Část IV / Zprávy 461. Část IV. Zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část IV / Zprávy 461. Část IV. Zprávy"

Transkript

1 Část IV / Zprávy 461 Část IV Zprávy

2 462 Kapitola 12 / Zprávy

3 Část IV / Zprávy 463 Kapitola 12 Zprávy Jak získat pozornost managementu. Filozofie zprávy. Napětí při psaní zprávy. Navrhovaná řešení. Jak prodávat auditorskou zprávu. Kroky ke splnění auditorských doporučení. Zlepšení časového harmonogramu vypracování zpráv interního auditu. Součásti komunikace: postupy při psaní zprávy, komunikace, diskuse, faktografické zprávy, hlediska, přesnost, jasnost, základní informace, technická diskuse, organizace, konstruktivní postoj, včasnost, doporučení, stanovisko auditovaného, odpovědnosti ředitele interního auditu. Neformální zprávy. Auditorské zprávy typu due diligence. Komunikování zprávy mimo organizaci. Ústní zprávy a flipcharting. Jak dobře psát a dobře myslet: osnova, předchozí zprávy, první návrh zprávy. Jazyk. Fyzická charakteristika. Náměty pro psaní zprávy z auditu. Efektivní strategie pro psaní zprávy. Složky mimořádných zpráv. Krátké zprávy. Rychlejší zprávy. Bezpečnost informací. Editace zpráv. Čtení korektur. Tři vzorové zprávy.

4 464 Kapitola 12 / Zprávy Co znamenají zprávy a jak fungují Zprávy jsou pro interního auditora příležitostí vzbudit soustředěnou pozornost managementu. To je způsob, jak by měli auditoři posuzovat vypracování zprávy jako příležitost, nikoliv jako jednotvárnou dřinu jako perfektní příležitost ukázat managementu, jak mohou auditoři pomoci. Příliš často auditoři jednoznačně zahazují tuto jedinečnou příležitost, která otevře oči managementu, ukáže managementu čeho dosáhli a čeho by mohli dosáhnout, vysvětlí managementu, co potřebuje vědět a co by měl udělat. Interní auditoři zahazují tuto příležitost tím, že užívají neslaně nemastného omílání nepodstatného, že vytvoří hromady nesmyslů, že se spokojují s nepřitažlivým charakterem zpráv, že vytvářejí obvinění, která nevydrží napadení, že docházejí k nepodloženým a nelogickým závěrům a že oznamují zjištění bez uvedení řešení. Auditoři by měli pohlížet na své zprávy ve stejném světle, jako když prodejce posuzuje svou příležitost nabízet své produkty prezidentovi společnosti; je to příležitost pro dobře připravenou, dobře vyzkoušenou, dobře formulovanou prezentaci. Z tohoto pohledu má auditorská zpráva tři funkce: za prvé komunikovat; za druhé vysvětlovat; a za třetí přesvědčit, a jeli to nutné, zatroubit k útoku. Jak řekl Dudley E. Brown před čtyřiceti lety: Máme možnost říci celkem dobře připravenou historku podloženou fakty a čísly a podepřenou analýzou a zdravým úsudkem a tato si zajisté zaslouží, aby byla vyprávěna často a na správných místech 1 (a se správným zaujetím). Auditní zjištění a názory jsou pro management důležité. Nezaujaté, objektivní závěry mohou uklidnit management o jinak dobře fungujících aktivitách a doporučení mohou upozornit management na záležitosti, které vyžadují zlepšení. Management však musí chtít zprávy číst nebo je slyšet. Aby byla komunikace účinná, musí být kanály čisté a nosič signálu musí být pronikavý a snadno srozumitelný. Historka musí být hodna materiálu; mnohé dovedné a konstruktivní auditorské úsilí se zmítá v kalných vodách špatně napsaných zpráv. Auditoři s ostřím svých auditorských technik, avšak s tupým ostřím svých zpráv, nebudou schopni proniknout do manažerských kruhů, kde by jejich zpráva měla být sdělena. Když jim poskytne management publikum neměli by interní auditoři nikdy zapomínat, že něčemu dělají reklamu. Musí tedy být vědomě přesvědčiví motivační technikou a použitým stylem. Musí se tedy zaměřit

5 Část IV / Zprávy 465 na oblasti, na které se orientuje management. Musí zlehčovat nebo vynechat to, co je nevýznamné. Technickou hantýrku musí obratně převést do snadno srozumitelného jazyka. Musí pohotově poukázat na nutnost opatření, popsat je a objasnit výhody těchto opatření a důsledky, ke kterým dojde při absenci opatření. Teprve poté si management začne uvědomovat důležitost auditorského produktu, pronikne do cenné podstaty věci, kterou může získat a naučí se očekávat přesnost, objektivitu a prostý selský rozum toho, co chtěl auditor říci. Až potom a nikoliv dříve se stane zpráva z auditu povinnou četbou pro management. Takový vývoj pomůže auditorům dosáhnout jeden z jejich vlastních cílů: přispět k prosperitě organizace, stát se součástí rady vedení organizace a mít přístup k přízni managementu. Je málo pravděpodobné, že by se auditoři narodili s mistrovstvím slova hodným Shakespeara nebo rázným, úsporným stylem Hemingwaye. Kdyby se takoví narodili, byli by z nich pravděpodobně spisovatelé a nikoliv auditoři. Avšak s talentem pro psaní, který mají a se správným úsilím, se správnou touhou, se správnými standardy a technikami se auditoři mohou propracovat k efektivnímu nástroji. Filozofie zprávy Zprávy interního auditu se mohou stát silným nástrojem, pokud jsou správně využívány a zpracovány. Mohou vytvářet správný dojem profesionality při auditu. Mohou informovat své klienty vrcholový management o důležitých událostech, o kterých by jinak nevědělo. Mohou změnit myšlení. Mohou popohnat nápravná opatření. Auditorská zpráva, jak již bylo uvedeno, má trojí účel. Nesplní-li interní auditoři tyto cíle, stávají se jejich zprávy ztrátou času. Ve svých zprávách by interní auditoři měli 2 : Informovat Přesvědčit Mít výsledky Říci o tom, co zjistili Přesvědčit management o hodnotě a věrohodnosti auditních zjištění Přimět management ke změnám a nápravě Zprávy tedy mají prezentovat auditní zjištění jasně a jednoduše. Mají doložit závěry přesvědčivými důkazy. Mají ukazovat managementu směr k

6 466 Kapitola 12 / Zprávy rozhodování tím, že nabídnou doporučení k nápravě. Tyto cíle lze dosáhnout těmito prostředky: Cíle Prostředky Informovat Přesvědčit Mít výsledky Vytvářet povědomí o věcech Získat akceptaci; získat podporu Popohnat nápravná opatření Účelem auditorské zprávy je poskytnout tyto prostředky. Zpráva by měla u čtenáře vytvořit ujištění, že (1) se dá spolehnout na to, co je v ní uvedené, a (2) to, co se doporučuje, je platné a užitečné. Pro uplatnění těchto prostředků je potřebné, aby se ve zprávě z auditu objevily tyto prvky: Prostředky Povědomí o věcech Akceptace / Podpora nápravných kroků Prvky Jasná a srozumitelná identifikace obtíží nebo příležitostí pro zlepšení Reálná a přesvědčivá podpora závěrů a důkaz o jejich důležitosti. Zajištění konstruktivních a praktických prostředků pro dosažení potřebné změny K vytvoření povědomí o věcech by zpráva měla vysvětlovat zjištěnou situaci a porovnat ji s některými kritérii přijatelného opatření. Z důvodu dosažení akceptace ze strany managementu musí zpráva přesvědčivě poukázat na skutečný důsledek stavu nebo na jeho potenciální důsledek. Při pomoci managementu přijmout přiměřená opatření k nápravě by zpráva měla poukázat na příčinu problému; nikoliv pouze na povrchovou příčinu, ale rovněž na základní problém. Pro zvýšení šance na nápravná opatření by měla zpráva obsahovat doporučení nějaké prostředky na řešení problémů. Dále v této kapitole uvádíme příklad uplatnění těchto metod. Napětí při psaní zpráv Pouze málo zdrojů napětí v rámci útvaru interního auditu převyšuje to napětí, které je způsobeno procesem psaní zpráv. Nejbrilantnější analýzy

7 Část IV / Zprávy 467 a nejproduktivnější auditní zjištění se zapomínají během traumatu při psaní zpráv. Důvodů je mnoho 3 : Opravování ze strany supervizora. Když zkušený, profesionální auditor dokončí svoji předběžnou verzi zprávy, je to obvykle vizitkou jeho nejlepšího úsilí. Auditor však není moc potěšen, když vidí supervizora, který jeho zprávu ostře zkritizuje pomocí modré tužky nebo dokonce ještě hůř, když úplně bez vysvětlení zavrhne jeho tvrdou práci a začne s jejím přepisováním od úplného začátku. Psaní zprávy pod časovým tlakem. Interní auditoři v prvé řadě neradi píší zprávy. I tak se však snaží předvídat připomínky supervizora a sestavovat zprávu, která by reagovala na předchozí kritiky. To chce ale čas. Proto tlak na rychlé psaní předběžných verzí zpráv je neustálým zdrojem podrážděnosti. Provozní manažeři a výkonní vedoucí pracovníci se zajímají o výsledky auditu a netrpělivě očekávají hotovou auditorskou zprávu. Na ředitele interního auditu vyvíjejí tlak kvůli konečnému znění předběžné verze zprávy. Podrážděnost narůstá. Na psaní zpráv se vynakládá příliš mnoho času. Ve snaze vytvořit produkt splňující profesionální standardy a eliminující chyby a mylné představy stanovují ředitelé útvarů interního auditu postupy pro kontroly tak, aby vytvořili nejlepší možný produkt. To také chce svůj čas. Takže velká část času a rozpočtu, který je vyčleněn na audit se věnuje procesu vypracování zpráv. Špatná předběžná verze zprávy. Většina auditorů se spíše zabývá prováděním auditu než psaním. Splnění svých cílů vidí ve zjištění závažných chyb a v dosažení jejich nápravy. Zpráva jim připadá jako prostředek k dosažení cíle. Proto předběžné verze zpráv předkládané supervizorům mohou být lajdáckými produkty. Jiní auditoři se domnívají, že supervizor i tak jejich zprávu přepíše, tak neexistuje důvod, proč by měli strávit příliš mnoho svého přiděleného času na jejím psaní. Špatné psaní. Málokterý interní auditor je zdatným spisovatelem. Na školách se nyní snaží pomoci s nápravou tohoto problému. Dříve se nevěnovalo moc času tomu, jak se naučit jasnému a jednoznačnému vyjadřování v písemném projevu. Počítače dnes pomáhají s nápravou tohoto nedostatku. Neshody mezi auditory a jejich supervizory. Neshody pokrývají celou škálu od gramatiky a pravopisu až po logiku a interpretaci zjištěných stavů.

8 468 Kapitola 12 / Zprávy Psaní zpráv daleko od místa auditu. Mnoho auditorských zpráv se píše v kanceláři až po ukončení práce v terénu. Čas působí na paměť, i když pracovní materiály mohou zčásti poskytnout jistou míru podpory. Psaní jednotlivých segmentů zpráv v terénu poskytuje realizmus a zaměření na detaily, které mohou, ale nemusí být zachyceny v pracovních materiálech. Pokud tomu tak není, je tendence vynechávat nebo zkrátit úplnost zjištění. Zde opět pomáhají počítače při možnosti psát zprávy v terénu souběžně se supervizí v reálném čase během procesu. Nezájem ze strany auditovaného klienta. V případech, kdy jsou zprávy špatně napsány a těžko srozumitelné, kde jejich struktura se dá obtížně vysledovat a nejhorší je, když klienti nemají žádnou povinnost na ně reagovat, potom tvrdě pracující auditoři nenacházejí nic kromě frustrace během obtížného procesu psaní zpráv. Navrhovaná řešení Co by mělo být řešením? Bohužel neexistují jednoduchá řešení. Kurzy na psaní zpráv se soustřeďují na výběr slov, délku vět, strukturu odstavců a podobné záležitosti, které se nacházejí mezi obaly gramatických textů. Avšak začínají být dostupné nástroje v rámci softwaru pro automatizované zpracování textu (textové editory). Nemohou však doučit zdravý úsudek, schopnost vcítit se do duševního stavu jiných, pohled do budoucna nebo analytickým schopnostem. Zdroje problémů auditorských zpráv se dá však často nalézt v samotném procesu auditu. Tento proces lze zlepšit, ne-li úplně napravit některými následujícími kroky: Vypracujte příručku o stylu pro auditorské činnosti. Příručka o stylu může stanovit standardy pro gramatiku, pravopis, psaní velkých písmen a podobně, čímž se odstraní drobné zdroje neshod mezi pracovníky auditu a dosáhne se jistá míra standardizace a dokonalosti v rámci auditorské organizace. Pro rozsáhlejší činnosti interního auditu by měl být z více důvodů zvažován editor, který by zkontroloval zprávy předtím, než se předloží supervizorovi. Drobné gramatické a zjevné logické problémy se vyřeší předtím, než dojde k jakékoli konfrontaci mezi auditorem a supervizorem auditu. Ústřední editační funkce zajišťuje konzistenci jak v psaní zpráv, tak ve formátu zprávy. Je zapotřebí věnovat pozornost tomu, aby se toto nestalo slabým článkem práce.

9 Část IV / Zprávy 469 Realizujte školení na téma psaní a zpracování zpráv v rámci auditorské organizace pokud je to možné lektory by měli být samotní auditoři. Školení mohou komunikovat standardy, které jsou přijatelné pro ředitele interního auditu. Nezávislá editace může posílit školení a zajistit, že standardy budou plněny. Využívat formát, který zajistí přítomnost všech prvků zjištění. Tato struktura by měla být dokončena přímo v terénu, bez ohledu na to, kde se zpráva vypracovává. Krátce řečeno, pro účely zlepšení procesu psaní zpráv: Stanovte alespoň minimální standardy přijatelnosti pomocí příručky o stylu. Sdělte tyto standardy pracovníkům auditu prostřednictvím školení. Podpořte stanovené standardy nezávislou editací nebo vyhodnocováním všech zpráv srovnáváním s těmito standardy. Zajistěte přítomnost všech prvků zjištění. Problém, jak zajistit, aby klienti akceptovali zprávy je částečně koncepční a částečně procesní. Klienti musí podle organizačních zásad reagovat na všechny zprávy obsahující zjištění, která nebyla napravena. Tyto zásady stanovují pozici vrcholového managementu ve vztahu k auditorské zprávě. V rámci přiměřeného procesu psaní zpráv je možné, aby zprávy byly srozumitelné a úplné a napomohly ke svému přijetí ze strany klientů. Jak prodávat auditorskou zprávu Jedním z důvodů, proč někteří příjemci zpráv z auditu v rámci managementu klienta až po vrcholové management a výbor pro audit či orgán dozorčí rady je často nečtou nebo neocení je, že v nich vidí málo užitku. Útvar auditu podporován a sponzorován výborem pro audit by měl provádět program Propagace auditorských zpráv. Tento program je v podstatě orientační program zaměřený na motivaci příjemce zprávy, aby takovou zprávu chtěl. Tomuto chtění je třeba napomáhat: vysvětlováním auditorského procesu jako doplňku managementu popisem profesionalizmu pracovníků auditu jednoduchým identifikací anatomie auditních zjištění

10 470 Kapitola 12 / Zprávy výčtem výhod pro každou úroveň managementu vyplývajících z využití auditorské zprávy vysvětlováním, jak může management získat pomoc od pracovníků auditu při objektivním řešení problémů managementu. Kroky ke splnění auditorských doporučení V této kapitole již bylo dříve uvedeno, že jedním cílem auditorských zpráv je přesvědčit nebo stimulovat opatření k nápravě. Bylo řečeno, že předkládání faktické zprávy o situaci, kterou je potřebné změnit není dostatečné; že netečnost čtenáře povede k pasivitě nebo k vůbec žádné aktivitě. V roce 1991 vydal Úřad generálního účetního USA (U.S. General Accounting Office) dokument k nápravě na základě výzkumu v této oblasti 4. V něm byly pojednány některé charakteristiky, o kterých se předpokládá, že zajistí aktivitu u většiny auditorských doporučení. Tento materiál rozdělil své návrhy do čtyř skupin: účinná doporučení orientovaná na zajištění aktivity zasazování se o dosažení výsledků monitorování a systémy následných kontrol plnění doporučení zvláštní pozornost věnovaná klíčovým doporučením Každá tato skupina bude krátce pojednána. Za účelem úplnému rozsahu by čtenář udělal dobře, kdyby si opatřil kopii zprávy. 1. Účinná doporučení orientovaná na zajištění aktivity Doporučení orientovaná na zajištění aktivity - správně nasměrována - tvrdě úderná - specifická - přesvědčivá - významná - pozitivní svým tónem a obsahem Účinná doporučení; musí: - řešit základní příčiny - být proveditelná - být efektivní k vynaloženým nákladům - zvažovat alternativy - představovat problematiku, jež má zajímat řídicí orgány společnosti

11 Část IV / Zprávy Zasazování se o dosažení výsledků Zasazování se o realizaci zlepšení Zasazování se pracovníků: - víra ve správnost svých doporučení - podpora akcí k nápravě - pochopení klienta (nebo prostředí, ve kterém klient působí) - spolupráce a pomoc - víra v potřebu změny Zasazování se organizační - systémy řízení práce - přidělování zdrojů a rozhodování o pracovnících - školící programy - systémy odměňování za výkonnost 3. Monitorování a systém následných kontrol plnění doporučení auditu Zajištění zlepšení: důkladné monitorování a následné kontroly plnění doporučení auditu Základní prvky pro monitorování a systémy následné kontroly plnění doporučení auditu - pevná základna pro monitorování a následné kontroly plnění doporučení auditu - aktivní statut pro monitorování stanovení pokroku přijetí dodatečných opatření k dosažení realizace doporučení - stanovení adekvátnosti nápravných opatření realizovaných na základě doporučení - nahlašování dosažených výsledků - přiznání základní odpovědnosti klientů 4. Zvláštní pozornost věnovaná klíčovým doporučením Identifikace klíčových doporučení Včasný a trvalý důraz Příklady způsobů ke zdůraznění klíčových doporučení - dopady pravidel - dopady postupů - dopady zákonů a předpisů - pozornost hlavních funkcionářů organizace

12 472 Kapitola 12 / Zprávy Výše uvedený náčrt holé kostry je souhrnným kontrolním seznamem pro měření doporučení interního auditu. Útvary auditu by měly tato doporučení rozšířit vysvětlujícím komentářem, který by zahrnoval jejich vlastní prostředí, organizační kulturu a zásady. Pravděpodobně neexistuje univerzální metodologie. Každá organizace je jedinečná. Zlepšení časového harmonogramu vypracování zpráv interního auditu Vypracování a napsání zpráv z interního auditu bylo obvykle pomalým a pracným procesem. Zprávy se v některých případech běžně vydávaly až po třech až šesti měsících potom, co auditoři ukončili práci v terénu a po formální závěrečné konferenci. Výsledek byl dvojitý. Za prvé, management nedostal možnost, aby se plně dozvěděl o situaci, která vyžadovala okamžitá nápravná opatření, často v podobě pravidla nebo postupu. Za druhé to zpomalovalo realizaci doporučení auditu, která měla charakter účinnosti nebo efektivnosti a tím měla nepříznivé dopady na finanční a provozní výsledky. Zpoždění byla způsobena několika faktory, přičemž všechna z nich byla tradičně považována za prvek dobrého auditního postupu ale byla prokazatelně časově náročná. Mezi některé z nich patřilo: prodlení při předkládání všech zjištění až do doby závěrečné konference poskytnutí klientům přiměřené doby k připomínkování: obvykle 30 až 60 dní psaní předběžné verze zprávy v kanceláři na základě pracovních materiálů uspokojení připomínek klientů: - pozitivní může vést k restrukturalizaci zprávy - negativní zde bylo běžně zapotřebí dodatečné psaní zprávy Editace návrhů zprávy na dvou nebo třech úrovních Kontroly zpráv: - pokud jde o právoplatnost - pokud jde o pravidla auditu - pokud jde o postup auditu Závěrečná kontrola ředitelem útvaru auditu

13 Část IV / Zprávy 473 Tato situace představovala obtížný a nepříjemný problém u mnohých pracovišť interního auditu. Neustále je vyvíjen tlak na urychlené vydávaní zpráv ale neměly by se vynechávat žádné prvky v procesu předkládání zpráv. Jedním výsledkem této snahy je srazit k zemi útvar auditu souběžným delegovaním pravomocí kolem vydávání zpráv na nižší úroveň. Dalším je také zvýšena zodpovědnost za dodržovaní firemních zásad a postupů na nižší decentralizované úrovni. Avšak jednou z nejefektivnějších změn byla změna zavedená společností TWR Inc., a to vypracování a používání IAM (Interim Audit Memorandum), což znamená Předběžné interní sdělení z auditu 5. Tento postup používá metody, které nejsou nové, ale uvádí je do logické a účinné kombinace. V rámci tohoto postupu se vydává IAM okamžitě po zveřejnění auditního zjištění, které zasluhuje oznámení a popsat situaci a navrhnout doporučené činnosti. Klient je požádán, aby v průběhu několika dní reagoval písemně nebo ústně. Každé IAM je omezeno na jedno zjištění a tímto způsobem může být tohoto zjištění uzavřeno ještě v době, kdy probíhá audit. Pokud jsou IAM správně sestavena, lze je využít jako podstatné části zprávy z auditu. Zajímavou inovací je, že pracovní auditorské materiály související s takovým zjištěním jsou dostupná klientovi k přezkoumání, což mu umožňuje předložit novou informaci, která může změnit auditní zjištění nebo nabídnout alternativní doporučení nebo řešení 6. Tímto způsobem je zpráva z auditu předběžně dokončena ve fázi práce v terénu. Dokončení zprávy je takto nejenom urychlené, ale rovněž se krystalizují reakce klienta na zprávu a jejich dopad. Všechna IAM se nepoužívají v závěrečné zprávě; významnost a důležitost určují jejich využití. IAM, která jsou vyloučena z použití se uchovávají až do doby následujícího auditu a pokud se neuskutečnila plánovaná realizace opatření u klienta, pak se tyto položky stávají zjištěním, které si zasluhuje oznámit. Tato metoda snížila dobu přípravy zprávy z pěti týdnů na pouhý jeden týden a podle názoru autora byla Kvalita zpráv posílena zlepšenou komunikací mezi klienty a auditory 7. Komunikace Zprávy potřebují komunikaci. Pokud neplní funkci komunikace, jsou bezcenné. Jednotlivec, který chápe ingredience komunikace, je však výjimečný. Mnoho auditorů však zaujímá postoj, že když zprávu připravili

14 474 Kapitola 12 / Zprávy v písemné formě, tak dosáhli komunikaci. Častěji však komunikaci překazí. Zplodili slova, ale nevybudují most mezi míněním autora a čtenáře. Potíže začínají v myšlení: autoři zprávy mysleli více na psaní než na čtení. Nepochopili, že komunikace neprobíhá pouze u autora, u toho, kdo formuluje; ale také v tom co se děje v mysli adresáta, který přijímá sdělení. Pokud adresát nevnímá sdělení, komunikace prostě neexistuje pouze jsou slova na papíře. Vnímání je klíčem. Takže všichni autoři zpráv se musí tázat sami sebe, když kladou slova na papír: Je toto v dosahu vnímání a chápání mého čtenáře? Autor si musí uvědomit, že on nebo ona dobře znají základní informace a okolnosti souvisejícími s materiálem, který se předkládá. Čtenář obvykle seznámen není. Materiál by tudíž měl být uváděn s dostatečnými základními informacemi, aby čtenář mohl vnímat úplný rozsah sdělení. Co je za hranicí vnímání čtenáře, tomu nemůže porozumět. Co mysl neočekává, to nevezme. Mysl nakloněná jedním směrem odmítne to, co přichází z jiného směru. Hlavním pravidlem při psaní zpráv je poznat čtenáře. Co mohou vnímat? Co očekávají? K čemu jsou vedeni, aby očekávali? Co potřebují? Jakmile jsou tyto otázky zodpovězeny, může auditor doufat, že dosáhne jistou míru komunikace. Vrcholový management dokáže nejlépe vnímat všeobecné koncepce. Umí vnímat ty záležitosti, které se dotýkají organizace jako celku. Očekává, že se mu řeknou významné záležitosti. Očekává, že mu řeknou buď informace uklidňující jeho obavy nebo nabízející opatření ohledně některých rizik, kterým se lze vyhnout, či vážných chyb, které lze napravit. Provozní management může vnímat podrobnosti o svých operacích. Umí porozumět diskusím vedeným ve stylu jejich známého jazyka. Umí plně pochopit podrobnosti špatných stavů. Avšak má právo nebýt zaskočen. Má právo vidět ve zprávě z auditu ty záležitosti, které se projednávaly během auditu. Interní auditoři musí tedy vědět, že komunikace se nakonec uskutečňuje u adresáta, a že se skládá z vnímání a z očekávání. I ta nejlepší práce v terénu a nejbrilantnější analýza se neubrání práchnivění v pracovních materiálech až do té doby, než jsou sděleny.

15 Část IV / Zprávy 475 Při snaze o komunikaci si musí interní auditoři zapamatovat své hlavní cíle: (1) poskytovat užitečné a včasné informace o podstatných záležitostech jak ústně, tak písemně; a (2) prosazovat zlepšení v řízení a výkonu operací organizace. Postupy při zprávách Standardy pro profesionální praxi interního auditu (2400) poskytují vodítko o odpovědnostech interního auditora za předkládání zpráv o výsledcích auditů. Standardy jsou uvedeny níže Předávání výsledků Interní auditoři neprodleně předávají výsledky auditu Kritéria komunikace Zprávy z auditu zahrnují cíl a rozsah zakázky auditu, příslušné závěry, doporučení a rozvrh opatření k nápravě A1 V závěrečné zprávě o výsledcích auditu by interní auditor měl vyjádřit také svůj celkový názor tam, kde je to relevantní A2 Zpráva z auditu by měla potvrdit uspokojivý výkon Kvalita komunikace Je třeba, aby zprávy z auditu byly přesné, objektivní, jasné, stručné, konstruktivní, kompletní a včasné Chyby a opomenutí Pokud závěrečná zpráva z auditu obsahuje závažné chyby nebo opomenutí, vedoucí útvaru auditu předá opravené informace všem osobám, které obdržely původní zprávu Audit informuje o nedodržení Standardů Pokud nedodržení Standardů ovlivní určitý audit, zpráva o výsledcích auditu má obsahovat informace o: standardu (ech), které nebyly dodrženy, důvodu (ech) nedodržení, a dopadu tohoto nedodržení na daný audit.

16 476 Kapitola 12 / Zprávy 2440 Distribuce výsledků Vedoucí útvaru auditu předá výsledky všem příslušným osobám A1 Vedoucí útvaru auditu odpovídá za předání závěrečných výsledků příslušným osobám, které mohou zajistit, aby výsledkům byla věnována dostatečná pozornost. Předběžné zprávy. Doporučuje se, aby se předběžné zprávy používaly tam, kde jsou potřebné rychlé informace, ale neměly by být náhradou za závěrečnou zprávu. Zjištění diskutovaná v předběžné zprávě a úspěšně vyřešená před vydáním závěrečné zprávy není zapotřebí zařazovat do závěrečné zprávy. Výjimkou jsou ta zjištění, která jsou významná a jsou důležitá při operacích klienta. Navrhujeme opatrnost při odstraňování jakýchkoli významných zjištění ze závěrečné zprávy. Předběžná zpráva může minimalizovat čas na psaní zprávy. Průběžné popisy zjištění a prověrky prováděné supervizorem mohou zkrátit čas na přípravu zpráv po ukončení práce v terénu. Předběžné zprávy jsou dále pojednány v této kapitole. Souhrnné zprávy. Důležitým cílem interního auditu je, aby vrcholový management měl zájem o auditování a o čtení zpráv z auditu. Zprávy z auditu mohou poskytovat objektivní informace o organizaci, které obvykle nejsou jinde dostupné. Jedním problémem pro dosažení tohoto cíle je čas, který musí zaneprázdněný vedoucí pracovník vynaložit na prostudování dlouhé zprávy, které poskytují provozním manažerům informace potřebné pro realizaci nápravných opatření. Při velkých auditorských projektech mohou být zprávy z auditu, a také správně jsou, dlouhé a podrobné. Vrcholový management by měl vědět o významných zjištěních útvaru auditu včas. Které auditované jednotky fungují dobře a nevyžadují pozornost vrcholového managementu? Které záležitosti zjištěné auditory vyžadují urychlenou a/nebo neustálou pozornost? Takové informace mohou zaneprázdněným vedoucím pracovníkům poskytnout souhrnné zprávy v rozsahu maximálně jedné nebo dvou stran. Interní auditoři by se měli vážně zamyslet nad tím, co vrcholový management potřebuje a chce vědět o dokončených projektech auditu. Takové informace lze získané průzkumem názorů vrcholového managementu a dotazováním, co potřebují.

17 Část IV / Zprávy 477 Interní auditoři by se však také měli vžít do role zaneprázdněných vedoucích pracovníků a sami by se měli ptát, co by vlastně chtěli v daném případě. Zde jsou některé návrhy na jednostránkové souhrnné přehledy: stručný popis toho, co bylo auditováno závěry auditora zestručněné konstatování skutečně významných zjištění s odvoláním na stránky, kde lze nalézt detaily krátký popis nápravných opatření přijatých klienty při těchto zjištěních celkové prohlášení, které uvádí zjištění a závěry do správného pohledu. Ukázka 12-1 je příkladem takového souhrnu pro zodpovědné činitele. Audit se týkal celé divize obchodu, ale každý segment auditu byl dostatečně velký, aby zdůvodnil samostatné závěry. Auditoři použili přídavné hodnocení pro každý segment s vysvětlením významu těchto hodnocení v poznámce. Ukázka 12-1 Shrnutí pro zodpovědné činitele Divize marketingu Prověřovaná činnost Názory auditorů Průzkum trhu dobrý (1) Reklama chvalitebný (2) Propagace prodeje dostatečný (3), (4) Úvěry výborný Zákaznický servis dobrý (5) Zjištění (1) Údaje o nákladech průzkumu trhu ve výši USD, získané průzkumem názorů v terénu na Program Q byly dostupné v obchodních publikacích. (2) Oddělení reklamy jednalo v mnoha případech místo oddělení nákupu přímo s dodavateli. (3) Objednávky materiálu pro podporu prodeje nebyly vystavovány včas, což si vyžádalo práci přesčas a zbytečně vysoké náklady na přepravu.

18 478 Kapitola 12 / Zprávy (4) Náklady nebyly sledovány a proto nebyl manažer podpory prodeje informován o tom, že náklady programů překročily rozpočet o USD (38 %). (5) Instrukce pro zákazníky o používání výrobků organizace byly popsány v technické hantýrce, která nebyla srozumitelná laikům. Nápravná opatření Nápravná opatření byla realizována ve zjištění (1) a (2) na základě upravených postupů. Zjištění (3) a (4) byla napravena pomocí lepších pokynů pro zaměstnance a důkladnější kontrolou ze strany supervizora. Nápravná opatření byla zahájena ve zjištění (5), ale zatím nebyla ukončena; požaduje se písemná odpověď. Komentář I když bylo zjištěno pět nedostatků věříme, že lidé z divize marketingu byli vysoce motivováni a technicky zdatní. Reklama a podpora prodeje je kvalitní a obě získaly pochvalná uznání v obchodních publikacích. Byla okamžitě zahájena náprava zjištěných nedostatků. I když některé z nich představují závažnou odchylku od správné praxe, nejsou významné z pohledu celkového poslání této divize. Ředitel marketingu nyní věnuje zvýšenou pozornost řízení. Legenda Výborný bez nedostatků. Dobrý relativně menší nedostatky. Dobrý relativně větší nedostatky. Dostatečný více než jeden větší nedostatek. Nedostatečný nerealizuje se hlavní poslání činnosti. Diskuse s klienty. Interní auditoři by si měli dát pozor na možné reakce na auditorské zprávy, které zpochybňují fakta uvedená ve zprávě. Takové připomínky, ať jsou pravdivé nebo ne, zpochybňují důvěryhodnost auditu. Auditoři by tedy měli prověřit všechna zjištění s pracovníky klienta i jeho managementem během auditu a zajistit, aby nedošlo k neshodě ve faktech. V případě názorových rozdílů na interpretaci mají být stanoviska auditovaného klienta zahrnuta do zprávy. Podobně je užitečné prodiskutovat s auditovaným klientem nikoliv pouze dopady zjištění na operace jejich příčiny a důsledky nýbrž také doporučení auditora pro nápravná opatření. Interní auditor by však neměl zapomínat, zvláště při auditech operací, že zkušenosti a znalosti o operacích u klienta daleko převyšují ty, které má auditor. Proto se někdy auditorovi zdá

19 Část IV / Zprávy 479 jeho doporučení úplně logické, a pro auditovaného klienta je to nepraktické nebo má závažné vedlejší důsledky. Nesmírně důležitá je shoda o směrování nápravných opatření. Způsob, vzájemně akceptovaný oběma stranami a vedoucí k nápravě nedostatků, bude mít podporu auditovaného klienta. Tento postoj ještě může být posílen tím, že ve zprávě z auditu je uvedeno plné uznání způsobu realizace nápravných opatření schválených klientem. Například následující konstatování ve zprávě navazující na prohlášení o zjištěních bude zajisté vyhovovat klientovi a bude přijato s větším nadšením: Projednali jsme tyto záležitosti s vedoucím provozu, který okamžitě pozměnil postupy tak, aby předem vyloučil opakování situací, které jsme zjistili. Rozdílné názory na interpretaci faktů a na způsob nápravy jsou pochopitelné. Při jejich vzniku má auditor určit obě stránky problému dohromady s argumenty pro a proti. Protože zpráva z auditu je nástrojem auditora, může auditor vyvrátit stanovisko klienta. Je možné, že klient ve svém dopisu s odpovědí může rovněž vyvrátit stanovisko auditora. Tento dopis by měl tvořit přílohu zprávy z auditu. Nepříznivé důsledky předem neprojednaných zjištění mohou vážně ohrozit příští audit. Ústní kontrola předběžných verzí zpráv nebo segmentů předběžných verzí zpráv má spoustu kladů, že vlastně nemůže existovat zdůvodnění pro vydání zprávy bez takové kontroly. Kontroly mohou zvrátit nesprávné vnímání. Mohou být zdrojem získání dalších informací. Mohou osvětlit znění a formulace, které jsou pro klienta buď nesprávné nebo iritující. Mohou vést k doporučením, která mají nejlepší příležitost korigovat problémy s nejmenšími nepříznivými vedlejšími důsledky. Účastníci diskuse. Vedoucí útvaru auditu může zajistit určitou jednotnost při kontrolách předběžných verzí zpráv tím, že vydá písemné pokyny, kterými se auditoři a supervizoři auditu budou řídit. Přesto by pokyny neměly být tak neflexibilní, aby nezohledňovaly lidský faktor. Většina velkých organizací má několik hierarchických úrovní například: vedoucí provozu, ředitel divize, ředitel pobočky, viceprezident, prezident a představenstvo. Ve většině případů by měly stačit kontroly s vedoucím provozu a s ředitelem divize; první je odpovědný za realizaci opatření, druhý odpovídá za zajištění celkové nápravy. Často však lidé, kteří jsou postaveni na řebříčku hierarchie výše uznávají důležitost udržování kroku se současným průběhem a zapojují se do auditů

20 480 Kapitola 12 / Zprávy ve své oblasti odpovědnosti. Někteří klienti rádi kontrolují předběžné verze zpráv za přítomnosti auditora. Jiní pouze chtějí mít příležitost si v klidu přečíst předběžnou verzi zprávy před jejím vydáním. Další dávají přednost tomu, aby interní auditoři poskytli ústní prezentaci auditorských zjištění. To dává těmto manažerům příležitost prodiskutovat nikoliv pouze záležitosti, o kterých je zpráva, ale také dojmy auditora o supervizi, školeních, morálce a ostatních záležitostech, které se neobjevují ve formálních zprávách, ale které mohou zajímat vrcholový management. Faktografické zprávy. Zpráva se musí zabývat úzkostlivě jenom fakty. Každé kategorické prohlášení, každé číslo, každý odkaz musí být podložen průkaznými důkazy. Útvar interního auditu musí vytrvalým úsilím vytvářet dobrou pověst o své spolehlivosti naprostá spolehlivost se musí stát charakteristickým znakem zprávy z auditu. Měla by být psaná a dokumentována tak, aby si vynutila důvěru a spolehlivost a celkové uznání. Má být na jedničku. Má vyjádřit autoritu. Cokoli se řekne, zejména v provozních oblastech mimo běžně akceptovaného rozsahu práce auditora, musí být zdůvodněno nebo zdůvodnitelné. Čtenář musí být schopen se spoléhat na zprávu z důvodu dobře zdokumentovaných faktů a nezvratné logiky. Tvrzení o faktu musí obsahovat ujištění, že auditoři osobně sledovali nebo prověřili fakta. Jestliže uvedou, že se nahromadilo mnoho práce, znamená to, že oni osobně vědí, že to je fakt. Znamená to, že vědí jaké nahromadění práce se považuje za normální, a rozsah a míra práce, kterou posuzovali. Někdy vznikají situace, že auditoři něco osobně nezjistí, ale management by měl o těchto případech vědět. Prohlášení v tomto smyslu by mělo poukázat na zdroj: Vedoucí oddělení nám řekl, že se nahromadilo nadměrně moc práce. Uvedené tvrzení se zakládá na faktu auditor osobně slyšel prohlášení od vedoucího oddělení, ale auditoři samotní nepotvrzují pravdivost nebo rozsah takové situace. Úhel pohledu. Objektivita také zahrnuje úhel pohledu cíl, zjištění bez nafukování toho, co není významné nebo relevantní. Vrcholový management obvykle věnuje velkou pozornost zprávám z auditu. Nahlášené stavy, údajně chybné, vytvářejí rozhořčení výkonných pracovníků. Není proto správné hodnotit jednu špatnou činnost z tuctu souvisejících činností, aniž by se poukázalo na to, jak tato jedna činnost zapadá do mozaiky celkové činnosti organizace. Například, když vedoucí provozu nelítostně a úspěšně bojuje o kvalitu, dodací lhůty a náklady ve své organizaci, přičemž vyrábí přijatelné

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 300 OBSAH. Datum účinnosti. 3 Cíl.. 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 300 OBSAH. Datum účinnosti. 3 Cíl.. 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PLÁNOVÁNÍ AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Úvod Odstavec Předmět standardu.

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OSOBÁM POVĚŘENÝM SPRÁVOU A ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY A VEDENÍ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu...

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavce Úvod. 1-4 Skutečnosti neovlivňující výrok auditora...... 5-10 Skutečnosti ovlivňující

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 705

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 705 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD MODIFIKACE VÝROKU VE ZPRÁVĚ NEZÁVISLÉHO AUDITORA (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 501 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 501 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD DŮKAZNÍ INFORMACE SPECIFICKÉ ASPEKTY VYBRANÝCH POLOŽEK (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvvodněění í vveeřřeej jnéé zzaakkáázzkkyy Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Cílem realizace veřejné

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU

Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU Č.j.: UST - 15/2009 Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU I. ÚČEL STATUTU Ústav pro studium totalitních režimů STATUT

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011

Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011 Jak se připravit na audit projektu financovaného z OPVK Sympozium Sychrov, 20.5.2011 Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní. 1) Příprava materiálů

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní. 1) Příprava materiálů 1) Příprava materiálů 2) Příprava na výkon 3) Jak psát a čeho se vyvarovat 4) Jak postupovat při psaní 1) Příprava materiálů (co s vagónem separátů) 1 1) Příprava materiálů před psaním Jaký zvolit postup

Více

POKYN POSTUPY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ V PROGRAMU QUALIFOR

POKYN POSTUPY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ V PROGRAMU QUALIFOR POKYN POSTUPY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ V PROGRAMU QUALIFOR ZÁKLADNÍ INFORMACE Program QUALIFOR je program skupiny SGS akreditovaný FSC. SGS je mezinárodní společnost, která se specializuje na nezávislé

Více

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod... 1-3

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H Odstavec Úvod.. 1-2 Cíl sestavení finančních informací 3-4 Obecné

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 3 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO KOMUNIKACI ŘEDITELSTVÍ B - Informační kancelář v České republice PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ Výzva k vyjádření zájmu Skladování a distribuce propagačních

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ZPRÁVA A O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod.....1-2 Všeobecné poznámky.....3-8 Zpráva o účetní závěrce sestavené

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Částka 4 Ročník 2003. Vydáno dne 31. března 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 4 Ročník 2003. Vydáno dne 31. března 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 4 Ročník 2003 Vydáno dne 31. března 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. března 2003 k ustanovení 22 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více