Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby"

Transkript

1 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001804/ VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX Zahalkova Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5 Název veřejné zakázky, evidenční číslo VZ Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Ev. č. VZ Zadavatel Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO: Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), tímto v souladu s 49 ZVZ poskytuje dodatečné informace, a to všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel současně uveřejnil dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci (tzn. na profilu Zadavatele). V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve poskytnuté dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce. Dotaz č. 1 (obdržen ): Bod 5.4.odst.b) Technické kvalifikační předpoklady Zadávací dokumentace Dle bodu b) je požadováno u 3 členů týmu (Hlavní projektorý manažer, Vedoucí vývoje a Systémový architekt) VŠ vzdělání v oboru IT/ICT. Dotaz: Znamená to, že např. v případě pracovníků s 20letou praxi v oboru a VŠ vzděláním tech.směru nelze tyto začlenit do týmů, protože nemají vzdělání v oboru IT/ICT, který v době

2 jejich studia neexistoval? Nebo lze obor IT/ICT nahradit délkou praxe a přímou účastí na obdobných zakázkách v příslušných pozicích? Odpověď na dotaz č. 1 (poskytnuta ): K dotazu tazatele zadavatel sděluje, že požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace neznamenají, že by dodavatel (uchazeč) nemohl začlenit do realizačního týmu dotazované osoby, nicméně každý uchazeč současně musí prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel potvrzuje, že trvá na vymezení požadavků na prokázání splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, tj. členů realizačního týmu v rolích Hlavní projektový manažer, Vedoucí vývoje a Systémový architekt, u kterých musí být mj. prokázána příslušná úroveň vzdělání, tj. VŠ vzdělání v oboru ICT. Zadavatel sděluje, že své požadavky na kvalifikaci členů realizačního týmu stanovil s ohledem na předmět veřejné zakázky, její rozsah a význam požadovaného plnění. Stanovené požadavky na prokázání splnění kvalifikace u členů realizačního týmu zadavatel považuje za přiměřené a v praxi veřejného zadávání obvykle využívané v případě obdobných plnění. Vlastní realizační tým samozřejmě může být dle uvážení dodavatele širší a dle rozhodnutí tazatele může také zahrnovat jím aktuálně zvažovanou osobu (např. na pozici zástupce Hlavního projektového manažera či jiného specialisty, nesplňuje-li tato osoba veškeré kvalifikační předpoklady), avšak uchazeč musí v nabídce doložit, že v rámci svého realizačního týmu bude mít k dispozici příslušné osoby, které v plném rozsahu splňují požadavky ve smyslu odst písm. b) zadávací dokumentace. Za podmínek stanovených v ZVZ a zadávací dokumentaci může dodavatel k prokázání splnění této části kvalifikace využít subdodavatele či podat společnou nabídku tak, aby kvalifikace byla jednoznačně prokázána v plném rozsahu. Dotaz č. 2 (obdržen ): V zadávací dokumentaci Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby jsou na straně 12 uvedeny požadavky na profesní kvalifikaci Hlavního projektového manažera. Požadavek na úplné VŠ vzdělání magisterského stupně v oblasti IT/ICT považujeme za nadbytečný a diskriminační (například požadavek může vyřadit zkušené manažery IT/ICT projektů, kteří magisterské vzdělání získali v dřívější době, kdy dané obory nebyly takto explicitně etablovány). Žádáme zmírnění požadavku na toto znění: - úplné VŠ vzdělání magisterského stupně. Domníváme se, že ostatní parametry (požadavek na 5 let praxe, vedení jednoho projektu naplňujícího ref. zakázku a mezinárodně uznávaný certifikát z oblasti projektového řízení) jsou k prokázání kvalifikace dostačující. Odpověď na dotaz č. 2 (poskytnuta ): Zadavatel trvá na vymezení požadavků na prokázání splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném v zadávacích podmínkách pro člena realizačního týmu v roli Hlavní projektový manažer musí být mj. prokázána příslušná úroveň vzdělání, tj. VŠ vzdělání v oboru IT/ICT. Zadavatel sděluje, že své požadavky na kvalifikaci členů realizačního týmu stanovil s ohledem na předmět veřejné zakázky, její rozsah a význam požadovaného plnění. Stanovené požadavky na prokázání splnění kvalifikace u členů realizačního týmu zadavatel považuje za přiměřené a v praxi veřejného zadávání obvykle využívané v případě obdobných plnění. Vlastní realizační tým samozřejmě může být dle uvážení dodavatele širší a dle rozhodnutí tazatele může také zahrnovat další osobu (např. na pozici zástupce Hlavního

3 projektového manažera či jiného specialisty, nesplňuje-li tato osoba veškeré kvalifikační předpoklady), avšak uchazeč musí v nabídce doložit, že v rámci svého realizačního týmu bude mít k dispozici příslušné osoby, které v plném rozsahu splňují požadavky ve smyslu odst písm. b) zadávací dokumentace. Za podmínek stanovených v ZVZ a zadávací dokumentaci může dodavatel k prokázání splnění této části kvalifikace využít subdodavatele či podat společnou nabídku tak, aby kvalifikace byla jednoznačně prokázána v plném rozsahu. Dotaz č. 3 (obdržen ): V zadávací dokumentaci v kapitole 2 uvádíte: Součástí plnění Fáze 2 bude poskytnutí SW licencí. Tím se rozumí licence na jakoukoli softwarovou komponentu, nutnou pro běh dodávané aplikace (OS, DB, AppServer atd.) V případě produktů Microsoft zadavatel požaduje využít smlouvu Enterprise Agreement v kategorii A. Dotaz 3A: Dotaz 3B: Dotaz 3C: Dotaz 3D: Je nutné využít slevovou hladinu EA kat. A i když má zadavatel nasmlouvanou slevovou hladinu EA kat. B, která je nižší? Jakým způsobem je zajištěno stávající licencování uživatelů a serverů v prostředí MS? Zejména klientské licence k MS SQL, MS Windows server, a případně serverové licence (MS SQL a MS WinServer), využitelné pro poptávanou aplikaci. Je nutné zahrnout do nabídky všechny potřebné licence pro 3600 uživatelů, i když zadavatel má již většinu z nich k dispozici (např. klientské licence WinServeru) a stačilo by dokoupit pouze doplňující počet? Vzhledem k požadavku na cca 650 konkurenčních uživatelů je opravdu nutné zahrnout do nabídky klientské licence serverů pro všechny uživatele zadavatele (3600 uživatelů)? Odpověď na dotaz č. 3 (poskytnuta ): Odpověď 3A: Odpověď 3B: Odpověď 3C: Odpověď 3D: Zadavatel sděluje, že došlo ke změně kategorizace zadavatele z kategorie A, uvedené v článku 2.1 zadávací dokumentace, na kategorii B dle aktuálně platné smlouvy EA zadavatele. Postup získání licencí Microsoft je uveden v Informaci č. 4 (dále v tomto dokumentu). Klientské licence pro MS SQL a MS Windows server nejsou předmětem dodávky. U serverových licencí pro MS SQL a MS Windows server zadavatel uvádí, že pro poptávanou aplikaci nemá k dispozici žádné využitelné licence. V případě dodávky nových licencí požaduje zadavatel model licencování per CPU, u licencí MS SQL zadavatel požaduje licence v edici Enterprise, která nevyžaduje dodatečné klientské licence. Ne, klientské (uživatelské) licence infrastruktury Microsoft nejsou předmětem dodávky, zadavatel využije klientské licence, které již vlastní. Velikost domény je v současné době 2200 uživatelů. Co se týče údaje 3600 uživatelů, jedná se pouze o výkonnostní ukazatel, který musí dané řešení z pohledu počtu uživatelů obsloužit v požadované kvalitě. Ne, klientské (uživatelské) licence infrastruktury Microsoft nejsou předmětem dodávky.

4 Shrnutí: Zadavatel v současné době disponuje plným zalicencováním uživatelského prostředí v rámci Microsoft domény LČR. Jedná se tedy o plné pokrytí tzv. User a Device CAL licencemi pro 2200 uživatelů, a to ve struktuře 2000 Device CAL licencí a 200 User CAL licencí. Pro nabízená řešení není tedy nutné počítat s klientskými licencemi pro přístup v rámci Microsoft domény LČR. Pokud dané řešení vyžaduje vlastní produktové licence na potřebný počet uživatelů nebo CPU, je nutné tyto licence zohlednit v rámci daného řešení. Informace č. 4 - poskytnutá zadavatelem bez předchozí žádosti dle 49 odst. 4 ZVZ (poskytnuta ): Zadavatel v článku 2.1 zadávací dokumentace uvádí pro oblast pořízení licencí produktů Microsoft následující: V případě SW produktů společnosti Microsoft zadavatel požaduje využít smlouvu Enterprise Agreement, která zadavateli umožňuje využívat oprávnění k příslušnému SW za zvýhodněných podmínek, a to v kategorii A, tzn. pokud dodavatel nabídne řešení využívající produkty společnosti Microsoft, v rámci své nabídky bude vycházet z kategorizace zadavatele v rámci smlouvu Enterprise Agreement. Informace o změně kategorizace zadavatele na kategorii B dle aktuálně platné smlouvy EA zadavatele je uvedena výše v odpovědi na dotaz č. 3. Zadavatel sděluje, že vyjednal ve věci pořízení potřebných licencí se společností Microsoft Česká republika následující postup: Společnost Microsoft Česká republika (kontaktní osoba viz níže) provede na vyžádání potenciálního dodavatele zpracování cenové kalkulace licencí, které potenciální dodavatel hodlá zadavateli nabídnout v rámci nabídky na výše specifikovanou veřejnou zakázku. Dodání licencí pro zadavatele bude zajištěno formou subdodávky poskytnuté vybranému dodavateli společností SoftwareONE Czech Republic, s.r.o., která je příslušným smluvním partnerem zadavatele (Licencing Solution Partner - LSP). Kontaktní osoba společnosti Microsoft Česká republika: Ing. Stanislav Kosík Account Executive Mob Building Alfa, BB Centrum, Vyskočilova 1461/2a, , Praha 4 Kontaktní osoba společnosti SoftwareONE Czech Republic, s.r.o.: Petr Pánek BDM Mob SoftwareONE Czech Republic, s.r.o., Želetavská 1448/7, Praha 4 Informace č. 5 - poskytnutá zadavatelem bez předchozí žádosti dle 49 odst. 4 ZVZ (poskytnuta ): Zadavatel v zájmu usnadnění zpracování nabídky poskytuje jako přílohu této dodatečné informace podrobnější podobu vzoru úvodního listu s doplněnými tabulkami pro uvedení nabídkové ceny (v požadované struktuře) a dalších číselných údajů, které jsou předmětem hodnocení.

5 Přiložený dokument byl dne rovněž publikován na profilu zadavatele jako příloha č. 3 zadávací dokumentace Úvodní list nabídky (vzor)_ver V zájmu jednoznačnosti zadavatel dále uvádí, že krycím listem, zmiňovaným v článku 10 zadávací dokumentace, je míněn úvodní list nabídky, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 3 zadávací dokumentace. V souvislosti s podanými informací byla zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídek konec lhůty byl stanoven na do 10,00 hod. Dotaz č. 6 (obdržen ): V kapitole 9.2. je popsáno, jak budou přidělovány body v rámci dílčího hodnotícího kritéria C. takto: V rámci dílčího hodnotícího nabídek dle kritéria C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele" se jedná o kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími (tj. nižší zatížení HW infrastruktury zadavatele, kterou zadavatel disponuje či ji musí obstarat). Bodové ohodnocení jednotlivých nabídek v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých subkritériích tohoto dílčího hodnotícího kritéria, tj. součtem bodových ohodnocení v daných subkritériích převážených vahou příslušného subkritéria. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa. Vychází-li uchazeč při výpočtu z výše uvedeného textu, tak bodové hodnoty tohoto kritéria vychází opačně, než jak zamýšlí zadavatel. Při výpočtu získají vyšší hodnoty, tedy ty které nejsou preferovány, vyšší počet bodů než preferované nižší hodnoty. Může zadavatel vysvětlit, jak zamýšlí hodnotit dílčí hodnotící kritérium C., to nejlépe formou vzorce, aby nemohlo dojít k nejasnostem v hodnocení? Odpověď na dotaz č. 6 (poskytnuta ): Zadavatel uvádí, že v rámci dílčího kritéria C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele", resp. všech jeho subkritérií, jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími (stejně jako je tomu v případě nabídkové ceny). Z uvedeného důvodu hodnocená nabídka získá v rámci každého hodnotícího subkritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Přidělená bodová hodnota bude poté převážena vahou příslušného subkritéria. Za účelem určení celkového počtu bodů dosaženého v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria bude součet převážených bodových hodnot dosažených v rámci jednotlivých subkritérií převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 15 %). V případě dílčího kritéria B. Kvalita realizačního týmu se jedná o kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími (tj. vyšší kvantifikovatelná úroveň zkušeností členů realizačního týmu před nižšími zkušenostmi). Z uvedeného důvodu hodnocená nabídka získá v rámci každého hodnotícího subkritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Přidělená bodová hodnota bude poté převážena vahou příslušného subkritéria. Za účelem určení celkového počtu bodů dosaženého v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria bude součet převážených bodových hodnot dosažených v rámci jednotlivých subkritérií převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 20 %).

6 Dotaz č. 7 (obdržen ): Dotaz číslo 7.1: Uzná Zadavatel jako úplné VŠ vzdělání magisterského stupně v oblasti IT/ICT Diplom z VŠ Bánské Technická univerzita Ostrava, studijní obor Systémové inženýrství v oblasti surovin, studijní program nerostné suroviny na Hornicko-geologické fakultě? Stručný popis oboru je k dispozici na: Podrobný popis jednotlivých předmětů na: https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/studyplan.faces?studyplanid=18534 &locale=cs Systémové inženýrství v oblasti surovin: Tento obor vychovává odborníky schopné orientovat se v problematice současných informačních technologií, složitých technických systémů, jako např. řízení dopravy, výrobních procesů apod., ale také systémů ekonomických, které řeší úlohy pro podporu taktického a operativního řízení, manažerského rozhodování, úlohy využívající potenciálu dat aj. Další oblastí, které systémové inženýrství věnuje pozornost, jsou systémy sociotechnické, ve kterých je nezanedbatelným prvkem tzv. lidský faktor. Patří zde například systémy zabývající se ochranou a tvorbou životního prostředí, sociální systémy apod. Studenti jsou vychováváni s ohledem na využívání velkých výpočetních systémů v řízení organizací, úřadů a výrobních podniků. Dotaz číslo 7.2: Uzná Zadavatel jako úplné VŠ vzdělání magisterského stupně v oblasti IT/ICT Diplom z VŠ Ekonomické v Praze, studijní obor Ekonomickomatematické výpočty, na fakultě Řízení? Dotaz číslo 7.3: Pokud Zadavatel uvedená vzdělání neuzná jako úplné VŠ vzdělání magisterského stupně v oblasti IT/ICT, může vysvětlit z jakého důvodu? Odpověď na dotaz č. 7 (poskytnuta ): Zadavatel považuje uvedené dotazy za dotazy nad rámec ust. 49 ZVZ, neboť zadavateli nepřísluší suplovat činnost hodnotící komise, která bude ustanovena pro účely posouzení prokázání splnění kvalifikace a posouzení nabídek, anebo předjímat výsledky její činnosti. Posouzení kvalifikace proběhne na podkladě dokumentů, které uchazeči předloží ve svých nabídkách, nikoliv na základě informací či záměrů formulovaných dodavateli do žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Informace č. 8 - poskytnutá zadavatelem bez předchozí žádosti dle 49 odst. 4 ZVZ (poskytnuta ): Zadavatel oznamuje změnu specifického symbolu pro identifikaci platby v případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele. V článku zadávací dokumentace uvedený specifický symbol zadavatel nahrazuje specifickým symbolem , což je evidenční číslo veřejné zakázky Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby ve Věstníku veřejných zakázek. Zadavatel žádá dodavatele, kteří již jistotu vztahující se k této veřejné zakázce na účet zadavatele složili s původně uvedeným specifickým symbolem , aby o tom zadavatele před koncem lhůty pro podání nabídek písemně informovali postačí em zaslaným na adresu (Pozn.: Původně uvedený specifický symbol se vztahuje k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému DMS.)

7 Dotaz č. 9 (obdržen ): nové Zadavatel v dodatečných informacích č. 3 v odpovědi 3B uvádí: Klientské licence pro MS SQL a MS Windows server nejsou předmětem dodávky. U serverových licencí pro MS SQL a MS Windows server zadavatel uvádí, že pro poptávanou aplikaci nemá k dispozici žádné využitelné licence. V případě dodávky nových licencí požaduje zadavatel model licencování per CPU, u licencí MS SQL zadavatel požaduje licence v edici Enterprise, která nevyžaduje dodatečné klientské licence.. MS SQL server je možné licencovat v modelu per core (na jádro CPU), dostupné jsou licence pro 2 jádra v edicích Standard i Enterprise ( jádra lze sčítat při nákupu více licencí). Při použití licencování per core není nutné, aby Zadavatel nakupoval klientské licence toto platí pro obě uvedené edice Uchazečem nabízené řešení nevyžaduje edici Enterprise MS SQL serveru, je tedy možné nabídnout verzi Standard v modelu licencování per core bez nutnosti nákupu klientských licencí (CALs)? Odpověď na dotaz č. 9 (poskytnuta ): nové Zadavatel požaduje licence v edici Enterprise. Řešení s využitím licencí Standard s modelem licencování per core není možné. Dotaz č. 10 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě SSL_P_011 uvádí Nabízené řešení musí umožnit, aby podatelna označila doručené dokumenty v analogové (fyzické / papírové) podobě předtištěným čárovým kódem včetně jeho následného načtení a vytvoření příslušné vazby mezi fyzickým / papírovým dokumentem a záznamem v essl. Nabízené řešení musí rovněž umožnit tisk unikátních čárových kódů s použitím definované číselné řady s daty z podacího razítka přímo na podatelně na připojené tiskárně čárových kódů. Může Zadavatel specifikovat, kterými typy tiskáren čárových kódů disponuje? Zejména jejich typ, způsob připojení a počet. Odpověď na dotaz č. 10 (poskytnuta ): nové Zadavatel v současné době tiskárny čárových kódů nevyužívá. Požaduje však, aby nabízené řešení bylo na užívání tiskáren čárových kódů připraveno. Bude se jednat o standardní, běžně dostupné tiskárny. Dotaz č. 11 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě SSL_P_013 uvádí Nabízené řešení musí umožnit nastavení skenování dokumentů včetně skenovacích profilů pro jednotlivé typy dokumentů (rozlišení, formáty, okraje apod.) s výstupem do essl. Dodavatel nabízeného řešení musí umožnit připojení stávajícího digitalizačního HW a SW (využívající standardních rozhraní TWAIN, skenování do určené složky) k nabízenému řešení a jeho využití v rámci digitalizace listinných dokumentů v nabízeném řešení essl. Může Zadavatel specifikovat o který stávající HW a SW pro digitalizaci používá? Zejména typ skenerů, způsob připojení a jejich počet včetně uvedení názvu a verze SW, který spolu s nimi pro digitalizaci používá.

8 Odpověď na dotaz č. 11 (poskytnuta ): nové Nabízené řešení by nemělo být navázáno na konkrétní typy zařízení aktuálně využívané zadavatelem. HW i SW pro digitalizaci projde v blízké době obměnou, vždy se však bude jednat o standardní, běžně dostupná zařízení, resp. SW řešení. Dotaz č. 12 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě SSL_P_075 uvádí Nabízené řešení musí umožnit napojení na čtečky čárových kódů, skenery, tiskárny, frankovací stroje apod. využívající standardních rozhraní. Může zadavatel uvést, kterými typy čteček čárových kódů, skenerů, tiskáren čárových kódů a frankovacích strojů již disponuje? Odpověď na dotaz č. 12 (poskytnuta ): nové Nabízené řešení by nemělo být navázáno na konkrétní typy zařízení aktuálně využívané zadavatelem. Uvedená zařízení projdou v blízké době obměnou, vždy se však bude jednat o standardní, běžně dostupná zařízení. Dotaz č. 13 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě NEF_038 uvádí Zadavateli musí být plně zpřístupněn datový model řešení a musí být garantována plná práva k manipulaci s tímto datovým modelem. Plánuje Zadavatel manipulovat s datovým modelem (popisy dat, data) nebo jde pouze o možnost zpřístupnění datového modelu třetím stranám? Odpověď na dotaz č. 13 (poskytnuta ): nové Zadavatel požaduje garanci takových práv, které mu v případě potřeby umožní jak manipulaci s datovým modelem, tak jeho zpřístupnění třetím stranám. Dotaz č. 14 (obdržen ): nové V příloze č.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby Zadavatel v bodě NEF_005 uvádí Návrh a implementace řešení musí být zajištěna v souladu s architektonickými integračními principy Zadavatele definovanými v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Jak bude Zadavatel postupovat v případě, kdy požadavky zde uvedené nejsou v souladu s doporučením Ministerstva vnitra ČR pro komunikaci s ERMS a Best Practice API? Pro příklad uvádíme Zadavatelem požadované pojmenování WS, kdy například pro komunikaci mezi ERMS a ISDS jsou názvy WS přesně definovány ale neodpovídají Zadavatelem požadované konvenci? Odpověď na dotaz č. 14 (poskytnuta ): nové Architektonické integrační principy jsou platné zejména pro část vznikající na straně LČR. V případě komunikace s třetími stranami, kde nelze jmenné konvence ovlivnit, bude postupováno formou výjimky.

9 Dotaz č. 15 (obdržen ): nové Zadavatel v rámci této veřejné zakázky hodnotí tři dílčí hodnotící kritéria. Uchazeč nerozumí, jak budou přidělovány body nabídkám v dílčím hodnotícím kritériu B. a C. podle kapitoly 9.2. zadávací dokumentace., proto žádá zadavatele o sdělení, kolik bodů celkem může získat nejlepší nabídka, bude-li mít nejlepší hodnocení ve všech dílčích hodnotících kritériích. Dotaz: Získá nabídka, budeli mít nejlepší hodnocení ve všech dílčích hodnotících kritériích, 100 bodů nebo je maximální počet získaných bodů jiný? Odpověď na dotaz č. 15 (poskytnuta ): nové Zadavatel potvrzuje, že bude-li uchazeč mít nejlepší hodnocení ve všech dílčích hodnotících kritériích, získá 100 bodů celkově. Dotaz č. 16 (obdržen ): nové V kapitole 9.2. je popsáno, jak budou přidělovány body v rámci dílčího hodnotícího kritéria B. takto: V rámci dílčího hodnotícího kritéria B.»Kvalita realizačního týmu" se jedná o kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími (tj. vyšší kvantifikovatelná úroveň zkušeností členů realizačního týmu před nižšími zkušenostmi). Bodové ohodnocení jednotlivých nabídek v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých subkritériích tohoto dílčího hodnotícího kritéria, tj. součtem bodových ohodnocení v daných subkritériích převážených vahou příslušného subkritéria. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa. V dodatečných informacích č. 3 zadavatel upřesnil úpravou zadávací dokumentace způsob hodnocení nabídek takto: V případě dílčího kritéria B. Kvalita realizačního týmu se jedná o kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími (tj. vyšší kvantifikovatelná úroveň zkušeností členů realizačního týmu před nižšími zkušenostmi). Z uvedeného důvodu hodnocená nabídka získá v rámci každého hodnotícího subkritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Přidělená bodová hodnota bude poté převážena vahou příslušného subkritéria. Za účelem určení celkového počtu bodů dosaženého v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria bude součet převážených bodových hodnot dosažených v rámci jednotlivých subkritérií převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 20 %). Bude-li uchazeč při výpočtu vycházet z výše uvedených textů, tak nabídka může v rámci dílčího hodnotícího kritéria B. získat maximálně 100 bodů, což je v rámci hodnocení celé nabídky 20 bodů. Dotaz 16.1.: Je výše uvedený předpoklad uchazeče správný? Dotaz 16.2.: Chápe uchazeč správně, že každá hodnocená role (zkušenosti hlavního projektového manažera a systémového architekta SSL a technika/systémového inženýra SSL) může získat maximálně 4 body? A znamená to, že všichni tři role mohou získat dohromady maximálně 12 bodů? Dotaz 16.3.: Nebo může jedna role získat bodů více, tzn. další body za další referenční zakázky, jak jsou uvedeny v kapitole 9.1 ZD v části B. Kvalita realizačního týmu", podle toho, kolik projektů (referenčních zakázek) bude uvedeno v profesním životopisu? Může např. uchazeč získat za dva

10 projekty, které budou mít maximální hodnocení, 8 bodů? Dotaz 16.4.: Bude-li v nabídce uvedeno více osob pro jednu roli, budou nabídce přidělovány body za jednu osobu nebo za všechny osoby, které jsou v nabídce uvedeny pro konkrétní roli? Dotaz 16.5.: Může zadavatel vysvětlit způsob přidělování bodů? Dotaz 16.6.: Může zadavatel uvést, nejlépe formou vzorce, jak přesně bude počítat hodnocení nabídky - poměr hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce, vynásobení hodnotou 100, přepočet vah jednotlivých členů týmu a vynásobení hodnotou dílčího hodnotícího kritéria? Bude zadavatel hodnotit jednotlivé členy samostatně nebo bude bodové hodnoty přidělené podle tabulek na straně 20 a 21 ZD sčítat a přepočítávat celkově? Odpověď na dotaz č. 16 (poskytnuta ): nové Ad 16.1.: Zadavatel potvrzuje, že v rámci dílčího hodnotícího kritéria B. je z pohledu celkového hodnocení možné získat maximálně 20 bodů, a to za předpokladu, bude-li nabídka hodnocena jako nejvhodnější v rámci všech 3 subkritérií. Ad 16.2.: Zadavatel uvádí, že počet bodů udělený za účast na projektech/zakázkách, který bude u každého člena týmu udělen, není nikterak zastropován, taková informace ze zadávací dokumentace nevyplývá. Počet bodů závisí pouze na množství relevantních zakázek/projektů, na kterých se příslušný člen týmu podílel a které budou uvedeny v jeho profesním životopisu. Ad 16.3.: Zadavatel odkazuje na odpověď na předchozí dotaz počet v životopise doložených zkušeností/projektů člena realizačního týmu není limitován. Jestliže bude doloženo, že se příslušný člen týmu podílel na realizaci 2 (ve smyslu zadávacích podmínek nejlépe hodnocených) projektů/zakázek bude za jeho účast v rámci daného subkritéria uděleno 8 bodů (s těmi bude dále kalkulováno ve smyslu odpovědi na dotaz níže). Ad 16.4.: Uvede-li uchazeč v nabídce více osob pro totožnou roli (příp. zástupce člena realizačního týmu), určí vždy jedinou osobu, jejíž projekty/zakázky budou relevantní pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Tzn. zkušenosti více osob navržených na jednu identickou roli v rámci realizačního týmu nebudou sčítány. Ad 16.5.: Zadavatel přidělil váhu nejen příslušnému dílčímu hodnotícímu kritériu B. Kvalita realizačního týmu, ale rovněž jeho dalším subkritériím. Z pohledu celkového hodnocení daného dílčího hodnotícího kritéria tedy bude nejprve provedeno samostatné hodnocení pro každé ze subkritérií. V rámci každého subkritéria bude zjištěn počet bodů udělených za účast příslušného člena týmu na relevantních projektech/zakázkách, přičemž nejvhodnější nabídka (tj. ta nabídka, která získala nejvíce bodů za participaci příslušného člena týmu na relevantních projektech/zakázkách) získá v rámci subkritéria 100 bodů a ostatní nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce (tj. jedná se vždy o poměr bodů udělených za participaci příslušného člena týmu na relevantních projektech/zakázkách). Např. pokud nejlépe hodnocený uchazeč v rámci daného subkritéria vykáže zkušenosti navržených členů realizačního týmu na projektech, které v součtu znamenají např. 40 bodů, a další hodnocený uchazeč vykáže menší zkušenosti členů realizačního týmu odpovídající 30 bodům, vzájemné porovnání nabídek proběhne podle vzorce: 100 * 30/40 (nejlépe hodnocená nabídka tedy obdrží 100 bodů, další hodnocená nabídka 75 bodů). Následně budou takto zjištěné body u každého ze subkritérií převáženy

11 vahami příslušného subkritéria (tj. zkušenosti hlavního projektového manažera váhou 30 %, zkušenosti systémového architekta SSL váhou 40 % a zkušenosti technika/systémového inženýra SSL řešení váhou 30 %). Součet takto získaných 3 hodnot bude následně převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 20 %) a výsledek bude představovat celkový počet bodů za dílčí hodnotící kritérium B. Ad 16.6.: Zadavatel odkazuje na reakci na předchozí dotaz a dále uvádí, že každému ze 3 subkritérií (tj. subkritéria odpovídají jednotlivým pozicím členů týmu) dílčího hodnotícího kritéria B. přidělil samostatné váhy, a proto bude hodnocení u každého subkritéria provedeno samostatně. Takto získané 3 bodové hodnoty budou sečteny a vynásobeny vahou dílčího hodnotícího kritéria B. Dotaz č. 17 (obdržen ): nové V kapitole 9.2. je popsáno, jak budou přidělovány body v rámci dílčího hodnotícího kritéria C. takto: V rámci dílčího hodnotícího nabídek dle kritéria C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele" se jedná o kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími (tj. nižší zatížení HW infrastruktury zadavatele, kterou zadavatel disponuje či ji musí obstarat). Bodové ohodnocení jednotlivých nabídek v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých subkritériích tohoto dílčího hodnotícího kritéria, tj. součtem bodových ohodnocení v daných subkritériích převážených vahou příslušného subkritéria. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa. V dodatečných informacích č. 3 zadavatel upřesnil úpravou zadávací dokumentace způsob hodnocení nabídek takto: Zadavatel uvádí, že v rámci dílčího kritéria C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele", resp. všech jeho subkritérií, jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími (stejně jako je tomu v případě nabídkové ceny). Z uvedeného důvodu hodnocená nabídka získá v rámci každého hodnotícího subkritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Přidělená bodová hodnota bude poté převážena vahou příslušného subkritéria. Za účelem určení celkového počtu bodů dosaženého v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria bude součet převážených bodových hodnot dosažených v rámci jednotlivých subkritérií převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 15 %). Dotaz 17.1.: Chápe uchazeč správně, že nabídka, která bude nejlepší ve všech subkritériích, získá v rámci tohoto dílčího kritéria 100 bodů, což je v rámci hodnocení celé nabídky 15 bodů? Dotaz 17.2.: Bude zadavatel hodnotit subkritéria uvedená v tabulce na straně 22 ZD jednotlivě nebo bude hodnoty sčítat? Jak bude proveden přepočet na body? Dotaz 17.3.: Může zadavatel vysvětlit, jak zamýšlí hodnotit dílčí hodnotící kritérium C., a to nejlépe formou vzorce, aby nemohlo dojít k nejasnostem v hodnocení? Odpověď na dotaz č. 17 (poskytnuta ): nové Ad 17.1.: Zadavatel potvrzuje, že v rámci dílčího hodnotícího kritéria C. je z pohledu celkového hodnocení možné získat maximálně 15 bodů, a to za předpokladu, bude-li nabídka hodnocena jako nejvhodnější v rámci všech 4 subkritérií. Ad 17.2.: Zadavatel uvádí, že každému ze 4 subkritérií (tj. subkritéria odpovídají jednotlivým parametrům HW řešení) dílčího hodnotícího kritéria C. přidělil samostatné váhy, a proto bude

12 hodnocení u každého subkritéria provedeno samostatně. Takto získané 4 bodové hodnoty budou následně sečteny a vynásobeny vahou dílčího hodnotícího kritéria C. Ad 17.3.: Zadavatel přidělil váhu nejen příslušnému dílčímu hodnotícímu kritériu C. Nároky na HW infrastrukturu zadavatele, ale rovněž jeho dalším subkritériím. Z pohledu celkového hodnocení daného dílčího hodnotícího kritéria tedy bude nejprve provedeno samostatné hodnocení pro každé ze subkritérií. V rámci každého subkritéria nejvhodnější nabídka (tj. ta nabídka, která nabídne nejnižší příslušné HW nároky, např. nabídne nejnižší počet jader serverů v případě subkritéria A.) získá v rámci subkritéria 100 bodů a ostatní nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce (tj. jedná se vždy o poměr nabídnutých ks/gb; v případě subkritéria A. se tedy jedná o poměr nabídnutého počtu kusů jader serverů). Např. pokud nejlépe hodnocený uchazeč v rámci daného subkritéria nabídne jádra serverů k implementaci SSL v počtu 30 ks a další hodnocený uchazeč nabídne 40 ks jader serverů (tedy podá méně výhodnou nabídku), vzájemné porovnání nabídek proběhne podle vzorce: 100 * 30/40 (nejlépe hodnocená nabídka tedy obdrží 100 bodů, další hodnocená nabídka 75 bodů). Následně budou takto zjištěné body u každého ze subkritérií převáženy vahami příslušného subkritéria (tj. počet jader serverů váhou 40 %, počet fyzických nebo virtuálních serverů váhou 40 %, diskový prostor váhou 10 % a velikost RAM váhou 10 %). Součet takto získaných 4 hodnot bude následně převážen vahou dílčího hodnotícího kritéria (tj. 15 %) a výsledek bude představovat celkový počet bodů za dílčí hodnotící kritérium C. Dotaz č. 18 (obdržen ): nové V rámci technických kvalifikačních předpokladů uvedených v kapitole 5.4. a) ZD zadavatel požaduje prokázání referenčních zakázek, jejichž předmětem byla implementace nebo rozvoj software elektronické spisové služby. Bude-li uchazeč vycházet z předmětu této veřejné zakázky a z ustanovení 50 odst. 3 ZVZ, může si implementaci vyložit jako dodávku celého systému spisové služby. Požaduje tedy zadavatel, aby tyto referenční zakázky, za minimálně 5 nebo 10 milionů Kč, obsahovaly pouze implementaci systému, tzn. určitou část prací v rámci dodávky systému spisové služby nebo mohou obsahovat kromě implementace i dodávku systému a práce s tím spojené? Odpověď na dotaz č. 18 (poskytnuta ): nové Zadavatel konstatuje, že implementací je třeba rozumět zajištění kompletního řešení elektronické spisové služby, tj. jeho dodávku včetně implementace a prací s tím spojených. Dotaz č. 19 (obdržen ): nové Může zadavatel specifikovat, co je myšleno požadavkem vzdělání magisterského stupně v oblasti IT /ICT? Zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách definuje pod pojmem oblast vzdělání v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, architektury, lékařství atp. Odpověď na dotaz č. 19 (poskytnuta ): nové Vzděláním v oblasti IT anebo ICT je třeba rozumět vzdělání v oboru, jehož náplň tvoří osvojování si problematiky IT, resp. informačních a komunikačních technologií. Dotaz č. 20 (obdržen ): nové Může být vzdělání v magisterských studijních programech prokázáno matematickými případně technologickými obory?

13 Odpověď na dotaz č. 20 (poskytnuta ): nové Zadavatel uvádí, že uvedené nelze paušálně konstatovat. Vždy bude záležet na posouzení náplně konkrétního oboru (k tomu viz předchozí dotaz) v rámci posouzení kvalifikace hodnotící komisí po podání nabídek. Zadavatel sděluje, že byly vypořádány všechny doručené žádosti o dodatečné informace, vztahující se k výše specifikované veřejné zakázce. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání žádosti o dodatečné informace dle 49 odst. 1 ZVZ již uplynula, nepředpokládá zadavatel v tomto zadávacím řízení poskytnutí dalších dodatečných informací ani prodloužení lhůty pro podání nabídek. S pozdravem Ing. Lenka Zahálková vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001577/2015 31.7.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 3. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 3. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001692/2015 17.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/002309/2015 17.9.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahálková 956 999 203 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/00 /2015 12.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 203 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 7 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 7 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001782/2015 20.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 203 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Prvky publicity Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém zadávaná

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodavatele tiskařských služeb v roce 2008 náklad nad 500

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby 1. Z obsahu zadávací dokumentace (výzvy) vyplývá, že součástí požadovaného plnění je rovněž servisní

Více

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech Kontaktní osoba: Karel Jech Tel.: 267 994 348 Fax: 272 936 383 E-mail: karel.jech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných

Více

VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE MUCH 65362/2014 Bc. Jiří Kurucz / 172 21.08.2014

VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE MUCH 65362/2014 Bc. Jiří Kurucz / 172 21.08.2014 *MUCHX00S9G2B* Dotčení uchazeči VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE Bc. Jiří Kurucz / 172 21.08.2014 Oznámení o výběru nejvhodnější Oznamuji Vám tímto dle 81 odst. 3 a 4 zákona

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: VTP Brno, a.s. Heršpická 813/5 639 00

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 Sdružení zadavatelů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, IČ: 00159816 a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem nám.

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů značek koncernu VW Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Nástěnné obrazové kalendáře ŘLP ČR, s.p. pro rok 2016 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu

Více

Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám

Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám Kontaktní osoba: Lenka Čejchanová Tel.: 267 994 262 Fax: 272 936 597 E-mail: Lenka.cejchanova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám Zadávací dokumentace dle

Více

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka uživatelských notebooků v roce 2014 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jiří Pálek Telefon: 267 994 352 Fax: 272 936 597 E-mail: jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013 Věc: Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na služby s označením V 000453 - Provedení auditu

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor informatiky Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 60703/2011 P. Pavlinec / 564 602 114

Více

Žádost o dodatečné informace dle ust. 49 odst. 1 ZVZ a odpověď na ni č. 4

Žádost o dodatečné informace dle ust. 49 odst. 1 ZVZ a odpověď na ni č. 4 Zadavatel: Městská část Praha 14 se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 IČO: 00231312 Název veřejné zakázky: OUTSOURCING ICT PRO POTŘEBY PRAHY 14 zadávaná v zadávacím otevřeném řízení dle ustanovení

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje Evidenční číslo ve VVZ: VZ 343877 VZ v E-ZAK:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Auto Poly spol. s r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst.

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. Kontaktní osoba: Jan Sůva Tel./fax: 267 994 333 E-mail: jan.suva@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), k veřejné zakázce malého

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Chodník v obci Zašová Luhy Jedná se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Reklamní diáře pro rok 2016 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název Výběrového řízení: Nákup nových technologií TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 3D ruční skener 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Firma: TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o. Sídlo: Rýmařov - Janovice, Opavská

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO, DIČ: 00006947, CZ00006947 Telefon: 257043446 Fax: 257042609 V Praze dne 16. 12. 2011 Č. j.: 232/107314/2011 Věc:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ušití stejnokrojových součástí pro BPS v letech 2014-2015 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového

Více

Výzva k veřejné zakázce

Výzva k veřejné zakázce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 Vaše zn.: - - - Naše zn.:zzs JmK/15- /Pet

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka kancelářských

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Veřejná zakázka: Sdružené dodávky elektrické energie pro FNKV 1. Evidenční

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kybernetická bezpečnost Auditor KB. (dále jen Výzva )

Kybernetická bezpečnost Auditor KB. (dále jen Výzva ) VÝZVA k veřejné zakázce zadávané v souladu s nařízením Ministerstva vnitra č. 44/2014 o zadávání veřejných zakázek k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (oprava ze dne 29. 5. 2015) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

MVR-1080022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa dodávka zařízení

MVR-1080022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa dodávka zařízení MĚSTO LETOHRAD Komenského 41, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1212/2009/2060/86 Franc 26.2.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku zařízení

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 IČO: 66002222 Název veřejné zakázky:

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 ze dne 24. 3. 2015 k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz eagri a související aplikační infrastruktury Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka digitálního tiskového stroje a linky na knižní vazbu V1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka digitálního tiskového stroje a linky na knižní vazbu V1 Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140/695, 199 00 Praha 18 - Letňany Výukový program Výroba publikací za pomoci digitálního tisku reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/34060 Č.j.: VZ-10/04-2012 Praha,

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328 Městská část Praha 18 (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu na služby, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov

Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov 1 obec Braškov - zakázka malého rozsahu Obec Braškov, okres Kladno OÚ Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51 Braškov V ý z v a k doložení kvalifikace a podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze Kontaktní osoba: Radim Ševčík, Barbora Maříková Tel./fax: 267 994 153, 267 994 163 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 082459/2015 Č. VZ: 01/2015 Systémové č. VZ: P15V00000756 Datum: 26. 5. 2015 ZADÁVACÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikace PKI Monitor pro provoz

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č.

Více

Právní služby související s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)

Právní služby související s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs) Kontaktní osoba: Eva Freylichová / David Čada Tel.: 267 994 287 / 267 994 475 E-mail: eva.freylichova@sfzp.cz / david.cada@sfzp.cz Datum: 15. 9. 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více