MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka, 9. května 444, Štětí MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: charakteristika školy: Budova školy se nachází v centru města, uprostřed zahrady. Výuka je realizována v devíti třídách, jazykových učebnách, počítačové pracovně, dílnách a cvičné kuchyni. Pro výuku tělesné výchovy je v areálu školy tělocvična a hřiště, pro výuku pracovních činností se používají dílny a zahrada. Stravování žáků je zajištěno na ZŠ Ostrovní ve Štětí (cca 300 m od školy). Jsme škola zaměřená na týmovou spolupráci, komunikaci a praktické dovednosti pro život. Pracujeme na projektech s tematikou zdravého životního stylu a vztahů, životního prostředí a našeho regionu. Máme svůj vzdělávací program DUHOVÁ ŠKOLA. Pořádáme ozdravné pobyty, v létě organizujeme svůj tábor. Organizujeme kurzy plavání, účastníme se sportovních akcí, ze kterých si vozíme ocenění. Každoročně naši pedagogové a žáci pořádají "Divadlo jednou do roka." Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů je do výuky od 2. ročníku zařazen anglický jazyk a od 3. ročníku informatika. Od 7. ročníku pak německý jazyk. Program školy preferuje interaktivní výuku a práci na počítači. Naše žáky směřujeme k estetickému cítění a zdravému životnímu stylu. Škola je od roku 2011 moderně vybavena interaktivními tabulemi a počítači ve třídách. Od roku 2013 je vybavena sportovními trenažéry. Ve škole je dyslektická a logopedická ambulantní poradna. Volný čas děti tráví ve školní družině a školním klubu. cílová skupina prevence: garant programu: zodpovědnost : všichni žáci žáci se zvýšenými tendencemi k rizikovému chování žáci z problémových rodin Mgr. H. Bílková (výchovný poradce, metodik prevence,ředitelka školy) I. Běloubková DiS (drogový preventista) Mgr. S. Junková (výchovný poradce) všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy (podle náplně práce) 1. Cíle programu A. Dlouhodobé Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči rizikovému chování. Důraz je kladen na utváření celé osobnosti člověka, tedy nejen na rozvoj stránky znalostní, ale především dovednostní a postojové. Hlavním úkolem je vést žáky ve spolupráci s rodinou ke zdravému životnímu stylu, zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných životních cílů, poznání sebe sama, k zvládání stresů a k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků i jiných návykových látek. Naší snahou je také vést žáky ke zdravé asertivitě, aby byli schopni v případě problémů si sami pomoci nebo alespoň uměli o pomoc požádat jak pro sebe, tak i pro druhého. B. Krátkodobé - vychází z evaluace MPP stupeň celoroční projekt Člověk a jeho zdraví žáci se seznámí se zdravým způsobem života žáci by měli umět posoudit, zda dělají vše pro své zdraví žáci by si měli umět zajistit své osobní bezpečí zařazení průřezového tématu: Osobnostní a sociální výchova 1

2 osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena sociální rozvoj - poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetence morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana osobnostní rozvoj argumentační a prezentační schopnosti, schopnost aktivního naslouchání postoje a hodnoty rozvoj sebekritiky, sebeúcty, pomáhat handicapovaným, ohleduplnost Mediální výchova vědomosti, dovednosti a schopnosti získání představy o roli médií využití médií jako zdroje informací 2. stupeň práce s třídním kolektivem v oblasti budování pozitivních vztahů (prevence proti agresivitě a šikaně) spolupráce s rodiči v oblasti formování osobnosti člověka, vytvoření si svého vlastního názoru i řebříčku hodnot zvýšit informovanost žáků o účincích drog a jejich rizicích zvýšit prevenci v oblasti dětské kriminality (důraz na výchovu v rodině, hledání alternativních forem trávení volného času) zvýšení prevence v oblasti násilí proti jednotlivci, vandalismu a výtržnictví Součástí programu je i Školní program proti šikanování Jednotný postup při řešení rizikového chování Protidrogový program Harmonogram akcí (specifických i nespecifických) Mapování nežádoucího chování Průběžná a závěrečná evaluace MPP (1. i 2. stupeň) 2. Oblasti realizace prevence: A. Aktivity zaměřené na poskytování informací žákům v rámci vzdělávacího procesu = informace týkající se zdraví, zdravého životního stylu a sociálně patologických jevů Začlenění prevence do vzdělávacího procesu (příloha) - problematika, týkající se zdraví, zdravého životního stylu, sociálně patologických jevů je zapracována do jednotlivých vyučovacích předmětů. Plán zapracování je součástí tematických plánů jednotlivých ročníků. - v rámci vyučování je zajišťována také návštěva kulturních institucí, vzdělávacích pořadů, exkurzí účast žáků na sportovních a kulturních soutěžích a další aktivity - podle aktuálních možností a nabídky jsou realizovány osvětové akce v této oblasti (konkretizováno v harmonogramu akcí pro tento šk. rok) zodpovídají: jednotliví vyučující - tuto problematiku zařadí do svého plánu také vychovatelky školní družiny zodpovídají: vychovatelky ŠD B. Nabídka volnočasových aktivit = aktivity realizované přímo školou, aktivity školního klubu a družiny, poskytování informací o aktivitách v mimoškolní oblasti - vést žáky k využívání nabídky mimoškolních aktivit v oblasti zájmových a sportovních kroužků nabízených školou při trávení volného času Aktuální nabídka kroužků ve škole: je součástí Protidrogového programu a na webových stránkách školy 2

3 zodpovídají: vychovatelky ŠD, vedoucí kroužků, tř. učitelé - informovat žáky o aktuálních nabídkách pro mimoškolní aktivity DDM Štětí, sportovní oddíly, vzdělávací, jazykové kurzy, akce jiných škol, MÚ, knihovny, apod. zodpovídají: třídní učitelé C. Vytváření pozitivního sociálního klimatu = vytváření pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytváření atmosféry klidu, bez strachu a nejistoty, realizace pravidel zdravého životního stylu, možnost relaxace a pohybové aktivity - součástí programu je i Školní program proti šikanování zodpovídají: všichni pracovníci školy - plnění Pokynu MŠMT ČR k zajištění péče o děti s SPU a SPUCH v základních školách - vypracovávání a plnění individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky - vypracování individuálních výchovných plánů v případě přetrvávajícího problémového chování žáků - integrování zdravotně postižených dětí - hodnocení žáků v souladu se Směrnicí MŠMT ČR a Vyhláškou MŠMT - v rámci třídních schůzek a konzultačních hodin rodiče informovat nejen o prospěchu jednotlivých žáků, ale citlivě zhodnotit i jejich reálné možnosti vzhledem k podávaným výkonům zodpovídají: všichni vyučující - seznámení žáků s pravidly Režimu školy, zajištění dozoru během přestávek na chodbách, v málo frekventovaných prostorách, ve třídách pedagogickými i provozními pracovníky školy zodpovídají: všichni zaměstnanci školy - zajištění režimu dne, režimu stravování, včetně pitného režimu, podmínek pohybové výchovy podle pravidel Provozního řádu zodpovídají: všichni zaměstnanci školy D. Posilování komunikačních dovedností = zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku - problematiku posilování komunikační dovednosti dětí vhodně zapracují jednotliví učitelé do svých tematických plánů: 1. STUPEŇ 1.třída osobní bezpečí, základní zásady komunikace, vztahy v dětském kolektivu, základní hygienické návyky, využití volného času, rodina jako bezpečné místo 2.třída lidské tělo, zdraví a jeho ochrana, zacházení s léky, režim dne, vztahy mezi lidmi chování v krizových situacích 3.třída pojmy z oblasti sexuální výchovy a drogové závislosti, zdraví a jeho ochrana lidi kolem nás, multikulturní výchova, využívání volného času, ochrana proti obtěžování cizí osobou, bezpečnost v silničním provozu 4.třída lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími, životospráva a důsledky nevhodných návyků využívání volného času, pojmy drogová závislost a sexuální výchova, vztahy v dětském kolektivu 5.třída domov, rodina, důvěra, vztahy, léčivé a návykové látky, vztahy v dětském kolektivu komunikace, poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu, dospívání nebezpečí při komunikaci s cizí osobou 2. STUPEŇ 6. třída vztahy ve dvojici kamarádství a láska, vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity rodina, mezilidské vztahy, komunikace, bezpečné chování komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, živelné pohromy 3

4 7. třída zdravý způsob života a péče o zdraví, výživa a zdraví zásady správného stravování, poznávání lidí, mezilidské vztahy, přítomnost v konfliktních a krizových situacích, ochrana člověka za mimořádných událostí živelné pohromy, terorismus 8. třída citové vztahy člověka, mravní a právní důsledky nesprávné osobní volby, zdravá výživa, stresové situace, osobní bezpečí, týrání a zneužívání dětí, vliv stresu na lidský organismus, živelné pohromy, první pomoc, základní práva a povinnosti občanů ČR, povodně pomoc při utonutí 9. třída zásady zdravého stravování, duševní hygiena, zdravotní preventivní a lékařská péče, odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožující stavy, bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV / AIDS, hepatitidy, živelné pohromy, význam pravidel občanského soužití, základní práva a povinnosti občanů ČR, ústava a ústavní zákony zodpovídají: vyučující jednotlivých předmětů - provozování schránky důvěry (stížnosti, dotazy, přání i anonymní budou vyřizovány, posouzeny, podle možností splněny) zodpovídá: Junková S. - konzultační hodiny výchovného poradce, metodika prevence (nejsou pevně stanoveny, je snaha každý problém řešit co nejdříve, jinak po dohodě) zodpovídá:bílková H.Běloubková I.Junková S. E. Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám = pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje - osobním příkladem, přístupem k dětem všech pracovníků školy - zařazením problematiky do tematických plánů jednotlivých předmětů vést děti k formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám zodpovídají: všichni zaměstnanci školy (podle náplně práce) F. Poradenská činnost = přímo ve škole, podle potřeby ve spolupráci se specializovanými zařízeními, především PPP, SPC - využití služeb kvalifikovaných pracovníků PPP, SPC - Metodický list k poskytování poradenských služeb - pro individuální konzultace učitelů, případně doporučit tyto služby rodičům - individuální porady budou rodičům nebo žákům poskytovány učiteli, třídními učiteli, vychovatelkami, výchovným poradcem, metodikem prevence aktuálně podle potřeby - souhlas rodičů s poskytováním služby je ošetřen Generálním souhlasem zodpovídají: všichni pedagogičtí pracovníci G. Další vzdělávání, poradenství a pomoc pro pedagogy v problematice sociálně patologických jevů, rizikového chování metodická pomoc = metodik prevence PPP ÚK Litoměřice Mgr.Kateřina Davídková, krajská školská koordinátora prevence KÚ Ústí n.l. Mgr. Petra Vaverková, nabídka školení a seminářů Pedagogického centra, PPP, SPC, případně jiných institucí. další školení a kurzy ( podle aktuální nabídky v průběhu roku ) jsou uvedeny v evaluaci MPP - vždy na konci šk. roku vnější informační zdroje = webové stránky MŠMT ( zákonné normy ve vztahu k prevenci a metodickými pokyny), odborně orientované internetové stránky ( problematika drog, rizikového chování, apod. ), webové stránky odborných zařízení, KS Štětí (R. Kulhánek) odborná pomoc = internetové poradenství pro metodiky prevence, PPP Litoměřice, Roudnice n.l., MÚ Štětí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Mgr. P. Lípová), MP Štětí (Bc. Z. Cuchý), PČR OOP Štětí ( npor. R. Mráz, J. Hrach ), PČR PIS Ltm (nprap. P. Kofrová), Kontaktní centrum Ltm (J. Drbalová), Komise prevence kriminality, Mgr. K.Straka-Vláda ČR zmocněnec pro lidská práva, Středisko ekologické výchovy Sever 4

5 přehled volnočasových zařízení a organizací = Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola, Otevřený klub mládeže, Městská knihovna, Fotoklub, Hifiklub, Kynologický klub, Aviatický spolek, Klub šachistů, Let s dance, Mažoretky KS, Pionýrská skupina, Radioklub OK1KST, Skautské středisko, Taneční život, Turistická skupina - Tuláci 2. Metody a formy práce k osvojení preventivních ochranných kompetencí Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou: - zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání - posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, reakce na stres, neúspěch, kritiku - vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, zařazení do skupiny, vytvoření atmosféry pohody a klidu - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám - respektování individuálních rozdílů mezi žáky Všichni pracovníci školy se snaží svým přístupem navozovat příznivé klima ve škole především: - včasným řešením problémů, spoluprací s rodiči a odborníky - systematickou prací s rizikovými a problematickými žáky - účinnou péčí o děti s výukovými problémy (také specifickými a logopedickými) - důslednou prevencí záškoláctví - zřízením schránky pro anonymní dotazy zodpovídají: všichni pracovníci školy 3. Informovanost rodičů a žáků o problému sociálně patologických jevů - rodiče (vždy na 1. třídní schůzce) i žáci (formou přiměřenou věku) budou prokazatelně seznámeni s problematikou, varovnými signály, možnostmi pomoci - všichni rodiče podepisují generální souhlas, týkající se: školních předpisů a řádů, poradenských služeb zodpovídají: třídní učitelé - stálá nástěnka s informacemi, týkajícími se problematiky sociálně patologických jevů, s informacemi o institucích, VP, konzultačních hodinách, telefonních linkách, webových stránkách, kde lze hledat pomoc v případě problémů zodpovídá: výchovný poradce metodik prevence 4. Harmonogram akcí pro tento školní rok Plánované akce budou realizovány podle aktuálních podmínek v rámci školního roku. Harmonogram bude v průběhu roku doplňován o další akce podle nabídky. 5. Evaluace minimálního preventivního programu - plnění programu podle tematických plánů jednotlivých předmětů - 1. stupeň: čtvrtletně v rámci schůzek metodického sdružení - 2. stupeň: pololetně zodpovídají: vyučující předmětů - konkrétních akcí - průběžně zodpovídají: všichni učitelé - závěrečná evaluace + doporučení pro další šk. rok zodpovídají: metodik prevence výchovný poradce MPP nabývá účinnost dnem pedagogičtí pracovníci byli s tímto programem seznámeni na pedagogické radě dne žáci byli s MPP seznámeni dne

6 - zákonní zástupci byli seznámeni na třídní schůzce dne s informací, že MPP bude k dispozici k nahlédnutí od (i na webových stránkách školy) Zpracovala: Mgr. S. Junková DiS. I. Běloubková 6

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2009/2010 Mgr. Anna Krasulová ředitelka školy Mgr. Marcela Bucharová metodik prevence ÚVOD: Zaměření minimálního

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimálně preventivní program ZŠ U Nemocnice Rumburk 2013/2014

Minimálně preventivní program ZŠ U Nemocnice Rumburk 2013/2014 Minimálně preventivní program ZŠ U Nemocnice Rumburk 2013/2014 2. Charakteristika školy Identifikační údaje: Název školy Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace, Okres Děčín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více