4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE"

Transkript

1 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE Vypracovaly: Čapková Lenka, Hanusová Lucie, Klápová Nikola, LS 2010/2011 Kulíšková Romana, Peterková Kateřina, Šímová Marie 1

2 Obsah Obsah... 2 Seznam použitých obrázků... 5 Uvedené tabulky... 6 Úvod Nástroje CASE Historie nástrojů CASE Nástroje CASE Druhy nástrojů CASE Komponenty nástrojů CASE Příklad nástroje CASE - QPR ProcessGuide Řízení projektů Definice slova projekt Vlastnosti projektu Řízení projektů a jeho cíle Fáze projektu PMBOK PRINCE RUP Metody řízení projektů PMBOK (Project Management Body of Knowledge) PRINCE2 (Projects in controlled environment) Metodika EPMS (Equilibrium - Project Management Solutions) Jak souvisí Nástroje CASE s řízením projektů Témata k modifikaci Business Case

3 4.1.1 Průběh Business Case Definování rolí v Business Case Ukázky z programu Project in a box Organizace (Organization) Projekt Struktura projektového managementu a její odpovědnosti dle PRINCE Plány (Plans) Plánování Dělení projektu Ukázky z programu Project in a box Pokrok (Progress) Účel Co je to Progress? Co jsou to Progress kontroly? Výjimky a odchylky PRINCE 2 - koncepce Ukázky programu - část Progress Riziko (Risk) Cíl Co je riziko Co je ohroženo Co je řízení rizik Projektová rizika Rozpoznání rizika Vyhodnocení rizika Vytvoření riziko vých plánů Sledování a řízení rizika

4 Ukázky z programu PROJECT in a box Kvalita (Quality) Účel Co je to kvalita? Plánování kvality PRINCE2 a přístup ke kvalitě Změna (Change) Účel Řízení změn Správa konfigurace Issues PRINCE2 a přístup ke změnám Závěr Použité zdroje

5 Seznam použitých obrázků 1 Vzhled programu QPR 2 Vzhled programu QPR 3 Vzhled programu QPR 4 Vzhled programu QPR 5 Životní cyklus projektu metodiky PMBOK podle Widermana 6 Životní cyklus projektu metodiky PMBOK podle Morrise 7 Životní cyklus projektu metodiky PMBOK podle Morrise 8 Průběh projektu z pohledu Business Case 9 Popis dokumentace 10 Celkový pohled na procesy 11 Sedm etap projektu 12 Definování organizace 13 Tvorba plánu 14 Úvodní obrazovka 15 Microsoft Project 16 Microsoft Excel 17 Přidělení rolí 18 Rozpracovanost plánů 19 Grafy 20 Výchozí obrazovka manažerského nástroje sloužícího pro kontrolu projektů 21 Excelový výstup ukazující splnění plánu podle osob v % 22 Excelový výstup pro řízení rizik 23 Analýza a řazení rizika 24 Vyhodnocení rizika 25 Ukázka dashboards 26 Registr rizik 27 Přehled o stavu a plnění projektu 28 Ukázka spravování projektové dokumentace 5

6 Uvedené tabulky 1 Porovnání metodik Prince2 a PMBOK 2 Odchylky 6

7 Úvod Semestrální práce se zabývá tématem Řízení projektů a možnou vazbou na Nástroje CASE. Na začátku dokumentu jsou vysvětleny základní pojmy týkající se tohoto tématu, tedy co jsou to nástroje CASE, jaké je jejich členění, k čemu se používají a dále jsou vysvětleny pojmy týkající se řízení projektů co je to projekt, řízení projektů, jaké jsou vlastnosti projektu, jaké existují metody řízení projektu a na jaké fáze se rozpadají, následně jsou tyto metody na základě konkrétních kritérií porovnávány. K bližšímu představení řízení projektu byla vybrána metoda PRINCE2, která je detailně popsána v další části dokumentu, včetně doprovodné ilustrace z programu PROJECT in a box, který přímo podporuje řízení projektu touto metodou. Jako možný nástroj CASE, podporující projektové řízení byl vybrán program QPR od společnosti Software Plc a to z toho důvodu, že kromě snadného modelování procesů a hierarchických struktur umožňuje také funkce podporující sledování projektu a manažerské rozhodování. 7

8 1. Nástroje CASE V první kapitole se zabýváme vysvětlením toho, co jsou nástroje CASE jejich historií, druhy i jejich komponentami. Pojem nástroje CASE označuje takovou skupinu nástrojů, která se zaměřuje na podporu vývoje informačních aplikací. CASE je zkratkové slovo složené ze čtyř anglických slov - Computer Aided Software Engineering. 1.1 Historie nástrojů CASE Historie těchto nástrojů není jen otázkou nového tisíciletí, ale začala již se vznikem odvětví zvané softwarové inženýrství (kolem roku 1960). Softwarové inženýrství odstartovalo éru systému pro podporu vývoje zejména softwarů pro analýzu. Mezi první nástroje CASE patřily nástroje, které můžeme nazývat Lower Case. Tyto nástroje jsou dodnes určeny pro fázi implementace např. generování kódu. Původní myšlenka nástrojů CASE byla taková, že už nebude zapotřebí programátorů, čímž bylo míněno to, že CASE nástroj vygeneruje již samotný kód, který nebude potřeba upravovat a rovnou použít. Takováto myšlenka ovšem nenašla své místo ve světě a nástroje CASE se dále vyvíjely. Rozmach zapříčinilo až vytvoření uživatelského rozhraní pro Nástroje CASE kolem roku Do té doby byly dostupné pouze samostatně malé nástroje, poté bylo možné vše integrovat na univerzální pracovní ploše (History of CASE, 15). 1.2 Nástroje CASE Těchto nástrojů existuje celá řada. Jedná se buď o strukturované anebo objektově orientované metody vývoje podporující určité fáze vývoje, především analýzu a návrh. Jednotlivé nástroje CASE vycházejí z konkrétní metodologie, díky které umožňují materializovat představu o zpracovávaném problému formou diagramů. Nejčastěji jsou nástroje CASE používány pro datové a funkční modelování. Některé nástroje CASE jsou integrovány do moderních prostředí pro vývoj software (Borland, Oracle). Nástroje CASE jsou postaveny tak, aby podporovaly týmovou práci při vývoji systému, zajišťují sdílení rozpracovaných fragmentů, správu vývoje, sledují konzistenci modelu systému, automatizují některé procesy, hlídají dodržování zvolené metodiky, některé umožňují řízení celého životního cyklu aplikací. 8

9 Nástroje CASE by měly podporovat komponentové a distribuované aplikace či aplikace založená na webových službách. Podmínkou každého nástroje CASE je splnění obecné podmínky otevřenosti a nezávislosti na hardwaru. Každý nástroj CASE by měl umožňovat podporu požadavků na modelování v reálném čase. Přestože vypadá, že tvorba diagramů v těchto nástrojích je jednoduchá, opak je pravdou. Vyžaduje vysokou znalost a profesionálnost tvůrce modelů i těch, kdo nástroj používají. Druhým předpokladem úspěchu je vhodnost použitých metod, na kterých je CASE založen (Procházka, 14), (Řezníček, Kollárovitz, Holba, Pešková, Soukup, Šafránek, Školník,16).. Je dobré mít na paměti, že nástroje CASE nejsou metodologií, ale používají již zavedené metodologie. Nástroje CASE také nejsou náhradou programovacích jazyků (může generovat části kódu, ale programovací jazyky nenahrazuje) a používání nástrojů CASE automaticky nezlepší práci vedoucích pracovníků podniku nebo specialistů pro IT (pouze zlepšuje produktivitu práce). Nástroje CASE odstraňují potřebu disciplíny a přísného vývoje aplikací IT, ale CASE systémy často selhávají právě díky nedisciplinovanosti uživatelů. Od nástrojů CASE se často očekává jako výstup tvorba aplikačního programového vybavení. Hlavní přínos přitom je v úplném poznání fungování podniku a vytváření úplných podkladů právě pro programování aplikací (Procházka, 14) Druhy nástrojů CASE Jak bylo uvedeno výše, existuje několik druhů nástrojů CASE. Je to dáno nejen podporovanou metodikou, ale také tím, v jaké fázi vývoje je nástroj používán. Nástroje CASE se využívají ve fázích specifikace požadavků, analýzy, návrhu, kódování a údržby. Nástroje použité v různých etapách se liší, a proto je obvyklé, že pokrývají jen určité činnosti. Stírají se také hranice mezi nástroji CASE a integrovanými vývojovými nástroji, například CASE a současně také integrovaný vývojový nástroj QI Builder, který je součástí informačního systému QI od společnosti DC Concept a celý informační systém je v něm vytvořen (Procházka, 14). Podle životního cyklu vývoje software lze nástroje CASE rozdělit do následujících skupin: Pre CASE podporují tvorbu globální strategie. Upper CASE podporují plánování, specifikaci požadavků, modelování organizace podniku a globální analýzu IS. Hlavním úkolem nástrojů je analýza organizace, 9

10 zachycení procesů v organizaci, definice klíčových informačních toků a dokumentace zjištěných požadavků. Z těchto údajů je jasné použití při specifikaci cílů, počáteční specifikaci požadavků a řízení projektů. Použité nástroje mohou být DFD (Data Flow Diagram) a ERD (Entity Relationship Diagram) bez podrobných atributů, prostředky pro řízení projektů a sledování ekonomických ukazatelů, popis základních vlastností systému prostředky objektově orientovaného modelování. Middle CASE podporují podrobnou specifikaci požadavků a vlastní návrh systému. Tato třída nástrojů CASE je nejúspěšnější. Používají se pro podrobnou specifikaci požadavků, návrh systému, dokumentaci a vizualizaci systému. Použité metody a nástroje jsou DFD včetně podrobného popisu procesů, datových úložišť, podrobné ERD, ale také diagramy tříd, instancí, přechodové diagramy apod. Nástroje CASE této skupiny obsahují systém správy dokumentů a konfigurace, systém pro vyhodnocování metrik, vývoj prototypů, návrh rozhraní. Mohou obsahovat také generátory obrazovkových formulářů a tiskových sestav a také generátory (kostry) definic dat. Tento druh nástrojů CASE je jádrem komerčně dodávaných CASE systémů. Lower CASE obsahují nástroje pro podporu kódování, testování, údržby a reverzního inženýrství. Integrovány jsou takové nástroje, jako jsou generátory kódu (mohou generovat jen kostru nebo až 75 procent výsledného kódu, kde programátor doplňuje většinou jen detaily). Dále pak jde o prostředky pro reverse engineering (rekonstrukce dokumentace a modelů z existujícího SW), prostředky pro sledování a vyhodnocení metrik, prostředky plánování a zjištění kvality SW (sběr informací o průběhu testování, vyhodnocení výsledků testů, řízení testování), pro správu konfigurace, prostředky sledování a vyhodnocování práce systému. Funkce nástrojů CASE této kategorie se často překrývají s funkcemi obecných vývojových prostředí (Procházka, 14). Je ovšem nutné podotknout, že třídění podle životního cyklu je možné brát i z jiného pohledu i podle toho, zda jsou využívány nástroje CASE během celého životního cyklu softwarové aplikace: vertikální nástroje CASE - nástroje podporující jen dílčí krok životního cyklu software či dílčí oblast např. zjišťování uživatelských požadavku nebo kódování 10

11 horizontální nástroje CASE - nástroje podporující několik kroku životního cyklu software či více oblastí např. nástroje pro tvorbu dokumentace či řízení konfigurace (Procházka, 14). Životnímu cyklu je velice podobná kategorizace nástrojů CASE podle fáze projektu vývoje softwarové aplikace, v níž jsou využívány: Front-end nástroje CASE - využívány v dřívějších fázích projektu např. nástroje na podporu návrhu Back-end nástroje CASE - využívány v pozdějších fázích projektu např. kompilery a nástroje podporující testování (Procházka, 14). Předešlé kategorizace jsou si velice podobná, avšak v jistých ohledech se neshodují. Ale rozdělení nástrojů CASE může být provedeno i podle jiných hledisek, kterými jsou interaktivita a integrace. Rozdělení nástrojů CASE podle interaktivity se míní: ástroje CASE, které jsou interaktivní ze své podstaty - např. nástroje podporující metodu návrhu ástroje CASE, které nejsou interaktivní - tzv. vývojové nástroje, např. překladače Podle stupně integrace se Nástroje CASE dělí na: CASE tools - nástroje zabezpečující automatizovanou podporu libovolné úlohy životního cyklu software CASE toolkits - soubor integrovaných softwarových nástrojů, který poskytuje částečnou či komplexní podporu jen v rámci jedné fáze životního cyklu software CASE workbenches - množina integrovaných CASE tools nebo CASE toolkits, která poskytuje částečnou či komplexní podporu v minimálně dvou fázích životního cyklu software I CASE - představuje nejvyšší stupeň integrace; představuje propojení několika CASE tools, CASE toolkits a CASE workbenches (Procházka, 14) Komponenty nástrojů CASE Z obecných funkcí čili vlastností nástrojů CASE a požadavků, které jsou na ně kladeny, vyplývá také, z jakých komponent se nástroje CASE skládají. Mezi důležité funkce a vlastnosti CASE patří: 11

12 soudržné grafické ovládací prostředí (podle zásad tvorby GUI) jednotný vzhled obrazovek, popisků, tlačítek, jednotné ovládání, použití symbolických ikon atd. centrální databáze (repository) pro uchování informací o všech objektech IS (tímto způsobem se zaručí, že informace je použitelná i pro libovolné další kroky a fáze projektování) prostředky verifikace konzistentnosti dat a podpora normalizace dat textový editor pro popis jednotlivých objektů pro účely technické a uživatelské dokumentace systému, možnost jejího přímého generování ze systému možnost rychlého návrhu uživatelských obrazovek včetně simulace vstupů a výstupů (je vyžadováno pro prototyping) generátor zdrojových programů (pro případy častého znovupoužití daného kódu) export / import dat pro práci s modely a dokumentací, které byly vytvořeny v jiných programech nebo jsou v jiných programech dále využívány a zpracovávány. Slovník - je důležitou částí každého nástroje CASE. Je v něm obsažena definice datových struktur - použitých datových entit, definice vztahů v hierarchii procesů typu rodič / potomek a v neposlední řadě také relace mezi daty a procesy (Procházka, 14). V některých nástrojích je slovník automatický - jakmile vytvoří uživatel objekt diagramu, je ve slovníku automaticky o tomto objektu vytvořen záznam. Velikost slovníku definuje maximální počet procesů, toků, datových objektů. Existují různé metody navigace - přístup k položkám databáze - ve slovníku, přístup pomocí diagramu, přímý přístup do slovníku apod. Slovník funguje většinou také jako textový procesor pro účely dokumentace (Procházka, 14) Příklad nástroje CASE - QPR ProcessGuide Následující nástroj CASE jsme vybraly jako velice vhodný nástroj pro procesní modelování, jelikož jeho uživatelské prostředí je graficky přívětivé a uživatel se v něm rychle zorientuje. QPR ProcessGuide je manažerský nástroj, který slouží pro práci související s procesním řízením. Nabízí procesní modelování, dokumentaci, publikaci, měření a analýzu procesů. Jeho jednoduché ovládání, přizpůsobitelnost a přehlednost patří k hlavním vlastnostem, díky kterým si získal oblíbenost uživatelů. Dále lze ProcessGuide charakterizovat jako interaktivní nástroj pro plánování, komunikaci a zapojování lidí do zlepšování procesů. Nástroj umožňuje také určení zodpovědností, kompetencí a cílů (QPR, 18). 12

13 Další charakteristiky nástroje ProcessGuide: Dynamická publikace procesů prostřednictvím Internetu Široká škálovatelnost Provázanost na strategické řízení Cenově dostupný Optimalizace a zvyšování kvality procesů (QPR, 18) ProcessGuide má i široké využití jako nástroj pro elektronickou dokumentaci systému řízení jakosti podle ISO 9001:2008. Poskytuje měření a hodnocení výkonnosti a efektivnosti procesů. Měření lze měnit a analyzovat s výstupem do grafů a tabulek. Zajímavá je tvorba simulace procesů, která přináší konkrétní pohled na chod podniku. Simulace je využívána pro analýzu budoucích alternativ, napomáhá tak strategickým a taktickým změnám. Práce s QPR ProcessGuide je na straně uživatele snadno zvládnutelná pro manažery a nevyžaduje žádné speciální IT schopnosti (QPR, 18). Na následujícím obrázku je výchozí obrazovka programu QPR. Uživatelské prostředí je navrženo tak, aby bylo co nejvíce intuitivní, i z toho důvodu je celkový vzhled a ovládání navrženo tak, aby připomínalo MS Office, se kterým mají zkušenosti téměř všichni. Vlevo se nachází adresář jak uložených modelů, tak i souvisejících materiálů, které je možno v programu přiřadit jednotlivým objektům. Vpravo je umístěna paleta nástrojů, avšak program je natolik intuitivní, že při najetí myší na objekt sám nabídne vhodné nástroje k použití v souvislosti s daným objektem. 13

14 Obrázek 1 Vzhled programu QPR (Řízení projektů QPR Software, 17) Program umožňuje vytvářet subprocesy jako dílčí části modelu, stačí jen danou část označit a pojmenovat ji jako novou entitu, která nově v modelu zastoupí celý subproces. Tento subproces se pro budoucí použití objeví v adresáři ve stejné větvi jako hlavní proces. 14

15 Obrázek 2 Vzhled programu QPR (Řízení projektů QPR Software, 17) K jednotlivým entitám program umožňuje připojovat dokumenty, které se zobrazí při kliknutí myší na malé i v pravém dolním rohu příslušné entity. Podporovány jsou formáty doc, xls. ppt, pdf a html. Přiřazení dokumentu se provádí pouhým přetáhnutím ikony do prostoru výskytu entity. Obrázek 3 Vzhled programu QPR (Řízení projektů QPR Software, 17) 15

16 Veškerý vytvořený obsah je možné sdílet na webu a včetně připojených dokumentů. Každý uživatel má svůj vlastní profil, na který může ukládat soubory a komunikovat s dalšími členy týmu. Obrázek 4 Vzhled programu QPR (Řízení projektů QPR Software, 17) 16

17 2. Řízení projektů V druhé kapitole se věnujeme pojmům souvisejícím s řízením projektu. Tato část tedy obsahuje volnou definici slova projekt, uvádí jeho hlavní vlastnosti, cíle a fáze pro vybrané tři metodiky (PMBOK, PRINCE2, RUP). 2.1 Definice slova projekt Projekt může být definován jako časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby. Od procesů se liší právě díky časovému omezení a jedinečnosti výstupů. Projektem lze nazvat činnost, která má jasně definovaný konec z pohledu času a výstupu. Projektem však již není činnost, která se opakuje a je prováděna ověřeným postupem (Wikipedie, otevřená encyklopedie, 18). 2.2 Vlastnosti projektu Cíl a kvalita cíl a kvalita produktu by měly být jasně stanoveny před zahájením projektu např. ve smlouvě. Po započetí projektu, se dají provádět menší úpravy, cíl již lze měnit jen obtížně resp. vůbec. V souvislosti s dodržením cíle a kvality by měl a být vedena kvalitní dokumentace. Čas a náklady Dodržet stanovený čas a náklady není povinné, pokud tak není uvedeno ve smlouvě. Úzce souvisí s riziky a větším čerpáním zdrojů. Omezení a rizika Měly by být definovány již ve fázi plánování, tzn. vyhodnotit okolnosti, které mohou projekt ovlivnit, omezit je a zabránit tak ohrožení projektu. Měla by být provedena analýza rizik, vyhodnocující míru pravděpodobnosti a velikosti dopadu na projekt, pro případ že nastane nežádaná situace, kde by pro vyřešení této situace měl být definován další postup (Řízení projektů Project management, 16). 2.3 Řízení projektů a jeho cíle Při řízení projektů dochází k rozplánování a následné realizaci složitých a zpravidla jednorázových akcí, které je třeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby došlo ke splnění stanovených cílů. 17

18 Předmětem řízení je projekt, který byl již definován v podkapitole Definice slova projekt. Cílem řízení projektů je zajištění naplánování a realizace úspěšného projektu, tj. projekt dokončený v plánovaném čase a s plánovanými náklady, který naplňuje stanovené cíle a nevyvolává negativní reakce. Řízení projektů je prováděno v projektovém týmu, který bývá veden projektovým manažerem. Při řízení projektů se využívá celá řada metod pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektu. Tyto metody představují ověřené a popsané postupy, řešící problémy vzniklé při návrhu a implementaci projektu (Wikipedie, otevřená encyklopedie, 18). 2.4 Fáze projektu Fáze projektu jsou souhrnně označovány pojmem životní cyklus projektu (project life cycle). Tyto fáze se jednotlivě liší podle použité metodiky (Řízení projektů Project management) PMBOK Známý a rozšířený obecný životní cyklus navržený v roce 1991 Warrenem Allenem, který bohužel nebyl v PMBOK publikován. Zahájení (Initiation) Definice (Definition) Implementace (Implementation) Uzavření (Completion)(Řízení projektů Project management). 18

19 Obrázek 5 - Životní cyklus projektu metodiky PMBOK podle Widermana (Řízení projektů Project management, 16) V obecné rovině se rozlišují pouze tři hlavní fáze: Počáteční (Initial) Střední (Intermediate) může být jedna i více Závěrečná (Final)(Řízení projektů Project management). Další fáze, dělení dle Morrise: Proveditelnost, Plánování a návrh, Zavedení a spuštění, uzavření (Řízení projektů Project management). 19

20 Obrázek 6 - Životní cyklus projektu metodiky PMBOK podle Morrise (Řízení projektů Project management, 16) Jednotlivé další metodiky pak používají různé obměny výše uvedených fází, nebo je detailněji rozpracovávají PRINCE2 Metodika PRINCE2 rozděluje projekt na dílčí fáze (stages), pojmenování těchto fází se však vyhýbá. Zaměřuje se především na procesy uvnitř podniku. Dělení na fáze je ponecháno manažerovi s ohledem ke konkrétnímu projekt tak, aby byl rozdělen do logických celků (Řízení projektů Project management, 16) RUP RUP (Rational Unified Process) byl vyvinut společností IBM a dělí se do čtyř hlavních fází: Založení, Rozpracování Budování 20

21 Zavedení (Řízení projektů Project management). Obrázek 7 - Životní cyklus projektu metodiky PMBOK podle Morrise (Řízení projektů Project management, 16) 2.5 Metody řízení projektů V této podkapitole popisujeme dvě nejčastěji používané metody řízení projektů Project Management Body of Knowledge a Projects IN Controlled Environments. Pro podrobnější seznámení s těmito metodami uvádíme oblasti, kterými se zabývají a také, pro které společnosti jsou obecně vhodné. Dále jsme k vybraným metodám uvedly další metodiku pro řízení projektů s názvem Equilibrium - Project Management Solutions, která vychází z dvou hlavních a nejčastěji používaných PMBOK a PRINCE2. Metody řízení projektů, někdy se také můžeme setkat s názvem metody projektového řízení, tyto metody představují ověřené a popsané postupy, které slouží k realizaci činností s cílem zavést nějakou změnu. Dnes existuje řada oborových a dílčích metodik pro řízení projektů. Obecně nejznámější a světově nejrozšířenější metodiky a standardy pro řízení projektů jsou: PMBOK (Project Management Body of Knowledge) PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) 21

22 Tyto metodiky jsou pro řízení projektů využívány nejčastěji, jelikož obsahují standardy pro projekty různého charakteru. Každá organizace by měla uvažovat několik základních faktorů, které napomáhají při rozhodnutí, jakou zvolit metodu řízení projektu: Druh organizace a její kultura Vyspělost a velikost organizace Způsob řízení organizace Volba projektového manažera (jeho zkušenosti s metodikou) Cíle projektu Rozpočet a rizika Harmonogram projektu (Management mania, 7) K řízení projektu se také vztahují některé normy ISO: ISO (norma ISO pro řízení projektů) ISO (připravovaná norma ISO pro řízení projektů) PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Tento mezinárodně uznávaný standard pro řízení projektů vydává institut PMI. PMI (Project Management Institute) je světové sdružením profesí projektového řízení, které čítá více jak půl milionu členů po celém světě. PMI definuje odborné standardy, provádí průzkumy a poskytuje přístup k množství informací a zdrojů (Management mania, 7). PMBOK je mezi ostatními standardy a metodikami nejstarší a nejobecnější. Tento standard je nejvíce rozšířen v USA. PMBOK popisuje všechny aspekty projektového řízení a zaměřuje na výrobní firmy, které své výrobky a služby dodávají prostřednictvím projektů. Standard PMBOK je založen na pěti procesních skupinách (Planning, Executing, Monitoring, Controlling a Closing) a devíti znalostních oblastech (Klusoň Martin, 6). Mezi znalostní oblasti PMBOK patří: Project Integration Management (spojuje a integruje všechny ostatní oblasti) 22

23 Project Scope Management (definuje kroky vedoucí k vytvoření rozsahu projektu a k jeho udržení. Zahrnuje i řízení změn. Prvním krokem je sběr požadavků) Project Time Management (vytváření harmonogramu na základě činností) Project Cost Management (vytvoření rozpočtu, kalkulace postupu a odhadování výsledku projektu v čase a penězích) Project Quality Management Project Human Resources Management Project Communications Management (detailní řízení komunikace) Project Risk Management Project Procurement Management (stručné pojednání o řízení smluv) PMBOK je vhodná pro: americkou společnost zlepšení vlastní kvalifikace zlepšení vědomostí o nejlepších praxích řízení projektů a zlepšení jednotlivých oblastí 2.6 PRINCE2 (Projects in controlled environment) PRINCE2 je v současnosti nejvíce rozšířenou metodikou pro řízení projektů v Evropě. Tato metodika je vydávána OGC. OGC (Office of Government Commerce) je nezávislý úřad britského Ministerstva financí (Management mania, 7). PRINCE2 se opírá o sedm principů, tvoří ji sedm procesů a popisuje sedm témat. Metodiku je nutné v závislosti na konkrétním projektu přizpůsobovat. Znamená to ale, že principy zůstávají zachovány, mění se pouze jednotlivé procesy. Toto přizpůsobování se je jednou z předností metodiky PRINCE2 (Prince Official Site, 9). Principy PRINCE2: Průběžné zdůvodnění projektu Poučení se ze zkušeností Definované role a zodpovědnosti Řízení pomocí etap 23

24 Dohled nad projektem na základě výjimek Důraz na produkty Nutnost upravit metodiku podle aktuálního prostředí (Prince Official Site, 9) Procesy: Starting Up a Project Initiating a Project Directing a Project Controlling a Stage Managing Product Delivery Managing a Stage Boundary Closing a Project (Prince Official Site, 9) Témata pro modifikaci: Business Case (popis významu projektu) Organization (stanovení rolí a vazeb) Plans (způsoby sestavení plánu) Progress (autority mezi řídícím výborem a projektovým manažerem) Risk (definování hrozby nebo příležitostí) Quality (upřednostnění kvalit zákazníkem) Change (řízení změn v projektu) (Prince Official Site, 9) PRINCE2 je vhodná pro: evropské společnosti či společnosti s evropskou centrálou společnosti účastnící se veřejných tendrů v ČR nebo SR společnosti bez firemní metodiky Nevýhody: Nepokrývá např. oblasti vedení lidí, manažerské dovednosti, podrobné pokrytí nástrojů pro řízení projektů, které jsou podrobně popsány již existujícími a osvědčenými metodami. Stručné souhrnné porovnání obou metodik nabízí následující tabulka: 24

25 PRINCE2 Metoda řízení projektů Normativní Ucelený souhrn procesů a témat Pokrývá všechny role řízení projektů Nezahrnuje mezilidské vztahy Odvolává se na techniky PMBOK Souhrn nejlepších praxí pro řízení projektů Není normativní Z každého tématu čerpá nezávisle Je zaměřen na projektové manažery Popisuje soft skills Popisuje techniky řízení projektů Tabulka 1 Porovnání metodik Prince2 a PMBOK (Klusoň Martin, 6) Metodika EPMS (Equilibrium - Project Management Solutions) Tato metodika, kterou vyvinula společnost Equica, a.s., je postavena nad obecnými principy normy systému řízení kvality ISO 9001 a její aplikace na projektové řízení ve smyslu normy ISO (Equica,1). EPMS vychází principů metodik již zmíněných metodik PRINCE2 A PMBOK. Na rozdíl od těchto metod EPMS odráží specifický stav českého prostředí. EPMS si klade za cíl vnitřní i vnější rovnováhu projektu s využitím objektivního pohledu projektových manažerů. Životní cyklus projektu se skládá z šesti fází (Identifikační, Ověřovací, Přípravné, Realizační, Provozní a Likvidační), při čemž celým projektem prochází proces stabilizace. Stabilizace je zajištěna zpětnou vazbou od zadavatelů. Další kontrolu a dohled zajišťuje proces Audit a dohled projektu (Equica,1). EPMS je metodika jednoznačně a pragmaticky zaměřená do české praxe, vystavěná za využití letitých koncentrovaných zkušeností s maximální srozumitelností a tahem na branku. (Equica,1) 25

26 3. Jak souvisí Nástroje CASE s řízením projektů Spojení mezi CASE nástroji a řízením projektů je velice nepatrné. Obě linie jsou od sebe poměrně vzdáleny a najít cestu k jejich propojení je těžký úkol. Předešlé práce se marně snažily o určité výrazné propojení těchto dvou paradigmat, což jsme my shledaly špatným pokusem. My jsme toho názoru, že zde jisté propojení existuje. Je bohužel v praktickém využití nevýrazné. Vazbu shledáváme pouze tak, že manažer řídí pomocí svého programu celý projekt, přičemž má přehled o dílčích aktivitách (času, pracovnících, procesech, atd.) v rámci projektu IS/ICT. Vhledem k faktu, Nástroje CASE jsou používány v prvotní fázi projektu (čili v datovém a funkčním modelování IS/ICT), což je samozřejmě dílčí činnost projektu, může tedy manažer sledovat i práci zaměstnanců pracujících s CASE nástroji. Tudíž může ovlivňovat jejich práci s CASE nástroji (například z časového hlediska nebo počtu zaměstnanců pracujících s CASE nástroji), čímž dochází k určitému propojení mezi řízením projektu a CASE nástroji. Jak už je napsáno výše, nejčastěji jsou Nástroje CASE používány pro datové a funkční modelování. A Nástroje CASE jsou postaveny tak, aby podporovaly týmovou práci při vývoji systému. Ano při vývoji systému nikoli řízení projektu. Také vyžaduje vysokou znalost a profesionálnost tvůrce modelů i těch, kdo nástroj používají. Takže bychom po manažerovi, který řídí nějaký IS/ICT projekt mohli asi jen těžko chtít, aby se naučil s těmito nástroji zacházet, když má pod sebou zaměstnance a kolegy a někteří z nich s těmito nástroji pracují, protože to patří k náplni jejich práce. A manažerovi jsou posléze předávány výsledky této práce. Jinak by si vlastně mohl dělat všechnu zadanou práci sám. Proto jsme si zvolili na popsání metodu PRINCE2, která je určena pro řízení projektů a program Project in a box, který umí zpracovávat výstupy do aplikace MS Excel, ve kterém si můžeme data uspořádat do různých grafů a diagramů, na kterých je vidět, jak si projekt stojí. Nejedná se tedy vůbec o CASE nástroj, který generuje kód, ale z našeho hlediska nic nevyvíjíme, ale řídíme. Pro řízení projektu je tedy tato možnost dostačující. Protože právě grafy a diagramy popisující daný stav budou manažera zajímat. Ve většině již zpracovaných prací, většina autorů tak nějak přešla v názvu řízení projektů a rozepsala se o některém z Nástrojů CASE či je porovnávala. Ať již komerční či open source. My jsme se na toto téma podívali zase z trochu jiného úhlu pohledu a zaměřili se právě na

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

Řízení SW projektů. Lekce 3. Projektové procesy a znalostní oblasti. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 3. Projektové procesy a znalostní oblasti. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 3 Projektové procesy a znalostní oblasti přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 3 - Projektové

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz Cíl l příspp spěvku stručně charakterizovat normu ISO 10006 uvést hlavní novinky, které vydání normy

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Michal Oškera (50854)

Michal Oškera (50854) PV098 - Řízení SW projektů semestrální práce Michal Oškera (50854) 19. listopadu 2003 Obsah 1 Úvod 2 2 Plán projektu 3 2.1 Plán CO.............................. 3 2.2 Plán JAK.............................

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Všeobecná ženijní podpora T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY metodický list č. 1 Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových bloků), je nezbytné, abyste

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Seznam notací Síťové diagramy Notace WfMC Notace Workflow Together Editor Aktivity diagram (UML) FirsStep Designer Procesní mapa Select Prespective (procesní

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 3 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 1.1.2013

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více