ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond"

Transkript

1 ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO, reg.. projektu CZ.1.07/1.2.06/ realizovaného v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost, globálního grantu Rovné p íležitosti d tí a žák, v etn d tí a žák se speciálními vzd lávacími pot ebami v Jiho eském kraji". Publikaci je možno voln ší it, ale pouze za podmínky zachování této informace jako nedílné sou ásti textu.

2 Tato publikace se skládá ze ty modul, které mají následující cíle: Modul 1 Strategické ízení a plánování projekt Rozumíme teorii a hierarchii plánování. Umíme zjistit sou asný stav organizace, analyzovat jej a zpracovat výstupy analýzy. Následn umíme vytvo it strategii pro budoucí období od strategických cíl po logický rámec projekt. Modul 2 Fondy EU se zam ením na ESF Známe strukturu evropských fond, jejich rozd lení a zacílení v R. Poznáme, zda jsme vhodným žadatelem a v jakém programu žádat o prost edky. Rozumíme tomu, jak funguje p íprava na žádost a podle eho se žádosti hodnotí. Umíme si vyhledat všechny pot ebné informace pro podání žádosti. Modul 3 P íprava projektové žádosti Umíme podat žádost o dotaci ze strukturálních fond, víme, na co si dát pozor a jak dosáhnout dobrého hodnocení našeho projektu a sou asn se neodklonit od naší strategie. Modul 4 Projektové ízení a dota ní management Víme, jak dob e ídit náš úsp šný projekt. 2

3 Modul 1 Strategické ízení a plánování projekt Obsah Ú el a obsah modulu... 4 Shrnutí modulu... 5 Slovník pojm a termín... 6 Kapitola 1: Základy plánování... 7 Role plánování v cyklu ízení...8 Typy a obsah plán...9 Postup plánování...14 Definice projektu...19 Kapitola 2: Strategické plánování a ízení Fáze 1: Sb r informací...23 Fáze 2: Analýza sou asného stavu...26 Fáze 3: Návrh budoucího stavu...30 Kapitola 3: Opera ní plánování a ízení Záv re ný test Odkazy a anotace k publikacím

4 Ú el a obsah modulu Ú el modulu Strategické ízení a plánování projekt Ukázat jednak, pro je ú elné propojit jakýkoliv zvažovaný projekt se strategií a dalšími plány (tzv. vertikální integrace) a ostatními projekty (tzv. horizontální integrace), a také rámcov vysv tlit, jak toto lze ud lat. Obsah modulu Strategické ízení a plánování projekt Kapitola 1: Základy plánování obsahuje teoretické základy plánování a p ináší obecný p ehled o tématu. Vysv tluje termíny a principy používané v plánování. Definuje pozici projektu v plánování jako celku. V kontextu ízení zm ny v organizaci ukáže, co je projekt a co není. Objasní ú elnost projektového ízení. Uchopí projekt jako nástroj k realizaci zm n požadovaných strategií spole nosti, i jako nástroj k realizaci operativních úkol. Nau í pracovat se strategickým plánem, který organizace již má, nebo sestavit strategický plán rozvoje organizace v horizontu 3 5 let. Kapitola 2: Strategické plánování a ízení vysv tluje strategické plánování od vize, poslání a hodnot, p es strategické cíle až k zám ru projekt. Ukáže, jak sebrat informace a p ipravit je pro analýzu. Seznámí s p íklady jak informace analyzovat. Pom že naplánovat budoucí stav organizace po ínaje vizí a kon e funk ní strategií. Kapitola 3: Opera ní plánování a ízení navazuje na strategické plánování od opera ního plánu až po projektové plány a další plány. Nau í ízení projekt v organizaci. Tedy jak se dostat od strategie k akci. P eloží strategický plán do plánu opera ního. P evede opera ní plán do plánu projektového. 4

5 Shrnutí modulu Shrnutí cíl modulu Modul jedna nás nau í základy plánování a jeho principy a provede nás plánováním od vize po projektový plán. Za neme od plán dlouhodobých a obecných a sm ujeme k plán m krátkodobým a konkrétním. Víme, že je d ležité všechny plány vertikáln a horizontáln integrovat, aby vznikl koherentní systém plán. Rozumíme tomu, že plán je asov ohrani ené úsilí sm ující k realizaci zm ny v organizaci. Pozice projektu v plánování je dána tím, jaký bude mít projekt dopad na organizaci. Proto se projekt m že objevit již na strategické úrovni, stejn jako m že být sou ástí jen opera ní a projektové ásti plánování. V projektech se snažíme používat SMART cíle a systém plánování PDCA. Pochopíme, jak ídit organizaci podle strategie a jak strategicky plánovat. Strategické plánování za íná sb rem informací o sou asném stavu organizace. Tyto informace zpracujeme a zanalyzujeme. V tomto modulu budeme pracovat se SWOT analýzou, bostonskou maticí upravenou pro neziskové organizace a maticí souladu s posláním. Dozvíme se o dalších nástrojích analýzy. Naplánujeme budoucí stav organizace. Strategické plánování dovedeme až na úrove funk ní strategie. Strategický plán následn p eložíme do plán opera ních, projektových, a dalších souvisejících plán. Vytvo íme rozpo et a stanovíme pravidla hry pro ízení organizace. Pojmenujeme dokumenty, které budou ízení upravovat a dozvíme se jak je používat. Klí ové pojmy Vize Mise (poslání) Hodnoty Strategický plán Funk ní strategie Program Opera ní plán Projektový plán Projekt Proces SMART cíl Deming v cyklus ízení PDCA Integrace plán SWOT analýza Bostonská matice upravená pro pot eby neziskových organizací Matice souladu s posláním 5

6 Slovník pojm a termín Níže je uveden seznam použitých pojm a zkratek v tomto modulu. Pojem Zkratka Definice Bostonská matice - Matice analyzující stav projekt a inností v organizaci (zlobivé dít, vycházející hv zda, dojná kráva, mrtvý pes jsou termíny ozna ující stav projektu) Budoucí stav Budoucí stav situace. Navrhovaná zm na. Deming v cyklus PDCA Deming v cyklus ízení PDCA (naplánuj ud lej - zkontroluj zlepši / plan do check act) PDCA Plán - Definování cesty k dosažení cíle projekt, p i azení lidských a finan ních zdroj Cíl - Definuje, co je plánovaným výstupem projektu Hodnoty - Základní a nezpochybnitelné principy, které chce spole nost sdílet se všemi zainteresovanými jednotlivci a skupinami. Fundraising FR Fundraising je innost sm ující k získávání zdroj Human resources, HR Lidské zdroje, tedy lidé podílející se na realizaci našich projekt a b hu organizace a jejich pracovní kapacita. Logický rámec LG Logický rámec je nástroj na strategické zam ení projekt organizace, identifikující cíle, výstupy, rizika a p edpoklady na r zných úrovních projektu Matice souladu s - Matice zjiš ující, zda projekty jsou v souladu s posláním organizace i ne posláním Mise - Poslání organizace, definuje, pro organizace funguje. Nestátní nezisková NNO Organizace, jejímž primárním cílem není vytvá et zisk, ale vytvá et a doru ovat jiné pozitivní hodnoty. organizace Opera ní plán OP Pokra ování Strategického plánu. Definuje díl í plány projekt pro jednotlivá fiskální období. Projekt - V obecné rovin je projekt asov ohrani ené úsilí sm ující k realizaci zm ny v organizaci. V této obecn p ijímané definici jsou klí ové zejména omezení projektu v ase a jedine nost jeho výstup, protože práv tyto charakteristiky ho odlišují od procesu. V kontextu evropských fond i ve ejného financování je projekt brán spíše formáln jako jakýkoliv soubor aktivit, jejichž realizací v ur eném asovém rámci je dosaženo požadovaného cíle a které jsou realizované a financované prost ednictvím n kterého z dota ních program, což mohou být i aktivity mající charakter spíše procesu. Projektový zám r - Prohlášení o zám ru, cílech a ú astnících projektu. Poskytuje p edb žné rozd lení rolí a zodpov dnosti, identifikuje hlavní ú astníky projektu a definuje autoritu projektového manažera. Slouží jako základ pravidel hry pro další b h projektu. Proces - Soubor spojených, strukturovaných aktivit i úkol, které vytvá ejí specifickou službu i produkt pro zákazníka i zákazníky. M že být zobrazen jako soubor po sob následujících aktivit ve schématu. Projektový plán PP Pokra ování opera ního plánu. V daném období do detailu definuje, kdo má v projektu jaké zodpov dnosti, v jakém termínu je má splnit a s jakými zdroji m že nakládat. Public relations PR Vztahy s ve ejností, ob as zahrnuje také propagaci. Rizika Nejistota budoucího vývoje související s projekty a fungováním organizace. SMART cíl SMART Specifický, m itelný, akceptovatelný, reálný cíl, který je termínovaný v ase. Sou asný stav As-is Stav sou asné situace (nap íklad p i sb ru dat i analýze) Spole nost (také organizace) - Jakákoliv skupina osob spole n se zabývající n jakou aktivitou, a již má jakoukoliv právní formu (spole nost s ru ením omezeným, ob anské sdružení atd.). Jelikož tento e-learningový kurz je zam en na nestátní neziskové organizace, lze pod pojmem spole nost i organizace rozum t také jakoukoliv entitu neziskového sektoru. Strategický plán SP Je dlouhodobý ucelený plán inností zam ený na dosažení cíl spole nosti zásadního významu. SWOT analýza SWOT Analýza silných a slabých stránek, hrozeb a p íležitostí organizace Vize - Vize sv ta, jak jej chce organizace vid t díky výsled m své innosti. 6

7 Kapitola 1: Základy plánování Cíl kapitoly Cílem kapitoly Základy plánování je vysv tlit, co to je plánování, r zné úrovn plánování, co to je projekt a kde je pozice projektu v plánování jako celku. Dalším cílem je také vysv tlit jednoduchá pravidla pro plánování, kontrolu projekt a správné zadávání cíl. Plánování je základem lidského myšlení a v dom i nev dom jej vykonáváme mnohokrát denn. P ed vlastním plánováním stojí pot eba zm ny. Nap íklad mám-li hlad nebo p edpokládám-li, že budu mít hlad, identifikoval jsem pot ebu zm ny ze stavu nemám potraviny do stavu mám potraviny. A hned za nu plánovat, co všechno pot ebuji nakoupit, kolik toho pot ebuji, za jakých podmínek to chci ud lat, kdy se mi to hodí ud lat atd. Nakonec si rozmyslím, že p jdu nakupovat dnes po práci autem, do velkého supermarketu, že chci koupit p edevším základní potraviny a poohlédnout se po váno ních dárcích pro rodinu a p átele. Pak jdu opravdu nakupovat, ale zjistím, že jsem úpln zapomn l, že po práci bývá v této ásti zácpa a že to asi všechno nestihnu. Mrzí, že jsem si to špatn rozmyslel a musím sv j plán zm nit, abych stihl alespo nakoupit potraviny. Asi všechny nás už n kdy mrzelo, že jsme si každodenní úkoly nerozmysleli lépe a neušet ili si tím as, peníze, vztahy, nervy... Tento princip dvojího vytvá ení (vše nejd íve vzniká mentáln, až poté se fyzicky realizuje) nám pomáhá si nejprve vše dob e rozmyslet, pak podle plánu realizovat a nakonec se pou it z chyb pro jiný proces plánování. P i plánování není nejd ležit jší výsledek plánování plán, ale samotný proces plánování, p i kterém se jeho ú astníci obohatí o odlišné pohledy na organizaci, jiné p ístupy a názory. To následn ovlivní, jakým zp sobem p emýšlí a jednají. Jedin tato internalizovaná ( zvnit n ná ) zm na umožní p evést ideje v p ijatých ambiciózních plánech do každodenní praxe, a to jak na úrovni každého jednotlivce tak na úrovni celé organizace. V tomto e-learningovém kurzu se zam íme na jeden z mnoha typu plánování plánování spole ností, p edevším neziskových organizací s cílem si vše dop edu rozmyslet tak, abychom ty správné v ci (Co) d lali správn (Jak). Pojem plánování v tomto kurzu znamená stanovení t chto obecných kategorií plánování: cíl, kterých chceme dosáhnout; cesty, jak cíl dosáhneme; podmínek, za jakých cíl dosáhneme; m ítek a/nebo milník, které musíme na cest dosáhnout nebo potkat a podle kterých poznáme, že jdeme tam, kam chceme; zdroj, které musíme na dosažení cíl vynaložit. 7

8 Typ p íkladu Ilustrativní p íklad plánu Zjednodušený praktický p íklad plánu Problém i pot eba Máme v Brn setkání absolvent st ední školy, ale bydlíme v Praze. Vadí nám, že na sv t stále asto platí právo siln jšího, je nám líto ob tí a chceme p isp t ke zlepšení. Cíl Chceme dojet z Prahy do Brna. Chceme bránit lidská práva. Cesta Pojedeme autem po dálnici D1. Na obranu lidských práv budeme upozor ovat na konkrétní p ípady jejich porušování, nebudeme pracovat na zlepšení konkrétních p ípad ale požadovat systémové zm ny skrze kampan, práci s médii, lobbing a zapojení aktivist. Podmínky Nikdy neporušíme dopravní p edpisy. Nikdy neohrozíme nezávislost naší práce tím, že bychom p ijímali jakoukoliv finan ní podporu i erpali nestandardní služby i produkty od jakýchkoliv entit krom vlastních len. M ítko nebo milník Zhruba v polovin cesty mineme Humpolec. Po et zemí v praxi uplat ujících trest smrti vytrvale klesá. Zdroje - as posádky 3 x 2 hodiny, z nichž jeden je oprávn ný a schopný ídit osobní automobil; - Náklady na pohonné hmoty, opot ebení automobilu Kolik pen z? Cca 5 mil. K ro n Kolik placeného i neplaceného asu lidí s požadovanými kompetencemi? 10 p epo tených pracovních úvazk a cca 50 dobrovolník Jaké hmotné prost edky? Pln vybavená kancelá, automobil Poznámka: Jak je vid t z p íklad, hranice mezi n kterými pojmy není ostrá; nap íklad n které podmínky se mohou jevit jako cíle i naopak. Tip dobré praxe: Zde uvedené kategorie plánování je vhodné tém vždy podle pot eby modifikovat vypušt ním n které z kategorií nebo naopak jejich dopln ním. Role plánování v cyklu ízení Cyklus ízení je obecný ideový rámec pro ízení ehokoliv od nadnárodní korporace, p es neziskovou organizaci, projekt až po jednoduchý úkol jako va ení aje. Obecn e eno, po plánování ehokoliv následuje fáze realizace. B hem realizace a po ní provádíme hodnocení. Na základ n j realizujme nápravná opat ení ta probíhají v kterékoliv fázi ízení, abychom se pou ili a proces ízení pro p íšt zlepšili. Plánování, kterému se v nujeme v tomto modulu, je tedy jen jednou z aktivit cyklu ízení. Jeden z nejpopulárn jších formálních rámc pro ízení a trvalé zlepšování je Deming v cyklus ízení PDCA (plan-do-check-act). Deming v cyklus ízení PDCA je iteraktivní proces o ty ech krocích užívaný ke kontinuálnímu zlepšování proces ve spole nosti. Do eštiny tento cyklus p ekládáme jako naplánuj-ud lejzkontroluj-zlepši.. Plan Naplánuj cíle, cestu a podmínky k jejich dosažení, stanov m ítka, milníky a zdroje. Do Ud lej vše podle plánu. Check Zkontroluj i zhodno realizaci plánu, tj. dosažení cíl, spln ní cesty a podmínek, vypo ti hodnoty m ítek, stanov pln ní milník a erpání zdroj. Act Zlepši sv j p ístup v každé fázi ízení tím, že na základ zhodnocení ve fázi Zkontroluj odstra nedostatky a zrealizuj další zlepšení pomocí nápravných opat ení. Tento ty -krokový postup se aplikuje na všechny úrovn ízení, od ízení celé spole nosti po ízení vým ny žárovky. 8

9 Cyklus ízení vým ny žárovky Naplánuj Ud lej Zkontroluj Zlepši Jelikož v koupeln prskla žárovka, vym ním ji, jakmile zítra koupím náhradní svítidlo cestou z jógy. Koupím místo žárovky ekologické a úsporné svítidlo, jehož typ si nechám doporu it v rozmezí n jakého rozumného rozpo tu, pravd podobn p jde o kompaktní zá ivku. Koup svítidla a montáž dle plánu a improvizace na míst. Svítí? Svítí dob e? Jelikož barevné podání kompaktní zá ivky je moc chladné a její náb h na plný výkon trvá docela dlouho, p íšt se musím lépe poradit nebo si zjistit více na internetu a zainvestovat více do kvalitn jšího svítidla. Deming v cyklus ízení PDCA (plan-do-check-act) o P íklad cyklu ízení PDCA na r zných úrovních plánování Setkání/reporty Vstupy Výstupy Týdenní plánování, monitoring, hodnocení Status reporty projektových plán odsouhlasené stavy a nutné zm ny projektových plán, zápis z týdenního setkání M sí ní plánování, monitoring, hodnocení 4x zápis z týdenního setkání, aktuální status reporty projektových plán, díl í hodnocení opera ního plánu Odsouhlasené stavy projektových a opera ních plán, nutné zm ny v nich, zápis z m sí ního hodnocení tvrtletní plánování, monitoring, hodnocení Ro ní plánování, monitoring, hodnocení tvrtletní hodnocení opera ního a strategického plánu Ro ní zhodnocení opera ního a strategického plánu tvrtletní zhodnocení opera ního a strategického plánu, návrh nutných zm n, identifikace nových klí ových rizik Ro ní zhodnocení strategického a opera ního plánu, výro ní zpráva, návrhy zm n opera ního a strategického plánu Typy a obsah plán Neexistuje jednotná metodika i názvosloví pro plánování, stejn jako neexistuje pro mnoho dalších koncept v tomto e-learningu p edstavených. Aby byl výklad co nejjednodušší a nejp ehledn jší, zvolili jsme pouze jeden z možných p ístup, který postupuje od pojm obecných a dlouhodobých ke konkrétním a krátkodobým a který používá jednu sadu pojm (vize, mise neboli poslání, hodnoty, strategický plán, funk ní strategie, program, opera ní plán, projektový plán, ostatní ad hoc plán). Tento postup a z n ho vyplývající vazby jednotlivých plán lze názorn ilustrovat pomocí pyramidy plánování. 9

10 obecné a dlouhodobé Vize eho chceme dosáhnout? Mise (poslání) Co je naším úkolem? Hodnoty Co je pro nás d ležité a podle kterých pravidel se chováme? Strategický plán (strategie) Co jsme si p edsevzali, že chceme dosáhnout? Strategická úrove plánování Funk ní strategie Co hodláme d lat v jednotlivých funk ních oblastech? konkrétní a krátkodobé Programy Co chceme dosáhnout v jednotlivých tematických oblastech naší práce? Opera ní plány Co budeme jeden rok konkrétn d lat k napln ní strategických cíl? Jaké zdroje k opera ním cíl m využijeme? Projektové plány Co je cílem projektu v rámci daného programu? Ostatní ad hoc plány Co dále pot ebujeme naplánovat a podle plánu ídit, abychom dosáhli svých cíl? Opera ní úrove plánování Pyramida plánování: základní pojmy použité v modulu 1 a základní otázky, na které jednotlivé úrovn plán odpovídají Tip dobré praxe: Mezi nejuznávan jší p ístupy k plánování, ízení výkonnosti a ízení implementace strategie pat í Balanced Scorecard (autor Roberta S. Kaplana z Harvard Business School a Davida P. Nortona z Nolan Norton Institute) a model excelence EFQM, resp. CAF. Zvláš Balanced Scorecard si získal mimo ádnou oblibu i mezi neziskovými organizacemi. Informace tohoto modulu e-learningu sdílí stejné výchozí principy jako p ístup Balanced Scorecard. Typy plán Jak ukazuje pyramida plánování, jednotlivé typy plán na sebe navazují postupn od plán obecných a dlouhodobých až po plány konkrétní a krátkodobé. Pro p ehlednost klasifikujeme plány dle jejich asového horizontu následovn : Dlouhodobé plány a cíle (vize, poslání, hodnoty) s horizontem obvykle více než 3 až 5 let St edn dobé až dlouhodobé plány a cíle (strategický plán, funk ní strategie, program) s horizontem obvykle 3 až 5 let Krátkodobé plány (opera ní plán, projektový plán, další ad hoc plány) s horizontem typicky jeden rok Dlouhodobé plány a cíle: Vize Definuje cílový stav organizace, p ípadn proces, ve smyslu zásadního sm ování. Vize je dlouhodobý výhled, n kdy popisovaný jako pohled organizace na sv t takový, jaký jej chce mít. P íklady vize 10

11 o Neziskové organizace Amnesty International: Vizí Amnesty International je sv t, v n mž každý jednotlivec požívá všech lidských práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních dohodách. o Spole nosti Google: Organizovat všechny informace ve sv t a u init je univerzáln dostupné a užite né o Spole nosti Ford (z roku 1900): Zp ístupnit automobil všem lidem o Spole nosti Johnson Controls: P íjemn jší, bezpe n jší a udržiteln jší sv t Mise (poslání) Definuje zásadní sm rování organizace, popisuje, pro organizace existuje a jak chce dosáhnout své vize. Poslání spole nosti m že být definováno na mnoho let i dokonce na celou dobu fungování spole nosti. Je to obecný cíl, který se snaží organizace dlouhodob dosáhnout a s nimž musí být veškeré aktivity spole nosti v souladu. P íklady mise o Neziskové organizace Amnesty International: Misí Amnesty International je podnikat výzkum a sm ovat veškerou svou innost k prevenci a ukon ení hrubého porušování t chto práv. o Spole nosti Wal-Mart: Dát b žným lidem možnost kupovat stejné v ci, jako kupují bohatí o Spole nosti Mary Kay Cosmetics: Dát ženám neomezené p íležitosti o Spole nosti Microsoft: Umožnit lidem a spole nostem po celém sv t dosáhnout svého plného potenciálu o Spole nosti Merck: Poskytovat spole nosti výjime né produkty a služby díky vývoji inovací a ešení, které zlepší kvalitu života a uspokojí pot eby zákazník, poskytovat zam stnanc m smysluplnou práci a p íležitosti k postupu a poskytovat investor m mimo ádn vysokou míru výnosnosti kapitálu Poznámka: Na výše uvedených p íkladech vize a poslání je vid t nejednost terminologie a užití používaných pojm v praxi; pod vizí se n kdy v terminologii zde užité skrývá spíše poslání a naopak. Samotná hranice mezi posláním a vizí je skute n n kdy nejasná a tyto dva plány se mohou více i mén obsahov p ekrývat. D ležité je, abychom si vyjasnili, jaký je ú el naší spole nosti, eho chceme dosáhnout a jakým zp sobem; zda nakonec p ijatý dokument nazveme vizí nebo posláním, je podružné. Hodnoty Jsou základní a nezpochybnitelné principy, které chce spole nost sdílet se všemi zainteresovanými jednotlivci a organizacemi a které si p edsevzala chránit a rozvíjet. Hodnoty sm ují organiza ní kulturu a priority. P íklady hodnot: o Spole nosti Deloitte: Respekt, ohleduplnost, otev enost a estnost; o Spole nosti Sony: Vyzdvihnout japonskou národní kulturu a status, být pr kopníkem, respektovat a podn covat individuální schopnosti a kreativitu; o Spole nosti Ford: Lidé jako zdroj síly, produkt jako kone ný výsledek, zisk jako nezbytnost, estnost a integrita; o Spole nosti General Electric: Zlepšovat kvalitu života prost ednictvím technologie a inovací; vzájemná vyváženost mezi zákazníky, zam stnanci, spole ností a akcioná i; individuální zodpov dnost a p íležitosti a estnost a integrita. St edn dobé až dlouhodobé plány a cíle: Strategický plán (strategie) Je dlouhodobý ucelený plán inností spole nosti zam ený na dosažení jejích cíl zásadního významu. Sou ástí strategie je mimo jiné popis cílového stavu (strategické cíle), aktivit vedoucích k jejich napln ní (strategické projekty) a klí ových m ítek výkonnosti nebo jiných indikátor, pomocí kterých je m ena / 11

12 indikována míra úsp šnosti pln ní strategie ve fázi její implementace. Strategie je dalším stupn m v konkretizaci mise, vize a hodnot spole nosti. P íklad strategického plánu: o Strategický plán rozvoje m sta Ostravy pro léta 2009 a 2015 [v p íloze] o P íklad strategických cíl ve funk ní oblasti fundraising Priorita Strategický cíl M ítko úsp chu (Stabilita) Diverzifikace fundraisingu a zvýšení p íjm díky jeho novým formám Do roku 2010 budou zahájeny 2 nové formy fundraisingu Do roku 2010 budou zvýšeny p íjmy o 40 % Zahájení firemního a individuálního fundraisingu. Granty a dotace: po dobu trvání strategie udržíme p íjmy z t chto zdroj alespo na úrovni roku 2009, tedy 3 milion ro n, tj. ze 100 % stávajících budou tvo it jen 60 % p íjm. Firmy: v pr b hu 3-leté strategie dosáhneme p íjm z firemního fundraisingu 1,5 milionu korun ro n, tedy procentn budou tvo it 30 % p íjm. Jednotlivci: v pr b hu 3-leté strategie dosáhneme p íjm od jednotlivc korun ro n, tedy budou tvo it 10 % p íjm. Funk ní strategie Je krátkodobým až st edn dobým plánem inností pouze pro jednu organiza ní i procesní oblast spole nosti, nap íklad: o ídící funkce: vedení a ízení spole nosti o Hodnototvorné funkce: p ímá pomoc, kampan, lobbing o Podp rné funkce: finance, ú etnictví a fundraising, vztahy s ve ejností a médii a informa ní technologie Zpracujeme-li funk ní strategii pro každou oblast z výše uvedeného p íkladu, budeme mít 7 samostatných funk ních strategií dále rozvíjejících celkovou strategii spole nosti. P i plánování projektu vždy ov ujeme, zda a jak náš projekt významn p ispívá k napln ní strategie spole nosti a díl ích funk ních strategií. Pokud tomu tak není, tak: projekt není v žádoucím souladu s p ijatou strategií organizace a je tedy t eba zm nit projektový zám r a/nebo strategie, její ást nebo funk ní strategie spole nosti nejsou p esné nebo aktuální a je t eba je upravit. Program Definuje dlouhodobý až st edn dobý p ístup spole nosti k ur ité oblasti své innosti. Program je zpravidla napl ován portfoliem projekt. Program není obvykle asov omezen nebo jeho asové omezení je st edn dobé až dlouhodobé, zatímco projekt je vždy asov omezen na stejnou nebo ast ji kratší dobu než program. P íklad programu: Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost Tip dobré praxe: délka plánování se bude lišit podle stability vaší organizace. Nap íklad p i 100% závislosti na p íjmech z grant a dotací nemá p íliš smysl plánovat na 5 let dop edu, protože nevíte, co se stane zítra. Krátkodobé plány: Opera ní plán Je následnou ástí strategického plánování. Popisuje krátkodob jší cestu k dosažení milník a vysv tluje, jakým zp sobem bude napl ovat v dané opera ní period strategický plán. Opera ní plán by m l být základem pro tvorbu rozpo tu. Je vázán na fiskální rok. Proto nap íklad pro p tiletý strategický plán budeme postupn pot ebovat 5 opera ních plán. Opera ní plán je p ehledovým plánem i spojkou mezi strategickým plánem a jednotlivými detailními aktivitami (tedy i detailními projektovými plány). Jelikož 12

13 opera ní plán slouží také k ízení kapacit nutných k jeho napln ní, obsahuje nejen všechny projekty ale také veškeré aktivity, které nemají formální charakter projektu. P íklad ásti opera ního plánu (pouze oblast fundraisingu) OP pro rok: 2009 Název Fundraising programu: Projekt 1: grantování Projekt 2: firmy - dary Cíle Podmínky Aktivity M ení úsp chu 6 úsp šných 12 žádostí, nalezených p íjem 3 vhodných miliony K p íležitostí Budeme spolupracov at pouze s d v ryhod nými grantovými poradci, nepodnikne me žádný neetický lobbing. Vytipován í vhodných grantovýc h a dota ních výzev Napsání a podání žádostí 12 podaných žádostí, minimáln 6 žádostí úsp šných Sou et úsp šných žádostí je min. 3 miliony K Cíle Podmínky Aktivity M ení úsp chu 7 Vytvo ení Oslovených spolupracují a min. 30 cích firem, distribuce firem které zajímá materiál naše pro tematika, vybrané celkový firemní p íjem min partnery K Dob e vytipované firmy, které zajímá naše innost. Dobrá finan ní situace firem. Dob e vytvo ená prezentace a žádost o podporu. Vyhledání 30 firem, které zajímá naše tematika, oslovení 7 firem s námi spolupracuj e Dary v sou tu min K Milníky Zodpovídá Realizuje Zdroje Hodnocení erven 2009 nalezeno 50 % B ezen 50% žádostí ervene c 100% žádostí Duben potvrzen o 2 mil, Srpen potvrzen o 3 mil Vedoucí fundraisingu Vedoucí fundraisingu Vedoucí fundraisingu Projektový fundraiser Projektový fundraiser Projektový fundraiser Pracnost v lov kodnech: 5 dní Náklady: 10 tisíc K Pracnost v lov kodnech: 100 dní Náklady: 200 tisíc K Pracnost v lov kodnech: 0 Náklady: 0 P epln no o 7 p íležitostí P epln no o 3 žádosti podané, 7 bylo úsp šných Spln no, celkový p íjem je 3,5 mil. K Milníky Zodpovídá Realizuje Zdroje Hodnocení Leden 30% Únor 70% B ezen 100% B ezen 3 Kv ten 7 B ezen 100 tis, erven 200 tis ervene c 350 tis Vedoucí fundraisingu Vedoucí fundraisingu Vedoucí fundraisingu Firemní fundraiser Firemní fundraiser Firemní fundraiser Pracnost v lov kodnech: 20 dní Náklady: 40 tisíc K Spln no 0 Spln no Pracnost v lov kodnech: Náklady: Nespln no, dosaženo jen z 50 % Projektový plán Ú elem projektového plánu je na požadované úrovni detailu, stejn jako u jakéhokoliv jiného plánu definovat: o cíle, kterých chceme dosáhnout o cestu, jak cíl dosáhneme o podmínky, za jakých cíl dosáhneme o m ítka a/nebo milníky, které musíme na cest dosáhnout nebo potkat a podle kterých poznáme, že jdeme tam, kam chceme o zdroj, které musíme na dosažení cíl vynaložit Projektový plán má podle pot eby mnoho r zných forem a míru detailu. Nejobecn jší formou je projektový zám r, který pouze v n kolika v tách shrnuje pot ebu projektu, jeho ú el i cíle a zp sob 13

14 dosažení cíl projektu. Na druhé stran existují rozsáhlé projektové plány dlouhodobých a rozsáhlých projekt. P íklad projektového plánu naleznete v modulu 3 tohoto e-learningu a také v ásti Definice projektu dále v této kapitole. Další ad hoc plány Jsou situace, kdy je nutno d lat innost, která nezapadá do jiných plán i proces. Pro tyto projekty i procesy použijte stejné nástroje jako p i projektovém plánování. P íklad harmonogramu výb ru nového editele Kód Událost Odpov d nost Nejd íve možný za átek Nejpozd ji nutný konec Celková rozpracov anost Zbývá dokon it 1 inzerát zadán ZR 1.XII XII % 0% 2 HR specialist vybrán PV 1.XII XII % 0% 2a Zden k zkontaktoval Irenu ZR 1.XII XII % 0% 3 p edkolo (t íd ní životopis ) ukon eno PV 1.XII I % 0% 3a první várka životopis rozt íd na PV 7.XII.07 7.XII % 0% 3b plán osobních setkání ustanoven PV 1.XII XII % 0% 3c první várka kandidát oslovena a pozvána ZR 11.XII XII % 0% 3d druhá várka životopis rozt íd na PV 14.XII XII % 0% 3e druhá várka kandidát oslovena a pozvána ZR 18.XII XII % 0% 3f t etí várka životopis rozt íd na PV 21.XII XII % 0% 3g t etí várka kandidát oslovena a pozvána ZR 21.XII XII % 0% 3h tvrtá várka životopis rozt íd na PV 11.I I % 0% 3i vrtá várka kandidát oslovena a pozvána ZR 11.I I % 0% 4 1. kolo ukon eno PV 2.I I.08 68% 32% 4a sch zka p i KV o metodice apr b hu 1. kola prob hla PV 2.I.08 2.I % 0% 4b setkání s HR specialistou o p ístupu k výb rovému PV 19.XII.07 4.I % 0% ízení prob hlo 4c setkání dle plánu osobních setkání prob hla PV 4.I I.08 80% 20% 4d kandidáti do druhého kola oznámeni PV 18.I I.08 30% 70% 4e kandidáti do druhého kola pozváni v etn zadání PV 18.I I.08 30% 70% (dotazník, samostatný projekt) 5 2. kolo ukon eno PV 22.I.08 1.II.08 0% 100% 5a setkání dle plánu osobních setkání prob hla PV 22.I.08 1.II.08 0% 100% 5b PS p ipravila zprávu pro KV a doporu ila první t i nejlepší kandidáty PV 22.I.08 1.II.08 0% 100% 6 nový editel/ editelka nastoupil(a) 1.II II.08 0% 100% 6a nový editel/ editelka nastoupil(a) 1.II II.08 0% 100% 1.XII.07 8.XII XII XII XII.07 5.I I I I.08 2.II.08 9.II II II.08 1.III.08 8.III III III III.08 Otázka: Jakým typem plánu je rozpo et a pro není v p ehledu? Odpov : Rozpo et jako plán finan ních zdroj spolu s plány ostatních zdroj (nap. lidských i majetkových) m že být sou ástí jakéhokoliv plánu z kterékoliv úrovn pyramidy plánování, nej ast ji: rámcový, víceletý rozpo et je sou ástí funk ních strategií a program ro ní a p esný je sou ástí opera ního plánu p esný projektový rozpo et je sou ástí projektového plánu Otázka: Jaký je rozdíl mezi programem a projektem? Odpov : Program je tvo en a napl ován portfoliem projekt. Proto program nemá zpravidla asové ohrani ení nebo je jeho ohrani ení st edn dobé až dlouhodobé. Naopak projekt je vždy asov omezen. Jedním z program organizace bojující za lidská práva m že být nap íklad Kampan p ímého aktivismu, jež je v jednom okamžiku napl ován t eba ty mi projekty (Stop násilí na ženách, Kontrola obchodu se zbran mi, Pomoc uprchlík m a Podpora v z sv domí). Postup plánování V plánování vždy postupujeme od obecného a dlouhodobého ke konkrétnímu a krátkodobému, tj. každá rovina z pyramidy plánování (viz výše) se musí odvíjet od vyšších úrovní a nižší úrovn na ni musí navazovat (tzv. vertikální integrace). Následn jednotlivé ásti strategického plánu, opera ního plánu i dalších plán prov íme, zda také dohromady tvo í koherentní celek (tzv. horizontální integrace). Koherentní celek znamená, že ásti celku 14

15 se vzájemn se nep ekrývají ve svém obsahu a zárove se vzájemn dopl ují tak, aby dohromady naplnily stanovené cíle. e eno konkrétn, p i plánování asov postupujeme typicky ve ty ech vlnách: nejd íve stanovíme vizi, misi a hodnoty organizace (n kdy také nazývané jako strategické imperativy), následn vytvo íme strategický plán, poté pro dosažení strategických cíl uvedených ve strategickém plánu definujeme funk ní strategie, programy, projektové zám ry a opera ní plány, které dekomponují dlouhodobé cíle na cíle krátkodob jší, zpravidla ro ní a kone n je opera ní plán dále rozložen do jednotlivých detailn zpracovaných projektových plán. Vertikální a horizontální integrací plán, která je popsána dále v textu, omezíme astou praxi, že projekty vznikají podle dostupných dota ních program ze spodu a nikoliv podle prioritizovaných a promyšlených cíl spole nosti z vrchu. P íklad postupu plánování st edn velké neziskové organizace Fáze plánování Popis fáze # Termín události Událost v plánování Ú el a popis události Ú ast zainteresovanýc h osob Zodpov dno st Výstupy Valná hromada Výkonná rada editel Koordinátor Pracovní skupiny Vedoucí pracovníci Projektoví pracovníci P íprava Fáze 1: Sb r informací Fáze 2: Analýza sou asného stavu Fáze 3: Návrh budoucího stavu (strategické plánování) P íprava plánování Sb r aktuálních informací: Historie a sou asný stav organizace, mise, vize, hodnoty, p ehled projekt a financí SWOT analýza, bostonská matice upravená, soulad s posláním, vyhodnocení analýzy Budoucí stav vize, mise, hodnot Budoucí stav strategických cíl Budoucí stav strategické projekty (organiza ní, finan ní, projektové) P ehled projekt budoucí stav 1 erven 2009 Vytvo ení plánu projektu 2 erven 2009 Delegování projektu 3 erven 2009 Revize stávajícího Strategického plánu 4 erven 2009 Analýza výstup z revidovaného strategického a aktuálních informací o organizaci 5 ervenec ervenec ervenec ervenec 2009 Návrh aktuální vize, mise, hodnot organizace Návrh nových strategických priorit Návrh nových strategických projekt Návrh budoucích projekt Schvalování 9 srpen 2009 Schvalování prvního návrhu strategického plánu, návrh úprav pro další práce Rozd lit role a úkoly p i plánování, vytvo it plán Vytvo ení pracovních skupin a delegování úkol Zjišt ní stavu spln ní a aktuálnosti cíl ve stávajícím strategickém plánu, sb r aktuálních informací Analýza informací pomocí uvedených metod, rozhovor, setkání a workshop V p ípad pot eby navrhnout novou vizi, misi, hodnoty Výkonná rada, editel editel, Koordinátor strategického plánování pracovní skupiny, Výkonná rada Pracovní skupiny Pracovní skupiny Výkonná rada, editel Identifikovat aktuální cíle Výkonná rada, editel Identifikovat aktuální strategické projekty Vytvo it p ehled projekt, které se musí realizovat pro dosažení cíl Výkonná rada a editel zváží vhodnost návrhu strategického plánu a zadá rozpracování do funk ní strategie. Výkonná rada, editel editel, vedoucí pracovníci Výkonná rada, editel editel editel Plán vzniku strategického plánu P id lené úkoly plánu vzniku strategického plánu Koordinátor Revize strategického strategického plánování plánu dopln ná o aktuální informace Koordinátor Jednotlivé strategického analýzy plánování sou asného stavu Výkonná rada Výkonná rada Výkonná rada editel Výkonná rada Návrh 1 strategického plánu 15

16 Fáze plánování Popis fáze # Termín události Událost v plánování Ú el a popis události Ú ast zainteresovanýc h osob Zodpov dno st Výstupy Valná hromada Výkonná rada editel Koordinátor Pracovní skupiny Vedoucí pracovníci Projektoví pracovníci Fáze 3: Návrh budoucího stavu (opera ní plánování) Funk ní strategie, logické rámce, definování fundraisingových p íležitostí, p ehled financí, p ehled lidských zdroj, pravidla hry uvnit organizace a popis ízení organizace 10 srpen 2009 Pracovní skupiny Rozpracování do návrhu na základ uvedených výstup komentá p ipraví logické rámce, definují fundraisingové p íležitosti, rámcový p ehled financí, lidských zdroj, pravidla hry organizace Schvalování 11 srpen 2009 Schválení výsledného návrhu strategického plánu Schvalování 12 zá í 2009 Schválení strategického plánu valnou hromadou Návrh opera ního plánu 13 zá í 2009 Zahájení prací na opera ním plánu Integrace opera ního plánu do strategického plánu Výkonná rada za ú asti editele p ijme výsledný návrh od pracovních skupin, ud lá poslední úpravy a schválí výsledek pro VH. V p ípad nutnosti se opakuje ješt jednou rozpracování funk ní strategie. Strategický plán vchází v platnost na další období Na základ strategického plánu editel zadá vedoucím pracovník m vypracování návrhu opera ního plánu 14 zá í 2009 P ipomínkování editel p ipomínkuje opera ního plánu návrhy opera ního plánu Návrh rozpo tu 15 zá í 2009 Zadání prací na rozpo tu Kontrola rozpo tu s plány 16 zá í 2009 P ipomínkování rozpo tu editel zadá vedoucím pracovník m vypracování návrhu rozpo t k jednotlivým ástem opera ního plánu editel p ipomínkuje návrhy rozpo t Schvalování 17 zá í 2009 P ipomínky editel p edkládá opera ního plánu opera ní plán a rozpo et a rozpo tu Výkonné rad výkonnou radou Dokon ení opera ního plánu Dokon ení opera ního plánu 18 zá í 2009 Diskuse editel prodiskutuje p ipomínek Rady p ipomínky rady s s pracovníky vedoucími pracovníky 19 zá í 2009 P ipomínky editel p edkládá opera ního plánu opera ní plán a rozpo et a Rozpo tu rad Výkonnou radou 2, Schvalování 20 zá í 2009 Schválení opera ního plánu a rozpo tu Návrhy projektových plán Integrace projektových plán do opera ního a strategického plánu Dokon ení projektových plán 21 íjen 2009 Návrhy projektových plán 22 íjen 2009 P ipomínky k projektovým plán m od editele 23 íjen 2009 Návrhy projektových plán 2 Rada schvaluje opera ní plán a rozpo et Pracovní skupiny, koordinátor strategického plánování Výkonná rada, editel VH, Výkonná rada, editel, pracovní skupiny editel, vedoucí pracovníci editel, vedoucí pracovníci editel, vedoucí pracovníci editel, vedoucí pracovníci editel, Výkonná Rada editel, vedoucí pracovníci editel, Výkonná Rada editel, Výkonná Rada Na základ opera ního Vedoucí plánu vedoucí pracovníci pracovníci, se svými týmy vytvo í projektoví návrh jednotlivých pracovníci projektových plán editel p ipomínkuje editel, vedoucí návrh projektových plán pracovníci Vedoucí pracovníci vytvo í 2. návrh jednotlivých projektových plán Vedoucí pracovníci, projektoví pracovníci editel Výkonná rada Valná hromada Vedoucí pracovníci editel Vedoucí pracovníci editel editel Vedoucí pracovníci editel Výkonná rada Vedoucí pracovníci editel Vedoucí pracovníci Návrh 2 strategického plánu Výsledný strategický plán Návrh 1 opera ního plánu Návrh 1 rozpo tu Návrh 2 rozpo tu a opera ního plánu Výsledný opera ní plán a rozpo et Návrh projektových plán 1 Návrh projektových plán 2 16

17 Fáze plánování Popis fáze # Termín události Událost v plánování Ú el a popis události Ú ast zainteresovanýc h osob Zodpov dno st Výstupy Valná hromada Výkonná rada editel Koordinátor Pracovní skupiny Vedoucí pracovníci Projektoví pracovníci Schvalování 24 íjen 2009 Schválení editel schvaluje projektových projektové plány plán editelem editel editel Projektové plány Tip dobré praxe: Chceme-li vytvo it dobré plány, je nutné aktivn zapojit všechny zainteresované osoby, které je možné motivovat k ú asti na procesu plánování, p edevším však ty, které budou za realizaci p ijatých plán zodpov dné a které budou na jejich realizaci každodenn pracovat. Na druhou stranu ím více osob je do procesu plánování zapojeno, tím zdlouhav jší proces plánování je. Tento rozpor lze ešit tak, že do úvodních plánovacích setkání je zapojeno široké spektrum osob, jež si odsouhlasí pouze základní východiska plánování, nap. vizi, misi, hodnoty a rámec strategických cíl, jejichž detailní verze vypracuje již úzká skupina osob, nap. 4 lidé, a p edkládá je ostatním k p ipomínkování. P i tvorb plán nižších úrovní z pyramidy plánování po et zapojených osob postupn roste, pro p ípad opera ního plánu velké neziskové organizace až na úrove desítek osob organizovaných do pracovních skupin. Integrace plán Pro funk ní plánování je d ležité, aby všechny projekty byly v souladu s vizí, mísí a strategií organizace. Jinak se m že stát, že budete realizovat projekty, které nevedou ke spln ní dlouhodobých cíl. Pro zajišt ní koherentnosti plánování, je t eba ud lat vertikální a horizontální integraci plán. o Vertikální integrace docílíte kladením si otázek: Jak daný projekt zapadá do vize, poslání, hodnot a strategie spole nosti? Reaguje projekt vhodn na stanovené priority? Pro? Vyžaduje projekt vlastní redefinici nebo redefinici n kterých nad azených plán? Kterých a pro? o Horizontální integrace docílíte kladením otázek: Jak daný projekt zapadá mezi ostatní projekty opera ního plánu? Má projekt v porovnání s ostatními projekty stanovené vhodné priority? Pro? Vyžaduje projekt vlastní redefinici nebo redefinici ostatních projekt? Pro? P íklad integrace plán Pro snazší pochopení uvádíme v tomto p íkladu p ehled cíl a plán smyšlené o.p.s. Pro skv lé Nymbursko a jeden p íklad vertikální a horizontální integrace. o Následující tabulka uvádí p ehled cíl a plán smyšlené o.p.s. Pro skv lé Nymbursko. Smyšlená ops Pro skv lé Nymbursko. Vize Nymburk je vyhledávaným místem pro výlety a odpo inek pro lidi ze širokého okolí. Mise Zlepšovat okolí Nymburku tak, aby se stal oblíbeným místem turistiky a odpo inku pro obyvatele Nymburku i lidi bydlící do 20 kilometr od Nymburku. Strategické cíle 1 Hezké prost edí v Nymburku, které je vhodné pro turistiku 2 Obliba Nymburku mezi obyvateli 3 Finan ní sob sta nost 4 Zvýšit zam stnanost v Nymburku Programy 1.1 Zkrášlit prost edí Nymburku 2.1 Vytvo it pozitivní pov domí obyvatel v Nymburku 3.1 Získat 50 milion K 4.1 Zvýšit zam stnanost v Nymburku o 5 % 17

18 Projekty Podprojekty 1.2 Vytvo it podmínky pro turistiku 2.2 Vytvo it pozitivní pov domí obyvatel v okolí Rekonstrukce centra m sta Komunika ní kampa Nymburk Vytvo ení sportoviš za Komunika ní m stem kampa okolí Fundraising EU dotace Fundraising Kraj Fundraising M sto 1.A Návrh rekonstrukcí centra 2.A Oslovení reklamní 3.A Najít vhodné m sta agentury zdroje 1.B Úpravy centra m sta 2.B Zadání zakázky 3.B Napsat žádosti o zdroje z EU 1.C Návrh vytvo ení vnit ních 2.C Kampa zam ená na 3.C Napsat žádosti a venkovních sportoviš obyvatele Nymburku o zdroje 1.D Vytvo ení vnit ních a venkovních sportoviš 2.D Kampa na obyvatele okolí Nymburku z Kraje 3.D Napsat žádosti o zdroje z m sta 4.2 Vytvo it zázemí pro pracovní místa Vytvo it pracovní místa P ivést investora Postavit isti ku 4.A Oslovení možných investor 4.B Plán stavby 4.C Postavení isti ky 4.D Vytvo ení pracovních míst o Následující tabulka uvádí typický p íklad vertikální integrace ilustrované na p íkladu projekt v opera ním plánu. Vertikální integrace daného projektu s nad azenými plány Otázka P íklad odpov di P íklad odpov di Projekt Vytvo ení sportoviš za m stem (1.C a 1.D) Postavit isti ku (4.C) Jak daný projekt zapadá do vize, poslání, Vytvo ením sportoviš pom žeme vytvo ení Nezapadá. hodnot a strategie spole nosti? atraktivního okolí Nymburku. Reaguje projekt vhodn na stanovené priority? Pro? Vyžaduje projekt vlastní redefinici nebo redefinici n kterých nad azených plán? Kterých, pro? Vytvo ením sportoviš za m stem vytvo íme p íjemn jší prost edí pro obyvatele Nymburku, a proto se p iblížíme vizi a misi organizace. Napl ujeme strategický cíl 1.2. Ne nevyžaduje. Postavením isti ky okolí m sta pravd podobn nezkrášlíme a zájem o turistiku nezvýšíme. Jsme v souladu se strategickým cílem 4, který ale explicitn nezapadá do vize a mise. Vyžaduje redefinici celého projektu, protože realizací projektu nedosáhneme cíl strategie "zatraktivn ní m sta". Možností je postavit isti ku daleko od centra m sta nebo rozší ení isti ku o muzeum vody. o Následující tabulka uvádí typický p íklad horizontální integrace ilustrované na p íkladu projekt v opera ním plánu. Horizontální integrace daného projektu s ostatními plány v opera ním plánu Otázka P íklad odpov di P íklad odpov di Jak daný projekt zapadá mezi ostatní projekty opera ního plánu? Má projekt v porovnání s ostatními projekty stanovené vhodné priority? Pro? Vyžaduje projekt vlastní redefinici nebo redefinici ostatních projekt? Pro? Projekt Rekonstrukce centra m sta (1.A a 1.B) Vytvo it pracovní místa Rekonstrukce centra m sta zapadá mezi ostatní projekty. Je nedílnou sou ástí aktivit nutných pro dosažení cíle. Rekonstrukce centra m sta v kombinaci s vytvo ením sportoviš p isp je ke zvýšení zájmu o Nymburk. Ano, v kombinaci s ostatními projekty vznikne nový vzhled m sta. Ne. Není v souladu. Vytvo ením pracovních míst pravd podobn nevytvo íme atraktivn jší prost edí pro turistiku. Ne. Nijak nesouvisí. Ano. Vyžaduje významné snížení priority projektu, jelikož p ímo nepodporuje p ijatou strategii. Úkol: projd te si podrobn výše uvedený p íklad. Navrhn te zp sob, jak systematicky ešit identifikovaný rozpor p i vertikální integraci. Úkol: Máte podobný p ehled projekt ve Vaší organizaci? Zkuste si na tabulce v p íkladu i na Vaší vlastní vyzkoušet, zda plány organizace zapadají do celkové strategie. 18

19 Tip dobré praxe: Vertikální a horizontální integraci plánování zpravidla zajiš uje jedna osoba nebo malá skupina osob, která nejen velmi dob e zná celou spole nost, ale také má dostate né zkušenosti s plánováním a nadhled. Definice projektu Projekt V obecné rovin je projekt asov ohrani ené úsilí, sm ující k realizaci zm ny v organizaci. V této obecn p ijímané definici jsou klí ové zejména omezení projektu v ase a jedine nost jeho výstup, protože práv tyto charakteristiky ho odlišují od procesu. Projekt má všechny náležitosti jako každý plán, tady jak již bylo uvedeno: cíle, kterých chceme dosáhnout cesta, jak cíl dosáhneme podmínky, za jakých cíl dosáhneme m ítka a/nebo milníky, které musíme na cest dosáhnout nebo potkat a podle kterých poznáme, že jdeme tam, kam chceme zdroje, které musíme na dosažení cíl vynaložit V kontextu evropských fond i ve ejného financování je projekt brán spíše formáln jako jakýkoliv soubor aktivit, jejichž realizací v ur eném asovém rámci je dosaženo požadovaného cíle a které jsou realizované a financované prost ednictvím n kterého z dota ních program, což mohou být i aktivity mající charakter spíše procesu. Abychom zamezili nadbyte nému množství projekt a zmatk m mezi tím, co je projekt, co je pouze liniový úkol a co je proces, je vhodné stanovit jednoduchou klasifikaci t chto pojm. o P íklad definice projektu: Následující atributy jakékoliv zm nové aktivity jsou zvažovány p i rozhodování o tom, která aktivita je projektem a která není: 1. Má aktivita významný dopad na strategii? 2. Jsou nároky na dodate né externí výdaje významné? (nap. více než 200 tis. CZK) 3. Je rozsah realizace aktivity významný? (nap. více než 30 lov kodn ) 4. Vyžaduje aktivita spolupráci více odd lení? (nap. spolupráce více než 2 odd lení) 5. P edstavuje aktivita v tší než normální rizika pro její plánování a realizaci? 6. Jde o významnou zm nu a/nebo zlepšení procesu, která vyžaduje úsilí nad rámec standardního popisu pracovní pozice / pracovní nápln odd lení? Spole nosti si p i rozhodování o klasifikaci aktivity na projekt stanoví, kolik (nap. minimáln 4 z 6) a která kritéria musí být spln na povinn a která nepovinn (nap. 1 a 3 povinn, ostatní nepovinn ). Otázka: Jaký je rozdíl mezi úkolem a cílem? Odpov : Úkol je zadání aktivity sm ující ke spln ní cíle. Z toho plyne, že úkol muže být svým obsahem identický s cílem. Otázka: Jaký je rozdíl mezi projektem a procesem? Odpov : Projekt je jedine ný, asov ohrani ený a p inášející zm nu, zatímco proces asto popsaným zp sobem opakovan a asov neohrani en m ní vstupy procesu na výstupy. Nap íklad zavedení databáze len ob anského sdružení podle jejich pot eb je projekt, zatímco její údržba, aktualizace a správa je již proces. Pozice projektu v plánování Pozice projektu v plánování je dána tím, jaký bude mít projekt dopad na organizaci jako celek. Vytvo íme-li zcela 19

20 nový projekt, který má zabezpe it zm nu požadovanou strategií, projekt se nám bude objevovat v plánování již na strategické úrovni a z pohledu kapacit také v opera ním plánu. Pokud ovšem vymyslíme projekt, který má za cíl doru it díl í výstupy pro doru ení celkové strategie a je s v souladu s ní, budeme s ním pracovat p evážn na úrovni opera ního a projektového plánování. o P íklad: Rozhodne-li se spole nost rozší it p edm t své innosti z poskytování p ímé podpory nevidomým také neslyšícím, jde o strategický projekt, který je plánován na úrovni strategických cíl a funk ních strategií. Jakmile je po n kolika letech proces pomoci neslyšícím stabilizován, jsou projekty p ímé pomoci neslyšícím považovány za operativní a vystupují pouze na úrovni opera ního plánu. Projektový zám r (logický rámec projektu) Logický rámec je jedním ze zp sob, jak vytvo it projektový zám r. Tímto nástrojem lze uchopit projekt od úplných za átk až po dosažení celkového cíle projektu. Sou ástí logického rámce každého projektu je p ehled o rizicích a klí ových p edpokladech pro realizaci projektu. Tyto se podle významnosti objeví v p ehledu rizik. Logické rámce vytvo íme pro všechny projekty pro každý program. Logický rámec vypl ujeme od shora dol. Od dlouhodob jšího cíle k díl ím aktivitám. P i vypl ování si klademe otázky: Jaký je cíl projektu? Jaký ú el musíme splnit, abychom dosáhli cíle? Jaké výstupy musí mít naše projekty, abychom splnili ú el? Jaké musíme d lat aktivity pro dosažení výstup? Dále vypl ujeme logický rámec z leva doprava. Od cíl, p es výstupy, zp sob ov ení po identifikaci rizik a p edpoklad pro spln ní. P i vypl ování klademe otázky: jaký ov itelný výstup má tento projekt? Jak jej ov íme? Co je nutné, abychom v této ásti projektu usp li? Jaká jsou rizika, která projekt ohrožují? Po vypln ní logického rámce jej teme od spodu nahoru. Od aktivit k cíl m. Posloupnost informací je: Jaké aktivity musíme ud lat, abychom dosáhli požadovaných výstup. Jak výstupy p ispívají k dosažení ú elu projektu. Dosažení cíle projektu díky spln nému ú elu. Dále zleva doprava se v v každém bodu dozvíme m itelný cíl, zp sob jeho ov ení a p edpoklady a rizika úsp šného spln ní ásti logického rámce. o P íklad logického rámce projektu fundraising. Logický rámec: fundraising Cíl Ú el Výstupy Hierarchie cíl Ov itelný výstup Jak ov íme výstup Rizika a p edpoklady pro spln ní Finan n udržitelná organizace. Fundraising získávaný ze 2 typ zdroj, volné prost edky tvo í 10% p íjm Existující rezerva na pokrytí základních náklad na b h organizace na dobu 2-3 m síc P íjmy z Grant a Dotací Organizace má na ú tu rezervu pokrývající 3 m síce základního provozu ve volných prost edcích. Organizace ro n generuje 10% p íjm ve volných prost edcích. Organizace prost edky získává minimáln ze 2 r zných typ zdroj. Sou et volných prost edk 2009: K, Sou et volných prost edk 2010: K, Sou et volných prost edk 2011: K Na bú je k ve volných pen zích, Na b.ú. je k ve volných pen zích, Na bú je k ve volných pen zích Projekty ve výši v 2009, Projekty ve výši v 2010, Projekty ve výši v 2011 Kontrola výpisu z bankovního ú tu, pravidelná kontrola fundraisingových projekt. Kontrola výpisu z bankovního ú tu, pravidelná kontrola fundraisingových projekt. Kontrola výpisu z bankovního ú tu, pravidelná kontrola fundraisingových projekt. Kontrola výpisu z bankovního ú tu, pravidelná kontrola fundraisingových projekt. Plánu bude dosaženo, pokud budou vyplaceny všechny p islíbené grantové prost edky, a pokud budou realizovány dob e všechny FR projekty. Plánu bude dosaženo, pokud správn vyhledáme a oslovíme firemní partnery. Plánu bude dosaženo, pokud docílíme fundraisingových cíl a nepochybíme ve finan ním ízení. Plánu bude dosaženo, pokud docílíme fundraisingových cíl a nepochybíme ve finan ním ízení. 20

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Postup šetření

Více

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Č.j.: 13877/2013-54 Veřejná zakázka: Zajištění komunikačních aktivit na zvýšení povědomí o Českém systému kvality služeb Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Veřejná zakázka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Rozvojový projekt na rok 2012

Rozvojový projekt na rok 2012 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTE) Rozvojový projekt na rok 01 Program: Podprogram: Formulář pro závěrečnou zprávu Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy EVROPSKÁ UNIE Akce GS SROP Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy 6/2006 Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje Moravskoslezský kraj Krajský úřad OBECNÉ RADY A PŘIPOMENUTÍ

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD V Praze dne 27. listopadu 2008

REKLAMAČNÍ ŘÁD V Praze dne 27. listopadu 2008 REKLAMAČNÍ ŘÁD V Praze dne 27. listopadu 2008 OBSAH 1. Účel předpisu 2. Úvodní ustanovení 3. Reklamace zákazníka 4. Stížnost zákazníka 5. Oprávněná reklamace 6. Identifikace reklamujícího zákazníka 7.

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Statut Grantové služby LČR

Statut Grantové služby LČR Statut Grantové služby LČR ÚVOD Náplní činnosti Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s. p. (dále jen GS a LČR ) je zajištění řádného průběhu zadávání a následného řešení projektů a výzkumných

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 26. 10. 2015 od 8:00 hod. v sídle spolku v Třanovicích, čp.

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice

Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice 1 ČÁST I. Článek 1. Cíl směrnice 1.1. Tato směrnice závazně upravuje způsob, kompetence, formu, lhůty a pracovní účast

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ a směrnice rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek s názvem Zefektivnění personálních

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o.

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Záměrem projektu je rekonstrukce v současné době nevyužívané budovy v areálu letiště v Hradci Králové na školicí středisko leteckého průmyslu. Vzdělávání bude určeno

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 Odbor školství a kultury V Písku dne 12.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o provedené aktualizaci systému pro poskytování dotací z rozpočtu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více