Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova ke zdraví se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova ke zdraví se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky"

Transkript

1 - Rozpozná pozitivní a negativní vlivy na kvalitu klimatu v rodině i ve třídě. - Ovládá své emoce, akceptuje pocity druhých. - Vhodně používá prostředky neverbální komunikace. - Projevuje v kolektivu vrstevníků a na veřejnosti zdravotně vhodné a ohleduplné chování. - Chová se kultivovaně k opačnému pohlaví. - Vyslovuje uznání svým spolužákům. - Nabídne pomoc v případě potřeby. - Používá v jednání prvky asertivity. - Vybere vhodný způsob řešení modelové situace dodržuje pravidla práce v týmu. - vztah k sobě samému a k druhým lidem - přijímání názorů druhého, empatie, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace - utváření vědomí vlastní identity - zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování - komunikace s vrstevníky, kamarádství, přátelství, láska, partnerství, manželství - dopad vlastního jednání a chování - čas prvních lásek - potřeba citu a lásky u tělesně a smyslově postižených OSV- dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích (řešení problémů a rozhodovací dovednosti) MKV- udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování (lidské vztahy) 291

2 - Jedná citlivě a ohleduplně rozlišuje choroby běžné, infekční, civilizační, aktivně se proti nim brání. - Rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými poraněními a zdravotními problémy. - Vyhledá v případě potřeby lékaře a popíše své zdravotní problémy. - Uplatňuje základní zásady pro užívání a ukládání léků. - Objasní význam biorytmů v životě člověka. - Vysvětlí vztah mezi intenzitou srdeční frekvence a intenzitou pohybové činnosti. - Snaží se uplatňovat zásady zdravého způsobu života. - vliv životních podmínek a životního stylu na zdraví, vznik civilizačních nemocí - ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami - prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění - odolávání stresu - jak se chránit před úrazem (bezpečné chování) - zásady první pomoci, domácí lékárnička - péče pří nemoci v rodině, užívání a ukládání léků 292

3 - Uplatňuje zásady zdravého stravovacího režimu. - Orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti potravinářských výrobků a využívá je při nákupu a uchovávání potravin v domácnosti. - Posoudí na konkrétních příkladech zastoupení jednotlivých potravin a nápojů ve stravovacím režimu člověka z hlediska zdravé výživy. - Vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou výživou a rozvojem civilizačních chorob, navrhne změny odpovídající požadavkům zdravé výživy. - Rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří k ní vlastní názor. - alternativní výživové směry - reklamy na potraviny 293

4 - Uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami a argumentuje ve prospěch zdraví. - Používá způsoby odmítání návykových látek v modelových situacích i ve styku s vrstevníky. - Orientuje se v zákonech omezujících kouření. - Vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním návykových látek a bezpečností silničního provozu. - Orientuje se v trestně právní problematice návykových látek. - Vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená s hracími a výherními automaty. - Samostatně vyhledá v případě potřeby specializované pomoci. - - zneužívání návykových látek - odmítání návykových látek - pozitivní životní cíle a hodnoty - psychická onemocnění, násilí namířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření) - návykové látky a bezpečnost v dopravě - návykové látky a zákon - počítače a hazardní hry, gamblerství - krizové situace: šikanování, týrání, sexuální zneužívání, kriminalita mládeže - brutalita a jiné formy násilí v médiích - zbraně, nebezpečné látky (bezpečnost v dopravě a předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, doping ve sportu - 294

5 - Předchází úrazům. Rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné formy chování. - Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí. - Orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců (homosexuální, bisexuální, ). - Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli, chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování. - Pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství a orientuje se v možnostech i ve vhodnosti jejich použití. - bezpečné chování a komunikace komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc přivolání pomoci v případě osobního nebo cizího ohrožení - linky důvěry, krizová centra - bezpečnost v dopravě - vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody ochrana člověka za mimořádných událostí živelní pohromy, terorismus klasifikace mimořádných událostí, varovný 295

6 - Vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů. - Orientuje se v zákonech, které se vztahují na sexuální život jedince a v právní problematice zneužívání dítěte. - Pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a vysvětlí, jak se před nimi chránit. signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí - předčasná sexuální zkušenost a její rizika - sexuální orientace - antikoncepce, předčasné ukončení těhotenství - nemoci přenosné pohlavním stykem - cesty přenosu, rizikové chování a ochrana před nákazou, promiskuita - odborná pomoc - způsoby vyjadřování lásky - zdrženlivost a pohlavní stud - nevhodné chování v oblasti sexuality - sexuální zneužití 296