Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby"

Transkript

1 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001804/ VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX Zahalkova Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5 Název veřejné zakázky, evidenční číslo VZ Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Ev. č. VZ Zadavatel Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO: Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), tímto v souladu s 49 ZVZ poskytuje dodatečné informace, a to všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel současně uveřejnil dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci (tzn. na profilu Zadavatele). V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve poskytnuté dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce. Dotaz č. 1 (obdržen ): Bod 5.4.odst.b) Technické kvalifikační předpoklady Zadávací dokumentace Dle bodu b) je požadováno u 3 členů týmu (Hlavní projektorý manažer, Vedoucí vývoje a Systémový architekt) VŠ vzdělání v oboru IT/ICT. Dotaz: Znamená to, že např. v případě pracovníků s 20letou praxi v oboru a VŠ vzděláním tech.směru nelze tyto začlenit do týmů, protože nemají vzdělání v oboru IT/ICT, který v době

2 jejich studia neexistoval? Nebo lze obor IT/ICT nahradit délkou praxe a přímou účastí na obdobných zakázkách v příslušných pozicích? Odpověď na dotaz č. 1 (poskytnuta ): K dotazu tazatele zadavatel sděluje, že požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace neznamenají, že by dodavatel (uchazeč) nemohl začlenit do realizačního týmu dotazované osoby, nicméně každý uchazeč současně musí prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel potvrzuje, že trvá na vymezení požadavků na prokázání splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, tj. členů realizačního týmu v rolích Hlavní projektový manažer, Vedoucí vývoje a Systémový architekt, u kterých musí být mj. prokázána příslušná úroveň vzdělání, tj. VŠ vzdělání v oboru ICT. Zadavatel sděluje, že své požadavky na kvalifikaci členů realizačního týmu stanovil s ohledem na předmět veřejné zakázky, její rozsah a význam požadovaného plnění. Stanovené požadavky na prokázání splnění kvalifikace u členů realizačního týmu zadavatel považuje za přiměřené a v praxi veřejného zadávání obvykle využívané v případě obdobných plnění. Vlastní realizační tým samozřejmě může být dle uvážení dodavatele širší a dle rozhodnutí tazatele může také zahrnovat jím aktuálně zvažovanou osobu (např. na pozici zástupce Hlavního projektového manažera či jiného specialisty, nesplňuje-li tato osoba veškeré kvalifikační předpoklady), avšak uchazeč musí v nabídce doložit, že v rámci svého realizačního týmu bude mít k dispozici příslušné osoby, které v plném rozsahu splňují požadavky ve smyslu odst písm. b) zadávací dokumentace. Za podmínek stanovených v ZVZ a zadávací dokumentaci může dodavatel k prokázání splnění této části kvalifikace využít subdodavatele či podat společnou nabídku tak, aby kvalifikace byla jednoznačně prokázána v plném rozsahu. Dotaz č. 2 (obdržen ): V zadávací dokumentaci Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby jsou na straně 12 uvedeny požadavky na profesní kvalifikaci Hlavního projektového manažera. Požadavek na úplné VŠ vzdělání magisterského stupně v oblasti IT/ICT považujeme za nadbytečný a diskriminační (například požadavek může vyřadit zkušené manažery IT/ICT projektů, kteří magisterské vzdělání získali v dřívější době, kdy dané obory nebyly takto explicitně etablovány). Žádáme zmírnění požadavku na toto znění: - úplné VŠ vzdělání magisterského stupně. Domníváme se, že ostatní parametry (požadavek na 5 let praxe, vedení jednoho projektu naplňujícího ref. zakázku a mezinárodně uznávaný certifikát z oblasti projektového řízení) jsou k prokázání kvalifikace dostačující. Odpověď na dotaz č. 2 (poskytnuta ): Zadavatel trvá na vymezení požadavků na prokázání splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném v zadávacích podmínkách pro člena realizačního týmu v roli Hlavní projektový manažer musí být mj. prokázána příslušná úroveň vzdělání, tj. VŠ vzdělání v oboru IT/ICT. Zadavatel sděluje, že své požadavky na kvalifikaci členů realizačního týmu stanovil s ohledem na předmět veřejné zakázky, její rozsah a význam požadovaného plnění. Stanovené požadavky na prokázání splnění kvalifikace u členů realizačního týmu zadavatel považuje za přiměřené a v praxi veřejného zadávání obvykle využívané v případě obdobných plnění. Vlastní realizační tým samozřejmě může být dle uvážení dodavatele širší a dle rozhodnutí tazatele může také zahrnovat další osobu (např. na pozici zástupce Hlavního

3 projektového manažera či jiného specialisty, nesplňuje-li tato osoba veškeré kvalifikační předpoklady), avšak uchazeč musí v nabídce doložit, že v rámci svého realizačního týmu bude mít k dispozici příslušné osoby, které v plném rozsahu splňují požadavky ve smyslu odst písm. b) zadávací dokumentace. Za podmínek stanovených v ZVZ a zadávací dokumentaci může dodavatel k prokázání splnění této části kvalifikace využít subdodavatele či podat společnou nabídku tak, aby kvalifikace byla jednoznačně prokázána v plném rozsahu. Dotaz č. 3 (obdržen ): V zadávací dokumentaci v kapitole 2 uvádíte: Součástí plnění Fáze 2 bude poskytnutí SW licencí. Tím se rozumí licence na jakoukoli softwarovou komponentu, nutnou pro běh dodávané aplikace (OS, DB, AppServer atd.) V případě produktů Microsoft zadavatel požaduje využít smlouvu Enterprise Agreement v kategorii A. Dotaz 3A: Dotaz 3B: Dotaz 3C: Dotaz 3D: Je nutné využít slevovou hladinu EA kat. A i když má zadavatel nasmlouvanou slevovou hladinu EA kat. B, která je nižší? Jakým způsobem je zajištěno stávající licencování uživatelů a serverů v prostředí MS? Zejména klientské licence k MS SQL, MS Windows server, a případně serverové licence (MS SQL a MS WinServer), využitelné pro poptávanou aplikaci. Je nutné zahrnout do nabídky všechny potřebné licence pro 3600 uživatelů, i když zadavatel má již většinu z nich k dispozici (např. klientské licence WinServeru) a stačilo by dokoupit pouze doplňující počet? Vzhledem k požadavku na cca 650 konkurenčních uživatelů je opravdu nutné zahrnout do nabídky klientské licence serverů pro všechny uživatele zadavatele (3600 uživatelů)? Odpověď na dotaz č. 3 (poskytnuta ): Odpověď 3A: Odpověď 3B: Odpověď 3C: Odpověď 3D: Zadavatel sděluje, že došlo ke změně kategorizace zadavatele z kategorie A, uvedené v článku 2.1 zadávací dokumentace, na kategorii B dle aktuálně platné smlouvy EA zadavatele. Postup získání licencí Microsoft je uveden v Informaci č. 4 (dále v tomto dokumentu). Klientské licence pro MS SQL a MS Windows server nejsou předmětem dodávky. U serverových licencí pro MS SQL a MS Windows server zadavatel uvádí, že pro poptávanou aplikaci nemá k dispozici žádné využitelné licence. V případě dodávky nových licencí požaduje zadavatel model licencování per CPU, u licencí MS SQL zadavatel požaduje licence v edici Enterprise, která nevyžaduje dodatečné klientské licence. Ne, klientské (uživatelské) licence infrastruktury Microsoft nejsou předmětem dodávky, zadavatel využije klientské licence, které již vlastní. Velikost domény je v současné době 2200 uživatelů. Co se týče údaje 3600 uživatelů, jedná se pouze o výkonnostní ukazatel, který musí dané řešení z pohledu počtu uživatelů obsloužit v požadované kvalitě. Ne, klientské (uživatelské) licence infrastruktury Microsoft nejsou předmětem dodávky.

4 Shrnutí: Zadavatel v současné době disponuje plným zalicencováním uživatelského prostředí v rámci Microsoft domény LČR. Jedná se tedy o plné pokrytí tzv. User a Device CAL licencemi pro 2200 uživatelů, a to ve struktuře 2000 Device CAL licencí a 200 User CAL licencí. Pro nabízená řešení není tedy nutné počítat s klientskými licencemi pro přístup v rámci Microsoft domény LČR. Pokud dané řešení vyžaduje vlastní produktové licence na potřebný počet uživatelů nebo CPU, je nutné tyto licence zohlednit v rámci daného řešení. Informace č. 4 - poskytnutá zadavatelem bez předchozí žádosti dle 49 odst. 4 ZVZ (poskytnuta ): Zadavatel v článku 2.1 zadávací dokumentace uvádí pro oblast pořízení licencí produktů Microsoft následující: V případě SW produktů společnosti Microsoft zadavatel požaduje využít smlouvu Enterprise Agreement, která zadavateli umožňuje využívat oprávnění k příslušnému SW za zvýhodněných podmínek, a to v kategorii A, tzn. pokud dodavatel nabídne řešení využívající produkty společnosti Microsoft, v rámci své nabídky bude vycházet z kategorizace zadavatele v rámci smlouvu Enterprise Agreement. Informace o změně kategorizace zadavatele na kategorii B dle aktuálně platné smlouvy EA zadavatele je uvedena výše v odpovědi na dotaz č. 3. Zadavatel sděluje, že vyjednal ve věci pořízení potřebných licencí se společností Microsoft Česká republika následující postup: Společnost Microsoft Česká republika (kontaktní osoba viz níže) provede na vyžádání potenciálního dodavatele zpracování cenové kalkulace licencí, které potenciální dodavatel hodlá zadavateli nabídnout v rámci nabídky na výše specifikovanou veřejnou zakázku. Dodání licencí pro zadavatele bude zajištěno formou subdodávky poskytnuté vybranému dodavateli společností SoftwareONE Czech Republic, s.r.o., která je příslušným smluvním partnerem zadavatele (Licencing Solution Partner - LSP). Kontaktní osoba společnosti Microsoft Česká republika: Ing. Stanislav Kosík Account Executive Mob Building Alfa, BB Centrum, Vyskočilova 1461/2a, , Praha 4 Kontaktní osoba společnosti SoftwareONE Czech Republic, s.r.o.: Petr Pánek BDM Mob SoftwareONE Czech Republic, s.r.o., Želetavská 1448/7, Praha 4 Informace č. 5 - poskytnutá zadavatelem bez předchozí žádosti dle 49 odst. 4 ZVZ (poskytnuta ): Zadavatel v zájmu usnadnění zpracování nabídky poskytuje jako přílohu této dodatečné informace podrobnější podobu vzoru úvodního listu s doplněnými tabulkami pro uvedení nabídkové ceny (v požadované struktuře) a dalších číselných údajů, které jsou předmětem hodnocení.

5 Přiložený dokument byl dne rovněž publikován na profilu zadavatele jako příloha č. 3 zadávací dokumentace Úvodní list nabídky (vzor)_ver V zájmu jednoznačnosti zadavatel dále uvádí, že krycím listem, zmiňovaným v článku 10 zadávací dokumentace, je míněn úvodní list nabídky, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 3 zadávací dokumentace. V souvislosti s podanými informací byla zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídek konec lhůty byl stanoven na do 10,00 hod. Dotaz č. 6 (obdržen ): V kapitole 9.2. je popsáno, jak budou přidělovány body v rámci dílčího hodnotícího kritéria C. takto: V rámci dílčího hodnotícího nabídek dle kritéria C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele" se jedná o kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími (tj. nižší zatížení HW infrastruktury zadavatele, kterou zadavatel disponuje či ji musí obstarat). Bodové ohodnocení jednotlivých nabídek v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých subkritériích tohoto dílčího hodnotícího kritéria, tj. součtem bodových ohodnocení v daných subkritériích převážených vahou příslušného subkritéria. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa. Vychází-li uchazeč při výpočtu z výše uvedeného textu, tak bodové hodnoty tohoto kritéria vychází opačně, než jak zamýšlí zadavatel. Při výpočtu získají vyšší hodnoty, tedy ty které nejsou preferovány, vyšší počet bodů než preferované nižší hodnoty. Může zadavatel vysvětlit, jak zamýšlí hodnotit dílčí hodnotící kritérium C., to nejlépe formou vzorce, aby nemohlo dojít k nejasnostem v hodnocení? Odpověď na dotaz č. 6 (poskytnuta ): Zadavatel uvádí, že v rámci dílčího kritéria C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele", resp. všech jeho subkritérií, jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími (stejně jako je tomu v případě nabídkové ceny). Z uvedeného důvodu hodnocená nabídka získá v rámci každého hodnotícího subkritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Přidělená bodová hodnota bude poté převážena vahou příslušného subkritéria. Za účelem určení celkového počtu bodů dosaženého v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria bude součet převážených bodových hodnot dosažených v rámci jednotlivých subkritérií převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 15 %). V případě dílčího kritéria B. Kvalita realizačního týmu se jedná o kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími (tj. vyšší kvantifikovatelná úroveň zkušeností členů realizačního týmu před nižšími zkušenostmi). Z uvedeného důvodu hodnocená nabídka získá v rámci každého hodnotícího subkritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Přidělená bodová hodnota bude poté převážena vahou příslušného subkritéria. Za účelem určení celkového počtu bodů dosaženého v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria bude součet převážených bodových hodnot dosažených v rámci jednotlivých subkritérií převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 20 %).

6 Dotaz č. 7 (obdržen ): Dotaz číslo 7.1: Uzná Zadavatel jako úplné VŠ vzdělání magisterského stupně v oblasti IT/ICT Diplom z VŠ Bánské Technická univerzita Ostrava, studijní obor Systémové inženýrství v oblasti surovin, studijní program nerostné suroviny na Hornicko-geologické fakultě? Stručný popis oboru je k dispozici na: Podrobný popis jednotlivých předmětů na: https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/studyplan.faces?studyplanid=18534 &locale=cs Systémové inženýrství v oblasti surovin: Tento obor vychovává odborníky schopné orientovat se v problematice současných informačních technologií, složitých technických systémů, jako např. řízení dopravy, výrobních procesů apod., ale také systémů ekonomických, které řeší úlohy pro podporu taktického a operativního řízení, manažerského rozhodování, úlohy využívající potenciálu dat aj. Další oblastí, které systémové inženýrství věnuje pozornost, jsou systémy sociotechnické, ve kterých je nezanedbatelným prvkem tzv. lidský faktor. Patří zde například systémy zabývající se ochranou a tvorbou životního prostředí, sociální systémy apod. Studenti jsou vychováváni s ohledem na využívání velkých výpočetních systémů v řízení organizací, úřadů a výrobních podniků. Dotaz číslo 7.2: Uzná Zadavatel jako úplné VŠ vzdělání magisterského stupně v oblasti IT/ICT Diplom z VŠ Ekonomické v Praze, studijní obor Ekonomickomatematické výpočty, na fakultě Řízení? Dotaz číslo 7.3: Pokud Zadavatel uvedená vzdělání neuzná jako úplné VŠ vzdělání magisterského stupně v oblasti IT/ICT, může vysvětlit z jakého důvodu? Odpověď na dotaz č. 7 (poskytnuta ): Zadavatel považuje uvedené dotazy za dotazy nad rámec ust. 49 ZVZ, neboť zadavateli nepřísluší suplovat činnost hodnotící komise, která bude ustanovena pro účely posouzení prokázání splnění kvalifikace a posouzení nabídek, anebo předjímat výsledky její činnosti. Posouzení kvalifikace proběhne na podkladě dokumentů, které uchazeči předloží ve svých nabídkách, nikoliv na základě informací či záměrů formulovaných dodavateli do žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Informace č. 8 - poskytnutá zadavatelem bez předchozí žádosti dle 49 odst. 4 ZVZ (poskytnuta ): Zadavatel oznamuje změnu specifického symbolu pro identifikaci platby v případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele. V článku zadávací dokumentace uvedený specifický symbol zadavatel nahrazuje specifickým symbolem , což je evidenční číslo veřejné zakázky Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby ve Věstníku veřejných zakázek. Zadavatel žádá dodavatele, kteří již jistotu vztahující se k této veřejné zakázce na účet zadavatele složili s původně uvedeným specifickým symbolem , aby o tom zadavatele před koncem lhůty pro podání nabídek písemně informovali postačí em zaslaným na adresu (Pozn.: Původně uvedený specifický symbol se vztahuje k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému DMS.)

7 Dotaz č. 9 (obdržen ): nové Zadavatel v dodatečných informacích č. 3 v odpovědi 3B uvádí: Klientské licence pro MS SQL a MS Windows server nejsou předmětem dodávky. U serverových licencí pro MS SQL a MS Windows server zadavatel uvádí, že pro poptávanou aplikaci nemá k dispozici žádné využitelné licence. V případě dodávky nových licencí požaduje zadavatel model licencování per CPU, u licencí MS SQL zadavatel požaduje licence v edici Enterprise, která nevyžaduje dodatečné klientské licence.. MS SQL server je možné licencovat v modelu per core (na jádro CPU), dostupné jsou licence pro 2 jádra v edicích Standard i Enterprise ( jádra lze sčítat při nákupu více licencí). Při použití licencování per core není nutné, aby Zadavatel nakupoval klientské licence toto platí pro obě uvedené edice Uchazečem nabízené řešení nevyžaduje edici Enterprise MS SQL serveru, je tedy možné nabídnout verzi Standard v modelu licencování per core bez nutnosti nákupu klientských licencí (CALs)? Odpověď na dotaz č. 9 (poskytnuta ): nové Zadavatel požaduje licence v edici Enterprise. Řešení s využitím licencí Standard s modelem licencování per core není možné. Dotaz č. 10 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě SSL_P_011 uvádí Nabízené řešení musí umožnit, aby podatelna označila doručené dokumenty v analogové (fyzické / papírové) podobě předtištěným čárovým kódem včetně jeho následného načtení a vytvoření příslušné vazby mezi fyzickým / papírovým dokumentem a záznamem v essl. Nabízené řešení musí rovněž umožnit tisk unikátních čárových kódů s použitím definované číselné řady s daty z podacího razítka přímo na podatelně na připojené tiskárně čárových kódů. Může Zadavatel specifikovat, kterými typy tiskáren čárových kódů disponuje? Zejména jejich typ, způsob připojení a počet. Odpověď na dotaz č. 10 (poskytnuta ): nové Zadavatel v současné době tiskárny čárových kódů nevyužívá. Požaduje však, aby nabízené řešení bylo na užívání tiskáren čárových kódů připraveno. Bude se jednat o standardní, běžně dostupné tiskárny. Dotaz č. 11 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě SSL_P_013 uvádí Nabízené řešení musí umožnit nastavení skenování dokumentů včetně skenovacích profilů pro jednotlivé typy dokumentů (rozlišení, formáty, okraje apod.) s výstupem do essl. Dodavatel nabízeného řešení musí umožnit připojení stávajícího digitalizačního HW a SW (využívající standardních rozhraní TWAIN, skenování do určené složky) k nabízenému řešení a jeho využití v rámci digitalizace listinných dokumentů v nabízeném řešení essl. Může Zadavatel specifikovat o který stávající HW a SW pro digitalizaci používá? Zejména typ skenerů, způsob připojení a jejich počet včetně uvedení názvu a verze SW, který spolu s nimi pro digitalizaci používá.

8 Odpověď na dotaz č. 11 (poskytnuta ): nové Nabízené řešení by nemělo být navázáno na konkrétní typy zařízení aktuálně využívané zadavatelem. HW i SW pro digitalizaci projde v blízké době obměnou, vždy se však bude jednat o standardní, běžně dostupná zařízení, resp. SW řešení. Dotaz č. 12 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě SSL_P_075 uvádí Nabízené řešení musí umožnit napojení na čtečky čárových kódů, skenery, tiskárny, frankovací stroje apod. využívající standardních rozhraní. Může zadavatel uvést, kterými typy čteček čárových kódů, skenerů, tiskáren čárových kódů a frankovacích strojů již disponuje? Odpověď na dotaz č. 12 (poskytnuta ): nové Nabízené řešení by nemělo být navázáno na konkrétní typy zařízení aktuálně využívané zadavatelem. Uvedená zařízení projdou v blízké době obměnou, vždy se však bude jednat o standardní, běžně dostupná zařízení. Dotaz č. 13 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě NEF_038 uvádí Zadavateli musí být plně zpřístupněn datový model řešení a musí být garantována plná práva k manipulaci s tímto datovým modelem. Plánuje Zadavatel manipulovat s datovým modelem (popisy dat, data) nebo jde pouze o možnost zpřístupnění datového modelu třetím stranám? Odpověď na dotaz č. 13 (poskytnuta ): nové Zadavatel požaduje garanci takových práv, které mu v případě potřeby umožní jak manipulaci s datovým modelem, tak jeho zpřístupnění třetím stranám. Dotaz č. 14 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě NEF_005 uvádí Návrh a implementace řešení musí být zajištěna v souladu s architektonickými integračními principy Zadavatele definovanými v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Jak bude Zadavatel postupovat v případě, kdy požadavky zde uvedené nejsou v souladu s doporučením Ministerstva vnitra ČR pro komunikaci s ERMS a Best Practice API? Pro příklad uvádíme Zadavatelem požadované pojmenování WS, kdy například pro komunikaci mezi ERMS a ISDS jsou názvy WS přesně definovány ale neodpovídají Zadavatelem požadované konvenci? Odpověď na dotaz č. 14 (poskytnuta ): nové Architektonické integrační principy jsou platné zejména pro část vznikající na straně LČR. V případě komunikace s třetími stranami, kde nelze jmenné konvence ovlivnit, bude postupováno formou výjimky.

9 Dotaz č. 15 (obdržen ): nové Zadavatel v rámci této veřejné zakázky hodnotí tři dílčí hodnotící kritéria. Uchazeč nerozumí, jak budou přidělovány body nabídkám v dílčím hodnotícím kritériu B. a C. podle kapitoly 9.2. zadávací dokumentace., proto žádá zadavatele o sdělení, kolik bodů celkem může získat nejlepší nabídka, bude-li mít nejlepší hodnocení ve všech dílčích hodnotících kritériích. Dotaz: Získá nabídka, budeli mít nejlepší hodnocení ve všech dílčích hodnotících kritériích, 100 bodů nebo je maximální počet získaných bodů jiný? Odpověď na dotaz č. 15 (poskytnuta ): nové Zadavatel potvrzuje, že bude-li uchazeč mít nejlepší hodnocení ve všech dílčích hodnotících kritériích, získá 100 bodů celkově. Dotaz č. 16 (obdržen ): nové V kapitole 9.2. je popsáno, jak budou přidělovány body v rámci dílčího hodnotícího kritéria B. takto: V rámci dílčího hodnotícího kritéria B.»Kvalita realizačního týmu" se jedná o kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími (tj. vyšší kvantifikovatelná úroveň zkušeností členů realizačního týmu před nižšími zkušenostmi). Bodové ohodnocení jednotlivých nabídek v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých subkritériích tohoto dílčího hodnotícího kritéria, tj. součtem bodových ohodnocení v daných subkritériích převážených vahou příslušného subkritéria. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa. V dodatečných informacích č. 3 zadavatel upřesnil úpravou zadávací dokumentace způsob hodnocení nabídek takto: V případě dílčího kritéria B. Kvalita realizačního týmu se jedná o kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími (tj. vyšší kvantifikovatelná úroveň zkušeností členů realizačního týmu před nižšími zkušenostmi). Z uvedeného důvodu hodnocená nabídka získá v rámci každého hodnotícího subkritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Přidělená bodová hodnota bude poté převážena vahou příslušného subkritéria. Za účelem určení celkového počtu bodů dosaženého v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria bude součet převážených bodových hodnot dosažených v rámci jednotlivých subkritérií převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 20 %). Bude-li uchazeč při výpočtu vycházet z výše uvedených textů, tak nabídka může v rámci dílčího hodnotícího kritéria B. získat maximálně 100 bodů, což je v rámci hodnocení celé nabídky 20 bodů. Dotaz 16.1.: Je výše uvedený předpoklad uchazeče správný? Dotaz 16.2.: Chápe uchazeč správně, že každá hodnocená role (zkušenosti hlavního projektového manažera a systémového architekta SSL a technika/systémového inženýra SSL) může získat maximálně 4 body? A znamená to, že všichni tři role mohou získat dohromady maximálně 12 bodů? Dotaz 16.3.: Nebo může jedna role získat bodů více, tzn. další body za další referenční zakázky, jak jsou uvedeny v kapitole 9.1 ZD v části B. Kvalita realizačního týmu", podle toho, kolik projektů (referenčních zakázek) bude uvedeno v profesním životopisu? Může např. uchazeč získat za dva

10 projekty, které budou mít maximální hodnocení, 8 bodů? Dotaz 16.4.: Bude-li v nabídce uvedeno více osob pro jednu roli, budou nabídce přidělovány body za jednu osobu nebo za všechny osoby, které jsou v nabídce uvedeny pro konkrétní roli? Dotaz 16.5.: Může zadavatel vysvětlit způsob přidělování bodů? Dotaz 16.6.: Může zadavatel uvést, nejlépe formou vzorce, jak přesně bude počítat hodnocení nabídky - poměr hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce, vynásobení hodnotou 100, přepočet vah jednotlivých členů týmu a vynásobení hodnotou dílčího hodnotícího kritéria? Bude zadavatel hodnotit jednotlivé členy samostatně nebo bude bodové hodnoty přidělené podle tabulek na straně 20 a 21 ZD sčítat a přepočítávat celkově? Odpověď na dotaz č. 16 (poskytnuta ): nové Ad 16.1.: Zadavatel potvrzuje, že v rámci dílčího hodnotícího kritéria B. je z pohledu celkového hodnocení možné získat maximálně 20 bodů, a to za předpokladu, bude-li nabídka hodnocena jako nejvhodnější v rámci všech 3 subkritérií. Ad 16.2.: Zadavatel uvádí, že počet bodů udělený za účast na projektech/zakázkách, který bude u každého člena týmu udělen, není nikterak zastropován, taková informace ze zadávací dokumentace nevyplývá. Počet bodů závisí pouze na množství relevantních zakázek/projektů, na kterých se příslušný člen týmu podílel a které budou uvedeny v jeho profesním životopisu. Ad 16.3.: Zadavatel odkazuje na odpověď na předchozí dotaz počet v životopise doložených zkušeností/projektů člena realizačního týmu není limitován. Jestliže bude doloženo, že se příslušný člen týmu podílel na realizaci 2 (ve smyslu zadávacích podmínek nejlépe hodnocených) projektů/zakázek bude za jeho účast v rámci daného subkritéria uděleno 8 bodů (s těmi bude dále kalkulováno ve smyslu odpovědi na dotaz níže). Ad 16.4.: Uvede-li uchazeč v nabídce více osob pro totožnou roli (příp. zástupce člena realizačního týmu), určí vždy jedinou osobu, jejíž projekty/zakázky budou relevantní pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Tzn. zkušenosti více osob navržených na jednu identickou roli v rámci realizačního týmu nebudou sčítány. Ad 16.5.: Zadavatel přidělil váhu nejen příslušnému dílčímu hodnotícímu kritériu B. Kvalita realizačního týmu, ale rovněž jeho dalším subkritériím. Z pohledu celkového hodnocení daného dílčího hodnotícího kritéria tedy bude nejprve provedeno samostatné hodnocení pro každé ze subkritérií. V rámci každého subkritéria bude zjištěn počet bodů udělených za účast příslušného člena týmu na relevantních projektech/zakázkách, přičemž nejvhodnější nabídka (tj. ta nabídka, která získala nejvíce bodů za participaci příslušného člena týmu na relevantních projektech/zakázkách) získá v rámci subkritéria 100 bodů a ostatní nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce (tj. jedná se vždy o poměr bodů udělených za participaci příslušného člena týmu na relevantních projektech/zakázkách). Např. pokud nejlépe hodnocený uchazeč v rámci daného subkritéria vykáže zkušenosti navržených členů realizačního týmu na projektech, které v součtu znamenají např. 40 bodů, a další hodnocený uchazeč vykáže menší zkušenosti členů realizačního týmu odpovídající 30 bodům, vzájemné porovnání nabídek proběhne podle vzorce: 100 * 30/40 (nejlépe hodnocená nabídka tedy obdrží 100 bodů, další hodnocená nabídka 75 bodů). Následně budou takto zjištěné body u každého ze subkritérií převáženy

11 vahami příslušného subkritéria (tj. zkušenosti hlavního projektového manažera váhou 30 %, zkušenosti systémového architekta SSL váhou 40 % a zkušenosti technika/systémového inženýra SSL řešení váhou 30 %). Součet takto získaných 3 hodnot bude následně převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 20 %) a výsledek bude představovat celkový počet bodů za dílčí hodnotící kritérium B. Ad 16.6.: Zadavatel odkazuje na reakci na předchozí dotaz a dále uvádí, že každému ze 3 subkritérií (tj. subkritéria odpovídají jednotlivým pozicím členů týmu) dílčího hodnotícího kritéria B. přidělil samostatné váhy, a proto bude hodnocení u každého subkritéria provedeno samostatně. Takto získané 3 bodové hodnoty budou sečteny a vynásobeny vahou dílčího hodnotícího kritéria B. Dotaz č. 17 (obdržen ): nové V kapitole 9.2. je popsáno, jak budou přidělovány body v rámci dílčího hodnotícího kritéria C. takto: V rámci dílčího hodnotícího nabídek dle kritéria C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele" se jedná o kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími (tj. nižší zatížení HW infrastruktury zadavatele, kterou zadavatel disponuje či ji musí obstarat). Bodové ohodnocení jednotlivých nabídek v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých subkritériích tohoto dílčího hodnotícího kritéria, tj. součtem bodových ohodnocení v daných subkritériích převážených vahou příslušného subkritéria. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa. V dodatečných informacích č. 3 zadavatel upřesnil úpravou zadávací dokumentace způsob hodnocení nabídek takto: Zadavatel uvádí, že v rámci dílčího kritéria C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele", resp. všech jeho subkritérií, jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími (stejně jako je tomu v případě nabídkové ceny). Z uvedeného důvodu hodnocená nabídka získá v rámci každého hodnotícího subkritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Přidělená bodová hodnota bude poté převážena vahou příslušného subkritéria. Za účelem určení celkového počtu bodů dosaženého v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria bude součet převážených bodových hodnot dosažených v rámci jednotlivých subkritérií převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 15 %). Dotaz 17.1.: Chápe uchazeč správně, že nabídka, která bude nejlepší ve všech subkritériích, získá v rámci tohoto dílčího kritéria 100 bodů, což je v rámci hodnocení celé nabídky 15 bodů? Dotaz 17.2.: Bude zadavatel hodnotit subkritéria uvedená v tabulce na straně 22 ZD jednotlivě nebo bude hodnoty sčítat? Jak bude proveden přepočet na body? Dotaz 17.3.: Může zadavatel vysvětlit, jak zamýšlí hodnotit dílčí hodnotící kritérium C., a to nejlépe formou vzorce, aby nemohlo dojít k nejasnostem v hodnocení? Odpověď na dotaz č. 17 (poskytnuta ): nové Ad 17.1.: Zadavatel potvrzuje, že v rámci dílčího hodnotícího kritéria C. je z pohledu celkového hodnocení možné získat maximálně 15 bodů, a to za předpokladu, bude-li nabídka hodnocena jako nejvhodnější v rámci všech 4 subkritérií. Ad 17.2.: Zadavatel uvádí, že každému ze 4 subkritérií (tj. subkritéria odpovídají jednotlivým parametrům HW řešení) dílčího hodnotícího kritéria C. přidělil samostatné váhy, a proto bude

12 hodnocení u každého subkritéria provedeno samostatně. Takto získané 4 bodové hodnoty budou následně sečteny a vynásobeny vahou dílčího hodnotícího kritéria C. Ad 17.3.: Zadavatel přidělil váhu nejen příslušnému dílčímu hodnotícímu kritériu C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele, ale rovněž jeho dalším subkritériím. Z pohledu celkového hodnocení daného dílčího hodnotícího kritéria tedy bude nejprve provedeno samostatné hodnocení pro každé ze subkritérií. V rámci každého subkritéria nejvhodnější nabídka (tj. ta nabídka, která nabídne nejnižší příslušné HW nároky, např. nabídne nejnižší počet jader serverů v případě subkritéria A.) získá v rámci subkritéria 100 bodů a ostatní nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce (tj. jedná se vždy o poměr nabídnutých ks/gb; v případě subkritéria A. se tedy jedná o poměr nabídnutého počtu kusů jader serverů). Např. pokud nejlépe hodnocený uchazeč v rámci daného subkritéria nabídne jádra serverů k implementaci SSL v počtu 30 ks a další hodnocený uchazeč nabídne 40 ks jader serverů (tedy podá méně výhodnou nabídku), vzájemné porovnání nabídek proběhne podle vzorce: 100 * 30/40 (nejlépe hodnocená nabídka tedy obdrží 100 bodů, další hodnocená nabídka 75 bodů). Následně budou takto zjištěné body u každého ze subkritérií převáženy vahami příslušného subkritéria (tj. počet jader serverů váhou 40 %, počet fyzických nebo virtuálních serverů váhou 40 %, diskový prostor váhou 10 % a velikost RAM váhou 10 %). Součet takto získaných 4 hodnot bude následně převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 15 %) a výsledek bude představovat celkový počet bodů za dílčí hodnotící kritérium C. Dotaz č. 18 (obdržen ): nové V rámci technických kvalifikačních předpokladů uvedených v kapitole 5.4. a) ZD zadavatel požaduje prokázání referenčních zakázek, jejichž předmětem byla implementace nebo rozvoj software elektronické spisové služby. Bude-li uchazeč vycházet z předmětu této veřejné zakázky a z ustanovení 50 odst. 3 ZVZ, může si implementaci vyložit jako dodávku celého systému spisové služby. Požaduje tedy zadavatel, aby tyto referenční zakázky, za minimálně 5 nebo 10 milionů Kč, obsahovaly pouze implementaci systému, tzn. určitou část prací v rámci dodávky systému spisové služby nebo mohou obsahovat kromě implementace i dodávku systému a práce s tím spojené? Odpověď na dotaz č. 18 (poskytnuta ): nové Zadavatel konstatuje, že implementací je třeba rozumět zajištění kompletního řešení elektronické spisové služby, tj. jeho dodávku včetně implementace a prací s tím spojených. Dotaz č. 19 (obdržen ): nové Může zadavatel specifikovat, co je myšleno požadavkem vzdělání magisterského stupně v oblasti IT /ICT? Zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách definuje pod pojmem oblast vzdělání v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, architektury, lékařství atp. Odpověď na dotaz č. 19 (poskytnuta ): nové Vzděláním v oblasti IT anebo ICT je třeba rozumět vzdělání v oboru, jehož náplň tvoří osvojování si problematiky IT, resp. informačních a komunikačních technologií. Dotaz č. 20 (obdržen ): nové Může být vzdělání v magisterských studijních programech prokázáno matematickými případně technologickými obory?

13 Odpověď na dotaz č. 20 (poskytnuta ): nové Zadavatel uvádí, že uvedené nelze paušálně konstatovat. Vždy bude záležet na posouzení náplně konkrétního oboru (k tomu viz předchozí dotaz) v rámci posouzení kvalifikace hodnotící komisí po podání nabídek. Zadavatel sděluje, že byly vypořádány všechny doručené žádosti o dodatečné informace, vztahující se k výše specifikované veřejné zakázce. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání žádosti o dodatečné informace dle 49 odst. 1 ZVZ již uplynula, nepředpokládá zadavatel v tomto zadávacím řízení poskytnutí dalších dodatečných informací ani prodloužení lhůty pro podání nabídek. S pozdravem Ing. Lenka Zahálková vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Párování nabídky a poptávky volných pracovních míst v IT systémech MPSV zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-33963-48/ČJ-2014-990656 Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

MANUÁL PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

MANUÁL PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MANUÁL PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.. Vítězslav Bican prezident asociace AJŠA.. Andrea Křížková předsedkyně asociace ACERT Obsah DOBROZDÁNÍ KOMORY ADMINISTRÁTORŮ

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na dodávky a služby Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště realizované v rámci projektu Vybudování centra pro poskytování cloudcomputingových

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více