aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní"

Transkript

1 B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní zabezpečení sítě (firewally). TCP/IP Síťová architektura je návrh struktury, která umožňuje výměnu dat mezi systémy a splňuje určené požadavky vztahující se k této výměně dat. Pojem síťová architektura může být chápana jako fyzická struktura sítě (tzn. topologie, kabeláž, rozbočovače, přepínače, směrovače apod.) nebo jako logická (abstraktní) struktura popisující své jednotlivé vrstvy, služby, které vrstvy poskytují vrstvám nadřazeným, funkce, které se v jednotlivých vrstvách vykonávají a protokoly, které řídí přenos dat přes síť. V tomto pojetí je síťová architektura nazývána též protokolová architektura. Architekturu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) vytváří základní sada komunikačních protokolů celosvětové sítě Internet. Je používána také v sítích privátních, zvaných intranet a extranet. Implementace protokolů TCP/IP je základní podmínkou pro možnost přímého připojení jakéhokoliv počítače nebo jiného zařízení do Internetu. Sada protokolů TCP/IP Sada protokolů architektury TCP/IP má čtyři vrstvy. V porovnání s referenčním modelem OSI je znázorněna na obr. Architektura TCP/IP zahrnuje mnohem více protokolů, zde je uvedeno pouze několik příkladů. Referenční model ISO/OSI aplikační vrstva prezentační vrstva relační vrstva transportní vrstva síťová vrstva linková vrstva fyzická vrstva vrstvy orientované na podporu aplikací doručovací a ověřovací služby síťově orientované vrstvy pro přenos dat aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní Model TCP/IP aplikace SMTP FTP Telnet DNS server jmen protokoly UDP a TCP IP protokol tiskový server síťové rozhraní Ethernet, Token-Ring, FDDI,... Nejnižší vrstva, vrstva síťového rozhraní, zajišťuje přístup k přenosovému médiu a řízení datového spoje. Podrobněji není v rámci TCP/IP architektury specifikována. Její implementace závisí na přenosové technologii, kterou používá příslušná síť, ať již je to přenosová technologie LAN (např. Ethernet), nebo přenosová technologie WAN (např. ATM). Znamená to, že TCP/IP může být implementována na jakémkoliv typu sítě z hlediska používané přenosové technologie, tzn. na sítích heterogenních. Protokol IP je zásadním protokolem vrstvy síťové, zvané také vrstva IP. IP protokol podporuje komunikaci mezi síťovými uzly a zajišťuje na základě schématu IP adresace směrovací cesty pro pakety, které se v kontextu této vrstvy nazývají datagramy. IP protokol provádí také fragmentaci datagramů v případě, že jejich původní velikost přesahuje maximální velikost rámce, který může přijmout cílový uzel. Tu stanoví příslušná přenosová technologie. IP protokol provede případně také znovusestavení datagramu, tj. defragmentaci přijatých dat. Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol, také na síťové vrstvě) podporuje protokol IP v tom smyslu, že informuje vysílací (zdrojový) uzel o určitých nekorektních situacích, které nastaly v průběhu přenosu datagramu. Jedná se tedy o zprávy režijní, které se v případě korektních přenosů nevysílají. 1/5

2 Třetí vrstva TCP/IP je vrstva transportní. Zajišťuje transportní službu pro předání dat mezi koncovými uživatelskými procesy. Transportní vrstva zahrnuje dva protokoly: TCP protokol poskytuje službu spojovanou. To znamená, že vytvoří mezi komunikujícími koncovými procesy virtuální komunikační kanál, ve kterém probíhá řízený (potvrzovaný) přesun dat. Je to služba zajišťující spolehlivý přesun dat bez ztrát a duplikací TCP datových segmentů. UDP protokol poskytuje nespojovanou službu bez potvrzování příjmu předávaných datagramů. Přesun dat probíhá rychleji než v předchozím případě, korektnost transakce musí ověřit protokoly vyšší vrstvy (aplikační). Aplikační vrstva je nejvyšší vrstvou TCP/IP architektury a kromě přístupu k službám Internetu, který poskytuje uživatelským aplikacím, zajišťuje také správu relací koncových aplikací (jedná se o relace typu klient/server) a přípravu dat k transakci. Aplikační vrstva TCP/IP sdružuje funkce nejvyšších třech vrstev referenčního modelu OSI. Do aplikační vrstvy je přiřazeno velké množství protokolů určených různým službám Internetu. Některé protokoly poskytují tutéž službu a programátor volí pro aplikaci, kterou vyvíjí, ten protokol, který odpovídá nejvíce jeho záměrům. Určitá skupina aplikačních protokolů jsou protokoly povinné, neboť operační systém, který by je neimplementoval, by nemohl poskytovat ani minimální síťový servis. Další skupinu tvoří protokoly doporučené, které podporují základní síťové služby a poslední skupinou jsou protokoly doplňkové, podporující rozšířené síťové služby. Vývoj nových aplikačních protokolů neustává, naopak počet nových aplikačních protokolů se neustále zvyšuje v souvislosti s novými službami, které Internet nabízí (např. protokoly pro podporu multimediálních přenosů v reálném čase). Protokoly aplikační vrstvy Mezi nejpoužívanější aplikační protokoly TCP/IP sady patří následující protokoly zajišťující uživatelům internetové služby: TELNET protokol virtuálního vzdáleného terminálu FTP (File Transfer Protocol) protokol podporující přenos souborů mezi vzdálenými systémy SMTP (Simple Mail Transport Protocol) protokol podporující elektronickou poštu IMAP (Internet Message Access Protocol) a POP (Post Office Protocol) protokoly umožňující přístup uživatelům do poštovních schránek ze vzdálených počítačů HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokol podporující distribuované informační systémy (např. WWW) používající hypertextové dokumenty Následující protokoly nezprostředkovávají přímo uživatelské služby, ale spíše služby systémové, vytvářející pro uživatele funkční pracovní prostředí. Jsou to: směrovací protokoly, např. RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open the Shortest Path First), BGP (Border Gateway Protocol) pro podporu vytváření přenosových cest datagramů DNS (Domain Name System) protokol pro podporu mapování doménových jmen uzlů do IP adres a naopak SNMP (Simple Network Management Protocol) protokol podporující monitoring, správu a koordinaci TCP/IP sítě PPP (Point-to-Point Protocol) protokol umožňující připojení uživatelova počítače přes komutovanou telefonní linku do sítě (tzv. dial up ) RTP (Real Time Protokol) protokol podporující přenosy dat v reálném čase Standardy TCP/IP protokolů jsou vyvíjeny a udržovány nezávisle na jakémkoliv typu hardware nebo operačního systému a jsou implementovány na mnoha systémových platformách (Intel a Macintosh osobní počítače, Sun servery a pracovní stanice, DEC servery, HP servery, IBM mainframes atd.). TCP/IP je rodným síťovým protokolem operačních systémů třídy UNIX a je implementován ve všech ostatních současných operačních systémech (operační systémy Microsoftu, IBM OS/2, Novel, atd.). TCP/IP sítě mohou být provozovány na různých přenosových technologiích jako je Ethernet, IEEE 802.3, Token Ring, FDDI a bezdrátové síťové systémy. 2/5

3 Další protokoly TCP/IP Protokol ARP (Address Resolution Protocol) Internetový protokol, který dynamicky mapuje internetové síťové IP adresy do fyzických (hardwarových) MAC adres. Protokol ARP je definován v RFC 826 a je omezen na sítě, které podporují všesměrové vysílání. Protokol RARP (Reverse Address Resolution Protocol) Jeden ze sady protokolů TCP/IP, mapující fyzickou MAC adresu do IP adresy, používaný např. stanicí pro zjištění své IP adresy při bootování. Protokol IP (Internet Protocol) Síťový protokol ze sady protokolů TCP/IP, pracující na třetí síťové vrstvě dle OSI modelu, zajištující přenos paketu službou bez navazování spojení (verze 4, IPv4). IP protokol je definován v RFC 791. Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) Jeden z rodiny síťových protokolů IP k přenosu chybových a řídicích zpráv na IP vrstvě (specifikován v RFC 792). Protokol UDP (User Datagram Protocol) Protokol přenosové vrstvy bez navazování spojení ze sady protokolů TCP/IP, který stejně jako protokol TCP používá protokol IP, ale na rozdíl od něj poskytuje doručení datagramu bez záruky. Protokol TCP (Transmission Control Protocol) Nejpoužívanější přenosový protokol v IP sítích, poskytující spolehlivé, plně duplexní přenosy s navazováním spojení. IP adresa verze 4 Adresní schéma implementované v protokolu IP verze 4 (IPv4), který je v současnosti jedním ze základních protokolů Internetu, umožňuje jednoznačně označit více než miliardu síťových uzlů. IP adresa je 32bitové číslo identifikující odesílatele a příjemce informace, která se ve formě datových paketů přenáší Internetem. IP adresa má dvě části: část označující určitou síť a část označující určité zařízení (PC, server, směrovač ) náležející do této sítě. Na vlastním Internetu (tj. na směrovačích, které předávají paket mezi sebou směrem k cíli) se zkoumá pouze část IP adresy označující síť. Teprve až v rámci cílové sítě se paket doručuje podle identifikátoru zařízení, zvaném také lokální adresa. Každá síť připojená k Internetu musí mít svou adresu. Organizace Network Information Center (NIC) je správcem IP adresového pole Internetu. Vzhledem k tomu, že existující sítě různých velikostí, byly pro adresní schéma IPv4 navrženy 3 třídy IP adres, označených A, B a C. Čtvrtý typ, třída D, je určen pro zvláštní účel. IP adresy se zpravidla zapisují jako čtveřice desítkových čísel, z nichž každé vyjadřuje hodnotu osmice bitů. Čísla jsou navzájem oddělena tečkou, např Třída A je určena velmi velkým sítím s velkým počtem síťových zařízení. Pro adresu třídy A platí, že první bit první osmice má hodnotu 0 a dalších 7 bitů je určeno pro identifikaci sítě. Zbylých 24 bitů lze využít pro identifikaci síťových zařízení. Příklad IP adresy třídy A: Třída B je určena sítím střední velikosti. Pro adresu třídy B platí, že první dva bity první osmice mají hodnotu 10 a dalších 14 bitů je určeno pro identifikaci sítě. Zbylých 16 bitů lze využít pro identifikaci síťových zařízení. Příklad IP adresy třídy A: Třída C je určena pro sítě menší, adres tohoto typu je k disposici nejvíce. V současnosti je to prakticky jediný typ IP adres, který se organizacím přiděluje. Pokud by k adresaci podnikové sítě nestačila jedna IP adresa, je podniku přidělena skupina více IP adres. Jestliže v této skupině jsou IP adresy po sobě následující, je tato skupina označena jako blok IP adres. Pro adresu třídy C platí, že první 3 bity první osmice mají hodnotu 110 a dalších 21 bitů 3/5

4 je určeno pro identifikaci sítě. Zbylých 8 bitů lze využít pro identifikaci síťových zařízení. Příklad IP adresy třídy A: Třída D je určena pro skupinovou adresaci a slouží k označení určité skupiny zařízení, která byla vytvořena s určitým záměrem (např. správa sítě, skupinové multimediální přenosy atd.). Jednotlivá zařízení skupiny mohou náležet do různých IP sítí. Takové zařízení má tedy současně IP adresu síťovou i IP adresu skupinovou. Pro adresu třídy D platí, že první 4 bity první osmice mají hodnotu 1110 a dalších 28 bitů je určeno pro identifikaci skupiny. Příklad IP adresy třídy D: Kromě síťové IP adresy, která je adresou logickou, má každé síťové zařízení svou adresu hardwarovou, danou výrobcem. Tato adresa se označuje někdy jako MAC adresa nebo Ethernet adresa. Má 48 bitů a zapisuje se jako šest dvojic hexadecimálních čísel navzájem oddělených dvojtečkou (např.: 08:00:20:91:DC:83). Ethernet adresy používají funkce síťového rozhraní. Doménová jména IP adresy coby numerické identifikátory používají TCP/IP protokoly k určení uzlu TCP/IP sítě. Pro uživatelské aplikace jsou vhodnějšími identifikátory síťových uzlů alfanumerické řetězce, které mohou mít nějaký význam a jsou tudíž pro člověka lépe zapamatovatelné. Každé přidělené IP adrese je možno přiřadit také takový alfanumerický řetězec, který se stává tzv. doménovým jménem zařízení. Doménové jméno zahrnuje jméno zařízení a označení subdomény a domény, ke které náleží. Jednotlivé složky doménového jména jsou odděleny tečkou. Například doménové jméno dahlia.mendelu.cz je přiřazeno zařízení s IP adresou Jméno zařízení je dahlia a přísluší do domény mendelu.cz. Mendelu je označení části domény označené cz. Všechna doménová jména Internetu jsou uspořádána do hierarchie nazvané Domain Name System (DNS). Její vrchol tvoří kořenová doména, spravovaná NIC. Další úroveň tvoří státní nebo oborové domény (tzv. domény nejvyšší úrovně top level domain). Pod nimi jsou domény druhé, třetí, atd. úrovně, které jsou ve správě organizací provozujících lokální počítačové sítě. Jak bylo uvedeno, uživatelské programy používají k označení síťového zařízení spíše doménová jména, než číselné IP adresy. Protože ale protokoly nižších vrstev TCP/IP vyžadují pro svou činnost IP adresy a nikoliv doménová jména, musí být doménová jména na IP adresy konvertována. Tento převod provádí funkce implementující protokol DNS, které jsou vestavěny do každé síťové aplikace. Konverze doménových jmen na IP adresy je tedy pro uživatele aplikace zcela transparentní. Prostor doménových jmen je administrativně rozdělen do oblastí zvaných zóny ( zóna často představuje podnikovou nebo univerzitní LAN). Každé zařízení náležející do určité zóny má svůj záznam v zónovém souboru, který je databází pro službu DNS. Zónové soubory jsou udržovány na určeném počítači zvaném name server nebo DNS server. DNS je tedy distribuovaný systém Internetu, protože informační zdroje podporující DNS servis jsou rozptýleny na mnoha tisících name serverech, odpovídajících za svou vlastní zónu. Směrování a směrovací protokoly Směrování je děj, při kterém se provádí přenos informace mezi sítěmi od zdrojového systému k systému cílovému. Při směrování prochází paket minimálně jedním mezilehlým zařízením zvaným směrovač (router). Směrovač je zařízení propojující nejméně dvě sítě s vlastní IP adresou. Směrovač může být buď počítač k tomu určený, nebo speciální zařízení. Jestliže směrovač propojuje N sítí, musí být vybaven N síťovými rozhraními, mezi nimiž vybere směr pro přenášený paket. Směrovač nezkoumá obsah paketu, pouze obsah záhlaví IP protokolu, neboť je v něm uložena IP adresa cílového zařízení. 4/5

5 Směrování zahrnuje dvě základní aktivity: Určení optimální přenosové cesty. Tato funkce, někdy označovaná jako nepřímé směrování, je značně složitá a vyžaduje řešení v širokých souvislostech. Odeslání paketu do jedné z připojených sítí směrem k cílovému zařízení. Tato funkce, zvaná přímé směrování, je implementována v příslušné síťové technologii. Komplexní zabezpečení sítě (firewally) Firewall je program, který spolu se směrovačem řídí přístup do chráněné sítě. Řízené přístupy do sítě z vnější nechráněné sítě jsou středem zájmů komerčních uživatelů Internetu provozujících své lokální sítě a jsou pilíři privátních sítí typu intranet a extranet. Firewally jsou konfigurovatelné programy, jejichž nastavení určuje stupeň restrikcí, které jsou uplatňovány na procházejících datových paketech. Konfigurace firewallů odpovídá bezpečnostní politice organizace provozující chráněnou síť. Firewall je bariéra, která chrání síť před neoprávněnými přístupy, tzn. před přímými útoky. Před nepřímými útoky, kdy útočník zneužije existující oprávněný přístup (např. uhodnutím hesla) a pak provede svůj záměr, firewall síť uchránit nemůže. Protože se síťové útoky, zvláště útoky vedené proti různým databázovým serverům a webovým stránkám (firemním, univerzitním, státní správy atd.), stávají stále častějšími a nebezpečnějšími, je nutné lokální sítě, do kterých tyto počítače náležejí, dostatečně chránit. Činnost firewallu je založena na následujících technologiích: Filtrace datových paketů, kde na základě analýzy dat v záhlaví (tzv. parametrů záhlaví) paketů protokolů IP, TCP nebo UDP se rozhoduje, zda paket bude propuštěn do lokální sítě či nikoliv. U paketových filtrů je možno explicitně zakázat určité síťové služby nebo naopak určité síťové služby explicitně povolit. Vyšší stupeň zabezpečení představuje explicitní určení povolených síťových služeb, které poskytují servery z chráněné lokální sítě. Proxy servery, kde firewall zprostředkuje klientovi z vnější nechráněné sítě transakci se serverem z vnitřní chráněné sítě. Koncové body komunikačního kanálu nejsou přímo propojeny, místo toho jsou vytvořena dvě oddělená spojení. Firewall se stává kontrolním bodem, kde se data podrobují pravidlům stanoveným pro určitý typ síťové služby. Klient tedy komunikuje s proxy serverem, který předává jeho požadavky serveru a naopak odpovědi serveru transformuje do zpráv, které odesílá klientovi. Skutečné IP adresy serverů se v odpovědích, které obdrží klient, neobjeví. Proxy server může pracovat jako obvodová brána (circuit level gateway) nebo aplikační brána (application gateway). Obvodová brána hodnotí relace transportní, kdežto aplikační brána řídí přístupy do lokální sítě na základě pravidel stanovených pro konkrétní síťovou službu nebo určitý formát uživatelských dat (např. datové toky formátu H.323 video data). Aplikační brány pracují mnohem sofistikovaněji než paketové filtry a obvodové brány, které určují o průchodu nebo zablokování paketu na základě údajů, které paket nese ve svém záhlaví. Stavové vícevrstvové inspekční brány (stateful multi-layer inspection gateways) jsou co do funkčnosti nejsložitější a tudíž technologicky nejnáročnější firewally. Jejich činnost je založena na dynamickém filtrování příchozích paketů. Pracují se stavovými tabulkami protokolů napříč vrstvami architektury TCP/IP. Jsou schopny provádět rozhodování o propouštění paketů do lokální chráněné sítě v určitém kontextu, tj. na základě znalostí předchozích stavů. Přestože ani firewally nezaručí absolutní ochranu lokálních sítí, pravděpodobnost úspěšných útoků se značně sníží. Investice do zřízení firewallu, i když jsou nemalé, se jistě vyplatí, neboť úspěšně vedený útok proti strategicky důležitým datům podniku, uloženým v souborových systémech serverů, může vážně podnik poškodit ekonomicky i morálně. 5/5

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky Šárka Vavrečková očítačové sítě a decentralizované systémy pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 4. června

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11 Přednáška č.11 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí Virtuální sítě se objevují v

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 1. Informace a Internet. Milena Medková

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 1. Informace a Internet. Milena Medková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 1 Informace a Internet Milena Medková Určeno pro projekt: Název: Studium informační vědy a znalostního

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

TCP/IP a systémem DNS

TCP/IP a systémem DNS Libor Dostálek a vrstev a důvody jejich používání. Jako první pak přijde na řadu fyzická vrstva. Autor představuje například komunikaci na sériových spojích ale i třeba modernější schéma technologie ISDN.

Více

IP protokol. Leoš Boháč

IP protokol. Leoš Boháč IP protokol Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: IP protokol Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Úřadu pro veřejné informační systémy

Úřadu pro veřejné informační systémy Úřadu pro veřejné informační systémy Ročník I Praha 2000 Částka 2 OBSAH: ČÁST NORMATIVNÍ Standard ISVS pro komunikaci informačních systémů na bázi protokolů TCP/IP, verze 1.3 Vydal Úřad pro veřejné informační

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE?

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? Josef Kaderka Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, katedra komunikačních a informačních systémů Kounicova 65, 662 10 Brno josef.kaderka@unob.cz

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více