Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8"

Transkript

1 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2010 projednáno na zasedání kolegia rektorky projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES

2 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 telefon: , telefon, fax: Neprošlo jazykovou úpravou ISBN strana 2 z 41

3 Obsah Výroční zpráva 1. Úvod... 5 a) Základní údaje o škole... 5 b) Organizační struktura SVŠES... 6 c) Složení orgánů SVŠES... 7 d) Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol a v profesních organizacích... 8 e) Zastoupení žen v orgánech SVŠES... 8 f) Zhodnocení hlavních úkolů vyplývajících z dlouhodobého záměru SVŠES a jeho aktualizace na rok Kvalita a excelence akademických činností a) Přehled akreditovaných studijních programů b) Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy, studijní programy akreditované v cizím jazyce c) Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ d) Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání e) Zájem o studium na SVŠES f) Studenti v akreditovaných studijních programech g) Absolventi SVŠES h) Neúspěšní studenti a opatření vedoucí ke snížení studijní neúspěšnosti i) Využívání kreditového systému j) Odborná spolupráce s regionem, propojení teorie a praxe k) Akademičtí pracovníci l) Vzdělávání zaměstnanců m) Nabízené kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků n) Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce o) Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES p) Infrastruktura SVŠES (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury q) Závěr Kvalita a kultura akademického života a) Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců b) Poradenství, zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb c) Znevýhodněné skupiny studentů d) Mimořádně nadaní studenti e) Partnerství a spolupráce, spolupráce se zaměstnavateli f) Ubytovací a stravovací služby g) Využívání stipendijního fondu h) Závěr Internacionalizace a) Strategie v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti b) Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů c) Závěr Zajišťování kvality činností realizovaných na SVŠES a) Systém hodnocení kvality, formální charakteristika b) Vnitřní hodnocení c) Výsledky vnějšího hodnocení strana 3 z 41

4 6. Rozvoj vysoké školy a) Financování SVŠES b) Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU Závěrečné shrnutí výroční zprávy strana 4 z 41

5 1. Úvod Výroční zpráva a) Základní údaje o škole úplný název školy Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. používaná zkratka názvu SVŠES adresa (včetně názvu kraje) Lindnerova 575/1, Praha 8 Libeň hlavní město Praha adresy všech pracovišť dislokovaných mimo její sídlo škola nemá dislokovaná pracoviště tel., fax, , http ústředna: , studijní odd (i fax) rektorka: http: strana 5 z 41

6 b) Organizační struktura SVŠES c) Valná hromada Akademická rada Rektorka Vedení SVŠES Kolegium rektorky Akademický studentský senát Prorektor pro pedagogickou činnost Oddělení kvestora Oddělení ICT Prorektor pro výzkum, vývoj a vnější vztahy 1. katedra managementu a marketingu 2. katedra účetnictví a financí 3. katedra práva a bezpečnosti 4. katedra matematiky a informačních technologií 5. katedra jazyků a společenských věd Studijní oddělení Krizové centrum Oddělení studijních opor Centrum pro rozvoj a hodnocení tvůrčí činnosti Centrum celoživotního vzdělávání Centrum mimoškolních aktivit Interní grantová agentura Oddělení pro vnější vztahy Ekonomické výzkumné a grantové centrum Vzdělávací klastr Informační centrum Vydavatelství SVŠES Oddělení mezinárodní mobility Vnitroškolní audit Komise pro udělování cen (čl. 39 Statutu SVŠES) Disciplinární komise strana 6 z 41

7 c) Složení orgánů SVŠES 1) vedení školy rektorka prorektor kvestor Ing. Lucie Marková doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. Ing. Milan Hála 2) kolegium rektorky vedení školy vedoucí kateder KMM doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc. KÚF Ing. Lenka Fulínová KPB doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. KMIT doc. Ing. Jiří Trešl, CSc. KJSV PhDr. Karel Helman, Ph.D. vedoucí oddělení vnějších vztahů Mgr. Věra Hudečková 3) Akademická rada Beneš Viktor prof., RNDr., DrSc. proděkan MFF UK Praha Čapek Ivan Ing. ředitel Svazu strojírenské technologie Czechowski René Ing. finanční ředitel Auto Motol Beni Fröhlich Svatopluk Ing. ředitel Scom, s. r. o Fulínová Lenka Ing. vedoucí katedry Helman Karel PhDr., Ph.D. vedoucí katedry Kavan Michal doc., Ing., CSc. katedra managementu a marketingu Lachman Jan Dr. MU Praha Marek Miloslav Ing., Mgr. emeritní rektor Marková Lucie Ing. rektorka Nečas Stanislav doc., PhDr., CSc. prorektor Ondřej Jan doc., JUDr., CSc., DSc. vedoucí katedry P Šafránek Jaroslav Ing. člen vedení společnosti S&T CZ, s. r. o. Šebková Helena Ing., CSc. ředitelka CSVŠ Telenský Jan Bc.h.c. prezident Scheidegger MIS, UK Trešl Jiří doc., Ing., CSc. vedoucí katedry Voráč Přemysl doc., Ing., CSc. vedoucí katedry dva zástupci Akademického studentského senátu SVŠES 4) Akademický studentský senát Bc. Hana Brabcová, DiS. předsedkyně Mgr. Milan Bartoloměj, MBA Bc. Tomáš Douda, DiS. Bc. Kristýna Tomková, DiS. Bc. Stanislav Štefáček 5) Disciplinární komise PhDr. Karel Helman, Ph.D. předseda Ing. Zuzana Hovorková studentka Petr Vojtěch student strana 7 z 41

8 d) Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol a v profesních organizacích Tabulka č. 1 zastoupení SVŠES v reprezentacích VŠ a v profesních organizacích Organizace Stát Status Česká konference rektorů Česká republika členem ČKR je Ing. Lucie Marková rektorka SVŠES Rada vysokých škol Česká republika členem RVŠ je doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., vedoucí katedry práva a bezpečnosti SVŠES e) Zastoupení žen v orgánech SVŠES Tabulka č. 1a zastoupení žen v orgánech SVŠES Orgán Mužů Žen Kolegium rektorky 6 (66,7 %) 3 (33,3 %) Akademická rada 14 (82,4 %) 3 (17,6 %) Akademický studentský senát 3 (60,0 %) 2 (40,0 %) Disciplinární komise 2 (66,7 %) 1 (33,3 %) f) Zhodnocení hlavních úkolů vyplývajících z dlouhodobého záměru SVŠES a jeho aktualizace na rok 2010 o Plnili jsme požadavky Akreditační komise směřující k soustavnému zvyšování kvality vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES. o Navazující magisterské studium na SVŠES realizujeme již druhým rokem dle akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Management a dvěma specializacemi Strategický management a Management firemních financí. V roce 2011 proběhnou první státní závěrečné zkoušky. o Zkvalitňovali jsme stávající studijní programy tak, aby svým obsahem reflektovaly současnou úroveň vědeckého poznání a zvyšovaly konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. Akademičtí pracovníci do výuky promítají nejnovější poznatky svého oboru a aktualizují obsah přednášek a seminářů. Pro podporu především kombinovaného studia rozvíjíme e-learningový portál a vytváříme další studijní opory včetně e-learningových kurzů. Na konferenci E-learning 2010 v Hradci Králové získaly dva naše kurzy 3 ocenění. o Rozvíjíme vývojovou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. V roce 2010 jsme uzavřeli řešení vědeckého grantu Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace a výsledky publikovali v renomovaných zahraničních odborných časopisech. Podali jsme návrh grantového projektu GAČR s názvem Ekonomické, právní a bezpečnostní aspekty lichvy. Třetím rokem jsme pokračovali v řešení grantového projektu z evropského operačního programu Praha Adaptabilita s názvem Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu SVŠES. strana 8 z 41

9 o Rozšířili jsme nabídku mobilit studentů a učitelů v rámci evropského programu LLP/Erasmus. Uzavřeli jsme další bilaterální smlouvy se zahraničními vysokými školami a institucemi umožňujícími studijní pobyty i stáže studentů a akademických pracovníků v jedenácti evropských zemích. o Rozvíjíme mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Ve spolupráci s partnery ze Slovenska jsme uspořádali 2. mezinárodní slovensko-českou konferenci Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. o Zvýšili jsme kvalitu informačních technologií na SVŠES a jejich podíl při realizaci vzdělávacích, výzkumných a vývojových procesů školy. Průběžně dochází ke zkvalitňování prostředků ICT a obměně programového vybavení. Zkvalitňujeme webovou prezentaci školy, vnitřní informační systém a jeho provázání s e-learningovým portálem. Akademičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti ICT. Závěrem lze konstatovat, že hlavní cíle Dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES a jeho aktualizace na rok 2010 byly splněny. strana 9 z 41

10 2. Kvalita a excelence akademických činností a) Přehled akreditovaných studijních programů Soukromá vysoká škola má akreditované následující studijní programy a obory: Bakalářské studijní programy B6208 Ekonomika a management 6208R045 Management organizací 6202R048 Účetnictví 6208R159 Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání B6808 Ochrana a bezpečnost organizace 6806R012 Bezpečnostní management Navazující magisterský studijní program N6208 Ekonomika a management 6208T037 Management Specializace Strategický management Management firemních financí Všechny studijní programy a obory jsou akreditovány ve formě prezenční a kombinované Tabulka č. 2a Přehled akreditovaných studijních programů Skupiny akreditovaných studijních programů Studijní programy Celkem studijních programů bakalářský mag. navazující P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem b) Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy, studijní programy akreditované v cizím jazyce Výuka na Soukromé vysoké škole ekonomických studií probíhá v českém jazyce, škola nemá akreditovaný cizojazyčný studijní program. strana 10 z 41

11 c) Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Škola neuskutečňuje společný studijní program s jinou vysokou nebo vyšší odbornou školou. d) Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání V roce 2010 jsme v rámci programů celoživotního vzdělávání zájemcům nabízeli: jednoroční specializační kurzy v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů v oborech o Management organizací o Účetnictví o Podnikání v podmínkách Evropské unie distanční e-learningové kurzy o Daňová evidence o Základy účetnictví o Bezpečnost počítačů I o Bezpečnost počítačů II o Psaní a úprava dopisů a dokumentů o Úvod do psychologie o Právo v hospodářské praxi I o Právo v hospodářské praxi II o Tvorba webových stránek kurzy orientované na výkon povolání o e-learningové kurzy ze základů účetnictví a daňové evidence pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením o kurzy pro akademické pracovníky k získání znalostí a dovedností při přípravě a zajištění distančního studia a e-learningu pořádané spolu s Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU o kurzy pro akademické pracovníky zaměřené na zdokonalení komunikačních dovedností v jazyce anglickém a na dovednosti v oboru informačních technologií strana 11 z 41

12 Tabulka č. 2d Přehled počtu realizovaných kurzů celoživotního vzdělávání Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem technické 4 4 vědy a nauky společenské 2 2 vědy, nauky a služby pedagogika, 1 1 učitelství a sociální péče ekonomie 3 3 Celkem Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Tabulka č. 2e Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na SVŠES kurzy orientované na kurzy zájmové výkon povolání Skupina studijních programů technické vědy a nauky technické vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociální péče do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více U3V Celkem ekonomie 3 3 Celkem Z toho počet účastníků, jež byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách e) Zájem o studium na SVŠES V roce 2010 jsme přijali 77 studentů do bakalářských studijních programů a 68 do navazujícího magisterského programu. V bakalářském studiu byli do prvního ročníku prezenčního studia přijati studenti oboru Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání, v kombinované formě do oborů Management organizací a Účetnictví. Výuku v navazujícím magisterském studiu v roce 2010 jsme zahájili dvakrát v únoru ve specializaci Management firemních financí a v září ve specializaci Strategický management. strana 12 z 41

13 Přijímání absolventů středních škol Vysokoškolský zákon stanoví jako jedinou podmínku k přijetí do bakalářského studia na VŠ úspěšné absolvování maturitní zkoušky. Na SVŠES je přijímací řízení organizováno formou profesně orientovaného přijímacího pohovoru. Pohovor je zejména pro soukromé školy významnější než znalostní test. Studenti si za přístup ke vzdělání platí a pro nás je důležitější v řízeném pohovoru zjistit jejich motivaci ke studiu než momentální znalost některého z předmětů. Obsah přijímacího pohovoru: o seznámení se s představami studenta o oboru, který chce studovat, a o jeho budoucím uplatnění, o zjištění obecných studijních předpokladů rozborem jeho dosavadních studijních výsledků, o volba cizích jazyků, o vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia, o projednání obsahu uzavírané smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. Přijímání absolventů VOŠ do bakalářského studia Absolventi vyšších odborných škol (diplomovaní specialisté) stejného nebo obdobného zaměření jsou přijímáni v souladu s 49 zákona o vysokých školách a vnitřními předpisy SVŠES do druhého ročníku s upraveným studijním plánem. Na SVŠES je zaveden kreditní systém, proto podle předložených dokladů o dosaženém vzdělání (vysvědčení o absolutoriu a diplom absolutoria) jsou přiděleny kredity za uznané předměty. Přijímání absolventů bakalářského studia do navazujícího magisterského studia Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je ukončené studium v bakalářském studijním programu (vykonání státní závěrečné zkoušky a udělený akademický titul bakalář) nebo ukončené studium minimálně stejné úrovně na vysoké škole nebo instituci oprávněné poskytovat vysokoškolské vzdělání ve stejném nebo příbuzném studijním programu (oboru). Uchazeči z řad absolventů SVŠES studijního oboru Management organizací a oboru Účetnictví jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Absolventi jiných studijních oborů SVŠES a ostatních vysokých škol shodných nebo příbuzných oborů jsou přijímáni na základě přijímací zkoušky nebo pohovoru a jsou jim stanoveny povinné vyrovnávací semináře. strana 13 z 41

14 Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na SVŠES Počet Skupiny akreditovaných studijních programů Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost Protože jsme v akademickém roce 2010/11 neotevřeli studijní obor Bezpečnostní management, byli zájemci o tento studijní obor přijati do oboru Management organizací. Těmto studentům škola poskytne bezplatně možnost výběru dalších volitelných předmětů zaměřených na oblast bezpečnostního managementu. 1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu. f) Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka č. 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech SVŠES Skupiny akreditovaných studijních programů Studenti ve studijním programu mag. bak. navazující Celkem studentů P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost Celkem strana 14 z 41

15 g) Absolventi SVŠES Státní závěrečné zkoušky v lednu a červnu 2010 konali studenti prezenčního i kombinovaného studia v bakalářských studijních oborech Management organizací a Účetnictví. Do navazujícího magisterského studia jsme v září 2009 přijali první studenty, jejich státní závěrečné zkoušky se budou konat až v červnu Tabulka č. 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů SVŠES v období od do Absolventi ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem mag. studijních programů bak. absolventů navazující P K P K ekonomie Celkem SVŠES pravidelně organizuje setkání s našimi absolventy. V roce 2010 bylo naše setkání o to významnější, že jsme si společně připomněli 10. výročí založení Soukromé vysoké školy ekonomických studií. Absolventy, kteří dosáhli významného postavení ve svém zaměstnání, zveme na přednášky jak v rámci předmětů Situační a rozhodovací cvičení či Souhrnná cvičení z účetnictví, tak i mimo ně. Naši úspěšní absolventi jsou vedoucími odborných praxí pro studenty bakalářského studia a vedou jejich bakalářské práce. strana 15 z 41

16 h) Neúspěšní studenti a opatření vedoucí ke snížení studijní neúspěšnosti Již od přijímacího pohovoru zdůrazňujeme nutnost poctivého přístupu ke studiu. Ke zvládnutí studia se snažíme studentům pomoci promyšleným systémem opatření: o vštěpujeme studentům metodiky osvojování si jednotlivých předmětů, o obtížné disciplíny dotujeme větším počtem dobrovolných konzultačních hodin, o pro studenty vytváříme studijní opory včetně e-learningových kurzů přístupných na vzdělávacím portálu LMS Moodle, o studenty motivujeme k tvůrčímu osvojování nových poznatků a zdravé soutěživosti, o motivujeme studenty věcnými odměnami za včasné uzavření ročníku a oceněním rektorky spolu s finanční odměnou za nejlepší tvůrčí práce, o studenty motivujeme možností studia na partnerských zahraničních vysokých školách a možností vykonání zahraniční odborné praxe v rámci programů mezinárodní mobility, o nabízíme studentům, kteří se ocitnou v tíživých situacích, pomoc krizového centra zaměřenou na řešení pedagogických, psychologických, právních a osobních problémů. Tabulka č. 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech SVŠES v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny akreditovaných Celkem mag. studijních programů bak. studentů navazující P K P K ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 1 Celkem i) Využívání kreditového systému Kreditový systém, založený na metodice ECTS, jsme zavedli v akademickém roce 2004/2005. Absolventi spolu s vysokoškolským diplomem přebírají i Dodatek k diplomu již od akademického roku 2003/2004. Dodatek k diplomu plně odpovídá požadavkům stanoveným v modelu vytvořeném Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. j) Odborná spolupráce s regionem, propojení teorie a praxe V souladu s odst. 1) 45 zákona o vysokých školách je bakalářský studijní program zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Nezbytnou součástí takto zákonem charakterizovaného bakalářského studia je propojení teoretické výuky s odbornou praxí. Odborná praxe je na SVŠES pojata jako studijní předmět a její rozsah je charakterizován v akreditovaných studijních plánech všech studijních oborů. Student prezenční formy studia absolvuje odbornou praxi ve 4. a 6. semestru (vždy v rozsahu 20 pracovních dnů) v organizacích a institucích v tuzemsku či zahraničí. U studentů v kombinované formě se postupuje obdobně praxe je zařazena do 5. a 7. semestru (podle vnitřního předpisu Organizace odborné praxe v organizacích, situační a souhrnná cvičení jim lze při splnění stanovených podmínek odbornou praxi uznat). strana 16 z 41

17 Od akademického roku 2007/2008 organizuje škola i zahraniční praxe financované z prostředků Evropské unie v rámci programu Erasmus. V roce 2010 se zahraniční stáže zúčastnili 3 studenti, dva absolvovali stáž ve Velké Británii a jeden student absolvoval stáž v Irsku. Účast na zahraniční stáži je pro studenty velmi přínosná, proto v jejich vysílání budeme pokračovat. Spolupracující organizace vytvářejí vzdělávací klastr školy. Akademičtí pracovníci v těchto organizacích zabezpečují přednášky a semináře, jejichž zaměření vychází z požadavků jednotlivých organizací. Vedoucí pracovníci organizací zajišťují pro studenty odborné praxe, vedou Situační a rozhodovací cvičení a Souhrnná cvičení z účetnictví. Za účasti odborníků z praxe doplňujeme a aktualizujeme přednášenou problematiku odborně zaměřenými semináři ve všech studijních oborech. Odborná praxe v bakalářském studijním programu je klasifikovaným předmětem a je právně zajištěna uzavřenou Smlouvou o získání odborné praxe v rámci vysokoškolského studia. Příslušná organizace určuje vedoucího praxe a současně vedoucího bakalářské práce z řad vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Studentům prezenční formy bakalářského studijního programu doporučujeme, aby po ukončení první části odborné praxe navázali s organizací dlouhodobou spolupráci, eventuálně zkrácený pracovní poměr, který jim umožní hlouběji proniknout do problematiky organizace a získat dostatek podkladů pro vytvoření kvalitní bakalářské práce. Proto rozvrh hodin ve třetím ročníku prezenčního studia sestavujeme tak, aby studenti měli pro spolupráci dostatečný časový prostor. Z dotazníku vyplňovaného absolventy víme, že většina našich studentů, kteří úspěšně a v termínu ukončují studium na naší škole, je pro další profesionální život dobře připravena. Škola spolupracuje s více než 60 organizacemi a institucemi především z regionu hl. m. Prahy. V rámci našeho regionu dále nabízíme spolupráci jak úřadům městských částí Prahy, regionálním hospodářským komorám, tak i přímo jednotlivým podnikům, organizacím a samostatným podnikatelům. strana 17 z 41

18 k) Akademičtí pracovníci Tabulka č. 7 a Akademičtí pracovníci vysoké školy přepočtené počty Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti 28,4 0,3 12,4 15,7 asistenti lektoři Vědečtí pracovníci Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci vysoké školy fyzické počty Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci Tabulka č. 7 c Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy Věk Akademičtí pracovníci Vědečtí profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Tabulka č. 7 d Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole Personální zabezpečení celkem profesoři docenti ostatní DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. Rozsahy úvazků akad. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % 1 1 do 100 % komentář k tabulce: v posledním sloupci jsou uvedeni pouze odborní asistenti s vědeckou hodností strana 18 z 41

19 l) Vzdělávání zaměstnanců Škola věnuje velkou pozornost kvalifikačnímu růstu akademických pracovníků v plném pracovním poměru i optimalizaci jejich věkové struktury. V roce 2010 úspěšně absolvovali doktorské studium Mgr. Radka Lechnerová a JUDr. Petr Ibl, ve studiu pokračují Ing. Lucie Marková a Ing. Lenka Fulínová. K zahájení habilitačního řízení se připravují PhDr. Karel Helman, Ph.D. a Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D., dva docenti se připravují k zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc., a doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. Akademičtí pracovníci absolvovali kurzy potřebné pro tvorbu distančních studijních pomůcek a jejich tutorování. Znalosti a dovednosti získané v těchto kurzech najdou uplatnění především ve výuce kombinované formy studia, při tvorbě pomůcek pro tyto studenty a umožní jim tvorbu plně distančních studijních textů. Pro zajištění vysoké odborné kvality těchto kurzů jsme úzce spolupracovali s Ústavem celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Pravidelně organizujeme školení v oblasti informačních a komunikačních technologií, neboť znalost nejmodernějších technologií a trendů je nezbytná pro další zvyšování úrovně výuky, přípravy studijních materiálů a komunikace se studenty. Rovněž zajišťujeme výuku anglického jazyka, a to jak pro akademické, tak i pro technicko-hospodářské pracovníky. Vzdělávání akademických pracovníků je součástí programů celoživotního vzdělávání. Součástí jazykových kurzů byl studijní pobyt ve Velké Británii, kterého se zúčastnilo 7 akademických pracovníků: Ing. Milan Hála, doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., Ing. Lenka Fulínová, Mgr. Věra Hudečková, Mgr. Jarmila Helmanová, PhDr. Karel Helman, Ph.D. a PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. strana 19 z 41

20 Akademičtí pracovníci věnují potřebnou pozornost svému odbornému růstu, vzdělávají se v odborných kurzech, účastní se výukových pobytů na partnerských zahraničních školách a odborných konferencí. Svou odbornou kvalifikaci si vysokoškolským studiem zvyšují i asistentka rektorky a technička oddělení IT. m) Nabízené kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků Jak již bylo uvedeno v předchozí části, věnuje se škola efektivnímu vzdělávání vlastních akademických pracovníků. Pravidelně pořádáme kurzy zaměřené na zlepšení znalostí v oblasti nových technologií IC/ICT (jednou měsíčně v délce 4 hodin), organizujeme každotýdenní výuku anglického jazyka a jednorázová školení v oblastech nových výukových metod a podpory distanční formy výuky. Tabulka č. 7d Přehled počtu kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků SVŠES kurzy orientované na pedagogické dovednosti kurzy orientované na obecné dovednosti kurzy odborné Celkem Tabulka č. 7e Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků kurzy orientované na pedagogické dovednosti kurzy orientované na obecné dovednosti kurzy odborné Celkem n) Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010 Tabulka č. 7g Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010 Profesoři jmenovaní v roce 2010 Docenti jmenovaní v roce 2010 počet 0 0 věkový průměr strana 20 z 41

21 o) Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost je na SVŠES organizována podle směrnice čj.: OS-407/2006 Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost učitelů a studentů. Tvůrčí činnost je organizována a členěna v následujících oblastech: Granty vyhlašované grantovými agenturami ČR, evropskými institucemi, ústředními institucemi ČR a dalšími subjekty Granty vyhlašované Interní grantovou agenturou SVŠES (IGA) Tvorba prestižních publikací Excelentní studentské odborné práce o excelentní seminární práce o excelentní bakalářské práce Tvůrčí činnost studentů vyhlašovaná katedrami (granty vyhlašované katedrami) Granty vyhlašované grantovými agenturami ČR, evropskými institucemi a ústředními institucemi ČR V roce 2010 byly na SVŠES řešeny dva grantové projekty: 1) Standardní badatelský grantový projekt GA AV IAA Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace se dostal do závěrečné fáze, do posledního roku řešení. Jde o základní výzkum v matematice, pravděpodobnosti a statistice, s aplikacemi v neurofyziologii a ekonomii. SVŠES je jedním ze čtyř příjemců grantu a zabývá se Aplikací bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii, zpracování reálných dat. Uznané náklady projektu pro SVŠES činí ,00 Kč, z toho jedna polovina je účelová podpora od GA AV a druhou hradí škola z vlastních prostředků. V roce 2010 publikovala své výsledky RNDr. Radka Lechnerová např.: LECHNER, T., LECHNEROVÁ, R. Ekonomicko-prostorová analýza poskytování veřejných služeb v rámci výkonu přenesené působnosti úřady ČR. In: Sborník z 12. mezinárodní konference Financie a riziko. Sivák R. a Ochotnický P. (Eds.), s Bratislava : EKONÓM, ISBN LECHNEROVÁ, R., LECHNER, T. Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy v ČR. In: Informační Bulletin České statistické společnosti, 22, s Praha : JČMF a ČSS, ISSN ) Grantový projekt evropského Operačního programu Praha Adaptabilita Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu SVŠES s dobou řešení Celková poskytovaná podpora činí ,95 Kč. Tabulka č. 8 Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit SVŠES Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace GAAV ,00 Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu SVŠES ESF ,95 strana 21 z 41

22 Ocenění e-learningových kurzů V roce 2010 jsme do soutěže elearning 2010 přihlásili dva e-learningové kurzy Bezpečnost počítačů 2 autora Ing. Milana Hály a Počítačová podpora řízení projektu autorky Mgr. Jarmily Helmanové. Na konferenci elearning 2010 uspořádané Univerzitou Hradec Králové a sdružením EUNIS-CZ, kde byly přihlášené kurzy vyhodnoceny, jsme získali 3 z celkem 10 udělených ocenění. 3. cenu společnost EUNIS-CZ získal kurz Bezpečnost počítačů 2 a ceny společnosti Microsoft a Univerzity Jana Ámose Komenského získal kurz Počítačová podpora řízení projektu. Excelentní bakalářské práce Při promoci v Betlémské kapli v únoru 2010 byl čestný titul Excelentní bakalářská udělen práci Jitky Denemarkové na téma Základ daně z příjmů osob samostatně výdělečně činných, vedení daňové evidence a účetnictví v oboru Účetnictví. Spolu s tímto čestným titulem obdrželi autoři oceněných bakalářských prací finanční odměnu ve výši Kč. Tvůrčí činnost studentů na témata vyhlašovaná katedrami Témata tvůrčích prací pro studenty a kolektivy studentů a učitelů vyhlašují jednotlivé katedry. Po odevzdání a vyhodnocení prací organizují katedry studentské konference, na nichž studenti, jejichž práce byly hodnotitelskou komisí shledány jako přínosné a odborně na výši, své odborné názory přednášejí a veřejně obhajují. Daří se nám tuto náročnou a ve vysokoškolském vzdělávání dosud nedoceňovanou tvůrčí činnost stále rozvíjet, zvyšovat její úroveň a vést studenty k aktivnímu vystupování jak na studentských konferencích, tak i na mezinárodních konferencích naší školy, ostatních škol a institucí. Tvůrčí činnost byla vyhodnocena na slavnostním shromáždění SVSĚS k 10. výročí vzniku školy 12. listopadu 2010 za účasti čestných hostů z řad Akademické rady a spolupracujících organizací. Na studentských konferencích 28 odborných prací představilo a úspěšně obhájilo 31 studentek a studentů. Katedra marketingu a managementu navrhla k ocenění 5 studentů, katedra účetnictví a financí 3 studenty, katedra práva a bezpečnosti navrhla 15 studentů a katedra jazyků a společenských věd 8 studentů. Autoři nejlepších prací obdrželi ocenění rektorky spolu s finanční či knižní odměnou. Jedním z výstupů tvůrčí činnosti organizované odbornými katedrami je každoročně vydávaný sborník výzkumné a tvůrčí činnosti učitelů a studentů. Mezinárodní odborná konference Ve dnech dubna 2010 jsme byli spolupořadateli druhé slovensko-české mezinárodní vědecké konference Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti spolu s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislavě a Spoločností pre sociálnu integráciu v SR. Konference se konala v prostorách naší školy a aktivně se do jejího programu zapojilo více než 100 účastníků. V příštím roce se třetí ročník bude konat v Bratislavě. strana 22 z 41

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více