr u banky. Pomocí něj v procesu hodnocení analyzují úvěrové riziko klienta, jeho platební morálku a mohou se rozhodnout, zda vyhoví jeho ţádosti. Další institucí, která má k registru přístup jsou osoby činné v sekci Bankovního dohledu a analýz v ČNB, kteří jej hlavně spravují, modernizují a rozvíjí v rámci současných trendů jak v strategii, tak i v informační technologii. Podle toho, o jakou instituci se jedná, odpovídají přístupová práva do systému. Vzhledem k tomu, ţe autorovi bylo umoţněno vykonat praxi v ČNB, bylo posléze moţné i vyzkoušet moţnosti systému CRÚ v tzv. školicím programu. Zároveň šly posoudit moţnosti, jaké mají jejich uţivatelé v bance a co vše mohou vysledovat, popřípadě díky systému analyzovat. 17

18 V programu řídicí činnost CRÚ lze nalézt mnoho předdefinovaných výstupů, jejichţ kombinováním vznikají tzv. formuláře nebo moduly. Banky nejčastěji pouţívají tyto následující moduly: 1) dotazy na klienty 2) úvěrový monitor 3) úvěrové zatíţení 4) vlastní pohledávky banky 5) seznam ESSK (ekonomicky spjatá skupina klientů) 6) Analytický modul, atd. Ad..1) Dotazy na klienty zde jsou vedeny základní údaje o klientovi, tzn. zda je to z pohledu banky vlastní klient či cizí a zda u něj existují nějaké pohledávky. Pokud klient v databázi není znamená to, ţe úvěr zatím neměl. Ad..2) Úvěrový monitor - ukazuje přehledně úvěrové závazky klienta v časové posloupnosti, na které lze vidět, zda byly splátky opoţděny včetně informace o kolik dní. Ad..3) Úvěrové zatíţení na tomto modulu je moţné zobrazit přehled pohledávek jedné či více bank u klienta. Zobrazení údajů začíná vţdy za celý bankovní sektor a postupně se rozkládá aţ na jednotlivé, detailnější záznamy, tj. o jaký typ závazku se jedná, zda jde o vlastního nebo cizího klienta banky. Samozřejmostí je uvedení dluţné částky v Kč. Ad.4) Vlastní pohledávky banky obsahuje detailnější informace o klientovi, které banka sama zadala do CRÚ. Ad.5) Seznam ESSK zobrazuje seznam ESSK včetně informací o jejich úvěrovém zatíţení, apod.. Pokud zjistíme, ţe daný klient je v ESSK, znamená to, ţe je členem ekonomicky spjaté skupiny dluţníků. Ad.6) Analytický modul v databázi CRÚ se nachází velké mnoţství dat, které lze velmi efektivně vyuţít pro statistickou analýzu trhu. To bylo důvodem pro vytvoření tzv. Analytického modulu, který vznikl v srpnu r Díky přesně nastavitelným parametrům lze tak mít detailní pohled na úvěrové zatíţení jednotlivých ekonomických subjektů Bezpečnost a důvěryhodnost Dodrţování zákona a pravidel přístupu do CRÚ zajišťuje bankovní dohled ČNB. Vše je organizováno na základě zákona o bankách 38, vyhlášky ČNB č.164/2002 a podle něho není sdílení informací z CRÚ a bankami porušením bankovního tajemství. Banky jsou 18

19 povinny se k údajům cizích klientů chovat tak, jakoby se jednalo o jejich vlastní klientelu a rovněţ nelze provádět dotazy na klienty za účelem průzkumu trhu Financování CRÚ CRÚ je financován prostřednictvím České národní banky společně s ostatními účastníky registru tj. bankami. ČNB má na starost rozvoj systému a podílí se na úhradě části provozních nákladů, ačkoli jsou to nepřímé náklady sdílené s dalšími systémy ČNB. Kaţdý účastník CRÚ za přístup do systému finančně přispívá na náklady spojené s přímými provozními náklady. Poplatky mají paušální charakter (4 cenová pásma) a jsou kalkulovány v souladu s Vyhláškou ČNB č. 164/2002 Sb. a jejich výše a podmínky účtování jsou obsaţeny v Ceníku peněţních a obchodních sluţeb ČNB. Měsíční cena za přístup uţivatele k informacím z CRÚ Pásma Počty registrovaných dluţníků Cena v Kč I. pásmo , % DPH II. pásmo , % DPH III. pásmo , % DPH IV. pásmo 8000 a výše , % DPH Tabulka č.4, Zdroj: Správa CRÚ v ČNB Členové CRÚ V CRÚ je účast všech bank působících v ČR včetně poboček zahraničních bank povinná. 2.3 Bankovní registr klientských informací (BRKI) Vznik a základní informace 9 Bankovní registr klientských informací (BRKI) je provozován společností Czech Banking Credit Bureau (CBCB), a.s.. Zaloţena byla ještě společností Aspekt kilcullen, s.r.o.. a do obchodního rejstříku zapsána v září Protoţe zákon o bankách poţaduje, aby společnosti provozující registry byly ve vlastnictví bank, byly akcie CBCB v roce 2001 odkoupeny těmito bankami: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., GE Money Bank, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a Komerční banka, a.s.. Je tedy v jejich 100% vlastnictví čili soukromá na rozdíl od CRÚ. Řádné zahájení provozu začalo v květnu Internetové stránky společnosti CBCB, a.s. 19

20 2.3.2 Czech Credit Bureau (CCB) a CRIF Pro CBCB (a LLCB - více v kapitole 2.4) poskytuje Czech Credit Bureau(CCB), a.s. na základě smlouvy sluţby související se vzájemným informováním o bonitě a platební morálce klientů. Společnost byla zaloţena v roce 2000 italskou firmou CRIF S.p.A., která je i nyní jediným vlastníkem. Činnost byla zahájena v roce V současné době pokrývá celý český trh malobankovnictví, cca 85% leasingového trhu a polovinu trhu se spotřebitelskými úvěry. Firma rovněţ plánuje zahájit přeshraniční spolupráci se státy EU, neboť legislativa tomu nebrání. Neaktuálnější jsou jednání sesterskou společností SCB (Slovak Credit Bureau) na Slovensku a to díky poměrně aktivnímu obchodování. V případě ostatních států EU se čeká, jaký bude rozvoj obchodu, aby byla zajištěna efektivita. Nicméně výnosy CCB se od jejího počátku fungování neustále zvyšují a díky tomu ţe roste i nabídka sluţeb, pak se poplatky sniţují. Italská firma CRIF S.p.A., poskytuje finální automatizované technické zpracování informací o klientech pro CBCB a LLCB. CRIF má s podobnými projekty mnoho zkušeností a znalostí díky aplikaci ve více neţ 15ti zemích světa Účel, charakteristika a bezpečnost BRKI BRKI je společná databáze údajů o úvěrovém zatíţení klientů. V souladu se zákonem o bankách si banky mohou vzájemně poskytovat údaje (pozitivní a negativní) o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti svých klientů. Zpracovávaná osobní data jsou zejména tyto: identifikační údaje klienta, rodné číslo, zda byla uzavřena smlouva (mezi bankou a klientem), jaké jsou nebo vzniknou finanční závazky klienta, jak jsou závazky plněny a zajištěny. V některých bodech se registry BRKI a CRÚ odlišují. Ten nejpodstatnější je, ţe účast bank a dalších institucí není povinná, ale dobrovolná (na základě smluvního vztahu). To samozřejmě za předpokladu, ţe banka není v nucené správě nebo likvidaci. Další rozdíl je předmět registrace, kde jsou evidovány pozitivní a negativní údaje o platební morálce a bonitě fyzických osob (občanů a podnikatelů), právnické osoby nejsou zaznamenávány. Rovněţ jsou vedeny osoby, které o úvěr teprve ţádají. Ostatní, minimální rozdíly jsou shrnuty pro větší přehlednost v následující tabulce: 10 Internetové stránky společnosti CCB, a.s. 20

21 Název registru Vlastnictví Provozuje Účast Typ informací Úplnost informací Předmět registrace Doba uchování informací Aktualizace Tabulka č. 5, Zdroj: www stránky CBCB BRKI Soukromý CBCB Dobrovolná pozitivní a negativní Částečná údaje o FO, občanech a podnikatelích 4 roky jednou za měsíc Podle Zákona na ochranu osobních údajů 4, Zákona o bankách a z direktivy EU musí CBCB velmi přísně dohlíţet, aby osobní informace byly vyuţity, resp. poskytovány správným způsobem a nedošlo k úniku dat k neoprávněným osobám či institucím. Jednou z věcí je zabezpečení přenosu dat, které je zajištěno následovně: - dotazy do registru mohou provádět jen uţivatelé, - data jsou přenášena po soukromých linkách, - data jsou zašifrována, - existují organizační pravidla a kontroly. Údaje jsou zpracovávány v italské Boloni. Ačkoli je to v zahraničí, není to protizákonné, neboť i tam platí stejná či přísnější pravidla pro nakládání s osobními údaji jako u nás. Italské subjekty přístup k údajům nemají povolen, s výjimkou zaměstnanců CRIF, kteří mají přístup pouze v krizových situacích, kdy hrozí poškození či oprava databáze. BRKI (a NRKI podrobnosti v kapitole 2.4) funguje na platformě EURISC zavedené společností CRIF, která jej provozuje víc neţ 10 let pro úvěrové registry v Itálii. Údaje se tedy kaţdý měsíc nezpracovávají v ČR, protoţe vývoj systému a zabezpečení serverů by byl velmi nákladný a nerentabilní. Navíc v době moderních informačních technologií nevadí zasílání dat mimo republiku, důleţitější je kvalitní zabezpečení před rizikem úniku dat. Dále, banky jsou povinny upozornit klienty před začátkem uvedení údajů do registru. Ti, kteří úvěr jiţ mají a nepodepisovali souhlas s zadáním údajů, musí obdrţet vyrozumění. Souhlas musí definovat, v jakém rozsahu, pro jaký účel a kdo bude klientovy údaje zpracovávat. Pro lepší komunikaci s klienty bank bylo vytvořeno Klientské centrum BRKI. Poskytované sluţby jsou: moţnost klienta banky získat za poplatek (Příloha 4) výpis z registru BRKI pro kontrolu záznamů, které jsou o něm vedeny (Příloha 1). V případě, ţe 21

22 klient je s ním nespokojen, můţe podat Ţádost o opravu nepravdivých či nepřesných údajů (Příloha 3) Členové BRKI - Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., GE Money Bank, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s., Hypoteční banka, a.s., Citibank Europe plc, organizační sloţka, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., LBBW Bank CZ a.s., Wüstenrot hypoteční banka, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., HYPO stavební spořitelna a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Volksbank CZ, a.s., Oberbank AG pobočka Česká republika, Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, BRE Bank S.A; HSBC Bank plc pobočka Praha. 2.4 Nebankovní registr klientských informací (NRKI) Základní údaje Nebankovní registr klientských informací je zájmové sdruţení právnických osob Leasing & Loan Credit Bureau, z.s.p.o. (LLCB) zaloţené osmi společnostmi v České republice, které se zabývají leasingem a splátkovým prodejem. Zakladateli jsou: ČSOB Leasing, a.s., GE Money Auto, a.s., GE Money Multiservis, a.s., UniCredit Leasing CZ, a.s., Santander Consumer Finance, a.s., ŠkoFIN, s.r.o., Leasing České spořitelny, a.s. a Autoleasing, a.s. Provoz a zpracování informací je zajištěno společnostmi CCB a CRIF S.p.A Účel a charakteristika (NRKI) Hlavním cílem je vzájemné poskytování dat mezi uţivateli NRKI, které se týkají platební morálky a důvěryhodnosti jejich klientů a to jak fyzických, tak i právnických osob. Výhody jsou ostatně téměř stejné jako u dříve zmiňovaných registrů (urychlení posudku ţádosti o půjčku peněz, levnější půjčky, atd.). Zásadním rozdílem oproti BRKI je nutnost vyuţívání principu tzv., dvojího souhlasu na základě Zákona o ochraně osobních údajů. Znamená to, ţe je nutný souhlas klienta se zpracováním a poskytováním údajů jiným 11 Internetové stránky společnosti LLCB, z.s.p.o. 22

23 subjektům a platí to i v situaci, kdy se uţivatelé registru chtějí dotázat na potřebné informace. Konkrétní data, která jsou o klientech vedena, se týkají základních identifikačních údajů tj. jaké závazky a u které společnosti má, jak je plní a jakým způsobem jsou zajištěny. V praxi to pro instituci znamená zjištění, jak klient splácí leasing či platí účty za telefon, elektřinu, apod. Další údaje jsou v následující tabulce: Název registru Vlastnictví Provozuje Účast Typ informací Úplnost informací Předmět registrace Doba uchování informací Aktualizace Tabulka č. 6, Zdroj: www stránky LLCB NRKI soukromé LLCB dobrovolná pozitivní a negativní částečná údaje o FO (podnikatelé a nepodnikatelé), PO 4 roky 1x za měsíc Ačkoli BRKI a NRKI mají svoji vlastní databázi, je při splnění určitých podmínek moţné poskytnout informace věřitelskému subjektu z obou registrů. I v NRKI je samozřejmostí fungování Klientského centra pro komunikaci s klienty a jeho sluţby jsou stejné jak v případě BRKI. Formulář 5 slouţí k poskytnutí výpisu údajů o klientovi vedených v NRKI Členové NRKI Nynějšími členy NRKI jsou níţe uvedené společnosti, které v současné době obhospodařují cca 85% leasingového trhu v České republice. Členy NRKI k jsou: ČSOB Leasing, a.s., GE Money Auto, a.s., GE Money Multiservis, a.s., UniCredit Leasing CZ, a.s., Santander consumer finance a.s., ŠkoFIN s.r.o., Leasing České spořitelny, a.s., s Autoleasing, a.s., RENAULT LEASING CZ, s.r.o., D.S. Leasing, a.s., PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA,s.r.o., s Autoúvěr,a.s., Credium, a.s., TOYOTA Financial Services Czech s.r.o., UNILEASING a.s., Morava Leasing a.s., D.S. Leasing 23

24 Full Service, s.r.o., AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., GMAC a.s., IMPULS Leasing AUSTRIA s.r.o., Diners Club Czech, s.r.o. 2.5 SOLUS Vznik organizace SOLUS je prvním nebankovním registrem a jedná se o zájmové sdruţení právnických osob zaloţené a fungující od 18.června Název SOLUS je sloţeno z původního pojmenování Sdruţení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům. Jak jiţ napovídá název, zpočátku slouţilo pro spotřebitele a aţ později, od května 2005, se jeho sluţby rozšířily i pro podnikatele a právnické osoby Hlavní cíl a funkce SOLUS má dva negativní registry klientských informací. Prvním je registr FO (fyzické osoby spotřebitelé) a druhým je registr IČ (fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby). Od září 1999 se pouţíval zápis dat off-line způsobem, na on-line se přešlo v únoru Údaje vedené v registrech se týkají splácení závazků FO a později i IČ, které je problematické či není plněno. Tedy pokud klient řádně splácí své závazky, pak v registru není, na rozdíl od jiných, vůbec veden. Díky tomu se sniţuje předluţenost klientů, ztráty věřitelů, počet dluţníků a zvyšuje se vymahatelnost jiţ existujících dluhů po splatnosti. Z důvodu co nejvyššího zabezpečení ochrany dat se zpracováním klientských dat se zabývají dvě instituce. První je Společnost pro informační databáze, a.s., která zpracovává negativní klientské registry SOLUS a zajišťuje odpovědi na písemné ţádosti klientů o zjištění zdroje a zpracovávaných osobních údajů. Druhou společností je Global Payments Europe, s.r.o., která zpracovává jiţ šifrovaná data. Informace z databáze si členové SOLUS zjišťují na základě on-line dotazů, kde se jim dostane okamţité odpovědi. Data jsou uchovávána v registru během splácení dluhu a následně ještě 3 roky po jeho ukončení. Členy SOLUS je mnoho společností z různých ekonomických sektorů. Jedná se například o banky či nebankovní finanční instituce, mobilní operátory, energetické společnosti aj. 12 Internetové stránky společnosti SOLUS 24

25 Pokud klient potřebuje vědět, zda je evidován v databázi SOLUS, musí zaslat vyplněnou ţádost (Příloha 6) včetně úředně ověřeného podpisu a zaplatit poplatek. Výpis obdrţí doporučenou poštou nejpozději do 3 dnů a to pouze na jeho osobu tj. osobu, která je vedena ve výpisu. Pokud je klient veden v databázi, jsou ve výpise informace o existenci dluhu, jeho úhrad i informace o společnosti, u které má závazky. Vlastnictví soukromé Provozuje SOLUS Účast dobrovolná Typ informací pouze negativní Úplnost informací částečná Předmět registrace údaje o FO (podnikatelé a nepodnikatelé), PO Doba uchování informací 3 roky Aktualizace 1x za měsíc Tabulka č. 7, Zdroj: SOLUS Členové sdruţení SOLUS Současnými členy sdruţení SOLUS jsou: Beneficial Finance a.s., CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o, ETELEMČR,a.s., COFIDIS s.r.o., Credium, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Český Triangl, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., ESSOX, s.r.o., Home Credit, a.s., HSBC Bank plc pobočka Praha, Komerční banka, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., PROFI CREDIT Czech, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Santander Consumer Finance, a.s., s Autoleasing, a.s., s Autoúvěr, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Rebublic, a.s., UniCredit Bank Czech Rebublic, a.s., UniCredit Leasing CZ, a.s., VB Leasing CZ, spol. s.r.o., VLTAVÍN leas, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s. 25

26 3. Poznatky z praxe 3.1 Vývoj a současný stav Celosvětové vývojové trendy Úvěrové registry vznikly díky významnému a dlouhodobému tlaku na informační rovnováhu úvěrového trhu. Dříve se finanční instituce při posuzování ţadatele o úvěr musely spoléhat (a některé spoléhají dodnes) na to, ţe klient jim sdělí všechny dosavadní finanční závazky. Stejně tak klient, který se příliš neorientoval ve své finanční situaci a nebyl schopen odhadnout, co si můţe dovolit, byl odkázán na důvěru ve finanční instituci. Tato informační nerovnováha můţe mít v konečném důsledku vliv na ekonomiku či hospodářskou krizi. Ostatně důsledky současné krize v USA jsou z velké části díky tomuto problému. Nicméně zpočátku se dříve uţívaly zejména tzv. negativní úvěrové registry, které jak víme, zaznamenávají pouze hříšníky. Časem se ukázaly jako nedostatečný nástroj pro informační rovnováhu, neboť nedokáţí odhalit budoucího neplatiče, jinými slovy, nelze zjistit, jaká je celková zadluţenost klienta, který zatím řádně splácí své závazky. Vystihujícím příkladem je krize v asijských zemích (Hong-Kong, Jiţní Korea, Taiwan), kde v 90tých letech byl velký rozmach v poskytování úvěrů formou kreditních karet. Protoţe banky, díky absenci pozitivních registrů, nebyly schopny odhadnout, jak je příliš klient zadluţen, poskytovaly bez problému další úvěry. Poté, co nastal propad ekonomiky, se zjistilo, ţe průměrný zbankrotovaný občan měl sedm vydaných karet a dluţil na závazcích víc neţ čtyřicetinásobek svého měsíčního příjmu. Reakcí bylo zavedení pozitivních registrů a část odpovědnosti se tak přenesla i na finanční instituce. Pozitivní roli registrů lze vidět i v České republice, kde finanční instituce odmítly cca pětinu ţadatelů o úvěr, ačkoli neměli ţádný negativní záznam v registru. Analýzou bylo odhadnuto, ţe se tak zabránilo jejich předluţení a následné neschopnosti splácet. Dalším příjemným faktorem je přesun rizika od členských institucí na ty nezapojené do registru. Ze statistik vyplynulo, ţe podíl nesplacených rizikových úvěrů klesl aţ o 45%, díky čemuţ se sníţily náklady bank na poskytování úvěrů. Mohou tak poskytovat půjčky s niţší úrokovou sazbou (pro spotřebitelské úvěry aţ o 4% niţší sazba) nebo za výhodnější podmínek. Dalším plusem je zrychlení rozhodovacího procesu díky obsáhlejším a přesnějším informacím. Za dlouhodobý pozitivní efekt lze označit jejich vliv na nárůst HDP, o cca 1%. I v době krize je význam pozitivních registrů nezanedbatelný, neboť se 26

27 riziko u klienta posuzuje nejen z hlediska, zda mu lze půjčit, ale i jakou částku lze poskytnout. Obecně trend ve vývoji úvěrových registrů odpovídá stanovám Světové banky. Ta vede svojí vlastní klasifikaci typů úvěrových registrů. Rozděluje je podle typu informací, jeţ jsou v nich obsaţeny a podle zdrojů, odkud pocházejí. Za registry s největší mírou předvídatelnosti povaţuje tzv. pozitivně univerzální registr, jeţ má obsahovat údaje o fyzických i právnických osobách, tj. multi-segmentní, informace mají pocházet z více sektorů finančního trhu, tj. multi-sektorní a jsou vedeny v jak pozitivní, tak i negativní verzi. Z tohoto hlediska jsou na tom nejlépe registry ve Spojených státech, Velké Británii a Itálii. Česká republika patří prozatím k průměru (menší předvídatelnost). Rovněţ to má vliv nejen na pohled odborníků či veřejnosti, ale také to ovlivňuje zřizování nových registrů respektive reformování původních. V této souvislosti bylo podle posledních průzkumů Světové banky zjištěno, ţe ze 175ti zemích světa má současně pozitivní a negativní registry 72% zemí, pouze čistě negativní registry jsou jen v 28% zemích. Téměř stejný trend lze nalézt v úzce daných oblastí střední a východní Evropy, kde mezi lety 2005 a 2006 se počet soukromých registrů s oběma typy informací víc neţ zdvojnásobil 13. Díky neustálému rozvoji a vlivu událostí se způsob vyuţívání úvěrových registrů mění. Finanční instituce se nyní nedotazují pouze na platební morálku zájemce o úvěr, ale také uţ sledují, jaká je platební schopnost klientů v období splátek. Tím tak mohou vyhodnocovat míru zadluţení či předluţení. Rovněţ existují obavy z podvodů, zejména v časech krize, proto z toho důvodu je stále větší potřeba informací z vnějších zdrojů. Například do registrů se v některých zemích, pokud to právní řád umoţňuje, zapojují i ty společnosti, které se půjčováním financí nezabývají. Jedná se o telekomunikační, elektrárenské, apod. společnosti. Je to zřejmé v době krize, neboť potřebují víc informací o zákazníkovi. Z toho profitují finanční instituce, které si tak mohou udělat obrázek o neznámém klientovi, jeţ zatím ţádný závazek u nich neměl a tudíţ data v registru neexistují 14. V souvislosti s tímto je třeba se zmínit o směrnici spotřebitelského financování (CCD), která v roce 2010 vstoupí v platnost ve všech zemích Evropské unie. Toto nařízení říká, ţe finanční instituce mají povinnost získat a pouţít veškeré dostupné a relevantní informace o spotřebitelích, aby mohly posoudit, zda a jak klienta mohou zadluţit. Rovněţ se v budoucnu počítá s tím, ţe v některých zemích EU nastanou změny ohledně neregulovaných poskytovatelů nebankovních půjček. 13 Zdroj: Ihned.cz Zdroj: 27

28 Dříve se samotné registry zabývaly pouze čistě poskytováním údajů o dluţnicích, nynější trend spočívá v jejich aktivnější spolupráci s finančními institucemi a to v podobě konzultačních sluţeb, analýz, apod.. Například nové sluţby, které nabízí jsou scoring platební morálky, poskytování scoringových modelů, ověření identity klientů systémy proti úvěrovým podvodům, jako například Anti-fraud systémy. Další sluţbou jsou komplexní systémy pro schvalování úvěrových produktů, outsorcing systémů pro zpracování úvěrových ţádostí nebo poskytování informací o vztazích mezi ekonomicky spjatými skupinami 15. Z výše uvedených sluţeb v České republice jiţ běţí v ostrém provozu od ledna 2008 systém Credit Bureau Score. Ten umoţňuje bankám zjistit, s jakou pravděpodobností se jejich klient nebo ţadatel o úvěr dostane během roku do problémů se splácením. Dalším nástrojem, který se bude brzy pouţívat u nás, je Fraud Analyser. Zatím je ve fázi testování. Stručně řečeno, úvěrové registry se staly samostatným a nepostradatelným odvětvím finančního trhu. Neustále se zvyšuje objem a kvalita informací o spotřebitelích a jejich závazcích v databázích a současně se rozšiřují i moţnosti jejich vyuţití. Roste podíl pozitivních registrů, postupné sdílení dat napříč sektory a segmenty trhu včetně optimálnějšího vyuţívání registrů a zároveň sílí tlaky poţadující mezinárodní výměnu informací mezi členskými státy EU. V níţe uvedené tabulce lze nahlédnout na současné vyuţívání úvěrových registrů různými institucemi v Evropě: Jaké subjekty nejvíce vyuţívají úvěrové registry v Evropě Banky 90% Leasingové společnosti 81% Vydavatelé kreditních karet 78% Stavební spořitelny 67% Factoringové společnosti 59% Telekomunikační operátoři 57% Pojišťovny 56% Subjekty z řad utilit 48% Tabulka č Zdroj: 28

29 3.1.2 Vývoj úvěrových registrů v ČR V poslední době se úvěrové registry v ČR těší čím dál větší oblibě a jejich rozmach je znatelný od roku 2002, kdy začala fungovat většina registrů (BRKI, NRKI, CRÚ). I kdyţ z počátku banky registr příliš nevyuţívaly, neboť se to přičítalo technickým obtíţím při zavádění a zaškolení pracovníků. Dalším důvodem bylo, ţe banky měly samy přísná kritéria při poskytování půjček a proto informace z registrů neměly aţ takový význam. Jak se později stávaly další banky členy registru, zájem bank o informace klientů vzrostl. U ţivnostníků a drobných klientů byl zájem na začátku znatelný, jelikoţ měli velký zájem o výpisy z toho důvodu, aby napravili dodatečně objevené nedoplatky. Protoţe je zde rychlý vývoj, očekává se, ţe výše zmíněné trendy se začnou praktikovat 16. Kvalitu a přínos úvěrových registrů v ČR dokazuje Světová banka svojí studií (z roku 2007), ve které zkoumala podmínky podnikatelského prostředí ve 175ti zemích světa. Česká republika se umístila na 52. místě, největším nedostatkem bylo vysoké daňové zatíţení a velká byrokracie. Pokud bychom se zabývali jen kvalitou úvěrového prostředí, pak zjistíme, ţe v ní byla ČR zařazena na 21. pozici. Důvodem je pochvala od Světové banky za propojení BRKI a NRKI registrů (od ledna 2006). Díky tomu je moţné sdílení dat mezi nimi. To znamená, ţe banky mohou nahlíţet nejen do BRKI, ale i do NRKI v případě, ţe klienta v prvně jmenovaném registru nenaleznou 17. S tím souvisí tzv. míra hit-rate, neboli pravděpodobnost nalezení ţadatele o úvěr v registrech. Podle posledních údajů za rok 2008 se míra hit-rate vyšplhala na 90%, coţ odpovídá výsledkům vyspělých zemí EU. Reálně finanční instituce mají tak vyšší šanci dohledat klienta napříč celým trhem a objektivněji či komplexněji posoudit jeho úvěrovou historii. Tím se sniţuje riziko nejen pro instituci, ale i pro klienta to můţe znamenat zvýhodnění podmínek 18. To potvrzuje jiná studie Světové banky, která zkoumala úvěrové registry ve 30ti zemích světa. Bylo zjištěno, ţe sdílení dat zvýšilo počet schválených registrů téměř o 11%. V rámci střední a východní Evropy patří ČR první místo díky tomu, ţe vede registry současně s pozitivními a negativními údaji a je v nich vedeno více neţ 50% dospělé populace. Více informací uvádím v níţe uvedených tabulkách. 16 Zdroj: FinWeb.cz Zdroj: Ihned.cz

30 Statistiky bankovního registru BRKI: BRKI Počet dotazů do registrů (tis.) Počet smluv v registru (mil.) 3,2 5,4 7,9 9,8 11,7 Počet klientů v registru (mil.) 2,1 3,2 3,9 4,3 4,7 Hit-rate 64,7% 75,6% 78,2% 80,6% 82,8% Počet smluv na 1.-ho klienta 1,52 1,69 2,03 2,28 2,49 Tabulka č. 9, Zdroj: CBCB Statistiky Nebankovního registru NRKI: NRKI Počet dotazů do registrů (tis.) Počet smluv v registru (tis.) Počet klientů v registru (tis.) Hit-rate 12,1% 44,0% 64,4% Počet smluv na 1.-ho klienta 1,27 1,37 1,52 Tabulka č. 10, Zdroj: LLCB Statistiky negativního klientského registru SOLUS: SOLUS Počet dotazů do registrů (tis.) Počet smluv v registru (tis.) Neuved. Neuved Počet klientů v registru (tis.) Neuved. Neuved Hit-rate 4,5% 8,15% 14,5% 14,5% Počet smluv na 1.-ho klienta Neuved. Neuved. 1,42 1,56 Tabulka č. 11, Zdroj: SOLUS Statistiky Centrálního registru úvěrů: CRÚ Počet dotazů do registrů (tis.) Počet smluv v registru (tis.) Počet klientů v registru (tis.) Hit-rate(%)

31 Počet smluv na 1.-ho klienta 2,24 2,28 2,30 2,36 2,58 Tabulka č. 12, Zdroj: ČNB Podle posledních a zatím nekompletních údajů za rok (do 11/2008) bylo zjištěno, ţe celkový počet úvěrů(počet smluv v registru) stále stoupá, ačkoli jiţ pomaleji. Více v níţe uvedeném grafu: Graf č. 2 Další významným bodem je, ţe díky úvěrovým registrům se dají zjistit, respektive analyzovat úvěrové produkty a jeho trendy na trhu. Vyhodnotilo se tak, ţe nejrychleji poslední dobou rostly počty hypoték a investičních úvěrů v oblasti bankovnictví a v nebankovní části byl značný vzestup zaznamenán u účelových spotřebních úvěrů a finančních leasingů. Ve shrnutí lze říci, ţe vývoj úvěrových registrů v ČR šel a zřejmě půjde nadále rychlým tempem a to díky vlivu EU Pohled ze strany klientů v ČR 31

32 U klientů bank a odborníků se dříve registry nesetkaly s velkým přijetím, povaţovali jej za nástroj pomocí nichţ se instituce chrání především samy sebe a dokonce se mluvilo o porušování soukromí. Nyní klienti uţ to vnímají jiným, kladnějším pohledem, neboť si uvědomují, ţe díky registrům si mohou budovat vlastní úvěrovou historii a v době posuzování o poskytnutí úvěru to můţe zčásti nahradit hmotné záruky (v případě, ţe záznam je pozitivní). Důkazem je průzkum provedený agenturou IBRS, která se poptala cca 600 lidí v celé ČR mající nějakou zkušenost s půjčkou. Výsledkem je zjištění, ţe 70% lidí o registru slyšelo, více neţ čtvrtina z nich věděla, k čemu slouţí. Tam patřili zejména ti s vysokoškolským vzděláním, s vyššími příjmy a středního věku. Celkem 58% lidí nevadilo shromaţďování informací o nich, 32% nemá vyhraněný názor a jen 10% bylo proti. Neméně zajímavé bylo zjištění, ţe nejvíce vadí registry těm, kteří o nich zároveň nic nevěděli a naopak 19. Detailnější údaje v níţe uvedené tabulce: Graf č.3 Registry dle provozovatelů a většiny dluţníků sice porušují soukromí, ale na druhou stranu jejich klady převaţují nad zápory. S tím tak nesouhlasí porota soutěţe Big Brother Awards, která uděluje ceny těm, kteří nejvíce narušují soukromí lidí. Firma CCB získala jiţ 2 ceny za dlouhodobé porušování soukromí a vedení databáze o klientech porota povaţuje za velmi rizikové. Rovněţ se jí nelíbí udělování souhlasu se zpracováním osobních dat klientů, jelikoţ pochybuje o dobrovolnosti a projevu svobodné vůle klienta. 19 Zdroj: Ihned.cz - 32

33 Obecně dle jejího názoru by registry měly vést pouze negativní informace o klientovi a po splnění všech jeho závazků by měly být promptně smazány 20. V níţe uvedené tabulce lze vidět, jak veřejnost souhlasí s uchováváním dat: Graf č. 4 Podle názoru jiných odborníků (např. Mileny Geussové) je kaţdý registr vţdy rizikový a to tím víc, čím obsáhlejší informace obsahuje. Technická úroveň zabezpečení je na vysoké úrovni, proto nejslabším článkem jsou zaměstnanci, kteří s daty pracují a mohou je zneuţít. Rizikovější jsou ale následky, které můţou zveřejněné údaje o firmách či osobách způsobit. A to nejen v případě, ţe informace budou pravdivé. Horší by bylo, kdyby data díky chybě při zadání nebo aktualizaci byla nepravdivá. Výsledkem by mohlo být poškození jména dotyčné osoby či firmy a následně moţná hrozba soudních sporů. Zákon o ochraně osobních údajů bohuţel zde nemá moc velkou účinnost, neboť podle bankovního zákona lze dluţníky zveřejňovat, i kdyţ k tomu nedali souhlas. Podmínkou zákona je stoprocentní vlastnictví registru bankovními subjekty a výměna údajů je moţná pouze mezi bankami, které jsou účastníky registru. Světové trendy stanovené SB odpovídají názorům přes 75% dotázaných lidí, kteří souhlasili se shromaţďováním pozitivních a negativních informací a moţnost budovat si díky tomu úvěrovou historii a tím spojené vyšší šance získání úvěrů. Další výhodou je vyšší objektivita informací o ţadatelích o úvěr pro finanční instituce. Poněkud v rozporu s tímto názorem bylo další zjištění u 42% respondentů, kterým by vyhovovalo vymazání jeho záznamu v registru hned po ukončení závazku vůči některé instituci. Zajímavostí je, ţe v zahraničí, kde registry fungují desítky let a jsou neodmyslitelnou součástí finančního 20 Zdroj: Peníze.cz - 33

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007)

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Jan Stopka tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. www.solus.cz a www.sid.cz

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií MARKÉTA STONÁČKOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa VÝZNAM ÚVĚROVÝCH REGISTRŮ PŘI

Více

Schvalování nezajištěných úvěrů. Grym Vojtěch Senior Underwriter

Schvalování nezajištěných úvěrů. Grym Vojtěch Senior Underwriter Schvalování nezajištěných úvěrů Grym Vojtěch Senior Underwriter Co nás dnes čeká Od záměru k půjčce Odhad rizika Co všechno hraje roli Úvěrové registry Co bych měl vědět, než si půjčím Úvěrový trh Od záměru

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym:

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: POPIS ČÍSELNÍKU : BA0001 : Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

neomezeno-equa bankrefinancování hypotékysleva z poplatku za IČO 03753760, výpis z podnikatelska rychla půjčka raiffeisen bank

neomezeno-equa bankrefinancování hypotékysleva z poplatku za IČO 03753760, výpis z podnikatelska rychla půjčka raiffeisen bank podnikatelska rychla půjčka raiffeisen bank cz. To chce Vincentku a klid footercarouselcon půjčka raiffeisen bank cz. Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Produkty

Více

Vítězové veřejných zakázek

Vítězové veřejných zakázek Vítězové veřejných zakázek Analýza skutečných majitelů Praha 12. prosince 2013 Luděk Mácha, Jan Cikler CRIF Czech Credit Bureau Skupina založena v roce 1988 v Bologni Jeden z největších světových provozovatelů

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ 2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ Pro další použití v této publikaci je nejprve nutné vymezit používané pojmy tak, aby si publikace zachovala terminologickou jednotnost a přehlednost. Použitými

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com GSM: 731 126 Creditinfo 291 Solutions, s.r.o. 1 Úvěrový vztah s klientem Akvizice Úvěrová smlouva Vymáhání Náklady / výnosy čas Creditinfo

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

stručný průvodce úvěrovými registry

stručný průvodce úvěrovými registry stručný průvodce úvěrovými registry Jak fungují a k čemu jsou Jakou roli hrají při žádosti o úvěr Jak se zodpovědně zadlužit Právě jste otevřeli brožuru, která vám objasní základní principy fungování úvěrových

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Registry a databáze informací o klientech Balcárková Veronika Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je věnována úvěrovým registrům a je zaměřena na jednotlivé

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Navigátor bezpečného úvěru jako jednoduchý nástroj pro nové dlužníky

Navigátor bezpečného úvěru jako jednoduchý nástroj pro nové dlužníky Navigátor bezpečného úvěru jako jednoduchý nástroj pro nové dlužníky Prof. Michal Mejstřík PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 Formulář pro Státní dotaci Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 N e i n v e s t i č n í státní dotace Vyplní ţadatel pro jednu z uvedených variant Oficiální ţádost podávána na vyhlášený PROGRAM č. : * III.

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s.

PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. Spotřebitelské úvěry v kontextu finanční gramotnosti Kongresový prostor U Hájků, Praha

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

jednoduché. V minulosti se jednalo o Poštovní spořitelnu, dnes se tento poskytovatel finančních služeb jmenuje Era. Karlova půjčka

jednoduché. V minulosti se jednalo o Poštovní spořitelnu, dnes se tento poskytovatel finančních služeb jmenuje Era. Karlova půjčka půjčka uni credit půjčka česká. Peníze můžete mít do 24 hodin od podání žádosti. UniCredi Bank se ale zaměřuje i na menší firmy a běžné občany, jimž poskytuje služby v mnoha pobočkách po celém území České

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Případové studie využití Systému Sledování Vazeb

Případové studie využití Systému Sledování Vazeb Případové studie využití Systému Sledování Vazeb Kdo vlastní společnost Komerční inženýring s.r.o.? Jsou propojeni Vladimír Železný a Aleš Rozehnal? Jaké je podnikatelské okolí mého nového partnera? Jaká

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Vážené dámy, vážení pánové jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt Margin

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více