2/2006. obce Lhota u Vsetína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2006. obce Lhota u Vsetína"

Transkript

1 2/2006 obce Lhota u Vsetína

2 OBSAH - Z jednání zastupitelstva obce Informace obecního úřadu Fotbalová sezóna 2005/ Hasičská soutěţ v Liptále Ohlédnutí za školním rokem Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Společenská kronika Z historie obce Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Na 23. zasedání ZO dne zastupitelstvo obce projednalo tyto věci: - schválilo Závěrečný účet obce za rok vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření Mikroregionu střední Vsetínsko za rok schválilo návrh zadání pro zpracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Lhota u Vsetína - provedlo Opatření dle nařízení vlády č. 50 ze dne 22. února zabývalo se budováním chodníku u Františka Jochce INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svoz tříděného odpadu: srpen - prosinec PLASTY PAPÍR + NK PLASTY NEBEZPEČNÝ ODPAD SKLO PLASTY PAPÍR + NK PLASTY SKLO PLASTY KOMUNÁLNÍ ODPAD - ţádáme občany, aby dávali tříděný odpad jen do pytlů těch barev, do kterých určený odpad skutečně patří, tj. plasty do ţlutých pytlů, sklo do zelených pytlů, papír do modrých pytlů a nápojové kartóny do oranţových pytlů. Pokud vám pytle pochybí, můţete si je vyzvednout na obecním úřadě zdarma - v měsících srpnu říjnu se popelnice vyváţejí 1 x za 14 dní, v listopadu prosinci 1 x za týden ŠKOLENÍ K NOVÝM DOPRAVNÍM PŘEDPISŮM Oznamujeme občanům, ţe v měsíci září 2006 organizuje obec Lhota u Vsetína bezplatné proškolení občanů k novým dopravním předpisům, které platí od Zájemci, hlaste se písemně, telefonicky nebo osobně na Obecním úřadě Lhota u Vsetína do V případě velkého zájmu proběhne školení ve dvou termínech. Termíny školení budou následně upřesněny. REDAKČNÍ OMLUVA V minulém čísle Zpravodaje obce Lhota u Vsetína došlo nedopatřením k chybnému uvedení čísla popisného rodinného domu, u kterého došlo ke zřícení střechy, správně mělo být uvedeno č.p Tímto se omlouváme čtenářům Zpravodaje obce Lhota u Vsetína a zejména manţelům Janu a Iloně Matochovým, jejichţ č.p. bylo omylem uvedeno. 2

3 FOTBALOVÁ SEZÓNA 2005/2006 Muţi: v této sezóně byla 1. A třída vyrovnaná aţ do konce. O první místo v tabulce se přetahovala FC Lhota u Vsetína, Valašské Příkazy a Slušovice. Nakonec tuto soutěţ vyhrály Valašské Příkazy postoupily do krajského přeboru, 2. místo FC Lhota u Vsetína, 3. místo Slušovice. Toto muţstvo trénuje p. Kulhaj, vedoucí muţstva p. Černota. Dorost: taktéţ toto muţstvo se umístilo na 2. místě okresního přeboru. Pod vedením p. Hrbáčka a p. Šaláka (nový trenér a vedoucí muţstva) má toto mladé muţstvo v dalším ročníku velkou naději postoupit do vyšší soutěţe. Ţáci: starší ţáci 9. místo, mladší ţáci 6. místo. Tato muţstva v této sezóně doplatila na nezkušenost a nízký věkový průměr. Pro novou sezónu se zhostí úkolu trenéra J. Volčík, p. Zezula a p. Cibulka. Po mnoha sezónách opouští muţstvo trenérská dvojice p. Horňák a p. Frňka. Velké díky za jejich činnost a práci s mládeţí. Letos proběhl 2. ročník Moravia Cup. Organizace na našem hřišti se velmi dobře zhostil náš hospodář p. Zdeněk Zgarba. Poděkování bych chtěl dát i celému vedení klubu a sponzorům osobně p. Orság předseda klubu, p. Zezula a p. Cmol úprava hřiště a všem ostatním, kteří svou prací pro klub přispívají k tomu, ţe fotbal ve Lhotě u Vsetína ţije dál. Ing. František Doleţel ml. HASIČSKÁ SOUTĚŽ V LIPTÁLE V sobotu 8. července 2006 proběhla v sousední obci Liptál Pohárová soutěţ hasičských druţstev, které se zúčastnilo 14 sborů. Soutěţilo celkem 17 druţstev, z toho 14 druţstev muţů a 3 druţstva ţen. Tato soutěţ je jediná v našem okrsku, kde se soutěţící musí poprat s překáţkami. Nesoutěţí zde jen druţstva, ale i velitelé těchto druţstev. Velitelé běţí 100 m se štafetkami přes kladinu a dvoumetrovou bariéru, druţstva přes okno a lávku. V tento den přálo druţstvům nejen štěstí, ale i počasí. Naše druţstvo muţů se umístilo na krásném 1. místě s časem 42,12 s. Závěrem bych chtěl poděkovat celému druţstvu za odvedený výkon. Antonín Juřička, velitel SDH OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM Před nedávnem jsme zakončili školní rok v mateřské i základní škole a tak se můţeme ohlédnout za tím, jaký tento rok byl. K hlavním úkolům předškolního a školního zařízení patří získávání dovedností pro celoţivotní vzdělávání, proto bylo pro nás potěšující pozitivní ohodnocení rodičů odcházejících dětí z MŠ nebo ZŠ. Předškolní i základní vzdělávání prochází školskou reformou. MŠ jiţ pracuje podle svých školních vzdělávacích plánů, v ZŠ v minulém i budoucím roce probíhá příprava na změnu vzdělávání podle rámcových vzdělávacích plánů Další činnost školy dokreslují i uskutečněné akce, které jsme realizovali nebo se jich účastnili. Výčet by byl obsaţný, tak jenom výběr několika z nich: mírový běh World Harmony Run, Drakiáda, Vánoční besídka, Mikulášská nadílka, karneval, Den matek, vítání občánků, Dětský den, výlet do ZOO Lešná, cyklistické odpoledne, divadlo Miloše Nesvadby, divadlo Bublanina, filmové představení na závěr roku a jiné. Jelikoţ jsme zařízení, kde se činnost mateřské i základní školy prolíná, proběhla většina akcí společně. I kdyţ se brána školy za dětmi zavřela, jiţ nyní probíhá příprava na nový školní rok. Prvního září zasednou školáci do nově zrekonstruovaných lavic a nově vymalovaných tříd, opravené budou i vnitřní omítky v přízemí školy herna MŠ, šatny a chodby, kde se projevovaly nepříznivé účinky spodní vody. Opravené by měly být i chodníky na školní zahradě, aby nedocházelo ke zranění dětí. Mgr. Miroslav Kurtin 3

4 VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Počet oprávněných voličů: 629 Počet osob, které volily: 384 tj. 61 % Počet platných hlasů 384 Název strany Počet hlasů Hlasy v procentech Občanská demokratická strana ,7 % Česká strana sociálně demokratická ,4 % Komunistická strana Čech a Moravy 39 10,2 % KDU - ČSL 16 4,2 % Strana zelených 11 2,9 % Moravané 5 1,3 % SNK Evropští demokraté 5 1,3 % Balbínova poetická strana 2 0,5 % Nezávislí 2 0,5 % Nezávislí demokraté 2 0,5 % Strana rovnost šancí 2 0,5 % Strana zdravého rozumu 2 0,5 % Koalice pro Českou republiku 1 0,3 % Právo a Spravedlnost ANO rodině, NE korupci a kriminalitě 1 0,3 % Ţivotní jubilea: SPOLEČENSKÁ KRONIKA duben: květen: Lukášová Marie 81 let Obadal Josef 79 let Tomečková Zdenka 80 let Urbanová Julie 92 let červen : Muţíková Jiřina Zeťáková Ludmila 81 let 82 let Všem jubilantům blahopřejeme a do dalšího ţivota přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti. Narozené děti březen - červen Úmrtí březen - červen Tadeáš Křupala Marie Hrádková 90 let Petr Vraštiak Jarmila Frydrychová 88 let Vladimír Jančina 76 let 4

5 Přihlášení březen - červen Gerţovi Milan, Martina, Michal a Veronika Strbačka David Zlatanovičovi Filip, Jelena, Lukáš, Adéla, Goran a Svatopluk Daněk Odhlášení březen - červen Prokopová Renata Ke dni měla obec Lhota u Vsetína 751 obyvatel, z toho 377 ţen a 374 muţů. Z HISTORIE OBCE Obecná škola ve Lhotě (pokračování) Stav školní budovy nebyl však po dostavění dobrý a našly se jiţ po dostavění některé podstatné vady. Jelikoţ obec při stavbě slabý jen dozor vedla a stavitel také jen zřídka dohlíţel, stalo se, ţe mnohé části školy nebyly postaveny důkladně. Tak také komín při učírně musel být na jaře 1888 rozebrán a znovu vystavěn, protoţe hrozil sesutím. Podlahy a futra v bytu učitelově byly shnilé a porostlé houbou, jelikoţ byly zhotoveny ze dřeva ne zdravého, navíc dláţky byly nesprávně poloţeny. Nejvíce škodila budově voda na jaře, nemajíc odtoku, obklopovala školní budovu ze všech stran. Na obsazení místa učitelského byl vypsán do konce května 1887 konkurz. Místní školní radou byl na 1. místo navrţen Antonín Šabacký, učitel v Senince, jehoţ také c.k. zemská školní rada jmenovala výnosem ze dne 20. června 1887 učitelem na lhotecké škole. Svoji sluţbu při zdejší škole nastoupil dne 1. září Dne 17. září započalo školní vyučování. Zapsaných ţáků bylo 126, ale později se ještě přihlásilo několik dalších ţáků. Vyučování jest celodenní a ţáci jsou rozděleni do 3 oddělení. Více neţ polovice ţáků vřaděna do 1. oddělení, tito jsou všech ročníků stáří, neboť někteří z nich velmi málo, jiní vůbec nikdy dříve ve škole nebyli. Ale ve 2. a 3. oddělení také nucen byl učitel ve všech předmětech od základu začíti, ba v 1. čtvrtletí musel cvičit jen psaní, čtení a počítání. Ţáci, byvše velmi zanedbáni i této školní kázni těţko přivykali. Na jaře 1888 chtěl učitel svoji zahrádku do pořádku uvést, ale stálo to hodně práce, neboť mu bylo dáno místo sice plotem ohrazené, ale bez hlíny. Ta vybrána byla při zhotovování cihel a jámy takto vzniklé byly zaváţeny štěrkem z potoka. Jelikoţ ani místní školská rada ani představenstvo obce k tomu se neměly, aby hlína opět navezena byla, musel učitel sám ruku k dílu přiloţiti a navézt aspoň trochu hlíny, aby povrch se urovnal. K této práci upotřebil v prázdných chvílích i školních dítek. V úterý dne 31. července 1888 zakončen byl školní rok. Přítomna byla místní školní rada, všichni tři páni faráři a někteří rodičové. Dítky přišly do školy svátečně oblečeny a přednesly některé deklamace a písně, jimţ se během školního roku naučily. Přítomní hosté prohlédli sobě psací a kreslící sešity. Správce školy podal výroční zprávu o stavu školy. Ku konci oslavy zapěna byla 1. a poslední sloka národní hymny, ţáci obdrţeli školní zprávy a popsané sešity, načeţ byli propuštěni na prázdniny. Ve školním roce 1887/88 navštěvovalo lhoteckou školu také 6 ţáků z Liptálu a 4 ţáci z Rokytnice. Pokračování příště. Psáno původním jazykem z konce 19. století. Mgr. Josef Goláň Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 250 výtisků Redakční rada: Jan Tkadlec, Mgr. Josef Goláň 5

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 3/2010 1 Obsah Z jednání zastupitelstva... 3 Společenská kronika... 4 Z úřední desky... 4 Informace o stavu finančních prostředků obce..6 8 let v komunální politice... 6

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva LEDEN - ÚNOR 2012 1 Jubilanti LEDEN ÚNOR Zmrzlíková Miroslava 93 let Kulišťáková Lenka 76 let Pařenicová Jarmila 74 let Solanský Vladislav 70 let Solanský Rudolf 72 let Tesařová

Více

Roztocký zpravodaj. Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice. Uzávěrka dne: 1.7.2012 Odpovědná osoba: Osvald Süss číslo: 2/2012

Roztocký zpravodaj. Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice. Uzávěrka dne: 1.7.2012 Odpovědná osoba: Osvald Süss číslo: 2/2012 Roztocký zpravodaj Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice Uzávěrka dne: 1.7.2012 Odpovědná osoba: Osvald Süss číslo: 2/2012 Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek Na poslední chvíli Vám předkládáme

Více

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. 1 Září říjen / 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. Vážení spoluobčané, čtvrtý rok volebního období 2010 2014 končí. Dovolte nám tedy shrnout a sdělit Vám úkoly a práci, která je za námi, anebo v rozpracování.

Více

29. června 2011 Zdarma do každé domácnosti Číslo 2 ročník 2011

29. června 2011 Zdarma do každé domácnosti Číslo 2 ročník 2011 ZPRAVODAJ OBCE TĚŠETICE 29. června 2011 Zdarma do každé domácnosti Číslo 2 ročník 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, čtenáři, po čtvrt roce vám opět přinášíme spoustu informací o ţivotě v naší obci.

Více

Začal školní rok 2012-2013

Začal školní rok 2012-2013 září 2012 Číslo 3 Ročník XIV. Začal školní rok 2012-2013 3. září škola opět ožila... Vrátily se děti z prázdnin s očekáváním co jim přinese nový školní rok. Do lavic usedli také noví žáčci 1. ročníku,

Více

Slovo starosty Vážení spoluobčané, na konci roku 2013 Vám děkuji za spolupráci.

Slovo starosty Vážení spoluobčané, na konci roku 2013 Vám děkuji za spolupráci. Číslo 4 Ročník 213 Slovo starosty Vážení spoluobčané, na konci roku 213 Vám děkuji za spolupráci. Přeji Vám radostné a požehnané prožití svátků vánočních a do nového roku Vám přeji vše dobré, především

Více

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ 4. ročník 3. číslo Vydává Obec Bohdíkov 9. června 2006 zdarma Vážení spoluobčané, V těchto dnech si připomínáme 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohdíkově. Hasičský sbor v Bohdíkově byl

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 7. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2009 zdarma Vážení spoluobčané, v létě minulého roku jsem se Vám svěřila s nadějí, že možná obdržíme dotaci na výmalbu římskokatolického

Více

Září 2014 / XXIV. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2014 / XXIV. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2014 / XXIV. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Milí spoluobčané, jsme na konci volebního období. Ráda bych poděkovala zastupitelům, kteří mi v mnohém pomohli nebo poradili. Děkuji také všem

Více

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST)

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST) A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého Jedna tvrz roudnická stávala směrem k Homyli ve vzdálenosti dva tisíce kroků od vesnice Na Horkách. Druhé tvrziště bylo dle místního podání u statku

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS Dne 17.5. 2007 převzal starosta Lubomír Bršlica a místostarosta Ing. Jiří Čekan z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekret, který obec Velký

Více

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině.

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. říjen 2011 Číslo 3 Ročník XIII. Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. Čtěte na str. 4 7 V LISTĚ NALEZNETE: Z jednání zastupitelstva obce Dotace ZK Povodeň

Více

Kunínský zpravodaj. září 2011. HODOVOU ZÁBAVU v areálu u hřiště TJ. SLAVNOSTI JIŘINEK. ROZMARÝNKA z Vlčnova s lidovým vypravěčem.

Kunínský zpravodaj. září 2011. HODOVOU ZÁBAVU v areálu u hřiště TJ. SLAVNOSTI JIŘINEK. ROZMARÝNKA z Vlčnova s lidovým vypravěčem. POZVÁNKA V pátek 16. 9. od 20:00 pořádá TJ SOKOL KUNÍN HODOVOU ZÁBAVU v areálu u hřiště TJ. K tanci a poslechu hraje Hudba Dušana Pospěcha. Kunínský zpravodaj září 2011 17. 18. 9. od 9 17 hodin zve Muzeum

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, k radosti dětí a určitě i rodičů, že se jejich potomci mohou venku vyřádit, a přitom nejsou hned zmazaní od bláta, nám sníh

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva

Více

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4 1 Dostavba kanalizace bude V současné době se na nás po dlouhých letech čekání usmálo štěstí a rada Středočeského kraje schválila dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na dostavbu kanalizace v naší obci ve

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Jaké budou letošní Vánoce?

Jaké budou letošní Vánoce? 32 008 Jaké budou letošní Vánoce? Vážení spoluobčané, nastává čas vánoční pohody a klidu. Jaké budou letošní Vánoce na Veselé? Na sněhu či na blátě? To ovlivnit nedovedeme, ale určitě se na ně v obci řádně

Více