Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková"

Transkript

1 Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková

2 Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná IP, jmenná DNS a URL adresa. 4. Převod DNS adresy na IP. 5. Principy a způsoby připojení na Internet. 6. Připojení ke vzdálenému počítači. 7. Služba FTP - princip a jeho využití pro přenos souborů. 8. Klienti FTP.

3 Osnova předmětu (2) 9. Elektronická pošta, adresa, schránka, princip elektronické pošty,protokoly SMTP a POP3. 10.Praktické seznámení s poštovním klientem MS Outlook Express. 11.Fre ové servery. Založení další ové schránky na Internetu. 12. Elektronické konference, služba dostupná přes Diskusní skupiny, princip a funkce. 14. Informační služba www, ovládání klienta pro prohlížení web stránek, 15. nejdůležitější vyhledávací servery, způsoby vyhledávání informací. 16. Komunikace v reálném čase (Chat, IRC, ICQ).

4 Co je Internet Celosvětová síť Spojuje menší sítě Přenášení informací pomocí protokolu IP Poskytování mnoha služeb

5 Služby Internetu WWW stránky Sdílení souborů Telefonování (Skype) Elektronická pošta Elektronické bankovnictví Online komunikace (chat, ICQ,...) Vyhledávání Katalogy (seznamy WWW stránek) Internetové vyhledávače (hledání podle zadaných podmínek) Online hry...

6 Historie Internetu (1) Vzniká projekt počítačového výzkumu agentury DARPA Vytvořena experimentální síť ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), první pokusy s přepojováním uzlů (čtyři uzly) ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Protocol) Ray Tomlinson vyvíjí první ový program Zveřejněn TCP (Transmission Control Protocol) První kniha o ARPANET.

7 Historie Internetu (2) Experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET, adresace IPv4, protokol DNS, směrovací protokoly Rozdělení ARPANET na ARPANET (výzkum) a MILNET (Military Network, provoz). TCP/IP přeneseny do komerční sféry (SUN) Vyvinut DNS (Domain Name System) Zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční služby Vzniká pojem Internet V síti je propojeno počítačů.

8 Historie Internetu (3) Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW (Information Management: A Proposal) Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu Končí ARPANET Nasazení WWW v evropské laboratoři CERN Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč, a dává ho zdarma k dispozici.

9 Historie Internetu (4) Vyvinut prohlížeč Netscape Navigator Internet se komercionalizuje milionů uživatelů Rozšiřuje se Napster milionů uživatelů milionů uživatelů milionů uživatelů více jak miliarda uživatelů.

10 Architektura Internetu (1) Protokolová architektura TCP/IP definována sadou protokolů pro komunikaci v počítačové síti Komunikační protokol množina pravidel, která určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci

11 Architektura Internetu (2) Síťová komunikace rozdělena do čtyř vrstev výměna informací mezi vrstvami přesně definována každá vrstva využívá služeb vrstvy nižší a poskytuje své služby vrstvě vyšší komunikace mezi stejnými vrstvami dvou různých systémů je řízena komunikačním protokolem za použití spojení vytvořeného sousední nižší vrstvou

12 Architektura Internetu (3) Vrstvy architektury TCP/IP aplikační vrstva (application layer) transportní vrstva (transport layer) síťová vrstva (network layer) vrstva síťového rozhraní (network interface)

13 Architektura Internetu (4) Vrstva síťového rozhraní nejnižší vrstva umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu specifická pro každou síť v závislosti na její implementaci. příklady sítí: Ethernet, Token ring, FDDI, X.25, SMDS.

14 Architektura Internetu (5) Síťová vrstva zajišťuje především síťovou adresaci směrování a předávání datagramů protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, IGRP, IPSEC implementována ve všech prvcích sítě - směrovačích i koncových zařízeních

15 Architektura Internetu (6) Transportní vrstva implementována až v koncových zařízeních (počítačích) umožňuje přizpůsobit chování sítě potřebám aplikace poskytuje transportní služby spojované (protokol TCP, spolehlivý) nespojované (UDP, nespolehlivý)

16 Architektura Internetu (7) Aplikační vrstva programy (procesy), které využívají přenosu dat po síti ke konkrétním službám pro uživatele příklady: Telnet, FTP, HTTP, DHCP, DNS. aplikační protokoly používají vždy jednu ze dvou základních služeb transportní vrstvy: TCP nebo UDP, případně obě dvě (např. DNS) porty pro rozlišení aplikačních protokolů domluvená číselná označení aplikací každé síťové spojení aplikace je jednoznačně určeno číslem portu a transportním protokolem (a samozřejmě adresou počítače)

17 Protokoly Internetu IP protokol (1) Internet Protocol je základní protokol síťové vrstvy a celého Internetu vysílání datagramů na základě síťových IP adres obsažených v jejich záhlaví poskytuje vyšším vrstvám síťovou službu bez spojení každý datagram je samostatná datová jednotka, která obsahuje všechny potřebné údaje o adresátovi i odesilateli a pořadovém čísle datagramu ve zprávě datagramy putují sítí nezávisle na sobě a pořadí jejich doručení nemusí odpovídat pořadí ve zprávě doručení datagramu není zaručeno, spolehlivost musí zajistit vyšší vrstvy (TCP, aplikace)

18 Protokoly Internetu IP protokol (2) Internet Protocol stará se dále o segmentaci a znovusestavení datagramů do a z rámců podle protokolu nižší vrstvy (např. ethernet) IPv4 (Internet protokol verze 4) 32 bitové adresy cca 4 miliardy různých IP adres, dnes nedostačující IPv6 Internet protokol verze bitové adresy podpora bezpečnosti podpora pro mobilní zařízení jednoduchý přechod z IPv4 (musí podporovat systém, provider)

19 Protokoly Internetu ARP Address Resolution Protocol protokol síťové vrstvy používá se k nalezení fyzické adresy (MAC adresy) podle známé IP adresy v případě potřeby vyšle datagram s informací o hledané IP adrese a adresuje ho všem stanicím v síti uzel s hledanou adresou reaguje odpovědí s vyplněnou svou MAC adresou pokud hledaný uzel není ve stejném segmentu, odpoví svou adresou příslušný směrovač příbuzný protokol RARP (Reverse Address resolution Protocol) má za úkol najít IP adresu na základě fyzické adresy

20 Protokoly Internetu ICMP Internet Control Message Protocol slouží k přenosu řídících hlášení, která se týkají chybových stavů a zvláštních okolností při přenosu používá se např. v programu ping pro testování dostupnosti počítače, nebo programem traceroute pro sledování cesty paketů k jinému uzlu

21 Protokoly Internetu TCP Transmission Control Protocol vytváří virtuální okruh mezi koncovými aplikacemi, tedy spolehlivý přenos dat Vlastnosti protokolu: spolehlivá transportní služba, doručí adresátovi všechna data bez ztráty a ve správném pořadí služba se spojením, má fáze navázání spojení, přenos dat a ukončení spojení transparentní přenos libovolných dat plně duplexní spojení, současný obousměrný přenos dat Rozlišování aplikací pomocí portů

22 Protokoly Internetu UDP User Datagram Protocol poskytuje nespolehlivou transportní službu pro takové aplikace, které nepotřebují spolehlivost, jakou má protokol TCP nemá fázi navazování a ukončení spojení už první segment UDP obsahuje aplikační data UDP je používán aplikacemi jako je SNMP, DNS a BOOTP používá podobně jako TCP čísla portů pro identifikaci aplikačních protokolů

23 Protokoly Internetu aplikační protokoly (1) Aplikační protokoly (služby) DNS systém doménových jmen DHCP dynamické přidělování IP adres FTP přenos souborů po síti HTTP přenos hypertextových dokumentů (WWW) WEBDAV rozšíření HTTP o práci ze soubory

24 Protokoly Internetu aplikační protokoly (2) Aplikační protokoly (služby) IMAP (Internet Message Access Protocol) umožňuje manipulovat s jednotlivými zprávami na poštovním serveru. IRC (Internet Relay Chat) jednoduchý chat po internetu. NNTP (Network News Transfer Protocol) umožňuje číst a umísťovat do sítě zprávy typu news.

25 Protokoly Internetu aplikační protokoly (3) Aplikační protokoly (služby) NFS (Network File System) síťový systém souborů, který umožňuje transparentní sdílení vzdálených souborů jakoby byly lokální. NTLM Autentizační protokol Windows NTP synchronizace času (šíření přesného času) POP3 (Post Office Protocol) protokol pro získání pošty z poštovního serveru. SMTP zasílání elektronické pošty

26 Protokoly Internetu aplikační protokoly (4) Aplikační protokoly (služby) SNMP Simple Network Management Protokol je určen pro správu síťových uzlů. Telnet protokol virtuálního terminálu. SSH bezpečný shell X11 zobrazování oken grafických programů v Unixech XMPP rozšiřitelný protokol pro zasílání zpráv a sledování přítomnosti (protokol Jabber)

27 Adresy v Internetu IPv4 (1) IPv4 Adresa se v IPv4 dělí na tři základníčásti: adresa sítě adresa podsítě adresa počítače adresou je 32bitovéčíslo, zapisované po jednotlivých bajtech, oddělených tečkami hodnoty jednotlivých bajtů se zapisují v desítkové soustavě, např

28 Adresy v Internetu IPv4 (2) IPv4 adresy jsou rozděleny do tříd podle toho, jaká část adresy určuje síť a jaká určuje stanici v síti (přičemž dvě třídy byly vyhrazeny pro zvláštní účely) odpovídající třída se poznala podle hodnoty prvních několika bitů (a pro člověka podle prvního bajtu)

29 Adresy v Internetu IPv4 (3) IPv4

30 Adresy v Internetu IPv4 (4) Vyhrazené IP adresy mezi adresami nesmí být stanice s adresou sítě ani adresou stanice tvořenou samými bity 1 nebo samými bity 0 tyto adresy jsou vyhrazeny pro zvláštní použití (nulová adresa znamená tato síť, resp. tato stanice, jedničková adresa se používá pro všesměrové vysílání, broadcast) localhost, nejčastěji se používá adresa ) jsou rezervovány pro tzv. loopback, logickou smyčku umožňující posílat pakety sám sobě. rozsahy tzv. interních (neveřejných) IP adres, které se používají pouze pro adresování vnitřních sítí (např. lokálních), na Internetu se nikdy nemohou objevit ve třídě A: až (celkem adres) ve třídě B: až (celkem adres) ve třídě C: až (celkem adres)

31 Adresy v Internetu IPv6 (1) IPv6 vznikl kvůli nedostatku adres adresa IPv6 se zapisuje jako osm skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích, například: 2001:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5 úvodní nuly v každé skupině lze ze zápisu vynechat. Výše uvedenou adresu tedy lze psát ve tvaru 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5

32 Adresy v Internetu IPv6 (2) IPv6 pokud adresa obsahuje několik po sobě jdoucích nulových skupin, lze místo nich zapsat jen :: tato zkratka smí být v adrese jen jedna. používá se často u prefixů pro nulový konec adresy či u speciálních adres, jako je loopback (smyčka), jejíž tvar ::1 je podstatně příjemnější, než 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

33 Adresy v Internetu IPv6 (3) IPv6 Zavádí tři typy adres: Individuální (unicast) která identifikují právě jedno síťové rozhraní. Skupinové (multicast) označují skupinu síťových rozhraní, jejímžčlenům se mají data dopravit. Skupinově adresovaný datagram se doručuje všem členům skupiny. Výběrové (anycast) označují také skupinu síťových rozhraní, data se však doručují jen jejímu nejbližšímu členovi.

34 Adresy v Internetu IPv6 (4) IPv6 rozdělení adresního protoru výběrové adresy nemají rezervovánu svou vlastníčást adresního prostoru jsou promíchány s individuálními a je otázkou lokální konfigurace, aby uzel poznal, zda se jedná o individuálníči výběrovou adresu

35 Překlad síťových adres (NAT) Network address translation funkce síťového routeru pro změnu IP adres packetů procházejících zařízením, kdy se zdrojová nebo cílová IP adresa převádí mezi různými rozsahy nejběžnější formou je tzv. maskování, kdy router IP adresy z nějakého rozsahu mění na svoji IP adresu a naopak tím umožňuje, aby počítače ve vnitřní síti (LAN) vystupovaly v Internetu pod jedinou IP adresou

36 Adresy v Internetu DNS (1) Domain Name System hierarchický systém doménových jmen realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě servery DNS jsou organizovány hierarchicky, stejně jako jsou hierarchicky tvořeny názvy domén

37 Adresy v Internetu DNS (2) Doménová jména celé jméno se skládá z několika částí oddělených tečkami na jeho konci se nacházejí domény nejobecnější, směrem doleva se postupně konkretizuje část nejvíce vpravo je doména nejvyšší úrovně jednotlivéčásti (subdomény) mohou mít až 63 znaků a skládat se mohou až do celkové délky doménového jména 255 znaků doména může mít až 127 úrovní (některé implementace jsou omezeny více) příklad: internet.xkatulka.com

38 Adresy v Internetu DNS (3) DNS servery Primární server je ten, na němž data vznikají pokud je třeba provést v doméně změnu, musí se editovat data na jejím primárním serveru každá doména má právě jeden primární server Sekundární server je automatickou kopií primárního průběžně si aktualizuje data a slouží jako záloha pro případ výpadku primárního serveru slouží také pro rozkládání záteže u frekventovaných domén každá doména musí mít alespoň jeden sekundární server. Pomocný (caching only) server slouží jako vyrovnávací paměť pro snížení záteže celého systému uchovává si odpovědi a poskytuje je při opakování dotazů, dokud nevyprší jejich životnost

39 Adresy v Internetu DNS (4) Dotazování v DNS

40 Adresy v Internetu DNS (5) Dotazování v DNS Iterativní pokud nezná odpověď, odkáže klienta na jiný DNS server Rekurzivní Server sám zjišťuje odpověď,klientovi sdělí až konečný výsledek

41 Připojení k Internetu (1) Pomocí telefonní linky Klasické analogové vytáčené spojení dialup (modem, telefonní zásuvka). Rychlost: max. 56 kb/s. ISDN Digitální telefonní linka, lze volat a zároveň pracovat na Internetu. Rychlost: 64kb/s (128 kb/s).

42 Připojení k Internetu (2) ADSL vysokorychlostní Internet pomocí telefonních linek různá rychlost přenosu dat ve směru z a do Internetu rychlost: teoreticky v Mb/s je potřeba ADSL modem a možnost připojení (není automatické pro každou tel. linku) Přes mobilní telefon pomalé připojení, ale v současnosti oblíbené (používá se především u notebooků) rychlost: teoreticky 171 kb/s, u nás prakticky max. kolem 50 kb/s (ale spíš kb/s) záleží především na kvalitě a vybavení sítě operátora používají se např. technologie GPRS a EDGE novější typy připojení (co se týče rychlosti připojení kvalitní) CDMA (O2, cca 800kb/s), UMTS (O2, zatím 384kb/s označováno jako 3G) Internet 4G (T-Mobile, technologie 3G)

43 Připojení k Internetu (3) Kabelová televize Rychlé a kvalitní připojení, cenově velmi výhodné, závislé na dostupnosti kabelové televize. Je potřeba síťová karta a kabelový modem. Bezdrátové připojení Slouží většinou k připojení lokálních sítí k Internetu nebo k realizaci bezdrátových lokálních sítí.

44 Připojení k Internetu (4) Wi-Fi (Wireless Fidelity) nejznámější standard pro bezdrátové sítě (IEEE a, b nebo g). používá mikrovln k přenosu informací pro malé a střední vzdálenosti rychlost 11Mb/s (b), 54Mb/s (g,a). Pracuje na frekvencích: 2,4 GHz 3,5 GHz (licencované pásmo) 5 GHz 10 GHz nejrozšířenější technologie je postavená pro frekvence 2,4 GHz v ČR velmi rozšířená pro poskytování připojení k Internetu poskytovateli (providery) jsou budovány sítě vysílačů - přístupových bodů (access point - AP) nutná podmínka je přímá viditelnost na AP účastník potřebuje k příjmu anténu, která komunikuje s AP a zabezpečuje přenos signálu a je připojena na zařízení, kterému se říká klient může to být radiová karta v PC nebo samostatné zařízení

45 Zdroje přednášky Ing. Miroslava Matýska Ph.D. (Počítačové sítě II)

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové Počítačové sítě studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové 24. února 2004 Download formát HTML (zip) formát pdf formát ps (PostScript) 1 Obsah 1 Úvod - základní pojmy 4 1.1 Základy sítí...............................................

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

IP address management

IP address management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod IP address management Bakalářská práce Autor: Pavel Žák Informační technologie, Správce IS Vedoucí práce: Ing. Jan Háněl

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 1. Informace a Internet. Milena Medková

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 1. Informace a Internet. Milena Medková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 1 Informace a Internet Milena Medková Určeno pro projekt: Název: Studium informační vědy a znalostního

Více

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI 1. Uveďte a. formát adresy IPv4, b. co je to subnetting, c. co je to supernetting, d. co je to CIDR. 2. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby)

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Historie Internetu ARPANET byla zárodečná síť, vytvořili ji v USA lidé z akademické sféry za peníze vojáků,

Více

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky Šárka Vavrečková očítačové sítě a decentralizované systémy pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 4. června

Více

Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu baseband LAN narrowband telefonní sítě broadband WAN Kódování: Modulace: amplitudová: kmitočtová:

Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu baseband LAN narrowband telefonní sítě broadband WAN Kódování: Modulace: amplitudová: kmitočtová: Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu - zákl. pásmo baseband: pro přenos signálu s jednou frekvencí typicky LAN - úzké pásmo narrowband: pro hlasové přenosy typicky telefonní sítě - široké pásmo

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Historie počítačových sítí

Historie počítačových sítí Historie počítačových sítí Co je to síť Důvody vzájemného sdílení zařízení Co je to rozhraní (interface) a protokol Historicky standardní rozhraní PC Vznik specializovaného síťového rozhraní NIC Vznik

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D.

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie Modul 1: Počítačové sítě Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie 1 1 Počítačové sítě Cíl modulu: Připomenutí a prohloubení znalostí z oblasti

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

TCP/IP a systémem DNS

TCP/IP a systémem DNS Libor Dostálek a vrstev a důvody jejich používání. Jako první pak přijde na řadu fyzická vrstva. Autor představuje například komunikaci na sériových spojích ale i třeba modernější schéma technologie ISDN.

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více