Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8"

Transkript

1 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2010 projednáno na zasedání kolegia rektorky projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES

2 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 telefon: , telefon, fax: Neprošlo jazykovou úpravou ISBN strana 2 z 41

3 Obsah Výroční zpráva 1. Úvod... 5 a) Základní údaje o škole... 5 b) Organizační struktura SVŠES... 6 c) Složení orgánů SVŠES... 7 d) Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol a v profesních organizacích... 8 e) Zastoupení žen v orgánech SVŠES... 8 f) Zhodnocení hlavních úkolů vyplývajících z dlouhodobého záměru SVŠES a jeho aktualizace na rok Kvalita a excelence akademických činností a) Přehled akreditovaných studijních programů b) Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy, studijní programy akreditované v cizím jazyce c) Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ d) Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání e) Zájem o studium na SVŠES f) Studenti v akreditovaných studijních programech g) Absolventi SVŠES h) Neúspěšní studenti a opatření vedoucí ke snížení studijní neúspěšnosti i) Využívání kreditového systému j) Odborná spolupráce s regionem, propojení teorie a praxe k) Akademičtí pracovníci l) Vzdělávání zaměstnanců m) Nabízené kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků n) Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce o) Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES p) Infrastruktura SVŠES (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury q) Závěr Kvalita a kultura akademického života a) Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců b) Poradenství, zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb c) Znevýhodněné skupiny studentů d) Mimořádně nadaní studenti e) Partnerství a spolupráce, spolupráce se zaměstnavateli f) Ubytovací a stravovací služby g) Využívání stipendijního fondu h) Závěr Internacionalizace a) Strategie v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti b) Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů c) Závěr Zajišťování kvality činností realizovaných na SVŠES a) Systém hodnocení kvality, formální charakteristika b) Vnitřní hodnocení c) Výsledky vnějšího hodnocení strana 3 z 41

4 6. Rozvoj vysoké školy a) Financování SVŠES b) Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU Závěrečné shrnutí výroční zprávy strana 4 z 41

5 1. Úvod Výroční zpráva a) Základní údaje o škole úplný název školy Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. používaná zkratka názvu SVŠES adresa (včetně názvu kraje) Lindnerova 575/1, Praha 8 Libeň hlavní město Praha adresy všech pracovišť dislokovaných mimo její sídlo škola nemá dislokovaná pracoviště tel., fax, , http ústředna: , studijní odd (i fax) rektorka: http: strana 5 z 41

6 b) Organizační struktura SVŠES c) Valná hromada Akademická rada Rektorka Vedení SVŠES Kolegium rektorky Akademický studentský senát Prorektor pro pedagogickou činnost Oddělení kvestora Oddělení ICT Prorektor pro výzkum, vývoj a vnější vztahy 1. katedra managementu a marketingu 2. katedra účetnictví a financí 3. katedra práva a bezpečnosti 4. katedra matematiky a informačních technologií 5. katedra jazyků a společenských věd Studijní oddělení Krizové centrum Oddělení studijních opor Centrum pro rozvoj a hodnocení tvůrčí činnosti Centrum celoživotního vzdělávání Centrum mimoškolních aktivit Interní grantová agentura Oddělení pro vnější vztahy Ekonomické výzkumné a grantové centrum Vzdělávací klastr Informační centrum Vydavatelství SVŠES Oddělení mezinárodní mobility Vnitroškolní audit Komise pro udělování cen (čl. 39 Statutu SVŠES) Disciplinární komise strana 6 z 41

7 c) Složení orgánů SVŠES 1) vedení školy rektorka prorektor kvestor Ing. Lucie Marková doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. Ing. Milan Hála 2) kolegium rektorky vedení školy vedoucí kateder KMM doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc. KÚF Ing. Lenka Fulínová KPB doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. KMIT doc. Ing. Jiří Trešl, CSc. KJSV PhDr. Karel Helman, Ph.D. vedoucí oddělení vnějších vztahů Mgr. Věra Hudečková 3) Akademická rada Beneš Viktor prof., RNDr., DrSc. proděkan MFF UK Praha Čapek Ivan Ing. ředitel Svazu strojírenské technologie Czechowski René Ing. finanční ředitel Auto Motol Beni Fröhlich Svatopluk Ing. ředitel Scom, s. r. o Fulínová Lenka Ing. vedoucí katedry Helman Karel PhDr., Ph.D. vedoucí katedry Kavan Michal doc., Ing., CSc. katedra managementu a marketingu Lachman Jan Dr. MU Praha Marek Miloslav Ing., Mgr. emeritní rektor Marková Lucie Ing. rektorka Nečas Stanislav doc., PhDr., CSc. prorektor Ondřej Jan doc., JUDr., CSc., DSc. vedoucí katedry P Šafránek Jaroslav Ing. člen vedení společnosti S&T CZ, s. r. o. Šebková Helena Ing., CSc. ředitelka CSVŠ Telenský Jan Bc.h.c. prezident Scheidegger MIS, UK Trešl Jiří doc., Ing., CSc. vedoucí katedry Voráč Přemysl doc., Ing., CSc. vedoucí katedry dva zástupci Akademického studentského senátu SVŠES 4) Akademický studentský senát Bc. Hana Brabcová, DiS. předsedkyně Mgr. Milan Bartoloměj, MBA Bc. Tomáš Douda, DiS. Bc. Kristýna Tomková, DiS. Bc. Stanislav Štefáček 5) Disciplinární komise PhDr. Karel Helman, Ph.D. předseda Ing. Zuzana Hovorková studentka Petr Vojtěch student strana 7 z 41

8 d) Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol a v profesních organizacích Tabulka č. 1 zastoupení SVŠES v reprezentacích VŠ a v profesních organizacích Organizace Stát Status Česká konference rektorů Česká republika členem ČKR je Ing. Lucie Marková rektorka SVŠES Rada vysokých škol Česká republika členem RVŠ je doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., vedoucí katedry práva a bezpečnosti SVŠES e) Zastoupení žen v orgánech SVŠES Tabulka č. 1a zastoupení žen v orgánech SVŠES Orgán Mužů Žen Kolegium rektorky 6 (66,7 %) 3 (33,3 %) Akademická rada 14 (82,4 %) 3 (17,6 %) Akademický studentský senát 3 (60,0 %) 2 (40,0 %) Disciplinární komise 2 (66,7 %) 1 (33,3 %) f) Zhodnocení hlavních úkolů vyplývajících z dlouhodobého záměru SVŠES a jeho aktualizace na rok 2010 o Plnili jsme požadavky Akreditační komise směřující k soustavnému zvyšování kvality vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES. o Navazující magisterské studium na SVŠES realizujeme již druhým rokem dle akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Management a dvěma specializacemi Strategický management a Management firemních financí. V roce 2011 proběhnou první státní závěrečné zkoušky. o Zkvalitňovali jsme stávající studijní programy tak, aby svým obsahem reflektovaly současnou úroveň vědeckého poznání a zvyšovaly konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. Akademičtí pracovníci do výuky promítají nejnovější poznatky svého oboru a aktualizují obsah přednášek a seminářů. Pro podporu především kombinovaného studia rozvíjíme e-learningový portál a vytváříme další studijní opory včetně e-learningových kurzů. Na konferenci E-learning 2010 v Hradci Králové získaly dva naše kurzy 3 ocenění. o Rozvíjíme vývojovou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. V roce 2010 jsme uzavřeli řešení vědeckého grantu Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace a výsledky publikovali v renomovaných zahraničních odborných časopisech. Podali jsme návrh grantového projektu GAČR s názvem Ekonomické, právní a bezpečnostní aspekty lichvy. Třetím rokem jsme pokračovali v řešení grantového projektu z evropského operačního programu Praha Adaptabilita s názvem Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu SVŠES. strana 8 z 41

9 o Rozšířili jsme nabídku mobilit studentů a učitelů v rámci evropského programu LLP/Erasmus. Uzavřeli jsme další bilaterální smlouvy se zahraničními vysokými školami a institucemi umožňujícími studijní pobyty i stáže studentů a akademických pracovníků v jedenácti evropských zemích. o Rozvíjíme mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Ve spolupráci s partnery ze Slovenska jsme uspořádali 2. mezinárodní slovensko-českou konferenci Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. o Zvýšili jsme kvalitu informačních technologií na SVŠES a jejich podíl při realizaci vzdělávacích, výzkumných a vývojových procesů školy. Průběžně dochází ke zkvalitňování prostředků ICT a obměně programového vybavení. Zkvalitňujeme webovou prezentaci školy, vnitřní informační systém a jeho provázání s e-learningovým portálem. Akademičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti ICT. Závěrem lze konstatovat, že hlavní cíle Dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES a jeho aktualizace na rok 2010 byly splněny. strana 9 z 41

10 2. Kvalita a excelence akademických činností a) Přehled akreditovaných studijních programů Soukromá vysoká škola má akreditované následující studijní programy a obory: Bakalářské studijní programy B6208 Ekonomika a management 6208R045 Management organizací 6202R048 Účetnictví 6208R159 Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání B6808 Ochrana a bezpečnost organizace 6806R012 Bezpečnostní management Navazující magisterský studijní program N6208 Ekonomika a management 6208T037 Management Specializace Strategický management Management firemních financí Všechny studijní programy a obory jsou akreditovány ve formě prezenční a kombinované Tabulka č. 2a Přehled akreditovaných studijních programů Skupiny akreditovaných studijních programů Studijní programy Celkem studijních programů bakalářský mag. navazující P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem b) Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy, studijní programy akreditované v cizím jazyce Výuka na Soukromé vysoké škole ekonomických studií probíhá v českém jazyce, škola nemá akreditovaný cizojazyčný studijní program. strana 10 z 41

11 c) Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Škola neuskutečňuje společný studijní program s jinou vysokou nebo vyšší odbornou školou. d) Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání V roce 2010 jsme v rámci programů celoživotního vzdělávání zájemcům nabízeli: jednoroční specializační kurzy v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů v oborech o Management organizací o Účetnictví o Podnikání v podmínkách Evropské unie distanční e-learningové kurzy o Daňová evidence o Základy účetnictví o Bezpečnost počítačů I o Bezpečnost počítačů II o Psaní a úprava dopisů a dokumentů o Úvod do psychologie o Právo v hospodářské praxi I o Právo v hospodářské praxi II o Tvorba webových stránek kurzy orientované na výkon povolání o e-learningové kurzy ze základů účetnictví a daňové evidence pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením o kurzy pro akademické pracovníky k získání znalostí a dovedností při přípravě a zajištění distančního studia a e-learningu pořádané spolu s Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU o kurzy pro akademické pracovníky zaměřené na zdokonalení komunikačních dovedností v jazyce anglickém a na dovednosti v oboru informačních technologií strana 11 z 41

12 Tabulka č. 2d Přehled počtu realizovaných kurzů celoživotního vzdělávání Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem technické 4 4 vědy a nauky společenské 2 2 vědy, nauky a služby pedagogika, 1 1 učitelství a sociální péče ekonomie 3 3 Celkem Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Tabulka č. 2e Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na SVŠES kurzy orientované na kurzy zájmové výkon povolání Skupina studijních programů technické vědy a nauky technické vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociální péče do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více U3V Celkem ekonomie 3 3 Celkem Z toho počet účastníků, jež byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách e) Zájem o studium na SVŠES V roce 2010 jsme přijali 77 studentů do bakalářských studijních programů a 68 do navazujícího magisterského programu. V bakalářském studiu byli do prvního ročníku prezenčního studia přijati studenti oboru Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání, v kombinované formě do oborů Management organizací a Účetnictví. Výuku v navazujícím magisterském studiu v roce 2010 jsme zahájili dvakrát v únoru ve specializaci Management firemních financí a v září ve specializaci Strategický management. strana 12 z 41

13 Přijímání absolventů středních škol Vysokoškolský zákon stanoví jako jedinou podmínku k přijetí do bakalářského studia na VŠ úspěšné absolvování maturitní zkoušky. Na SVŠES je přijímací řízení organizováno formou profesně orientovaného přijímacího pohovoru. Pohovor je zejména pro soukromé školy významnější než znalostní test. Studenti si za přístup ke vzdělání platí a pro nás je důležitější v řízeném pohovoru zjistit jejich motivaci ke studiu než momentální znalost některého z předmětů. Obsah přijímacího pohovoru: o seznámení se s představami studenta o oboru, který chce studovat, a o jeho budoucím uplatnění, o zjištění obecných studijních předpokladů rozborem jeho dosavadních studijních výsledků, o volba cizích jazyků, o vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia, o projednání obsahu uzavírané smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. Přijímání absolventů VOŠ do bakalářského studia Absolventi vyšších odborných škol (diplomovaní specialisté) stejného nebo obdobného zaměření jsou přijímáni v souladu s 49 zákona o vysokých školách a vnitřními předpisy SVŠES do druhého ročníku s upraveným studijním plánem. Na SVŠES je zaveden kreditní systém, proto podle předložených dokladů o dosaženém vzdělání (vysvědčení o absolutoriu a diplom absolutoria) jsou přiděleny kredity za uznané předměty. Přijímání absolventů bakalářského studia do navazujícího magisterského studia Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je ukončené studium v bakalářském studijním programu (vykonání státní závěrečné zkoušky a udělený akademický titul bakalář) nebo ukončené studium minimálně stejné úrovně na vysoké škole nebo instituci oprávněné poskytovat vysokoškolské vzdělání ve stejném nebo příbuzném studijním programu (oboru). Uchazeči z řad absolventů SVŠES studijního oboru Management organizací a oboru Účetnictví jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Absolventi jiných studijních oborů SVŠES a ostatních vysokých škol shodných nebo příbuzných oborů jsou přijímáni na základě přijímací zkoušky nebo pohovoru a jsou jim stanoveny povinné vyrovnávací semináře. strana 13 z 41

14 Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na SVŠES Počet Skupiny akreditovaných studijních programů Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost Protože jsme v akademickém roce 2010/11 neotevřeli studijní obor Bezpečnostní management, byli zájemci o tento studijní obor přijati do oboru Management organizací. Těmto studentům škola poskytne bezplatně možnost výběru dalších volitelných předmětů zaměřených na oblast bezpečnostního managementu. 1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu. f) Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka č. 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech SVŠES Skupiny akreditovaných studijních programů Studenti ve studijním programu mag. bak. navazující Celkem studentů P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem strana 14 z 41

15 g) Absolventi SVŠES Státní závěrečné zkoušky v lednu a červnu 2010 konali studenti prezenčního i kombinovaného studia v bakalářských studijních oborech Management organizací a Účetnictví. Do navazujícího magisterského studia jsme v září 2009 přijali první studenty, jejich státní závěrečné zkoušky se budou konat až v červnu Tabulka č. 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů SVŠES v období od do Absolventi ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem mag. studijních programů bak. absolventů navazující P K P K ekonomie Celkem SVŠES pravidelně organizuje setkání s našimi absolventy. V roce 2010 bylo naše setkání o to významnější, že jsme si společně připomněli 10. výročí založení Soukromé vysoké školy ekonomických studií. Absolventy, kteří dosáhli významného postavení ve svém zaměstnání, zveme na přednášky jak v rámci předmětů Situační a rozhodovací cvičení či Souhrnná cvičení z účetnictví, tak i mimo ně. Naši úspěšní absolventi jsou vedoucími odborných praxí pro studenty bakalářského studia a vedou jejich bakalářské práce. strana 15 z 41

16 h) Neúspěšní studenti a opatření vedoucí ke snížení studijní neúspěšnosti Již od přijímacího pohovoru zdůrazňujeme nutnost poctivého přístupu ke studiu. Ke zvládnutí studia se snažíme studentům pomoci promyšleným systémem opatření: o vštěpujeme studentům metodiky osvojování si jednotlivých předmětů, o obtížné disciplíny dotujeme větším počtem dobrovolných konzultačních hodin, o pro studenty vytváříme studijní opory včetně e-learningových kurzů přístupných na vzdělávacím portálu LMS Moodle, o studenty motivujeme k tvůrčímu osvojování nových poznatků a zdravé soutěživosti, o motivujeme studenty věcnými odměnami za včasné uzavření ročníku a oceněním rektorky spolu s finanční odměnou za nejlepší tvůrčí práce, o studenty motivujeme možností studia na partnerských zahraničních vysokých školách a možností vykonání zahraniční odborné praxe v rámci programů mezinárodní mobility, o nabízíme studentům, kteří se ocitnou v tíživých situacích, pomoc krizového centra zaměřenou na řešení pedagogických, psychologických, právních a osobních problémů. Tabulka č. 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech SVŠES v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem mag. studijních programů bak. studentů navazující P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 1 Celkem i) Využívání kreditového systému Kreditový systém, založený na metodice ECTS, jsme zavedli v akademickém roce 2004/2005. Absolventi spolu s vysokoškolským diplomem přebírají i Dodatek k diplomu již od akademického roku 2003/2004. Dodatek k diplomu plně odpovídá požadavkům stanoveným v modelu vytvořeném Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. j) Odborná spolupráce s regionem, propojení teorie a praxe V souladu s odst. 1) 45 zákona o vysokých školách je bakalářský studijní program zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Nezbytnou součástí takto zákonem charakterizovaného bakalářského studia je propojení teoretické výuky s odbornou praxí. Odborná praxe je na SVŠES pojata jako studijní předmět a její rozsah je charakterizován v akreditovaných studijních plánech všech studijních oborů. Student prezenční formy studia absolvuje odbornou praxi ve 4. a 6. semestru (vždy v rozsahu 20 pracovních dnů) v organizacích a institucích v tuzemsku či zahraničí. U studentů v kombinované formě se postupuje obdobně praxe je zařazena do 5. a 7. semestru (podle vnitřního předpisu Organizace odborné praxe v organizacích, situační a souhrnná cvičení jim lze při splnění stanovených podmínek odbornou praxi uznat). strana 16 z 41

17 Od akademického roku 2007/2008 organizuje škola i zahraniční praxe financované z prostředků Evropské unie v rámci programu Erasmus. V roce 2010 se zahraniční stáže zúčastnili 3 studenti, dva absolvovali stáž ve Velké Británii a jeden student absolvoval stáž v Irsku. Účast na zahraniční stáži je pro studenty velmi přínosná, proto v jejich vysílání budeme pokračovat. Spolupracující organizace vytvářejí vzdělávací klastr školy. Akademičtí pracovníci v těchto organizacích zabezpečují přednášky a semináře, jejichž zaměření vychází z požadavků jednotlivých organizací. Vedoucí pracovníci organizací zajišťují pro studenty odborné praxe, vedou Situační a rozhodovací cvičení a Souhrnná cvičení z účetnictví. Za účasti odborníků z praxe doplňujeme a aktualizujeme přednášenou problematiku odborně zaměřenými semináři ve všech studijních oborech. Odborná praxe v bakalářském studijním programu je klasifikovaným předmětem a je právně zajištěna uzavřenou Smlouvou o získání odborné praxe v rámci vysokoškolského studia. Příslušná organizace určuje vedoucího praxe a současně vedoucího bakalářské práce z řad vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Studentům prezenční formy bakalářského studijního programu doporučujeme, aby po ukončení první části odborné praxe navázali s organizací dlouhodobou spolupráci, eventuálně zkrácený pracovní poměr, který jim umožní hlouběji proniknout do problematiky organizace a získat dostatek podkladů pro vytvoření kvalitní bakalářské práce. Proto rozvrh hodin ve třetím ročníku prezenčního studia sestavujeme tak, aby studenti měli pro spolupráci dostatečný časový prostor. Z dotazníku vyplňovaného absolventy víme, že většina našich studentů, kteří úspěšně a v termínu ukončují studium na naší škole, je pro další profesionální život dobře připravena. Škola spolupracuje s více než 60 organizacemi a institucemi především z regionu hl. m. Prahy. V rámci našeho regionu dále nabízíme spolupráci jak úřadům městských částí Prahy, regionálním hospodářským komorám, tak i přímo jednotlivým podnikům, organizacím a samostatným podnikatelům. strana 17 z 41

18 k) Akademičtí pracovníci Tabulka č. 7 a Akademičtí pracovníci vysoké školy přepočtené počty Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti 28,4 0,3 12,4 15,7 asistenti lektoři Vědečtí pracovníci Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci vysoké školy fyzické počty Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci Tabulka č. 7 c Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy Věk Akademičtí pracovníci Vědečtí profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Tabulka č. 7 d Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole Personální zabezpečení celkem profesoři docenti ostatní DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. Rozsahy úvazků akad. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % 1 1 do 100 % komentář k tabulce: v posledním sloupci jsou uvedeni pouze odborní asistenti s vědeckou hodností strana 18 z 41

19 l) Vzdělávání zaměstnanců Škola věnuje velkou pozornost kvalifikačnímu růstu akademických pracovníků v plném pracovním poměru i optimalizaci jejich věkové struktury. V roce 2010 úspěšně absolvovali doktorské studium Mgr. Radka Lechnerová a JUDr. Petr Ibl, ve studiu pokračují Ing. Lucie Marková a Ing. Lenka Fulínová. K zahájení habilitačního řízení se připravují PhDr. Karel Helman, Ph.D. a Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D., dva docenti se připravují k zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc., a doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. Akademičtí pracovníci absolvovali kurzy potřebné pro tvorbu distančních studijních pomůcek a jejich tutorování. Znalosti a dovednosti získané v těchto kurzech najdou uplatnění především ve výuce kombinované formy studia, při tvorbě pomůcek pro tyto studenty a umožní jim tvorbu plně distančních studijních textů. Pro zajištění vysoké odborné kvality těchto kurzů jsme úzce spolupracovali s Ústavem celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Pravidelně organizujeme školení v oblasti informačních a komunikačních technologií, neboť znalost nejmodernějších technologií a trendů je nezbytná pro další zvyšování úrovně výuky, přípravy studijních materiálů a komunikace se studenty. Rovněž zajišťujeme výuku anglického jazyka, a to jak pro akademické, tak i pro technicko-hospodářské pracovníky. Vzdělávání akademických pracovníků je součástí programů celoživotního vzdělávání. Součástí jazykových kurzů byl studijní pobyt ve Velké Británii, kterého se zúčastnilo 7 akademických pracovníků: Ing. Milan Hála, doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., Ing. Lenka Fulínová, Mgr. Věra Hudečková, Mgr. Jarmila Helmanová, PhDr. Karel Helman, Ph.D. a PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. strana 19 z 41

20 Akademičtí pracovníci věnují potřebnou pozornost svému odbornému růstu, vzdělávají se v odborných kurzech, účastní se výukových pobytů na partnerských zahraničních školách a odborných konferencí. Svou odbornou kvalifikaci si vysokoškolským studiem zvyšují i asistentka rektorky a technička oddělení IT. m) Nabízené kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků Jak již bylo uvedeno v předchozí části, věnuje se škola efektivnímu vzdělávání vlastních akademických pracovníků. Pravidelně pořádáme kurzy zaměřené na zlepšení znalostí v oblasti nových technologií IC/ICT (jednou měsíčně v délce 4 hodin), organizujeme každotýdenní výuku anglického jazyka a jednorázová školení v oblastech nových výukových metod a podpory distanční formy výuky. Tabulka č. 7d Přehled počtu kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků SVŠES kurzy orientované na pedagogické dovednosti kurzy orientované na obecné dovednosti kurzy odborné Celkem Tabulka č. 7e Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků kurzy orientované na pedagogické dovednosti kurzy orientované na obecné dovednosti kurzy odborné Celkem n) Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010 Tabulka č. 7g Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010 Profesoři jmenovaní v roce 2010 Docenti jmenovaní v roce 2010 počet 0 0 věkový průměr strana 20 z 41

21 o) Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost je na SVŠES organizována podle směrnice čj.: OS-407/2006 Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost učitelů a studentů. Tvůrčí činnost je organizována a členěna v následujících oblastech: Granty vyhlašované grantovými agenturami ČR, evropskými institucemi, ústředními institucemi ČR a dalšími subjekty Granty vyhlašované Interní grantovou agenturou SVŠES (IGA) Tvorba prestižních publikací Excelentní studentské odborné práce o excelentní seminární práce o excelentní bakalářské práce Tvůrčí činnost studentů vyhlašovaná katedrami (granty vyhlašované katedrami) Granty vyhlašované grantovými agenturami ČR, evropskými institucemi a ústředními institucemi ČR V roce 2010 byly na SVŠES řešeny dva grantové projekty: 1) Standardní badatelský grantový projekt GA AV IAA Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace se dostal do závěrečné fáze, do posledního roku řešení. Jde o základní výzkum v matematice, pravděpodobnosti a statistice, s aplikacemi v neurofyziologii a ekonomii. SVŠES je jedním ze čtyř příjemců grantu a zabývá se Aplikací bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii, zpracování reálných dat. Uznané náklady projektu pro SVŠES činí ,00 Kč, z toho jedna polovina je účelová podpora od GA AV a druhou hradí škola z vlastních prostředků. V roce 2010 publikovala své výsledky RNDr. Radka Lechnerová např.: LECHNER, T., LECHNEROVÁ, R. Ekonomicko-prostorová analýza poskytování veřejných služeb v rámci výkonu přenesené působnosti úřady ČR. In: Sborník z 12. mezinárodní konference Financie a riziko. Sivák R. a Ochotnický P. (Eds.), s Bratislava : EKONÓM, ISBN LECHNEROVÁ, R., LECHNER, T. Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy v ČR. In: Informační Bulletin České statistické společnosti, 22, s Praha : JČMF a ČSS, ISSN ) Grantový projekt evropského Operačního programu Praha Adaptabilita Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu SVŠES s dobou řešení Celková poskytovaná podpora činí ,95 Kč. Tabulka č. 8 Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit SVŠES Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace GAAV ,00 Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu SVŠES ESF ,95 strana 21 z 41

22 Ocenění e-learningových kurzů V roce 2010 jsme do soutěže elearning 2010 přihlásili dva e-learningové kurzy Bezpečnost počítačů 2 autora Ing. Milana Hály a Počítačová podpora řízení projektu autorky Mgr. Jarmily Helmanové. Na konferenci elearning 2010 uspořádané Univerzitou Hradec Králové a sdružením EUNIS-CZ, kde byly přihlášené kurzy vyhodnoceny, jsme získali 3 z celkem 10 udělených ocenění. 3. cenu společnost EUNIS-CZ získal kurz Bezpečnost počítačů 2 a ceny společnosti Microsoft a Univerzity Jana Ámose Komenského získal kurz Počítačová podpora řízení projektu. Excelentní bakalářské práce Při promoci v Betlémské kapli v únoru 2010 byl čestný titul Excelentní bakalářská udělen práci Jitky Denemarkové na téma Základ daně z příjmů osob samostatně výdělečně činných, vedení daňové evidence a účetnictví v oboru Účetnictví. Spolu s tímto čestným titulem obdrželi autoři oceněných bakalářských prací finanční odměnu ve výši Kč. Tvůrčí činnost studentů na témata vyhlašovaná katedrami Témata tvůrčích prací pro studenty a kolektivy studentů a učitelů vyhlašují jednotlivé katedry. Po odevzdání a vyhodnocení prací organizují katedry studentské konference, na nichž studenti, jejichž práce byly hodnotitelskou komisí shledány jako přínosné a odborně na výši, své odborné názory přednášejí a veřejně obhajují. Daří se nám tuto náročnou a ve vysokoškolském vzdělávání dosud nedoceňovanou tvůrčí činnost stále rozvíjet, zvyšovat její úroveň a vést studenty k aktivnímu vystupování jak na studentských konferencích, tak i na mezinárodních konferencích naší školy, ostatních škol a institucí. Tvůrčí činnost byla vyhodnocena na slavnostním shromáždění SVSĚS k 10. výročí vzniku školy 12. listopadu 2010 za účasti čestných hostů z řad Akademické rady a spolupracujících organizací. Na studentských konferencích 28 odborných prací představilo a úspěšně obhájilo 31 studentek a studentů. Katedra marketingu a managementu navrhla k ocenění 5 studentů, katedra účetnictví a financí 3 studenty, katedra práva a bezpečnosti navrhla 15 studentů a katedra jazyků a společenských věd 8 studentů. Autoři nejlepších prací obdrželi ocenění rektorky spolu s finanční či knižní odměnou. Jedním z výstupů tvůrčí činnosti organizované odbornými katedrami je každoročně vydávaný sborník výzkumné a tvůrčí činnosti učitelů a studentů. Mezinárodní odborná konference Ve dnech dubna 2010 jsme byli spolupořadateli druhé slovensko-české mezinárodní vědecké konference Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti spolu s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislavě a Spoločností pre sociálnu integráciu v SR. Konference se konala v prostorách naší školy a aktivně se do jejího programu zapojilo více než 100 účastníků. V příštím roce se třetí ročník bude konat v Bratislavě. strana 22 z 41

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2013 projednáno na zasedání kolegia rektorky 7. 5. 2014 projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES 13.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2014 projednáno na zasedání kolegia rektorky 6. 5. 2015 projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES 20.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více